Koninklijke kilometers

refdag.nl

Koninklijke kilometers

Koninklijke kilometers’ in Den Haag en omgevingtuums, gedragen door leden van het koninklijkhuis en eeuwenoude voorwerpen. Ook eenaantal bijzondere collecties kregen hier eenplaats zoals 17 e -, 18 e - en 19e-eeuwse glasverzamelingen,cachets, een collectie snuifdozenen porselein. Op de galerij zijn huldeblijken,bijzondere geschenken en onderscheidingenopgesteld. De bibliotheek bevat nietalleen het hoofdbestanddeel boeken, maarook muziekboeken waarvan de oudste partiturenteruggaan tot de tijd van stadhouderWillem V. In het gebouw zijn vele portretten enbustes van de Oranjes te zien. Helaas is hetKoninklijk Huisarchief niet voor het publiekgeopend.We vervolgen onze wandeling over de Prinsessewalen komen halverwege, in de muur, eengedenksteen tegen waarop staat:1591-1991Louise de ColignyPrinses-weduwe van Oranjebetrok in augustus 1591 het oude hofaan het Noordeinde.Haar zoon Frederik Hendrik stichtte hierDe PrincessetuinAan het eind van de Prinsessewal slaat u evenrechtsaf de Hoge Wal op en loopt u langs hetKoninklijk Staldepartement. De Hogewal maaktevenals de Prinsessewal sinds het begin van de 17 eeeuw deel uit van de grachtengordel, die rond hetdorp werd gegraven in opdracht van prinsMaurits, zoon van Willem de Zwijger. HoewelDen Haag de status van een dorp had, werd hetstrategisch gezien steeds belangrijker, medeomdat vele rijke en aanzienlijke personen zich erinmiddels hadden gevestigd. Maurits, opperbevelhebbervan de republikeinse legers, drongaan op vestingwerken in de gedaante van muren,wallen en poorten, die als bescherming moestendienen. Dit stuitte op felle tegenstand vanandere Hollandse steden en vooral Delft. Zijwaren bang dat Den Haag als stad de anderesteden zou overvleugelen en concurrentie zouaandoen. Wel kreeg Den Haag een zekere beschermingin de vorm van een grachtengordel.De eerste aanzet tot het graven van de grachtengordelwerd in 1612 gegeven door prinsMaurits.14Koninklijk StaldepartementDe Koninklijke Stallen zijn gebouwd in 1876-1880 in opdracht van Koning Willem III met debedoeling de koninklijke stallen, die verspreidover Den Haag lagen, te centraliseren. HetKoninklijk Staldepartement is belast met dezorg voor de voorbereiding en de uitvoeringvan al het vervoer van het staatshoofd, dediverse leden van het Koninklijk Huis en deorganisatie daaromheen, de hofhouding.Gebeurde dat vroeger alleen met paard en rijtuig,later zijn daar de auto, trein en vliegtuigbijgekomen. Het Koninklijk Staldepartementomvat circa veertig personeelsleden, zoalschauffeurs, koetsiers, hoefsmid, zadelmaker,rijtuigschilder en - maker.Zij hebben de zorg voor twintig koetspaarden,tien rijpaarden en ruim vijftig rijtuigen vanafrijbrik tot Gouden Koets en een prachtigecollectie gala-harnachementen die soms meerdan 100 jaar oud zijn. De rijtuigen van deKoninklijke Stallen worden nog regelmatiggebruikt, niet alleen de Gouden Koets, maarook alle andere rijtuigen. Zoals bij de geloofsbrievenceremonie.Zowel de rij- als koetspaardenzijn Nederlandse fokproducten en horenthuis bij het Koninklijk Nederlands WarmbloedPaarden Stamboek en het Friesch of hetGroninger Paarden Stamboek.U loopt terug naar de hoek Prinsessewal/Hogewal.Bij de stoplichten steekt u de straat over en komt uin de Anna Paulownastraat, genoemd naar degemalin van koning Willem II, de Russischetsarendochter Anna Paulowna. Op het AnnaPaulownaplein staat een bank met een beeld datdeze koningin voorstelt. Deze locatie is gekozenomdat dit koninklijk echtpaar een nauwe bandmet dit stadsdeel, het Mesdagkwartier, had. Hierslaat u rechtsaf de Bazarstraat in, steekt deZeestraat over, slaat bij het Carlton AmbassadorHotel linksaf de Sophialaan in en komt u opplein 1813.15Onafhankelijkheids monumentkoning Willem ITer herinnering aan de stichting van hetKoninkrijk in 1813 werd in 1869 het Onafhankelijkheidsmonumentonthuld. Hierop is tezien Willem, de eerste koning van het nieuwekoninkrijk als de redder van het vaderland, diede rechterhand heft om de eed op de nieuwegrondwet af te leggen. De Nederlands Maagdmet in haar hand de Nederlands vlag metwimpel en achter haar de Nederlandse leeuw.Daaronder de wapens van de Oranjes en detoenmalige negen provincies. Aan beide zijdenvrouwen, die godsdienst en geschiedenissymboliseren met daaronder reliëfs die hetuitsteken van de vlag en de aankomst vanWillem in Scheveningen, na 19 jaar ballingschap,in 1813 weergeven. Aan de achterkant deOranjegezinden, Gijsbert Karel van Hogendorp,Adam van der Duyn van Maasdam enLeopold van Limburg Stirum, grondleggers vanhet Koninkrijk.U kruist de Alexanderstraat. Beide straten zijngenoemd naar de kinderen van koning Willem IIen koningin Anna Paulowna, Alexander en Sophie.Aan het eind komt u bij het VNG gebouw.16Voormalige WillemskerkGebouwd als manege in opdracht van koningWillem II in zijn geliefde Tudorstijl met aangrenzendedienstwoningen aan de Nassaulaanvoor hofdignitarissen. In 1853 schonkWillem III de manege aan de Haagse hervormdegemeente, om het gebouw in te richten alskerk. Prinses Wilhelmina werd hier op 12 oktober1880 gedoopt, haar dochter Juliana op 5juni 1909. Na de tweede wereldoorlog verloorde Willemskerk door ontvolking van de binnenstaden ontkerkelijking haar functie alswijkkerk. Eind 1971 werd het gebouw, met uitzonderingvan de voorgevel, gesloopt. Achterde gerenoveerde voorgevel verrees een kantoorgebouw.Het gebouw kreeg de naamWillemshof en werd in 1975 in gebruik genomendoor de Vereniging van NederlandseGemeenten.U gaat rechtsaf de Nassaulaan op en aan het eindover de brug rechtsaf de Mauritskade op. U vervolgtuw weg, steekt bij de stoplichten deParkstraat over en komt nu op het ScheveningseVeer. Op de hoek met het Noordeinde is het weertijd voor een korte stop.17Prins TaverneDe Prins Taverne, al sinds het eind van de 16 eeeuw hier gevestigd, was ooit een geliefde"drenkplaats" voor leden van de koninklijkehofhoudingen.8Den Haag, koninklijke stad aan zee9www.denhaag.com

More magazines by this user
Similar magazines