Expertisetechnieken - IVPV - Instituut voor Permanente Vorming

ivpv.ugent.be
  • No tags were found...

Expertisetechnieken - IVPV - Instituut voor Permanente Vorming

aspecten aan bod komen wanneer men denkt aan begroting van genotsdervingen meer- of minderwaarde. Hoe dit praktisch in zijn werk gaatwordt in deze les uit de doeken gedaan.Schatting van onroerende goederenDe waardebepaling van onroerende goederen vereist een grondige kennisvan de vastgoedmarkt en de specifieke technieken voor waardebepaling. Indeze les zal dan ook de nadruk gelegd worden op de juiste interpretatievan de diverse schattingselementen en op de verantwoording van de doorde deskundige weerhouden ‘waardecijfers’ in het taxatierapport. Uitgaandevan een ‘type-schattingsrapport’, zal er aangetoond worden hoe de deskundige-taxateurmethodologisch een gefundeerde waardebepaling uitvoert.Bedrijfseconomische schadeDe schade die een bedrijf lijdt is vaak zo complex dat een accountantonder de arm dient genomen. Toch moet ook de technisch deskundigevoldoende inzicht hebben in de gevolgen van een productieverstoring. Talvan begrippen (netto en bruto contributie, bottlenecksituaties, winst, fullcost, direct cost, enz) moeten hem duidelijk zijn. Zodoende verschaft dezeles de technisch deskundige de nodige financieel-economische inzichtenopdat op een efficiënte wijze, en zonder misverstanden, kan samengewerktworden met de accountant.GevallenstudiesSchaderamingen zijn zeer complex omdat tal van aspecten simultaan onderogen dienen genomen te worden. Daarom is het aangewezen een aantalschadebegrotingen uit de praktijk de revue te laten passeren. Deze les zaldan ook een overzicht geven van de dagdagelijkse realiteit van de schaderaming.Data: 7, 14 en 28 februari 2006Lesgevers: Joost Beke, Marcel Bogaerts, Werner Bruggeman, Robert DeLathouwerModule 6. Rapportering en verantwoordelijkheidDeze gegevens blijven strikt binnen het IVPVTerug te sturen bij voorkeur 1 week vóór aanvang van de eerstemodule die u wenst te volgen.Naam: M VVoornaam:Functie:Onderneming:Adres:Telefoon:E-mail:Sector:Privé-adres:Fax:Aantal personeelsleden:Ik schrijf in voor de opleiding ExpertisetechniekenModule 1 Module 2 Module 3Module 4 Module 5 Module 6Module 1 tot en met 6Ik wens het bijbehorend Getuigschrift van de Universiteit Gent tebehalenIk betaal . . . . . . . . . . . € d.m.v. opleidingscheques werkgeversIk betaal . . . . . . . . . . . € d.m.v. opleidingscheques werknemersInformeer mij over andere opleidingen van het IVPVFacturatie-adresNaam:Adres:Ondernemingsnr.Datum:DeelnemingsformulierHandtekeningWetenschappelijke rapporteringDat een deskundigenrapport technisch-wetenschappelijk moet verantwoordzijn staat buiten kijf. Dit houdt echter meer in dan het gebruik van dejuiste terminologie. Wat te doen met soortnamen, afkortingen en de bijlagen?Tabellen en figuren kunnen, wanneer ze niet gebruikt of voorgesteldworden zoals het hoort, zelfs tot fouten leiden. Van een deskundige wordtverwacht dat hij deze materie beheerst, evenals de zeer vormelijke zakenzoals lettertype, wijze van nummering (ook van voetnoten), manier vaninbinden, enz. Deze les wil deze en aanverwante zaken met hun verantwoordingaan bod laten komen en sluit af met andere vormen van rapporteren,zoals geluidsopnamen, videobeelden en ‘corpus delicti’.Opbouw van het deskundigenrapportDe opbouw van een deskundigenrapport is voor een deel bepaald door dewetgever. Dit is echter nog geen garantie voor een goede structuur van hetrapport in zijn geheel en in zijn verschillende onderdelen. Deze les overlooptsystematisch elk van die onderdelen op een concrete, praktischewijze.Geschreven communicatieWie als deskundige aan niet-deskundigen moet rapporteren, moet zich inlevenin zijn toekomstige lezers. Vanuit die ‘empathie’ moet de deskundigeinzicht hebben in geschreven communicatie met onder meer het taalgebruik,de verslaggeving van gesprekken (met inbegrip van het notulerentijdens de vergadering), weergeven van opinies en stellingnames, besprekingvan dossierstukken, het beantwoorden van opmerkingen. De les wil ditinzicht geven met bovendien de nadruk op het schrijven van een niet-technischesamenvatting, met respect voor de wetenschappelijke verantwoording.Beroepsaanspakelijkheidsverzekering voor deskundigenMet het aanvaarden van zijn opdracht neemt de deskundige ook een groteverantwoordelijkheid op zich, die kan leiden tot de betaling van schadevergoeding.Hiertegenover dient dan ook een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringte staan. Wat een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringis, wat de dekking inhoudt en wat er uitgesloten is, vormenhet onderwerp van deze les.Ethische aspecten van de rapporteringIn essentie dient elke beoordeling te steunen op ethische concepten.Wanneer men met ‘beoordelingen’ ook bedoelt de keuze die dedeskundige moet maken in zijn houding tegenover betrokken partijenen tegenover zijn opdrachtgever, kan men gewagen van een ‘ethiek’van het deskundigenonderzoek. In deze les wordt ingegaan op demaatschappelijke verantwoordelijkheid van de deskundige aan dehand van concrete gevallen en met de uitdrukkelijke uitnodiging aande deelnemers tot participatie in de discussie.Data: 7, 14 en 21 maart 2006Lesgevers: Denis Claessens, Jean-Luc Doumont, Kristiaan Bernauw,Koen Raes✂


LesgeversProf. Jaak ChristiaensVakgroep Landbouwtechniek, UGentDirecteur Biocentrum Agri-Vet, UGentCursuscoördinatorIng. Guy Beel, Beel Expdertisebureau bvba, GentArch. Joost Beke, Bureau voor Expertise & Architectuur, Gent,Knokke-HeistProf. Kristiaan Bernauw, Vakgroep Economisch recht, UGent9052 Gent - ZwijnaardeTechnologiepark 913T.a.v. Els Van LierdeInstituut voor Permanente VormingUniversiteit GentDhr. Marc Bockstaele, federale politie, GentIr. Marcel Bogaerts, Omnimex, OostendeProf. Dick Botteldooren, Vakgroep Informatietechnologie, UGentProf. Werner Bruggeman, Vakgroep Accountancy, beheerscontroleen fiscaliteit, UGent, Vlerick Leuven Gent Management SchoolIr. arch. Denis Claessens, Studie- en expertisebureau Denis EMClaessens vof, HeverleeProf. Annie Cuyt, Departement Wiskunde enComputerwetenschappen, UADr. Karen De Clerck, Vakgroep Textielkunde, UGentProf. Robert De Lathouwer, Departement Architectuur, stedenbouwen ruimtelijke ordening, KULeuvenProf. Philippe De Maeyer, Vakgroep Geografie, UGentIr. Karlien De Roo, Vakgroep Organische chemie, UGentFrankerenals briefDr. ir. Patrick De Smet, Nationaal Instituut voor Criminalistiek enCriminologie, BrusselMevr. Francine De Tandt, Ondervoorzitter van de rechtbank vankoophandel te Brussel✂Prof. Alain De Wulf, Vakgroep Geografie, UGentProf. Patrick Dirinck, Laboratorium voor Aromaonderzoek, Dept.Industrieel IngenieurJean-Luc Doumont, JL consulting, KraainemProf. Koen Raes, Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van hetrecht, UGentProf. Walter Steurbaut, Vakgroep Gewasbescherming, UGentProf. Olivier Thas, Vakgroep Toegepaste wiskunde, biometrie enprocesregeling, UGentIr. Joachim Van Eyck, Federale Overheidsdienst Economie, KMO,Middenstand en EnergieDr. Sylvia Van Peteghem, Directie Onderzoeksaangelegenheden,Hoofdbibliothecaris, UGentDr. ir. Danny Van Welden, onafhankelijk consultant


InlichtingenElke module kan apart gevolgd worden.De lessen vinden plaats aan de Universiteit Gent, Instituut voorPermanente Vorming, Gebouw Magnel, Technologiepark 904,9052 Zwijnaarde op dinsdagavond van 18u tot 21u30, in tweelessen, gescheiden door een broodjesmaaltijd.Een wegwijzer vindt u op:www.ivpv.UGent.be/nl/contact/plan.htmBijkomende inlichtingen krijgt u op het secretariaat:Instituut voor Permanente Vorming, UGentEls Van LierdeTechnologiepark 913, 9052 ZwijnaardeTel.: +32 9 264 55 82Fax: +32 9 264 56 05E-mail: ivpv@UGent.bewww.ivpv.UGent.be/expertiseDeelnemingsprijsDe deelnemingsprijs omvat lesgeld, cursusnota’s, frisdranken,koffie en broodjes. Betaling geschiedt na ontvangst van defactuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen nadagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.Prijs voor een afzonderlijke module: € 320,00Reductieprijs voor de volledige opleiding (modules 1 t.e.m.6):€ 1530,00Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijftvoor de volledige opleiding (modules 1 t.e.m. 6), wordt vooralle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfdebedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20%verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijkefactuur.Bezoek onze website www.ivpv.UGent.bevoor andere opleidingen zoals:Ω ICT voor managersΩ REACH, de nieuwe EU reglementering betreffende risicobeheervan chemische stoffenΩ Ontwerpmethodologie voor ingebedde elektronische systemenΩ Milieucoördinator A/B via afstandslerenΩ ….DoctoraatsopleidingAlle opleidingen van het IVPV komen in aanmerking voor dedoctoraatsopleiding. Het aantal studiepunten wordt meegedeeldop de IVPV-website.Inschrijving gebeurt door terugzending van het aangehecht deelnemingsformulierof via de website.Bijzondere prijzen voor personeelsleden van UGent of geassocieerdehogescholen (consulteer de website vanuit deze instellingen).Indien u deze folder meerdere malen mocht ontvangen, dan verzoekenwij u vriendelijk deze aan uw collega’s te bezorgen enons dit te melden via e-mail.Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene redenen.AnnuleringAnnulering is mogelijk onder de volgende voorwaarden:Ω gelieve steeds schriftelijk te bevestigen (per brief, faxof e-mail)Ω bij annulering van de inschrijving 10 dagen of meer vóór deaanvang van het programma is een vergoeding verschuldigdvan 25% van de deelnemingsprijsΩ bij annulering minder dan 10 dagen vóór de aanvang van hetprogramma is de volledige deelnemingsprijs verschuldigd.Wij aanvaarden opleidingscheques van het Vlaams Gewest.De Universiteit Gent is erkend als opleidingsverstrekker inhet kader van de opleidingscheques van het Vlaams Gewest.Voor meer informatie en bestelling van de opleidingschequeszie www.vlaanderen.be/opleidingschequesIdentificatienummer UGent: 610000085068Productie: Scriptics

More magazines by this user
Similar magazines