'Infomagazine' vanaf 2013 - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

'Infomagazine' vanaf 2013 - Stad Oudenaarde

Vier ‘1 jaar MOU’Op 24 maart blaast het MOUhaar eerste kaarsje uit!In maart 2012 opende het MOU haardeuren en het nieuwe museum werdmeteen enthousiast onthaald door inwonersen pers.Enkele maanden later kreeg hetmuseum een kwaliteitslabel van deVlaamse Gemeenschap en mocht zemet trots het label ‘erkend museum’aan haar deur hangen.Niet minder dan 15.000 bezoekersbeleefden tot nu het verhaal van de staden haar inwoners en dat van de VlaamseArdennen. Een resultaat om fier op te zijn!MOU’s eerste verjaardag willen we graagmet jullie allen vieren.Op 24 maart kan iedereen gratis terecht inhet MOU.Op het feestmenu staan:• Gratis rondleidingen met gids (10u,11u, 13u, 14u, 15u, 16u)• Ludieke acties• Een droogje en een natje in deMOU-bar• Als hoogtepunt: het aansnijden vande MOU-taart (om 14u)• De onthulling van de kindermascotteMOUse• Voor de allerkleinsten: demysterieuze MOUsekoffertocht (om 15u)Plaatsen zijn beperkt en te reserverenvia mou@oudenaarde.beIedereen gaat naar huis met een leukeattentie.MOUse kijkt uit naar jullie komst.Kijk ook uit naar een mysterieuzemuizenplaag, die binnenkort onze stadzal teisteren!MOUseIn het MOU is een zesdefiguurtje opgedoken. Naastridder Jan van Pamele enonze vier andere personages,prachtig gefotografeerd door Stephan Vanfleteren,ontdekten onze jonge bezoekers delaatste tijd hier en daar in het museum dekraaloogjes van onze mysterieuze MOUse!Hij lijkt zich vooral te tonen aan nieuwsgierigekinderen die op een leuke maniermeer willen weten over de spannendeverhalen van lang geleden in onze duizendjaar oude stad en de Vlaamse Ardennen.Zelfs tussen de beroemde wandtapijten ende grote zilverschat kan je hem vinden!Wil je weten hoe hij er helemaal uitziet?Kom dan naar het MOU op 24 maart.We vieren er samen de eerste verjaardagvan het MOU! Het ideale moment om hetportret van MOUse plechtig te onthullenen een stukje van onze verjaardagstaart teproeven.Vanaf 20 mei kan je MOUse ontmoeten inons kinderparcours en kennismaken metde aangepaste educatieve pakketten voorkinderen, zowel voor individuele als voorgroepen.2013 - maart - infomagazine - 5


BruinB# BruinIn april ziet Oudenaarde bruinvan het bierAl in de 12de eeuw stookten debrouwers de ketels warm omvan Oudenaarde de Vlaamsebierstad bij uitstek te maken.Bruin in de stadOok de handelaars zijn ambassadeurvan Bruin en tonen datin de etalages van hun winkels.Oefen je smaakpapillenActie horecaGeniet jij ook van een lekkergerecht op basis van een bruinstreekbier?Dankzij de unieke kwaliteiten van hetbronwater in de VlaamseArdennen slaagden ze er in de 19de eeuwin om het Oud Bruin op de kaart te zetten.Oudenaarde is ‘Ambassadeur vanVlaanderen Lekker Land 2012-2014’.In oktober werd onze bierstad al uitgebreidin de kijker gesteld. Na het succes van dieacties wordt de campagne verdergezet,met ook allerlei nieuwe activiteiten.‘Vlaanderen Lekker Land’ staat voor genietenop zijn Vlaams, een combinatie vanculinair genieten en vakmanschap.De Oudenaardse brouwerijen en horecazakenslaan in april de handen in elkaarom u een uitgebreide waaier aan activiteitenaan te bieden. Hopelijk zakken velebezoekers naar Oudenaarde af om onzebierstad te ontdekken.Dan krijg je in april tal van mogelijkheden.In samenwerking met Horeca VlaamseArdennen en de lokale horeca zijn arrangementenuitgewerkt met bier in eenglansrol.Restaurants zetten een lunch of menu opbasis van bruin bier op de kaart. De chefsserveren creatieve, smaakvolle gerechtenmet bier of gerechten waarbij een oud bierideaal combineert.De deelnemende restaurants en hetmenu dat ze aanbieden vind je terug opwww.oudenaarde.beHotels en B&B’s bieden je een BruinBierarrangement aan. Naast een of tweeovernachtingen geniet je ook van eendriegangenmenu op basis van bruin bier eneen uitgebreid ontbijtbuffet.De deelnemende logies vind jeop www.oudenaarde.be6 - infomagazine - maart - 2013


SpaaractieGa met een spaaractiekaartgenieten van een bierlunch ofbiermenu.Bij afgifte van je kaart ontvang je naargelanghet aantal verzamelde stickers respectievelijkeen bruin bierglas (1 sticker),2 flesjes bruin bier 25 cl (2 stickers), 2grote flessen bruin bier 75 cl (3 stickers)of een bierpakket bruin met 5 flesjes bruinbier en een glas Bruin (4 stickers).De spaarkaart kan je afhalen bij de diensttoerisme en bij de deelnemende zaken.Oproep: kookwedstrijd BruinIn samenwerking met de topchefs vansterrenrestaurants Margaretha’s enDe Rantere, Deauville (Kluisbergen)en Benoit & Bernard Dewitte (Zingem)organiseert de dienst toerisme eenwedstrijd ‘Koken met Oudenaards bruinbier’. Ben je tussen de 8 en de 88 jaar oud,ben je een hobbykok of hou je gewoon vanlekker koken, waag dan je kansOp maandag 29 april krijgen een 50-talkandidaten de kans hun kookkunsten telaten zien aan deze sterrenchefs in dekeuken van Syntra. Bedoeling is om eenvlees- of gevogeltegerecht klaar te makenmet de aanwezige ingrediënten.De jury selecteert 4 laureaten die op eenander tijdstip voor de finale zullen strijden.Dan mogen ze een eigen recept klaarmakenop basis van bruin bier.Wat valt er te winnen?recept wordt gelanceerd als streekgerechtgedurende de campagne ‘OudenaardeAmbassadeur Vlaanderen Lekkerland’.Wil je deze kans om je kooktalenten telaten zien niet missen, schrijf je dan invia kokenmetbruin@oudenaarde.be ofschriftelijk naar stadsbestuurOudenaarde, dienst toerisme ,Tussenmuren 17 voor 1 april 2013.Voeg een korte motivatie toe en jekrijgt ten laatste op 20 april bericht ofje kandidatuur voor de preselectie op29 april aanvaard is.De vier laureaten winnen elk een etentjevoor twee personen in een van de viersterrenrestaurants.De finalewinnaar ontvangt daar bovenopeen Bruin arrangement en het winnendeHet volledige reglement vind jeop www.oudenaarde.be2013 - maart - infomagazine - 7


BruinBierwandelingGeniet lang naBrouwerijbezoekenHou je van wandelen en rust jedaarna graag een beetje uitmet een biertje in de hand?Dan bieden we je een wandelingop maat. Je komt meerte weten over de rijke geschiedenis enhet productieproces van het bruin bier.Daarna ontvang je een bonnetje om hetglas te heffen in een van de deelnemendehorecazaken.De bierwandeling vindt plaats iedere zondagvan april om 10 uur.Start aan de dienst toerisme.De dienst toerisme en bierhandelClarysse ontwierpen eenbierpakket, in samenwerkingmet de lokale brouwerijen.Het pakket bestaat uit een Bruin-glasen vijf bruine biertjes: Adriaen Brouwer,Felix, Liefmans Gouden Band, CnuddeBruin en Smisje Bruin.Een ideaal cadeau!Het bierpakket kost 15 euro en is te koopbij Prik & Tik en bij de dienst toerisme.Elke namiddag van 14 uur tot16 uur, behalve op maandag,organiseert de dienst toerismeeen brouwerijbezoek met gidsin een van de brouwerijen die destad rijk is.Deelnemende brouwerijen:Liefmans, Cnudde, Roman, ’t Smisje.PraktischPrijs:5 euro, reservatie verplicht via dedienst toerisme, tel 055 31 72 51,toerisme@oudenaarde.be.Per wandeling kunnen maximum 20personen deelnemen.Er moeten minstens 5 personeninschrijven, anders wordt alsalternatief een bezoek aan het MOU ofhet CRVV aangeboden.Je kan je kennis over het bruin biernog meer verrijken dankzij het boek‘Bruin. De geschiedenis van hetbrouwen in en rond Oudenaarde sinds1357’.Prijs: 26 euro.Actieprijs in april bij de diensttoerisme:1 boek Bruin + 1 bierpakket voor deprijs van 35 euro i.p.v.41 euro.PraktischPrijs:5 euro, reservatie verplicht viade dienst toerisme, tel 055 31 72 51,toerisme@oudenaarde.be.Per bezoek kunnen maximum20 personen deelnemen. Er moetenminstens 5 personen inschrijven,anders wordt als alternatief eenbezoek aan het MOU of het CRVVaangeboden.Meer info over de brouwerijen vind jeop www.oudenaarde.be8 - infomagazine - maart - 2013


Ravelijn# Project ‘herstel ravelijnLiedtspark’ valt in de prijzenHet project ‘herstel ravelijn Liedtspark’ werd samenmet 40 andere projecten door een onafhankelijkevakjury geselecteerd voor publicatie in het praktijkboek‘Publieke Ruimte 2013’.Diezelfde eer viel ons eerder te beurt met de aanleg van hetstedelijk park De Ham. Dit is een tweede opsteker voor iedereendie aan die projecten meewerkt.‘Wie het oude niet eert, doet het nieuweverkeerd’In het juryverslag lezen we onder die tussentitel onder andere:‘Het accentueren van erfgoedwaarden is een delicate evenwichtsoefening.Een nederige aanpak, met minimalistischeingrepen laat het erfgoed vaak optimaal tot zijn recht komen…het Liedtspark in Oudenaarde,…zijn daarvan treffende voorbeelden.’Verder in het verslag lezen we:‘De volledige site met omwallingen was volledig dichtgeslibddoor een begroeiing met lage vegetatie. Door het verwijderenvan deze vegetatie is het ruimtelijke en visuele effect van dezewal hersteld. De paden op het ravelijn werden beter gestructureerden formeler ingevuld met een aantal zit- en verpozingselementenzoals zitvlonders en terrassen aan het water.De herstructurering heeft enerzijds de driehoekige vormversterkt en anderzijds de erosie en verwering rond de bomenverminderd.Hoogstwaarschijnlijk was het ravelijn ten tijde van Vauban nietbegroeid met bomen, maar de nieuwe layer van bomen diedoorheen de jaren ontstaan is, maakt onlosmakelijk deel uitvan de kwaliteit van deze plek.Met het nieuwe ontwerp is gezocht naar een hedendaagsecombinatie tussen de parkachtige structuur en de historischegegevens, zonder aan reconstructie van de geschiedenis tedoen. De combinatie van de nieuwe kruidachtige onderbegroeiingen het gras vormt één egaal tapijt dat denadrukkelijke vormen van het grondtalud zichtbaar maakt.Het centrale ‘terreplein’ is opengewerkt en kan ingevuld wordenals polyvalente evenementen- en ontmoetingsruimte.De omwalling versterkt de natuurlijke vorm van een amfitheater,dat zich opent naar de nieuwe groene verbindingsas.De aanpassingen maken het ravelijn in hetLiedtspark weer aantrekkelijk en toegankelijkvoor de inwoners en benadrukken de belangrijkehistorische rol ervan in de geschiedenisvan de stad.’2013 - maart - infomagazine - 9


# Speelplein ZAPSpeelplein ZAP verhuist!Vanaf de paasvakantie verhuist de speelpleinwerking van demuziekschool naar de gebouwen van het Sint-Bernarduscollegein de Hoogstraat.Alle kinderen, met en zonder een beperking, die geboren zijntussen 1998 en 2008 kunnen van dinsdag 2 april tot en metvrijdag 12 april massa’s pret beleven op deze nieuwe locatie.Van 9.30 uur tot 16 uur organiseren onze knotsgekke animatoreneen heleboel activiteiten. De kinderen kunnen ook kiezen voorhet bouwdorp, het go-cartsparcours en nog veel meer speelhoekjes.Er is ook telkens voor- en naopvang.Kom ook eens kijken hoe we het Sint-Bernarduscollegeomtoveren in het huis van Pippi Langkous: Villa Kakelbont!Speelplein ZAP tienerwerkingDe 12- tot 15-jarigen krijgen vanaf de paasvakantie hun eigenstekje bij speelpleinwerking ZAP. Ze krijgen een eigen caravanom in rond te hangen en hun week te plannen.ZAPAnimator worden bij speelplein ZAPHeb jij ook stiekem zin om mee te spelen? Wel, dan ben je bijspeelplein ZAP aan het juiste adres.Speelplein ZAP is altijd op zoek naar enthousiaste animatorendie tijdens de paas- en zomervakantie de kindjes animeren enbegeleiden.Word jij dit jaar 15 jaar en heb je zin om animator te worden,kom dan gerust af naar het infomoment op woensdag 27 maartom 17 uur in jeugdcentrum Jotie. Na afloop kan je genieten vaneen hapje en een drankje.Inschrijven kan via stephanie.balcaen@oudenaarde.be,tel 055 33 44 9012 - infomagazine - maart - 2013©


Ronde van Vlaanderen Elite mannenen Elite vrouwen 31 maartParcours MannenBuiten de aanlooplus die nu via ‘Dorp van de Ronde’Rekkem verloopt is er ten opzichte van vorig jaar aan hetparcours van de profs weinig gewijzigd. Dit jaar vervaltwel de kasseistrook ‘Doorn’ en bollen ze rechtstreeks vanuitWortegem naar de Oudenaardse Markt.Nadien volgt een lange lus richting Zottegem waarna je zeopnieuw op de afdaling van de Edelare kan spotten.Het concept met driemaal Oude Kwaremont en Paterbergin de finale wordt nogmaals beproefd. Daartussen zit ookde Koppenberg, de Eikenberg en de kasseizone Volkegem-Mater. De finishlijn blijft op de Minderbroederstraat en ligtop 256km van de start in Brugge.Wil je helemaal zeker zijn om overal vlot te geraken, kiesdan voor de fiets. Dit jaar voorzien we nóg meer capaciteit opde fietsenstallingen.De laatste info vind je op www.derondeinoudenaarde.be ofvolg tijdens het weekend de twitter van de Politie op@PzVlaArdennen.Grote SchermenAan de aankomstzone zullen meerdere grote schermengeplaatst worden zodat je géén moment van de koers hoeftte missen. De schermen worden ook anders geplaatst vooreen betere zichtbaarheid. Een aantal cafés op de Markthangt ook TV-schermen. Langs het parcours zullen deschermen op de Koppenberg, Hotond, Kwaremont, enPaterberg de grootste publiekstrekkers zijn.Ronde van Vlaanderen cyclo 30 maartDe wielertoeristen kunnen traditiegetrouw op zaterdag aande bak. Ze hebben de keuze uit tochten van 83, 133 of 259km.Dit op een voor een groot deel zelfde parcours als dat vande profs. De twee kortere afstanden hebben Oudenaarde alsstart- en aankomstplaats. De lange afstand vertrekt vanuitBrugge om aan te komen in Oudenaarde.Driemaal de Oude Kwaremont en Paterberg zit er voorgeen enkele van de 16.000 deelnemers in. Andere hellingenzorgen voor een waardig alternatief zodat opstroppingenvermeden worden.sMobiliteit op zondag 31 maartDe parkings die vorig jaar voorzien waren op de industriezoneBruwaan zijn opnieuw beschikbaar voor het publiek.Er komt opnieuw een gratis shuttle met bussen van De Lijndankzij de steun van Provincie Oost-Vlaanderen. Wie opstaptin de Bruwaan kan afstappen aan de achterzijde van hettreinstation of kan ervoor kiezen om helemaal mee te reizentot op de Kwaremont.Vorig jaar is gebleken dat, ondanks de grote opkomst vanhet publiek, de parkeergelegenheid in de stad meer dantoereikend is. Hou er wel rekening mee dat de hoofdinvalswegenvia de N60 en de Markt uiteraard niet toegankelijkzijn.© RVV - Cyclo - 2012 - CRVV - Marc DemoorOudenaarde centrum blijft bereikbaar!Wil je jouw partner opwachten aan de finishlijn? Wil je eenkoffietje drinken op de Markt, even gaan shoppen of dien jesimpelweg nog je paasboodschappen te doen? Net omdat wealle parkings voor de deelnemers buiten het stadscentrumweren (Zone Bruwaan), is er voldoende ruimte in het stadscentrumom te parkeren. Ten opzichte van vorig jaar komener zelfs nog enkele publieksparkings bij. Het enige waar jewel rekening mee dient te houden is dat de hoofdinvalswegvia de N60 niet toegankelijk is. Tot 12u is het ook nogmogelijk op de Markt en aanpalende straten te rijden.Na 12u gelden er speciale regels.Bekijk de plannetjes op www.derondeinoudenaarde.be© RVV-2012 - CRVV - Marc Demoor© F


CameraOudenaarde heeft voortaan‘een oogje op jou’!OUDENAARDEheeft een oogje op jouCameratoezicht MarktDe raamaffiche is ookterug te vinden op :www.oudenaarde.bebij de rubriek opde homepage‘watch my videos’.Verdere planning:de camera’s wordengeplaatst ten laatstetegen eind juni 2013# Uitbreiding cameratoezichtMomenteel is er cameratoezichtop de Markt, in hetstation en aan de Qubus.Op 25 februari 2013 werdeen dossier voorgelegd aande gemeenteraad met het voorstel ditcameratoezicht in twee zones uit tebreiden, in het kader van de openbareveiligheid:Zone kern Oudenaarde:omvat het gebied gelegen tussen despoorlijn Ronse – de Schelde – Krekelput– Jezuïetenplein – Woeker – Achter deWacht – Wijngaardstraat – Tacambaroplein– Stationsstraat.Op die manier is er aansluiting met decamera’s op de Markt en in het station.Het bepalen van de zone kern gebeurdeaan de hand van een risicoanalyse.In die zone is er immers een verhoogdrisico op ordeverstoring, bepaaldecriminaliteitsvormen en mobiliteitsproblemen,doordat er een concentratieis van winkels, horeca, banken, scholen,evenementen,… De combinatie ervanverhoogt de kwetsbaarheid.Zone omgeving sportaccommodatie:omvat het gebied gelegen tussen dePrins Leopoldstraat – Rode Los –Scheldekant – Fortstraat. In dit gebiedbevinden zich het stedelijk zwembad,de stedelijke sporthal, Recrean, tennispleinenen voetbalpleinen met de nodigeparkeergelegenheden.Dagelijks maken honderden mensen, vanalle leeftijden, gebruik van deze accommodatieom hun sport te beoefenen,maar soms zorgen ze ook voor overlast.Ook in functie van het feit dat KSVOudenaarde nu in tweede nationale speelt,is het aangewezen de supportersstromente kunnen monitoren.De Lokale Politie Vlaamse Ardennenbracht een gunstig advies uit over hetplaatsen van camera’s in deze twee zones.Het is ook een prioriteit voor de ZonaleVeiligheidsraad.Om de inwoners van onze stad ende bezoekers attent te maken opde camerabewaking worden, naastde officiële borden die we moetenplaatsen, ook raamaffichesuitgedeeld aan de plaatselijkemiddenstand.in Oudenaarde2013 - maart - infomagazine - 17


Sociale weetjesDe Oudenaardse KansenpasDe Oudenaardse Kansenpas, OK-pas biedt mensen met eenklein inkomen de mogelijkheid om tegen sterk verminderd tariefte genieten van tal van culturele en vrijetijdsinitiatieven en–activiteiten.Weet je niet of je in aanmerking komt voor de OK-pas, dan kanje contact opnemen met de sociale diensten van de stad en hetOCMW.De OK-pas is gratis. Elk gezinslid krijgt een persoonlijke pas,die een jaar lang geldig blijft. Voor een activiteit betaal je1,50 euro voor een activiteit van maximum een halve dag,3 euro voor een activiteit van een volledige dag en 25% vanhet lidgeld of abonnementsgeld.Er is een interessant aanbod van vrijetijds- en cultureleactiviteten van diverse stedelijke diensten (cultuurdienst,dienst toerisme, de bib, sportdienst, jeugddienst, muziek- entekenacademie). Daarnaast wordt er samengewerkt metscholen voor schoolactiviteiten en met de OK-pas kan menook terecht in sociaal restaurant De Pelikaan en in de stedelijkekinderopvang Begijnhof.Contactadressen:Stedelijke sociale dienst, Tussenmuren 17,tel 055 335 104Sociale dienst OCMW, Meerspoort 30,tel 055 460 6402013 - maart - infomagazine - 19


Pamelevernieuwt!# Pamele vernieuwt!StadsvernieuwingsprojectScheldeboorden / ScheldekopDe Schelde is de link tussen Pamele en het centrum,tussen De Ham en de Scheldekop. De heraanleg vande Scheldeboorden is de drager om de verbindingtussen beide stadsdelen te verbeteren.De oevers aan beide zijden van de Schelde moeten meerbetrokken worden bij de stedelijke activiteiten, maar ook eensterk groen potentieel uitbouwen.Weg- en rioleringswerken PameleIndien de weersomstandigheden het toelieten zijn de weg- enrioleringswerken in de Baarstraat, J.J. Raepsaetplein enDoornikstraat achter de rug en zijn de werken gestart in Remparden.De rijwegbreedte wordt 6,40 meter. De rijweg wordtuitgevoerd in asfalt en er komen fietssuggestiestroken.Er is laanbeplanting voorzien met bomen.De heraanleg van de kaaien moet ervoor zorgen dat men kan‘genieten aan het water’.FietslusEssentieel bij de heraanleg van de Scheldeboorden langs beidezijden van de Schelde is dat er een doorlopend pad in lusvormontstaat tussen twee vaste oeververbindingen, namelijk deMatthijs Casteleinstraat en de voetgangersbrug.Tijdens de heraanleg en uitbreiding van de parking Tussenmurenaan het Administratief Centrum werd al een eerste deel van dezeverbinding gerealiseerd. In het talud van de Matthijs Casteleinstraatis er een hellend fietspad dat de verbinding vormt naar deTrekweg naast de Schelde.Op 22 april starten de werken om die fietsverbinding verder terealiseren tot aan de ophaalbrug. Ook de kaai tussen de Scheldeen de rijweg van de Louise-Mariekaai wordt grondig heraangelegd.In een eerste fase wordt het kaaivlak tussen de ophaalbrug enPamelekerk opgebroken en worden er nieuwe funderingen aangebracht.Daarna wordt het fietspadgedeelte tussen de parking BergstraatTussenmuren en de kerk aangepakt. Het fietspad wordt uitgevoerdin grijze beton. Daarna volgt de heraanleg van de kaai met Ondertussen besliste de gemeenteraad om in het gedeeltemozaïekkeien en kasseien. Dit wordt een promenade voor passagevan toeristen, maar ook een flaneerzone en verblijfsruimte ook weg- en rioleringswerken uit te voeren.Bergstraat, tussen Remparden en de Désiré Waelkensstraat,voor inwoners van de stad.Deze werken zijn mogelijk door het vrijkomen van een bedragDe infrastructuurwerken van deze fase kosten 283.070 euro excl. van bijna 270.000 euro, dankzij grondige werfcontrole tijdens deBTW. De aanleg van het fietspad kost 129.472 euro excl. BTW.voorgaande werken in Pamele.Deze aanvullende werken in de Bergstraat worden geraamd opHet fietspad maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel235.653 euro en worden uitgevoerd na het afwerken vanFietsroutenetwerk en daardoor kan de stad voor 80% van deRemparden.kostprijs subsidies ontvangen.20 - infomagazine - maart - 2013


# RioleringswerkenBerchemweg -zuid# OCMW schrijftwedstrijd uitvoor kunstwerkin nieuwbouwOp 18 maart startten de rioleringswerken in deBerchemweg – zuid, dat is het gedeelteSchapendries – Maarkebeek.Doel van dit project is tweeledig:• Saneren van de Rennebeek door zoveel mogelijk vuil watervan de Rennebeek te halen.Bedoeling is een oplossing te bieden voor het afvalwater datmomenteel nog via de Rennebeek in open water terecht komt.Om dit vuilwater afzonderlijk te kunnen inzamelen en aansluitenop het bestaande rioleringsnetwerk, komt er een leiding in dezijberm van de langsgracht.• Bij overstroming van de Maarkebeek, waarbij het gebied vande Rennebeek gevuld wordt, een aflos mogelijk te maken viade langsgracht van de Berchemweg.De gracht tot aan de Maarkebeek wordt geherprofileerd, omaflos van de Rennebeek bij hoog water langs die weg mogelijkte maken. Ter hoogte van de onderdoorgang van de Rennebeekonder de Berchemweg komt een terugslagklep, zodat in normaletoestand het stroomgebied van de Rennbeek en dat van deMaarkebeek steeds gescheiden blijft.Binnen de door VIPA gesubsidieerde nieuwbouwprojecten voortwee nieuwe woonzorgcentra (de Meerspoort en in Eine aan dekerk) dient men ook verplicht aandacht te besteden aan hetintegreren van kunstwerken. Een deel van het te bestedenbedrag is reeds toegekend aan Tim Volckaert (glasraam siteEine), Johan Tahon (beeldhouwwerk site Oudenaarde) en LeoDe Bock (fotografieproject dat met een soort fotobehang in dezithoeken van de twee centra de link legt met de zustersteden).Om het laatste deel van het bedrag toe te kennen, schrijft OCMWOudenaarde een wedstrijd uit waarbij alle geïnteresseerdekunstenaars volgens een aantal vooropgestelde criteria eenontwerp kunnen indienen. Hiermee wil het OCMW zoveelmogelijk kunstenaars, en liefst ook van eigen bodem, de kansgeven om op een creatieve manier aan de slag te gaan met totdoel in de inkomhal van het woonzorgcentrum een kunstwerkte integreren dat ook functioneel als zitelement kan dienen voorbewoners, bezoekers,…De werken zijn gegund aan nv Devagro uitDesselgem tegen een prijs van 158.078 euro,excl. BTW. De werken nemen 50 werkdagenin beslag.Geïnteresseerden kunnen de volledigewedstrijdbundel met voorwaarden, wensen vande bouwheer, termijnen,…bekomen via mail:ndc@ocmwoudenaarde.be2013 - maart - infomagazine - 21


Correctvastgeklikt?# Elk kind correctVolgens een recente gedragsmetingvan het BIVV wordt maarliefst 1 op de 2 kinderen nietcorrect vastgeklikt in de wagen.Erger nog, 1 op de 10 kinderenwordt helemaal niet vastgeklikt.Als je weet dat een kind in een correctgebruikt kinderzitje drie maal minderrisico loopt om zwaargewond te raken ofte overlijden ten gevolge van een ongeval,is het hoog tijd dat we het correct vervoervan kinderen vergroten.Over het algemeen zijn ouders enormbegaan met de veiligheid van hunkinderen in het verkeer.Men veronderstelt echter ten onrechte dater niet veel risico’s schuilgaan in het korteafstandstraject dat men dagelijks aflegt.Niks is echter minder waar, want eenbotsing tegen een snelheid van 50 km/ustemt overeen met een val van zo’n 10meter hoogte (ongeveer 3 verdiepingen).Verkeerd gebruikEnkele onthutsende vaststellingen pertype zitje:• een babyzitje tegen de rijrichting:bijna 1 op de 4 kinderen is niet correctvastgeklikt;• een kinderzitje met de rijrichtingmee: bijna 1 op de 4 kinderen is nietcorrect vastgeklikt;• een verhogingskussen (met of zonderrugsteun): 1 op 2 de kinderen is nietcorrect vastgeklikt;• enkel de veiligheidsgordel: 3 op de 4kinderen is niet correct vastgeklikt.Typische vormen van verkeerd gebruikzijn:Babyzitje tegen de rijrichting:• zitje is slecht vastgemaakt aan hetvoertuig• frontale airbag is niet uitgeschakeldKinderzitje in de rijrichting:• zitje is slecht vastgemaakt aan hetvoertuig• riempjes in het zitje zelf zijnonvoldoende aangespannenarmen van het kindje bevinden zich buitende riempjes van het zitjeBovendien schatten ouders zichzelf vaakverkeerd in en denken ze dat ze hun kinderencorrect vervoeren, maar blijken ertoch fouten op te treden.• zitje is in de verkeerde richtinggeïnstalleerd• riempjes in het zitje zelf zijnonvoldoende aangespannen22 - infomagazine - maart - 2013


SchepencollegeMarnic De MeulemeesterS# SchepencollegeMarnic De MeulemeesterBurgemeesterVoorzitter gemeenteraadOndernemen en tewerkstelling, toerisme,veiligheid, communicatie, toezicht OCMWZitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur:ACMNederenamestraat 348Telefoon: 055 49 70 67 en055 335 128 (ACM)Mail: burgemeester@oudenaarde.bePeter SimoensSchepenSport, recreatie, regie grondbeleidZitdag: woensdag van 15 uur tot 16 uurna afspraak: bureau sportdienstVolkegemberg 30Telefoon: 055 31 95 32,gsm: 0475 28 28 59Mail: peter.simoens@oudenaarde.beJohn AdamSchepenPersoneelszaken, feestelijkheden, gelijkekansenZitdag: op afspraak (ACM)Jagerij 66gsm: 0478 38 02 65 en055 335 122 (ACM)Mail: john.adam@oudenaarde.bePieter OrbieEerste schepenJeugd- en gezinsbeleid, kinderopvang,mobiliteit, onderwijsZitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur:ACMTussenmuren 17Telefoon: 055 335 134 (ACM),gsm: 0473 71 33 25Mail: pieter.orbie@oudenaarde.beCarine PortoisSchepenBurgerzaken, internationale betrekkingen,zusterstedenZitdag: na telefonische afspraak (ACM)Stationsplein 81Telefoon: 055 31 81 02 engsm: 0479 07 49 11Mail: carine.portois@oudenaarde.beGuy HoveSchepenOpenbare werken, cultuurZitdag: vrijdag van 11 uur tot 12 uur(ACM)Ommegangstraat 4Telefoon: 055 30 96 98 en055 335 133 (ACM)Mail: guy.hove@oudenaarde.be24 - infomagazine - maart - 2013


Pieter Orbie Peter Simoens Carine Portois John AdamGuy Hove Richard Eeckhaut Peter Dossche Stefaan VercamerRichard EeckhautSchepenRuimtelijke ordening, milieu, landbouw,kerkfabrieken, aankoopdienstZitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur:ACMSpoorweglaan 47Telefoon: 055 31 13 78 en055 335 132 (ACM);gsm: 0472 70 28 33Mail: richard.eeckhaut@oudenaarde.bePeter DosscheSchepenFinanciën, informatica, administratievevereenvoudigingZitdag: donderdag van 16 uur tot17.30 uur (ACM)Keirestraat 19Telefoon: 055 45 58 31 en055 335 119 (ACM) ofgsm 0475 34 48 00Mail: peter.dossche@oudenaarde.beStefaan VercamerOCMW-voorzitterSchepenSociaal beleid, seniorenbeleid, mensenmet een beperking, sociale economie,ontwikkelingssamenwerkingZitdag: na telefonische afspraakGeneraal Merchiersstraat 37gsm: 0496 29 94 29Mail: stefaan.vercamer@dekamer.beAdministratief Centrum MaagdendaleTussenmuren 179700 Oudenaardealgemeen nr: 055 31 46 01Fax: 055 30 13 45www.oudenaarde.beVanaf 2013 telt het College van burgemeesteren schepenen 7 schepenen diedoor de raadsleden verkozen werdentijdens de installatievergadering van denieuwe gemeenteraad op 2 januari.De OCMW-voorzitter, die verkozen werddoor de OCMW-raadsleden tijdens deinstallatievergadering van de OCMWraadop 7 januari, is van rechtswegelid van het schepencollege als achtsteschepen. Het college staat in voor dedagelijkse werking van de stad en voertde beslissingen van de gemeenteraaduit. Het college komt wekelijks samenop maandag.De gemeenteraad komt tien keer perjaar samen, normaal gezien telkensde laatste maandag van iedere maand,behalve in juli en augustus.Sinds 2013, na de installatievergaderingvan de nieuwe gemeenteraad op 2januari, telt de Oudenaardse gemeenteraad31 raadsleden, waaronder deburgemeester en zeven schepenen.De OCMW-voorzitter, die door deOCMW-raadsleden werd verkozentijdens de installatievergadering vande OCMW-raad op 7 januari, is vanrechtswege de achtste schepen.2013 - maart - infomagazine - 25


De gemeenteraadG# GemeenteraadOpen VLD:Dirk De BockMijttestraat 2tel. 055 30 42 77 ofgsm 0474 39 38 72debockmeister@gmail.comSybille De VosRiedekens 95tel. 055 31 04 580479 55 01 62sybille.de.vos@skynet.beMarleen DerveeuwDijkstraat 28tel. 055 31 77 41gsm 0498 36 34 04derveeuwmarleen@hotmail.comFranka BogaertGalgestraat 19gsm 0496 10 87 82franka.bogaert@hotmail.beDanny LauwerynsMgr. Lambrechtstraat 30tel. 055 49 74 41 ofgsm 0499 41 38 30dannylauweryns@hotmail.comGünther BotteldoornStuivegemstraat 4gsm 0478 88 83 20g.botteldoorn@telenet.beKatrien De TemmermanDeinzestraat 55 bus 6tel. 055 21 52 85 ofgsm 0497 40 81 03katriendetemmerman@gmail.comMurat YurtayDésiré Waelkensstraat 400486 70 76 20yurtay_m@hotmail.com26 - infomagazine - maart - 2013

More magazines by this user
Similar magazines