DE STADSBRIL - Chiro

static.chiro.be

DE STADSBRIL - Chiro

De stadsbrilEen hulpmiddel voor een stadvriendelijke kijk op ChiroInleidingDe stadsbril... ¿Que?Met de stadsbril wil de stadscommissieeen belangrijk hulpmiddeltje aanbiedenvoor een stadsvriendelijke kijk op Chiro.Hiermee willen we iedereen in de Chirobewustmaken van de eigenheid vanchirowerking in de stad 1 . Que?In 2007 raadpleegde de stadscommissiediverse activiteiten en documenten enbeoordeelde ze op hun stadsvriendelijkheid.Zo bekeken we de begeleidingsbundelsvan verschillende cursussenzoals SB, IK en het afdelingsbivak. Ookhet tochtenboek en het groepsleidingboekbekeken we van naderbij. Hieldje er rekening mee dat stadsgroepenvaak minder leden hebben? Hoe kan jeeen spel voor 20 tito’s aanpassen aaneen groep met 6 tito’s? Heeft iedereener Chirokleren?Beschikken chiro’s in destad over een bos in de buurt? Hebbenzij genoeg leiding om een groepsleiderte kiezen? Kan je ook een survivaltochtorganiseren in de stad?In het mapje dat voor je ligt, vind jeper bekeken item enkele tips om jouwactiviteit of uitgave aan te passen aanleiding en groepen voor chirogroepen inde stad. Vaak zullen deze tips niet alleengelden voor chirogroepen in steden,maar ook waardevol zijn voor anderegroepen.Deze map vullen we verder aan in deloop van volgend werkjaar. We hopendat je een handig overzicht krijgt om injouw werking ook op maat van stadsgroepente werken. Heb je zelf nog tipshoe het beter kan? Laat ze ons wetenzodat we ze mee kunnen opnemen!Veel succes ermee!De stadscommissie1Niet alleen de grootsteden zoals Brussel, Gent of Antwerpen maar ook kleinere centrumsteden zoals Oostende, Roeselare, Aalst, Genk, Hasselt, Mechelen, Turnhout, Sint-Niklaas, Leuven, Kortijk en Brugge


De stadsbrilEen hulpmiddel voor een stadvriendelijke kijk op ChiroOrganiseer jij een IK?Aan een IK nemen leiding deeluit verschillende groepen, ook uitstadsgroepen. Op basis van de deelnemersbundelformuleerden wijonderstaande adviezen die ervoorzorgen dat jouw IK hen niet vergeet!ALGEMEENUitnodiging voor de cursusx Gebruik geen te zware taal zoalsbijvoorbeeld ‘met nadenkers over dewortels van onze Chiro’.x Spreek niet altijd over Chirofreaks, Chirofanaten,Chirosfeer, Chirosausje, …x Zorg voor zo weinig mogelijk drempels.Chiro’s zelf extra inschrijvingsformulierenlaten kopiëren of sloganszoals ‘Schrijf je snel in want de plaatsenzijn beperkt’ kunnen twijfelaarsafschrikken.x Verkleedkledij meenemen of verkleedkomen naar een SB is niet voor iedereenof elke cultuur evident. Zorg zelfvoor wat attributen voor de deelnemers.x Moet iedereen in Chirokledij komen?Zangstondex Zeg niet: “De Notenkraker zit in hetborstzakje van ons Chirohemd”. Zowelhet hemd als De Notenkraker zijngeen vanzelfsprekendheid.x Zorg voor teksten en melodieën vanChiroliedjes, niet iedereen kent ze uitzijn hoofd…x Is er alleen sfeer wanneer iedereenheel het repertoire aan Chiroliedjeskan meezingen of knalt het pas echtwanneer er ook andere toffe chansonsen R&B nummers in je zangstondeopgenomen worden?x Pas op met typetjes die de liedjesaanbrengen, misschien zit er wel zo’ntypetje in de leidingsploeg van eenvan je deelnemers of is het de mamaof papa van iemand uit de Chiro.Themax Pas op met typetjes, misschien zit erwel zo’n typetje in de leidingsploegvan een van je deelnemers of is hetde mama of papa van iemand uit deChiro. We denken aan Mo met joggingbroeken witte sokken, ma Flodder,Kelly de marina …


Variax Kan iedereen op je cursus mee etenzonder daarbij problemen te krijgenmet zijn principes of geloof?x Chirotaal is niet voor iedereen begrijpbaar.Laver, tafelmoment, dagklapper,leefgroep, … verduidelijk op tijd enstond.SPECIFIEK VOOR IKspelen makenx “Verdeel je groep in vijf kleine groepjes”“… oepsie, we zijn maar met vijfrakwi’s op zondag”, … Komen spelenvoor kleine groepen aan bod op je IK?x “ikke alleen voor 12 speelclub, shitdaar gaat mijn ‘wie-wordt-speelclubkoning-spel?’met zeven posten endrie pakkers”. Sommige groepen hebbenper afdeling maar één leid(st)er.Is er voldoende aandacht voor hetopvangen van die beperking door bijvoorbeeldleden die bepaalde rollenin het spel opnemen, een cassette diede uitleg van een leid(st)er vervangt,…x “dit spel spelen we op een grootgrasveld”, “voor dit spel trekken weeven naar het bos”, … Uitspraken diebij leiding in de stad misschien evende wenkbrauwen doen fronsen. Komtcreatief omgaan met lokalen en terreinenaanbod? Want niet iedereen heeftalle verschillende terreintypes binnenhandbereik.x “leden hebben gepaste kledij en hetnodige materiaal mee”. Zorg ervoordat de verwachtingen tav leden niette hoog zijn (verkleedkleren, extramateriaal). Voor sommige gezinnenuit een meer kwetsbaar milieu schrikthet soms af.Diversiteitx We willen ervoor ijveren om diversiteitbinnen de Chiro voldoende aan bodte laten komen op een IK. Let op metopdrachten en voorbeelden, ga er nieteenzijdig vanuit dat al je deelnemersuit een typisch Vlaams middenklassegezin komen. Op deze manier vermijdje opdrachten als deze: ‘noem 5verschillen tussen een Turks gezin enje eigen gezin’.x We willen ook dat op IK het volgendewordt bereikt. Nieuwe leiders en leidsterszijn zicht bewust van het belanghun leden en hun achtergrondsituatiegoed te leren kennen. Dat hoort bij debegeleidingshouding. Op die manierzullen ze meer op maat van hunkinderen kunnen werken. Geen zakenvragen die onmogelijk zijn, onaangenameverrassingen worden vermeden.Hoe beter je je leden kent en daaropinspeelt, hoe meer je het vertrouwenvan de ouders wint.Aanpassenx Het is goed dat leiding op IK uitgebreidondergedompeld wordt in de Avan ditmusa. Aanpassingen doen aanspelen, terreinen, aantallen, weersomstandigheden… is een realiteit voorveel leiding in groepen in de stad. Gaer niet te snel overheen.

More magazines by this user
Similar magazines