Koninklijke kilometers

refdag.nl

Koninklijke kilometers

Koninklijke kilometers’ in Den Haag en omgevingOverige gebouwen met een koninklijke achtergrondCatshuisIn 1643 kocht raadpensionaris Jacob Cats, in ditgebied van woeste duingrond, een stuk grondwaarop hij een buitenhuis liet bouwen (PieterPost), het huidige Catshuis, nu officieel woonhuisvan de Minister President. In de 19 e eeuwkocht Willem II de buitenplaats Zorgvliet, zoalshet toen nog heette en deel uitmaakte van eenenorm domein. Na zijn dood in 1849 bracht zijnweduwe Anna Paulowna daar regelmatig dewinter door. Later erfde haar dochter Sophiehet buiten, dat in haar bezit bleef tot de doodvan de groothertogin in 1897. In 1902 werd hetlandgoed grotendeels verkocht. Een deel kwamin het bezit van de staat die het ter beschikkingstelde van de Andrew Carnegiestichting. Hierverrees het Vredespaleis, dat in 1913 werd geopend.In 1920 werd, wat over was van het landgoed,door een stenen muur van 2100 meterlengte onttrokken aan de nieuwsgierige blikkenvan het publiek. Tijdens de oorlog liep hethuis ernstige schade op bij bombardementen.Van 1948 tot 1955 was het in handen van deVerenigde Staten en hielden leden van deAmerikaanse kolonie er hun picknicks of vierdener Independance Day. In 1955 kocht destaat het park en in 1961 het Catshuis, waarnahet als bestemming ambtswoning van deMinister President kreeg.Villa Nieuwe ParklaanTeruggekeerd uit Londen, na de tweedeWereldoorlog, woonde koningin Wilhelminaenige tijd aan de Nieuwe Parklaan 110, 112 en114 in Scheveningen. Op 110 woonde deKoningin zelf, op 112 en 114 waren de administratievediensten en leden van de hofhoudinggevestigd. In haar autobiografie staat het volgende:"Ik achtte echter nog niet de tijd gekomenom mij op het Noordeinde te vestigen. Ditniet alleen om de schrijnende tegenstelling diemijn verblijf daar, in die grote ruimte en metdie vele bediening, zou vormen met de nodenvan ons volk, maar ook omdat ik bezorgdwas, dat een weidse paleisomgeving de vertrouwelijkeomgang en de openhartigheid, diezich door de omstandigheden van de oorlog zogelukkig hadden kunnen ontwikkelen, zouverstoren. Ik vond in Scheveningen twee villa's,aan de Parklaan, één voor de werkzaamhedendie mijn omgeving te verrichten had, en éénvoor mijn persoonlijke bewoning". In de voorgevelonthulde op 31 augustus 1977 koninginJuliana een gedenksteen, die herinnert aanéén van de meest markante vorstelijke verblijvenin de residentie.Paviljoen Von WiedIn 1827 gaf koning Willem I zijn vrouwWilhelmina voor haar verjaardag een paviljoenaan de zee cadeau. De koningin leed aan slapeloosheiden men hoopte dat een langdurigeverblijf aan zee daar verandering in zou bren-gen. Na haar dood erfde haar zoon Frederik hetpaviljoen, maar hij verbleef liever op het landgoedDe Paauw in Wassenaar. Ook zijn dochterMarie, gehuwd met prins Willem von Wied,had nauwelijks interesse in het gebouwtje. In1918 vestigde zich de "Nieuwe of LittéraireSociëteit de Witte" zich in het gebouw. In deTweede Wereldoorlog liep het veel schade opdoor leegstand en verwaarlozing. In 1956 en1971 werd het gerestaureerd totdat in 1994 eengrondig restauratie en verbouwing plaatsvondten behoeve van het Museum Beelden aanZee.Hier is onder andere een aantal bronzen sculpturenvan de Koninklijke familie te zien.Een groot aantal vorstelijke verblijven, die in deloop der eeuwen in opdracht van de Oranjeszijn gebouwd, is inmiddels weer geheel ofgedeeltelijk afgebroken zoals het HuisHonselersdijk in Naaldwijk en het Huis TerNieuwburch in Rijswijk. Beide waren gebouwdin opdracht van stadhouder Frederik Hendrik.De buitenhuizen Buitenrust en Rustenburg bijde Scheveningseweg zijn begin 20e eeuwafgebroken ten behoeve van de bouw van hetVredespaleis. Hetzelfde lot onderging DeRuygenhoek, gelegen in de duinen, gebouwdin 1917 voor de koninklijke familie. Na haartroonsafstand in 1948 verbleef prinsesWilhelmina graag op dit buiten. Helaas is hetdoor brand geheel verwoest.18Den Haag, koninklijke stad aan zee19www.denhaag.com

More magazines by this user
Similar magazines