Programmabrochure - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

Programmabrochure - Stad Oudenaarde

KAntvErHAAl: EcHtE OF vAlsE KAnt?i.s.m. Huis de lalaingBoeiende lezing door MevrouwFrieda sorber (conservator historischecollectie Modemuseum Antwerpen)Al snel na het ontstaan van dekostbare kanttechniek doken ook(goedkope) nabootsingen op en zochtmen naar allerlei werkwijzen die mindertijdrovend waren. Nu is het, zelfs voorspecialisten, vaak bijna onmogelijkom die imitaties te onderscheidenvan hun historische, handgemaaktevoorbeelden. Deze lezing zal alvasteen tipje van de kantsluier oplichten!lOcAtIEvolkszaal stadhuisMarkt 1 - 9700 Oudenaardeom 11 uurrEsErvAtIE nOdIgE-mail: toerisme@oudenaarde.betel: +32 55 31 72 51maximum 100 plaatsendeze lezing kadert in een groter projectrond kant dat gedurende het heletoeristische seizoen zal lopen opverschillende locaties in Oudenaarde


dE EcHtE AdrIAEn BrOUWEr sprEEKt!i.s.m. stichting de MollOcAtIEstadhuis - schepenzaalMarkt 1 - 9700 Oudenaardedoorlopend gedurendede hele namiddagAdriaen Brouwer (de enige echte?) nodigtiedereen uit op een conference over zijn vijfwerkjes in het Oudenaardse stadhuis.Via de vijf zintuigen gaat hij op een ludiekemanier in op de soms fl interdunne grenstussen echt-onecht, authentiek en fake…Was het zó erg dat de meester een heelklein beetje hulp kreeg van zijn leerlingen?Geniet op een ontspannen manier van eenbeladen thema!


WIEg tOt WIEgi.s.m. Milieufront Omer Wattez vzwlOcAtIEOude brandweerkazerneWoeker 79700 Oudenaardedoorlopend te bezichtigentussen 10u en 18uOp erfgoeddag presenteren kinderen van hetbasisonderwijs het verhaal van een wereldzonder afval en een groot wandtapijt.Vroeger verdween textiel pas uit circulatie alshet tot op de draad versleten was, de restjeswerden steeds hergebruikt.Dit project is gebaseerd op de ecologische“Wieg tot Wieg”-fi losofi e, waarbij kinderenkatoenen textielrestjes gebruikten om volgenseen eeuwenoude techniek een echt wandtapijtte weven.


vAn vErtElsEls tOt WAAr gEBEUrd –75 jAAr KsA EInEeen organisatie van vzw Heemkring Westerring en KsA EinelOcAtIEK.s.A. lokaalprosper de Maeghtplein 19700 Oudenaarde-Einedoorlopend open van 10u tot 18u(Eveneens vrij toegankelijkop zaterdag 24 april van 17u tot 20.30u)Bezoekers aan de tentoonstelling “75 jaarKSA Eine” worden geconfronteerd metmerkwaardige gebeurtenissen : is’t waar of…Fake?Zeent jeugdveroalkies, verzinsels, kampviernumrootsjies of “echt gebeurd en meegemoakt”?Es’t wel woar of gezien van ur’nze’en? Of zoen’t toch echte kampanekdotenzeen?Gin’n opdracht veur “Witse”, moar wel veuroes speurneus bezoekers!Wie wordt “DE WITSE” van Enne?”In onze tentoonstelling “Van vertelselstot waar gebeurd” vergezellen we debezoekers op hun zoektocht naar dehistoriek van “75 jaar KSA Eine”. Via foto’sen collages worden we ook met het FAKE?fenomeen geconfronteerd.Anekdotes zijn op het randje af van degeloofwaardigheid, andere gemanipuleerdof gewoon verzonnen tot warekampverhalen. De hedendaagse KSAjeugd brengt ons een paar al dan niet waargebeurde taferelenDank zij de spitsvondigheid van jullie allenkan één van de bezoekers “DE WITSE vanEine” worden.


stEdElIjKE AcAdEMIE vOOr MUzIEK En WOOrdAcademiefeest s.A.M.W. OudenaardevOOr MEEr InFO:sAMW OudenaardeWoeker 39700 Oudenaarde055/390 360 ofmuziekadmin@oudenaarde.be11U00 - zAAl WOEKEr“Jungledance” projectleerlingen dwarsfl uitolv Siglinde De Wever -Veerle Van Lersberghe &Jan Vercruysse11U00 - KlAs 1Poëzie en vertelprogramma leerlingenvoordracht van An De Leenheer &Erika Janssens11U00 - KlAs 14Aperitiefconcert pianoklas vanKoen Van Overberghe13U30 - KlAs 14Klasauditie strijkers van Veerle Devos14U00 - zAAlWoeker Optreden fl uitensemble &harmonieorkest olvRoos Vandemeulebroecke14U00 - KlAs 17Auditie harpklas van Dieter Dewilde14U00 - KlAs 1Interpretatie van een dansvideonaar drama-theater door leerlingenrepertoirestudie van Monique Bellens14U30 - KlAs 1Optreden leerlingen toneel envoordracht van Lieselot De Saedeleer &Gert de la Marche15U00 - vOlKszAAl stAdHUIs“Het laatste kievitsei” leerlingen toneelvolwassenen van Magda Vandewalle15U00 - zAAl WOEKEr“Carnival time” door leerlingen initiatie ensamenspel strijkers olv Marie Vercruysse &Veerle Devos15U00 - KlAs 14Auditie fl uitklas van Veerle Van Lersberghe16U00 - zAAl WOEKErKinderkoor “Amici in coro”olvMia De Clercq16U00 - KlAs 14Auditie pianoklassen van Ruth Braekevelt &Hans Van De Walle16U00 - KlAs 13Auditie blokfl uit –en samenspelklas vanRein Van Bree16U30 - zAAl WOEKEr“Het bloemenduet” uit Lakmé doorleerlingen zang van Mariëlle Creemers17U00 - KlAs 1- WOEK05Initiatieles hobo van Ann Vanlancker17U15 - zAAl WOEKErConcert slagwerkleerlingen olv RonaldDhaene & Yves GoemaereOp spEElplAAts:Radio SAMWStand literaire creatie door leerlingen vanAnne SmitsIn OUdE BrAndWEErKAzErnEMuzikaal intermezzo door klasinstrumentaal ensembleolv Patrick Wynant


ErFgOEddAgcAFE: lAAt U pOrtrEttErEnMEt UW FAvOrIEt OUdEnAArds BIEr!lOcAtIEOude brandweerkazerneWoeker 7 , 9700 Oudenaardedoorlopend open tussen 10u en 18uAls de groten der aarden het doen, waarom udan niet? Toegegeven, de voorbeelden hierbijzijn … euh … een bèètje fake. Wel, zorgt u danvoor the real stuff!Laat u portretteren door een heuse professionelefotograaf met uw énige, échte favorieteOudenaards bier.De kantine van de Oude Brandweerkazernewordt omgetoverd in een fotostudio. U kiestuw favoriete lokaal gerstenat en vóór – heelbelangrijk!- dus vóór u het uitdrinkt, laat u zichin complete bevalligheid fotograferen, samenmet uw pint.Het resultaat, zowaar een hele fototentoonstelling,presenteren we tijdens het weekend van deAdriaan Brouwer Bierfeesten, opnieuw in deOude Brandweer.Het bier kost u helemaal niets, écht waar, enu hebt de keuze uit het volledige assortimentvan de nog actieve Oudenaardse brouwerijenCnudde, Liefmans, Roman en ’t Smisje.Deze actie kadert uiteraard binnen hetLeaderproject “Oudenaards Bruin” dat tot doelheeft onze plaatselijke bier- en brouwerijengeschiedenisbekend te maken.Maar voor alle duidelijkheid: voor de fotoshootmag u om ’t even welk Oudenaards bieruitkiezen: bleek of bruin.


prOvIncIAAl ArcHEOlOgIscH MUsEUM(pam) EnAMEvoor kinderen tot 12 jaar is er een apartprogramma “verhaal van de Monnik”(13 uur en 15 uur)!toegang gratis! los van de specialeErfgoeddagactiviteit is ook de vastecollectie gratis doorlopend te bezoeken.lOcAtIE En tIjdstIp:provinciaal Archeologisch Museum(pam) Ename, museumtuindoorlopend open tussen10u en 18uHoe wordt een museum opgebouwd?Aan de hand van welke kennis gebeurt dit?Het pam Ename is een archeologisch museumdat er voor kiest om de geschiedenis op eenlevendige manier weer te geven.Maar waarop gebaseerd?Hoe echt zijn de middeleeuwen in 2010?Op Erfgoeddag, vanaf de middag,waan je je alvast op een 15de-eeuwseambachtenmarkt! In de museumtuin ruik jede geuren, hoor je het geroezemoes, en jij...,jij staat er middenin.Echt?


U KAn nU Al WInnEn!speciaal voor erfgoeddag schenkt de stadOudenaarde vijf geschenkmanden weg mettypische streekproducten en bovendien ontvangtu er in juni het boek “Bruin. de geschiedenis vanhet brouwen in en rond Oudenaarde.” bovenop. Hetenige wat u moet doen is het juiste antwoord geven oponderstaande vraag.de vijf winnaars worden getrokken uit de verschillendeinzendingen.Adriaan Brouwer is één van de bekendste zonenvan Oudenaarde. de schilder werd vermoedelijkomstreeks 1605 geboren. Hij kende een bewogenleven, waarin zijn avontuurlijk karakter en veelvuldigherbergbezoek centraal stonden … Brouwerij roman vernoemde in 2003 één van de bruinebieren uit haar assortiment naar deze markante figuur. Een echt bruin bier van de streek, datdoor de eeuwenoude traditie en brouwkunst werd veredeld en verfijnd tot een streekbiermet klasse, gekenmerkt door zijn zachte en zuivere smaak. Een bekende vlaamse schrijverromantiseerde het verhaal van Adriaan Brouwer, waarin volgende passage voorkomt:‘Oudenaards bier! daar gedronken, daar gedronken! donker en stralend, gesmolten brons.Eten en drinken. ge wordt ervan als een klok vol diepe klanken, ge voelt pasen tot in uwkleinen teen!’.WIE WAs dEzE scHrIjvEr?O Stijn Streuvels (°Heule, 1871- +Ingooigem, 1969)O Cyriel Buysse (°Nevele, 1859- +Afsnee, 1932)O Jotie T’ Hooft (°Oudenaarde, 1956- +Brugge, 1977)O Hugo Claus (°Brugge, 1929- +Antwerpen, 2008)O Reimond Stijns (°Mullem, 1850- +Sint-Jans-Molenbeek, 1905)O Felix Timmermans (°Lier, 1886- +Lier, 1947)Omcirkel de naam van de juiste schrijver.Uw naam* : ......................................................................................................................Uw adres* : .......................................................................................................................Uw e-mailadres* : ...........................................................................................................U kan het ingevulde formulier vanaf nu tot en met 25 april 2009 deponeren in de urnes in hetstadsarchief (abdij Maagdendale, Maagdendale 13, 9700 Oudenaarde) of bij de diensttoerisme (Glazen Huis, Hoogstraat, 9700 Oudenaarde). Op 25 april staat de urne van hetstadsarchief op onze stand in brouwerij Roman.De trekking gebeurt na Erfgoeddag en de winnaars worden schriftelijk verwittigd.* De meegedeelde gegevens worden door de stad Oudenaarde verwerkt voor de volgende doeleinden:behandeling van de prijsvraag, klantenbeheer, marketing van de cultuurevenementen van de stad.Wet van 08.12.92: Uw adresgegevens zullen worden opgenomen in het klantenbestand van de stadOudenaarde. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Indien u dit niet wenst gelieve dan dit hokjeO aan te kruisen.Het wedstrijdformulier is ook online te vinden op www.oudenaarde.be/digiloket/erfgoeddag

More magazines by this user
Similar magazines