Leren en werken

rpa.nhn.nl

Leren en werken

De opleidingen van deHvA zijn competentiegericht,dat wil zeggendat het uitvoeren vankerntaken uit de beroepspraktijkcentraalstaat. De EVC-proceduremaakt inzichtelijk welkeberoepsvraagstukkenu in de praktijk al kuntuitvoeren en of u daarbijover het juiste werk- endenkniveau beschikt. Hetassessment bestaat uithet maken van een portfolioen het voeren vaneen assessmentgesprekmet twee deskundigebeoordelaars.Wat is EVC?Door EVC wordt u zich bewust van de competentieswaarover u beschikt én wat u nog wilt leren inde opleiding. Is de uitkomst van de procedure positief,dan levert u dat vrijstellingen voor bepaaldeopleidingsonderdelen op. Bij inschrijving vooreen opleiding wordt een (verkort) programmaop maat voor u samengesteld. De verkorting kansoms oplopen tot wel drie jaar! Er zijn studentendie in drie, twee of zelfs één jaar tijd hun HBObachelorstudieafronden.De HvA heeft al een aantal jaren ervaring metEVC en heeft dit tot speerpunt gemaakt van hetonderwijsbeleid. De HvA beschikt als eerste envooralsnog enige hogeschool in Nederland overeen gecertificeerde EVC systematiek.Voor werkgeversUw personeel is het kapitaal van uw organisatie,daarom investeert u graag in uw medewerkers. Uwilt hun de kans geven zich te blijven ontwikkelenen daarbij voort te bouwen op hun huidige kennisen vaardigheden. Als werkgever of personeelsadviseurkunt u verschillende redenen hebben omvoor EVC te kiezen.Wellicht herkent u de vragenvan onze huidige klanten:Groei* ‘Het werk wordt steeds complexer. Voor veelfuncties is mbo-niveau niet meer genoeg. Hoe laatik mijn personeel doorgroeien?’* ‘Ons bedrijf wil innoveren. Hoe ontwikkelen wijnieuwe kwaliteiten bij onze medewerkers?’Maatwerk* ‘Wij willen onze medewerkers een bepaalde hboopleidingaanbieden. Is er een verkort traject datrekening met de competenties die zij al hebben?’* ‘Is het mogelijk om de werkplek van onze medewerkerste gebruiken als leerplek?’Outplacement* ‘Er dreigt banenverlies. Hoe vergroot ik de kansenvan mijn personeel op de arbeidsmarkt?’Externe kwaliteitsgarantie* ‘Voor de certificering van ons bedrijf is het nodigdat onze medewerkers op hbo-niveau functioneren,maar niet iedereen heeft een hbo-diploma.Hoe tonen wij hun niveau aan?’* ‘Wij detacheren mensen die gegarandeerd minimaalop hbo-niveau functioneren. Hoe kunnen wijdat waarborgen?’Het HvA EVC Centrum onderschrijft de landelijkekwaliteitscode EVC en is daarom opgenomenin het register van (voorlopig) erkende aanbieders.U kunt het register raadplegen via www.kenniscentrumevc.nl.Daar vindt u ook meer informatie overde kwaliteitscode.Het HvA EVC Centrum is niet alleen erkenddoor de overheid, maar heeft bovendien in 2004al als eerste hbo-instelling de EVC-aanpak latencertificeren door een onafhankelijke instantie. Onscentrum loopt voorop in het ontwikkelen vanEVC-toepassing die de aansluiting tussen hbo enbedrijfsleven verbeteren.Het HvA EVC Centrum werkt m.b.t. het uitvoerenvan EVC-trajecten o.a. samen met: Corus, Peoplein Transfer, Kenteq, Improvels. Wilt u meer wetenof nader kennismaken? Neem dan contact metons op.


Weet u welk talent u in huis heeft?EVC ErvaringscertificaatVaststellen wat mensen kunnen, weten en willen, loont.Kunnen & wetenIn een evc-procedure stellen wij samen met uw medewerkers vast wat ze kunnen. Dat is vaak veel meerdan mensen denken. Werk- en levenservaring, bedrijfscursussen, wij meten alles en stellen vast welkeervaring vertaald kan worden in een ervaringscertificaat. De ervaring wordt vastgelegd in een portfolio,gemeten aan de hand van erkende standaards en zonodig getoetst in een proeve van bekwaamheid.WillenVerder willen betekent verder groeien, voor individu en organisatie. Betrek uw medewerkers daarom bij uwtoekomstplannen.Scholingsplan met evcAan de basis van een scholingsplan past een evc, omdat het vertrekpunt voor eventuele verdere scholingdan exact kan worden bepaald. Zo hoeven mensen niet langer te leren dan nodig is. Dat scheelt tijd en geld.Professionals voor professionalsGebruik de kennis en ervaring van Maatwerk ROC van Twente om samen op zoek te gaan naar de talentenin uw organisatie. Wij hebben ervaring in vrijwel alle branches, dat scheelt u tijd!Nadenken over waar je staat als bedrijf’We dachten wel na over opleiden, maar op de een of andere manier kwam het er nooit van.De aanvraag van deeltijd-ww betekende een stok achter de deur: we moesten ons wel verdiepenin scholingsmogelijkheden. Dat was niet eenvoudig, want aan de ene kant moet je kostenbesparen en aan de andere kant geld uitgeven aan opleidingen.’Al snel kwamen Edwin en zijn collegaErik Wolterink, leidinggevende bij hetonderdeel Confectiemachines tot deslotsom dat het aantal medewerkers inEnschede te klein was om voor grotetrajecten te kiezen.’Tot dan toe zagen we het ROC als opleider van mboscholieren.We ontdekten in gesprekken met accountmanagersen docenten dat het ROC breed en toegankelijkis voor bedrijven die een opleiding zoeken, dat erecht maatwerk geleverd kan worden. Ook de prijs-kwaliteitverhoudingis goed.’Ze besloten voort te borduren op het drie jaar geledeningezette traject om de website en webwinkel er niet alleenleuk uit te laten zien, maar ook toegankelijk te makenvoor de klanten. ‘Bianca Vos-Franken en MirandaWestra-Eitink hielden zich al bezig met de webwinkelen het leek ons handig om hen te trainen in wervendschrijven.’Edwin Trienen, directeur van deWybenga Groep over communicatiemet de klant, opleiden en crisisOpleiden blijkt te werken. ‘We denkenvanuit de klant in plaats vanuit de organisatie.Onze webteksten zijn kort,direct en helder en we sturen onzeklanten voortaan een persoonlijke offertedie past bij de relatie die we metze onderhouden.’ Edwin weet waaroverhij praat, want hij woonde ook de tweede traininggedeeltelijk bij. ‘Zo kreeg ik ook zicht op wat er gebeurten het versterkte onze teambinding.’De trein rolt nu ook door. ‘We weten niet hoe de conjunctuurzich ontwikkelt. Wel wetenwe dat we verder gaan metopleiden. Waar dat zalzijn zal afhangen van deopleidingsvraag. Nu denkenwe bijvoorbeeld aaneen managementopleidingop hbo-niveau eneen bijscholing op hetgebied van elektrotechniek.Opleiden nu scheeltstraks als de markt weeraantrekt. Dan staan wij -opgefrist - in de startblokken.’Ook voor het EVC-servicepunttelefoon: (074) 852 55 25www.maatwerktwente.nlinfo@maatwerktwente.nlIn het voorbereidende gesprek werd duidelijk dat hetzin had de training wat breder te trekken om de communicatieonderdeel van de totale verkoopstrategiete maken. Zo rolde de trein verder en naast de eerstetraining werd gekozen voor een tweede: een verkooptrainingvoor de technische buitendienstmedewerkers(monteurs en planner), weer in 4 bijeenkomsten. ‘Onzemonteurs praten met onze klanten, geven goede adviezen,maar verwezen voor de verkoop naar verkoopcollega’s.Wij wilden ze uit dat vaste stramien halen.’ DeVerkooptraining is nu ook bijna afgerond. ‘Onze buitendienstmedewerkersleren in een gesprek de behoeftevan de klant in kaart brengen en sluiten straks gewoonzelf de deal.’De Wijbenga Groep is dé specialist in professionele confectieapparatuur.De groep heeft wereldwijd5 vestigingen en is al jaren een betrouwbare partner in de confectie-, tricotage-, en gordijnenindustrie.Voor meer informatie : www.wybengagroup.com , www.wijbengamachines.nl, www.wyshop.nl


www.novacontract.nl/evcPrecies lerenwat nodig isErvaringscertifi caatFoto: Eric de Vries, Den Haag.]Ervaringscertificaat waardeertpersoneelsbestand opTalenten van uw medewerkers ontdekken, ontwikkelen en benutten? Dat kan. Ervaringen van uw medewerkers brengen wij inkaart in een ervaringscertifi caat. Verworven competenties verzilveren we waar mogelijk. En als u wilt, leren wij uw medewerkersdaarna alleen dàt wat nodig is. Bij voorkeur in de werkomgeving.Meer weten?Kijk op www.novacontract.nl/evc, bel (023) 530 21 45of mail evc@novacollege.nl.In tijden van crisis is allehulp welkom. Zeker alsdeze hulp niet alleenmensen aan het werkhoudt, maar ze ook opwaardeert.Dat kan methet ervaringscertificaat.deStatus.nl27In de bouw vallen in 2009 zware klappen. Ook bijBIK Bouwproducten, een bedrijf dat lichtkoepelsen -straten maakt. Om de crisis te overbruggen,brengt BIK 25 mensen onder in de deeltijd-WW.‘Het was de enige manier om alle ervaring enkunde binnenboord te houden,’ verklaart Tinekevan der Vlugt (P&O-manager). Bij deeltijd-WWhoort ook een scholingsverplichting. BIK schakeldeNova Contract in voor een grondige analysevan de kennis en vaardigheden van het personeel.Klaas Hoeksema is projectmanager bij het EVCCentrum Beroepsopleidingen van Nova Contract.Met zes mensen gaat hij aan de slag om voor de 25medewerkers een accuraat ervaringscertificaat opte stellen. Daarbij tellen niet alleen diploma’s, maarwordt juist ervaring meegeteld. ‘Stellen wij vast datiemand iets kan, dan kan ‘ie het ook’, zegt Klaas.‘Steeds meer bedrijven vertrouwen daarop.’In gesprekken van minstens drie uur wordtduidelijk wat de sterke en zwakke punten zijn vaneen medewerker. Na deze uitgebreide ‘scan’ wordtvaak een individueel leerplan gemaakt. ‘Heelprettig dat we op deze manier de crisis door kunnenkomen’, vindt Tineke. ‘Andere collega’s willenook meedoen, dat gaan we de komende twee jaarproberen. Want crisis of niet, zo’n verbeteringsslagis altijd aan te raden.’ZorgOok in de zorgsector is vooruitkijken noodzakelijk.Nu is de werkloosheid hoog, over vijf jaar is er eentekort. Liesbeth van Hellemondt, projectleidervan het Servicepunt Zorg: ‘Dat moeten we vÛÛrblijven. Er zijn genoeg mensen die willen werken:schoolverlaters, werklozen, herintreders. Zij moetenbeschikbaar blijven voor de zorgsector. Vindenze eenmaal een andere baan, dan zijn wij ze kwijt.Dat is zonde.’Het UWV levert de mensen, het servicepunt kentde praktijkbehoefte en bundelt vacatures. Het EVCCentrum Beroepsonderwijs van Nova Contractverbindt beide. Liesbeth: ‘Uiteraard stellen wijkwaliteitseisen aan ons personeel, zoals overal.Nova kijkt voor ons heel persoonsgericht welkecompetenties iemand al heeft. En welke niet.’ Devervolgstap zijn de maatwerkopleidingen vanNova Contract om zwaktes te versterken.Voor werknemers en werklozen die huncompetenties erkend willen hebben. Bijgedwongen ontslagen is een ervaringsscanook handig voor betere kansen op dearbeidsmarkt.>Voor jongeren zonder diploma die een deelvan hun opleiding erkend willen krijgen. Vaakhebben ze tijdens hun werk veel geleerd. Meteen aanvullende maatwerkopleiding komteen diploma alsnog in zicht.Meer info?Kijk op www.novacontract.nl/evcof bel (023) 530 21 45.Leren en werken


EVC:EVC:EVC:EVC:EVC:Uw Uw Uw werkervaring telt! telt!Uw werkervaring telt!Wie Wie de de schoolbanken heeft verlaten, houdt niet niet op met op metWie de schoolbanken heeft verlaten, houdt niet op metleren. leren. kunt u zich volopWieIntegendeel:leren. de Integendeel: schoolbankenjuistjuist de praktijk kunt u zich volopontwikkelen. Het kan heeft dezijn verlaten,praktijkdat u u houdtkuntzoveel nietu zichkennis open ervaringmetvolopontwikkelen. Het kan zijn dat u zoveel kennis en ervaringUw Wie leren. de Integendeel: schoolbanken werkervaring juist heeft de verlaten, praktijk houdt kunt u niet zich op volop ervaringtelt!heeft heeft opgebouwd dat u inmiddels op op (bijna) (bijna) hbo-niveaumetleren. ontwikkelen. heeft Integendeel: opgebouwd Het kan dat juist zijn u in inmiddels dat de praktijk u zoveel op kunt (bijna) kennis u zich hbo-niveau en ervaringfunctioneert. U heeft echter niet niet het het bijbehorende volopdiploma diplomaontwikkelen. heeft functioneert. opgebouwd U heeft echter niet het bijbehorende diplomaom Wie dit de aan schoolbanken Het kan dat zijn u inmiddelste heeft dat geval verlaten, u zoveel op (bijna)kan houdt kennis hbo-niveauom dit aan te tonen. In dat geval kan EVC EVC voor niet voor enu op ervaringeen u met eenheeft functioneert. dit aan te tonen. In dat geval kan EVC voor u eenuitkomst leren. opgebouwd U heeft Integendeel: dat echterzijn. EVC staat juist uin in inmiddels niet hetvoor de het praktijk op bijbehorendeErkennen kunt (bijna) u hbo-niveau diplomauitkomst zijn. EVC staat voor het Erkennen van zich van Verworvenvolop VerworvenCompetenties.functioneert. uitkomst dit aan zijn. EVC staat voor het Erkennen van VerworvenCompetenties.ontwikkelen. U tonen. Het heeft In kan echter dat geval zijn dat niet u zoveel het kan bijbehorende EVC voor u eenkennis en ervaring diplomauitkomst Competenties.heeft dit opgebouwd aan zijn. tonen. EVC staat dat In u dat voor inmiddels geval het Erkennen kan op EVC (bijna) voor van Verworvenhbo-niveau u eenCarrière uitkomst Competenties.Carrière functioneert. in zijn. eenin een U EVC heeft stroomversnellingstaatstroomversnellingechter voor niet het het Erkennen bijbehorende van VerworvendiplomaMet Competenties.Carrière in een stroomversnellingMet de dit EVC-procedurede aanEVC-procedure te tonen. In In vanvan dat degeval de HogeschoolHogeschool kan EVC voor vanvan Amsterdamu een AmsterdamCarrière Met (HvA) de EVC-procedure brengt in een stroomversnellingu kaart van de waar Hogeschool u in uw vakgebied Amsterdam staat(HvA) uitkomstbrengt zijn.u in kaart staatwaar vooru hetin Erkennenuw vakgebied van Verworventen staatCarrière Met (HvA) opzichte de brengt EVC-procedure u in kaart waar u uw vakgebied staatCompetenties. in van een een stroomversnellinghbo-opleiding. van de Hogeschool U ontvangt Amsterdam vanons opzichte van een hbo-opleiding. U ontvangt vanMet (HvA) ten een opzichte de brengt EVC-rapportageEVC-procedure u van in een kaart hbo-opleiding. van waar waarinde u Hogeschool uw U vakgebied competenties ontvangt Amsterdam staat van zijnbeschreven. ons een EVC-rapportage waarin competenties zijn(HvA) ten ons opzichte een EVC-rapportage Goed waarin competenties zijnbeschreven. Carrière brengt van in Goed een u in een voorkaart hbo-opleiding. uw zelfvertrouwen stroomversnellingwaar u uw U vakgebied ontvangt opstaat van het werk eneen zelfvertrouwen op het werk enten ons ondersteuningbeschreven. Goed voor uw zelfvertrouwen op het werk eneen Met opzichte een EVC-rapportage voor uwondersteuning EVC-procedure van een hbo-opleiding. waarin volgende competenties carrièrestappen.voor van uw de volgende Hogeschool U ontvangtcarrièrestappen. Amsterdam van zijn Enwilt Enons beschreven. u aansluitendeen ondersteuning voor uw volgende carrièrestappen. Enwilt (HvA) eenu aansluitend brengt EVC-rapportage Goed een voor hbo-opleiding uw u in in kaart een hbo-opleiding waar waarin zelfvertrouwen volgen u in in uw competenties op het dan werk kanvolgen vakgebied dan staat zijn en deopleiding op basis van de EVC-rapportage een kan aangepast debeschreven. een wilt ondersteuning u aansluitend een hbo-opleiding volgen dan kan deopleiding ten opzichte Goed basis van een voor voorvan hbo-opleiding. uw uw zelfvertrouwen volgende carrièrestappen.de EVC-rapportage U ontvangt op heteen aangepastvan werk Enstudieprogramma samenstellen. Zodat u in kortere tijdenheteen wilt opleiding op basis van de EVC-rapportage een aangepaststudieprogramma ons ondersteuning u aansluitend een een EVC-rapportage voor hbo-opleiding uwsamenstellen. waarin volgende volgenZodat uw competenties carrièrestappen. dan kan dehbo-diploma kunt behalen. u in kortere zijn Entijd hetwilt opleiding studieprogramma samenstellen. Zodat u in kortere tijd hethbo-diploma beschreven. u aansluitend op basis Goed een vankunt behalen. voor hbo-opleiding de EVC-rapportage uw zelfvertrouwen volgen een op dan aangepasthet kan werk deenopleiding studieprogramma hbo-diploma kunt behalen.een ondersteuning op basis samenstellen. van voor de uw EVC-rapportage Zodat u in volgende carrièrestappen. een kortere aangepast tijd hetEnstudieprogramma hbo-diploma wilt Voordelenkunt u aansluitend van samenstellen. behalen.een opleiden hbo-opleiding Zodat met volgen EVC u in kortere dan kan tijd de hethbo-diplomaVoordelen opleiding - een op stimulerendevan basis kunt behalen.opleiden van EVC-rapportage start voor verderemet EVCeen aangepast ontwikkeling.Voordelen van opleiden met EVCstudieprogramma - een hbo-opleiding- een stimulerende samenstellen. op maat.start voor Zodatverdere u in inontwikkeling.kortere tijd hetVoordelen - een stimulerende start voor verdere ontwikkeling.hbo-diploma - besparing van opleiden een hbo-opleiding kunt van behalen. tijd én met geld. EVCop maat.Voordelen -- een betere stimulerende hbo-opleiding van loopbaanmogelijkheden.opleiden start maat. voor met verdere EVC ontwikkeling.Besparing van tijd én geld.-een Besparing stimulerende hbo-opleiding van tijd start op én geld. maat. voor verdere ontwikkeling.betere loopbaanmogelijkheden.betere loopbaanmogelijkheden.Voordelen - een Besparing hbo-opleiding van tijd én van opleiden geld. maat.met EVC-Besparing betere loopbaanmogelijkheden.een stimulerende van tijd start én geld.voor verdere ontwikkeling.Quickscan EVC-Quickscan betere een hbo-opleiding loopbaanmogelijkheden.Belangstelling EVC voor EVC? op Doe maat. vrijblijvend de quickscan opQuickscan EVCwww.evc.hva.nl Belangstelling -Besparingvoor om vanEVC? tijd een én indruk Doe geld.vrijblijvend te krijgen de of quickscan EVC op hboniveauwww.evc.hva.nl - zinvol betere is loopbaanmogelijkheden.en voor om een welke indruk opleiding(en).te krijgen of EVC op hbo-opQuickscan Belangstelling EVC voor EVC? Doe vrijblijvend de quickscan opQuickscan Belangstelling www.evc.hva.nl EVC voor om EVC? een Doe indruk vrijblijvend te krijgen de of quickscan EVC op hboniveauzinvol is voor om voor EVC? een welke Doe indruk vrijblijvend opleiding(en). te krijgen de of EVC quickscan op hbo-opniveau zinvol is en voor welke opleiding(en).Belangstelling www.evc.hva.nlHet HvA EVC Centrum: erkende kwaliteit opwww.evc.hva.nl niveau zinvol is enHet Quickscan HvA EVC EVC om voor een welke indruk opleiding(en).De Hogeschool van te krijgen of EVC op hboniveauHet HvA EVC Centrum: erkende kwaliteitCentrum:Amsterdamerkendehoudtkwaliteitzich al sinds 2001bezigDe Belangstelling met zinvol het ontwikkelen isHogeschool voor voorvan EVC? welkeAmsterdam Doe en opleiding(en).vrijblijvend uitvoeren vanhoudt zich al desinds quickscan EVC. Sinds2001op2006 Het De Hogeschool van Amsterdam houdt zich sinds 2001www.evc.hva.nl is HvA er een EVC hogeschoolbreed Centrum: erkendebezig met het ontwikkelen om een indruken uitvoeren te te EVC kwaliteitkrijgen Centrumvan of of EVC omEVC. opSindshboniveauéén HvAvanuitHet De bezig Hogeschool met het ontwikkelen uitvoeren van EVC. Sinds2006 zinvol loket EVCis er is is op Centrum: van Amsterdameen diverse voorhogeschoolbreed welke EVC-vragen erkende houdt opleiding(en). kwaliteit zich kunnen sinds 2001 inspelen.EVC Centrum om vanuitDe bezig Hogeschool Het 2006 met Centrum is er het een van ontwikkelen hogeschoolbreed Amsterdam verwierf als en houdt uitvoeren eerste EVC zich aanbieder Centrum van al sinds EVC. 2001 om Sindsvanuit hetéén loket op diverse EVC-vragen te kunnen inspelen.één loket op diverse EVC-vragen kunnen inspelen.Het bezig 2006 hoger HvA met is onderwijsHet EVC het een Centrum: ontwikkelen hogeschoolbreed de statusverwierf erkende uitvoeren van EVC officieel Centrumals eerste kwaliteit van EVC. erkend om Sinds vanuit EVCaanbieder in hetHet Centrum verwierf als eerste aanbieder hetDe Hogeschool 2006 één aanbieder. loket is er een op diversehoger onderwijs van hogeschoolbreed EVC-vragen Amsterdam de status houdt EVC kunnenvan zich Centrum inspelen.officieel al al sinds omerkend 2001 vanuitEVCaanbieder.het op ontwikkelen diverse verwierf EVC-vragen als eerste uitvoeren te aanbieder kunnen van EVC. inspelen.hetSindshoger onderwijs de status van officieel erkend EVC-bezig één Het met loket Centrumaanbieder.2006 Het hogeris is er er Centrum onderwijs een hogeschoolbreed verwierf de status als eerste van officieel EVC aanbieder erkend Centrum in om het EVC-vanuitéén hoger aanbieder.loket op onderwijs diverse de EVC-vragen status vante te officieel kunnen erkend inspelen. EVC-Het aanbieder.Centrum verwierf als eerste aanbieder in in hethoger onderwijs de status van officieel erkend EVCaanbieder.Remko Aarsman,Remko projectleiderAarsman, projectleider bijbij bijarchitectenbureau Remko architectenbureau Aarsman, projectleider Sage Sage BV BV volgtSage BV volgt bij volgt een eeneenopleiding bouwtechnische Bouwtechnische bedrijfskunde BedrijfskundeRemko architectenbureau opleiding Aarsman, bouwtechnische projectleider Sage BV volgt bedrijfskunde bij eenmaat.architectenbureau opleiding maat. bouwtechnische Sage BV bedrijfskundevolgt een‘EVC vind ik ik een een echte echte aanrader. aanrader.‘EVC vind ik een echte aanrader.DitRemko opleiding Remko maat.leverdeAarsman, Aarsman, bouwtechnischemij zo’nprojectleider projectleider bedrijfskunde60% aan vrijstellingenbij bijDit leverde mij zo’n 60% vrijstellingen op.’op.’architectenbureau op ‘EVC architectenbureau Dit maat. leverde vind ik mij een zo’n echte 60% Sage Sage aanrader.BV BV volgt vrijstellingen volgt een een op.’opleiding ‘EVC Dit opleiding leverde vind ik bouwtechnische bouwtechnische mij een zo’n echte 60% aanrader.bedrijfskundevrijstellingen bedrijfskunde op.’Joop Schoppers, teamleider ICT bij Deop Dit op Joop maat. leverde maat. Schoppers, mij zo’n teamleider 60% aan vrijstellingen ICT bij De op.’Woonplaats, rondde in één jaar de‘EVCJoop ‘EVC Woonplaats, vind vind Schoppers, ik ik een een rondde echte echte teamleider aanrader. aanrader. in één ICT jaar ICT bij de De bij Deopleiding Bedrijfskundige InformaticaDit Joop Woonplaats, Dit opleiding leverde leverde Schoppers, mij mij Bedrijfskundige ronddezo’n zo’n teamleider 60% 60% inaan aan in één één vrijstellingen Informaticavrijstellingen jaar ICT jaar bij de De deop.’af basisaf basis van EVCWoonplaats, opleiding Bedrijfskundige van rondde EVC in één Informatica jaar de‘Ik wilde niet vier van jaar EVC naar school én ik wildeJoop opleiding af Joop ‘Ik wilde Schoppers, Schoppers, basis niet Bedrijfskundige van vier EVC jaar teamleider teamleider naar school Informatica ICT ICT én bij bij ik De De wilde‘Ik les in het weekend. niet vier jaar De HvA naar bood school EVC én én ik wildeWoonplaats, af ‘Ik Woonplaats, les op wilde in het basis niet weekend. van vierrondde rondde EVC jaar De naarin in HvA één één school bood jaar jaar énde EVC de ik wilde énles de mogelijkheid in het weekend. om de De lessen HvA op bood zaterdag EVC te énopleiding ‘Ik les opleiding de wilde in mogelijkheid het niet weekend.Bedrijfskundige Bedrijfskundige vier om jaar De de naar HvA lessen school boodInformaticaInformatica op én zaterdag EVC ik wilde én tede volgen.’ mogelijkheid om de lessen op zaterdag tevolgen.’volgen.’af les de af op op mogelijkheid in het basis basis weekend. van van omEVC EVC De de HvA lessen bood op zaterdag EVC én te‘Ik de volgen.’ ‘Ik wilde mogelijkheid wilde niet niet vier vier om jaar jaar de naar naar lessen school school op zaterdag én én ik ik wilde wilde tePeter Bartels, software ontwikkelaar bijles volgen.’ les Peter in in het het Bartels, weekend. weekend. software De De HvA HvA ontwikkelaar bood bood EVC EVC én én bijhet UMC, doorliep de EVC-procedure voordePeter de het mogelijkheid mogelijkheid UMC, Bartels, doorliep softwareom om de de de lessen lessen EVC-procedure ontwikkelaarop op zaterdag zaterdag bij voor te tede opleiding informatica.volgen.’ Peter het volgen.’ de opleiding UMC, Bartels, doorliep informatica.software de EVC-procedure ontwikkelaar bij voor bij‘Het maken van een portfolio kost veel tijd. Maarhet de ‘Het opleiding UMC, maken doorliep van informatica. een de portfolio de EVC-procedure kost veel tijd. voor Maar voorals jeals eenmaal bezigje eenmaal bezig Informatica. bent, is het ook heel leukPeter de ‘Het Peter opleiding makenBartels, Bartels, van informatica.software software een portfolio bent, ontwikkelaar ontwikkelaar is het kost ook veel heel tijd.bij bij leuk Maarom te zien wat van je allemaal een portfolio al hebt kost gedaan.’ veel tijd.het ‘Het als het om jeUMC, UMC, te maken eenmaal zien doorliep doorliep wat van bezig je een allemaal bent, portfolio de de EVC-procedure EVC-procedure is al het hebt kost ook veel gedaan.’ heel tijd. voor voor leuk MaarMaar als je eenmaal bezig bent, is het ookde als om de je opleiding opleiding te eenmaal zien watinformatica.informatica.bezig je allemaal bent, is al het hebt ook gedaan.’ heel leukheel Nienke leuk de om Heus-Wiegersma,te zien wat je allemaal al hebt‘Het om ‘Het Nienke te maken maken zien de wat van Heus-Wiegersma,van je een een allemaal portfolio portfolio al hebt kost kost gedaan.’ veel veel tijd. tijd. Maar Maargedaan.’ bedrijfsoefentherapeut en bestuurslid vanalsNienke als bedrijfsoefentherapeut je je eenmaal eenmaal de Heus-Wiegersma,bezig bezig bent, bent, is is en het het bestuurslid ook ook heel heel leuk leuk vande landelijke beroepsvereniging, volgt eenom Nienke bedrijfsoefentherapeut om de te landelijke te zien zien wat wat Heus-Wiegersma,beroepsvereniging, je je allemaal allemaal enal al hebt hebt bestuurslidgedaan.’ gedaan.’ volgt van eenmaatwerkopleiding oefentherapie op basisbedrijfsoefentherapeut de maatwerkopleiding landelijke beroepsvereniging, oefentherapie en bestuurslid volgt op van basis eenvan EVCNienke de maatwerkopleiding Nienke van landelijke EVCHeus-Wiegersma,Heus-Wiegersma,beroepsvereniging, oefentherapie volgt op basis een‘Door weer met een opleiding bezig te zijn, veelbedrijfsoefentherapeut maatwerkopleiding van bedrijfsoefentherapeut ‘Door EVC weer met een opleiding oefentherapie en en en bestuurslid bestuurslid bezig te op zijn, basis van van veel vante reflecteren en te discussiëren word ik ergde van ‘Door de te reflecteren landelijke landelijke EVC weer met en beroepsvereniging, beroepsvereniging, een te discussiëren opleiding bezig word tevolgt volgt ik zijn, erg volgt een een veel eengeïnspireerd om weer verdergeïnspireerd om weer verder Oefentherapie te gaan.’maatwerkopleiding ‘Door te maatwerkopleiding reflecteren weer met en een te discussiëren opleiding oefentherapie oefentherapie te bezig word gaan.’ te ikop op zijn, ergbasis basis veel op basisvan te geïnspireerd van reflecteren EVC EVC om en weer te discussiëren verder te gaan.’ word ik erg‘Door Ronald weer Gabel, met Hoofd een opleiding Zorgeenheid bezig te zijn, veel‘Door geïnspireerd ‘Door Ronald weer weer Gabel, met met om een een Hoofd weer opleiding opleiding verder Zorgeenheid te bezig bezig gaan.’ te te zijn, zijn, veel veelte Neurochirurgie reflecteren en & te Orthopedie discussiëren VU word medisch ik ergteRonald te Neurochirurgie reflecteren reflecteren Gabel,en en Hoofdte te & discussiëren discussiëren Orthopedie Zorgeenheidword word VU medisch ik ik erg erggeïnspireerd centrum Amsterdam om weer verder te gaan.’geïnspireerd Ronald Neurochirurgie geïnspireerd centrum Gabel, Amsterdam om om Hoofd weer weer & Orthopedieverder verder Zorgeenheid te te gaan.’ gaan.’ VU medisch‘Door de persoonlijke en professioneleNeurochirurgie centrum ‘Door de Amsterdampersoonlijke & Orthopedie en professionele VU medischontwikkeling, betaalt de investering die wij alsRonald centrum ‘Door Ronald ontwikkeling, deGabel, Gabel, persoonlijke Amsterdambetaalt Hoofd Hoofd enhoofd de ZorgeenheidZorgeenheidprofessioneleinvestering die wij alswerkgever doen in tijd én geld, zich zeker uit.’Neurochirurgie ‘Door ontwikkeling, Neurochirurgie werkgever de persoonlijke doen betaalt & in & Orthopedie Orthopedie tijd de en én investering professionele geld, zich VU VU diemedisch VU zeker medisch wij uit.’ alsmedisch centrum ontwikkeling, werkgever centrum AmsterdamAmsterdam centrum doen betaalt in tijd Amsterdamde én investering geld, zich die zeker wij uit.’ alsAlex Baggerman, manager kennis-‘Door werkgever ‘Door Alex de Baggerman, de persoonlijke persoonlijke doen in tijd manager en en én en professioneleprofessionelegeld, kennis-zich zeker uit.’bij Yachtontwikkeling,Alex ontwikkeling, Baggerman,betaalt betaalt bij Yacht managerde de de investering investering kennisontwikkelingwerkgever Baggerman, doen doen bijdie die wij wij die als als wijals ‘Investeren‘Investerenwerkgever in dein dedoen ontwikkelingontwikkelingin tijd én vanvangeld, ons personeelwerkgever Alex in in Yachttijd tijd manager én én geld, geld, kennisontwikkeling‘Investeren hebben wij in bij de bij Yacht ontwikkeling Yacht hoog in het van vaandel ons personeelzich zich ons zeker zeker personeel uit.’ uit.’zich hebben zeker wij uit.’ bij Yacht hoog in het vaandelstaan. ‘EVC was voor ons een goede keuze: deAlex ‘Investeren hebben Alex staan. Baggerman, Baggerman, ‘EVC wij in bij was de Yacht ontwikkeling voor manager manager hoog ons een in hetkennisontwikkelinghebben staan. ontwikkeling deelnemers ‘EVC wij bij was zijn Yacht bij bij voor er Yacht Yacht heel hoog ons enthousiast een in het goede vaandel over.’ keuze: dekennis-van goede vaandel ons keuze: personeel dewww.evc.hva.nldeelnemers zijn er heel enthousiast over.’‘Investeren staan. deelnemers ‘Investeren ‘EVC in in was zijnde de er voor ontwikkeling ontwikkeling heel ons enthousiast een goede van van ons ons over.’ keuze: personeel personeel dehebben deelnemers hebben wij wij bij bij zijn Yacht Yacht er heel hoog hoog enthousiast in in het het vaandel vaandel over.’staan. staan. ‘EVC ‘EVC was was voor voor ons ons een een goede goede keuze: keuze: de dedeelnemers deelnemers zijn zijn er er heel heel enthousiast enthousiast over.’ over.’www.evc.hva.nlwww.evc.hva.nlwww.evc.hva.nlwww.evc.hva.nlWas EVC maar inde supermarkt te koop.....Door Esther KoolOnbekend maakt onbemind zeggen ze wel eens.Dat geldt ook voor EVC. Ondanks het feit dat ditinstrument inmiddels al jaren ‘op de markt’ is. Enondanks de talrijke toepassingsmogelijkheden vanEVC, slagen we er nog niet voldoende in om detoegevoegde waarde van dit prachtige instrumentonder de aandacht te brengen bij een brederpubliek.Het ‘verkopen’ van EVC aan met name werkgeversvraagt enorm veel investering en inspanning. Hetis overduidelijk een kwestie van eerst zaaien endan oogsten._Daar waar bijna iedereen wel eensgehoord heeft van duale trajecten of BBL- trajecten(Beroeps Begeleidende Leerweg) of het vroegereleerlingstelsel, is de naamsbekendheid van EVC bijzowel werkgevers, werknemers als werkzoekendenover het algemeen nog steeds onder de maat. _Alsje kijkt naar ons project op de Noord-Veluwe danzie je dat ons missiewerk na bijna een jaar eindelijkz’n vruchten begint af te werpen. Na diverse,“Sinds vier jaar ben ik zelfstandig interim manageren geef marketing en communicatie adviezenaan bedrijven. Hoewel ik alle belangrijke marketingdiploma’sop hbo-niveau op zak had, wilde ikhet ‘gat’ in mijn CV dichten met een HEAO-CEdiploma. Als zelfstandige is het extra belangrijk ombij te blijven en in jezelf te investeren. Op internethad ik gelezen over de EVC-procedure en heb opde HvA een voorlichtingsavond bezocht. Er werddeStatus.nl29mailings, nieuwsbrieven en managementletters entientallen bedrijfsbezoeken en presentaties zien wenu de aantallen EVC’s in één keer komen.Individuele aandachtvoor werkgeversDe kern van ons succes zit ‘m in de individuele enpersoonlijke aandacht van onze matchmakers voorwerkgevers. Zij brengen de behoefte bij de werkgeverin brede zin in kaart en kijken vervolgens ofen hoe Leren en Werken daar aan kan bijdragen.De matchmakers zijn als geen ander in staat omEVC voor het voetlicht te brengen. Eén op één desituatie bij de werkgever bespreken en vervolgensde inzetbaarheid van EVC toetsen; dat werkt. Maarallereerst moet die werkgever ervan overtuigd zijndat je er bent om te helpen en mee te denken.BonuskortingSoms denk ik wel eens: ‘was EVC maar in dewinkel te koop’. Dan zouden we met veel minderCASEuitgelegd wat het EVC-traject inhield: men bekijktwelke vrijstelling je krijgt op basis van je diploma’sen vervolgens stel je een portfolio samen waarinje laat zien wat je al aan kennis en werkervaring inhuis hebt. Het samenstellen van het portfolio wasveel werk maar het was de moeite waard: mijn heleportfolio werd approved; dat wil zeggen dat ik allevrijstellingen heb gekregen die ik wilde. Inmiddelsben ik afgestudeerd en heb binnen één jaar mijninspanning veel meer publiek bereiken. En zoudenwe EVC af en toe eens met bonuskorting kunnenpromoten. Maar helaas: EVC leent zich nietvoor de supermarkt. Die individuele aandachtvoor werkgevers is cruciaal en leidt bij ons tot hetgewenste resultaat: de doelstelling van 300 EVC’sgaan we zeer waarschijnlijk halen!


Fleur BeemsterOefentherapeut MensendieckDe Tuin 291611 KR BovenkarspelT 0228-520787W www.praktijkdetuin29.nlE contact@praktijkdetuin29.nlLeeftijd: 42 jaarAfgestudeerd in 1990 aan de opleiding voorOefentherapeuten Mensendieck te Amsterdam.Sinds 1990 gevestigd in de gemeente Stede Broec,als zelfstandig praktiserend oefentherapeut Mensendieck.Praktijkhouder van Praktijk De Tuin 29; een praktijk voorOefentherapie en Osteopathie.Sinds 2009 EVC-assessor en assessor bij de HvA.Sinds september 2003 is in het Nederlands hoger onderwijshet Bachelor-Masterstelsel (BAMA) van kracht. Met dezeinvoering bleek het 3-jarig curriculum niet meer voldoendevoor de titel ‘Bachelor of Health’. Er ontstond een devaluatievan ons beroepsniveau enerzijds. Anderzijds vroeg de huidigegezondheidszorg meer van een oefentherapeut.Om je als oefentherapeut staande te houden en je als kleineberoepsgroep sterk te maken, is de titel ‘Bachelor of Health’een meerwaarde. De verlenging naar een vierjarige opleiding,schiep de mogelijkheid het gehele onderwijsprogramma teactualiseren en uit te breiden. Competenties als Netwerk,Ondernemen in zorg en Evidence Based Practice, die nuvan een HBO-er en een paramedische professional wordenverwacht, kregen de aandacht. Er ontstond zo een uitdaging.Oefentherapeuten, opgeleid in het oude curriculum, hebbenzich veelal goed ontwikkeld en krijgen daardoor veel vrijstellingenvoor het Bachelortraject. Er zijn oefentherapeuten dievoldoen aan de huidige Bachelorniveau!Maar waar stond ik zelf ? Het EVC-centrum biedt eenuitstekende mogelijkheid om je competentieniveau aan tetonen. Door het maken van een portfolio ontstaat een helderbeeld van je ontwikkelingsniveau. Met de afronding van het‘Bachelor of Health-traject’, beschik ik over een brede professionalisering,ik kan wetenschappelijke kennis toepassen, enmethodisch en reflectief denken en handelen. Ik zie meerkansen, mogelijkheden en uitdagingen, wat past in de visie van‘een leven lang leren’.Aanmeldingformulieren introductiegesprek:Aangezien ik drie jaar werkzaam ben als planvoorbereiderbij de afdeling projectontwikkelingen om mijn loopbaan bij mijn werkgever BKBouw voort te zetten / door te groeien zou ik inhet bezit moeten zijn van een HBO diploma. Deopleiding Bouwtechnische bedrijfskunde was eenlogische keuze. Om deze opleiding via de deeltijdte volgen zou ik zeker vier jaar nodig hebben omde opleiding af te ronden. Via het aanmeldingsformulierEVC en het introductie gesprek werdmij wel duidelijk dat ik in aanmerking zou komenvoor een aantal vrijstellingen. Deze vrijstellingenzouden de duur van de opleiding inkorten en devakken waarvan ik de competentie beheers hoefdeik dan niet meer te volgen. Op deze manier zou deopleiding een stuk aantrekkelijker worden om tegaan volgen.PortfolioHet opstellen van de portfolio is een belangrijkproces in het geheel. Het kost wel een hoop tijdom een goede en duidelijke portfolio op te stellen.Per fase dient het START-formulier ingevuld teworden en dienen er bijlagen aan toegevoegd teworden. Ik ben er in totaal 2 maanden mee beziggeweest.AssessmentsgesprekHet gesprek met de assessoren duurde ongeveereen uur, waarin er diverse vragen naar aanleidingvan de portfolio werden gesteld. Ik heb dezevragen beantwoord en toegelicht.Na afloop van het gesprek werd duidelijk dat ik inaanmerking zou komen voor een aantal vrijstellingen.34 Oktober– 2010 35deStatus.nlCASEOngeveer 1 maand na het assessmentsgesprekontving ik de schriftelijke bevestiging dat ik toegelatenwerd voor de opleiding BouwtechnischeBedrijfskunde, profiel vastgoedkunde en dat ikvoor maximaal 137 studiepunten aan vrijstellingtoegewezen kreeg. De geschatte duur van het nogte volgen opleidingstraject bedroeg ca. 1.5 jaar, ingeval van een reguliere studiebelasting.Door deze vrijstellingen werd de keuze voor hetvolgen van de opleiding vergemakkelijkt.De verhouding studie - werk - privé, was door dezevrijstellingen goed te combineren.Studie / AfstuderenDe nog te volgen vakken uit de diverse studiejarenwaren per kwartaal eenvoudig in de delen. Ditkomt mede doordat de lessen van het 1e en 3estudie jaar op woensdag-avond werden gegeven envan het 2e en 4e jaar op maandag-avond.Voor de diverse projecten die met mede studentenwerden uitgevoerd, minor en afstuderen, slootde basis goed aan bij mijn werksituatie, waardoordeze onderdelen goed uitvoerbaar waren.Ik heb het gehele EVC en studie traject als plezierigervaren. Nu, ruim twee jaar later ben ik in hetbezit van mijn HBO diploma en kan ik mij verderrichten op mijn loopbaan binnen BK Bouw.

More magazines by this user
Similar magazines