10.07.2015 Views

Handleiding voor de spelerspas

Handleiding voor de spelerspas

Handleiding voor de spelerspas

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1. Inleiding1.1 AchtergrondOp initiatief van het toenmalige district West IV is in het <strong>voor</strong>jaar van 1999 in <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ringgediscussieerd over <strong>de</strong> (her)invoering van <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificatieplicht in het amateurvoetbal. Deverenigingen in West IV waren in meer<strong>de</strong>rheid van mening dat passen<strong>de</strong> maatregelen moestenwor<strong>de</strong>n genomen om <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong> verloe<strong>de</strong>ring in het amateurvoetbal een halt toe te roepen.In het district werd geconstateerd dat niet-le<strong>de</strong>n en uitgesloten en geschorste spelers toch wedstrij<strong>de</strong>nspeel<strong>de</strong>n. Bij <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling van tuchtzaken (ro<strong>de</strong> en gele kaarten) bleek herhaal<strong>de</strong>lijk dat spelerszich van een valse i<strong>de</strong>ntiteit had<strong>de</strong>n bediend en dat <strong>de</strong> ware i<strong>de</strong>ntiteit niet of nauwelijks kon wor<strong>de</strong>nvastgesteld. Ten slotte werd bij het jeugdvoetbal -regelmatig <strong>de</strong> hand gelicht met <strong>de</strong> leeftijdsgrenzen.Naar aanleiding van <strong>de</strong>ze discussie is er vanaf het seizoen 2002/’03 een pilot met <strong>de</strong> -<strong>spelerspas</strong>gehou<strong>de</strong>n in district West II, het district waarin het ou<strong>de</strong> West III en West IV in 2001 zijn opgegaan. Opbasis van <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> resultaten en <strong>de</strong> positieve reacties in districtWest II heeft <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring amateurvoetbal van <strong>de</strong> KNVB op zaterdag 4 juni 2005ingestemd met <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke invoering van <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> vanaf het seizoen 2006/’07.Alle spelen<strong>de</strong> KNVB-le<strong>de</strong>n zullen vanaf het seizoen 2006/’07 beschikken over een <strong>spelerspas</strong>,uitgezon<strong>de</strong>rd E- en F-spelers. Hierdoor kan op a<strong>de</strong>quate wijze opgetre<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n tegen -spelers dieniet speelgerechtigd zijn of ongeregeldhe<strong>de</strong>n veroorzaken. De pas, die het formaat heeft van eencreditcard, is vijf jaar geldig. Op <strong>de</strong> pas staan <strong>de</strong> naam van <strong>de</strong> speler, geslacht, geboortedatum,relatieco<strong>de</strong>, een pasfoto en <strong>de</strong> vereniging waar<strong>voor</strong> <strong>de</strong> speler mag uitkomen. De <strong>spelerspas</strong> maakt hetmogelijk <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntiteit van spelers vast te stellen.Indien spelers geen pas kunnen overhandigen mogen zij niet spelen. Scheidsrechters en -aanvoer<strong>de</strong>rs/lei<strong>de</strong>rs controleren <strong>de</strong> passen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> wedstrijd en controleren <strong>de</strong> mutaties die op hetwedstrijdformulier zijn aangebracht na <strong>de</strong> wedstrijd. De scheidsrechter heeft het recht een visuelecontrole uit te voeren. Deze controlemogelijkheid heeft een preventieve -werking. Ongerechtig<strong>de</strong>spelers zullen door <strong>de</strong> mand vallen en niet kunnen spelen. Bij twijfel kan <strong>de</strong> scheidsrechter spelers bijzich roepen en controleren of <strong>de</strong> pas bij <strong>de</strong> persoon hoort.Waarom een <strong>spelerspas</strong>?De doelstellingen van <strong>de</strong> pas sluiten aan bij het beleidsplan amateurvoetbal 2004-2008 dat ‘Voetbalmet plezier!’ als titel heeft meegekregen. In dit plan staat het on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el plezier en respect in hetvoetbal als één van <strong>de</strong> strategische opties centraal. Zo moeten wangedrag op en rondom het veld enovertredingen ten aanzien van <strong>de</strong> speelgerechtigheid wor<strong>de</strong>n bestre<strong>de</strong>n. Deze kunnen het imago vanhet voetbal en <strong>de</strong> motivatie bij verenigingen, le<strong>de</strong>n en officials negatief beïnvloe<strong>de</strong>n. En omdat hetvoetbal als volkssport mid<strong>de</strong>nin <strong>de</strong> samenleving staat en daardoor ook aan negatieve invloe<strong>de</strong>non<strong>de</strong>rhevig is, is <strong>de</strong> KNVB er alles aan gelegen om het voetbal in goe<strong>de</strong> banen te lei<strong>de</strong>n.© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -2-


3. De pas3.1 Voor wie bestemd?Met ingang van het seizoen 2006/’07 is een <strong>spelerspas</strong> verplicht <strong>voor</strong> alle le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> KNVB van 11jaar en ou<strong>de</strong>r die <strong>de</strong>el willen nemen aan wedstrij<strong>de</strong>n in het amateurvoetbal. Daarbij geldt het principe:‘Geen pas = niet spelen’.De verplichting tot het hebben van een <strong>spelerspas</strong> geldt <strong>voor</strong> alle wedstrij<strong>de</strong>n in het veldvoetbal, futsalen senioren G-voetbal in <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> categorieën:• mannensenioren• vrouwensenioren• A-, B- en C-junioren (jongens en meisjes)• D-pupillen (jongens en meisjes)Voor het jeugd G-voetbal geldt <strong>de</strong>ze verplichting niet.3.2 Voor wie niet?• Jeugd G-voetbal•E en F-pupillenE en F-pupillen krijgen dan ook geen <strong>spelerspas</strong>.De <strong>spelerspas</strong> is vanaf <strong>de</strong> D-pupillen verplicht. E-pupillen hoeven dan ook niet in het bezit te zijn vaneen <strong>spelerspas</strong>. Als een E-pupil structureel uitkomt bij <strong>de</strong> D-pupillen, of inci<strong>de</strong>nteel uitkomt bij <strong>de</strong> D-pupillen, kan <strong>de</strong> lei<strong>de</strong>r op het wedstrijdformulier achter <strong>de</strong> naam Epup. -toevoegen. Hetdistrictskantoor oefent hierop controle uit.•Dispensatiespelers die uitkomen in <strong>de</strong> competitieAls een dispensatiespeler uitkomt in competitiewedstrij<strong>de</strong>n, moet <strong>de</strong> aanvoer<strong>de</strong>r/lei<strong>de</strong>r op hetwedstrijdformulier achter <strong>de</strong> naam van <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> dispensatiespeler (disp). toevoegen. Tevensdient <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> dispensatiespeler in het bezit te zijn van een door <strong>de</strong> KNVB -uitgegevendispensatieformulier. Bij twijfel kan altijd achteraf een schriftelijk verzoek tot -controle wor<strong>de</strong>naangevraagd.3.3 Gegevens op pasOp <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> staan naam van <strong>de</strong> speler, geslacht, geboortedatum, relatieco<strong>de</strong>, een pasfoto en <strong>de</strong>vereniging waar<strong>voor</strong> <strong>de</strong> speler mag uitkomen. Overige gegevens op <strong>de</strong> pas zijn <strong>de</strong> geldigheidsduur enhet kaartnummer (zie bijlage II).3.4 Persoonsgebon<strong>de</strong>nDe <strong>spelerspas</strong> wordt maar eenmaal verstrekt en is persoonsgebon<strong>de</strong>n. De speler is zelf -verantwoor<strong>de</strong>lijk <strong>voor</strong> zijn of haar pas, niet <strong>de</strong> vereniging. De praktijk wijst uit dat <strong>de</strong> passen meestalwor<strong>de</strong>n gearchiveerd bij <strong>de</strong> vereniging of bij <strong>de</strong> aanvoer<strong>de</strong>rs/lei<strong>de</strong>rs.3.5 FutsalDe <strong>spelerspas</strong> wordt ook ingevoerd in het futsal. De enige afwijking ten opzichte van <strong>de</strong> pas <strong>voor</strong>veldvoetbal is <strong>de</strong> naamstelling en <strong>de</strong> kleur van <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> <strong>voor</strong> futsal, <strong>de</strong>ze is wit (zie bijlage II).© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -4-


nooit toegestaan het spel stil te leggen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> controle van <strong>de</strong> pas tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> wedstrijd. Dezewisselspelers moeten tenminste tot een kwartier na afloop van <strong>de</strong> wedstrijd beschikbaar blijven <strong>voor</strong>een eventuele visuele controle. Wanneer geen pas getoond kan -wor<strong>de</strong>n zal dit wor<strong>de</strong>n gezien alsspelen zon<strong>de</strong>r pas.4.6 Onvoldoen<strong>de</strong> spelers = niet opkomenIndien als gevolg van <strong>de</strong> controle van <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> bij een veldvoetbalwedstrijd van één team nietmeer dan 6 spelers gerechtigd zijn <strong>de</strong>el te nemen aan <strong>de</strong> wedstrijd, kan niet wor<strong>de</strong>n begonnen met <strong>de</strong>wedstrijd. Dit zal wor<strong>de</strong>n behan<strong>de</strong>ld als “niet spelen door schuld”, met alle eventuele tuchtrechtelijkegevolgen van dien.Bij een futsalwedstrijd in <strong>de</strong> eredivisie, eerste divisie, hoofdklassen en eerste klassen dienen minimaal5 spelers speelgerechtigd te zijn en bij futsalwedstrij<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> klasse of lager dienen erminimaal 4 spelers speelgerechtigd te zijn. Ook hier geldt: onvoldoen<strong>de</strong> spelers betekent niet spelendoor schuld.4.7 Relatieco<strong>de</strong> op wedstrijdformulierOp <strong>de</strong> wedstrijdformulieren wordt nog vaak <strong>de</strong> geboortedatum van een speler ingevuld. Dit is nietcorrect. In alle gevallen moet <strong>de</strong> relatieco<strong>de</strong> van betreffen<strong>de</strong> speler wor<strong>de</strong>n vermeld. Deze co<strong>de</strong> is tevin<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong>.4.8 On<strong>de</strong>rtekening/parafering wedstrijdformulier <strong>voor</strong>af en na <strong>de</strong> wedstrijdOvereenkomstig het reglement dienen bei<strong>de</strong> aanvoer<strong>de</strong>rs/lei<strong>de</strong>rs <strong>voor</strong>afgaand aan <strong>de</strong> -wedstrijd hetwedstrijdformulier te on<strong>de</strong>rtekenen. Bei<strong>de</strong> aanvoer<strong>de</strong>rs/lei<strong>de</strong>rs dienen ná <strong>de</strong> wedstrijd hetwedstrijdformulier nog eens te paraferen. Hier<strong>voor</strong> is ruimte op het wedstrijd-formulier. Na afloop van<strong>de</strong> wedstrijd staan alle aantekeningen op het wedstrijdformulier en is het klaar <strong>voor</strong> parafering door <strong>de</strong>aanvoer<strong>de</strong>rs en on<strong>de</strong>rtekening door <strong>de</strong> scheidsrechter. De scheidsrechter on<strong>de</strong>rtekent na afloop van<strong>de</strong> wedstrijd als laatste het wedstrijdformulier.4.9 Deelname aan twee<strong>de</strong> wedstrijdSpelers die tij<strong>de</strong>ns een wedstrijd naar een an<strong>de</strong>re wedstrijd moeten, dienen hun <strong>spelerspas</strong> mee tenemen. Voorafgaand aan <strong>de</strong> wedstrijd moet <strong>de</strong> aanvoer<strong>de</strong>r/lei<strong>de</strong>r dit kenbaar maken aan <strong>de</strong>scheidsrechter, zodat afspraken gemaakt kunnen wor<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> pas ook bij <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> wedstrijd tekunnen tonen.4.10 Fotokopieën ongeldigAlleen <strong>de</strong> originele <strong>spelerspas</strong> dient als i<strong>de</strong>ntificatiemid<strong>de</strong>l. Fotokopieën, an<strong>de</strong>re passen zoals eenrijbewijs of <strong>de</strong> <strong>voor</strong>malige i<strong>de</strong>ntiteitskaart futsal zijn absoluut niet geldig. Hiermee kunnen spelers dusniet <strong>de</strong>elnemen aan <strong>de</strong> wedstrijd.4.11 Controle is verplicht!Voorafgaand aan ie<strong>de</strong>re wedstrijd is het verplicht <strong>voor</strong> alle spelers om hun <strong>spelerspas</strong> te tonen. Descheidsrechter is verplicht in het bijzijn van <strong>de</strong> aanvoer<strong>de</strong>rs/lei<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>ze controle uit te voeren. Om tekomen tot sportiever gedrag in en rond <strong>de</strong> wedstrij<strong>de</strong>n is dus zowel het tonen als het controleren van<strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> een noodzaak.© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -7-


5. Aanvragen/wijzigen <strong>spelerspas</strong>5.1 Aanvragen <strong>spelerspas</strong>Wekelijks wordt het bestand <strong>voor</strong> verwerking van <strong>de</strong> (nieuwe) aanvragen bij <strong>de</strong> KNVB opgehaald.Deze kunnen betrekking hebben op:• Aanmelding nieuwe (spelen<strong>de</strong>) le<strong>de</strong>n.• Van niet spelend naar spelend lid.• Verlopen geldigheidsduur pasfoto (5 jaar).Voor <strong>de</strong>ze aanvragen geldt het volgen<strong>de</strong>:• Gecontroleerd wordt <strong>voor</strong> welke le<strong>de</strong>n een <strong>spelerspas</strong> noodzakelijk is.•De drukker koppelt van <strong>de</strong>ze le<strong>de</strong>n <strong>de</strong> relatienummers aan <strong>de</strong> aan te maken fotoformulieren metgeïntegreer<strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke <strong>spelerspas</strong> 1 door mid<strong>de</strong>l van fotoco<strong>de</strong>s.•De drukker start het aanmaken van fotoformulieren met <strong>de</strong> relevante lidgegevens <strong>voor</strong> <strong>de</strong>verenigingen.• De drukker zendt <strong>de</strong> <strong>voor</strong>bedrukte fotoformulieren naar <strong>de</strong> verenigingen.•De verenigingen dienen foto’s van <strong>de</strong>ze nieuwe spelen<strong>de</strong> le<strong>de</strong>n in te nemen c.q. te verzamelen.•Geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> van innemen pasfoto, retour zen<strong>de</strong>n fotoge<strong>de</strong>elte en ontvangst -<strong>de</strong>finitieve<strong>spelerspas</strong> kan <strong>de</strong> betrokken speler op basis van <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke <strong>spelerspas</strong>, die rechtsboven op hettoegezon<strong>de</strong>n fotoformulier is bevestigd, uitkomen in wedstrij<strong>de</strong>n. Deze tij<strong>de</strong>lijke <strong>spelerspas</strong> heeft eenbeperkte geldigheidsduur van 3 weken.•Het fotoformulier dient door het <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> lid of bij een jeugdlid door een van <strong>de</strong>ou<strong>de</strong>rs/verzorgers te wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rtekend. Hiermee wordt akkoord afgegeven <strong>voor</strong> het gebruiken van<strong>de</strong> pasfoto <strong>voor</strong> het aanmaken van een <strong>spelerspas</strong>.•De verenigingen dienen <strong>de</strong> foto in te voegen op het hier<strong>voor</strong> bestem<strong>de</strong> ka<strong>de</strong>r van het fotoformulier.Hier<strong>voor</strong> mogen uitsluitend pasfoto's gebruikt wor<strong>de</strong>n.• De verenigingen zen<strong>de</strong>n het fotoge<strong>de</strong>elte (inclusief foto) van het fotoformulier naar <strong>de</strong> drukker.•De drukker scant <strong>de</strong> foto’s van het fotoge<strong>de</strong>elte en vervolgens wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong>sen fysiekaangemaakt.•De drukker verzendt <strong>de</strong> aangemaakte <strong>spelerspas</strong>sen, binnen <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>rgenoem<strong>de</strong> beperktegeldigheidsduur van <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke <strong>spelerspas</strong>, naar <strong>de</strong> secretarissen van <strong>de</strong> verenigingen.5.2 WijzigingenWijzigingen via wijzigingsformulier:• Verlies, diefstal en beschadiging.• Wijziging van persoonsgegevens die ook op <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> vermeld staan.Voor <strong>de</strong>ze wijzigingen geldt het volgen<strong>de</strong>:•Door <strong>de</strong> vereniging moet een wijzigingsformulier wor<strong>de</strong>n ingevuld. Op dit formulier moet <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n vanhet aanvragen van een nieuwe <strong>spelerspas</strong> wor<strong>de</strong>n aangegeven.•KNVB beoor<strong>de</strong>elt <strong>de</strong> aanvraag <strong>voor</strong> <strong>de</strong> nieuwe <strong>spelerspas</strong>. Bij afwijzing zal <strong>de</strong> vereniging door KNVBwor<strong>de</strong>n geïnformeerd on<strong>de</strong>r vermelding van <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n. Bij akkoord wordt door KNVB <strong>de</strong> aanvraag inhet systeem ingevoerd.• De pasfoto van <strong>de</strong> speler is aanwezig bij <strong>de</strong> drukker.•De drukker maakt op basis van het ontvangen wijzigingsbestand in bovengenoem<strong>de</strong> gevallen een© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -8-


6. Overtredingen6.1 Soort overtredingenEr zijn bij het gebruik van <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> diverse overtredingen mogelijk. Overtredingen kunnenwor<strong>de</strong>n begaan door <strong>de</strong> speler, <strong>de</strong> vereniging en <strong>de</strong> scheidsrechter. In <strong>de</strong> bijlage is een uitgebreidoverzicht opgenomen. Hierbij is tevens een overzicht van <strong>de</strong> strafmaat te vin<strong>de</strong>n. De strafmaat <strong>voor</strong>overtredingen zijn conform artikel 9 lid 7 on<strong>de</strong>r a van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbalvastgesteld door <strong>de</strong> overlegverga<strong>de</strong>ring tuchtzaken.On<strong>de</strong>rstaand <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> overtredingen:1. Spelen zon<strong>de</strong>r pas: speler geen pas2. Team te weinig passen: onvoldoen<strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong>sen3. Spelen met een ongeldige pas4. Spelen met <strong>de</strong> pas van een an<strong>de</strong>r5. Het aan een an<strong>de</strong>r <strong>voor</strong> gebruik afstaan van <strong>de</strong> eigen pas6. Niet meewerken aan, hin<strong>de</strong>ren of verhin<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> controle van <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong>sen7. Het zoek maken, laten verdwijnen of vernietigen van een <strong>spelerspas</strong>8. Geen of onvoldoen<strong>de</strong> goe<strong>de</strong> gelegenheid bie<strong>de</strong>n tot opbergen van <strong>de</strong> passen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> wedstrijd9. Niet, onvoldoen<strong>de</strong> of onzorgvuldig controleren van <strong>de</strong> passen10. Speler laten spelen zon<strong>de</strong>r pas11. Niet tonen of het tonen van een ongeldige pas of <strong>de</strong> pas van een an<strong>de</strong>r ter gelegenheid van eenmon<strong>de</strong>ling on<strong>de</strong>rzoek6.2 Han<strong>de</strong>lwijze scheidsrechter bij overtredingenDe scheidsrechter controleert altijd aan <strong>de</strong> hand van <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong>sen <strong>de</strong> persoonsgegevens enrelatienummers die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding van <strong>voor</strong>vallen engebeurtenissen die <strong>voor</strong>, tij<strong>de</strong>ns en vlak na <strong>de</strong> wedstrijd hebben plaatsgevon<strong>de</strong>n. Als <strong>de</strong>ze gegevensniet overeenkomen met <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong>sen, dient hiervan een aantekening te wor<strong>de</strong>n gemaakt op hetwedstrijdformulier. Behalve <strong>de</strong> <strong>voor</strong>vallen en gebeurtenissen, zijn overtredingen mogelijk die betrekkinghebben op het gebruik van <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong>. Het gaat hierbij om <strong>de</strong> zaken opgenomen in het hiernavolgen<strong>de</strong> schema. De KNVB doet naar aanleiding van <strong>de</strong> -aantekeningen op het wedstrijdformulier bij<strong>de</strong> tuchtcommissie aangifte van <strong>de</strong> overtredingen.6.3 Han<strong>de</strong>lwijze scheidsrechter bij visuele controleAls gevolg van <strong>de</strong> bij punt 4.4 genoem<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n tot fotocontrole willen wij hierbij <strong>voor</strong> <strong>de</strong>uitvoering van <strong>de</strong>ze visuele controle <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> handvatten meegeven:1. De visuele controle wordt uitgevoerd door <strong>de</strong> scheidsrechter, die hier<strong>voor</strong> ook -verantwoor<strong>de</strong>lijk isgesteld.2. De controle wordt uitgevoerd in een ruimte naar keuze van <strong>de</strong> scheidsrechter.3. De eventuele aanwezige waarnemer kan wor<strong>de</strong>n verzocht hierbij te assisteren, waar te nemen en<strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling wedstrijdzaken achteraf schriftelijk te informeren over <strong>de</strong> gang van zaken en eventueleonvolkomenhe<strong>de</strong>n rond <strong>de</strong> uit te voeren controle.4. De visuele controle van <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong>sen dient bij bei<strong>de</strong> elftallen te geschie<strong>de</strong>n.5. Het hou<strong>de</strong>n van een visuele controle kan ook op initiatief van <strong>de</strong> KNVB gehou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. Een<strong>de</strong>rgelijke controle wordt niet aangekondigd bij <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> verenigingen. Wij adviseren <strong>de</strong>scheidsrechter ook in <strong>de</strong> richting van bestuur<strong>de</strong>rs en spelers van <strong>de</strong> betrokken verenigingen niet indiscussie te gaan over <strong>de</strong> inhoud van een <strong>de</strong>rgelijk verzoek van <strong>de</strong> KNVB.6. De scheidsrechter controleert of <strong>de</strong> foto’s op <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong>sen overeenkomen met <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong>personen. Vervolgens bekijkt hij of <strong>de</strong> namen correct op het wedstrijdformulier zijn vermeld.7. Spelers, die niet in het bezit zijn van een <strong>spelerspas</strong>, mogen niet aan <strong>de</strong> wedstrijd -<strong>de</strong>elnemen.8. Indien een speler een <strong>spelerspas</strong> toont, waarvan <strong>de</strong> scheidsrechter van mening is dat het om eenan<strong>de</strong>re persoon gaat (een an<strong>de</strong>re foto, dan wel een an<strong>de</strong>re naam), dan adviseren wij <strong>de</strong>scheidsrechter <strong>de</strong>ze speler wel aan <strong>de</strong> wedstrijd <strong>de</strong>el te laten nemen, maar <strong>de</strong> KNVB hieroverschriftelijk te rapporteren.9. Ook bij twijfel adviseren wij <strong>de</strong> scheidsrechter <strong>de</strong> betrokken speler wel aan <strong>de</strong> wedstrijd <strong>de</strong>el telaten nemen, doch een en an<strong>de</strong>r schriftelijk aan <strong>de</strong> KNVB te mel<strong>de</strong>n.10. Controle van <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong>sen van <strong>de</strong> invallers, zal achteraf plaats moeten vin<strong>de</strong>n, waarbij wij <strong>de</strong>scheidsrechter eveneens adviseren dit direct na afloop van <strong>de</strong> wedstrijd te doen.© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -10-


Voor eventuele aanvullen<strong>de</strong> vragen over visuele controles, kan <strong>de</strong> scheidsrechter altijd contactopnemen met het districtskantoor waaron<strong>de</strong>r hij/zij ressorteert.© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -11-


7. Kosten <strong>spelerspas</strong>•De berekening van <strong>de</strong> kosten van <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong>sen die aan <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> vereniging zijn verstrekt,vindt plaats via <strong>de</strong> rekening-courant van <strong>de</strong> vereniging.•De vereniging maakt <strong>de</strong> keuze of zij <strong>de</strong> kosten van <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> apart doorberekent aan <strong>de</strong><strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> le<strong>de</strong>n, doorberekent in <strong>de</strong> contributie of geen kosten in rekening brengt bij <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n.•De pas kost € 2,25 en het fotoformulier € 0,35.•Bij overschrijvingen of mutatie van persoonsgegevens die op <strong>de</strong> pas zijn opgenomen wordt € 2,10 inrekening gebracht bij <strong>de</strong> vereniging.•Bij aanvraag van een <strong>spelerspas</strong> in geval van diefstal of verlies, wordt € 5,10 in rekening gebracht bij<strong>de</strong> vereniging.•Prijzen zijn vastgesteld on<strong>de</strong>r <strong>voor</strong>behoud van prijswijzigingen.•© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -12-


8. VragenInformatie over <strong>de</strong> procedures rond <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> staat ook op www.knvb.nl/<strong>spelerspas</strong>. Hier treft uook een overzicht veelgestel<strong>de</strong> vragen.Amateurvoetbal Service<strong>de</strong>sk digitaalPostbus 8200, 3009 AE RotterdamE-mail: EDESK@KNVB.NLWebsite: WWW.KNVB.NLTelefoonnummer: 0900-3337556Meer informatieVoor meer informatie is tij<strong>de</strong>ns kantooruren <strong>de</strong> service<strong>de</strong>sk amateurvoetbal bereikbaar. Het nummer is0900-3337556.De handleiding <strong>spelerspas</strong> kan kosteloos wor<strong>de</strong>n bijbesteld bij uw district en kan wor<strong>de</strong>n gedownloadop www.knvb.nl/<strong>spelerspas</strong>.Bereikbaarheid bij noodgevallenIn het weekend kan er bij noodgevallen contact wor<strong>de</strong>n opgenomen met het hoofd wedstrijdzakendanwel <strong>de</strong> districtsmanager van het <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> district.© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -13-


Bijlage 1Overtreding Betrokkene Strafmaat1.1 Spelen zon<strong>de</strong>r pas of metongeldige pas- Vereniging> bij geen bevrij<strong>de</strong>nd verweer: €74,00 + 1 wp.> bij bevrij<strong>de</strong>nd verweer: geenstraf.- Spelers3 t/m 6 wedstrij<strong>de</strong>nBij pupillen straf halveren1.2.Spelen zon<strong>de</strong>r pas of metongeldige pas van meer<strong>de</strong>respelers.- Verantwoor<strong>de</strong>lijke personen(trainer, aanvoer<strong>de</strong>r en/of lei<strong>de</strong>r)- Vereniging- SpelersDe trainer niet bestraffenAanvoer<strong>de</strong>r en/of lei<strong>de</strong>r afhankelijkvan verweer> 1 t/m 3 maan<strong>de</strong>nfunctieontzegging> 3 t/m 6 maan<strong>de</strong>nfunctieontzegging.> bij geen bevrij<strong>de</strong>nd verweer €148,00 + 1 wp.> bij bevrij<strong>de</strong>nd verweer: geenstraf.3 t/m 6 wedstrij<strong>de</strong>n.Bij pupillen straf halveren.1.3.Niet, niet voldoen<strong>de</strong> en/of nietzorgvuldig controleren van -passen.- Verantwoor<strong>de</strong>lijke personen(trainer, aanvoer<strong>de</strong>r en/of lei<strong>de</strong>r)- ScheidsrechterDe trainer niet bestraffen.Aanvoer<strong>de</strong>r en/of lei<strong>de</strong>r afhankelijkvan verweer:> 1 t/m 3 maan<strong>de</strong>nfunctieontzegging> 3 t/m 6 maan<strong>de</strong>nfunctieontzegging.> Eerste overtreding: berisping> Niet > 2 t/m 4 maan<strong>de</strong>nfunctieontzegging.> onvoldoen<strong>de</strong> > 1 t/m 3 maan<strong>de</strong>nfunctie- ontzegging.1.4.Spelen met een pas van eenan<strong>de</strong>r.Vereniging (indienverenigingsscheidsrechter)- Vereniging- Spelers- Verantwoor<strong>de</strong>lijke personen(trainer, aanvoer<strong>de</strong>r en/of lei<strong>de</strong>r)> € 148,00 + 1 wp.€ 184,00 + 3 wp6 t/m 10 wedstrij<strong>de</strong>n.De trainer niet bestraffen.Aanvoer<strong>de</strong>r en/of lei<strong>de</strong>r afhankelijkvan verweer:> 1 t/m 3 maan<strong>de</strong>nfunctieontzegging> 3 t/m 6 maan<strong>de</strong>nfunctieontzegging.1.5. - Speler 4 t/m 8 wedstrij<strong>de</strong>n.© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -14-


Het aan een an<strong>de</strong>r <strong>voor</strong> gebruikafstaan van <strong>de</strong> eigen pas2.1.Niet meewerkenaan, hin<strong>de</strong>ren of -verhin<strong>de</strong>ren van<strong>de</strong> controle van <strong>de</strong> -passen doorscheidsrechter.- Vereniging- Spelers€ 184,00 + 3 wp.6 t/m 10 wedstrij<strong>de</strong>n.2.2.Het zoek maken, laten verdwijnen,vernietigen dan wel het vervalsenvan een <strong>spelerspas</strong>.2.3Het weigeren <strong>spelerspas</strong> in televeren bij overschrijving enweigeren wijzigingsformulier teverstrekken.- Verantwoor<strong>de</strong>lijke personen(trainer, aanvoer<strong>de</strong>r en/of lei<strong>de</strong>r)- Vereniging- Spelers + verantwoor<strong>de</strong>lijkepersonenAanvoer<strong>de</strong>r, trainer en/of lei<strong>de</strong>rafhankelijk van verweer:3 t/m 6 maan<strong>de</strong>nfunctieontzegging.€ 369,00 + 5 wp.3 t/m 6 maan<strong>de</strong>n schorsing.- Vereniging € 148,00 + 1 wp.Overtreding Betrokkene Strafmaat3.Geen of geen goe<strong>de</strong> gelegenheidbie<strong>de</strong>n tot opbergen van <strong>de</strong>passen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> wedstrijd.4.Speler laten spelen zon<strong>de</strong>r pas.5.1.Niet tonen van <strong>de</strong> pas bij eenmon<strong>de</strong>ling on<strong>de</strong>rzoek.5.2.Tonen van een pas van een an<strong>de</strong>rbij een mon<strong>de</strong>ling -on<strong>de</strong>rzoek.5.3.Tonen van een ongeldige pas bijeen mon<strong>de</strong>ling on<strong>de</strong>rzoek.Vereniging € 74,00.Scheidsrechter(in B-categorie wordt verenigingverantwoor<strong>de</strong>lijk gesteld).Betrokkene in tuchtzaakBetrokkene in tuchtzaakBetrokkene in tuchtzaak> 1 t/m 3 maan<strong>de</strong>nfunctieontzegging> (€ 148,00 + 1 wp.)2 t/m 4 maan<strong>de</strong>n schorsing.4 t/m 6 maan<strong>de</strong>n schorsing.2 t/m 4 maan<strong>de</strong>n schorsing.D-Pupillen: categorie B geen straf, categorie A halvering van <strong>de</strong> straffen;C-junioren: categorie B halvering van <strong>de</strong> straffen, categorie A overeenkomstig seniorenA-/B-junioren: straffen overeenkomstig seniorenBij overtredingen met betrekking tot jeugdwedstrij<strong>de</strong>n wordt <strong>de</strong> vereniging verantwoor<strong>de</strong>lijk gesteld in plaatsvan <strong>de</strong> aanvoer<strong>de</strong>r.© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -15-


Bijlage 2© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -16-


Bijlage 3Wijzigingsformulier<strong>voor</strong> het aanvragen van een nieuwe <strong>spelerspas</strong>On<strong>de</strong>rgeteken<strong>de</strong>n verklaren, dat een nieuwe <strong>spelerspas</strong> benodigd is <strong>voor</strong>:KNVB district: ...........................................................................................................................Verenigingsnaam: .....................................................................................................................KNVB-relatieco<strong>de</strong> speler: .........................................................................................................Achternaam: .............................................................................................................................Voorletter(s) en tussenvoegsel: ................................................................................................Geboortedatum: .......................................................................................................................Geslacht: m/v *)*) doorhalen wat niet van toepassing isRe<strong>de</strong>n aanvraag <strong>spelerspas</strong> is:® verlies/diefstal/beschadiging (kosten € 5,10)® wijziging persoonsgegevens (zie uittreksel Burgerlijke Stand)* (kosten € 2,10)® an<strong>de</strong>re re<strong>de</strong>n (omschrijven: .....................................................................................................)*)* Kopie i<strong>de</strong>ntiteitsbewijs meesturen en <strong>de</strong>nk ook aan het wijzigen in <strong>de</strong> le<strong>de</strong>nadministratie!Plaats: ............................................................................... Datum: ................................................Handtekening speler:De bijkomen<strong>de</strong> kosten wor<strong>de</strong>n in rekening courant met uw vereniging verrekend.Naam verenigingsfunctionaris: .......................................................................................................Functie: ...........................................................................................................................................Handtekening:© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -17-


9. COLOFONDit is een uitgave van <strong>de</strong> Koninklijke Ne<strong>de</strong>rlandse VoetbalbondRedactieProjectgroep <strong>spelerspas</strong>EindredactieSjaak van <strong>de</strong>r KroonCoördinatieRenske BruinsmaFotografieJan <strong>de</strong> KoningVormgevingCreada, VeldhovenDrukwerkBoom Planeta Graphics, HaarlemDatum© KNVB 2009 <strong>Handleiding</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>spelerspas</strong> -18-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!