automatisering in uw spoelkeuken - Bouter BV

bouter.nl

automatisering in uw spoelkeuken - Bouter BV

Voor Ztekenhuizen, Mensats,BedrijÍskantines enz.MEIKO.automatisering inuw spoelkeuken


Automatiserihgr de modernvoor rationele spoelkeukenffi,'l'lllff:, 'ntiË i, |I i-lj'5rr*.=- ) -.:- - ,ét+'\ /^ll^Ài^ r' '*nma*,^^l-^ l,\^l^^i^^ , ,^^ ,-.1^vvilvvrv 4uLUr roLrJUr ru uutduil tg vd-t I uuverschillende vaatwerkdelen in despoelmachine.


e oplossingWanneer u in een zeer korle tijd, metzo weinig mogelijk personeel. grotehoeveelheden vaatwerk moet reinigen,bent u bij Meiko aan het juiste adres.Met inachtneming van uw wensenen eisen en de beschikbare locatie,kunnen wij geheel naar wensO dienbladenO dienbladen + bestekO dienbladen + bestek + borden +schalenautomatisch naar de spoelmachinetransporteren en beladen. Na hetwasproces wordt alles automatischafgestapeld resp. voor handmatigeontlading en sortering ergonomischaangevoerd.Hoog ontwikkelden zeer economischgunstige Meiko systemen, voor een besparingvan uw personeel en de juisteoplossing voor uw vaatwerk probleem.Met deze Volautomatischespoelmachine kunnen 30 dienbladenper minuut verwerkt worden.*:A'lliL:---:ld=g. + lI1€ËwgFgË#ryeieérls'--[J#f,BY6Uniek concept:De automatische bordenstapelaarTS 1800. Dit systeem neemt deborden automatisch van de bandaf en stapelt deze in de daarvoorbestemde bordenlowerator.Dienbladenspoelmachine BTA:Dienbladen worden direct vanaf detransporlband in de machine getransporleerden na reiniging automatischafgestapeld. Een component dat zichideaaleent voor een later geplandeuitbreiding van uw spoelkeuken.De organisatie rondom een Halfautomatischespoelinstallatie. waarbij dedrenbladen en het bestek volledigautomatisch in de machine beladen,getranspodeerd en ontladen worden.


'ueols^soopr^ urelur uoe sl [tqjelq lopptLudlnq qcstu€ld ue: ueploM prnn]seq uopreolorluoce6 1se>11e>1eqcs ele;luoc ugg ue^ dlnqeq leru >1tr1e1qcrzro^o ueuunïufrz 1s1eelde6 Lnnoqe0 1eq ur seOe1esro^tp do e1lenn ueutelsÁspodsue4' 1s1eeldeO ;olerennolneelet uv+vruvvuuut:tnrccAr rpp r rco nin rr1;OJlp UOp.lOMsneeleld aC ÍlledelsoO qcsrreu-u+ru LroLU(J+SASleeploAle,,^,^r^,^^o]oEdLuoc ueploM ltunled€]sJeqcsrleLuolnep uee pueltnlsuevI,I -.:'',,,,--,' '",',' ij€lil*lE=,.,t: t,:t:'--t- =_ .-.=.4q .:_,.i-.i:'" ; "r- -.':' uolep)jaMlee^ e6lre^oolle ue^ ourbrurer ep roo^ pleêqo6;eeu I L.lceu-t loodslJeMipe^preq Joesr s)iurl 'Dlrodêq LUnLUtUtLU uoê lo]Lueols^S irp Írq ;eeuos,ed ue,n 1ez-i,ep sr uopelquorp ue uolop)jelsoqop ue^ ue6ue^do Llcstleuloln€]eLl Jooc uolodsuepelquotpeeMt tellj pjoo^eoltn'ê JrLcPUlêods\o1soq ue -Ltêpelquotpèo_rêd_to- oJoó êo slL )ed'erlelleisurleooqcsrleLuolne]leH uoe ue^ olol";'::1' ::ï'' '-:=i3.gàg!: :1,., !'n*jji::!::ii:!::i:i:oilrrlu''dffiD


Hier is een Halfautomatische spoelinstallatieopgesteld in een ziekenhuis.Op ergonomisch verantwoordewijze worden de componenten vande transportband afgenomen, metuitzondering van het dienblad enbestek welke aansluitend naar dedaarvoor bestemde dienbladen- enbestekspoelmachine wordengetransporteerd.Wanneer uw afgifte op een anderniveau is geplaatst als uw spoelkeukenheeft Meiko voor u de juisteoplossing met de horizontale- enverticale transportsystemen voor uwdienbladen.Voordelen:O probleemloostijgen en dalenO geen beperking aan bochtenO samenvoegen van tweedienbladensporenDoor de mogelijkheid van drie uitvoeringenverticale transpotlsystemen,waarbij per etage verschillendein- en uitvoersystemen geplaatstkunnen worden, is ieder transportvan dienbladen over verschillendeniveaus te realiseren.De getoonde afbeeldingen gelden als basis voor de inrichting van uw locatie, waarover wij u graag willen informeren.


Het programmain één oogopslag!, ^ NJTttraavt-UJ-Spoelmachine met)- programmaschakelingVaafuv erks poe I m ac h i n e s,pannen- en containerspoelmachines,glazenspoelmachines,universelespoel mach ines, g roentewasm ach i -nes en centrifuges.Spoelautomaten inspeciale uitvoeringVolautom atísche sorteerenwasinstallaties voorvaatwerk. dienbladen enbestek. FlighïCateringsystemen voor totale verzorging vanvaatwerk op luchthavens. lndustriëlespoelautomaten voor specifieke doeleinden.Trolley-, container- en wagenwas-installaties.TransportsystemenDienbladen- en vaatwe rl

More magazines by this user
Similar magazines