Download PDF - Honeywell

warmteservice.nl

Download PDF - Honeywell

GebruiksaanwijzingChronotherm ModulationModulerende programmeerbare klokthermostaatmet 7-daags programma


OmschrijvingDe Chronotherm Modulation is een programmeerbare, modulerendeklokthermostaat voor modulerende cv-toestellen, die regelen volgensOpenTherm®communicatieprotocol.De bediening van de Chronotherm Modulation is uiterst eenvoudig.Honeywell heeft meer dan honderd jaar ervaring met het ontwikkelen vanthermostaten. Dankzij deze ervaring, gecombineerd met de modernstetechnologie, bent u altijd verzekerd van topcomfort in uw woning.Wanneer u de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing volgt bij deprogrammering en het gebruik van de thermostaat, bereikt u het meestecomfort en leert u het meest efficiënt de thermostaat te bedienen.KenmerkenDankzij de ergonomische bediening met een ‘OK-toets’ is de thermostaat zeereenvoudig te gebruiken.De dynamische tekstregel biedt de gebruiker actuele informatie op het scherm enmaakt bediening extra makkelijk.Het grote scherm met achtergrondverlichting biedt gebruiksgemak en is steedsperfect af te lezen.Het 7-daags vrij programmeerbare programma kunt u de thermostaat voor elkedag van de week afzonderlijk in te stellen.Met de 6 onafhankelijke temperatuurniveaus per dag kunt u 6 gewenstetemperaturen instellen per dag, voor de juiste temperatuur op het juiste moment.Met de vakantie-functie kunt u de temperatuur voor 1 t/m 99 dagen verlagen omenergie te besparen tijdens uw afwezigheid.Met de timer-functie kunt u het verwarmingsprogramma tijdelijk laten afwijken voor1 t/m 23 uur. Zeer handig wanneer u bezoek hebt of even weg bent.Met de vrijedag-functie kunt u voor een bepaald aantal dagen het zondagsprogrammakiezen, voor een comforttemperatuur op uw vrije dag(en).Dankzij de automatische zomer-/wintertijdaanpassing wordt de klok automatischaangepast aan de zomer- en wintertijd.Het ingebouwde geheugen onthoudt het programma voor onbepaalde tijd (ookals batterijen leeg zijn).U kan een buitentemperatuurvoeler (optioneel) aansluiten op de thermostaat omde temperatuur buiten te kunnen aflezen.Met een afstandsvoeler (optioneel) kunt u de temperatuur vanuit een andereruimte regelen.De zelflerende, optimale start is een geavanceerde functie die ervoor zorgt datde gewenste temperatuur wordt bereikt op het ingestelde tijdstip.


Bedieningspaneel181 2 3 4 5 6 7817916151410131112123456789Dag- / datum-weergaveTijdsweergaveDynamische tekstregelEnergiemeterVerwarming symboolWarm tapwater symboolTemperatuurweergaveTemperatuurinstellingtoetsInformatietoets101112131415161718KeuzeschakelaarGroene OK-toetsPeriodetoetsenVakantietoetsTimertoetsVrijedagtoetsKopie dagtoetsDagselectietoetsTijdinsteltoetsen


InhoudsopgaveVoordat u uw thermostaat in gebruik neemt 3De thermostaat instellenSTAP 1: geen batterijen nodig ........................................................ 6STAP 2: de datum en tijd instellen .................................................. 6STAP 3: het fabrieksprogramma inschakelen ................................. 7Uw thermostaat programmerenHet fabrieksprogramma ................................................................. 8Het verwarmingsprogramma bekijken ............................................ 8Het verwarmingsprogramma aanpassen ........................................ 9Periodes uit-/inschakelen .............................................................. 13Programmeervoorbeelden ............................................................ 14Het bedienen van uw thermostaatDe bedieningswijze kiezen ............................................................ 18AUTO-stand ................................................................................. 18COnTInU-stand .......................................................................... 18VORST-stand ................................................................................ 18Tijdens normaal gebruik ................................................................ 19Temperatuur opvragen .................................................................. 19De ingestelde temperatuur overschrijven ...................................... 20De bijzondere functies gebruiken .................................................. 20VAKAnTIE-functie ........................................................................ 20TIMER-functie .............................................................................. 22VRIJEDAG-functie ........................................................................ 23De tijd aanpassen ......................................................................... 24Uw voorkeuren instellenDe gebruikersparameters wijzigen ................................................ 25De tijdsweergave wijzigen ............................................................ 26Terugschakelen naar het fabrieksprogramma ............................... 26Zomer-/wintertijdaanpassing in- of uitschakelen ............................ 26Tapwater instelling ......................................................................... 27Maximaal watertemperatuur .......................................................... 27Storingswijzer en veelgestelde vragenStoringswijzer................................................................................ 28Veelgestelde vragen ...................................................................... 30Het opstellen van uw programma 34


Voordat u uw thermostaat in gebruik neemt!De Chronotherm Modulation bezit een aantal specifieke eigenschappen,waardoor deze zich onderscheidt van andere klokthermostaten. In dezeinleiding worden deze eigenschappen toegelicht. Om de mogelijkheden vande Chronotherm Modulation optimaal te kunnen benutten, raden wij u aandeze inleiding goed door te nemen.Modulerende regelingConventionele thermostaten regelen de kamertemperatuur door regelmatiguw cv-toestel aan en uit te schakelen. Bij inschakeling brandt uwcv-toestel dan volop. De Chronotherm Modulation stuurt uw cv-toestelechter modulerend aan. Dit houdt in dat, afhankelijk van de warmtebehoefte,de vlamhoogte in het cv-toestel wordt aangepast. Uw cv-toestelzal dus niet altijd volop branden. Deze manier van temperatuurregeling isenergiezuinig en milieuvriendelijk. Een modulerende regeling is bovendienextra comfortabel omdat er, door de zeer nauwkeurige regeling, bijna geentemperatuurschommelingen meer voorkomen. De communicatie tussen deChronotherm Modulation en het cv-toestel verloopt volgens het zogehetenOpenTherm-protocol. De regeling functioneert uitsluitend indien uwcv-toestel hiervoor geschikt is. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzingvan uw cv-toestel.Gemak dient de mens: zes perioden per dag programmeerbaarGedurende de dag heeft u, afhankelijk van uw leefpatroon, verschillendewarmtebehoeften. U kunt natuurlijk op gewenste tijden de temperatuureven hoger of lager zetten, maar het is wel zo behaaglijk als bij thuiskomsthet huis al comfortabel warm is. Daarnaast is het zonde van de energiewanneer iemand vergeet de verwarming lager te zetten. Gelukkig regelt deChronotherm Modulation de temperatuur in uw woning volledig automatisch.Zo kunt u de tijd en de temperatuur instellen voor wanneer u opstaat,vertrekt (bij voorbeeld naar uw werk), weer thuis komt en gaat slapen.Hiervoor heeft de thermostaat 6 afzonderlijke perioden en is iedere dag vande week afzonderlijk programmeerbaar. Als u echter uit de voeten kunt metminder perioden per dag zijn de perioden probleemloos uit te schakelen.3


Voordat u uw thermostaat in gebruik neemt!Extra gemakDoor middel van de DAG KOPIE toets kunt u eenvoudig de ene naar deandere dag kopiëren. Dit programmeert snel en gemakkelijk.Een vrije dagHeeft u een vrije dag, dan kunt u met één druk op de VRIJE DAG toets hetzondag-programma activeren.VAKANTIE en TIMER functieTijdens uw vakantie, als u een feestje geeft of boodschappen doet kuntu met de TIMER of toets, eenvoudig van uw normale programma afwijken.Wanneer u enkele uren van huis gaat, biedt de toets u de mogelijkheidom de temperatuur gedurende afwezigheid lager in te stellen. Dezetemperatuur wordt aangehouden tot het door u ingestelde tijdstip vanthuiskomst. Het kan ook zijn dat u de comfortabele temperatuur in huislanger dan normaal wilt aanhouden. Denkt u bijvoorbeeld aan een feestjethuis of overwerk (zakelijk gebruik). Met de TIMER toets wijzigt u dan tijdelijkhet ingestelde programma.Met de toets kunt u het aantal dagen dat u van huis bent en degewenste temperatuur tijdens uw afwezigheid instellen. Na beëindigingvan de ingestelde periode wordt het programma weer actief.Optimaal comfort door zelflerend aanwarmgedragDe Chronotherm Modulation zorgt er voor dat de ingestelde temperatuurwordt bereikt op het door u geprogrammeerde tijdstip.Wanneer u bijvoorbeeld om 09:00 uur 20°C heeft geprogrammeerd, zorgtde Chronotherm Modulation er voor dat het om 09:00 uur ook werkelijk 20°Cis. Om dit te bereiken controleert de Chronotherm Modulation iedere dagopnieuw hoeveel tijd er nodig is, voor het aanwarmen van uw huis.Aan de hand daarvan berekent de Chronotherm Modulation het tijdstipwaarop het cv-toestel de volgende dag met aanwarmen moet beginnen.4Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


Voordat u uw thermostaat in gebruik neemt!Tijdens een koude winterdag begint de thermostaat eerder met aanwarmendan in de lente of herfst. Het is dus niet nodig om zelf de aanwarmtijdente veranderen in de loop van het stookseizoen. Nadat de thermostaat isaangesloten, duurt het enkele dagen voordat het optimale aanwarmtijdstipis berekend.De thermostaat met een menselijk trekjeDe Chronotherm Modulation houdt bij het aanwarmen van de woningrekening met de temperatuur, zoals die door de mens wordt waargenomen.Wanneer u ‘s ochtends opstaat in een ruimte waarin de luchttemperatuuris opgewarmd tot bijvoorbeeld 19°C, zult u toch het gevoel hebben dathet kouder is. Dit verschijnsel wordt koudestraling genoemd. De murenen het meubilair hebben namelijk nog niet de temperatuur van de luchtaangenomen, maar zijn kouder. Daardoor voelt de ruimte ook kouder aan.De Chronotherm Modulation compenseert deze lagere gevoelstemperatuurdoor ‘s ochtends tijdelijk een iets hogere temperatuur aan te houden,totdat de gehele kamer werkelijk op temperatuur is. Hierdoor kunt u ookbij het opstaan genieten van optimaal comfort.Verlicht schermIedere keer wanneer een toets wordt ingedrukt, licht het scherm enkeleseconden op. Dus ook ‘s avonds of wanneer de thermostaat in eendonkere hoek hangt, is het scherm goed uitleesbaar.5


De thermostaat instellenIn dit hoofdstuk leest u hoe u de thermostaat in 3 eenvoudige stappen kuntinstellen en laten werken:STAP 1: geen batterijen nodigDeze modulerende thermostaat werkt zonder batterijen. De voeding wordtverzorgd via de OpenTherm communicatie-verbinding tussen het cv-toestelen de thermostaat. Bij een stroomstoring blijft het programma vooronbepaalde tijd bewaard en kan de klok functie een periode van enkele urenoverbruggen zonder dat ze opnieuw ingesteld hoeft te worden. Zodra erinformatie verschijnt op het scherm, kunt u verder gaan met STAP 2.STAP 2: de datum en tijd instellenDe datum en tijd instellen:DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORSTinstellen daga. Schuif de keuzeknop naar DAG/TIJD. Op het scherm verschijntINSTELLEN dag en de dagweergave gaat knipperen.b. Stel met behulp van de TIJD of toets de correcte dag in. Bij hetindrukken van een van deze toetsen verschijnt er DAG OK? op hetscherm. Druk op de groene toets ter bevestiging, wanneer degewenste dag bereikt is.c. Nu gaan de getallen van de maandweergave knipperen en op hetscherm verschijnt INSTELLEN maand. Wijzig de maand en vervolgenshet jaar met behulp van de TIJD of toets. Druk ter bevestiging opde groene toets om de wijzigingen op te slaan. (Als er een ongeldigedatum is ingevoerd, gaat u terug naar het begin van de datuminstelling).6Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


De thermostaat instellend. Na het instellen van een geldige datum, gaan de getallen van de tijdweergaveknipperen en verschijnt er op het scherm INSTELLEN TIJD.e. Stel met behulp van de TIJD of toets de correcte tijd in. Telkenswanneer u op een van de toetsen drukt, verspringt de tijd met eenminuut. Wanneer u de toets langer ingedrukt houdt, verandert de tijdeerst langzaam en daarna steeds sneller. Druk op de groene toetster bevestiging, wanneer de gewenste tijd bereikt is. Op het schermverschijnt even WIJZIG OPGESL en vervolgens DATUM INGESTELD.DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORSTNB: als de keuzeknop verschoven wordt voordat DATUM INGESTELDver schenen is, worden de wijzigingen van datum en tijd NIET opgeslagen.STAP 3: het fabrieksprogramma activerenDe thermostaat is nu klaar voor gebruik. Schuif de keuzeknop naar AUTOom het fabrieksprogramma te activeren.DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORSTNB: het fabrieksprogramma is gebaseerd op gemiddelde comfor twensen, maar ukunt de instellingen naar persoonlijke wens aanpassen. Raadpleeg hiervoor hetvolgende hoofdstuk ‘UW THERMOSTAAT PROGRAMMEREN’.7


Uw thermostaat programmerenHet fabrieksprogrammaHet ingebouwde fabrieksprogramma kent per dag 6 afzonderlijketemperatuurniveaus die ingesteld kunnen worden vanaf 3:00 uur tot 2:50uur de volgende dag zodat u de avond temperatuur tot na middernachtkunt behouden. Elk temperatuurniveau kan ingesteld wor den tussen 5°Cen 35°C en kan worden aangepast in stappen van 0,5°C. In onderstaandetabel wordt het fabrieksprogramma weergegeven:Maandag t/m vrijdagPeriode 1 2 3 4 5 6Tijd 6:30 8:00 12:00 14:00 18:00 22:30Temperatuur 21°C 18°C 21°C 18°C 21°C 16°CZaterdag & zondagPeriode 1 2 3 4 5 6Tijd 8:00 10:00 12:00 14:00 18:00 23:00Temperatuur 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 16°CHet verwarmingsprogramma bekijkenU kunt het verwarmingsprogramma bekijken of programmeren door dekeuzeknop naar PROG te schuiven. Met behulp van de of toets kuntu dan de 6 afzonderlijke perioden voor maandag doorlopen.Met behulp van de DAG toets kunt u vervolgens elke dag van de weekdoorlopen, zodat u het volledige 7-daags programma kunt bekijken ofwijzigen.8Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


Uw thermostaat programmerenHet verwarmingsprogramma aanpassenHet verwarmingsprogramma wijzigen:a. Schuif de keuzeknop naar PROG om toegang te krijgen tot hetprogrammamenu. Op het scherm verschijnt STEL TIJD 1 IN en detijdsinstellingen voor periode 1 op MA gaan knipperen.Een knipperend vierkant om de getallen onderaan het scherm geeftaan welke periode geselecteerd is, linksboven in het scherm knippertde geselecteerde dag.DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORST1 3 4 5 62 OFFb. Met de TIJD of toets past u de starttijd van de periode aan.De weergegeven getallen knipperen even niet meer; op het schermverschijnt TIJD 1 OK?. Hou de toets ingedrukt om de tijd sneller teveranderen.NB: wanneer u de TIJD of toets indrukt en de volgende periode gaat knipperen,betekent dit dat het volgende schakelpunt verschoven zal worden, als u de oftoets blijft indrukken. Wanneer u deze periode op een later tijdstip laat beginnen daneen periode later in het programma, zal de starttijd van deze latere periodeautomatisch opschuiven. Dit wordt getoond door het knipperen van de verschovenperiode.NB: indien de oorspronkelijke tijd niet aangepast hoeft te worden, kunt u op degroene toets drukken om naar stap ‘d’ te gaan.9


Uw thermostaat programmerenc. Wanneer de gewenste tijd bereikt is, drukt u op de toets. WIJZIGOPGESL verschijnt kort op het scherm, gevolgd door STEL TEMP 1 IN.DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORST1 3 4 5 62 OFFd. De ingestelde temperatuur voor periode 1 op MA gaat nu knipperen. Ukunt de temperatuur aanpassen met behulp van de TEMP of toets.De getoonde temperatuur knippert even niet meer en op het schermverschijnt TEMP 1 OK?.DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORST1 3 4 5 62 OFFe. Als de gewenste temperatuur bereikt is, bevestigt u met de groenetoets. Op het scherm verschijnt kort WIJZIG OPGESL en danSTEL TIJD 2 IN.f. Nu verschijnen de tijd en temperatuur van de volgende periode.Herhaal stap b t/m e om deze instellingen te wijzigen, totdat alle 6periodes voor maandag zijn ingesteld, of schuif de keuzeknop naarAUTO om het ingestelde programma te activeren.g. Na het instellen van periode 6 knippert de informatie op het schermniet meer en verschijnt opnieuw WIJZIG OPGESL op het scherm,gevolgd door DAG INGESTELD.10Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


Uw thermostaat programmerenh. Het programma van maandag kopiëren naar een andere dag:Druk op de DAG KOPIE toets om het programma van maandag tekopiëren naar bijvoorbeeld dinsdag. Het scherm toont KOPIE MA NAAR.Maandag zal nu gekopieerd wor den naar de doeldag die linksbovenknippert. Met de DAG toets selecteert u de ‘doeldag’. Als de doeldagjuist is, bevestigt u met de groene toets. Het scherm toont nu daggekopieerd.DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORST2 3 4 5 6OFFNB: wan neer de doeldag bevestigd is wordt dit de te kopiëren dag wanneer u opnieuwop de Dag kopIe toets drukt.OFEen ander dagprogramma invoeren:Ga met de DAG toets naar de volgende dag, die linksboven wordtweergegeven. Volg dan stap b t/m g om het programma voor die dag tewijzigen. Met de DAG toets kiest u de volgende dagen en programmeertu de volledige week stap per stap.11


Uw thermostaat programmerenPerioden uit-/inschakelenEr kunnen elke dag 6 perioden geprogrammeerd worden in de thermostaat,maar misschien hebt u voor uw verwarmingsbehoefte niet al deze periodennodig. Daarom kunnen de perioden 2 t/m 6 van het programmauitgeschakeld (en weer ingeschakeld) worden.Perioden uit- of inschakelen:a. Indien u een overbodige periode wilt uitschakelen, schuift u dekeuzeknop naar PROG en selecteert dan met behulp van de oftoets de gewenste periode 2 t/m 6 . Let erop dat de juiste periodeaangegeven wordt met het knipperende vierkant. Houd de toetstenminste 2 seconden ingedrukt tot op het scherm “-:--” wordtweergegeven. De periode is nu uitgeschakeld.DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORST1 3 4 5 62 OFFb. Indien u een periode weer wilt inschakelen, volgt u dezelfde stappenom naar de uitgeschakelde periode te gaan. Als u de periode selecteert,verschijnt UITGESCHAKElD op het scherm. Houd vervolgens de toetstenminste 2 seconden ingedrukt om deze periode weer in te schakelen.Op het scherm verschijnt even INGESCHAKELD en vervolgens schakelthet apparaat weer over naar de normale programmeerstand.13


Uw thermostaat programmerenProgrammeervoorbeeldenProgrammeervoorbeeld 14 perioden per dag, elke weekdag dezelfde dagindeling, zaterdag enzondag een eigen indeling. Het programma kan er als volgt uitzien:Maandag t/m vrijdag Periode Tijd TemperatuurDoor de week staat u om 07:00uur op. Dan wilt u dat het in uwhuis 19°C is.1 07:00 19 °CVervolgens ontbijt u en om 08:00uur vertrekt u. Er is dan niemandthuis, dus mag de temperatuurdalen naar b.v. 17°C.2 08:00 17 °COm 17:30 uur komt u weer thuis.Als u binnenkomt, wilt u dat hetlekker warm is, b.v. 21°C.3 17:30 21 °COm 23:00 gaat u naar bed, dusom 22:30 mag het huis al langzaamafkoelen. ‘s Nachts wilt u dathet niet kouder wordt dan 15°C.4 22:30 15 °CPeriode 5 wordt niet gebruikt,schakel deze uit door de toetsingedrukt te houden.Periode 6 wordt niet gebruikt,schakel deze uit door de toetsingedrukt te houden.5614Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


Uw thermostaat programmerenZaterdag Periode Tijd TemperatuurOp zaterdag staat u iets later op,om 08:00 uur en 19°C is danvoor u warm genoeg.1 08:00 19 °CDe warmtebehoefte van de mens neemt gedurende de dag toe,dus u wilt de temperatuur langzaam laten stijgen. U kunt hiervoorde perioden 2 en 3 gebruiken.U wilt b.v. dat de temperatuurom 12:00 stijgt naar 20°Cen dat het om 18:00 uur 21°C is.2312:0018:0020°C21°CZaterdagavond gaat u wat laternaar bed, 01:30. De temperatuurmag ‘s nachts dalen tot 15°C.4 01:30 15 °CPeriode 5 wordt niet gebruikt,schakel deze uit door de toetsingedrukt te houden.Periode 6 wordt niet gebruikt,schakel deze uit door de toetsingedrukt te houden.56ZondagZondag lijkt veel op zaterdag. Ustaat echter om 09:00 uur op engaat weer wat vroeger naar bed,rond 23:00, dus om 22:30 maghet huis beginnen af te koelen.123409:0012:0018:0022:3019 °C20 °C21 °C15 °C15


Uw thermostaat programmerenProgrammeervoorbeeld 26 perioden per dag, behalve op zaterdag en zondag, die zijn programmeerbaarmet 4 perioden. Het weekprogramma kan er als volgt uit zien:Maandag t/m vrijdag Periode Tijd TemperatuurDoor de week staat u om 07:00uur op. Dan wilt u dat het in uwhuis 19°C is.1 07:00 19 °CVervolgens wordt er ontbeten ende laatste uit het gezin vertrekt om09:00. De temperatuur mag gaandalen tot 17°C.2 09:00 17 °COm 12:00 komt er ‘s middagsiemand thuis lunchen. Diegene wildat het dan 20°C is.3 12:00 20 °C13:00 is diegene klaar met lunchenen vertrekt weer. De temperatuurmag weer dalen tot 15°C.4 13:00 15 °C16:00 komt de eerste thuis vanschool. 20°C wordt gewenst.5 16:00 20 °COm 23:00 gaat u naar bed,dusom 22:30 mag het huis al langzaamafkoelen. ‘s Nachts wilt u dathet niet kouder wordt dan 15°C.6 22:30 15 °C16Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


Uw thermostaat programmerenZaterdag en Zondag Periode Tijd TemperatuurOp zaterdag staat u iets later op,om 08:00 uur en 19°C isdan voor u warm genoeg.1 08:00 19 °CDe warmtebehoefte van de mens neemt gedurende de dag toe,dus u wilt de temperatuur langzaam laten stijgen. U kunt hiervoorde perioden 2 en 3 gebruiken.U wilt b.v. dat de temperatuur om12:00 stijgt naar 20°Cen dat het om 18:00 uur 21°C is.2312:0018:0020 °C21 °CZaterdagavond gaat u watlater naar bed, 01:30. Detemperatuur mag ‘s nachts dalentot 15°C.Periode 5 wordt niet gebruikt,schakel deze uit door de toetsingedrukt te houden.Periode 6 wordt niet gebruikt,schakel deze uit door de toetsingedrukt te houden.4 01:30 15 °C56Op pagina 34 is ruimte gereserveerd om u uw persoonlijke programma op te stellen.Dit kan u helpen bij het programmeren.17


Het bedienen van uw thermostaatDe bedieningswijze kiezenDe thermostaat kan op 3 manieren functioneren: automatisch (AUTO),handma tig (CONTINU) of uit (VORST). Schuif de keuzeknop naar degewenste functie. Op het scherm verschijnt AUTO, CONTINU actief ofVORST beveilig. om aan te geven welke bedieningswijze actief is.• AUTO (automatisch)Op de stand AUTO volgt de thermostaat het ingestelde programma. Dit isde beste manier om te zor gen voor een aangename temperatuur met eenmaximale energiebesparing.• CONTINU (handmatig)Op de stand CONTINU werkt de thermostaat als een eenvoudigekamerthermostaat met continu de door u ingestelde temperatuur. Dezetempera tuur kan tussen 5°C en 35°C aangepast worden met behulp vande TEMP of toets. De thermostaat handhaaft deze temperatuurtotdat een andere bedie ningswijze of temperatuur gekozen wordt.• VORSTOp de stand VORST handhaaft de thermostaat een minimumtemperatuurvan 5°C (standaard) als vorstbeveiliging voor uw huis. Om deze waarde tewijzigen, dient u contact op te nemen met uw installateur.18Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


Het bedienen van uw thermostaat• De ingestelde temperatuur tijdelijk overschrijvenTijdens normaal gebruik AUTO kan de geprogrammeerde temperatuurhandmatig aangepast worden met behulp van de TEMP of toets. Deingestelde temp wordt 5 seconden knipperend weergegeven, en daarnawordt de actuele temperatuur weer getoond.DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORST2 3 4 5 6OFFNB: deze gewijzigde temperatuurinstelling wordt slechts gehandhaafd tot het eerstvolgende schakelpunt van het programma.De bijzondere functies gebruiken• VAKANTIE functieMet de VAKANTIE functie kunt u een constante temperatuur instellen(standaard = 10°C) voor een bepaald aantal dagen (1 t/m 99). Hierdoorkunt u energiekosten besparen wanneer u op vakantie bent, maar opde dag van terugkeer functioneert uw klokthermostaat weer volgens hetprogramma.De VAKANTIE functie instellen:a. Schuif de keuzeknop naar AUTO of CONTINU.b. Druk op de toets om het aantal vakantiedagen en de ingesteldetemperatuur te bekijken. Het display toont ook het vakantiesymbool .20Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


Het bedienen van uw thermostaatc. De dag na vandaag wordt geselecteerd en op het scherm verschijnteind datum?. Gebruik de TIJD of toets om het aantal vakantiedagenin te stellen (1 t/m 99 dagen) en druk vervolgens ter bevestigingop de groene toets. (De dag en datum worden gewijzigd aan de handvan het geselecteerde aantal dagen).DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORST2 3 4 5 6OFFd. Op het scherm verschijnt even WIJZIG OPGESL en vervolgensTEMPeratuur OK?. Stel met behulp van de TEMP of toets devakantietemperatuur (5°C tot 35°C) in en druk vervolgens ter bevestigingop de groene toets. Op het scherm verschijnt nu VAKANTIE actiefen het aantal dagen waarvoor deze instelling geldt.DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORSTvakantie actief2 3 4 5 6OFFDe thermostaat regelt de nieuwe temperatuur nu voor het ingestelde aantaldagen dat uw huis niet bewoond wordt. Om middernacht wordt er eendag van het aantal vakantiedagen afgetrokken totdat het ingestelde aantaldagen bereikt is. De thermostaat schakelt dan weer terug naar de normaleAUTO of CONTINU functie (zoals ingesteld met de keuzeknop). U kuntde VAKANTIE functie op elk gewenst moment uitschakelen of de functieverlaten door nogmaals op de toets te drukken of de keuzeknop naareen andere stand te schuiven.21


Het bedienen van uw thermostaat• TIMER functieMet de TIMER functie kunt u de ingestelde temperatuur voor een bepaaldaantal uur verlengen, voordat het normale programma weer in werkingtreedt. Dat is vooral handig als u de temperatuur gelijk wilt houden of verhogen,zoals tijdens een feestje of als u bezoek hebt.De functie kan ook gebruikt worden om de temperatuur te verlagen als ueven het huis verlaat (boodschappen doen, op bezoek bij vrienden, enz.),waardoor u energie en geld bespaart.De TIMER functie instellen:DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORSTtijdsduur timera. Schuif de keuzeknop naar AUTO of CONTINU.b. Druk op de TIMER toets om het aantal uren en de temperatuur in testellen.c. Op het scherm verschijnt nu de tekst tijdsduUR TIMER. Gebruik deTIJD of toets om het aantal uur in te stellen (1 t/m 23 uur) en drukvervolgens ter bevestiging op de groene toets.d. Op het scherm verschijnt even WIJZIG OPGESL en vervolgensTEMPeratuur OK?. Stel met behulp van de TEMP of toets degewenste temperatuur (5°C tot 35°C) in en druk vervolgens terbevestiging op de groene toets. Op het scherm verschijnt nu TIMEractief totdat de ingestelde tijd voorbij is, of de TIMER functieuitgeschakeld wordt.22Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


Het bedienen van uw thermostaatDe thermostaat regelt nu de nieuwe temperatuur voor het ingestelde aantaluren en schakelt vervolgens weer terug naar de normale AUTO ofCONTINU functie (zoals ingesteld met de keuzeknop). U kunt de TIMERfunctie op elk gewenst moment uitschakelen of de functie verlaten doornogmaals op de TIMER toets te drukken of de keuzeknop naar een anderestand te schuiven.• VRIJE DAG functieMet de VRIJE DAG functie kunt u tijdelijk het zondagprogramma activerenvoor een gewenst aantal dagen. Dat is handig, wanneer u vrij hebt op eendoordeweekse dag of onverwacht thuis bent.De VRIJE DAG functie instellen:DAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORSTaantal dagena. Schuif de keuzeknop naar AUTO.b. Druk op de VRIJE DAG toets om het aantal vrije dagen weer te geven.Op het scherm verschijnt aantal dAGEN en de dag en datum knippert.c. Stel met behulp van de TIJD of toets de periode in (1 t/m 99dagen), waarvoor u het zondagprogramma wilt kiezen en drukvervolgens ter bevestiging op de groene toets. (De dag en datumworden gewijzigd aan de hand van het geselecteerde aantal dagen).d. Na de bevestiging verschijnt even WIJZIG OPGESL op het scherm,gevolgd door VRIJE DAG ACTIEF.23


Het bedienen van uw thermostaatDe thermostaat regelt nu volgens het zondagprogramma voor hetingestelde aantal dagen en schakelt daarna weer terug naar het normaleprogramma. U kunt de VRIJE DAG functie op elk gewenst momentuitschakelen of de functie verlaten door nogmaals op de VRIJE DAG toetste drukken of de keuzeknop naar een andere stand te schuiven.De tijd aanpassenTijdens normaal gebruik kunt u de TIJD of toets gebruiken om alleende tijd aan te passen. Druk vervolgens weer op de groene toets om dewijzigingen op te slaan.24Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


Uw voorkeuren instellenDe gebruikersparameters wijzigenVia het gebruikersmenu kunt u enkele basisinstellingen van deprogrammeerbare thermostaat aanpassen aan uw persoonlijke wensen.U kunt de tijdweergave wij zigen (24-uursklok of AM/PM), terugschakelennaar het fabrieksprogramma en de zomer-/wintertijdaanpassing in- ofuitschakelen.Deze gebruikersparameters wijzigen:a. Schuif de keuzeknop naar VORST en houd vervolgens de toets circa5 seconden ingedrukt.b. De volgende informatie verschijnt op het scherm:c. Kies nu de parameter die u wilt wijzigen:25


Uw voorkeuren instellen• De tijdweergave wijzigenDAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORSTOp het scherm verschijnt KLOK WEERGAVE.Selecteer met behulp van de TEMP of toets de gewenste tijdweergave(24=24-uursklok, 12=AM/PM).De informatie op het scherm knippert om aan te geven dat er iets gewijzigdis. U kunt deze wijziging bevestigen door op de groene toets te drukken.• Terugschakelen naar het fabrieksprogrammaDAG/TIJDPROGAUTOCONTINUVORSTDruk eenmaal op de TIJD toets.Op het scherm verschijnt FABRIEKSPROGRAM.Selecteer met behulp van de TEMP of toets de gewenste instelling(0=gebruikersprogramma, 1=fabrieksprogramma).De informatie op het scherm knippert om aan te geven dat er iets gewijzigdis. U kunt deze wijziging bevestigen door op de groene toets te drukken.• Zomer-/wintertijdaanpassing in- of uitschakelenDruk tweemaal op de TIJD toets.Op het scherm verschijnt AUTO ZO/WI TIJD.Selecteer met behulp van de TEMP of toets de gewenste instelling(0=uitgeschakeld/uit, 1=ingeschakeld/aan).26Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


StoringswijzerProbleem Mogelijke oorzaak OplossingHet “geen communicatie”symbool knippert en er verschijnt“BEDRADING FOUT”.De thermostaat ontvangt wel voeding , maar geeninformatie van het cv-toestel.De thermostaat is niet op de correcte aansluitklemmenvan het cv-toestel aangesloten.Controleer of de bedrading op deOpenTherm aansluitklemmen vanhet cv-toestel is aangesloten.Het “geen communicatie”symbool wordt continu weergegevenen er verschijnt“COMMUNIC FOUT”.Communicatiefout doordat de verbinding tussenhet cv-toestel en de CM937 is onderbroken ofkortgesloten.Controleer of de stekker van decv-toestel in het stopcontact zit.Het scherm geeft niets weer.Na installatie van de thermostaat is de netvoedingvan het cv-toestel nog niet ingeschakeld en is deoplaadbare voedingscel nog niet opgeladen (duurtmax. 1 uur).1) Controleer of de stekker vande cv-toestel in het stopcontactzit.2) Controleer de bedrading.3) Neem contact op met deinstallateur.De tijdaanduiding knippert op deverkeerde tijd.De voedingsspanning of de verbinding tussende thermostaat en de ketel is geruime tijdonderbroken geweest. Na het opnieuwinschakelen van de voedingsspanning moetde klok weer gelijk worden gezet.Controleer of de stekker van hetcv-toestel in het stopcontact zit.Is dit nog niet de oplossing,neem contact op met deinstallateur.28Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


StoringswijzerProbleem Mogelijke oorzaak OplossingOp het scherm verschijnt eenknipperend symbool.Het cv-toestel heeft een storing.Raadpleeg uw installateur. Indien uop de toets drukt, verschijnt er inde meeste gevallen een storingscode.Deze code is afhankelijk vanuw cv-toestel. Raadpleeg degebruiksaanwijzing van uw cvtoestelvoor nadere informatie.Op het scherm verschijnt “IN-TERNE FOUT” en een knipperendsymbool.Er is een interne fout in de thermostaatopgetreden.Neem contact op met deInstallateur of Honeywell Infolijn.Op het scherm verschijnt “IN-TERNE FOUT”, een knipperendsymbool en de kamertemperatuurgeeft continu “--” weer.Het temperatuur-meetcircuit functioneert niet.Neem contact op met deinstallateur of Honeywell InfolijnDe achtergrondverlichtingwerkt niet.De bijhorende parameter is nog niet geactiveerd.Neem contact op met deinstallateur of Honeywell Infolijn.De achtergrondverlichting werktniet of niet altijd.De achtergrondverlichting maakt gebruik van eenoplaadbare voedingsbron. Deze voedingsbronwordt opgeladen door de verbinding met hetcv-toestel. Wanneer het scherm oplicht, loopt devoedingsbron sneller leeg, dan dat deze wordtopgeladen. Als het scherm te vaak achtereenwordt verlicht raakt de voedingsbron leeg.De voedingsbron moet dan eerstweer worden opgeladen. Dit duurtmaximaal een uur.Druk gedurende 1 uur geen toetsop de thermostaat in en controleerof na deze tijd het scherm weerwordt verlicht.29


Veelgestelde vragenHoe kan ik voor de hele dag dezelfde temperatuur instellen?Voor gebruik als een eenvoudige thermostaat met voor onbepaaldetijd dezelfde temperatuur, verplaatst u de keuzeknop naar CONTINU.U kunt de temperatuur handmatig wijzigen met behulp van de TEMPof toets. Dat kan met stappen van 0,5°C tussen 5°C en 35°C. Dethermostaat handhaaft deze temperatuur totdat een andere bedieningswijzeof temperatuur gekozen wordt.31


Veelgestelde vragenKan ik mijn Chronotherm Modulation ook voor koeling gebruiken?Ja, als uw systeem hierin voorziet is, kunt u de thermostaat ook gebruikenvoor koeling. U kunt dan tussen de verwarmings- en koelstand schakelendoor tegelijk de TEMP of toets 5 seconden ingedrukt te houden,ongeacht de bedieningswijze AUTO, CONTINU of VORST. Op het schermverschijnt even KOELEN om aan te geven dat de koelstand ingeschakeld is.Onderstaande tabel toont de fabrieksinstellingen voor het koelprogramma,maar deze kunnen op dezelfde wijze als het verwarmingsprogrammaaangepast worden.Maandag t/m vrijdagPeriode 1 2 3 4 5 6Tijd 6:30 8:00 12:00 14:00 18:00 22:30Temperatuur 24°C 28°C 24°C 28°C 24°C 24°CZaterdag & zondagPeriode 1 2 3 4 5 6Tijd 8:00 10:00 12:00 14:00 18:00 23:00Temperatuur 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°COpmerking: Enkel mogelijk indien het koelsysteem ook via OpenTherm®-communicatiekan werken.Hoe kan ik controleren of de thermostaat werkt, als er iets gebeurtmet mijn verwarmingssysteem?Raadpleeg het voorgaande hoofdstuk Storingswijzer. Als het probleem dannog niet opgelost kan worden, kunt u contact opnemen met uw installateur.De thermostaat mag uitsluitend geopend of verwijderd worden door eenerkend vakman om mogelijk letsel door een elektrische schok en/of schadeaan het apparaat te voorkomen.32Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


Veelgestelde vragenWelke andere onderdelen zijn er verkrijgbaar voor deChronotherm Modulation ?1. Buitentemperatuurvoeler (F42010971-001)De buitentemperatuurvoeler kan aangesloten worden op uw thermostaatom de buitentemperatuur weer te geven. Als u tweemaal op de toetsdrukt, wordt op de thermostaat de buitentemperatuur weergegeven.2. Externe binnentemperatuurvoeler (F42010972-001)De externe binnentemperatuurvoeler kan aangesloten worden op uwthermostaat om de temperatuur te regelen van een andere ruimte waarde thermostaat niet eïnstalleerd kan worden, bijv. in een bedrijfspand,waar anders iedereen de instellingen zou kunnen wijzigen.3. Telefooninterface (CT241)De telefooninterface kan aangesloten worden tussen uw thermostaaten telefoon, zodat u van op afstand telefonisch de temperatuur kuntinstellen. Deze functie kan worden ingeschakeld door naar uw woning tebellen en een speciale toetscombinatie in te drukken. Hiermee wordt de‘tele’ temperatuurinstelling actief (standaard 21 graden) en wordt hetsymbool zichtbaar op het scherm. De instelling van 21 graden kangewijzigd worden nadat elke andere instelling tussen de 5 en 35 graden.Bel hiervoor uw installateur of de Infolijn.De thermostaat schakelt weer terug naar het normale programma door hetsignaal van de telefooninterface te resetten of door opnieuw op te bellen ende code voor het normale programma in te toetsen.NB: neem voor meer informatie over bovenstaande onderdelen contact op met uwinstallateur of bel met Honeywell Infolijn.33


Het opstellen van uw programmaProgramma voor maandagPeriode Aanvangstijdstip Temperatuurinstelling123456Programma voor dinsdagPeriode Aanvangstijdstip Temperatuurinstelling123456Programma voor woensdagPeriode Aanvangstijdstip Temperatuurinstelling123456Programma voor donderdagPeriode Aanvangstijdstip Temperatuurinstelling12345634Chronotherm Modulationgebruiksaanwijzing


Het opstellen van uw programmaProgramma voor vrijdagPeriode Aanvangstijdstip Temperatuurinstelling123456Programma voor zaterdagPeriode Aanvangstijdstip Temperatuurinstelling123456Programma voor zondagPeriode Aanvangstijdstip Temperatuurinstelling12345635


Meer weten?Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392E-mail: infolijn@honeywell.nlwww.kijkvoelbeleef.nlHoneywell B.V.Postbus 126831100 AR Amsterdam Z.O.Tel.: 020 - 56 56 911www.honeywell.nl42010943-739© 2009 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.Printed in Europe. NL2P–1453NL01 R0809

More magazines by this user
Similar magazines