'Dood doet leven'-folder - Landschap vzw

dooddoetleven.nl

'Dood doet leven'-folder - Landschap vzw

dode dieren en publiekHet publiek heeft er weinig weet van.Het is de mens eigen van kadavers weg telopen. Onze neus vindt ze walgelijk, onsoog vindt ze vies. Niet verwonderlijk dusdat kadavereters een smoezelige reputatiehebben. En toch ook niet. Filmpjesvan een kadaverrestaurant in de GeldersePoort stonden enkele jaren geledenwekenlang in de top 10 van YouTube.In de Belgische en Nederlandse provinciesLimburg laten natuurorganisaties nuook zien hoe het anders kan. Zij brengenaangereden wilde dieren terug in grotenatuurgebieden zoals de Maasduinen,de Meinweg, Kempen~Broek en Drielandenpark.Niet anoniem, maar onderhet infrarode oog van een camera zodatiedereen via internet mee kan kijken. Deapparatuur filmt het recyclingproces dagen nacht. Rijkdom voor de natuur dus,maar ook voor ons als kijker en als bezoeker!Struintochten en media-aandachtzorgen ervoor dat het boeiende verhaalvan natuurlijke recycling verteld wordt.crime scene investigationDood doet Leven kreeg een interessantepartner uit onverwachte hoek. Het werktsamen met Belgische en Nederlandseforensische instituten, die hun kennisover (het tempo van) afbraakprocessenvan grote dode dieren willen vergroten,om raadselen rond een gevonden levenlooslichaam beter op te kunnen lossen.gieren in de lage landenIn het voorjaar en de zomer bezoeken valegieren en monniksgieren vanuit zuidelijkEuropa de lage landen. Na dagen en wekentevergeefs naar dode dieren gezocht te hebben,moeten zij noodgedwongen omkeren.Een toename aan dode dieren in de natuurzal ook voor deze dieren het verschil kunnenmaken. Voorbeelden uit de afgelopen jarenzijn de vale gieren die boven Zeeuws-Vlaanderen,Noord-Brabant en Friesland opduiken,de vale gier van de Sint Pietersbergtussen Luik en Maastricht en monniksgier‘Carmen’ in de Oostvaardersplassen.Op www.dooddoetleven.nl vindt u meer informatie over de rol van dode dieren in de natuur.Filmpjes en foto’s brengen de kadavergemeenschap in beeld en laten zien hoe verrassenddeze kan zijn. Ook www.dooddoetleven.be biedt een kijkje in de keuken.Dood doet LevenRuimte voor aasetersEuropese UnieEuropees Fonds voor Regionale OntwikkelingGeen topkok of modieuze ambiance, maar toch een uitbundigeklandizie. Filmbeelden op dooddoetleven.nl tonen een groteaanloop van aaseters als vos, marter, zwijn, raaf, buizerd en gier.De opgediende kadavers zijn ‘verfijnde keukens die een omwegwaard zijn’, om met de gerenommeerde Franse Michelingids tespreken. In verschillende Limburgse natuurgebieden slependeze bijzondere restaurants een eerste ster in de wacht.colofon ARK Natuurontwikkeling, Juli 2012 | tekst en samenstelling Hettie Meertens, Bart Beekersen Marieke Reisinger | fotografie Bart Beekers, Han Bouwmeester, David Dohnal, Leo Linnartz en Dirk Raesillustratie Jeroen Helmer | vormgeving Franka van Loon


nut van de disgenotenWanneer kadavers van grote dieren in denatuur mogen blijven liggen, wordt dezeeen stuk completer. Vele diersoorten zijnervan afhankelijk. Allerlei bouwstoffenen mineralen worden door natuurlijkerecycling weer toegankelijk voor anderedieren en planten. Aaseters als raaf,zwarte en rode wouw, gieren en tallozeinsectensoorten zijn afhankelijk vandode dieren voor hun voedsel. En somszelfs voor hun voortplanting. Vliegen enkevers leggen er hun eitjes, en hun larven(maden) smullen van de zachte delenvan het kadaver. De larven van de pelsmotdoen zich zelfs te goed aan haren.Haren zijn trouwens ook welkom nestmateriaalvoor vogels. Andere dierenprofiteren indirect door juist weer delarven op te eten, waar onder de grauweaaskortschildkever en de doodgraver.Maar ook aaibare dieren als koolmees enroodborst hebben maden op het menustaan. Tijdens warme dagen zijn er vlinders,hoornaars en wespen die mineralenkomen snoepen. Botten zijn een welkomebron van calcium en fosfor voor talvan dieren. Ten slotte zorgen schimmelsen bacteriën voor de omzetting van delaatste resten, in de mineralen waaruitze zijn opgebouwd. Zo verdwijnt in warmeperiodes een compleet kadaver alssneeuw voor de zon.hulde aan de opruimploegender natuur!In het project Dood doet Leven – Ruimtevoor aaseters zetten Limburgse natuurorganisatieszich in voor de terugkeervan dode dieren in de natuur. En daar meevoor de terugkeer van aaseters. Kadaversvormen de laatste schakel in een superslimnatuurlijk recyclingsysteem: dedood van het ene dier betekent het levenvoor een ander. Het achterlaten van(grote) dode dieren in de natuur is echterongebruikelijk in de meeste Europesenatuurgebieden, waaronder die in Nederlanden België. Dood doet Leven – Ruimtevoor aaseters wil dit tij keren en het tot denormaalste zaak van de wereld maken.hongerige levensgemeenschapEr is een schrijnend gebrek aan grotekadavers in de natuur. Meer regels, hetontbreken van wilde dieren en een ingebakkenafkeer van ‘dood’ hebben geleidtot een kwijnend bestaan van aaseters.Een andere oorzaak van de schrale kadaverkost,is het oogsten van wild voormenselijke consumptie en het begravenvan jachtafval. Ook aangereden dierenworden opgeruimd. Vrees voor het ontstaanvan ziekten speelt daarbij een rol.Die vrees is trouwens onterecht. Wanneereen gezond dier sterft, ontstaan nietalsnog na zijn dood ziekten. Bovendienworden wilde hoefdieren regelmatigonderzocht op dierziekten. Al met alblijven hooguit kruimels over voor deopruimploegen van kadavers.

More magazines by this user
Similar magazines