JAARVERSLAG 2012 - KNCV

kncv.nl

JAARVERSLAG 2012 - KNCV

jaarverslag 2012Ontwikkelingen KNCV Beleidsplan:‘Op weg naar een zichtbaarder KNCV’MasterclassesCarrièreadviesavondenArbeidsmarktonderzoekGastcollegesBedrijfslidmaatschappenSocial mediaFYSICA-CHEMIE 2012: een groot succesGouden Medaille winnaar 2012: Luc BrunsveldProf. Challa Polymeerprijs


2 InhoudKNCV JAARVERSLAG 20124 6 8 10 11 12 13 143 Voorwoord4 ‘Laat de KNCV-vlag wapperen’Voorzitter Saskia van der Vies is een oude bekende vande KNCV. Voorheen droeg ze zorg voor de portefeuilleInterne Relaties. Ze was dus al bekend met de wensenvoor een nieuw beleidsplan. De rode draad in het plan iszichtbaarheid. ‘Die laat nog wat te wensen over.’6 ‘We opereren nu veel marktgerichter’Gabriëlle Donné was zo’n 5 jaar lang het boegbeeld vanhet KNCV-Bureau. Haar erfenis? Ze heeft onder meerhet commerciële denken geïntroduceerd. En het samenbrengenvan partijen om grote evenementen te organiseren.‘Daaruit heb ik zelf veel positieve energie gehaald.’8 ‘Investeren in zichtbaarheid iseen must’Marketing- en communicatiespecialist Jan Marijnissenmaakt samen met Antoinette Thijssen, hoofd communicatievan het Ratheneau Instituut, deel uit van de KNCV CommissieMarketing en Communicatie. ‘We willen laten zien datwe een aantrekkelijke club zijn waar je bij wilt horen.’10 ‘Weg met de zesjescultuur’Emiel de Kleijn is een gedreven coördinator achter deScheikundeolympiade. Elk jaar neemt het aantal deelnemendeleerlingen en scholen toe. ‘De olympiadestimuleert leerlingen om het beste uit zichzelf te halen enlos te komen van de zesjescultuur.’11 ‘Laat leerlingen chemie ervaren’Chemiedidacticus Marijn Meijer startte in augustus 2012enthousiast als directeur van Stichting C3, die chemiepromoot onder jongeren. Hij wil leerlingen laten ondervindenof chemie wel of niet wat voor hen is. ‘C3 helpt zebij die keuze.’12 ‘DE CMG wakkert het maatschappelijkdebat aan’De CMG wil een actieve rol spelen in de organisatie vanhet debat over chemieonderwerpen die maatschappelijkrelevant zijn. Volgens bestuurslid Koop Lammertsmahebben de leden de oren aan de grond en kunnen zeinhoudelijk scherpe kritiek leveren. ‘We willen álle invalshoekenbelichten.’13 KNCV kijkt over grenzen heenZowel oud-voorzitter Jan Reedijk als penningmeesterLene Hviid meent dat de KNCV het internationaal geziengoed doet. Zo neemt ze deel aan IUPAC en EuCheMS.Ook geeft ze via ChemPubSoc bladen uit en krijgt hierroyalty’s over. Hviid: ‘Vorig jaar was dat bijna 60.000euro.’14 ‘We brengen chemie positief voorhet voetlicht’De Chemische Kring Zwolle organiseert regelmatiglezingen om het belang van chemie te benadrukken.Bestuurslid Erik Meij wil vooral verbindingen leggen metjongeren en de Chemische Kring Groningen. ‘We hebbeneen gevarieerd activiteitenprogramma.’15 ‘Netwerken gaat nu volstrekt anders’Net als de KNCV worstelt de NBV met de vraag hoe zijhaar leden kan binden en boeien. Zij hebben dan ook dehanden ineengeslagen en houden een gezamenlijk congres.Voorzitter Hans Preusting: ‘Het leek ons een goedidee de krachten te bundelen.’


KNCV JAARVERSLAG 201215 16 17 1816 ‘Het online-beleid staat nog in dekinderschoenen’Beleidsmedewerkers Diana Henning en Sara Blanken zijnop alle fronten in de social media gedoken. Ze zijn actiefop Facebook voor de jonge doelgroep, twitteren een paarkeer per week en brengen discussies op gang op hetmeer inhoudelijke LinkedIn. ‘We houden rekening meteen snel groeiproces.’17 ‘Wij leren de taal van de jongedoelgroepen’Bestuurslid Lineke Pelleboer maakt zich hard voor deportefeuille Jonge Leden. Ze onderzocht wat er nodig isom die aan te trekken en te behouden. ‘Laat de jongerenzelf aangeven wat hen bezighoudt.’18 KNCV Beleidsplan 2012-2016:Op weg naar een zichtbaarderKNCV20 Feiten en Cijfers25 Jaarrekening28 Algemene gegevensColofonVoorwoordIn het afgelopen jaar hebben we als vereniging opnieuwgemerkt dat onze omgeving verandert. Nederlanders blijkenzich minder en vooral anders te verenigen. Uit onderzoek blijktdat twee op de vijf verenigingen een stabilisatie of daling vanhet aantal leden zien. Om uit die impasse te komen, is creativiteiten maatwerk nodig. Ook wij als KNCV stellen nieuweprioriteiten voor technologie, samenwerking en financiering.In 2012 zijn we van start gegaan met de uitvoering van onsnieuwe beleidsplan ‘Op weg naar een zichtbaarder KNCV’.Samenwerking van de KNCV met de NederlandseNatuurkundige Vereniging (NNV) heeft geleid tot FysicaChemie 2012. Tijdens dit congres is Robbert Dijkgraafbenoemd tot erelid van de KNCV vanwege de uitzonderlijkemanier waarop hij chemie en life sciences onder de aandachtheeft gebracht.Ook was er aandacht voor Chemie en Werk, waarbij de C2WCarrièrebeurs, de carrièrecafés en coachingsavonden – metpersoonlijk advies door carrièrecoaches – door veel (jonge)leden werden bezocht.De KNCV Masterclasses waren in 2012 ook weer succesvol,evenals de bedrijfsbezoeken. 2012 zag de start van de strategischeprojecten ‘Mediazaken’ en het ‘Communicatie Centrumvoor de Chemie’. Veel activiteiten worden in samenwerkingmet zusterorganisaties uitgevoerd. Op deze manier wordenkrachten gebundeld om de chemiesector in Nederland sterk tehouden.In dit jaarverslag komt een aantal van onze leden aan hetwoord. Zij zitten in besturen, secties, werken op het KNCVbureau,bij bedrijven en onderwijsinstellingen. We nodigeniedereen uit om kennis met hen te maken. Zij delen hunervaringen en laten hun licht schijnen over ontwikkelingen opchemiegebied in brede zin.Wij hebben dit verslag met veel plezier gemaakt en hopen datu het met evenveel plezier zult lezen.Gabriëlle Donné-op den Kelder, directeur/secretarisSaskia van der Vies, voorzitter3De beroepsvereniging KNCV wordtsinds 1903 gedreven door het maatschappelijkbelang van de chemie. Ze biedt onderdak aanmensen die betrokken zijn bij de chemie en aanverwantedisciplines als life sciences en procestechnologie.De KNCV vormt een bron van kennis en inspiratie. Zekomt actief op voor de belangen van haar leden, vanstudenten tot gepensioneerden. Ze ondersteunt hen inhun professionele ontwikkeling en biedt waardevollediensten. De vereniging draagt bij aan het debat overzaken die spelen op het terrein van de chemie.Het Jaarverslag 2012 is een uitgave van de KNCVLoire 150, 2491 AK Den HaagT 070-337 87 90E kncv@kncv.nlW www.kncv.nlSamenstelling en FotografieJan-Willem ToeringEindredactieAnouk Suwout (Alphawerken)Vormgeving en OpmaakTwin Media bv, CulemborgUitgeverijBèta Publishers b.v.DrukkerijSenefelder Misset BVCoverEsger Brunner en Frans Koeman


4 KNCV-BestuurKNCV JAARVERSLAG 2012‘We moeten alle kansenom de KNCV-vlagSinds een halfjaar is ze voorzitter vande KNCV. Daarvoor beheerde ze alsbestuurslid de portefeuille InterneRelaties, iets wat Saskia van der Viesbeschouwt als een perfecte voorbereidingop het voorzitterschap. ‘Ik heb de KNCVvan binnenuit leren kennen.’


KNCV JAARVERSLAG 2012KNCV-Bestuur5aangrijpente laten wapperen’Welke rol heb je gespeeld bij de totstandkomingvan het nieuwe beleidsplan vande KNCV?“Ik was een van de voortrekkers. Hetbestuur is al in 2010 gaan nadenkenover het nieuwe beleidsplan. We hebbenverenigingsbreed met veel mensengesproken en de behoeftes gepeild. Hetresultaat was een enorme berg documenten.Ik ben op zoek gegaan naar de rodedraad: wat zijn de dingen die we steedshoren, wat zijn de interessante ideeën?Dat was de basis voor het plan. Wehebben gekozen voor een duidelijkestructuur met speerpunten, strategischeprojecten en activiteiten.”Welke rode draad hebben jullie ontdekt?“Uit de gesprekken bleek vaak dat degeïnterviewden verbaasd waren over debreedte van de activiteiten van de vereniging.De zichtbaarheid hiervan laat dus tewensen over. Dat is ook de inspiratiebrongeweest van de titel van het beleidsplan:‘Naar een zichtbaarder KNCV’. Maarzichtbaarheid is op vele manieren te interpreteren.We hebben ons afgevraagd opwelke manier de KNCV dan zichtbaardermoest worden. Deze vereniging is vanmensen, voor mensen, door mensen.Ons adagium is niet voor niets ‘Mensen,meningen, moleculen.’ De mensen staancentraal en dat betekent dus ook dat jeervoor moet zorgen dat die mensen zichbewust worden van het lidmaatschap vande vereniging en dat actief gaan uitdragen.Een soort ambassadeurschap. Dat je, bijwijze van spreken, overal waar mogelijkmet een vlaggetje van de KNCV zwaait.”Veel verenigingen hebben moeite omnieuwe leden aan te trekken en te behouden.Geldt dat ook voor de KNCV?“Verenigingen bezinnen zich op ditmoment op de toekomst. Je ziet dat veletegen dezelfde problematiek aan lopen.Ze werken allemaal met een lidmaatschapsmodelwaarbij de leden eenuniform pakket van diensten krijgen aangeboden.Dat is aan het veranderen. Er iseen tendens gaande waarbij de leden hetdienstenpakket gaan bepalen, en niet deverenigingen. Leden willen niet meerbetalen voor faciliteiten waar ze niet omhebben gevraagd. Dat vergt een maatwerkbenadering.Wij willen doelgroepgerichtmaatwerk leveren. Dat betekentdat we eerst een beeld moeten krijgenvan hoe mensen informatie verzamelenen hoe ze tegen onze diensten aan kijken.Wat zijn ze bereid daarvoor te betalen enwelke pakketten kunnen wij daarvooraanbieden? Dat is best lastig. Neembijvoorbeeld studenten. Zij vragen zich afwat wij voor ze kunnen doen, terwijl wijzo graag van de studenten willen wetenwat zij zouden willen. Daar komt vaakniet direct een antwoord op.De communicatie met de verschillendedoelgroepen is voor ons heel belangrijk.We hebben daar zelfs een marketingcommunicatiewerkgroepvoor ingericht.Die werkgroep houdt zich ook bezig metde inzet van social media. Onze strategieheeft in principe twee kanten: aan de enekant reageren we op signalen om onsheen, aan de andere kant kiezen wijzelf voor een aantal onderwerpen die weverder willen uitwerken. Zowel reagerenals anticiperen dus.”Als gevolg van de crisis is het voor veelverenigingen moeilijker geworden omactiviteiten en ambities te financieren.Herken je dat bij de KNCV?“De KNCV heeft veel ambities. We hebbengeen gebrek aan ideeën en plannen.Maar een belangrijk punt van aandachtblijft de financiering van alle activiteiten.Wij zullen daar de komende jaren andersmee om moeten gaan, proactiever. Neembijvoorbeeld de Human Capital Agenda.Op de keper beschouwd, zijn wij deHuman Capital Agenda van de topsectorChemie. Toch zitten we daar niet aantafel. Dat stoort mij. Ik vind dat wij ervoormoeten zorgen dat de KNCV vanaf hetbegin van zo’n proces van de partij is, dusop het moment dat de plannen wordenontwikkeld, de programma’s wordengemaakt en de budgetten worden verdeeld.Als je te laat aansluit, mis je de boot. Daarmoeten we dus meer bovenop zitten,waar mogelijk samen met partners. Hetgaat erom dat wij dingen op de agendakrijgen, dat we gehoord worden. Hetbestuurslid voor onderwijs, JanApotheker, zit bijvoorbeeld in veelverschillende onderwijsnetwerken enheeft de vlag van de KNCV altijd in z’n taszitten. En als het even kan, komt dietevoorschijn. Al onze bestuursledenhebben toegang tot netwerken.”Betekent een zichtbaarder KNCV ook eenKNCV die standpunten inneemt?“Soms zijn er meerdere visies op eenonderwerp. Dat maakt het innemen vaneen standpunt niet zo eenvoudig. Hetmaakt de KNCV ook kwetsbaar. Maar alsde chemie in het geding is op een manierdie veel mensen in de sector raakt, danvind ik wel dat de KNCV daar iets van ofover moet kunnen zeggen. Over eentechnisch inhoudelijk onderwerp moetde KNCV zich geen mening aanmeten,vind ik. Dat is iets voor de professionals.De KNCV is natuurlijk wel een grotecommunity, die een rol kan spelen alsportal voor journalisten. Dus dan heb jehet over de KNCV als bron van expertise,een preferred supplier van experts.”In het nieuwe beleidsplan wordentwaalf strategische projecten en tal vanactiviteiten gedefinieerd. Hoe gaan jullieervoor zorgen dat die allemaal wordenuitgevoerd?“Er is meer te doen dan we kunnenbehappen. Dat is een blijvende discussie.Er worden dus prioriteiten gesteld, maarik vind wel dat je daar flexibel mee ommoet gaan. Het beleidsplan is meer daneen voornemen, het is een plan dat weuitvoeren. Als er dingen gebeuren ophet gebied van chemie, life sciences ofprocestechnologie, dan moet je de handenvrij kunnen maken om daarop in tespelen. Ook op het gebied van onderwijs,arbeidsmarkt en maatschappelijk belangrijkeonderwerpen. Als het relevant is, alswe daar een nuttige bijdrage kunnenleveren, dan doen we dat.” |


6 KNCV-BureauKNCV JAARVERSLAG 2012Tropenjaren


KNCV JAARVERSLAG 2012KNCV-Bureau7in barreweersomstandighedenBijna 5 jaar geleden trad Gabriëlle Donné-op den Kelder aan als directeur van de KNCV. Devereniging lag er stralend bij. Ze was net verhuisd naar een nieuw pand, C2W werd ineigen beheer uitgegeven, het ledenbestand was stabiel en de financiën waren op orde.Geen vuiltje aan de lucht, zo leek het.is totaal anders gelopendan ik had verwacht”, aldus“Hetde KNCV-directeur. “Directvanaf de start kondigde zich door definanciële en economische crisis de enena de andere uitdaging aan. Ik ben alseen soort crisismanager te werk gegaan.We hebben veel moeten bezuinigen ophet personele vlak en we moesten op eenheel andere manier met onze budgettenomgaan. Van de nood hebben we eendeugd gemaakt door tegelijkertijd eennieuwe organisatiestructuur binnen hetbureau op te zetten en het zogenoemdecompetentiemanagement in te voeren.Iedere functie heeft nu zijn eigencompetenties, die worden geëvalueerd bijfunctioneringsgesprekken. We hebbendiep moeten snijden in het personeelsbestanden ik heb gemerkt dat dat veeldruk legt op het team. Bij de medewerkersontstaat de angst de volgende tezijn, wat heel vervelend is, en dat maaktmijn positie lastig. Enerzijds wil je deeluitmaken van het team, en anderzijdsben je gedwongen om een zekere matevan afstand te bewaren om in staat teblijven bepaalde maatregelen te nemen.”Positieve energie“Ik ben een commerciële denker. Datheeft vooral geholpen bij het oplossenvan de financiële problemen bij uitgeverijBèta Publishers 3 jaar geleden. De uitgeverijstaat nu op eigen benen. Wijhebben het verlies voor de verenigingkunnen beperken en het belangrijkste: deleden hebben er niets van gemerkt omdathet C2W gewoon is blijven verschijnen.Op een breder vlak hebben we geprobeerdom meer marktgericht te opereren.Samen met andere partijen zijn we groteevenementen gaan organiseren, zoalsCHAINS met NWO-CW als partner,Energy for Next Generations met onderandere het Technische WetenschappelijkAttaché-netwerk van Agentschap NL,FYSICA-CHEMIE met de natuurkundigen,en straks de voorjaarsbijeenkomstmet de NBV. Het samenbrengenvan partijen is iets waar ik zelf veelpositieve energie uit heb gehaald.We hebben ook een ManagementInformatie Systeem (MIS) ontwikkeld,waardoor we continu inzicht hebben inonze financiële positie. We kunnen deuitgaven nu op elk moment sturen enbeïnvloeden. Er is een financieel medewerkeraangetrokken die controlling-takenbeheerst en die een conceptjaarrekeningkan maken. Dit stelde mij in staat om meop andere belangrijke zaken te richten.”ToekomstvisieEen van die zaken was het ontwikkelenvan een toekomstvisie voor de KNCV.“Ik denk dat de grootste uitdaging vooriedere vereniging in deze tijd ledenwervingen ledenbehoud is. Uit eenonlangs gehouden onderzoek is eenonderscheid naar voren gekomen tussenverticaal en horizontaal netwerken. Eenvereniging is bijvoorbeeld een verticaalnetwerk dat toegang biedt tot fysiekenetwerken binnen bedrijven, terwijlsociale media meer een horizontaalnetwerk vormen waarin jongerengelijkgestemden vinden, maar waar in deregel weinig verbinding is naar hogergelegen organen of decision makers. Eenvereniging kan jongeren dus iets extra’sbieden. Wil je een gesprek bij Shell?Een rondleiding bij DSM? Of een keersparren met een loopbaancoach? Kanallemaal, op voorwaarde dat je lid bentvan de KNCV.Technologische ontwikkelingen makenbestaande verenigingen in hun huidigeorganisatievorm overbodig of vervangbaar.Het is van groot belang om je terealiseren hoe groot dit effect kan zijn opde komende generaties. Het lidmaatschapis niet voorbij, maar we moetenanders denken en modellen aanpassen.We moeten goed kijken naar hoe demensen tegenwoordig en in de toekomstwillen participeren. Sociale mediakunnen nuttig zijn als je een beeld wiltkrijgen van wat leden daadwerkelijk metelkaar en met de vereniging bindt, watmensen met elkaar doen en welke rol jijdaar als vereniging bij wilt spelen.”Essentie“Als directeur van de KNCV ben ik deafgelopen jaren bij uitstek bezig geweestom stakeholders met elkaar te verbinden.Netwerken heeft hierbij een heel grote rolgespeeld. Het inspelen op de wensen vankomende generaties, het vergroten vanhet besef dat datgene wat 5 jaar geledenwerkte bij het binnenhalen van nieuweleden, nu niet meer werkt, dáár ligtvolgens mij de essentie van het behoudvan de KNCV als dé KoninklijkeNederlandse Chemische Vereniging voorde toekomst.” |


8 Commissie Marketing & CommunicatieKNCV JAARVERSLAG 2012‘De KNCVIn Nederland is de belangstelling voor verenigingen tanende. Tweeop de vijf verenigingen ziet een stabilisatie of een daling in hetaantal leden. Onderzoekers komen tot de conclusie datverenigingen die zich niet actief bezighouden met de veranderendeomgeving, de behoefte van haar leden en de technologie,uiteindelijk de binding met hun leden zullen verliezen.


KNCV JAARVERSLAG 2012Commissie Marketing & Communicatie9moet veelzichtbaarder zijn’De KNCV is continu bezig om in tespelen op ontwikkelingen rondverenigingen. In 2011 is een strategischbeleidsplan Op weg naar een zichtbaarderKNCV opgesteld. Marketing- encommunicatiespecialist Jan Marijnissenwerd aangetrokken om de KNCV bij dejuiste doelgroepen op het netvlies tekrijgen. Het bestuur vond AntoinetteThijssen, hoofd communicatie van hetRathenau Instituut, bereid om toe tetreden tot het bestuur met de portefeuillemarketing & communicatie.Beiden hebben zitting in de CommissieMarketing & Communicatie. Die commissieheeft als doel het bureau van deKNCV te voeden met ideeën en suggesties,bijvoorbeeld om de zichtbaarheidvan de KNCV in de media te verhogen,bedrijfslidmaatschappen te realiseren,maar ook om antwoorden te formulerenomtrent de inzet en het gebruik vansociale media.SpanningsveldThijssen licht toe: “De commissie isadviserend, een soort denktank, wewisselen ideeën uit. Behalve vertegenwoordigersvan de KNCV en de VNCIzitten er ook journalisten en bedrijfsmensenin. Zij kunnen ons de goedecontacten leveren in de mediawereld, zodatwij kunnen opkomen voor de chemiein Nederland. En laten we eerlijk zijn,daar ben je als KNCV óók voor. Ik vinddat de KNCV echt moet investeren inzichtbaarheid in het publieke debat, latenzien dat je opkomt voor de belangen vanchemici. Bijvoorbeeld door een paar keerper jaar met een stevig opiniestuk in demedia te verschijnen. Je kunt daar danvervolgens over gaan twitteren of ‘facebooken’,hetgeen de zichtbaarheid alleenmaar zal versterken. Maar om een stukgeplaatst te krijgen, moet het prikkelen.De vraag is hoe prikkelend kan en wil deKNCV zijn? Je vertegenwoordigt immerswel een grote, diverse groep mensen dieniet overal hetzelfde over denkt. Daar ziteen spanningsveld.”Ook waar het de zichtbaarheid van deKNCV onder docenten betreft, ligt nogeen grote uitdaging. Minder dan 5 procentvan de eerstegraadsscheikundedocentenin Nederland is lid van deKNCV. Jan Marijnissen heeft vol ingezetop deze doelgroep. “Wij waren met eenstand op de twee landelijke docentendagenen hebben de docenten letterlijkbestookt met materialen, van C2W’s enChemische Feitelijkheden tot een waaieraan gadgets. We willen laten zien dat wijeen aantrekkelijke club zijn waar je bijwilt horen. Alle universiteiten hebbeneen regionaal steunpunt. Omdat hetscheikundeonderwijs wordt vernieuwd,krijgen docenten nascholingstrajectenaangeboden. In dat traject verzorgt deKNCV een bijeenkomst waarbij iemanduit het bedrijfsleven een verhaal verteltover de context van de chemie. Zohebben wij ervoor gezorgd dat eenmedewerker van ’s werelds grootste geurensmaakstoffenproducent, Givaudan,onlangs een uitleg gaf over de toepassingvan die stoffen, van belang bij de voedselproductie.Dat is dus opnieuw een stukjezichtbaarheid van de KNCV.”RelatiebeheerOok steekt Marijnissen veel tijd in hetbezoeken van bedrijven. “Van oudsherwas er altijd al een aantal bedrijven lidvan de KNCV. Die bedrijven sponsordenons en vroegen daar eigenlijk niets voorterug. De KNCV deed niet echt aanrelatie beheer, omdat die noodzaak erniet was. De tijden zijn echterveranderd. Ik ben begonnen met hetbezoeken van die bedrijven en vraag zewat de KNCV voor hen kan betekenen.Ze moeten het gevoel hebben dat ze eriets voor terugkrijgen. We proberen onsook aantrekkelijk te maken voor dekleinere chemiebedrijven door bedrijvenbepaalde financiële voordelen te bieden.Ons jongste bedrijfslid is MercaChemuit Nijmegen. Unilever, ook bedrijfslid,vindt het belangrijk om in contact tekomen met studenten die deelnemenaan KNCV-bedrijfsbezoeken. Ze zijnnamelijk altijd op zoek naar hoogopgeleideprocestechnologen op hbo- enwo-gebied. En die vind je binnen degelederen van Jong KNCV.”VoortrekkerBinnen de Commissie Marketing &Communicatie is stevig gediscussieerdover de positionering van de KNCV tenopzichte van jongeren. Thijssen is daarstellig over: “Verenigingen die daar geenadequaat antwoord op kunnen formuleren,missen de boot.” Volgens Marijnissendoet de KNCV het onder jongerenhelemaal niet zo slecht. “Wij zijn de voortrekkervan het landelijk overleg tussenstudieverenigingen (CSV) dat elke tweemaanden plaatsvindt in Utrecht. Er isaltijd veel belangstelling voor onzebedrijfsbezoeken. Want wij hebben, vaaksamen met de VNCI, heel goede contactenmet bedrijven waar studieverenigingenniet binnenkomen. We organiseren bijvoorbeeldook soft skills-cursussen gerichtop een individueel bedrijf. Waar let zo’nbedrijf op als je gaat solliciteren? En waarmoet een posterpresentatie aan voldoen,bijvoorbeeld?”Rokende schoorsteenMet de actieve rol voor de commissie,speelt de KNCV in op de veranderendeomgeving. Thijssen: “Verenigingenhebben het tij niet mee, maar de chemieheeft het tij wél mee. De chemie zorgtvoor een belangrijk deel van de werkgelegenheidin Nederland. Ontwikkelingenzoals de bio-based economy veranderenook het beeld van de chemie als iets datbijdraagt aan ons welzijn. Je ziet datsteeds meer mensen een chemischbedrijf niet meer zien als een rokendeschoorsteen, maar als een bedrijf waar zetrots op kunnen zijn. Bedrijven dragenaan dat beeld bij door vooral te laten zienwelke duurzame ontwikkelingen allemaalmogelijk worden gemaakt dankzijde chemie. Ik zie dat de balans heel voorzichtignaar de goede kant doorslaat.” |


10 Stichting Leerplanontwikkeling NederlandKNCV JAARVERSLAG 2012‘Leerlingen moeten loskomenvan de zesjescultuur’‘Winner of the Olympic gold medal’, een mantra die de sportwereld kippenvel bezorgt.Maar ook de wetenschap kent haar olympiaden, waarbij jonge Nederlandse bèta’s medailleswinnen op internationale podia. Coördinator van die olympiaden en lid van het NationaalScheikundeolympiade Comité Emiel de Kleijn vertelt.De Nederlandse Stichting Leerplanontwikkeling(SLO) coördineert inopdracht van het ministerie vanOCW onder andere de bètaolympiades(aardrijkskunde, biologie, informatica,natuur-, schei- en wiskunde), de EUSO(European Union Science Olympiad) enIJSO (International Junior ScienceOlympiad). Het doel van de olympiades isleerlingen te enthousiasmeren, (top)­talenten te ontdekken en ze te stimulerenhet beste uit zichzelf te halen, zodat ze ookinternationaal competitief kunnen zijn.Ieder jaar neemt het aantal deelnemendeleerlingen en scholen toe. Inmiddelsdoet meer dan driekwart van alle havo/vwoscholenmee aan een of meerbètaolympiades.Concullega’sDe KNCV heefteen zetel in hetstichtingsbestuurvande Natio ­naleScheikundeolympiade en sponsort deEUSO en de IJSO. Emiel de Kleijn is eengedreven olympiadencoördinator. “Deolympiades stimuleren leerlingen omhet beste uit zichzelf te halen en los tekomen van de zesjescultuur. Daarnaast ishet ontwikkelen van toptalent essentieelvoor de Nederlandse kennissamenleving,het bedrijfsleven en de industrie”, aldusDe Kleijn.“De Nationale Scheikundeolympiadebegint met een eerste ronde. Die bestaatuit een toets die eruitziet als een centraalexamen. Vorig jaar deden daar ruim3.300 leerlingen uit de bovenbouwvan havo en vwo aan mee. Na twee voorrondesblijven twintig toppers over. Dieworden uitgenodigd voor een achtdaagsenationale eindronde, die dit jaar wordtgespeeld bij Sabic in Zuid-Limburg,een van de grootste petrochemischebedrijven ter wereld. De stress zit ertegen die tijd goed in, hoewel deervaring is dat de kandidaten elkaarbeschouwen als ‘concullega’s’. Zehelpen elkaar. Dat stimuleren weook van alle kanten.”ZelfvertrouwenDe vier beste kandidaten worden alsteam uitgezonden naar Moskou. Ditjaar vindt daar de 45e InternationaleChemieolympiade (IChO) plaats. Deolympiade duurt 10 dagen, waarvantwee dagdelen gevuld zijn metexamens. De rest bestaat uit excursies,sport, cultuur en het leggen van contacten.Aan de Internationale Chemieolympiadedoen deelnemers uit zeventig landenmee. Nederland was gastland voor deIChO in 2002 (Groningen) en in 1986(Leiden).Toch is het volgens De Kleijn niet zodat succesvolle deelnemers automatischkiezen voor een opleiding in de chemieof de life sciences. “Nee, vaak is doorleerlingen in de bovenbouw de keuzevoor een vervolgstudie al gemaakt. Wijkomen eigenlijk te laat bij die leerlingenin beeld, alhoewel ik weleens heb meegemaaktdat een winnaar van de olympiadedie politicologie zou gaan doen, tochgeswitcht is naar een chemische studie.Daarom is het goed dat we ook wedstrijdenuitschrijven voor de lagereklassen, zoals de IJSO en de EUSO. Jeziet dan dat leerlingen zelfvertrouwenopbouwen, ze komen in contact met leerlingenvan andere scholen en ontdekkendat ze goed zijn in de bètavakken.”ExcellentieTijdens de 44e editie van de IChO inWashington won Daan van de Weem vanhet Stedelijk Gymnasium Nijmegen eenzilveren medaille. Brons was er voorIvo Slegers van Nehalennia SSG inMiddelburg en Jorrit Hortensius van hetLyceum Vos in Vlaardingen. Ten slottekreeg Jeroen Eijkens van het VechtstedeCollege in Weesp een eervolle vermelding.De gouden medailles gingen vooralnaar Azië.De Kleijn: “De parate kennis is daargroter dan bij ons, er wordt meer gedrild.Er hangt ook veel meer vanaf. De kandidaatuit het Chinese team, die als enigegeen goud, maar ‘slechts’ zilver won,mocht niet op de groepsfoto. Dus voorsommige deelnemers is de druk enormgroot. Wij gaan daar anders mee om. Inde pers is het altijd weer moeilijk omaandacht te krijgen voor goede prestatiesbij de olympiaden. Maar gelukkig begintdat te veranderen. Het ministerie vanOCW zet in op excellentie, er is aandachtvoor onze wetenschappelijke toppers. Enterecht.”|


KNCV JAARVERSLAG 2012C311‘Laat leerlingen ervarenwat chemie is’Sinds 1 augustus 2012 is Marijn Meijer directeur van Stichting C3, een stichting die chemiepromoot onder jongeren. ‘Al bij jonge kinderen wil C3 de verwondering en nieuwsgierigheidprikkelen met als doel ze voor science, en dan vooral voor de chemie, te laten kiezen.’Marijn Meijer is afkomstig uithet onderwijs. Na een studiechemische technologie aan deUniversiteit Twente stond hij jaren voorde klas en ontwikkelde hij lesmodulesvoor de Nieuwe Scheikunde, een curriculumdat in augustus 2013 van start gaat.Meijer: “Die lesmodules moeten leerlingenduidelijk maken wat scheikundebetekent in de maatschappij, als beroepen in de wetenschap. Hoe maak jechemie relevant voor jongeren?” Zijnbelangrijkste insteek daarbij is leerlingente laten ervaren wat chemie is aan dehand van concrete, dagelijkse voorbeelden.“Ik heb gemerkt dat er in de hoofden vanleerlingen twee werelden zijn ontstaan,namelijk de schoolscheikunde met deformules en de moleculen én de wereldom hen heen. Die werelden interfererenniet met elkaar, maar dat wil je eigenlijkwel. De modules Nieuwe Scheikundezijn ontwikkeld vanuit de contextconceptbenadering,04_Auteur waarin geprobeerd isbeide werelden te laten versmelten.”Eeerste alinea: 06_broodtekst initiaalPrikkelen 3Meijer heeft veel ervaring opgedaan ophet 06_Broodtekst gebied van science tweede education. alinea. Hij pro­moveerdein de chemiedidactiek. Didactiek 09_Bronheeft volgens hem veel met psychologie te05_Tussenkopmaken. “Als iemand het leuk vindt om ietste doen, dan heb je ook meteen een motiefom te leren. Dat ‘willen leren’ begint meteen onderzoekende houding, die vannature aanwezig is. Die kun je vervolgensstimuleren door vragen te stellen die verwonderingen nieuwsgierigheid prikkelenen door mensen de ruimte te geven omvragen te stellen. Geef leerlingen een stukautonomie binnen de bestaande kaders,en laat ze zelf ondervinden of chemie welof niet wat voor ze is. Beide uitkomstenzijn goed, als je maar weet waarom je eenbepaalde keuze maakt. Van mij hoeft nietiedereen chemicus te worden. Naast depromotie en daarmee het zichtbaarmaken van de chemische sector, beschouwik het als de rol van C3 om mensen tehelpen bij het maken van die keuze.”Labjassen“In groep 8 ligt het beeld over de wetenschapal vast, dus moet je vroeg beginnen.De ouders van leerlingen wil C3ook bereiken, bijvoorbeeld via de LabExperience Days. Want als zij eennegatief beeld hebben van werken inde chemische sector, is dat bijna nietom te buigen. Ouders zijn een belangrijkefactor in het keuzeproces van hunkinderen. Het is dus op alle niveausbelangrijk om een reëel beeld van deopleidingen en beroepen in de chemiete laten zien. En dat gaat veel verder danschema’s met formules en mensen inlabjassen.”De psychologie van het ‘leuk vinden omiets te doen’, met andere woorden ‘hetervaren’ wil Meijer in alle activiteiten vanC3 verstoppen. Om te weten te komen ofiets werkt, zal Stichting C3 de komendetijd haar materialen en activiteiten evalueren.Alles is erop gericht om leerlingen deruimte te bieden zich een onderzoekendehouding eigen te maken, ze te laten zienhoe het is om te werken in de chemischesector en een keuze te makenvoor de chemie.Bedrijven dragen hunsteentje bij aan dematerialen enaan de activiteitenvan C3. Zij helpen nieuw lesmateriaalte ontwikkelen, zetten hun deurenopen voor leerlingen en ondersteunen C3financieel. Op deze manier werken zijmee aan de toekomstige instroom vanpersoneel. |


12 Chemie & Maatschappij GroepKNCV JAARVERSLAG 2012‘Er wordt naar onsgeluisterd’Sinds 1994 bestaat de Chemie & Maatschappij Groep (CMG), een permanente werkgroep vande KNCV. De CMG wil een actieve rol spelen in de organisatie van het debat over chemischeonderwerpen die maatschappelijk relevant zijn en de communicatie ervan. Prof. dr. KoopLammertsma is een van de bestuursleden van deze werkgroep.De CMG is de denktank van deKNCV en draagt bij aan meningsvormingover chemische onderwerpenbij spelers in het maatschappelijkdebat. Op gezette tijden komtde werkgroep met eenrapport of consultatie.Lammertsma: “Wijzetten onderwerpendie van belang zijnvoor de KNCV op deagenda. De leden vanonze werkgroep zijnafkomstig uit dewereld van de wetenschapen de industrie,inclusief het mkb, maarook uit de journalistiek.Omdat we toeganghebben tot een breed netwerk,zijn we van velemarkten thuis. Weweten wat er speelt en wat een issue zoukunnen worden. Als we een keuze vooreen onderwerp hebben gemaakt, dan bekijkenwe vervolgens ook via welk kanaal wede resultaten gaan communiceren.Moet er een rondetafelconferentiekomen of moethet gerapporteerd wordenop een voorjaarsbijeenkomst?Het rapportover PV-cellen hebbenwe bijvoorbeeld aantoenmalig ministerVerhagen aangebodenbij de opening van hetInternational Year ofChemistry. Synthetischebiologie wordt dit jaargeadresseerd op devoorjaarsbijeenkomst.”“Vorig jaar hebben we ons rapport overde schaarste van aardmetalen gepresenteerd.Ik heb gezorgd voor de totstandkomingvan dit rapport en het samenmet een medewerkster uitgevoerd. Hetresultaat is eerst kritisch in de CMGbesproken. De bestuursleden hebbenhun oren aan de grond en kunnenin houdelijk scherpe kritiek leveren. Nazo’n rapportage richten we ons op hetvolgende onderwerp”, aldus Lammertsma.agenda“We zijn nu aan het kijken of we kernenergie,maar ook schaliegas, op de agendakunnen krijgen”, vervolgt hij. “En dan nietzodanig dat je alleen de vaandeldragers vanvoor en tegen aan het woord hebt. Wewillen álle invalshoeken belichten. Het gaaterom dat het maatschappelijk debat wordtgestimuleerd. In zo’n rapport zijn ervoldoende prikkelende stellingen, diezowel politiek als economisch alsmaatschappelijk gekleurd kunnen zijn. Welaten zien dat we bij de les zijn, het debatkunnen aanwakkeren en beïnvloeden, endat we accenten kunnen leggen die wijvanuit een chemische invalshoek belangrijkvinden. Dat debat willen wij stimulerenen benadrukken. Het is vooral niet onzebedoeling om het debat te leiden ente modereren.”“Het communiceren van de resultatenblijft voor ons een uitdaging. Maar datgeldt ook voor de KNCV. Hoe breng je alsberoepsvereniging een boodschap overnaar je leden en hoe breng je de KNCV zoonder de aandacht dat het de interessevan potentiële leden wekt? Dat is eenvraagstuk waar iedere verenigingmomenteel mee te maken heeft.Misschien moeten we het eens op deagenda van de CMG zetten.” |


KNCV JAARVERSLAG 2012Internationaal13KNCV kijkt ver overde grenzen heenDe KNCV is al vele jaren actief op internationaal gebied. Met uitzondering van wat korteberichten in C2W zijn deze activiteiten relatief onderbelicht. Dat is opmerkelijk, zeker alsje bedenkt dat de KNCV met de activiteiten op internationaal publicatiegebied aanzienlijkeinkomsten genereert.Volgens oud-voorzitter Jan Reedijk ishet vanzelfsprekend dat de KNCVdeelneemt aan organisaties als deIUPAC en de EuCheMS. “In de wereldvan de chemie staan we nooit alleen. Hetis belangrijk dat we als chemici allemaaldezelfde taal spreken en elkaar kunnenverstaan. De chemie is nu eenmaal eenvakgebied met heel veel jargon.”Jan Reedijk.KinderschoenenDe IUPAC (International Union of Pureand Applied Chemistry) is een onafhankelijkeorganisatie die zich bezighoudtmet het opzetten en uitbreiden vanstandaarden die van belang zijn voor descheikunde in de breedste zin van hetwoord. Reedijk is binnen IUPAC leidervan de Nederlandse delegatie naarde tweejaarlijkse Council-bijeenkomst.Momenteel is hij ook vicevoorzitter vande divisie anorganische chemie. “In datverband bespreken wij bijvoorbeeld denaamgeving van nieuwe chemischeelementen”, aldus Reedijk. “Maar deIUPAC doet ook veel aan ontwikkelingshulpin landenwaar de chemischeindustrienog inde kinderschoenenstaat. Wij zorgen daar bijvoorbeeldvoor het opzetten van een infrastructuur.Met name in het InternationaleJaar van de Chemie (2011) is er veelgebeurd.” De KNCV levert mensen voorcommissies van de IUPAC.Behalve aan de IUPAC neemt de KNCVook deel aan EuCheMS (EuropeanAssociation for Chemical and MolecularSciences), een bundeling van 41 Europesechemische verenigingen die probeertmet één stem te spreken, bijvoorbeeldnaar de Europese Unie toe. Hier gaat hetvaak om richtlijnen en regelgeving overde behandeling en transport van chemischestoffen. De EuCheMS is onderverdeeldin divisies, die in veel gevallennauw aansluiten bij de secties van deKNCV.Royalty’sTen slotte is er de ChemPubSoc, eengroep van veertien Europese chemischeverenigingen die samen een tientalbladen uitgeeft bij uitgeverij Wiley. DeKNCV ontvangt hierover royalty’s, naarevenredigheid van het aantal publicatiesin deze bladen die afkomstig zijn uitNederland. KNCV-penningmeester LeneHviid: “Vorig jaar ging dat om bijna60.000 euro, een significant bedrag.Leden én niet-leden van de KNCV kunnenpublicaties aanbieden in deze bladen. Debelangrijkste abonnementhouders zijnuniversitaire bibliotheken. Voor elk artikeldat wordt gedownload door nietabonnees,en voor elk abonnement wordteen bedrag in rekening gebracht.”Reedijk: “De meeste KNCV-sectieszijn gekoppeld aan een of meerbladen en die secties kunnenstimuleren dat auteurs in dezebladen publiceren. Er vindtuiteraard veel en goed onderzoek plaatsdat niet in Science of Nature wordt gepubliceerd,maar dat wel heel interessantis voor de vakbroeders en -zusters. Debladen van ChemPubSoc bieden daareen uitstekend platform voor.”ReisbeurzenMet het geld dat binnenkomt viaChemPubSoc, worden niet alleen decontributies voor de IUPAC en deEuCheMS betaald, maar ook de zogenoemdeKNCV-travel grants. Die reisbeurzenzijn bestemd voor leden van deKNCV (industrial researchers, post-docs,PhD students) die een wetenschappelijkepresentatie willen verzorgen op eeninternationale meeting en die in deafgelopen 2 jaar een publicatie hebbenverzorgd in een van de aangeslotenbladen. Als aan bepaalde voorwaarden isvoldaan, kan het KNCVbestuureen financiëleondersteuning toekennenvan 500euro om onkostente dekken. Opde KNCV-websitestaan de voorwaardenom inaanmerking tekomen voorzo’n travelgrant.|Lene Hviid.


14 Chemische Kring ZwolleKNCV JAARVERSLAG 2012Op bezoek bij deChemischeKring ZwolleZijn we ons voldoende bewust van wat we eten? Is ons voedsel veilig genoeg? En hoe wordt deklant bedot? Voedselveiligheidsspecialist en directeur van Scienta Nova IJsbrand Velzeboerdeed onderzoek naar de pangasius, de vis die op grote schaal wordt gekweekt in Vietnam.De Chemische Kring Zwolle nodigde hem uit om zijn verhaal te vertellen.Verbijsterend, humoristisch en bijvlagen bloedstollend spannend.IJsbrand Velzeboer laat filmpjeszien die hij met een kleine, soms verborgencamera maakte van de werkwijzevan de kwekerijen in de Mekong-delta enin de verwerkingscentra. Laboratoriumuitslagenop het gebied van pesticiden,zware metalen en antibiotica komenvoorbij. De pangasius is lang niet zo’nverantwoorde vis als het succesverhaaluit Vietnam doetvermoeden.Van links naar rechts: Wim van der Sluijs (bestuurslid),Erik Meij (voorzitter), Ad Hofland (penningmeester)en Rolf Soer (secretaris).Velzeboer heeft maar een uurtje de tijd,hij moet daarna direct door naarAmsterdam om aan te schuiven bij detalkshow Pauw & Witteman. Na afloopwerkt Erik Meij, een vlotte dertiger envoorzitter van de Chemische KringZwolle (CKZ), soepel de agendapunten afvan de ALV die aansluitend plaatsvindt.Met zijn bestuur heeft hij als missie omde kring te profileren als ‘populairchemisch’. Soms gaat het, zoals vanavond,om actuele wetenschappelijkethema’s die voor een brede natuurwetenschappelijkedoelgroep interessant zijn.Maar ook hardcore scheikunde komt aande orde. “Onze bedoeling is om hetbelang van de natuurwetenschap – en dechemie in het bijzonder – op eenpositieve manier voor het voetlicht tebrengen”, licht Meij toe.PostersessiesMeij wil met zijn bestuur vooral verbindingenleggen naar jongeren. Dekring heeft intensieve contacten metstudentenverenigingen. En het PolymerScience Park in Zwolle, waar de lezingenplaatsvinden, zou een inspirerendeomgeving kunnen zijn om postersessieste organiseren. De kring zoekt ook naarverbinding met de Chemische KringGroningen, in de vorm van excursies diegezamenlijk worden georganiseerd.Het ledenbestand van de CKZ is divers.Naast chemici, natuurkundigen enbiologen zijn ook apothekers, docenten,toa’s en studenten lid. De opkomst perlezing verschilt, maar meestal bestaat hetgehoor uit zo’n twintig personen.Meij: “De chemische kringen zijnzelf standige afdelingen van de KNCVmet een eigen bestuur en een gevarieerdactiviteitenprogramma.” De CKZis opgericht in 1992 en telt momenteelruim vijftig leden, die voornamelijkwoonachtig zijn inde provincies Gelderland enOverijssel. De KNCV biedtondersteuning aan de kringenvia de website. SecretarisRolf Soer heeft daartoegeregeld contact met FransKoeman van het KNCV-Bureau. “Wij werken op eenplezierige manier samen en metname voor Frans is niets te veel!” |


KNCV JAARVERSLAG 2012NBV15‘De manier van netwerkenis volstrekt andersgeworden’Op 25 juni 2013 organiseerden de KNCV en de Nederlandse Biotechnologische Vereniging(NBV) gezamenlijk het congres Chemistry of Life – Engineering Biology. Plaats van handelingwas de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor Hans Preustingzijn laatste wapenfeit als NBV-voorzitter.Met meer dan duizend leden is deNBV een grote zuster en tegelijkeen sectie van de KNCV. DeNBV is een beroepsvereniging vanprofessionals die werken in de toegepastelife sciences.Preusting: “Wij proberen de interactietussen de verschillende bloedgroepen in devereniging te versterken middels congressenen werkgroependagen. Binnen de NBVzijn tien werkgroepen actief. Tijdens eenwerkgroependag presenteren zij de ontwikkelingenop hun vakgebied. Elke 2 jaarhouden we het Nederlands BiotechnologieCongres (NBC). We pakken dat groots aan;er komen sprekers uit het buitenland enhet duurt 2 dagen. Doel van dit congres isde biotechnologen in Nederland bij elkaarte brengen, zodat er een uitwisseling is vankennis en ervaring tussen enerzijds industrieen wetenschap en anderzijds tussen deverschillende kleuren van de biotech.”NetwerkenNet als de KNCV worstelt ook de NBVmet de vraag hoe zij haar leden kanbinden en boeien. Hoewel het ledentalredelijk op peil blijft, ziet Preusting depopulatie wel vergrijzen. “Er komenweinig nieuwe leden bij. Het bezoek aancongressen daalt. Waar een NBC vroegermakkelijk vijfhonderd mensen trok, zijnwe nu al blij als er tweehonderd belangstellendenin de zaal zitten. En dat is eentrend waar we ons zorgen over maken.We hebben onder de leden een enquêtegehouden met de vraag of de formule vanhet congres nog steeds voldoet. Vroegerwas zo’n vraag niet aan de orde. Mennetwerkte door fysiek bijeen te komen.Internet en sociale media bestonden niet.Nu is de manier van interactie en netwerkenvolstrekt anders. En dus moeten wegoed in kaart hebben of onze activiteitennog wel aansluiten op de behoefte vanonze leden. We moeten daarop reagerenen anticiperen. We zijn nu bezig metreageren door te luisteren naar onzeleden met de vraag naar eengewenste formule van hetcongres. Zitten mensen nogwel te wachten op een tweedaagscongres? Het is duur enkost veel tijd. Is de locatie nogwel aantrekkelijk? Moet er meertijd komen om te netwerken enminder voor presentaties?”Koppen bij elkaar“Chemistry of Life – EngineeringBiology, het congres dat we samenmet de KNCV organiseerden is eenvorm van anticiperen. Je hebt namelijkte maken met heel veel competitievan meetings, congressen en andereactiviteiten die elke verenigingorganiseert. Zo houden wij altijdde werkgroependag in april.Toen we hoorden dat de KNCVin diezelfde tijd haar voorjaarsbijeenkomstwilde plannenrond het thema synthetischebiologie, leek het ons beideeen goed idee om de krachtente bundelen. De samenwerkingvond plaats in devorm van een programmacommissieen een organisatiecommissiemet afvaardigingenuit beide verenigingen. Diesamenwerking verliep prima.”“Misschien zouden we als verenigingenwel wat vaker de koppen bij elkaar moetensteken. We vertegenwoordigen weliswaarverschillende disciplines in chemischNederland, maar we hebben ook gemeenschappelijkeissues.Die zou je goedkunnen besprekenmet elkaar.Wellichtkun je dannog iets vanelkaar leren.”|


16 KNCV-BureauKNCV JAARVERSLAG 2012‘Goed bedenken wat wemet sociale media willen’De tijd dat een eigen website genoeg was om mee te doen in het digitale tijdperk, is allangvoorbij. Inmiddels voeren sociale media de boventoon en dien je een onlinebeleid te hebben.Daar houdt de KNCV zich dus ook mee bezig.Social media is een verzamelbegripvoor internettoepassingen waarbijgebruikers onafhankelijk tekstueleen (audio)visuele informatie met elkaardelen. Sinds 2003 kennen we LinkedIn,een jaar later maakte de wereld kennisBeleidsmedewerkers Sara Blanken(links) en Diana Henning van hetKNCV-Bureau.met Facebook en vanaf 2006 kan iedereenzijn gedachten en belevenissen delenop Twitter. KNCV-beleidsmedewerkersDiana Henning en Sara Blanken zijngoed thuis in het gebruik van socialemedia. Beiden zijn dan ook te vinden opde verschillende sociale platforms.Bereiken, binden, boeienBlanken: “We zijn een hecht team enhebben de vrijheid om beleid ook meteenuit te voeren. Ons onlinebeleid moetechter nog wel vaste vorm krijgen. DeKNCV heeft een website die goed wordtbezocht en sinds kort heeft Jong KNCVeen eigen Facebook-pagina. Op ditmoment hebben we zo’n tachtig volgers,maar het is de bedoeling dat dit aantalsnel gaat groeien. We hebben gekozenvoor een Facebook-pagina voor JongKNCV, omdat met name jonge mensenFacebook gebruiken.” Henning vult aan:“We vinden het belangrijk om hiermeebezig te zijn, omdat wij continu op zoekzijn naar manieren om jonge mensen tebereiken, boeien en binden.”Werkende professionals“We twitteren een paar keer per weekom via korte berichtjes ergens aandachtvoor te vragen.” Blanken bepaalt zelfde lijn van deze tweets. “Ik twitter overactiviteiten van de KNCV, zoals over decarrièrebeurs, maar ik plaats ook weleens een grapje. Eigenlijk van alles ennog wat. Twitter is vooral heel vluchtig.”“Linkedin is een serieuzer medium”,aldus Henning. “Veel van onze ledenhebben een LinkedIn-account. Wegebruiken dat weleens om namens deKNCV een discussie op gang tebrengen door een prikkelendestelling te poneren. Dedrempel is wat hoger bijLinkedIn, maar daarhebben we bewustvoor gekozen, omdat we daar gaan vooreen meer inhoudelijke benadering. Enja, je moet wel weten waar je hetover hebt als je mee wilt doen. ViaLinkedIn bereiken we de werkendeprofessionals.”Snel groeiproces“Wij zijn ervan overtuigd dat socialemedia heel invloedrijk zijn en dat we datop alle mogelijke manieren moetenverweven met de manier waarop wij metonze doelgroepen communiceren. Weoverleggen veel met Jan Marijnissen,onze marketing & communicatieman.Hij is voor ons een belangrijk klankbord”,aldus Henning.“Door goed gebruik te maken van socialemedia kan de KNCV heel zichtbaar zijn. Jemoet wel goed bedenken wat jeprecies met sociale media wilt. Wil jeFacebook gebruiken als promotiekanaalvoor de activiteiten van secties, kringen ofbureau of wil je ook nieuwsberichtenplaatsen? En wie gaat namens de KNCV opal die berichten reageren? En wil de KNCVdat wel? Het onlinebeleid staat nog inde kinderschoenen, maarwe houden rekeningmet een snelgroeiproces.”|


KNCV JAARVERSLAG 2012Jonge leden17‘Op zoek naar deklik met de jongeren’KNCV-bestuurslid Lineke Pelleboer gaat over de portefeuille Jonge Leden.Tijdens haar postbachelorstudie bedrijfskunde nam zij het jongerenbeleid van de KNCVonder de loep: wat kan de KNCV doen om meer jonge leden aan te trekken ente behouden om zo een gezonde toekomst voor de vereniging te waarborgen?Lineke Pelleboer bekeek onder meerde leeftijdsopbouw van het ledenbestand.“Die is heel breed, van net20 tot 80 jaar en ouder. Natuurlijk, hetzijn allemaal chemici, procestechnologenen life scientists, maar het is geenhomogene groep. Je kunt verschillendegeneraties onderscheiden: vanaf debabyboomers, de harde werkers, tot degeneratie Einstein, die is opgegroeidmet sociale media”, aldus Pelleboer.“Als je kijkt naar het bezoekersprofielvan de activiteiten van de KNCV, onzelezingen, congressen en symposia, danvalt op dat we met name in de behoeftevoorzien van de babyboomgeneratie ende daarop volgende generatie, dus deleden die geboren zijn tussen 1940 en1970. Het blijkt een stuk moeilijker omde jongere generaties te bereiken.”GEneratie Einstein“Misschien moeten we de activiteitendie we nu al organiseren een beetjeGeneratiesBabyboomgeneratie, 1940-1955:Goed opgeleid, harde werkers,mensen gaan voor hun baan.Generatie X, 1956-1970:Minder gebonden aan structuren,bruggenbouwers, balans tussen werken privé.Generatie Y, 1971-1990:Netwerkers, nog niet opgevoed metinternet, alles mag en alles kan.Generatie Einstein, vanaf 1991:Screenagers, de hele wereld is metéén muisklik bereikbaar, hechten aanauthenticiteit.aanpassen om ook jongere doelgroepente bereiken. Dat betekent niet dat allesop de helling moet, maar wel dat we moetenonderkennen dat je verschillendedoelgroepen op een verschillende maniermoet benaderen. De inhoud blijfthetzelfde, maar de verpakking wordtaangepast.De generatie Einstein verleid je nietmet een lange uiteenzetting over het nutvan een symposium. Nee, je laat eenfilmpje zien dat ze kunnen ‘liken’ en‘sharen’ met hun vrienden. Iedereenmag weten wat hen bezighoudt. Ik vangweleens het geluid op dat jongeren nietmeer zo betrokken zouden zijn, maar ikherken dat helemaal niet. Jongeren zijnop een andere manier betrokken, zenemen informatie op een andere maniertot zich. Het moet snel, kort en krachtigzijn. Dat heeft niets met gemakzuchtte maken, maar alles met demanier waarop deze generatie informatieverwerkt.”Schaduwgroep“Om echt een klik te krijgenmet deze jonge doelgroepen,moeten wijhun taal leren spreken. Ga vooral niet alsouderen bij elkaar zitten om een jongerenbeleiduit te stippelen. Dat moeten dejongeren zelf doen. Wij zullen erachtermoeten komen wat hen bezighoudt. Diekennis is allang aan wezig binnen de vereniging,want we hebben heel veel jongerenin ons netwerk. Niet alleen bij JongKNCV, maar ook bij de studieverenigingen,waarmee de KNCV veel contactheeft. Alleen hebben wij als beleidsmakersdie kennis nog niet ontsloten. Het iszeer belangrijk om nieuwe initiatieven teontwikkelen binnen het referentiekadervan de doelgroep.Dus, wij als KNCV laten ons informeren,ontwikkelen een idee en koppelen datvervolgens terug aan de schaduwgroep.Zo van: dit is ons idee, denkenjullie dat het gaat werken?En afhankelijk van hetantwoord gaan wij overtot uitvoering. Want deverantwoordelijkheidvoor de uitvoeringblijft bij het bestuurvan de verenigingliggen.”|


18 BeleidsplanKNCV JAARVERSLAG 2012Beleidsplan 2012-2016MissieDe KNCV is dé beroepsvereniging voor chemici, lifescientists en procestechnologen. De KNCV is eenbron van inspiratie en kennis, die de verschillendebelangen van haar leden behartigt en mensen verbindtop het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs,Innovatie & Onderzoek en Maatschappij &Communicatie.VisieChemie, life sciences en procestechnologie zijn onlosmakelijkverbonden met ons dagelijks leven en levereneen belangrijke bijdrage aan onze sociale en maatschappelijkewelvaart. De KNCV zet zich zichtbaarin om het imago van de chemie en aanpalendedisciplines te verbeteren. De KNCV is een organisatievan ruim 8.000 professionals.KNCV wil gezien wordenHet beleidsplan Op weg naar eenzichtbaarder KNCV is het resultaat vande vele gesprekken die de KNCV heeftgevoerd met belangrijke stakeholdersvan de organisatie. Drie speerpuntenzijn in het beleidsplan essentieel:Arbeidsmarkt & Onderwijs, Innovatie &Onderzoek en Maatschappij &Communicatie. Vooral dit laatste puntvormt de aanzet om de KNCV dekomende jaren breed op de kaart te zettenbij politiek, media en publiek. Alleleden en belangrijke partijen, zoals zusterorganisatiesen onderwijsinstellingen,zijn het afgelopen jaar betrokkengeweest bij het tot stand komen van hetnieuwe beleidsplan.Centrale rol voorimagoverbeteringDe komende jaren zal de KNCV zichhard maken om het imago van de sector teverbeteren. Voor de chemie en voor iedereendie werkzaam is op dit terrein is hetbelangrijk om gezien en gehoord te worden.Door banden aan te knopen en teverstevigen met de politiek, de media enhet publiek actief op te zoeken, zet deKNCV het vakgebied zichtbaar neer.Uiteindelijk zal die profilering leiden toteen betere positie van de leden op de arbeidsmarkt,goed onderwijs en effectiefbijdragen aan meer innovatie enonderzoek.Geslaagde werkwijzeDe missie en de visie zijn natuurlijkrichtinggevend geweest voor het beleidsplan.De wijze waarop de KNCV belangenbehartigerwil zijn, is vertaald in driespeerpunten. Onder die speerpuntenvallen de strategische projecten. Dezeprojecten maken duidelijk hoe de KNCVArbeidsmarkt & Onderwijs, Innovatie &Onderzoek en Maatschappij &Communicatie zal aanpakken. En metde concrete activiteiten krijgt het beleidhanden en voeten.Het beleid wordt uitgevoerd door middelvan een matrixstructuur. Dit betekentdat de speerpunten, de projecten en deactiviteiten door alle geledingen van deorganisatie lopen. |De beroepsbeoefenaar, de secties en


KNCV JAARVERSLAG 2012Beleidsplan19Op weg naar een zichtbaarderSpeerpunt Arbeidsmarkt & OnderwijsProfessionaliseringOndersteunen, coachen en begeleiden van studerende enwerkende chemici, life scientists en procestechnologen.Garantie bieden van een betere aansluiting van onderwijsen arbeidsmarkt en het behouden van mensen voor hetwerkveld. De beroepsbeoefenaar staat centraal.NetwerkenUitbreiden van het netwerk met onderwijsinstellingen,zusterorganisaties en bedrijven binnen de chemie, lifesciences en procestechnologie om de zichtbaarheid van devereniging te vergroten en samenwerking te stimuleren.Visie op OnderwijsDeelnemen aan landelijke discussie en participatie inprojecten die leiden tot een verbetering van de kwaliteit vanhet chemieonderwijs binnen de gehele onderwijsketenvanaf primair tot universitair onderwijs.Speerpunt Maatschappij & CommunicatieMediazakenProfilering van de vereniging en aansluiting bij maatschappelijkeontwikkelingen door het opbouwen van eennetwerk met sleutelpersonen en belangrijke organisatiesbinnen de politiek en media. Het imago van de chemiestaat centraal!Speerpunt Innovatie & OnderzoekVisie op chemische ontwikkelingen in NederlandLeveren van een bijdrage aan de visie op de chemischeontwikkelingen in Nederland en het mede bepalen van depolitieke agenda.Digitaal Communicatie Centrum voor ChemieDeelname aan en stimulering van communicatie met hetgrote publiek over chemie, life sciences en procestechnologiedoor een communicatiecentrum op te zetten. Ontwikkelingvan een interactieve portal voor publieksinformatie.KennisoverdrachtRealiseren van wetenschappelijke kennisuitwisseling enhet stimuleren van innovatie. De secties staan centraal.InternationaliseringVerbeteren van de participatie en profilering van deKNCV in het internationale veld door het actief deelnemenaan activiteiten van onder andere de EuChemS,EYCN, IUPAC en ChemPubSoc (Wiley). Stimuleren vanInternationale uitwisseling. Opzetten van een beurzenprogrammavoor Nederlandse wetenschappers die publicerenin wetenschappelijke bladen van Wiley.het imago van de chemie staan centraal!


20 Feiten en CijfersKNCV JAARVERSLAG 2012feiten en cijfersde verenigingAantal leden Van wie studentleden Van wie geen KNCV-lidKNCV 8.258 1.124 n.v.t.Jong KNCV 3.195 1.124 n.v.t.SectiesNederlandse Vereniging voor Biochemie en Moleculaire Biologie 1.253 56 778Nederlandse Biotechnologische Vereniging 1.096 96 787Organische Chemie 766 26 54Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie 599NPT-Nederlandse Procestechnologen 541 3 1Analytische Chemie 505 7 16NSA-Nanostructures and Self-Assembly 439 2 8Katalyse 400 29 37Milieuchemie 366 - 39Macromoleculen 296 1 5Farmacochemie 281 10 42Scheikunde Onderwijs 279 12 3Radio- en Stralenchemie 104 1 37Forensics 96 30 28Nederlandse Keramische VerenigingonbekendNederlandse Vereniging voor KristallografieonbekendNederlandse Vereniging voor KristalgroeionbekendwerkgroepenChemie Historische Groep 85 2 31Chemie & Maatschappij Groep 86 3 3KringenBossche Chemische Kring 67Chemische Kring Eindhoven 90Chemische Kring Midden Nederland 42Chemische Kring Zwolle 54Groningse Chemische Kring 73Haarlemse Chemische Kring 54Rotterdamse Chemische Kring 60ALGEMENE LEDENVERGADERINGDe KNCV hield in 2012 twee Algemene Ledenvergaderingen; de18e ledenvergadering op 30 mei (17 aanwezigen) en de 19e ledenvergaderingop 22 november (24 aanwezigen).Tijdens deze vergaderingen kwamen onder andere aan de orde: dejaarrekening over 2011, de begroting voor 2013, ontwikkelingenbinnen het beleidsplan 2012-2016 en de verlenging van hetpredicaat Koninklijk.BESTUURSVERGADERINGENDe vereniging nam in 2012 afscheid van voorzitter Martin Post envan bestuurslid chemie & maatschappij Bob Poldermans. Saskiavan der Vies bleek bereid om voor de rest van haar bestuurstermijnhet voorzitterschap op zich te nemen. Totdat er een kandidaat voorde bestuursfunctie interne relaties is, blijft zij deze functie adinterim vervullen.Voor de functie chemie & maatschappij was niet direct eengeschikte opvolger beschikbaar, maar het bestuur heeft welgesprekken gevoerd met een kandidaat.In dit verenigingsjaar zijn Antoinette Thijssen en Kees de Gooijertoegetreden tot het bestuur, respectievelijk als bestuurslidmarketing & communicatie en bestuurslid chemie & werk.Naast de zaken die aan de orde kwamen in de AlgemeneLedenvergaderingen, hield het bestuur zich onder meer bezig metFYSICA-CHEMIE 2012, de IUPAC Bureau Meeting in Leiden, overlegmet de Chemie & Maatschappij Groep, met afgevaardigdenvan EuCheMS en met vertegenwoordigers van de CommissieStudieverenigingen. Voorts stond de werving en het behoud vanleden als aandachtspunt op de agenda. Overige activiteitenvoortvloeiend uit het nieuwe beleidsplan kwamen ook aan de orde.


KNCV JAARVERSLAG 2012Feiten en Cijfers21ONTWIKKELING LEDENTALIn 2012 daalt het ledental voor het eerst sinds 2008 weer: 7.650leden aan het begin van 2012 tegen 7.911 bij aanvang van 2011. Hetis van groot belang dat de vereniging jonge leden aan zich bindt,maar ook dat zij voldoende te bieden heeft aan de overige, ouderedoelgroepen. Hiervoor is het nodig dat nieuwe strategieën wordenontwikkeld, en dat ideeën die wereldwijd worden ontwikkeld voorberoeps- en brancheverenigingen op de voet worden gevolgd.ONTWIKKELINGEN BINNEN HET BUREAUIn het kader van bezuinigingen binnen het bureau werd in 2012afscheid genomen van medewerker interne relaties Peggy TjouTam Sin (0,8 fte), medewerker marketing & communicatie RobertDankers (1,0 fte) en bureausecretaresse Sishem Badal (1,0 fte).ICT’er en webmaster Frans Koeman heeft de werkzaamheden vanPeggy Tjou Tam Sin zo veel mogelijk op zich genomen.Beleidsmedewerker en bureaumanager Judith van der Zwan namde meeste taken van Robert Dankers erbij; haar werkzaamhedenop het terrein van arbeidsmarkt gingen over naar junior beleidsmedewerkerSara Blanken, die op 1 april 2012 werd aangesteld opspeerpunt Onderwijs & Arbeidsmarkt (1,0 fte). Hedy Soffner isvoor 0,6 fte aangesteld als bureausecretaresse. Na het vertrek vanJudith van der Zwan (0,8 fte) werd Jan Marijnissen voor 0,5 ftebenoemd als coördinator marketing & communicatie.BELEIDSPLAN 2012-2016 ‘OP WEG NAAR EENZICHTBAARDER KNCV’In 2012 zijn vele (nieuwe) activiteiten uitgevoerd in het kader vanhet vigerende beleidsplan. In onderstaande paragrafen vindt udaarvan een samenvatting.BELEIDSLIJN ONDERWIJSBètatechniekloketHet Bètatechniekloket is ontwikkeld om docenten de mogelijkheidte bieden online contact te leggen met (vrijwillige) experts uit hetbedrijfsleven voor bijvoorbeeld gastlessen, hulp bij profielwerkstukkenof bedrijfsbezoeken. In 2012 vonden gesprekken plaatsmet verschillende partijen om het Bètatechniekloket bèta breed tetrekken. Het plan is om dit in 2013 verder uit te werken.MasterclassesIn 2012 hebben twee masterclasses plaatsgevonden,gericht op de professionaliseringvan hbo-docenten. Tijdens het DAScongresis de masterclass algen/bioraffinagegegeven. Op de locatie van DAFTrucks hebben 20 docenten een masterclassover biofuels gevolgd. Naast lezingenwaren er een rondleiding en eendemonstratie.BELEIDSLIJN WERKKNCV Carrièrebeurs C2W CareerExpoDe 5e editie van de C2W Career Expowas met ruim 1.000 bezoekers eengroot succes. Bij de KNCV-stand konmen terecht voor carrièreadvies eneen cv-check. Het inhoudelijkeprogramma bestond uit lezingenen workshops, onder andere‘Doorstuderen na het hbo of niet?’,‘Netwerken met LinkedIn’, ‘Non-verbalecommunicatie’ en ‘Aan de slag metsolliciteren’. Door de economische crisiswas het aantal deelnemende bedrijvenkleiner dan in andere jaren.KNCV CarrièreconsultantsOnze vrijwillige carrièrecoaches hebben ook in 2012 weer volopadvies gegeven aan (potentiële) leden. Naast de mogelijkheid omeen persoonlijke afspraak te maken met een coach, waren decoaches ook aanwezig op verschillende carrièrebeurzen, zoals deC2W Career Expo en het BCF-event.CarrièrecoachavondenSpeciaal voor aio’s werd in 2012 een carrièreactiviteit georganiseerd.Aan de orde kwamen vraagstukken gericht op deze beroepsgroep.Naast het bijwonen van verschillende workshops, konden alledeelnemers met een coach over hun persoonlijke loopbaan praten.GastcollegesOok in 2012 zijn verschillende hogescholen en universiteitenbezocht met een presentatie over de arbeidsmarkt om studentenvoor te bereiden op hun eerste carrièrestap. Natuurlijk zijn dit ookmooie gelegenheden om de zichtbaarheid van de vereniging tevergroten.ArbeidsmarktonderzoekIn het najaar van 2012 heeft de KNCV samen met uitgeverijBèta Publishers en Berenschot een grote salarisenquête onder deKNCV-leden gehouden. Hieruit bleek dat chemici over het algemeentevreden zijn met hun baan en hun salaris. Het grootste deel van degeënquêteerden is daarom niet op zoek naar een nieuwe baan.BELEIDSLIJN JONGE LEDEN EN HBO-ZAKENJonge ledenIn 2012 is Jong KNCV druk bezig geweest om de zichtbaarheid opsocial media, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn, te vergroten.Daarnaast heeft Jong KNCV voor onze (jonge) leden bezoekengeorganiseerd bij Shell Technology Centre, Philips en Mercachem.Ook is er een workshop opgezet tijdens de vo-docentendag aan deRadboud Universiteit. Met de studieverenigingen is er genetwerkten geborreld. Jong KNCV heeft eveneens een bijdrage geleverd aanKNCV-evenementen, zoals de C2W Career Expo, sectiebijeenkomsten,de Posterwedstrijd en FYSICA-CHEMIE 2012.MARKETING & COMMUNICATIEBedrijfsledenDe KNCV heeft sinds jaar en dag een goede relatie met degrote chemie- en life sciences-bedrijven. Door invoering van hetbusiness-to-businessmodel maken we het voor bedrijven aantrekkelijkom lid te worden, omdat onze bedrijfsleden gebruik kunnenmaken van speciale kortingen. Op deze manier wordt het ook voorhet midden- en kleinbedrijf interessant om lid te zijn van de KNCV.De lijst van bedrijven die korting bieden aan onze leden groeit snel,net als het aantal bedrijfsleden.StudentenEerstejaarschemiestudenten worden massaal lid van de KNCV,tweedejaars haken massaal af. Door speciale activiteiten voorstudenten te organiseren en door ondersteuning van studenten-


22 Feiten en CijfersKNCV JAARVERSLAG 2012symposia, willen we hen ervan overtuigen dat langer lid blijvenvoordelig is.GadgetsHet logo van de KNCV willen we zo veel mogelijklaten zien: op pennen, schrijfblokjes,openers, kaarsjes, snoepjes, periodiekesystemen, labjassen, T-shirts, nagelknippertjes, …Social mediaSinds 2012 heeft Jong KNCV een eigen Facebookpagina,daarnaast melden KNCV en Jong KNCV leden zich regelmatig opTwitter. De KNCV heeft momenteel meer dan 400 volgers, Jong KNCVbijna 100.DocentenDe KNCV was volop aanwezig op de Woudschoten ConferentieChemie en op de docentendag Chemie van de Radboud UniversiteitNijmegen. Via de regionale steunpunten chemie biedt de KNCVondersteuning aan alle organisaties die een rol spelen in dena scholing van docenten voor de Nieuwe Scheikunde. We doen ditdoor mensen uit het bedrijfsleven bij deze nascholing in teschakelen.CHEMIE & MAATSCHAPPIJ GROEPDe Chemie & Maatschappij Groep (CMG), de denktank van deKNCV, heeft drie bijdragen geleverd aan de sessie ‘Every Day’sChemistry and Physics’ tijdens het aan de Universiteit Twentegehouden congres FYSICA-CHEMIE 2012. CMG-bestuurslid KoopLammertsma rondde een rapport af over toenemende materiaalschaarste:‘Scarcity of Rare Earth Elements’. De CMG verkende hetonderwerp synthetische biologie en gaf daarmee de eerste aanzetvoor de inhoud van de KNCV voorjaarsconferentie in 2013. Eenopzet werd gemaakt voor een debat met als doel het definiëren vanalgemene randvoorwaarden voor de inzet van kernenergie alsonderdeel van de energiemix.COMMISSIESCommissie HBO-ZakenIn 2012 betsond de Commissie HBO-Zaken 10 jaar. De oudgediendenin deze commissie werden dit jaar verblijd met de komst vaneen aantal nieuwe vrijwilligers. In totaal is vijfmaal vergaderd overzaken als de positie van de hbo’er en hoe je je doelgroep bereikt.Samen met de Sectie Analytische Chemie is er een themadaggeorganiseerd bij vakbeurs HET Instrument. Het thema ‘GroeneChemie’ trok veel hbo-studenten naar de RAI. Ook heeft decommissie zich weer ingezet tijdens de C2W Career Expo met eenlezing ‘Doorstuderen of niet na het hbo?’Zoals elk jaar heeft de commissie ook weer bijgedragen aan deselectie en uitreiking van de Gouden Spatel.Commissie OnderwijsBinnen de Commissie Onderwijs speelde in 2012 de invoering vande Nieuwe Scheikunde een grote rol. Elk opleidingsniveau krijgthier immers mee te maken. Daarnaast heeft de commissiehet KNCV-bestuur geadviseerd over uiteenlopende onderwijsgerelateerdezaken.Commissie WerkDe Commissie Werk heeft zich in 2012 vooral bezig gehouden methaar ondersteunende rol binnen de KNCV. De commissie heeftonder andere advies gegeven over de C2W Career Expo en nieuweactiviteiten. In 2012 kwam Kees de Gooijer als voorzitter decommissie versterken en Sara Blanken nam vakkundig desecretaris functie op zich.Commissie StudieverenigingenMet maar liefst dertien studieverenigingen heeft de CommissieStudieverenigingen CSV in 2012 viermaal vergaderd. Hierdoor blijvende studieverenigingen en de KNCV op de hoogte van elkaarsactiviteiten. Er werden onderwerpen besproken zoals de bezuinigingsplannenop de universiteiten en de meerwaarde van hetKNCV-lidmaatschap. Eind 2012 heeft de CSV bij het KNCV-bestuurtoegelicht welke zaken belangrijk zijn voor de student van nu.In 2012 is het overlegverband SOCTeC/CSV+ opgehouden tebestaan. Vaste onderdelen ONCS en KERF worden nu bij anderegelegenheden besproken.Commissie Marketing & CommunicatieOp 1 juni 2012 is de KNCV Commissie Marketing & Communicatieonder leiding van bestuurslid Antoinette Thijssen voor het eerst bijelkaar gekomen. De commissie wordt ingevuld door vertegenwoordigersuit de wetenschapsjournalistiek, zusterverenigingen,aanverwante organisaties/bedrijven en medewerkers van hetKNCV-bureau. De commissie wordt vooral gevraagd om actief nate denken over en richting te geven aan het opbouwen van eenrelatie met de pers, het ontwikkelen van een technologie netwerk(bijvoorbeeld een virtuele carrièrebeurs), het opzetten van onlinecommunicatie- en marketingstrategieën en het invullen vanbedrijfslidmaatschappen.Commissie NomenclatuurIn 2012 heeft deze commissie geen verslag gedaan vanbijeenkomsten.Ad-hoccommissie IUPACIn april 2012 was de KNCV host voor de jaarlijkse IUPAC BureauMeeting. Mede dankzij de medewerking van Jaap Brouwer en zijnteam bij Leiden Institute of Chemistry is deze tweedaagse bijeenkomstbijzonder succesvol geweest. De KNCV heeft een mooivisitekaartje van de chemie in Nederland kunnen afgeven aanIUPAC-afgevaardigden uit de hele wereld.KNCV-RELATIESDe KNCV-relaties (secties, kringen en werkgroepen) vormen desteunpilaren van de KNCV. Iedere sectie is actief binnen eenbepaald gebied van de chemie, life sciences of procestechnologie.De regionale kringen organiseren informele, chemiegerelateerdelezingen voor hun leden. Voor het uitwisselen van informatie,kennis, ervaringen en voor het afstemmen van beleidszaken vindter jaarlijks overleg plaats tussen KNCV-bestuursleden enerzijds enbestuursleden van de secties, kringen en werkgroepen anderzijds.VoorzittersoverlegOp 21 juni 2012 vond het voorzittersoverleg plaats: voorzitters en/of secretarissen van de secties vergaderden met afgevaardigdenvan het KNCV-bestuur. Er werd gesproken over bestuurs- enbureauzaken, de KNCV-prijzen en kandidaten voor de GoudenKNCV Medaille en de Van Marumpenning. De speerpunten uit hetBeleidsplan 2012-2016 werden toegelicht en vanuit de vergaderingenwerden enkele suggesties gedaan die meegenomen werden naarde Commissie Marketing & Communicatie. Ook is er gesproken


KNCV JAARVERSLAG 2012Feiten en Cijfers23over mogelijkheden voor de secties om op diverse gebiedensamen te werken, zoals bij het organiseren van congressen.Er werd teruggekeken op een geslaagd FYSICA-CHEMIE 2012. Desuccesvolle samenwerking met de NNV (NederlandseNatuurkundige Vereniging) is voor herhaling vatbaar. Voor 2013 ishet thema ‘Synthetische Biologie’ voorgesteld. Uit de vergaderingkwam de suggestie om de titel ‘Chemistry of Life’ te gebruiken. Dehuidige frequentie van één voorzittersoverleg per jaar wordt dekomende periode gehandhaafd.Service richting onze relatiesLedenwerving en zichtbaarheidDe KNCV was in 2012 vertegenwoordigd op veel sectiecongressenen vakbeurzen om zo nieuwe leden te werven. Op deze manierwordt ook gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid van devereniging. In 2012 waren we te vinden op onder andere FYSICA-CHEMIE 2012, BCF, het NCCC en HET Instrument van de FHI.Promotie van activiteitenActiviteiten, georganiseerd door secties en kringen, brengen wijonder de aandacht van onze leden via de KNCV-website, nieuwsbrievenen newsflashes en via de activiteitenagenda van C2Wen C2W life sciences. Op verzoek verzorgt het KNCV-bureau deverzending van nieuwsbrieven en aankondigingen die KNCVrelatiesnaar hun leden willen doen uitgaan.Optreden als bemiddelaarRegelmatig wordt het KNCV-bureau benaderd door externe organisatiesmet vragen over de chemie of om samen te werken op hetterrein van chemie. Wij beoordelen welke KNCV-relatie hetgeschiktst is voor het oppakken van het verzoek en brengen dezein contact met de externe organisatie.LedenadministratieOok in 2012 ondersteunde Marjan Sewradj-Mulder de secties efficiëntbij de administratie van niet-KNCV-leden. Dit jaar werden voor heteerst de facturen voor de contributie zo veel mogelijk per e-mailverstuurd. Dit resulteerde in een flinke besparing op de portokosten.Frans Koeman ondersteunde de secties bij het onderhoud van hunwebsite, het versturen van hun nieuwsbrieven, et cetera.Website en nieuwsbriefHet afgelopen jaar is de website steeds verder gevuld met relevanteinformatie. Niet alleen voor leden, maar ook voor niet-leden.Om meer zicht te houden op de activiteiten van KNCV-secties en-kringen, zijn de activiteiten die niet door de KNCV of haar geledingenworden georganiseerd in een apart gedeelte opgenomen.De nieuwsbriefmodule, die vorig jaar is geïntroduceerd, wordt nuregelmatig gebruikt om de leden op de hoogte te brengen vanactuele zaken. Dat de nieuwsbrieven goed gelezen worden, blijktwel uit het sterk verhoogde bezoek aan de website direct naverzending. Ook de secties die een subsite bij de KNCV hebben,maken steeds vaker gebruik van deze module.KNCV-EVENEMENTENNobelprijswinnaar Dan Shechtman grote trekker FYSICA CHEMIE-2012Dan ShechtmanEen groot aantal bezoekers kwam op 30 mei naar FYSICA-CHEMIE 2012 aan de Universiteit Twente. Deze primeur kwamtot stand door een unieke samenwerking tussen de natuurkundeende scheikundevereniging.Hoogleraren Jeroen Cornelissen (chemicus)en Hans Hilgenkamp (fysicus) organiseerdensamen met de beide beroepsverenigingenNNV en KNCV een dag die desamenwerking tussen beide disciplinesbenadrukt. Gerard van der Steenhoven,decaan van de UTwente, drukte het alsvolgt uit: “Er zijn veel overeenkomsten tussenfysica en chemie. Voor beide zoeken wenaar nieuwe studenten en leraren voor het basisonderwijsen het voortgezet onderwijs. Beide worden als zeergoed beoordeeld en die kwaliteit moeten we vasthouden.”De ongeveer 200 chemici en 450 fysici die de conferentie bezochten,kregen een divers programma voorgeschoteld. De plenairelezingen waren van zeer hoge kwaliteit en boden alle eencombinatie van fysica en chemie. Winnaar van de Nobelprijsvoor de Scheikunde 2011 Dan Shechtman gaf een zeerinspirerende lezing over zijn ontdekking van quasikristallenen zijn gevecht voor erkenning. Onder de sprekerswaren ook de Gouden KNCV Medaillewinnaars HuibOvaa (2011) en Mischa Bonn (2009). Van Leo Kouwenhovenleerden we waarom Majorana-fermionen wel eens een belangrijkerol kunnen gaan spelen voor de kwantumcomputer.Tussen de plenaire lezingen door was veeltijd ingeruimd voor prijsuitreikingen ende bedrijvenmarkt. Na de lunch kwamende meer specialistische onderwerpenaan bod in de parallelle focussessies.Oneerlijk spelletjeBijzonder was dat de organisatoren ookeen avondprogramma hadden ingericht.Met de aankondiging van de lezing vanNobelprijswinnaar Dan Shechtman leek het overgrote deel vanhet publiek overtuigd van de noodzaak om na het diner te blijven.Zij werden niet teleurgesteld. Daaraan droeg ook Metin Tolan bij.Tolan gaf de bezoekers een staaltje voetbalwetenschap ten beste.Hij toonde statistisch aan dat voetbal geen eerlijk spelletje is endat de uitslagen aan regels voldoen, zoals de Poissonverdeling.Daarna legde Shechtman haarfijn uit wat zijn ontdekking is enwelke gevolgen die heeft gehad voor zijn loopbaan ende wetenschap. De boodschap van deNobelprijswinnaar: “Word een expert op jevakgebied, wees vasthoudend, moedig engeloof in jezelf.” Het publiek was ondankshet late avonduur tot het laatste momentgeboeid en gaf Shechtman een staandeovatie.Metin TolanLeo Kouwenhoven


24 Feiten en CijfersKNCV JAARVERSLAG 2012Van MarumpenningDe Van Marumpenning 2011 werd uitgereikt aan Gerard vanKoten voor zijn grote verdiensten en leiderschap bij de vernieuwingvan het scheikundeonderwijs en daarmee de ontwikkelingvan de scheikunde in de samenleving in het algemeen. VanKoten benadrukte in zijn dankwoord nog eens dat de grenzentussen de verschillende disciplines, waaronder fysica enscheikunde, vervagen. “We moeten de disciplines niet negeren,maar met elkaar samenwerken.”het hoge wetenschappelijke niveau, de toepasbaarheid en deverwachte impact van het werk vond de jury dit verslag deGolden Master Award waardig.Goodgoan-momentGoodgoan betekent in het Twentse dialect zoveel als een dankwoorden een goede reis aan een vriend die weggaat. Die vriendis Robbert Dijkgraaf, die afreist naar de Verenigde Staten omdirecteur te worden van het Institute for Advanced Study inPrinceton (NJ). Zowel de NNV als de KNCV kende hem heterelidmaatschap toe.PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGENOnderwijsprijs 2012In 2012 werd de Onderwijsprijs uitgereikt aan een docent in hetvoortgezet onderwijs. Merel Hoogvliet van het Regius College inSchagen ging uiteindelijk met de eer strijken. Via een groot aantalprojecten uitgevoerd binnen haar eigen school, maar inmiddelsook in een breder kader, wist zij haar leerlingen zo te inspireren datruim twee derde een 8 of hoger scoorde op het centraal examenhavo en bijna alle leerlingen ten minste een 7. Naast een kunstwerken de titel ‘Gouden Docent van het Jaar 2012’ won zij eenreisbeurs, waarmee ze een internationale conferentie over chemieonderwijskan bijwonen.Tina SenffGouden SpatelOok in 2012 is de GoudenSpatel weer uitgereikt, deprijs voor de beste hboscriptieuit 2011. Uit vijftienscripties van negenverschillende hogescholenis de scriptie van TinaSenff (Zuyd Hogeschool)verkozen tot de bestescriptie. Tina heeft haar onderzoek‘Association betweenTNF-alpha, Interleukins andCD86 Polymorphisms andBortezomib Efficacy in MultipleMyeloma Patients’ uitgevoerd bij het University Hospital Aachen.Naast haar enthousiasme en de heldere taal, was de jury erg tespreken over de praktische informatie te vinden in het verslag ende indrukwekkende hoeveelheid statistische analyses van deresultaten.Golden Master AwardVoor de derde maal in de KNCV-historie isde Golden Master Award uitgereikt: deprijs voor de beste chemiegerelateerdewo-scriptie van 2011. Ditjaar was Joram Posma (RadboudUniversiteit Nijmegen) degelukkige winnaar. Joramwerkte aan ‘Data Fusion ofHigh-Resolution 1H-NMR CerebrospinalFluid and PlasmaSpectroscopic MetabolomicData’. Door de combinatie vanveel methodieken en technieken,Joran PosmaaJong KNCV-PosterwedstrijdTijdens het in Leiden gehouden PAC-Symposium 2012 ‘BreakingBoundaries’ presenteerden achttien studenten van verschillendeuniversiteiten en hogescholen uit heel Nederland hun afstudeeronderzoektijdens de Jong KNCV-Posterwedstrijd; Joris Goetzekwam als winnaar uit de bus.Gouden KNCV MedailleIn 2012 mocht de KNCV zich verheugen in een aantal inzendingenvan zeer hoge kwaliteit. Dit maakte het voor de selectiecommissieniet gemakkelijk. Zoals inmiddels bekendis geworden, besloot de commissiede Gouden KNCVMedaille 2012 toe te kennenaan prof. dr. ir. Luc Brunsveldvan de TU Eindhoven. Deselectiecommissie baseerdehaar toekenning op hetcv van de kandidaat, deverschillende facetten vanzijn onderzoek, de onafhankelijkheidwaarmee dit onderzoekwerd uitgevoerd,de link met opleidingsplaatsen,de impact van hetgepubliceerde werk en zijnpositionering in het (inter)nationale onderzoeksveld. Demedaille is op 25 juni 2013 tijdens het event ‘Chemistry ofLife: Engineering Biology’ uitgereikt.Luc Brunsveld


KNCV JAARVERSLAG 2012Jaarrekening25jaarrekening 2012Balans per 31 dec(na bestemming exploitatiesaldo)2012 2011Activa € €Vaste activaMateriële vaste activa 32.855 62.958Financiële vaste activa 1.140.629 1.481.3741.173.484 1.544.332Vlottende activaVoorraden 13.144 15.856Vorderingen en overlopende activa 151.007 160.723Liquide middelen 950.750 530.2171.114.901 706.796Totaal activa 2.288.385 2.251.128PassivaEigen vermogenVermogen legaten 303.801 302.135Algemene reserve 1.335.953 1.349.084Bestemmingsfondsen 269.994 269.379Bestemmingsreserves 9.994 9.9401.919.742 1.930.538Kortlopende schulden enoverlopende passiva368.643 320.590Totaal passiva 2.288.385 2.251.128TOELICHTING OP DE BALANSActivaMateriële vaste activaDe materiële vaste activa betreffen, naast de kantoorinventarisen computerapparatuur op het verenigingsbureau, de in 2009geactiveerde website ad € 57.446. Sinds 1 juli 2010 wordt hieroverafgeschreven. Alle materiële vaste activa worden in 3 tot 5 jaarafgeschreven. In kantoorinventaris en computerapparatuur is in2012 voor € 6.321 gedesinvesteerd. In kantoorinventaris en computerapparatuuris in 2012 voor € 3.369 geïnvesteerd, respectievelijk€ 700 en € 2.669.Financiële vaste activaDe financiële vaste activa betreffen de effectenportefeuille en eenparticipatie in Europese bladen van de uitgeverij GmbH Wiley-VCHVerlag.EffectenStand per 1 januari € 1.451.173Af: Vrijval 5,5% ING m.i.v. 04.01.2012 € 350.000Bij: Ongerealiseerde koersresultaten € 9.255Stand per 31 december € 1.110.428Samenstelling effecten de dato 31 december:Aandelenbezit € 995.440Obligaties € 114.988€ 1.110.428De ongerealiseerde koersresultaten zijn toegerekend aan hetvermogen legaten en de algemene reserve op basis van de verhoudingvan de stand van de bedragen van het vermogen legaten ende algemene reserve d.d. 1 januari van het boekjaar.Overige financiële vaste activaEen participatie in de Duitse GmbH Wiley-VCH Verlag ad € 30.201.De KNCV is een van de zestien chemische verenigingen die bijWiley een eigen tijdschrift (het Recueil) heeft ondergebracht.Samen met tijdschriften van vijftien andere verenigingen zijn hieruiteen aantal Europese wetenschappelijke tijdschriften van hoogniveau ontstaan zoals Chemistry - A European Journal, EurJIC,EurJoc, ChemBioChem en ChemCatChem. De zestien verenigingenzijn sinds 1990 verenigd binnen ChemPubSoc.Vorderingen en overlopende activaDe vorderingen en overlopende activa betreffen met name nogte ontvangen rente en dividenden van de effectenportefeuille,alsmede nog te ontvangen royalty’s, provisie Chemiefonds envooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen posten. Op de postnog te ontvangen contributies is een bedrag van € 8.000 ten lastevan contributieopbrengsten in mindering gebracht als dubieus.PassivaVermogen legaten en algemene reserveHet vermogen legaten bestaat uit gelden die de KNCV via legatenen/of donaties heeft verkregen. Uit het vermogen legaten kunnenbedragen toegewezen worden aan de bestemmingsfondsen(KNCV-fondsen). Hierover beslist de Algemene Ledenvergadering.BestemmingsfondsenDe Bestemmingsfondsen – KNCV-fondsen – hebben tot doel activiteitenop specifieke terreinen te ondersteunen, zonder dat dezeactiviteiten direct op het resultaat van KNCV drukken. Met ingangvan 2009 wordt aan de KNCV-fondsen in principe een rentevergoedingvan 3% toegerekend op saldo van 1 januari van elk boekjaar,waarbij het percentage naar beneden wordt bijgesteld op grondvan de opbrengsten uit hoofde van beleggingen, inclusief de(on)gerealiseerde koersresultaten. Deze 3% rentevergoeding issamengesteld uit dividend uit de aandelen en de obligatierente.BestemmingsreserveHet Lustrumfonds staat apart vermeld vanwege het bijzonderekarakter van dit fonds. Het komt niet voort uit een legaat, maar iseen door het bestuur bestemde reserve voor het KNCV-lustrum in2013. Voor het lustrum wordt in 2012 net als in 2011 geen geld aanhet fonds toegevoegd. Deze gelden worden (deels) in 2013 ingezetten behoeve van activiteiten in het kader van het 110-jarigjubileum.Kortlopende schulden en overlopende passivaOnder deze post vallen – naast gebruikelijke kortlopende schuldenals crediteuren, loonheffing, reservering vakantiegeld en vakantiedagen– ook de geldmiddelen in beheer van en schulden aansecties.


26 JaarrekeningKNCV JAARVERSLAG 2012Toelichting op de Staat van baten en lastenBatenContributiesUltimo 2012 bedraagt het aantal leden: 8.258 (ultimo 2011 was dit8.514). Begin 2013 bedraagt het aantal leden 7.362 (begin 2012 wasdit 7.650).De contributie-inkomsten zijn in 2012 circa € 13.500 hoger danbegroot (€ 628.000), omdat met ingang van 2012 administratiekostendoorberekend worden aan leden die geen machtiginghebben afgegeven tot automatisch incasseren: € 3 per lid.DonatiesBedrijfslidmaatschappen, vrijwillige bijdragen en donaties resulterenin een totaal bedrag van € 33.550 in 2012.Royalty’s en 4% provisie ChemiefondsOpbrengsten uit aandeel Europese bladen ad € 70.896, royalty’sChemische Feitelijkheden ad € 6.977 en opbrengsten uit Chemiefonds(provisie over omzet C2W e.a.) ad € 29.500.Overige inkomstenDe opbrengsten uit projecten ad € 34.720 hebben betrekkingop het project ‘Actielijn III, verbetering aansluiting onderwijs– arbeidsmarkt’ voor € 15.500 en op projecten in het kader van hetBeleidsplan 2012-2016 voor een bedrag van € 18.000.LastenBureaukostenDe Bureaukosten (personeelskosten, huisvestingskosten, kosten ledenadministratie,financiële administratie, overige bureaukosten, afschrijvingenen doorberekening aan derden) zijn in lijn met de begroting(€ 524.809 versus € 525.000) en aanzienlijk lager dan in 2011(€ 610.279) door toenemende digitalisering, afname kosten financiëleadministratie en bezuinigingen op personeelskosten. Het aantal fte’svan het bureau is gedaald van 8,65 ultimo 2011 naar 7,07 ultimo 2012.Bestuurskosten, Stichting C3 en commissiesDe Bestuurskosten en kosten voor commissies zijn in 2012 lagerdan begroot (€ 148.357 versus 154.500) maar in lijn met 2011(€ 148.245). In 2012 zijn onder andere de posten nationale eninternationale contacten en de fondsen voor reisbeurzen ensubsidies iets minder aangesproken dan begroot.Kosten projectenDe post kosten projecten ad € 20.023 heeft onder andere betrekkingop project ‘Actielijn III, verbetering aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt’(€ 12.512). Kosten voor nieuwe projecten in het kader vanBeleidsplan 2012-2016 (€ 6.400) zijn vooral besteed aan de bijeenkomstvan het IUPAC Bureau in Leiden, de voorjaarsconferentieFYSICA-CHEMIE en de ontwikkeling van een app voor digitaal C2W.Activiteiten en communicatieDe totale kosten voor activiteiten en communicatie (€ 218.046)zijn circa € 6.500 lager dan begroot. De kosten voor het collectiefabonnement C2W (€ 192.941) zijn nagenoeg gelijk gebleven aan debegroting en ten opzichte van 2011 (respectievelijk € 193.000 en€ 1.934.346). Ten opzichte van vorige jaren en ten opzichte vande begroting zijn de kosten van conferenties echter opnieuw afgenomen(van € 1.865 in 2011 naar - € 2.496 in 2012).De overige kosten voor activiteiten en communicatie zijn weliswaarhoger dan in 2011, maar lager dan begroot door de toenamevan efficiëntie in promotie en communicatie met externe partijen.STAAT VAN BATEN EN LASTENWerkelijk 2012 (€) Begroting 2012 (€) Werkelijk 2011 (€)BatenContributies 640.669 628.000 641.730Donaties 33.550 35.000 36.363Royalty’s en 4% provisie Chemiefonds 107.373 93.500 102.745Overige inkomsten 34.720 47.400 23.137816.312 803.900 803.975LastenBureaukosten 524.809 525.000 610.279Reorganisatiekosten KNCV - - -Reorganisatiekosten Uitgeverij - - -Bestuurskosten, Stichting C3en commissies 148.357 154.500 148.245Projecten 20.023 18.800 43.482Activiteiten en communicatie 218.046 224.500 214.872911.235 922.800 1.016.878Financiële baten & lastenRentebaten en dividenden 68.738 69.000 73.878Kosten van effecten (1.170) (1.000) (1.004)Resultaten deelneming -(67.568) (68.000) (72.874)Exploitatiesaldo voor onttrekking (27.355) (50.900) (140.029)Onttrekking uit nader te bepalen fonds 50.000Onttrekking uit Innovatiefonds 60.000Onttrekking uit Voermanfonds 10.000Onttrekking uit Steunfonds Jonge Chemici 2.000 2.000Onttrekking uit Fellingafonds 3.600 3.800 3.600Onttrekking uit Milikanfonds 2.202 2.200 2.202Exploitatiesaldo (20.720) 7.100 (64.227)


KNCV JAARVERSLAG 2012Jaarrekening27SPECIFICATIE BESTEMMINGSFONDSEN 2012Saldo 1 jan 2012 (€) Mutaties en rente effecten (€) Onttrekking t.l.v. resultaat (€) Saldo 31 dec 2012 (€)Fellingafonds 66.041 348 (2.433) 66.956Voermanfonds 133.343 242 133.585Innovatiefonds 47.471 535 48.006Steunfonds8.273 37 (2.000) 6.310Jonge ChemiciMilikanfonds 5.842 37 (2.202) 3.677Overige fondsen 8.409 6.051 14.460269.379 7.250 (6.635) 269.994De overige fondsen betreffen het Houwink-, Wigman- en V/d Lindenfonds. De toename van het Houwinkfonds, als onderdeel van overige fondsen, isvoornamelijk het resultaat van een schenking van prof. dr. Challa aan de Sectie Macromoleculen ten behoeve van de tweejaarlijkse uitreiking van depolymeerprijs. Deze prijs is na deze schenking vernoemd naar prof. dr. Challa: de Challa Polymeerprijs.SPECIFICATIE BESTEMMINGSRESERve 2012Lustrumfonds* 9.940 54 – 9.994*Het Lustrumfonds staat apart vermeld vanwege het specifieke karakter van dit fonds.Financiële baten en lastenRentebaten en dividendenDeze post is in lijn met de begroting (€ 68.738 versus € 69.000)en lager dan in 2011 (€ 73.878). De opbrengsten uit dividenden(€ 42.561) zijn in 2012 gestegen ten opzichte van 2011 (€ 36.664)en hoger dan begroot (€ 32.000) door het aandeel in Royal DutchShell. De post renteobligaties (€ 5.925) is sterk gedaald door vrijvalvan de ING 5,5% obligaties ad € 350.000. De post rentebanken(€ 20.252) bestaat uit ontvangen rente op de spaarrekening.OnttrekkingenAan het Steunfonds Jonge Chemici is het maximaal door de ALVtoegestane bedrag ad € 2.000 onttrokken. In werkelijkheid zijn delasten die onder deze post vallen aanmerkelijk hoger: circa € 6.300.De onttrekking aan het Fellingafonds ad € 2.433 is vastgesteld ophet bedrag van de werkelijk lasten over 2012.Aan het Milikanfonds is de onttrekking ad € 2.202 gelijk aanhet factuurbedrag van Chemie Aktueel inzake sponsoring van2 pagina’s A4 in een informatiekatern.CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKEACCOUNTANTOpdrachtWij hebben gecontroleerd of de in dit jaarverslag opgenomenverkorte jaarrekening van Koninklijke Nederlandse ChemischeVereniging (verder: KNCV) te Den Haag over 2012 op de juistewijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening2012 van KNCV. Bij die jaarrekening hebben wij op 8 mei 2013 eengoedkeurende controleverklaring verstrekt.Verantwoordelijkheid van het bestuurHet bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmakenvan de verkorte jaarrekening die het vermogen en het resultaatdient weer te geven in overeenstemming met de door de vereniginggekozen en beschreven grondslagen, zoals gehanteerd in dejaarrekening 2012. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor eenzodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellenvan de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingenvan materieel belang als gevolg van fraude of fouten.Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over dejaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controleverricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder deNederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aande voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onzecontrole zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate vanzekerheid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de juistewijze is ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat dedoor ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt isom een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.OordeelNaar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieelbelang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan dejaarrekening.ToelichtingWij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist isvoor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiëlepositie en de resultaten van KNCV en voor een toereikend inzichtin de reikwijdte van onze controle de verkorte jaarrekening dient teworden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening,waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op8 mei 2013 verstrekte goedkeurende controleverklaring. Dezetoelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.Den Haag, 8 mei 2013,Ernst & Young Accountants LLPGELDMIDDELEN IN BEHEER 2012Saldo 1 jan 2012 (€) Dotatie (€) Onttrekking (€) Saldo 31 dec 2012 (€)Macromoleculen 16.719 – – 16.719Massaspectrometrie (124) – – (124)16.595 – – 16.595Dit betreft de door diverse stichtingen overgemaakte batige saldi van congressen. Deze saldi worden per sectie van de KNCV gegroepeerd. De saldistaan ter beschikking van de sectie voor het organiseren van symposia of – na 5 jaar – voor andere doeleinden.


28 VerenigingALGEMENE GEGEVENS,per 1 juni 2013AfdelingJong KNCVSecretariaat:Postbus 2492260 AE LeidschendamT 070-337 87 90E jong@kncv.nlW jong.kncv.nlWerkgroepenChemie Historische GroepSecretariaat:Prof. dr. E. (Ernst) Homburg, vicevoorzitter,secretarisUniversiteit MaastrichtVakgroep GeschiedenisPostbus 6166200 MD MaastrichtT 043-388 34 95E e.homburg@maastrichtuniversity.nlW www.kncv.nl/chgChemie & Maatschappij GroepSecretariaat:KNCV-BureauPostbus 2492260 AE LeidschendamT 070-337 87 90E kncv@kncv.nlW www.kncv.nl/cmgSectiesSectie Analytische ChemieSecretariaat:Prof. dr. G.W. (Govert) SomsenVU, AIMMS Division of BioMolecularAnalysisDe Boelelaan 10831081 HV AmsterdamT 020-598 92 45E g.w.somsen@vu.nlW sac.kncv.nlSectie FarmacochemieSecretariaat:Dr. P. (Peter) MolenveldMercaChem BVKerkenbos 10136546 BB NijmegenT 024-372 33 55E peter.molenveld@mercachem.comW www.kncv.nl/farmacochemieSectie ForensicsSecretariaat:J.H.M. (John) MommersHumcoverstraat 306231 JP MeerssenT 043-850 18 52DSM ResolvePostbus 186160 MD GeleenT 046-476 12 54E john.mommers@dsm.comW forensics.kncv.nlSectie KatalyseSecretariaat:Dr. J.H. (Harry) BitterUU, Inorganic Chemistry and CatalysisPostbus 800833508 TB UtrechtT 030-253 74 00E j.h.bitter@uu.nlW katalyse.kncv.nlSectie MacromoleculenSecretariaat:Dr. ir. W.M. (Wiebe) de VosUT, TNWPostbus 2177500 AE ENSCHEDET 053-489 44 95E w.m.devos@utwente.nlW mm.kncv.nlSectie MilieuchemieSecretariaat:Dr. ir. M.T.O. (Chiel) JonkerUU, IRASPostbus 801773508 TD UtrechtT 030-253 53 38E m.t.o.jonker@uu.nlW www.kncv.nl/milieuchemiewww.milieuchemtox.nlNSA-Nanostructures and Self-AssemblySecretariaat:Prof. dr. A.E. (Alan) RowanRU, Synthetic Organic ChemistryPostbus 90106500 GL NijmegenT 024-365 23 23E a.rowan@science.ru.nlW www.kncv.nl/nsaNederlandse BiotechnologischeVereniging (NBV)Secretariaat:Dr. B.C. (Christien) LokmanHAN BioCentrePostbus 69606503 GL NijmegenT 024-353 19 19E christien.lokman@han.nlW www.nbvsite.nlNederlandse Keramische Vereniging(NKV)Secretariaat:R. (Ries) JeurissenMuldersweg 86532 WZ NijmegenT 024-377 68 35E secretaris@ceramics.nlW www.ceramics.nlKNCV JAARVERSLAG 2012NPT Nederlandse ProcestechnologenSecretariaat:Dr. ir. H.H. (Herry) NijhuisBrinkerpad 86721 WJ BennekomT 0318-41 78 33E herry.nijhuis@upcmail.nlE secretaris@nederlandseprocestechnologen.nlW www.npt.nlNederlandse Vereniging voor Biochemieen Moleculaire Biologie (NVBMB)Secretariaat:Dr. R. (Remus) DameUL, LICPostbus 95022300 RA LeidenT 071-527 56 05E rtdame@chem.leidenuniv.nlW nvbmb.kncv.nlNederlandse Vereniging voorKristalgroei (NVKG)Secretariaat:Dr. R. (Rolf) KeltjensSynthon BVMicroweg 226503 GN NijmegenT 024-372 79 16E nvkg.secretariaat@gmail.comW www.dacg.nlNederlandse Vereniging voorKristallografie (NVK)Secretariaat:Dr. M.H. (Martin) LutzUU, Kristal- en StructuurchemiePadualaan 83584 CH UtrechtT 030-253 39 02E m.lutz@uu.nlW www.kncv.nl/kristallografieNederlandse Vereniging voorMassaspectrometrie (NVMS)Secretariaat:Dr. C.H. (Christian) GrünUnilever R&D VlaardingenPostbus 1143130 AC VlaardingenT 010-460 63 2206-250 406 19E christian.grun@unilever.comsecretariaat@denvms.nlW www.nvms.nl


KNCV JAARVERSLAG 2012Vereniging29Sectie Organische ChemieSecretariaat:Dr. G.J. (Gerjan) KempermanChemConnection BVOss Life Sciences Park, Gebouw RGMolenstraat 1105342 CC OssT 06-270 356 43E gerjan.kemperman@chemconnection.nlW www.kncv.nl/socSectie Radio- en StralenchemieSecretariaat:Ing. A.F. (Toon) Meeuwsen BScMarkt 13252 BC GoedereedeT 0187-63 01 76, 06-532 734 20E info@metorx.comW www.kncv.nl/radioenstralenSectie Scheikunde OnderwijsSecretariaat:KNCV-BureauPostbus 2492260 AE LeidschendamT 070-337 87 90E kncv@kncv.nlW sso.kncv.nlWerkgroepen van de SectiesWerk- en discussiegroepen van de SectieAnalytische Chemie• CE-gebruikersgroep• Discussiegroep Monstervoorbewerking• DSP - DiscussiegroepScheidingsmethoden van Polymeren• Infrarood en Raman discussiegroep• Nederlandse WerkgroepDeeltjeskarakterisering (NWDK)• NMR Discussiegroep• Kennisplatform LabManagers• Werkgroep Atoomspectrometrie• Werkgroep Chemometrie• Werkgroep FABIAN• Werkgroep Kwaliteit Test Laboratoria(KTL)• Werkgroep Procesanalyse• Werkgroep Scheidingsmethoden(zie voor contactpersonen http://sac.kncv.nl)Werkgroep van de sectie KatalyseDutch Zeolite AssociationSecretariaat:Dr. P.J. (Patricia) KooymanChemEJulianalaan 1362628 BL DelftT 015-278 90 77E p.j.kooyman@tudelft.nlW katalyse.kncv.nl/dzaWerkgroepen van de sectie NSA• Werkgroep Colloïdchemie• Werkgroep Elektrochemie• Werkgroep Grondslagen derThermodynamica(zie voor contactpersonen www.kncv.nl/nsa)Werk-/studiegroepen van de NBV• Bioreactoren• Dierlijke en plantencelkweek• GeNeYouS• Groene biotechnologie• Maatschappelijke aspecten van deBiotechnologie• Microbiële Systeembiologie enSynthetische Biologie• Milieubiotechnologie• Platform Microbiële Fysiologie• Productisolatie en -zuivering• Toegepaste biokatalyse(zie voor contactpersonen http://nbv.kncv.nl)Werkgroepen van de NVBMBGlycobiology platformSecretariaat:Dr. C.H. (Ron) HokkeLUMCFaculteit Geneeskunde, Div 5, ParasitologieAlbinusdreef 22333 ZA LeidenT 071-526 50 64E c.h.hokke@lumc.nlProteomics platformSecretariaat:Dr. M. (Monique) SlijperUU, Faculty of ScienceBiomolecular Mass Spectrometry andProteomics Group, Room O601Padualaan 83584 CH UtrechtT 030-253 37 89E m.slijper@uu.nlW nvbmb.kncv.nlwww.proteomics.nlWerkgroepen van de Nederlandse Verenigingvoor Kristallografie• Werkgroep Eiwitkristallografie• Werkgroep Onderwijs in de Kristallografie• Werkgroep Poederdiffractie(zie voor contactpersonen www.nvk.info)Chemische KringenChemische Kring EindhovenSecretariaat:Dr. H.C.L. (Erik) AbbenhuisTU/e, Gebouw STW 4.43Postbus 5135600 MB EindhovenT 040-247 49 27E h.c.l.abbenhuis@tue.nlcke@kncv.nlW www.kncv.nl/kringeindhovenhttp://edu.chem.tue.nl/ckeGroningse Chemische KringSecretariaat:Dr. K. (Kommer) BruntSpoorlaan 319753 HV HarenT 050-534 89 34 (privé)088-831 00 90 (werk)E kommer.brunt@planet.nlgck@kncv.nlW www.kncv.nl/kringgroningenHaarlemse Chemische KringSecretariaat:Dr. A.J. (Sander) GroenendijkTrompstraat 612014 BE HaarlemT 023-524 28 2806-447 443 59E s.groenendijk@planet.nlhck@kncv.nlW www.kncv.nl/kringhaarlemBossche Chemische KringSecretariaat:Dr. E. (Edwin) KellenbachSamuel Morsestraat 165223 BB Den BoschT 073-622 14 79 (privé)0412-66 17 74 (werk)E edwin.kellenbach@planet.nlbck@kncv.nlW www.beceka.infowww.kncv.nl/kringdenboschRotterdamsche Chemische KringSecretariaat:Ir. H.W. (Henk) OttevangersTinbergenplantsoen 23356 BZ PapendrechtT 078-642 96 7706-502 340 86E hwottevangers@yahoo.comrck@kncv.nlW www.kncv.nl/kringrotterdamChemische Kring Midden NederlandSecretariaat:Drs. J.W.J. (Jan Willem) van DorpAnna Paulownalaan 1683708 HR ZeistT 030-691 34 73E chemdorpjwj@hotmail.comckmn@kncv.nlW www.kncv.nl/kringmiddennederlandChemische Kring ZwolleSecretariaat:Drs. R. (Rolf) SoerPrinses Beatrixlaan 108091 AM Wezep


30 VerenigingT 038-376 45 58E ckzsecretariaat@gmail.comckz@kncv.nlW www.kncv.nl/kringzwolleCOMMISSIESCommissie OnderwijsDrs. J.H. (Jan) Apotheker (RUG),voorzitterSecretariaat:S. (Sara) Blanken MSc (KNCV)Postbus 2492260 AE LeidschendamE sblanken@kncv.nlCommissie HBO-ZakenProf. dr. S.M. (Saskia) van der Vies (VU),voorzitterSecretariaat:Ir. D.J.W. (Diana) Henning (KNCV)Postbus 2492260 AE LeidschendamE dhenning@kncv.nlCommissie Marketing & CommunicatieDrs. A.G. (Antoinette) Thijssen, (RathenauInstituut), voorzitterSecretariaat:KNCV-BureauPostbus 2492260 AE LeidschendamE kncv@kncv.nlCommissie IUPACProf. dr. J. (Jan) Reedijk (UL), voorzitterSecretariaat:KNCV-BureauPostbus 2492260 AE LeidschendamE kncv@kncv.nlCommissie StudieverenigingenIr. D.J.W. (Diana) Henning (KNCV), voorzitteren secretarisPostbus 2492260 AE LeidschendamE dhenning@kncv.nlCommissie WerkDr. Ir. C. D. (Kees) de Gooijer (Food &Nutrition Delta), voorzitterSecretariaat:S. (Sara) Blanken MSc (KNCV)Postbus 2492260 AE LeidschendamE sblanken@kncv.nlKNCV/KVCV Commissie voor de nomenclatuurvan de organische chemieProf. dr. F.C. (Frank) Alderweireldt,voorzitterSecretariaat:Dr. ir. L. (Leen) Maat (TU Delft)Julianalaan 1362628 BL DelftE l.maat@tudelft.nlKNCV-BESTUURVoorzitterProf. dr. S.M. (Saskia) van der Vies (VU)PenningmeesterDr. L. (Lene) Hviid (Tata Steel)SecretarisDr. G.M. (Gabriëlle) Donné-op den Kelder,MMEBestuurslid Chemie & MaatschappijVacatureBestuurslid Chemie & WerkDr. ir. C. D. (Kees) de Gooijer (Food &Nutrition Delta)Bestuurslid Interne RelatiesVacatureBestuurslid Marketing & CommunicatieDrs. A.G. (Antoinette) Thijssen, (RathenauInstituut)Bestuurslid Jonge LedenL. (Lineke) Pelleboer, BScBestuurslid OnderwijsDrs. J.H. (Jan) Apotheker (RUG)Bestuurslid OnderzoekProf. dr. J.N.H. (Joost) Reek (UvA)KNCV-BUREAULoire 150, 2491 AK Den HaagPostbus 2492260 AE LeidschendamT 070-337 87 90E kncv@kncv.nlDirecteurDr. G.M. (Gabriëlle) Donné-op den Kelder,MMELedenadministratieM. (Marjan) Sewradj-MulderICT/Interne relatiesDr. F.A.W. (Frans) KoemanBeleidsmedewerkerIr. D.J.W. (Diana) HenningJunior beleidsmedewerkerS. (Sara) Blanken MScBoekhoudingJ.P. (Jan) PaardekamMarketing & CommunicatieDr. J.W.M. (Jan) MarijnissenSecretariaatW.G. (Mieke) TuijnKNCV-ERELEDENProf. dr. F. AlderweireldtProf. dr. ir. H. van BekkumProf. dr. G. ChallaProf. dr. R.H. DijkgraafDr. J. de FlinesProf. dr. F. MeijerProf. dr. E.M. MeijerIr. J.J.M. MulderinkDr. ir. F.J.M. NieuwenhuisIr. E.J.C. PaardekooperProf. dr. J. ReedijkIr. S. RozendaalIr. E.J. de Ryck van der GrachtProf. dr. ir. D. ThoenesProf. dr. H. TimmermanProf. dr. J.H. van der WaalsDr. K. WiedhaupKNCV JAARVERSLAG 2012KNCV-LID VAN VERDIENSTEIr. H. KimmelsKNCV-BEDRIJFSLEDENEN -DONATEURSAkzoNobel NVArizona Chemical BVBASF Nederland BVBioMCNBoswell-BètaCB&I Nederland BVCerexagri BVCML Europe BVDa Vinci Laboratory SolutionsDASDow Benelux NVDSM NVFrieslandCampinaHanzehogeschool GroningenInterscience BVKatwijk Chemie BVKisuma Chemicals BVKompass NederlandKuwait Petroleum Research &Technology BVLonza Benelux BVMercaChem BVNetherlands TranslationalResearch Center BVCabot Norit Nederland BVPFW Aroma Chemicals BVPhilips Electronics Nederland BVSynergy Health PLCUnilever Research & DevelopmentWLN Waterlaboratorium NoordVRIJWILLIGE BIJDRAGENDe KNCV bedankt al haar leden die in 2012een vrijwillige bijdrage hebben geleverd terondersteuning van activiteiten voor jongechemici.


KNCV JAARVERSLAG 2012KNCV BEDRIJFSLEDEN EN DONATEURSVereniging31BOSWELL-BÈTAKISUMACHEMICALS

More magazines by this user
Similar magazines