februari - Hoeselt.Be

hoeselt.be

februari - Hoeselt.Be

Hoeseltg e m e e n t e b e r i c h t e nNeos Hoeselt:16 maanden jong !BAL VAN DE BURGEMEESTER op 28 april ! ! !Nacht der Nachten…, speciaal verkeersplan.Dorpsgenoot BERT STULENS tussen de straatkinderen in Honduras!Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 36 • februari 2007 • Nr. 213Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


Het weten waardVoorwoordAlle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.betelefoonnummersdienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100Cultureel Centrum 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische dienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10Bibliotheek 089 41 38 46Containerpark 089 51 43 48Lokale werkwinkelPWA 089 51 48 69VDAB 089 79 35 94Werk@home 089 79 35 93Strijkatelier 089 79 35 93E-mail aan de gemeenteNaast de persoonlijke emailadressen van demedewerkers kan je volgende emailadressengebruiken om berichten te mailen aan dediverse diensten van de gemeente:secretaris@hoeselt.beontvanger@hoeselt.besecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.beburgerzaken@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.begemeenteberichten@hoeselt.beverkeerscommissie@hoeselt.beinf@hoeselt.berop@hoeselt.betechnischedienst@hoeselt.bewegendienst@hoeselt.begroendienst@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.bebibliotheek@hoeselt.bejeugddienst@hoeselt.bejeugdraad@hoeselt.becultuurdienst@hoeselt.becultuurweb@hoeselt.behoeseltzomert@hoeselt.beactiviteitenkalender@hoeselt.beccterkommen@hoeselt.besportdienst.hoeselt@pandora.bepolitie@hoeselt.beinfo@ocmwhoeselt.bePAPIEROPHALINGVrijdag 23 maartVrijdag 20 aprilOPHALING SNOEIHOUTWoensdag 28 maartOPHALING GROOT HUISVUILWoensdag 4 aprilWEEKENDDIENSTEN HUISARTSENCentraal oproepnummer 0903 99803WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN0903 36950BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011-85 03 00De DruglijnAnoniem & objectief.Bel 078 15 10 20(van maandag tot vrijdag - 10 tot 20 uur)mail via www.druglijn.be/contactZitdagen burgemeesteren schepenenBurgemeester Annette STULENSVRIJDAG van 16 tot 19 uurkabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: annette.stulens@hoeselt.beSchepen Werner RASKINVRIJDAG van 19 tot 20 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)e-mail: werner.raskin@hoeselt.beSchepen Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurdienst INF, gelijkvloer (rechts)e-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Walter CALLEBAUTWoensdag van 17 tot 18 uurSchepenlokaal, 2de verdieping (rechts)e-mail: walter.callebaut@hoeselt.beSchepen Serge VONCKENVRIJDAG van 17 tot 18 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)of op afspraak 0498 93 91 04e-mail: serge.voncken@hoeselt.beVoorzitter OCMWCarine SOUBRY-MOORSWoensdag van 18 tot 19 uurOCMW - EuropalaanGSM 0486 95 27 22e-mail: carine.moors@hoeselt.beDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half april.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:het college van burgemeester en schepenen vóór dinsdag 20 maart.OPENINGSURENGEMEENTELIJKEDIENSTENGEMEENTEHUIS gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-17.00dinsdag - 16.00-19.00woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00vrijdag 09.00-12.00 -POLITIEmaandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezoneBilzen, Schureveld 19elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARKwinteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 12.30-16.15donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 16.30-19.30donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEKmaandag 10.00-12.00 -dinsdag - 18.00-20.00woensdag 14.00-16.00 -donderdag - 18.00-20.00vrijdag - 18.00-20.00zaterdag 10.00-12.00 -Sluitingsdagen gemeentehuis -technische dienst - containerparkMaandag 09 april - PaasmaandagDinsdag 1 mei – Feest van de arbeidBeste inwonersDe gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer een tijdjeachter de rug. Door uw vertrouwen mag ik, voorde derde opeenvolgende keer, 6 jaar lang uw eersteschepen zijn, waarvoor ik u dan ook van harte wildanken. Ik zal uw vertrouwen niet beschamen.Als ik terugblik, hebben we al heel wat gerealiseerd ten voordele van iedere inwoner. Deafgelopen 12 jaren mocht ik uw schepen van Openbare Werken zijn. De komende 3jaren heb ik gekozen voor een nieuwe uitdaging en heb ik de bevoegdheid over Sport,Gehandicaptenbeleid, Ruimtelijke Ordening - afdeling Bouwvergunningen en Woon- enBouwproblematiek, Land- en Tuinbouw, Ruilverkaveling en Energiebeleid. De laatste 3jaren zal ik opnieuw uw eerste schepen van Openbare Werken worden.Ook tijdens deze legislatuur wil ik, net zoals voorheen, ten dienste blijven van elke inwonerin Hoeselt en zal ik mij blijven inzetten om van onze gemeente een plaats te makenwaar men graag woont en men zich thuis voelt. Voldoende bouwgelegenheden, geenbelastingsverhoging, een veilige gemeente en een mooie en gezonde leefomgevingstaan hierbij centraal.Iedereen, zowel de werkende bevolking, als de gepensioneerden, de jeugd, de mindervaliden,dienen voldoende ontspanningsmogelijkheden te krijgen. Als bestuur moetenwij onze sportverenigingen dan ook financieel helpen. Naar aanleiding van het nieuwedecreet voor gemeentelijke sportdiensten, zullen we werk maken van een subsidiereglementvoor sportclubs, wat hen in de mogelijkheid zal brengen rechtstreeks subsidies tekunnen verkrijgen. Dit zal de Hoeseltse sportverenigingen zeker ten goede komen.Het verenigingsleven speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. We moeten erdan ook voor zorgen dat er voldoende ontspanningsmogelijkheden zijn, op maat vooriedereen. We leven tenslotte in een stresserende maatschappij.Ik wil geen linkse, centrum of rechtse politieker zijn. De tijd om in deze termen te denkenen ernaar te handelen is voorbij! Het is gewoon onze taak om de maatschappelijkeproblemen aan te pakken en zo goed mogelijk op te lossen. Denken we maar aan dewerkloosheid, het racisme, de opwarming van de aarde, enz. Kortom, we moeten ervoor zorgen dat er voor iedereen een goede toekomst is weggelegd.Als we in de media de beelden zien over de vele aanslagen, oorlogen, ziektes, hongersnood,enz die zich in sommige andere delen van de wereld afspelen, dan weten we datwe het niet slecht hebben in België. Ik wil dan ook eindigen met een positieve noot eneen uitspraak die we waarschijnlijk allemaal eens ter harte moeten nemen, namelijk“optimisme is een morele verplichting”.Steeds tot uw dienst,Uw eerste schepenWernerIN DITNUMMERHet weten waard 2Voorwoord 3door schepen Werner RaskinVerkeer 4VerkeersleefbaarheidBurgerlijke stand en bevolking 5-6De gouden en diamanten bruiloftenBewegingen Burgerlijke stand en bevolkingOCMW 7-8Infoavond: nieuwe regelgeving rolstoelenMantelzorgtoelageSociaal Maatschappelijk 9-10SchoolfeestenVierde musical van KVGKalender van Ziekenzorg en het Rode kruisCultuur 11-12-13Een goed gevulde kalender…Het cultuurbeleidsplan 2008-2013Hoeselt nog steeds op zoek naar kunst!Cover Story 14-15NEOS! een actieveseniorenverenigingToerisme 16-17Toeren door Haspengouw: met de bus,met de fiets of te voet!Een goed gevulde kalenderSport 18Fitness: BBB-programmaViswedstrijden van visclub De karperJeugd 19Nacht der NachtenActiviteitenkalenderSwap tijden de PaasvakantieMilieu 20-2124 maart: dag van de KringloopwinkelsSubsidies…Overwelving baangrachten11 maart compostmeestercongresInformatief 22-23Nieuwe dienstregeling NMBSDe Lijn: gemeentekaart van 5 euroNieuw drinkwatertariefLove is in the airVogel- en dierenopvangcentrumte Heusden-ZolderBert Stulens in Honduras 24Huldigingen 25-26Gemeentepersoneel op pensioen/nieuwVier generatiesOpfrissingscursus voor seniorenHuldiging cultuur-,sport- en sociaal verdienstelijken 27Actueel 28Bevoegdheden van het nieuwe bestuurSamenstelling OCMW-raadBAL VAN DE BURGEMEESTER!!!Deze uitgave van de Gemeenteberichtenkwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.Layout & druk: Giva Hoeselt©2007 Gemeente Hoeselt


VerkeerBurgerlijke stand en bevolkingVERKEERSLEEFBAARHEID... …EEN KWESTIE VANVERANTWOORDELIJKSHEIDS- EN GEMEENSCHAPSGEVOELEr is meer dan één reden om het probleem van de (on)leefbaarheid ernstig te nemen.Niet alleen het verkeer wordt steeds drukker, maar ook de overlast die ermee gepaard gaat. Wie terugkomt in ons land, na een verblijfvan bv. 10 jaar in de Provence, zal zich een bult schrikken bij het zien van al die drukte en stress.Wanneer we spreken over verkeersleefbaarheid willen we iets zeggenover de mate waarin het verkeer en al wie daarbij betrokken iselkaar stoort en een harmonieus samengaan van de verschillendepartijen hindert. Wanneer het verkeer of een bepaald aspect ervanals een last of een ernstig nadeel ervaren wordt, daalt de verkeersleefbaarheid.De drempel naar ON-leefbaarheid is deels subjectief en ligt niet bijiedereen even hoog, maar elk van ons is als verkeersdeelnemer ofals omwonende al wel eens met de onleefbare kanten van het verkeergeconfronteerd.Veel klachten omtrent verkeersleefbaarheid vertonen de klassieke kenmerken van het JIMBY-syndroom (Just In My BackYard): vooralde eigen buurt moet leefbaar zijn, maar respecteren we ook de zone-30 regels ergens anders? Of is het de pot die de ketel zijn asociaalrijgedrag verwijt?Eén ding is zeker: voor een goede verkeersleefbaarheid is er meer nodig dan regeltjes alleen. Zoals bij elke vormvan samenleven is een grote mate van verantwoordelijkheids- en gemeenschapsgevoel onontbeerlijk.Een leefbaar verkeer vraagt niet alleen inspanningen van de overheid en de politie, maar vooral van de weggebruikers zelf.Lawaaioverlast door overmatig claxonneren of luidruchtig optrekken, agressief rijgedrag met een zero-tolerantie voor de andere weggebruikers,sluipverkeer waarbij rustigere buurten overbelast raken, het heeft er allemaal mee te maken: de oplossingen doen vaakmeer beroep op gezond verstand en hoffelijk rijgedrag dan op de strikte verkeersregels. Denk aan het ritsen bijvoorbeeld…Verkeersleefbaarheid is dus niet zuiver te vatten in regels en wetgeving. Het gaat veeleer om een houding, een mentaliteit. Het is belangrijkeven stil te staan bij het eigen gedrag in het verkeer en de invloed daarvan op andere weggebruikers.Inlevingsvermogen is daarbij cruciaal. Als men zich in de situatie vande ander verplaatst, lukt het wellicht veel beter om correct te parkeren,het ritsprincipe toe te passen, zal men minder snel zwerfvuilachterlaten of de radio in de auto niet zo luid zetten, ...Info: Raymond CollingsVerkeerscoördinator Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemsttel. 089 51 93 05E-mail: verkeersdienst.politie@bilzen.beGEBOORTENDatum Naam dochter of zoon van14-11-06 Tess JEHAES Raphael en Jana DONNE20-11-06 Simon JEHAES Dirk en Kristien SNELLINX20-11-06 Tine TIMMERMANS Philippe en Evi Cartenstadt24-11-06 Jeff VERLUYTEN Christoph en Tiny VALKENERS04-12-06 Keano MERKEN Wendy en Helga POELMANS12-12-06 Gioia GROSSARD Tim en Wendy GOVAERTS14-12-06 Arsen APPERMONT Yves en Nancy GIELKENS17-12-06 Thiebe NOBLESSE Edwin en Petra SIMENON18-12-06 Furkan Aydin Abdullah en Tugba Katirci20-12-06 Jente VIJNCK Patrick en Nathalie HENSEN07-01-07 Jasper COOLEN Bart en Lieselot COSEMANS08-01-07 Aaron VANDEWEYER Rony en Hilde VANBRABANT10-01-07 Caroline Donné Stany en Sabine MARTENS18-01-07 Tommy BERTRANGS Rinaldo en Patricia HERMANSHUWELIJKENDatum Bruidegom en bruid01-12-2006 Wouter CUYX en Roosje BILSOVERLIJDENSDatum Naam van de overledene01-12-2006 Irena COX sint-Lambertusstraat 602-12-2006 Catharina HENSEN Heibrikstraat 3704-12-2006 Paula GEURTS Hardveldstraat 405-12-2006 Maurice CROUGHS Overbosstraat 1510-12-2006 Maria RAEDTS Hooilingenstraat 7615-12-2006 Jozef KLOMPERS Sint-Hubertusstraat 8520-12-2006 Marcel TROUWERS Rode Kruislaan 3825-12-2006 Eugène JORISSEN Stationsstraat 1127-12-2006 Pierke VANHEES Gansterenstraat 1704-01-2007 Guy GROOTAERS Tongeren05-01-2007 Antoinette de COUNE Schalkhovenstraat 105-01-2007 Basiel MEEUS Bovenstraat 5507-01-2007 Cornelia DAENEN Terpoortenlaan 1609-01-2007 Hubert GIELEN Kiezelstraat 210-01-2007 Jean WILLEMS Groenstraat 16A11-01-2007 Henri JACOBS Panisbergstraat 7.13-01-2007 Eugeen MENTEN Lindenhofstraat 1515-01-2007 Albert APPELTANTS Bilzersteenweg 3418-01-2007 Elisabeth MILISSEN Overbosstraat 1522-01-2007 Maria NOBEN Droogbroekstraat 1923-01-2007 Maria VANHERLE Rode Kruislaan 9Diamant voorJoseph WILLEMS & Gertrudis VERJANS 01-01-1947Willem LENAERS & Blondina TIMMERMANS 05-04-1947Hubertus WOUTERS & Eileen LAVERY 22-09-1947Pierre HEX & Catharina BAERTEN 04-10-1947Nicolaas NIJS & Maria LENAERTS 18-10-1947Theodoor GOYENS & Elisa SIMONS 14-11-1947Goud voorAlbert CROUX & Christina WOUTERS 09-03-1957Isidoor COX & Anna Maria VOETS 27-04-1957Jan CROMMEN & Maria CASTERMANS 27-04-1957Henricus BEERTS & Maria MENGELS 28-04-1957Joseph PELLEARS & Mariette SCHOENMAEKERS 30-04-1957Syvain TITS & Rosetta DE MEULEMEESTER 15-05-1957Mathieu THIJS & Magdalena JEHAES 22-05-1957Lambertus VANDEWEYER & Gabrielle JEHAES 22-05-1957Noël VAN BOCKRIJCK & Ghislaine SIMONIS 25-05-1957Julianus WOUTERS & Elisabeth SAEREN 07-06-1957Jan ACHTEN & Marie CLEOPATRE 19-06-1957Lucien COPS & Alice NIJSSEN 22-06-1957Jacobus CAPROENS & Maria-Theresia ROEBBEN 13-07-1957Joseph SIMONS & Philomena VOETS 26-07-1957Petrus RAMPEN & Mariette VOETS 02-08-1957August WOUTERS & Helena HANSSEN 03-08-1957Victor HENDRIX & Philomena JACOBS 17-08-1957Paul SWERTS & Madeleine THIJSEN 09-09-1957Lodewijk CROMMEN & Gilberte WILLEMS 21-09-1957Henri MEYERS & Elisa MAURISSEN 05-10-1957Albert LATHOUWERS & Alisa VERTESSEN 16-10-1957Joseph VANDEBROECK & Marie José PENDERS 19-10-1957


Burgerlijke stand en bevolkingOCMWBewegingen van de burgelijke stand en bevolking in 2006Burgelijke standGEBOORTEN jongens meisjes totaalSint-Stefanusparochie 18 22 40O.L.Vrouwparochie 7 7 14Parochie Alt-Hoeselt 2 1 3Parochie Romershoven 6 1 7Parochie Werm 3 5 8Parochie Sint-Huibrechts-Hern 5 6 11Parochie Schalkhoven 2 1 3Totaal 43 43 86Aantal voltrokken huwelijken 36Aantal echtscheidingen 23BevolkingHoeseltse Bevolking totaal mannen vrouwenInwoners op 01.01.2006 9.264 4.631 4.633Geboorten + 86 + 43 + 43Overlijdens - 71 - 39 - 32Aankomsten + 451 + 233 + 218Vertrekkers - 387 - 194 - 193Saldo + 79 + 43 + 36Inwoners op 01.01.2007 9.343 4.674 4.669Inwoners op 01.01.2006 9.264 4.631 4.633Inwoners op 01.01.2005 9.228 4.623 4.605Inwoners op 01.01.2004 9.271 4.659 4.612Inwoners op 01.01.2003 9.231 4.652 4.579Inwoners op 01.01.2002 9.216 4.654 4.562Inwoners op 01.01.2001 9.199 4.635 4.564BEVOLKINGSBESTAND OP 1 JANUARI 2007Bevolkingregister Belgen Mannen 4.530Vrouwen 4.546Totaal 9.076Vreemdelingen Mannen 144Vrouwen 123Totaal 267Algemeen totaal Mannen 4.674Vrouwen 4.669Totaal 9.343BEVOLKINGSAANTAL PER DEELGEMEENTE OP 01.01.2007Deelgemeente Aantal inwoners Aantal gezinnenHoeselt 6.762 2.667Romershoven 760 291Schalkhoven 299 120Sint-Huibrechts-Hern 851 334Werm 671 243Totaal 9.343 3.655Berekening op 17 januari 2007 met toestand op 1.1.2007OVERLIJDENS mannen vrouwen totaalSint-Stefanusparochie 18 22 40O.L.Vrouwparochie 5 3 8Parochie Alt-Hoeselt 4 1 5Parochie Romershoven 3 2 5Parochie Werm 5 2 7Parochie Sint-Huibrechts-Hern 5 2 7Parochie Schalkhoven 0 1 1Totaal 40 33 73VREEMDELINGENBESTAND OP 1 JANUARI 2007Land Man Vrouw TotaalArmenië 1 1 2Brazilië 0 1 1China volksrepubliek 1 1 2China-Taïwan Republiek 0 1 1Colombia 0 1 1Congo Dem. Republiek 0 1 1Duitsland 9 8 17Filippijnen 0 2 2Frankrijk 2 3 5Georgië 1 0 1Groot-Britanië 1 1 2Hongarije 0 1 1Indonesië 0 1 1Italië 31 19 50Jordanië 1 0 1Kazachstan Republiek 1 3 4Marokko 2 1 3Mexico 0 1 1Nederland 73 53 126Nigeria 0 1 1Roemenië 0 1 1Rusland Federatie 7 6 13Slovaakse republiek 5 0 5Spanje 3 3 6Thailand 0 4 4Tsjechische Republiek 0 1 1Tunesië 1 0 1Turkije 5 6 11Unie der Socialist. Sovjetrep. 0 2 2Totaal 144 123 267BEVOLKINGSAANTAL PER PAROCHIE OP 1.1.2007Parochie Aantal inwoners Aantal gezinnenSint-Stefanus 4.856 1.939O.L.Vrouwparochie 1.162 452Parochie Alt-Hoeselt 744 276Parochie Romershoven 750 291Parochie Schalkhoven 299 120Parochie Sint-Huibrechts-Hern 851 334Parochie Werm 671 243Totaal 9.343 3.665Infoavond : Nieuwe regelgeving rolstoelenDinsdag 27 februari 2007 - 20 uur, Ensor zaal OCMWOp dinsdag 27 februari organiseert de Hoeseltse Gehandicapten-adviesraad in samenwerking met het OCMW-Dienstencentrum een INFOAVOND over:‘NIEUWE REGELGEVING INZAKE HET AANVRAGEN EN TERUGBETALEN VAN ROLSTOELEN’.Spreker: Dhr. LYCOPS, Uitleendienst van De Voorzorg‘ROLSTOELEN IN HET VERKEER’Spreker: Dhr. Raymond COLLINGS,Verkeersdeskundige Politiezone Bilzen-Hoeselt-RiemstVoor wie: Iedereen die interesse heeft voor het themaWaar: zaal Ensor, OCMW Hoeselt, Europalaan 1, 3730 Hoeselt om 20 uurToegang: GRATIS, wel even verwittigen bij:* Mira Breban, Dienstencentrum: tel. 089 51 88 14, mira.breban@ocmwhoeselt.be* Secretariaat OCMW: tel. 089 51 88 10ZIEKENZORG CM HOESELT i.s.m. Lokaal Dienstencentrum OCMW Hoeseltorganiseert een INFONAMIDDAG over:OSTEOPOROSE of BOTONTKALKINGZATERDAG 3 MAART om 14 uur, in het Cultureel CentrumNaast de vele ontspannende activiteiten wil Ziekenzorg Hoeselt samen met het Dienstencentrum ook dit jaar een boeiendeen leerrijke informatienamiddag organiseren.Met het thema OSTEOPOROSE willen we het hebben over:• Wat is osteoporose en welke vormen kennen we?• Welke zijn de symptomen die wijzen op deze ziekte?• Welke zijn de behandelingsmethodes? Wat over preventie?Daarom nodigen we alle zieken, familieleden en andere geïnteresseerden uit op:Programma: 14 uur WelkomUiteenzetting door een gespecialiseerde geneesheerKoffietafel met nadien kans tot vragen stellen16.30 uur Gratis tombola en eindeAls deelname in de onkosten vragen wij 2 euro per persoon.Graag inschrijven vóór 1 maart bij:Pierre Jamaer, tel. 089 41 45 69Mira Breban, tel. 089 51 88 14


OCMWSociaal maatschappelijkMANTELZORGTOELAGE BEJAARDENOCMW HOESELTMANTELZORGTOELAGE voorOUDERS MET EEN GEHANDICAPT KINDZIEKENZORG HOESELT* Het Kerstfeest Creaclub en het kerstfeest van ziekenzorg Hoeseltwas ook dit jaar een gezellig samenzijn voor de talrijke zieken, bejaarden en medewerkers van ziekenzorg.Bedoeling:Meer en meer zogbehoevende bejaarden maken tegenwoordigde keuze om thuis verzorgd te worden. De familieleden – thuisverzorgers,ook mantelzorgers genoemd - zijn essentieel om deopvang van een zwaar zorgbehoevende mogelijk te maken.Als OCMW zijn wij van oordeel dat deze thuisverzorgersmeer waardering verdienen voor deze taak. De mantelzorgtoelagekan een kleine financiële ondersteuning zijn in de vaakhoogoplopende verzorgingskosten.Op die manier komen we tegemoet aan een belangrijk zorgprincipenamelijk “alleen hij die ondersteund wordt, kan ondersteuningbieden”.Bedrag: Het OCMW kent een toelage van 50 euro permaand toe indien voldaan is aan alle voorwaarden.Wie komt in aanmerking?Voorwaarden i.v.m. MANTELZORGER1.. Personen die effectief instaan voor de opvang en thuisverzorgingvan 1 tot max. 2 bejaarden. Geen beperkinginzake verwantschap.2. Mantelzorger en bejaarde moeten op HETZELFDE ADRESwonen (attest gezinssamenstelling gemeente)3. Geen voorwaarden i.v.m. financiële situatie mantelzorger.4. Er dient een ZORGENPLAN opgemaakt te worden doorde overlegcoördinator Thuisgezondheidszorg (SIT) nl. doorGuido Hamael.Voorwaarden voor de BEJAARDE1. minimum 65 jaar zijn2. voorkeurregeling inzake terugbetaling gezondheidszorgen(WIGW- statuut)3. Mindervaliden categorie 2 behalen (vanaf 9 punten):attest van Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan personenmet een handicap, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000Brussel.4. Het al dan niet verkrijgen van een tegemoetkoming uit dezorgverzekering wordt niet in aanmerking genomenvoor het verkrijgen van een mantelzorgtoelage inHoeselt.Hoe aanvragen?Wie in aanmerking denkt te komen voor de mantelzorgtoelage,kan zich wenden tot de sociale dienst van het OCMW. Wij gevenu graag de nodige uitleg en helpen u met de nodige administratieveformaliteiten.OCMW Hoeselt, SOCIALE DIENST, Europalaan lZitdag overlegcoördinator Thuisgezondheidszorg:Guido Hamael, tel 089 51 88 12maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uurWat brengt u best mee naar de zitdag?- Samenstelling gezin (dienst bevolking gemeente)- Attest van verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg(ziekenfonds) en een klevertje ziekenfonds- Attest Ministerie Sociale Zaken categorie 2Op 3 mei 2006 gaf de OCMW-raad goedkeuring aan hetvoorstel van de Gehandicaptenadviesraad om een mantelzorgtoelagetoe te kennen aan ouders met een gehandicaptkind.De adviesraad wilt het OCMW hier graag voor bedanken!BedoelingOuders die een gehandicapt kind thuis opvangen, behorenook tot de groep mantelzorgers. De toelage biedt eenkleine financiële ondersteuning in de thuiszorgsituatie maar is vooralbedoeld als blijk van waardering voor de vrijwillige inzetdie zij leveren bij de opvang en thuisverzorging van hungehandicapt(e) kind(eren).Bedrag: Het OCMW kent een toelage van 50 euro per maandtoe indien voldaan is aan alle voorwaarden.Wie komt in aanmerking?Voorwaarden i.v.m. MANTELZORGERElk persoon die effectief instaat voor de opvang en thuisverzorgingvan één of meer gehandicapte kinderen. Geen beperking inzakegraad verwantschap.Mantelzorger en gehandicapt kind moeten op hetzelfde adresingeschreven zijn in het bevolkingsregistergeen beperkingen naar financiële status van de mantelzorger.Voorwaarden i.v.m. GEHANDICAPT KIND1. Leeftijd: vanaf 3 jaar tot 21 jaar2. Het gehandicapt kind verblijft tenminste 5 dagen perweek in het gezin3. Gehandicapt kind beschikt niet over een eigen inkomen.4. Voorkeurregeling inzake terugbetaling gezondheidszorgen(WIGW).5. Een invaliditeitsscore tenminste 66% + categorie 2Mindervaliden6. Bewijsvoering invaliditeitsgraad:Attest van Compensatiekas voor gezinnen (verhoogde kinderbijslag)Attest Ministerie Sociale Zaken, Bestuursdirectie van Uitkeringenaan personen met een handicap, Zwarte Lievevrouwstraat3c,1000 Brussel. Vermelding invaliditeitsgraad7. Tegemoetkoming uit de zorgverzekering wordt niet inaanmerking genomenAanvragen?OCMW Hoeselt, SOCIALE DIENST, Europalaan lZitdag zorgbemiddelaar Guido Hamael, tel. 089 51 88 12maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur.Volgende documenten best meebrengen naar de zitdag:- Samenstelling gezin (Gemeentehuis, Dienst bevolking)- Klevertje mutualiteit of attest verhoogde tegemoetkominggezondheidszorg- Attest compensatiekas voor gezinsbijslag (verhoogde kinderbijslag)(4 – 6 ptn)- Attest Minder-validen, categorie 2* Naar Lourdes per vliegtuig.Ziekenzorg Hoeselt organiseert ook dit jaar, samen met ziekenzorg Limburg een vliegtuigbedevaart naar Lourdes van 30 juni tot 4 juli 2007.Voor inschrijving en informatie kan je terecht bij Pierre Jamaer, tel. 089 41 45 69.* Met ziekenzorg op vakantie in binnen- en buitenlandVanaf heden beginnen de inschrijvingen voor vakantie in binnen- en buitenland met ziekenzorg. Op deze aangepaste vakanties zijn erdokters of verpleegsters aanwezig waarop U beroep kan doen bij medische problemen. Ook gaan er een aantal vrijwillige medewerkersmee om U te helpen.Voor inschrijvingen of informatie kan je steeds terecht bij Pierre Jamaer of bij de ziekenzorgmedewerkers van uw parochie.* AktiviteitenkalenderZa 03-03 Jaarlijkse infovergadering Ma 02-04 Creaclub LentefeestMa 05-03 Creaclub Wo 11-04 Paasfeest ZiekenzorgDi 13-03 Z.Z. Vergadering + tombola Z.Z. + bestuursverkiezingen Vr 27-04 Bedevaart per autobus naar Banneux* Liedjesprogramma voor chronische zieken en medewerkers ziekenzorgOp dinsdag 17 april om 20 uur treden 4 chronische zieken op met een mooi liedjesprogramma in het CC De Kimpel te Bilzen. Onder hetmotto 'Schreeuw het uit' willen deze zieken aantonen dat zij, ondanks hun ziek zijn, ook nog meekunnen in deze maatschapij. Deze groeptreedt 3 maal op in onze provincie en hebben 18 optredens gepland in gans Vlaanderen..Kaarten kunnen besteld worden bij Pierre Jamaer 089 41 45 69 of in het hoofdkantoor van CM Limburg 011 28 02 49. De inkomprijs is 5 euroRODE KRUIS HoeseltBREVETTEN UITGEREIKT!De cursus Helper van het Rode Kruis Hoeselt ging door in deschool van Alt Hoeselt van 4 tot 20 juni 2006.Er waren 15 deelnemers waaronder 11 leerkrachten van de school vanAlt-Hoeselt. Alle 15 cursisten behaalden hun brevet. Proficiat !De brevettten werden op woensdag 17 januari uitgereikt in hetgemeentehuis door burgemeester Annette Stulens, Walter Callebauten Jean Penders.Massamusical DEMERDOEP en JEKERJEUNKVrijdag 30 en zaterdag 31 maart om 20.15 uurZondag 1 april om 15 uur4de Musical van KVG Hoeselt-Bilzen,tekst en regie in handen van Rudi Thys.organiseert een gratis cursus EHBODuur: 16 avonden, telkens maandag en woensdag. • Start: maandag 5 maart 2007Waar: telkens om 19.30 uur in lokaal 1 van het C.C. Ter KommenInschrijven en inlichtingen bij Jean Penders, tel.089 41 44 94 • E-mail: jean.penders@telenet.beHet verhaal... Demerdoep is getuige aan de Demer, in een donkere nacht, van een schot, een schreeuw en een plons... Hij is de belangrijkste boeruit de omgeving, met vooral gronden rondom de Demer en de Jeker. Hij veronderstelt een moord... en zet het op lopen. Twee zwarte figuren zienhem vluchten, ze geven hem aan en gaan naar de respectievelijke gemeenteraden, waar er gekonkelfoesd wordt om van de Demer naar de Jeker éénkanaal te maken, over de hoofden van molens en grondbezitters heen. Alzo wordt de Demer de riool van Tongeren, op aanvraag van Maastricht enmet het veto van Hasselt. Demerdoep wordt gezocht, maar houdt zich op vele plaatsen schuil... maar belandt toch in de gevangenis ...De musical wordt begeleid door een veertigtallig vierstemmig gemengd gelegenheidskoor, samen met dertien solisten en begeleiddoor een combo met acht personen. De hele muzikale begeleiding is in handen van Victor Crommen.


Sociaal maatschappelijkINFO C.C. TER KOMMENTel. 089 41 63 58Fax 089 50 26 47e-mail ccterkommen@hoeselt.bewww.hoeselt.be/cultuurma13 – 16.30 udi13 – 16.30 uwo 09 – 12 u 13 – 16.30 udo 09 – 12 u 13 – 18 uvr 09 – 12 u 13 – 16.30 uCultuur10LANDELIJKE THUISZORGHELPT MET EEN WAAIERVAN DIENSTENGEZINSZORGKRAAMZORGKLUSJESDIENSTZORGBOERDERIJENInfo en aanvragen:070 22 88 78 ofwww.landelijkethuiszorg.be,Hopspitaalstraat 15/2, 3740 Bilzene-mail: ltzuidlimburg@kvlv.beHOU JIJ OOK VAN KINDEREN?Is er tijdens de vakantie 2007bij jullie thuis een plaatsje vrij?De vzw Euro-Children biedtjaarlijks vakanties aan aan kinderen uitprobleemgebieden binnen Europa. Dezekinderen verblijven tijdens de grotevakante voor een drietal weken bijgastgezinnen. De meeste kinderenkomen elk jaar terug naar hetzelfdegastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwekandidaten. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen.Meer info: www.eurochildren.beTel. 03 247 88 50EEN KANSARM ROEMEENSKIND BIJ U OP VAKANTIEAl sinds 1994 laat de VZW NestwarmteRoemeense kinderen en jongeren, diedoor hun ouders verlaten zijn, in ons landop vakantie komen. Het is vooral debedoeling hen te laten kennismaken meteen volgens onze normen “normaalgezinsleven”. Volgens hun opvoeders enbegeleiders hebben deze vakanties eenpositieve invloed op hun gedrag.Wie van 14 juli tot 12 augustus zijn gezinwil openstellen voor een gastkind ofjongere, kan meer inlichtingen bekomenvia deze website: www.nestwarmte.been op deze telefoonnummers:089 85 52 27 en 016 73 39 26.Om administratieve redenen moet deinschrijvingsperiode op 15 maart wordenafgesloten.KLEUTERSCHOOL HOESELTBeukenlaan 35JAARLIJKSGROOTOUDERFEEST-SCHOOLFEESTVrijdag 16 maart om 14 en 18.30 uur in CC Ter KommenKLEUTERSCHOOL ROMERSHOVENRomershovenstraat 56/76MUSICAL: OMA IS JARIG!Vrijdag 23 maart om 19 uur in zaal De Altenaar te Alt-HoeseltKaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen in de kleuterschool van RomershovenKleuterjuffen in de bloemetjesWoensdag 20 december werd er een boeketje bloemen afgeleverd aan de kleuterjuffenvan Romershoven door het tijdschrift Klasse.Elk schooljaar worden er een 50-tal boeketten afgeleverd aan juffen van de kleuterklast.e.m. het tweede middelbaar onderwijs.De ouders van de kleuters zijn dan ook enorm fier dat hun kleuterjuffen werden genomineerd.Zij vinden immers ook dat het echte “superjuffen” zijn.Sportpleinstraat 2,3730 Hoeselttel./fax: 012 23 75 16info@gbs-alt-hoeselt.beEETDAG OP Z’N ITALIAANSDe gemeentelijke basisschool van Alt-Hoeseltorganiseert op zondag 18 maart een eetdag in hetP.C.‘de Altenaar’ te Alt-Hoeselt t.v.v. het oudercomitévan de school.Afhalen mogelijk van 11 uur tot 11.30 uur en van16.30 uur tot 17 uur.Inschrijven via de leerlingen, het personeel of de school (012 23 75 16) vóór 14 maart 2007.EIGEN PROGRAMMERING C.C. TER KOMMENZondag 4 maart – 11 uurAPERITIEFCONCERT JEUGDHARMONIE 'DUBBELE FORTE'Er wordt in onze gemeente heel wat geacteerd, gezongen, gedanst en gemusiceerd inde vrije tijd. CC Ter Kommen tracht om deze Hoeselaren regelmatig een podiumkanste bieden. Met ons jaarlijks aperitiefconcert komen dit jaar de jongeren aan de beurt.In de schoot van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt werd onlangs de jeugdharmonie'Dubbele Forte' opgericht. Deze jonge snaken zullen u, samen met andereleerlingen van de muziekacademie, zeker verbazen met hun muzikaal talent.Na het concert wordt u een kleine receptie aangeboden.Tickets: 4 euro (geen reducties, incl. receptie)Met de steun van Kiwanis Tongeren.Woensdag 7 maart – 14 uurLAURA'S STER KINDERFILMRegie: P- De Rycker, T- Rothkirch - Duitsland (2005)Nederlands gesproken - + 4 jaar-De zevenjarige Laura, haar broertje Tommie en katPoessie zijn net verhuisd naar de grote stad. Laura misthaar appelboom en verlangt hevig terug naar haar oude huis op het platteland, tot erop een mooi getekende nacht een ster neerstort in een nabijgelegen parkje. Het armeding heeft zijn pootje gebroken, maar met een pleister biedt Laura de helpende hand.Nog geen uur geleden riep ze tegen haar nieuwe buurjongetje dat ze helemaal geenvrienden nodig heeft en toch terug naar huis zal lopen, maar nu leert ze van de ster datvrienden maken erg leuk en gezellig is en dat je echte thuis daar is, waar de mensen zijnvan wie je houdt.Deze animatiefilm is gebaseerd op het boek van Klaus Baumgart.Toegangsprijs: 2 euroZaterdag 10 maart – 20.15 uurHoeselt zingt...Uit volle borsten met The BoozersSmeer die banden van je stem! Zet alle keelregistersopen! De derde 'Hoeselt zingt' komt eraan.Naast de gekende vocale capaciteiten van hun zangeren zangeressen pakken The Boozers dit jaar deakoestische instrumenten ter hand. Zij speelden accordeon, akoestische gitaar, piano,drum en contrabas.Smartlappen van vroeger en nu passeren de revue. Op grote schermen vind je denodige lectuur om alles nauwkeurig mee te zingen.Laat je meeslepen met dit intieme totaalspektakel van zang, muziek en licht!ACTIVITEITENKALENDERC.C. TER KOMMEN GROTE ZAALMAARTVr 02 Feestvergadering VriendenkringGemeentepersoneelZa 03 Infovergadering ZiekenzorgZo 04 AperitiefconcertJeugdharmonie Dubbele Forteorg. C.C. Ter KommenMa 05 Lijndansen OKRA /Cursus yoga 50+Wo 07 Kinderfilm: Laura’s Sterorg. C.C. Ter KommenDo 08 Ledenvergadering OKRAZa 10 Uit Volle Borsten...met The Boozersorg. C.C. Ter KommenMa 12 Cursus yoga 50+Vr 16 Schoolfeest KLeutersZa 17 Feestvergadering ACVZo 18 Eetdag IsolaMa 19 Lijndansen OKRA /Cursus yoga 50+Di 20 Vormingsnamiddag NEOSZa 24 Fuif ZVC Neder UnitedZo 25 Ruilbeurs Modeltreinen entoebehoren – TreinclubVr 30 Musical KVG :Demerdoep en JekerjunkZa 31 Musical KVG :Demerdoep en JekerjunkAPRILZo 01 Musical KVG :Demerdoep en JekerjunkWo 04 Bloedinzameling Rode KruisWo 11 Paasfeest ZiekenzorgDo 12 Paasfeest OKRAVr 13 Game, set and reset - Resetorg. C.C. Ter KommenZa 14 Reünie IKSOZo 15 Lentefeest KVGMa 16 Lijndansen OKRA/Cursus yoga 50+Za 21 I Love Rock – ZVC Isola/AnjoDi 24 Lentefeest KAVVr 27 PrivéfeestZa 28 Bal van de BurgemeesterMa 30 Lijndansen OKRA/Cursus yoga 50+11


CultuurCultuur12KAV Hoeselt-CentrumMaart 2007Di 06 Bloemschikken“Telkens Anders” - LenteDi 13 (do 15) Kookclub“Lekker koken en gezondvermageren” les 5Wo 21 Vormende avond:“Kleurrijk verbonden”i.s.m. KAV O.L.VrouwApril 2007Di 03 Bloemschikken “TelkensAnders” - PasenWo 18 Demo “Koken met bier”Di 25 LentefeestKAV O.L.VrouwMaart 2007Wo 7-14-24 “Modieuze rokWo 11Do 29met blinde rits”Vormende avond:“Kleurrijk verbonden”i.s.m. KAV CentrumDemo: “Snel en trendykoken”Meer info:KAV Hoeselt-Centrum:Rita Wouters, 089 51 19 31Annie Buysmans, 089 51 16 58KAV OLVrouw:Liliane Tuerlinckx, 089 41 69 52Simone Wouters, 089 41 35 29MARKANTMaartDi 20AprilDo 19Crea-avond:muurdecoratieGrotten van KanneVrijdag 13 april 20.15 uurRESET GAME, SET AND RESETIn augustus beleefde de nieuwe a cappella formatieReset van Jan Bervoets (ex-Voice Male) en ChrisBrooker (ex-Flying Pickets) haar vuurdoop. De reactieswaren na dit eerste wapenfeit unaniem lovend. De eerste show zit vol verrassingen:muziekkeuze, arrangementen, vocale en ritmische gimmicks verraden deenorme drive en ervaring die deze groep rijk is. Nummers worden herkneed, binnenstebuitengedraaid, jazzed up en bijgekruid met straffe stemexperimenten totrock & roll... Reset creëert een eigen en unieke 'powersound' waardoor a capellaeen nieuwe belevenis wordt.Met: Jan Bervoets, Chris Brooker, Heg Pans, Frank Van Baelen, Marc WillemsTickets: 10 euro / 9 euro (reducties)FOTOTENTOONSTELLINGEN IN VERGADERLOKAAL 1VAN C.C. TER KOMMEN:FARYDA MOUMOUH: STILLS (09-03-07 – 04-04-07)De foto’s van Faryda Moumouh lijken stilgelegde fragmenten te zijn. Het zijn poëtischebeelden, verbeeldende foto’s vol suggesties en interpretaties met verborgenverhalen. Fotografie is voor Faryda een manier om stil te staan bij het alledaagseleven van schoonheid en eenvoud.Haar werk nodigt je uit om binnen te kijken in een intiem universum vol gedachten,dromen en verlangens of een wereld van stilte en eenzaamheid.JOHAN BUELENS: HELIUM SUNSET (06-04-07 – 09-05-07)‘Ik heb altijd al graag heel gewone dingen getoond, omdat mensen ze niet zien. Zoook planten ... ze zijn zo duidelijk aanwezig in onze omgeving dat we ze vaak nietmeer opmerken. Of het is op automatische piloot: we zien ze wel, maar we kijkener niet naar. Wil je ze onder de aandacht brengen, dan moet je je trukendoos bovenhalen. De naam van de reeks is ontleend aan een song van An Pierlé, op wiensmuziek deze beelden zijn ontstaan. Ik draag ze dan ook aan haar op’.KOM-KAARTDenk eraan om je volle KOM-kaart tijdig in te ruilen voor een gratis ticket! Hou hetin de gaten: deze KOM-KAART-actie is slechts geldig tot en met april 2007!CRAZY DAYSmaandag 2 tot en met vrijdag 6 aprilNog een goeie maand en de Hoeseltse kids kunnenweer een té gekke paasvakantie inzetten. Om dievakantie op en top cool te maken, organiseren desport- en cultuurdienst weer de ‘CRAZY DAYS’, eenmagisch, muzikaal, creatief en sportief kamp voor 9-12-jarigen (3de t.e.m. 6de leerjaar) in Ter Kommen.Een toffe mix van sport en cultuur tijdens de eerste week van de paasvakantie:Honkbal, acteren, voetbal, hiphop, tafeltennis, schilderen, zwemmen, tekenen, omnisport,djembé, atletiek, knutselen, circustechnieken,… wat zal het worden??? Kom het zelfontdekken!De Crazy Days gaan door van maandag 2 tot en met vrijdag 6 april, telkens van10 tot 16 uur. De begeleiding is in handen van professionele lesgevers. Voor het cultuurluik,doen we beroep op ‘ArtForum vzw’.Tijdens de middag is er opvang voorzien.De deelnameprijs bedraagt 25 euro voor de ganse week, inclusief de nodige materialen,verzekering, begeleiding en een drankje tijdens de middag.Schrijf je snel in! De inschrijvingen zijn beperkt tot 40 kinderen.See ya, Crazy Kids!Hoeselt op zoek naar kunst!Hoeselaren die op individuele basis of in verenigingsverbandmet kunst bezig zijn, kunnen zich nog steeds melden bij decultuurdienst.Het gemeentebestuur wil in het volgende cultuurbeleidsplanenkele beleidsintenties uitschrijven betreffende kunst in onzegemeente. Vandaar dat we in eerste instantie een ruime lijstaanleggen van individuele kunstenaars. Beeldhouwers, schilders, pottenbakkers, bouwersvan installaties, tekenaars, architecten met zin voor kunst, poëzie, kalligrafie, oudeambachten,... We vernemen het graag van jou!De cultuurtoeterAlle verzamelde ideeën en bemerkingen zullen een crucialerol spelen in de verdere cultuurbeleidsplanning van Hoeselt. Inde komende maanden wordt er immers hard gewerkt aan hetschrijven van het ‘cultuurbeleidsplan 2008-2013’.Dit plan zal in een eerste deel een schets geven van het huidige cultuurbeleid in onzegemeente, met haar sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen.In een tweede deel kunnen we dan, op basis van jullie inbreng, de gewenste situatiegaan weergeven.Je begrijpt dat jouw inbreng hier van groot belang is! We reiken je daarom ook de cultuurtoeteraan, die staat voor de verschillende inspraakmogelijkheden die we je bieden.Maak er gebruik van!Cultuurbeleidsplan 2008-2013Inspraak en participatieIn het eerste jaar van een nieuwe legislatuur,starten we met het opmakenvan een nieuw cultuurbeleidsplanvoor de komende 6 jaar. Hiervoor zalde cultuurdienst je weer een aantalmogelijkheden aanreiken om je stemte laten horen inzake het Hoeseltsecultuurbeleid. Zo volgen er noginspraakavonden per deelgemeente,enquêtes bij de verenigingen, interviewsmet bevoorrechte getuigen, enz.Je kan ideeën en opmerkingen ook oppapier bezorgen bij de cultuurdienst(CC Ter Kommen – cultuurdienst@hoeselt.be) of gewoon even langskomenvoor een culturele babbel.Cultuur... een ruim begripAllemaal goed en wel, maar wat wordtnu precies verstaan onder ‘cultuur’?Wel, we gaan uit van een zeer breedcultuurbegrip. Gaande van het cultureelcentrum tot de parochiezalen, vanbaby’s, kleuters, kinderen en jongerentot medioren en senioren, van de bibliotheektot de muziekschool, van verenigingentot individuele kunstenaars,van podiumkunsten tot beeldendekunst, van organisatoren tot deelnemersof participanten, van amateurs totprofessionals, van schoolvoorstellingentot familievoorstellingen, van monumentenen landschappen tot erfgoed,van verzamelaars tot geïnteresseerden,enzoverder, enzovoort…Voor informatie, opmerkingen enideeën:Yves Voncken, cultuurbeleidscoördinator,Europalaan 2, 3730 Hoeselt,tel. 089 41 63 58, fax 089 50 26 47,cultuurdienst@hoeselt.be13


Cover StoryCover StoryNeos Hoeselt: 16 maanden jong !NEOS,Netwerk van OndernemendeSenioren, voorheen ‘CRM’is een socio-culturele verenigingvoor senioren uit demiddengroepen. Iedereen diezich thuis voelt bij deze groepdynamische, ondernemende,creatieve, cultureel geïnteresseerde55 plussers is uiteraardbij ons van harte welkom.Als senior beleven we eenlevensfase waarin we eindelijktijd nemen om meer enintenser van het leven envan de vrije tijd te genieten.Neos biedt je nu net dat ruggesteuntjeom dit te helpenrealiseren. Neos-nationaal, eenvan de snelst groeiende seniorenverenigingen,telt meerdan 25.000 leden verspreidover 175 afdelingen.Kijk naar: www.neosvzw.be; enklik dan ook eens op Hoeselt.Neos-HoeseltNeos Hoeselt daarentegen,een piepjonge seniorenvereniging,opgestart eind 2005 teltnu al meer dan 130 geestdriftigeleden en organiseert maandelijks,meestal in de namiddag,uiteenlopende activiteiten:boeiende voordrachtenen film, toneelopvoeringen,fijne feesten, citytrips, bedrijfsbezoekenen toeristisch cultureledaguitstappen.Daarbij programmeertNeos-Hoeselt klokvast elkemaand uitgekiende wandel-en geknipte fietstochten.Binnenkort worden ook nogmondstrelende kooklessengeserveerd.In mei/juni 2008 pronkteen buitenlandse reis op deagenda: 8 schitterende dagenWenen in eigen organisatiemet alles er op en er aan!Al onze samenkomsten badenin een sfeer van warme menselijkegezelligheid, onder hetmotto: alles mag, niets moet,voor elk wat wils en humorhoog in het prille vaandel !We zijn politiek nietgebonden en hebben respectvoor ieders mening.Twee toppers plaatsen wegraag in de schijnwerpers:op dinsdag 20 maart spreektikoon Walter Zinzen (voormaligVRT topjournalist) overKongo en op 16 oktober ishet de beurt aan Willy Claes(voormalig secretaris generaalvan de Navo) om in Hoeseltronduit te praten over DEinternationale politiek.Neos-Hoeselt is fier dezemarkante personaliteiten aanu voor te stellen.Neos Hoeselt heeft eenhechte bestuursploeg van 11gedreven senioren. Zij doenallen hun uiterste best eenprogramma te bieden om “U”tegen te zeggen. Nochtansontbreekt ons spijtig genoegde tijd om elke 55 plusser persoonlijkte benaderen. Onzegemeente telt er immers meerdan 2500!Als je interesse mocht hebbenen nog niet persoonlijk aangesprokenwerd door Neosbestuursleden, neem het hendan a.u.b niet kwalijk en geefeen van hen een belletje. Zebezorgen je heel graag denodige info.Dit zijn de bestuursleden:Stefan Scherpenberg, 089 86 15 50Annie Slechten, 089 49 19 09Karel Van Duffel, 089 51 46 32Eddy Doll, 089 41 30 13Ivo Gerits, 089 41 19 67JeanThijs, 089 41 12 35Ria Timmers, 089 41 48 79Hilda Spiritus, 0498 45 71 70René Maene, 089 41 23 35Edmond Lambrechts, 089 41 46 21Jean Vrancken, 089 41 32 07Annette Stulens: onze burgemeester moet nog evenin de wachtkamer…PROGRAMMA 2007IN EEN NOTENDOP :februari: Causerie ‘Heksenin Vlaanderen’maart: Walter Zinzen – Kongoapril: Vliegbasis Kleine-Brogelmei: Koninklijke serres enMarollenAspergeteelt en proeverijjuni: Daguitstap naar deVulkaaneifel (D)augustus: Barbecueseptember: Multiculturele marktZolder en moskee inBeringenoktober: Willy Claes overDE internationale politieknovember: Chocolaterie Jacques;’n siroopstokerij en cidersRuwetdecember: Causerie ‘de prostitutievan vroeger tot heden’+ maandelijkse wandelingen, fietstochten,kooklessen. + ...Compostela: 3 leden stapten mee naar CompostelaGENOTEERD TIJDENS DENIEUWJAARSONTMOETING:‘Veur wo zit djè dwo nie jodder metbegos ?’‘Moog alleman dwo bij aonsloute ?’ (ja,dus)‘Wij kon djè dat veur dè prijs ?’ (mètgoed op te paasse)‘Nou bèsseme kère bra goed.’NieuwjaarontmoetingWalter ZinzenTer kennismaking met Neosdeuren open voor niet-ledenop dinsdag 20 maartom 14uur in het CC ’ter Kommen’toegang 5 euro.14Bestuursvergadering Op stap in Luik Op stap in Luik Uitstap naar Trier Uitstap naar Trier Uitstap naar Trier15


InformatiefInformatiefAANPASSINGDRINKWATERTARIEFVANAF 1 JANUARIDeze beperkte aanpassing is nodigom u als klant ook in de toekomst tekunnen blijven voorzien van drinkwatervan topkwaliteit. De vaste vergoedingis en blijft het derde jaar oprij ongewijzigd.Jaarlijkse vaste vergoeding: 41,00 euro15 m 3 per gedomicilieerd persoon ophet leveringsadres: gratisBasisverbruik: 1,35 euro/m 3 ³Meer weten over water? Surf dannaar de website www.vmw.beDe KoningBoudewijnstichtinglanceert opnieuwoproep ‘BUITENGEWONE BUURT’Met deze projectoproep wil de KBSbuurtinitiatieven en wijkactiviteitenondersteunen die de kwaliteit vanhet samenleven bevorderen. Dezeoproep is gericht tot bewoners, verenigingenen publieke instanties opbuurtniveau. Als ze door een onafhankelijkejury geselecteerd worden,kunnen ze een financiële steunkrijgen van maximaal 4000 euro.Meer info: www.kbs-frb.beof Contactcentrum van de KBSDE LIJN-GEMEENTEKAARTVoor slechts 5 euro kan je in de voorverkooppuntenvan De Lijn een GemeentekaartHoeselt kopen. Deze kaart is goed voor 10ritten te gebruiken voor elke verplaatsing metopstap- en afstaphalte in Bilzen en de belbusvan Hoeselt. Het gemeentebestuur steuntde Gemeentekaart door als derdebetaler hetverschil bij te leggen tussen de door u betaaldeprijs en de normale prijs.Meer info: www.delijn.be ofDe LijnInfo 070 220 200NIEUWE DIENSTREGELING NMBSStation BilzenWeekdagen* Treinen richting Hasselt en verderDe IC E (Tongeren – Knokke/Blankenberge) vertrekt in principe om 56 min. over elkuur (vanaf 5u50 – 6u56 en verder tot 21u56)De IR c (Luik G. – Antwerpen Centraal) vertrekt in principe om 3 min. over elk uur(vanaf 6u8 – 7u03 en verder tot 22u03 )Pendelaars maken best gebruik van de nieuwe snelle verbindingen met Brussel :P7306 met vertrek om 6u45 en aankomst in Brussel N/Z om 7u54 (reistijd 1u09)P7308 met vertrek om 7u46 en aankomst in Brussel N/Z om 8u52 (reistijd 1u06)(om terug te keren vanuit Brussel-Zuid vertrekken er de P8305 om 16u14 en de P8308om 18u05)* Treinen richting Tongeren en verderDe IC E (Knokke/Blankenberge – Tongeren) vertrekt om 4 min. over elk uur met eindstationTongerenDe IR c (Antwerpen – Luik G.) vertrekken in principe om 57 min over elk uur (vanaf5u57) tot Luik . GuilleminsZaterdag – Zondag en Feestdagen* Treinen richting Hasselt en verderDe IR c naar Antwerpen Centraal rijdt vanaf nu rechtstreeks om 3 min. over elk uur.Voor verdere bestemmingen (Brussel, Gent, kust) moet men overstappen in Hasselt.* Treinen richting Tongeren en verder22 070 233 065De IR c naar Luik G. vertrekt 8 minuten over elk uur (vanaf 6u08 tot 21u08)‘Asielkrantje’.23Raadpleeg steeds de website www.nmbs.beNIEUWE UURREGELING WACHTDIENSTTANDARTSENVanaf 1 januari 2007 worden ALLE wachtdiensten in Vlaanderen en dus ook in Limburgtelefonisch BEREIKBAAR van 9 tot 18 uur, zowel op zaterdag/zondag als feestdag.In Limburg bereikt men de tandarts op het centraalnummer 0903 36950, waarbij depatiënt tijdens de voorgestelde uren, afhankelijk van de plaats van de oproepende,doorverbonden worden naar één van de zeven tandartsen van wacht.Voor de wachtdiensten buiten de provincie, kan men terecht op de website:www.tandarts.beNIEUWE GEDICHTENBUNDELGedichten deels in Hoeselts dialect geschreven door Wilhelm Janssenmet bereidwillige medewerking van Paul AchtenTe koop aan 6 euro per boekje bij de dienst ToerismeLOVE IS IN THE AIRIn het voorjaar start het kattenseizoen weer.En katten … kweken als konijnen: een poeskan 2 à 3 nestjes per jaar krijgen. Om de(zwerf)kattenpopulatie in te dijken is het heelbelangrijk dat katteneigenaars hun huiskattijdig laten steriliseren/castreren.Wist je trouwens dat:• je een kat best vanaf 6 maandenonvruchtbaar laat maken• ze dan niet meer krols wordt• een gesteriliseerde kattin minder kans heeft op baarmoederaandoeningen of kankervan de eierstokken en melkklieren• een gecastreerde kater zijn indringende urinegeur verliest waarmee hij zijn territoriumafbakent• een gecastreerde kater minder nachtelijke gevechten aangaat, waardoor de kansop besmettelijke ziektes onder katten afneemt.Wees er dus tijdig bij en vermijd ongewenste nestjes en heel wat dierenleed.Meer info: Provincie Limburg, tel. 011 23 80 40, fax 011 23 80 44,www.limburg.be/dierenparkVOGEL- EN ZOOGDIERENOPVANGCENTRUM V.Z.W.Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw uit Heusden-Zolder staat in voorde kosteloze opvang van alle in noodverkerende wilde dieren in héél de provincieLimburg, Antwerpen en Brabant.Elke interventie van het Centrum gebeurt gratis, doch koken kost geld. Wilde dierenhebben immers geen baasje en kunnen alle steun goed gebruiken.Steunen kan door stortingen op rek. nr. 735-1460421-74. Vanaf 7,5 euro bent u eenjaar lang lid van het opvangcentrum en ontvangt u het driemaandelijks ledentijdschriftMeer info: www.vogelenzoogdierenopvangcentrum.beDIEFSTAL MET LIST:Kennen is voorkomenHet betreft diefstal die door hetgebruik van een list gepleegd wordtin de woning van (meestal) seniorendoor een persoon die zich onrechtmatiguitgeeft voor een politieagentof een arbeider van een water- ofelektriciteitsmaatschappij (in demeeste gevallen). De daders makenhierbij gebruik van het prestige dathun valse titel hen verschaft om opslinkse wijze een kompaan in dewoning binnen te laten en zo eendiefstal te plegen.Daarom heeft het Ministerie vanBinnenlandse Zaken een folder uitgegevenmet tips die in de buurtvan de voordeur bewaard dient teworden en gevolgd moet wordenwanneer een persoon zich aan dedeur aandient. Deze folder zal aande senioren verstrekt worden doorde hulp- en thuiszorgfederaties, deseniorenverenigingen, de gemeentelijkediensten en de politiecommissariaten.Meer info: www.vps.fgov.be ,of tel. 02 557 33 99.Een sociaalverhuurkantoor in debuurt, UW WONINGZORGELOOSVERHUURD !Brochure voor eigenaars enverhuurders.Als eigenaar of verhuurder steektu veel tijd, energie en kennis in hetbeheer van uw huurwoning. Wiltu dat liever niet (meer) zelf doen,dan kan het sociaal verhuurkantoor(SVK) uw pand verhuren.Meer info:www.sociaalverhuurkantoor.beof tel. 03 366 30 15.Brochure infozuil gemeentehuis.


HuldigingenHuldigingenSENIORENNAMIDDAG: ONTMOETING VAN ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN GEPENSIONEERDENHULDIGING SOCIAAL-, CULTUUR- EN SPORTVERDIENSTELIJKEN 2006Op vrijdag 9 februari 2007 zette de cultuur- en sportraad weer een aantal mensen in de bloemetjes die het afgelopen jaar een opmerkelijkeprestatie leverden op sociaal, cultureel of sportief vlak.Presentatoren van dienst waren Marc Hellemans en Xavier Corstjens.Voor de muzikale noot zorgden Wim Somers en Stephanie Corstjens van 'Klassiek Anders'.DE SPORTRECREANT 2005-2006ROBERT SOMERSDonderdagnamiddag 18 januari verzamelden een groot aantal senioren in de grote zaal van het Cultureel Centrum voor weeral eengezellige namiddag. Na de hartelijke welkomstwoorden van de burgemeester bracht Jos Roofthooft de stemming erin met zijn voorstellingvan diverse karikaturen. Tijdens de koffie met lekkere taart kon er gezellig wat bijgebabbeld worden.NIEUWJAARSRECEPTIE op het KERKPLEINReeds voor de derde maal ging de Nieuwjaarsreceptie voor de Hoeselaren door op het Dorpsplein.HARRY PLESSERS CULTUURVERDIENSTELIJKE 2006Harry heeft door zijn enorme inzet en inbreng als lid van het Hoeselts Toneelgezelschap in hoge matebijgedragen tot de culturele werking en uitstraling van deze vereniging én van de gemeente Hoeselt!JEANNINE MOTTART, SOCIALE VERDIENSTELIJKE PERSOON 2006Zij wandelde van Rome naar Hoeselt, 1800 km in twee maanden tijd en dit voor het goede doel'Kinderkankerfonds'. Schepen van cultuur, Serge Voncken en de voorzitter van de cultuurraad,Carine Holsteen, mochten van Jeannine een aandenken van het Kinderkankerfonds in ontvangstnemen als dank voor de steun en erkenning die ze kreeg n.a.v. haar prestatie.PERSONEEL IN DE BLOEMETJESVoor hun 25 jaar dienst, werdenook Patrick Leenders, HildeAchten, Jos Nicolaers en GuidoHex in de bloemetjes gezetde werkers gezellig samen de kou trotserenDE SPORTVERDIENSTELIJKEN 2005-2006* Duivenbond 'De Vrede' Romershoven - 50-jarige bestaan* Jean Hex - 35 jaar voorzitter wielerclub 'De Vrijheid' in Alt-Hoeselt* Wielerclub 'De Vrijheid' Alt-Hoeselt - 35-jarige bestaanPONYCLUB SINT-HUBERTUS-RIDDERS kaapte de titel vanRECREATIEVE SPORTCLUB' weg.NELE DEVOS verkozen tot 'BELOFTEVOLLE JONGERE'26tevreden Hoeselaren de vrolijke noten stilletjes huiswaarts keren?Een 300-tal Hoeselaren genoten op zondag 7 januari van een heerlijk glaasje glühwein of een lekker kommeke erwtensoep.De vrolijke noot werd gebracht door de Troubadourtjes. Weeral een geslaagde Nieuwjaarsreceptie!!!en STIJN DEVOS tot SPORTMAN VAN HET JAARomwille van zijn behaalde titels:* wereldkampioen in teamkumite en brons in kumiteindividueel (2005)* zilver op het Europees kampioenschap teamkumite* zilver op het Belgisch kampioenschap in 2005 en 200627


ActueelINTERNE TAAKVERDELINGCOLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENENBurgemeester Annette Stulens:algemeen beleid en coördinatie, subsidiedossiers, bevolking & burgerlijke Stand, personeel, public relations & communicatie, financiënen begroting, politie, brandweer, erediensten.Eerste schepen Werner RASKIN:Land- en tuinbouw, Energiebeleid, Sport, Gehandicaptenbeleid, Ruilverkaveling, Ruimtelijke ordening (woon- en bouwproblematieken bouwvergunningen).Tweede schepen Guy THYS:Ruimtelijke ordening (planning), Begraafplaatsen, Onderwijs, Gemeentelijk patrimonium, Verkeersveiligheid en mobiliteit,Industriezone.Derde schepen Walter CALLEBAUT:Informatie en infoblad, Openbare werken, Lokale Economie, Tewerkstelling, OCMW, Seniorenzorg, Groenvoorziening, Middenstand,Internationale samenwerking, Volksgezondheid.Vierde schepen Serge VONCKEN:Cultuur, Plaatselijke openbare bibliotheek, Leefmilieu, Containerpark en afvalbeleid, Jeugd, Toerisme, Informatica en automatisering,Feesten en plechtigheden.OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen Carine MOORS:Sociale zaken, Gelijke kansen, Gezinsproblematiek, Jumelage en Europese zaken.SAMENSTELLING OCMW-RAAD (alfabetisch gerangschikt)Wendy BOLLEN (VLD), Tommenstraat 36Hilde BUYSMANS (Nieuw), Nieuwe Baan 30Odile CLOOSEN (Nieuw), Marktstraat 27Gert HELLINX (CDH), Beukenlaan 8Joeri JACKERS (CDH), De Bormanlaan 23Carine MOORS (CD&V), Bergweidestraat 9Hervé PETERS (CD&V), Romershovenstraat 126Nico RASKIN (VLD), Romershovenstraat 5Louis VANDECAETSBEEK (VLD), Hombroekstraat 5Tijdens de installatievergadering van de OCMW-raad, werdeveneens het vast bureau van het OCMW aangesteld (vergelijkbaarmet het schepencollege).Dit dagelijks bestuur wordt gevormd door:Carine MOORSHilde BUYSMANSHervé PETERS28

More magazines by this user
Similar magazines