11.07.2015 Views

Algemene berichten KNVB district Zuid I - VV GOES

Algemene berichten KNVB district Zuid I - VV GOES

Algemene berichten KNVB district Zuid I - VV GOES

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I52 december 2010INHOUD1 Algemeen ........................................................................................ 21.1 Nieuwjaarsinstuif <strong>Zuid</strong> I ....................................................................................... 21.2 Aftreden vice voorzitter <strong>Zuid</strong> I ........................................................................... 21.3 <strong>KNVB</strong> in Bedrijf ........................................................................................................ 21.4 Kunstgras en de winter ........................................................................................ 31.5 <strong>KNVB</strong> Voetbaldagen 2011 ................................................................................... 52 Tuchtzaken ...................................................................................... 62.1 Uitsluitingen omgezet in alternatieve straf .................................................... 62.2 Beroepszaken Landelijk ........................................................................................ 62.3 Beroepszaken <strong>Zuid</strong> 1 ............................................................................................. 63 Scheidsrechterszaken .................................................................... 93.1 Overzicht Shuttle Run Testen en Spelregeltoetsen ..................................... 93.2 Scheidsrechteraansteller afwezig ...................................................................... 94 Overig ............................................................................................ 104.1 Wijzigingen adresboek ....................................................................................... 104.2 Wijzigingen verenigingen .................................................................................. 124.3 Wijzigingen wedstrijdofficials .......................................................................... 14


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I1 Algemeen1.1 Nieuwjaarsinstuif <strong>Zuid</strong> IAlle officials en verenigingen worden uitgenodigd voor de Nieuwjaarsinstuif van het <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I.Op vrijdag 7 januari 2011 heffen wij met u het glas om het nieuwe jaar in te luiden. Deze informeleNieuwjaarsinstuif wordt gehouden in het NAC stadion te Breda van 19.30 – 21.30 uur.Het <strong>district</strong>sbestuur hoopt veel verenigingen en officials te mogen begroeten en verzoekt eeniederzich vooraf aan te melden via de mail: zuid1-management@knvb.nl (voor 24 december a.s.) oftelefonisch: 076-57283321.2 Aftreden vice voorzitter <strong>Zuid</strong> ITijdens de <strong>district</strong>svergadering, gehouden op 25 november jl., is de vice voorzitter van <strong>Zuid</strong> I, WaltherHoosemans afgetreden. Tijdens de Nieuwjaarsinstuif op 7 januari a.s. zal officieel afscheid van hemworden genomen.Bart Bruggeman volgt Walther Hoosemans op als vice voorzitter. De heer Bruggeman was de laatstejaren actief als afgevaardigde amateurvoetbal.1.3 <strong>KNVB</strong> in BedrijfVraagt u zich wel eens af wat er allemaal op het <strong>district</strong>skantoor in Breda gebeurt? Wie werken erallemaal en wat komt er allemaal kijken bij bijvoorbeeld een competitieplanning, verwerken vangele/rode kaarten, overschrijvingen, versturen van post e.d. Graag nodigen wij uw bestuur van harteuit om dit eens met eigen ogen te komen zien.Tijdens dit bezoek krijgt u een rondleiding, maakt u kennis met de medewerkers/sters en kunt u uwvragen stellen en/of onderwerpen aangeven die wij met u kunnen bespreken.Per vereniging kunnen maximaal 3 personen hieraan deelnemen.Voor het opgaveformulier, de data en het programma verwijzen wij u naar onze website:www.knvb.nl/zuid1.Groepenactie oefenwedstrijd Nederland – OostenrijkOp woensdag 9 februari a.s. speelt het Nederlands elftal een oefenwedstrijd tegen Oostenrijk in hetPhilips Stadion te Eindhoven, aanvang 20.30 uur.Alle verenigingen in <strong>Zuid</strong> I wordt de mogelijkheid geboden deze wedstrijd te bezoeken tegen eengereduceerd tarief. Voor meer informatie verwijzen wij de verenigingen naar onze site:www.knvb.nl/zuid1/algemeenTakkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 2 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I1.4 Kunstgras en de winterRegelmatig worden vragen gesteld over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterseomstandigheden. Met onderstaande wordt getracht wat meer duidelijkheid te verschaffen over demogelijkheden van bespeling van kunstgrasvelden in de winter.Kunstgras en vorstHet product kunstgras is in beginsel vorstbestendig. Zeker de tegenwoordig veel gebruiktepolyethyleenvezel (PE) kan goed tegen vorst. Oudere vezeltypen als polypropyleen (PP) zijn bij vorstkwetsbaarder. Bij de keuring in het laboratorium wordt het kunstgras getest bij temperaturen van - 20°tot + 40° Celsius. Dit is nodig omdat het product z owel in landen met een zeer winters klimaat - denkaan Scandinavië - als in zeer warme landen - bijvoorbeeld Afrika - wordt toegepast. De rubberinfill diewordt gebruikt kan ook goed tegen vorst (denk aan autobanden). Er zal mogelijk wel enige verhardingoptreden omdat het materiaal door de vorst wat stugger wordt. De moderne kunststofkorrels (TPE)veranderen onder zeer koude omstandigheden nauwelijks.Kale of droge vorstProblemen met de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden ontstaan eigenlijk op het moment dat ersprake is van een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt. Kale of droge vorst is voor kunstgrasgeen enkel probleem en bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Het is zelfs zo dat kalevorst een uitdrogende werking heeft. Misschien is een bevroren kunstgrasveld iets harder maar inieder geval vele malen vlakker dan een natuurlijk speel- of trainingsveld.RijpRijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp inde lucht. Rijp is van tijdelijke aard en verdwijnt als de temperatuur door de zon omhoog gaat. Onderbewolkte omstandigheden kan rijp echter wel hardnekkig zijn.Voor een kunstgrasveld is rijp technisch geen probleem. De vezel zal niet afbreken door deaanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal wel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre deaanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt.Plaatselijke lichte rijp kan eventueel worden verwijderd door met een licht sleepnet te slepen.IJzel of onderkoelde regenIJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een bevrorenoppervlak. Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak glad wordt. IJzel verdwijnt vaakbinnen een paar uur, maar kan soms hardnekkig zijn. Bespeling van een beijzeld kunstgrasveld zal inde meeste gevallen tot een (tijdelijke) afgelasting leiden omdat het te gevaarlijk is voor de spelers.SneeuwSneeuw is voor het product kunstgras in principe geen probleem. Bespelen van een licht besneeuwdveld vormt voor een kunstgrasveld dus geen risico, maar mogelijk wel voor de sporter omdat het gladkan worden. Toch is het raadzaam om een redelijk besneeuwd kunstgrasveld niet te bespelen.Bespelen heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat en in de rubber wordt getrapt. Detemperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen of er vormt zich een ijslaagje.Onder dat soort omstandigheden kan er zeker niet worden gespeeld. Verder duurt het vaker langerdat een besneeuwd en bespeeld veld na intree van de dooi weer bespeelbaar is.Sneeuwruimen met sneeuwschuivers wordt niet aanbevolen in verband met de risico's voor de mat.De aanwezige sneeuwschuifapparatuur met bijbehorende tractie is niet afgestemd op het gebruik opsportvelden. Sneeuwruimen met sneeuwblazers of in handkracht verwijderen kan minder kwaad maaris bij grote hoeveelheden zeer bewerkelijk. Een bijkomend nadeel is dat met de sneeuw ook eenhoeveelheid rubber wordt meegenomen. Nadat de sneeuw is verdwenen dient de rubber in het veld teworden aangevuld en de rubber die achter is gebleven op de stortplaats van de sneeuw te wordenopgeruimd.Een aandachtspunt bij het ruimen van sneeuw is dat vrijwel altijd sneeuw- of ijsresten achterblijven.Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 3 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> IDeze kunnen gladheid veroorzaken. Als geringe resten sneeuw achter blijven kan het wenselijk zijndeze te spreiden door het veld te slepen met een licht sleepnet. Als de temperatuur hierbij nog ietsboven het vriespunt komt, heeft slepen nog een beter effect.Als het kort voor of tijdens de wedstrijd sneeuwt, kan het nodig zijn de lijnen sneeuwvrij te maken. Inhoeverre de sneeuwval invloed op de wedstrijd heeft zal door de scheidsrechter moeten wordenbeoordeeld. Voor het veld heeft dit soort beginnende sneeuwval geen directe consequenties.Naast sneeuw en ijzel zijn er nog een aantal andere vormen waarin winterse neerslag kan vallen.Hierbij moet worden gedacht aan hagel, korrelsneeuw, ijsregen, etc. In alle situaties zal moetenworden beoordeeld of bespeling tot gevaar voor de sporters leidt.OpdooiOpdooi is een term uit de wegenbouw. Opdooi noemt men het verschijnsel wanneer na intreden vande dooi het dooiwater niet weg kan door bevroren en ondoorlatende grond eronder.Kunstgrasconstructies worden opgebouwd met materialen die weinig tot geen vocht opnemen en inieder geval zeer goed waterdoorlatend zijn. Bovendien wordt door een drainage en een goeddrainerend zandpakket ervoor gezorgd dat overtollig hemelwater en grondwater snel wordenafgevoerd. Globaal kan worden aangehouden dat in de bovenste 50 cm van de constructie geen totweinig water zal achterblijven. De kans dat in een kunstgrasconstructie afsluitende ijslagen ontstaan isdus gering. De meeste kans op ijsvorming bestaat in het laagje zand in de kunstgrasmat. Dit laagjebestaat uit redelijk grof zand, maar door organische vervuiling is de kans groter dat water blijft hangenen bevriest.Als bij het dooiproces water op het veld blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag in deconstructie. Met bespeling zal dan gewacht moeten worden tot het water is verdwenen. Normaliter zaldit één tot hooguit twee dagen duren.Blijft er geen water staan en is het speeloppervlak verder droog en schoon van sneeuw, dan kan er inbeginsel weer worden gespeeld. Het verdient wel aanbeveling om betreding van het veld metonderhoudsapparatuur nog enige tijd uit te stellen tot de vorst volledig is verdwenen.Zout en pekelSneeuw en vorst bestrijden met zout of pekel is niet verstandig. Uiteindelijk zal het zout in de bodemen mogelijk in het grondwater terechtkomen, wat niet goed is voor het milieu. Technisch heeft gebruikvan zout echter geen directe consequenties voor de kunstgrasmat. De meeste leveranciers zullen hetgebruik van zout en andere chemische middelen niet adviseren en mogelijk uitsluiten van degarantievoorwaarden.GevoelstemperatuurIn de wind kan het een stuk kouder aanvoelen dan uit de wind. Dit verschijnsel staat bekend alsgevoelstemperatuur of windchill. Hoe kouder het is en hoe harder het waait des te kouder voelt hetaan. Lichte vorst kan daardoor bij stevige wind soms onaangenaam aanvoelen.Het KNMI waarschuwt meestal als de luchttemperatuur in combinatie met de windsnelheid tot eengevoelstemperatuur van -15° Celsius of lager zal le iden. Een sporter die flink in beweging blijft envoldoende is gekleed, zal onder dit soort omstandigheden niet direct door kou worden bevangen.Staat men stil (toeschouwers), is men minder actief (denk aan kinderen) en/of niet goed gekleed danis bevriezing van de blote huid mogelijk.Overigens heeft de gevoelstemperatuur geen enkel effect op levenloze dingen zoals eenkunstgrasveld. Niet spelen omdat het voor het veld te koud is, is dus een oneigenlijk argumentTakkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 4 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I1.5 <strong>KNVB</strong> Voetbaldagen 2011Aanvallen, verdedigen en omschakelen; alles komt aan bod tijdens de <strong>KNVB</strong> Voetbaldagen diekomende zomer weer op verschillende locaties in <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I zullen plaatsvinden. Voor de regio'sDordrecht en Tiel worden de <strong>KNVB</strong> Voetbaldagen in de week van 8 tot en met 12 augustus 2011georganiseerd en voor de overige regio's zal dat zijn in de week van 15 tot en met19 augustus 2011.Drie dagen lang krijgen jongens en meisjes, leden en niet-leden, in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaareen gevarieerd programma aangeboden. De <strong>KNVB</strong> Voetbaldagen staan onder leiding vangediplomeerde trainers en het programma kent verschillende trainingsvormen.Het deelnemersbedrag, wat nog vastgesteld moet worden, is in ieder geval inclusief een Nike-pakket,bestaande uit een shirt, broek, kousen en een bal. Na afloop ontvangen alle deelnemers eencertificaat met groepsfoto.InschrijvenVanaf maandag 10 januari 2011 kunnen jongens en meisjes, leden en niet-leden, geboren 1 januari1997 tot en met 31 december 2002 zich inschrijven via deze website.LET OP: Relatiecode is verplicht!Om in te kunnen schrijven is het hebben van een relatiecode verplicht. Zorg dus dat deze voor 10januari 2011 bekend is. Jongens en meisjes die lid zijn van een voetbalvereniging kunnen deze codeop hun spelerspas vinden. Diegene die (nog) geen spelerspas hebben, moeten hun relatiecode bij deledenadministratie van hun vereniging opvragen. Jongens en meisjes die geen lid zijn van eenvoetbalvereniging, verzoeken wij om voorafgaand aan de inschrijving contact op te nemen metCharlotte Trappel, via charlotte.trappel@knvb.nl. Zij kunnen dan via het opgeven van persoonlijkegegevens een relatiecode ontvangen. De volgende gegevens hebben we nodig: Voorletters Voor- en achternaam Geboortedatum Adres Telefoonnummer(s) E-mailadresInformatieMeer informatie over de <strong>KNVB</strong> Voetbaldagen is binnenkort te verkrijgen via deze website.Contactpersoon van het <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I is Charlotte Trappel, bereikbaar via charlotte.trappel@knvb.nl.Het verzoek om deze informatie door te zetten naar de doelgroepen van uw vereniging(C-junioren, D- en E-pupillen)Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 5 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I2 Tuchtzaken2.1 Uitsluitingen omgezet in alternatieve strafVereniging Speler ElftalSBC L. Teunissen A1Valkenswaard B. Velter B1MEC’07MEC’07B<strong>VV</strong>R. BiesbergenD. BaauwU. AykinA1C12.2 Beroepszaken LandelijkBeroepszaak – WKEEen geldboete van € 75,- alsmede 1 winstpunt in mindering (1 e elftal). Deze strafoplegging heeftplaatsgevonden omdat de vereniging WKE schuldig is bevonden aan collectief wangedrag door hetleveren van commentaar op en het beledigen van de (assistent-)scheidsrechter(s) door meerderespelers en functionarissen na afloop van de wedstrijd Be Quick 1887 1 – WKE 1, gespeeld op 25september 2010.Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie van beroep tot het oordeelgekomen, dat het bewijs van hetgeen de vereniging WKE is verweten, voldoende is geleverd. Decommissie van beroep bevestigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie.2.3 Beroepszaken <strong>Zuid</strong> 1CvB-nummer 10/11-003, strafzaak 1209944, appellant M. Slegers, lid van de voetbalverenigingUnitas ‘59, wordt wegens het slaan van de scheidsrechter en het gebruiken van grove of beledigendetaal en/of beledigend gebaar tegenover de scheidsrechter met ingang van 11 oktober 2010 uitgeslotenvan deelname aan de eerstvolgende 6 wedstrijden.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-009, strafzaak 1231574, appellant R. ter Linden, lid van dezaalvoetbalvereniging CFE/VDL Groep, wordt wegens het omver trappen van een straftijdstoel metingang van 20 oktober 2010 uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende 6 wedstrijden.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-010, strafzaak 1231573, appellant F. ter Linden, lid van dezaalvoetbalvereniging CFE/VDL Groep, wordt wegens het gooien van een bidon in het veld en hetweigeren het speelveld te verlaten met het staken van de wedstrijd Verest Sport 1 – CFE/VDL Groep2 d.d. 24 september 2010 tot gevolg met ingang van 20 oktober 2010 het recht ontzegd bij wedstrijdenvan enig team de functie van coach te vervullen tot en met de dag waarop bovengenoemd team deeerstvolgende 8 wedstrijden heeft gespeeld.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-011, strafzaak 1218423, appellant voetbalvereniging WHS, wordt wegens hetniet spelen bezoekend elftal/team bij de wedstrijd SPS 4 – WHS 4 d.d. 2 oktober 2010, een geldboeteopgelegd van € 25,00.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-012, strafzaak 1218287, appellant voetbalvereniging RCS, wordt wegens hetniet spelen bezoekend elftal/team bij de wedstrijd OJC Rosmalen 2 – RCS 2 d.d. 3 oktober 2010, eenTakkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 6 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> Igeldboete opgelegd van € 50,00 en tevens 3 winstpunten in mindering gebracht op de ranglijst van decompetitie voor het betreffende team.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-013, strafzaak 1225996, appellant voetbalvereniging Oosterhout, wordtwegens het staken van de wedstrijd Oosterhout 1 – Terneuzen 1 d.d. 10 oktober 2010, door hetgedrag van haar leden en het als vereniging mede verantwoordelijk zijn voor het niet naar behorenuitvoeren van de taak van wedstrijdcoordinator zoals beschreven in artikel 2.13 van hetBewaarnummer een geldboete opgelegd van € 200,- alsmede 2 winstpunten in mindering gebracht opde ranglijst van de competitie voor het betreffende team en dat het elftal voorwaardelijk uit decompetitie wordt genomen met een proeftijd van 1 jaar. Voorts is besloten dat het restant van dewedstrijd t.w. 46 minuten bij een stand van 0-2, in het voordeel van Terneuzen, dient te wordenuitgespeeld.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-014, strafzaak 1229830, appellant D. Brison, lid van de voetbalverenigingOosterhout, wordt wegens het gebruiken van grove of beledigende taal en/of beledigend gebaartegenover de scheidsrechter en het bedreigen van de scheidsrechter met ingang van 13 oktober 2010uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende 10 wedstrijden.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-015, strafzaak BBJF515, appellant voetbalvereniging Wilhelmina, wordtwegens het wangedrag van uw spelers, te weten het deelnemen aan een opstootje met het stakenvan de wedstrijd Wilhelmina 6 – Nieuwkuijk 4 d.d. 19 september 2010 tot gevolg op grond van artikel25 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, een geldboete opgelegd van € 300,-.Tevens heeft de tuchtcommissie besloten dat uw 6 e elftal definitief uit de competitie wordt genomen,hetgeen tot gevolg heeft plaatsing in de naast lagere klasse met ingang van het volgende seizoen.De spelers die in bovengenoemde wedstrijd zijn uitgekomen mogen in het resterende deel van hetseizoen niet uitkomen voor een ander veldvoetbalteam of zaalvoetbalteam.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-016, strafzaak 1204133, appellant voetbalvereniging HM<strong>VV</strong>, wordt wegenshet gedrag van uw leden en supporters, waaronder begrepen het deelnemen aan een massalevechtpartij met staken van de wedstrijd HM<strong>VV</strong> B1 – LEW B1 d.d. 25 september 2010 tot gevolg eengeldboete opgelegd van € 200,- waarvan € 100,- voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar alsmede2 winstpunten in mindering gebracht op de ranglijst van de competitie voor het betreffende team.De bij staken bereikte stand, t.w. 1-0 in het voordeel van uw vereniging zal als einduitslag wordenaangemerkt.De Commissie van Beroep verklaart het beroep van appellant niet ontvankelijk.CvB-nummer 10/11-017, strafzaak 1236530, appellant S. Antonio, lid van de voetbalverenigingArkel, wordt wegens het trappen van de scheidsrechter met ingang van 8 november 2010 uitgeslotenvan deelname aan de eerstvolgende 6 wedstrijden.Bovendien legt de tuchtcommissie appellant een straf op van 2 wedstrijden voorwaardelijk met eenproeftijd tot 8 november 2011. De voorwaardelijke uitsluiting is opgelegd onder de voorwaarde, datappellant tijdens de proeftijd niet opnieuw een (soortgelijke) overtreding begaat.De Commissie van Beroep vernietigt de uitspraak van de Tuchtcommissie. De Commissie van Beroepdoet zelf de zaak af. De Commissie van Beroep bepaalt dat appellant met ingang van 8 november2010 voor de duur van 6 maanden geschorst wordt. Bovendien legt de Commissie van Beroepappellant een voorwaardelijke schorsing op voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van eenjaar. Omdat de duur van de proeftijd begint te lopen na de duur van de onvoorwaardelijke schorsingloopt de proeftijd van de voorwaardelijke schorsing tot 8 mei 2012. Deze voorwaardelijke schorsingwordt appellant opgelegd onder de voorwaarde, dat appellant tijdens de proeftijd niet opnieuw een(soortgelijke) overtreding begaat.Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 7 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> ICvB-nummer 10/11-018, strafzaak 1236108, appellant voetbalvereniging METO, wordt wegenshet staken van de wedstrijd SC Welberg A1 – METO A1 d.d.16 oktober 2010 een geldboete opgelegdvan € 200,- alsmede 2 winstpunten in mindering gebracht op de ranglijst van de competitie voor hetbetreffende team.De bij staken bereikte stand, t.w. 3-2 in het voordeel van SC Welberg zal als einduitslag wordenaangemerkt.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-019, strafzaak 1213555, appellant voetbalvereniging Tivoli, wordt wegens hetstaken van de wedstrijd Geldrop/Houta Bouw 4 – Tivoli 2 d.d. 3 oktober 2010, een geldboete opgelegdvan € 300,-.Tevens heeft de Tuchtcommissie besloten dat uw 2 e elftal definitief uit de competitie wordt genomen,hetgeen tot gevolg heeft plaatsing in de naast lagere klasse met ingang van het volgende seizoen.De spelers die in bovengenoemde wedstrijd zijn uitgekomen mogen in het resterende deel van hetseizoen niet uitkomen voor een ander veldvoetbalteam of zaalvoetbalteam.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-020, strafzaak 1236518, appellant B. Trapman, lid van de voetbalverenigingSVW, wordt wegens het bedreigen van de scheidsrechter met ingang van 12 november 2010uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende 2 wedstrijden.Indien u al een wedstrijd niet heeft meegespeeld als gevolg van de directe rodekaartregeling (artikel 9lid 3 onder a Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal), wordt deze wedstrijd op de uitgesprokenstraf in mindering worden gebracht.Bovendien legt de Tuchtcommissie u een straf op van 2 wedstrijden voorwaardelijk met een proeftijdtot 12 november 2011. De voorwaardelijke uitsluiting is opgelegd onder de voorwaarde, dat u tijdensde proeftijd niet opnieuw een (soortgelijke) overtreding begaat.Op 19 november 2010 is de opgelegde straf opgeschort.De Commissie van Beroep vernietigt de uitspraak van de Tuchtcommissie. De Commissie van Beroepdoet zelf de zaak af en bepaalt dat appellant met ingang van 12 november 2010 uitgesloten is vandeelname aan de eerstvolgende 4 wedstrijden. Bovendien legt de Commissie van Beroep appellanteen straf op van 4 wedstrijden voorwaardelijk met een proeftijd tot 12 november 2011. Devoorwaardelijke uitsluiting wordt opgelegd onder de voorwaarde, dat appellant tijdens de proeftijd nietopnieuw een (soortgelijke) overtreding begaat. De opschorting van de straf wordt door de Commissievan Beroep met ingang van 26 november 2010 opgeheven.CvB-nummer 10/11-021, strafzaak 1236107, appellant voetbalvereniging SC Welberg, wordtwegens het staken van de wedstrijd SC Welberg A1 – METO A1 d.d.16 oktober 2010 een geldboeteopgelegd van € 200,- alsmede 2 winstpunten in mindering gebracht op de ranglijst van de competitievoor het betreffende team.De bij staken bereikte stand, t.w. 3-2 in het voordeel van SC Welberg zal als einduitslag wordenaangemerkt.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 8 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I3 Scheidsrechterszaken3.1 Overzicht Shuttle Run Testen en Spelregeltoetsendecember 2010 <strong>Zuid</strong> 1 (Herkansing)De herkansingen van de shuttle run testen/spelregeltoetsen zijn bekend.Op de hieronderstaande data en locaties worden deze georganiseerd.Datum Aanvang Ondergrond Locatie Aanmeldendinsdag 7 december 2010 19.30 uur kunstgraszaterdag 11 december 2010 10.00 uur Zaalvv De BaronieMelden: COVS Clubhuis De TossValkenierslaan 285 aBredaTel. 076 – 560 14 99Sporthal BeukBeukenlaan 44731 CG OudenboschTel. 0165-312385COVS BredaPiet JanssenHeusdenhoutsestraat 7-84817 WB BredaTel. 076 – 888 50 34E-mail: breda@covs.nlCOVS RoosendaalSjef EijdemsGreeflaan 634724 CX WouwTel. 0165 - 300713E-mail: roosendaal@covs.nl3.2 Scheidsrechteraansteller afwezigDe scheidsrechteraansteller voor de zaterdag senioren, de heer D. Bouman, is afwezig vanafvrijdag 9 december tot en met zondag 19 december 2010. Zijn vervanger is de heer N.Meulmeester, telefoonnummer 0118-470590.Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 9 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I4 Overig4.1 Wijzigingen adresboekD11 W.P.J.M. Hoosemans (DB) Doorhalen als vice voorzitterD11 A.Bruggeman (DB) Toevoegen als vice voorzitterD13 F.Dudok Doorhalen als clusterafgevaardigde cluster 1veldvoetbalD13 F.Dierickx Doorhalen als clusterafgevaardigde cluster 4veldvoetbalD13 P.Lucas Doorhalen als clusterafgevaardigde cluster 5veldvoetbalD13 B.G.Kannekens Toevoegen als clusterafgevaardigde cluster 6veldvoetbalD13 F.Schiereck Doorhalen als clusterafgevaardigde cluster 8veldvoetbalD13 G. van den Heuvel Doorhalen als clusterafgevaardigde cluster 10veldvoetbalD13 M.L. van Rijswijk Toevoegen als clusterafgevaardigde cluster 12veldvoetbalD14 A.A.Bekkers Doorhalen als clusterafgevaardigde cluster 14veldvoetbalD14 P.Kamp Doorhalen als clusterafgevaardigde cluster 15veldvoetbalD14 C.M. Munsters Doorhalen als clusterafgevaardigde cluster 19VeldvoetbalD14 P. de Loos Doorhalen als clusterafgevaardigde cluster 3zaalvoetbalD14 P.A.J.Canters Doorhalen als clusterafgevaardigde cluster 5zaalvoetbalD14 P.P.F.M.Kemp Doorhalen als clusterafgevaardigde cluster 5zaalvoetbalD15 A.Bruggeman Doorhalen als afgevaardigde amateurvoetbalD15 G. van den Heuvel Toevoegen als afgevaardigde amateurvoetbalD15 C.M. Munsters Toevoegen als afgevaardigde amateurvoetbalTakkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 10 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> ID15 F.C.Schiereck Toevoegen als afgevaardigde amateurvoetbalD15 G. van den Heuvel Doorhalen als lid kamer jeugdvoetbalD15 P.Kamp Doorhalen als lid kamer jeugdvoetbalD15 F.R.Schiereck Doorhalen als lid kamer jeugdvoetbalD15 F.Dudok Doorhalen als lid kamer ondersteuning clubbesturenD15 P.Lucas Doorhalen als lid kamer ondersteuning clubbesturenD15 C.M. Munsters Doorhalen als lid kamer ondersteuning clubbesturenD15 A.A.Bekkers Doorhalen als lid kamer scheidsrechterszakenD15 A.A.Bekkers Doorhalen als lid kamer voetbaltechnische zakenD17 F.Dierickx Doorhalen als lid kamer wedstrijdzakenD17 P.A.J.Canters Doorhalen als lid kamer zaalvoetbalD17 P.P.F.M. Kemp Doorhalen als lid kamer zaalvoetbalD17 P. de Loos Doorhalen als lid kamer zaalvoetbalD22 A.C.Maas Toevoegen als lid van de werkcommissieVertegenwoordigend veldvoetbalD23 J.F.Schultink Toevoegen als lid van de werkcommissiejeugdvoetbalD192 A.A.M. Bekkers (BYSH19L) Doorhalen als clusterafgevaardigdeD192 P.A.J. Cantes (BZDJ02P) Doorhalen als clusterafgevaardigdeD192 F.Dierickx (BZNL872) Doorhalen als clusterafgevaardigdeD192 F.Dudok (GCBH599) Doorhalen als clusterafgevaardigdeD193 P.Kamp (BYVJ17G) Doorhalen als clusterafgevaardigdeD193 B.G.Kannekens (FVDH263) Toevoegen als clusterafgevaardigdeMartinus v.d. Mortelstraat 174661 CT HALSTERENTel. 0164-685329D193 P.P.F.M. Kemp (MDCM16D) Doorhalen als clusterafgevaardigdeD193 P. de Loos (MBRL15M) Doorhalen als clusterafgevaardigdeD193 P.Lucas (BYZQ89Y) Doorhalen als clusterafgevaardigdeD193 A.C.Maas (BVZD45M) Toevoegen als commissielidTakkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 11 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> ISprangsevaart 225161 JW SPRANG - CAPELLETel. 0416-283818D194 M.L. van Rijswijk (BXGF602) Toevoegen als clusterafgevaardigdeLiesboslaan 284814 NW BREDATel. 076 5224703D194 J.F.Schultink (BMLM64B) Toevoegen als commissielidJip en Janneke 934207 VH GORINCHEMTel. 0183-621075D197Vereniging van Oefenmeesters Nederland (<strong>VV</strong>ON)Secretariaat: N. de FrelBeukenlaan 364624 AG BERGEN OP ZOOM06-30818906ndefrel@hotmail.com4.2 Wijzigingen verenigingenD52 Braakhuizen Wijziging secretaris:Wordt: J. Rademakers, Amroth 12c,5663 RD, GeldropTel. 06-53783186D57 Clinge Wijziging Jeugdcoördinator:Wordt: C. MannaertTel. 0114-311665D66 FC Eindhoven Wijziging jeugdcoördinator:Wordt: M. BruynaersTel. 06-33030198D68 Eteha Wijziging tenue:Shirt: rood/blauwBroek: witKousen: witD70 SC Gastel Wijziging correspondentieadres:Wordt:Kastanjelaan 26,4751 JE Oud GastelD71 Gloria UC Toevoegen: wed.secr. junioren enWed.secr. pupillen: H. SpijkersTel: 013-5079696D76 Hapert Wijziging correspondentieadres:Wordt: Postbus 45,5527 ZG, HapertTakkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 12 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> IWijziging secretarisWordt: J. van Buul, Het Kaar 29,5527 GS, HapertTel. 0497-380805D81 H<strong>VV</strong>’24 Wijziging naam accommodatie:Gemeentelijk sportpark H<strong>VV</strong>’24Wordt: Sportpark H<strong>VV</strong>’24D92 Marvilde Wijziging secretarisWordt: R.C.J. van GenesenMerefeltstraat 105503 XH VeldhovenTel. 06-24913328Wijziging voorzitter:Wordt: L.J.M.J. CreemersTel. 040-2546273Wijziging penningmeesterWordt: M.J.G. de JongeTel. 06-41103961Wijziging jeugdcoördinatorWordt: A.H.W. JakobsTel. 040-2216853D93 MZVC Wijziging voorzitter:Wordt: H. HooftmanTel. 0118-628167Wijziging tel.nr.accomodatie:0118-681195D109 Raamsdonk Wijziging tenue:Shirt: blauwBroek: witKousen: BlauwD130 Steenbergen Correspondentieadres is:Postbus 31, 4650 AA SteenbergenWijziging Wed.secr. junioren enWed.secr.pupillen:H. de Bruin Tel. 06-15064152Wijziging Tel. Accommodatie:Tel: 0167-564214D133 Terhole Wijziging secretariaat:Wordt: E. van der Klooster,Notenhof 8, 4583 SG TerholeTel. 0114-314461B158 Zeelandia Wijziging tel.nr. accommodatie:0118-628774Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 13 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I4.3 Wijzigingen wedstrijdofficialsD166 E.H.A. Beumer (BWKG51A) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalBeneluxlaan 125101 ZD DongenTel: 0162-322955D166 Y. Acikgoz (NNLR15J) Aangemeld als scheidsrechters veldvoetbalAdriaan Brouwerstraat 114625 AN Bergen op ZoomTel: 0164-851670D168 M. van Diesen (FWHH56H) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalRidderstraat 1-B5211 JZ Den BoschTel: 06-17862719D168 J. Daane (MBLK69S) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalRijnlaan 254615 CA Bergen op ZoomTel: 0164-238300D168 E.H.R.M. van Damme (GDJX72J) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalVan Dijkstraat 184561 KR HulstD169 H.C. Filius (BBJN108) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalPiersonstraat 114463 TD GoesD171 J.R. Horst (GJZG579) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalKraanven 575595 DA LeendeD172 H.R. Khojastehpay (FZLJ91R) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalHutdijk 105583 XA WaalreD172 J.J.E.J. Koningstein (BZCF03X) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalRietgors 335221 HH Den BoschTel: 06-21227313D172 P.J.A.M. Kommers (BYDP90F) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalOude Stee 144631 RL HoogerheideD172 E.T.M. Kloppers (FZPC21X) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalPastorielaan 415504 CN VeldhovenD173 W.J.F. Lensen (BXPX90Q) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalVierde Slagen 465233 VW Den BoschD174 K. van Mourik (FKZX62M) Nieuw adres:Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 14 van 15


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> IKarel Doormanstraat 11, 4001 GR TielD175 W.J.G.M. Peijnenburg (FFFQ15I) Nieuw adres:Mozartstraat 10, 5102 BE DongenD176 P. van Schilt (FQXG16C) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalKerkstraat 344664 BR LepelstraatTel: 06-43644455D177 W. van Steenbergen (FFFG07V) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalElftstraat 454285 XP WoudrichemD177 J. Spijker (FGLV305) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalMoriaansdreef 764645 GJ PutteTel: 06-39574855D178 J.H.A. Uitterhoeve (BZGW915) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalKamperfoeliestraat 24431 EC ‘s-GravenpolderD179 S.H.J.M. Wijten (BXYN26E) Nieuw adres:Duinbeek 24, 5653 PM EindhovenD182 J. de Kok (Z) (FNFB375) Afgemeld als scheidsrechter zaalvoetbalEscherstraat 163335 DC ZwijndrechtD184 J.A. van de Heide (BXNT59D) Aangemeld als assistent scheidsrechterRoerdomphof 205103 KB DongenD191 G.J.A. van den Brink (FFFG68K) Aangemeld als rapporteur zaalvoetbalProf Dr J E de Quaystraat 55531 EA BladelTel: 0497-384166Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 15 van 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!