11.07.2015 Views

Download (pdf) - de Brug

Download (pdf) - de Brug

Download (pdf) - de Brug

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PARKEREN OP IJBURG AL VANAF €65,-PER MAAND*PER DIRECT BESCHIKBAAR!Op dit moment zijn in de volgende blokken parkeerplaatsen beschikbaar:blok 5 Van der Keukenstraat/IJburglaanblok 241 A Sanneshof 1-67blok 23 A Maria Austriastraatblok 25 A Eric Salomonstraatblok 37 Theo Frenkelhofblok 29 De Veste, IJburglaanblok 35 IJburglaanblok 46 A Julius Pergerstraatblok 58 Marius Meijboomstraatblok 61 A Eva Besnyostraat*De huurprijzen variëren tussen de € 65,- en € 99,- per maand.MEER INFORMATIE: 020 - 460 06 51Openingstijdenmaandag-zaterdag7.00-18.00 uurzOndag9.00-17.00 uurWij hebben voor uBuitenlands brood van Mounier v/h Alhambranederlands brood van remco de BakkerBanket en gebak van Banketbakkerij de rekSmidda gemaakt van 100% griesmeel Tsissa volkoren broodbedekt met gerst Pida, groot Turks luchtig brood, een topper!Shoarmabroodjes, wit of bruinvolkoren Altijd lekkerrr...Turkse pizza, Marokkaanse pannenkoek Diversen wit, bruin,volkoren en meergranenbrood Speltbrood naturel volkoren,zonnepit of pompoen Pain de Campagne, bereid metzuurdesem!!! Zuiderlicht, grofvolkoren uit AustraliëProkorn, meergranen en minder zoutPAMPuSlAAn 20 | 1087 lA AMSTerDAM | 4166610Stadsdeelraad overparkeren in het parkVoor zowel de hockey- als de voetbalclub is de wachttijd voor jonge kinderen om te mogen sporten lang.foto martijn van den dobbelsteenDe sportclubs in het Diemerpark kunnen bijna niet anders dan uitbreiden.De drie velden volstaan bij lange na niet om de honderden kinderenop de wachtlijsten ‘na schooltijd te kunnen laten sporten’. En dat is,blijkens het Sportplan 2009–2012, de ambitie van de gemeente Amsterdam.Daarin valt ook te lezen dat ‘sport het hart van de samenleving is’.Van onze redacteurVoor een sportpark is een goedeparkeervoorziening onontbeerlijk,zei de verantwoordelijk wethoudervan stadsdeel Oost in juni2011. Hij werkt op dit momentaan verschillende scenario’s vooruitbreiding van het sportpark (2hockeyvelden en 1 voetbalvelderbij én parkeergelegenheid nabij).Een aantal IJburgers – na bovengenoemdvoornemen acuutverenigd in een werkgroep HouDiemerpark Groen (sinds kortzelfs een officiële vereniging) – istegen parkeerplaatsen. Wat vindtde stadsdeelraad?Jan-Bert Vroege, D66:Wij zijn voor de aanleg van parkeerplaatsenten gunste van desportverenigingen. Het kan tochniet zo zijn dat kinderen vanzes, zeven jaar het halve eilandover moeten lopen voor ze bijhet sportveld zijn? Zoals wij hetzien, zijn er twee mogelijkheden:parkeerplekken bij de veldenin het park (aanrijden via deOeverzeggestraat) of parkeergelegenheidaan het einde van deDiemerzeedijk aan de zuidkantvan het park. Wij zijn voor dielaatste optie. Dan komen we debezoekende sportteams tegemoeten ontzien we de woonwijk.Bovendien, en dat willenwe wel heel erg stimuleren, ishet voor IJburgers zo’n omwegdat zij op de fiets naar de sportveldenblijven komen.Meta Meijer, SP:Wij vinden dat we onze groenegebieden groen moeten houden.Er wordt al meer dangenoeg opgeofferd aan verstedelijking.Als er geen parkeerplaatsis, zullen mensen anderemanieren verzinnen om zich teverplaatsen, en dat is helemaalniet erg. We moeten beseffendat we niet kunnen doorgaanmet het opstoken van fossielebrandstoffen en het vervuilenvan onze omgeving!Frans van Vliet,woordvoerder VVDOp sportdagen staan de Diemerzeedijken de Oeverzeggestraatvol met auto’s. Datleidt tot overlast en gevaarlijkesituaties. De VVD is er dan ookvoor om aan beide zijden vanhet park parkeerplaatsen tecreëren, maar niet in het parkzelf. De herinrichting van deOeverzeggestraat is al in ganggezet. De Diemerzeedijk moetnog worden aangepakt, laten wedaar dan ook parkeerplekkenmeenemen. Daarnaast kunnener parkeerplaatsen wordenaangelegd aan de Buitenkerkerweg– de weg naar en langshet kanaal. De trottoirs die daarzijn aangelegd zijn zinloos,want daar loopt nooit iemand.De parkeerplaatsen kunnendan ook worden gebruikt doorandere belanghebbenden, zoalsvolktuinbezitters en mensenmet een boot in de nabijgelegenhavens. Onze oplossing van hetprobleem zal meer inspanningvergen omdat er overlegd moetworden met Rijkswaterstaat, dierond het kanaal aanvullendeeisen stelt.Josef Zahri, woordvoerder PvdAWij zijn trots op het Diemerparken zullen ons in hetvoorjaar, als de uitbreiding vanhet sportpark in de raad behandeldwordt, inzetten voorbescherming van de gebiedenlangs het Amsterdam-Rijnkanaal,langs de oevers en in dezuidoosthoek. Wij zijn echterniet tegen uitbreiding vanhet sportpark en de daaraanverbonden aanleg van parkeergelegenheid.Wij vinden datalle kinderen op de wachtlijstenvan de voetbal- en hockeyclubmoeten kunnen sporten. Hetlijkt ons veilig als bezoekendeteams hun kinderen kunnenafzetten op een parkeerterreinuitsluitend bedoeld voor desportclubs. Dat betekent dusook dat de parkeerplaatsen inonze ogen vooral zijn bedoeldvoor bezoekende clubs en nietvoor IJburgers zelf. We willenniet dat het een doorgaanderoute wordt, en zien graag demogelijkheid onderzocht datde parkeergelegenheid alleenbeschikbaar is op dagen dater gesport wordt. Het lijkt onsgoed om een politieke avond teorganiseren om de argumentenvan omwonenden te horen. Diekunnen we dan meenemen inde besluitvorming.De reactie van GroenLinks is te lezenop www.debrugkrant.nl.Kick-off The Bootcamp Club IJburgOp zondag 6 november 2011 gaat The Bootcamp Club IJburg vanstart. Bootcamp Training - hardlopen, intervaltraining en fitnessoefeningen- is gebaseerd op de trainingsroutine van het Amerikaanseleger. De pittige workout is geschikt voor mannen en vrouwen envoor alle fitnessniveaus. Vanaf 6 november gaat er elke zondagochtendeen training van start om 10.45 uur bij NAP Amsterdam. Latervolgen ook ‘specials’, zoals Mommy Bootcamp of Surf Bootcamp.Kijk voor meer informatie en aanmelden (eerste training gratis) opwww.thebootcampclub.nl.van twitterHet Diemerpark, een park zonderbomen bovenop een vuilnisbelt.10x niks als je ‘t mij vraagt| #a10 van #Watergraafsmeerrichting #volendam 1.9 km: Stilstaand#verkeer tussen #Watergraafsmeeren #Schellingwoude...| Heb net 1 kilo stamppotbesteld bij de kok van de middelbareschool van mijn oudste.Hoeven we as donderdag niet tekoken. #IJburgcollege | gestemdop afcijburg in de voetbalclub vhjaar verkiezing | een klapbandkrijgen recht voor tram 26 halteschellingwoude brug. Holy Moly.Geluk bij een ongeluk. | k hoopniet dat t 2 waren die achterinde tram zaten. Net bij zuiderzeeweg,wejow. Enge blikken toentram langs ging... | Lekkere versedingen gekocht in Schellingwoude,vis, schelpen, kaas, groenten.Aardig personeel ook (@ Landmarkt)| Weer eens in het aangiftekamertjevan politiebureauIJburglaan :-( gaat bijna routineworden #ijburg # SUBURBdenim| met king en jillem skaten inhet diemerpark, ja ik ook op mnrollerskates, hahaha discooo! ;-)| ANWBverkeer: Ongeluk op dering van Amsterdam, de #A10,zorgt voor file tussen Schellingwoudeen Oostzanerwerf | Heerlijkgegeten, nu weer een avondjehospiteren voor een kamer aande zuiderzeeweg! | evenemententerreinMarinegebied geen goedidee; hebben al kop van JAVA enMuseumplein en div. parken; denkeens origineel!We leven al een jaar bijna volledig op ovenschotels,maar vorige week heeft onze oven hetbegeven. De inductieplaat in ons nieuwe huis wasna een maand al stuk en nadat ik mezelf gisterenbijna opblies, alle buurtkinderen vermoordde endie van mezelf, koken we maar niet meer op hetcampinggasstelletje.Bij het verwisselen van de gasfles ontsnapte ereen witte wolk, dus rende ik meteen met hetlekkende ding naar buiten. De stoep op. Waar dekinderen speelden. Er waren ook buurvrouwenmet sigaretten. Pasgeborenen in hun wagentjes. Erwas geschreeuw. Gevloek. Er werd gerend. Maarhet liep allemaal goed af.Behalve dat we nu dus echt een nieuwe keukenmoeten.De aanschaf ervan is duur. Maar erger nog: jemoet er oneindig creatief voor zijn.Wij houden niet van het bezoeken van keukenwinkels.Elk deurtje dat je er ziet, kan vervangenworden door een ander deurtje, ander materiaaltje,ander indelinkje. Ik ga hier geen opsomminggeven van de mogelijkheden die er zijn. Het zoueen gekmakend lange lijst worden.“Doe die keuken maar.”“Nostalgisch. U houdt van nostalgisch. Welkgreepje, kleurtje?”“Deze is precies goed zo.”Elke GeurtsDroomkeuken“U kunt er alles aan veranderen. Wat u maar wilt.”“We willen deze.”“U kunt daar beter niet te lichtzinnig overdenken. Een keuken zegt alles over uzelf. Eigenlijkbènt u uw keukenblok.”“Jeetje.”“Ja, zo moet u het wel zien. Goed, typetje nostalgie.Misschien met een moderne greep? Leuklandelijk deurtje? U zegt het maar!”“...”We moeten onze droomkeuken zelf creëren.Maar dat kunnen we niet, dat willen we niet, dathaten wij. We worden geacht ruimtelijk inzichtte hebben, praktisch te kunnen denken en eenscherp oog te hebben voor materialen. Zelfs Ikeadoet in de folders – juichend – een beroep oponze verbeeldingskracht. “Alles is mogelijk! Voorjouw ultieme droomkeuken!”Maar wij hèbben helemaal geen ultieme droomkeuken.We zitten niet in de keukenbusiness.Begrijp dat dan.We zijn zo blij dat we ons huis niet zelf hebbenhoeven ontwerpen, godbetert. De grootste droomvan veel mensen op dit eiland. Ik geloof dat je daarzelfs naartoe hoort te werken als eilandbewoner.Het is de promotie hier. Ooit een eigen kavelbemachtigen waar je dan je droomhuis – je paleisje– op gaat zetten. Onze allergrootste nachtmerrie.de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 4 | nummer 26 13


Filmers- en fotografenbuurtJohan van der KeukenkortingKPN50%kortingNaar wie is mijn straat, laanof plein vernoemd? Naar eenbloem, een vogel, een boom?Dan is de link snel gelegd. Maarwat als je in de Sweelinckstraatwoont? Weet dan iedereenmeteen dat je in de componistenbuurtwoont? En wie wasAlbert Cuyp? Een beeldhouwersoms? Of toch een schilder?Lastiger wordt het wellicht alsje op het IJburgse Joris Ivenspleinwoont. Misschien is nognet bekend dat hij ooit eenwereldberoemde filmer vandocumentaires was. Maar wiewaren dan Piet Zwart of JeanDesmet?In de Brug daarom een aantalkorte biografieën van bekendefilmers en fotografen die opIJburg een straat, plein of kade‘kregen’. Na onder meer BertHaanstra, Ed van der Elsken enCas Oorthuys nu een portretvan Johan van der Keuken.Door Douwe SluiterEen onderzoek is er nooitnaar gedaan. En waarom ook?Maar het kan bijna niet andersof Johan van der Keuken(1938–2001) is in Nederlandbekender als cineast dan alsfotograaf. Al was het maar doorde enorme publiciteit die zijnfilms genereerden. Zo won hijop het Nederlands Film Festivalin Utrecht met zowel Face Value(1991) als met Lucebert, tijd enafscheid (1994) een Gouden Kalf,en oogstte hij met onder meerDeze foto van een dansend echtpaar in Parijs op quatorze juillet in 1958, maakte Johan van der Keuken in een klapwereldberoemd als fotograaf.Blind kind (1964, deel uitmakendvan de ‘canon van deNederlandse film’) en het vlakvoor zijn overlijden gedraaideDe Grote Vakantie (2000) zowelnationaal als internationaalgrote bewondering.Die laatste film maakte hij tussen1998 en 2000, kort nadat hijhad gehoord dat hij een ongeneeslijkevorm van kanker had.Met zijn vrouw (geluidsvrouwNosh van der Lely) reisde Vander Keuken – in Amsterdam geborenen daar ook gestorven –nog eenmaal de wereld rond opzoek naar plaatsen met (eigenomschrijving) ‘uiteenlopende leefomstandigheden,koud en warm, leegen vol, met als altijd aanwezige derdede mens, die tegen de klippen op leeft,met behulp van mooie verhalen, diehij zich wijsmaakt, tot troost in hetgezicht van het niets.’In de ruim twee uur durendedocumentaire – een reisverslagwaarbij hij nauwelijks zelf inbeeld komt, een handelsmerkvan Van der Keuken – vertelthij via een voice-over niet al-leen waarom hij de film wildemaken, maar ook op welkewijze hij de beelden bijeenkreeg. Van der Keuken: “Tochben ik in De Grote Vakantieheel erg aanwezig. Je ziet mijnhanden, mijn voeten, stukjesvan mijn lichaam. De film isdaardoor mijn lichaam geworden.Ik wilde duidelijk makendat ik weliswaar iets vreselijksmeemaakte, maar dat ik er nogsteeds was. En ik wilde ook dater door die film iets van mij zouoverblijven. Dat ik via die filmzou blijven voortbestaan.”Dat is hem gelukt. En niet alleendoor het bij tijd en wijlezeer aangrijpende (“Als ik nietmeer kan filmen, ben ik dood,”zegt hij tijdens de opnamesergens in Brazilië) De GroteVakantie. Want hij mag daninmiddels tien jaar dood zijn,over het oeuvre van Johan vander Keuken wordt in cinematografischekringen nog steedsmet groot respect gesproken.Vooral in Frankrijk, waar zijnfaam misschien nog wel groteris dan in Nederland. Om zijnfilms, maar ook om zijn foto’s.Waarvan een flink deel tijdenszijn studententijd in Parijswerd geschoten, met daaronderhet fameuze, ontelbarekeren gereproduceerde beeldvan een dansend echtpaar.Dit beeld, dat Van der Keukenals aankomend fotograafwereldberoemd maakte, laateen echtpaar zien dat op 14 juli1958 (een nationale feestdag inFrankrijk) een dansje maakt opeen plein op het Île Saint-Louisin Parijs. Vorig jaar nog werdenin de nalatenschap van de kunstenaar32 negatieven gevondenvan op diezelfde dag genomenfoto’s. De serie – op een specialeexpositie getoond in hetFOAM in Amsterdam – geeft opbeeldende wijze weer hoe Vander Keuken werkte en waarom(en hoe) hij uiteindelijk koosvoor dat ene beeld.Johan van der Keuken ligtbegraven op Zorgvlied.AD-10977/10-11 IJburg* Inclusief 2 tv-ontvangers, i.c.m. een jaarcontract. Kijk op kpn.com/glasvezel voor de voorwaarden en beschikbaarheid.kpn infocenter Joris Ivensplein | kpn.com/glasvezel55.-27.⁵⁰/mnd*3 maanden langop het GlasvezelAlles-in-één PakketBrons• Overal in huis tv-kijken met10 Nederlandse zenders in HD• Supersnel internetten,ook met z’n allen tegelijk• Voordelig bellen indigitale kwaliteitCamping Zeeburg mag uitbreidenIn september nam de deelraad van Amsterdam Oost een unaniembesluit: eigenaar Toon Weijenborg van Camping Zeeburgkrijgt toestemming om vijf uitbreidingsscenario’s uit te werkenen na te denken over een tijdelijke oplossing voor de tussenperiode.Camping Zeeburg meldde zich tien jaar geleden al metuitbreidingsplannen bij het voormalige stadsdeel Zeeburg, maarveel verder dan een ‘positieve grondhouding’ kwam Zeeburgniet. D66-er Jelmer Alberts stelde er begin 2010 vragen over aanhet Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost. Met resultaat, want nukan eigenaar Weijenborg verder. De grootste stadscamping vanAmsterdam was in 2010 goed voor maar liefst 180.000 overnachtingenen is gedurende de zomermaanden structureel volgeboekt.Toon Weijenborg: “Onze camping loopt zó goed dat we inde zomerperiode heel vaak nee moeten verkopen. Dat is zondeen daarom wil ik graag uitbreiden. Ik vraag niet om geld, wantik financier het allemaal zelf. Ik vraag alleen om groen licht omdoor te kunnen.” Naar verwachting in februari 2012 presenteertWeijenborg zijn vijf uitbreidingsscenario’s aan het stadsdeel.ViiA zoekt jou en lanceert website2011 is door de Europese Unieuitgeroepen tot het jaar vanhet vrijwilligerswerk. Op IJburgvormt Stichting ViiA een succesvolleschakel tussen vraag enaanbod van vrijwilligers. Dat is ineen wijk vol zorgwoningen ookhard nodig. Vandaag werden decampagne én de nieuwe website‘ViiA zoekt jou’ gelanceerd.Stadsdeelwethouder Lieke Thesingh(Zorg en Welzijn) gooidehet de wereld in.Van onze redacteurStichting ViiA (afkorting vanVrijwillige inzet, informatieen Advies) is een plek ‘om tevragen en te vinden’. Wie hulpnodig heeft, wendt zich totViiA. Maar wie wil helpen ook.Het gaat om allerlei soorten activiteiten,uiteenlopend van hetinvullen van formulieren tottimmerwerk en van wandelentot ‘samen iets gezelligs doen’.Er zijn nu ongeveer 150 vrijwilligersactief. Maar meer is beter.Behalve een website lanceerde ViiA ook de film Gewoon Doen! om vrijwilligerste werven die mantelzorgers ondersteunen. De crew van vrijwilligers en mantelzorgerskregen bloemen aangeboden. foto martijn van den dobbelsteenMet de campagne ViiA zkt. jouwil men daarom actief vrijwilligerswerven. Wie kan daarbeter iets over zeggen danervaringsdeskundigen, zo wasde redenering. Daarom staanop de nieuwe website www.viia.nl/zkt diverse filmpjes metverhalen en ervaringen vanzorgvragenden, mantelzorgersen vrijwilligers.de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 4 | nummer 26 15


Gedemocratiseerde kunst op Fort Diemerdam‘Groot Europees projectin een verscholen gebied’Op het Fort Diemerdam werkt Stadsherstel aan een culturele pleisterplaats. Het terrein wordt in oude luister hersteld en op de plek van devoormalige fortwachterswoning verrijst een zelfvoorzienend horecapaviljoen. Achter de bouwsteigers werkt projectleider Frans van der Beek (64)aan een droom: de European Arts Embassy. Hij wil kunst democratiseren en toegankelijk maken voor iedereen.Door Linda van den Dobbelsteen“De definitie van kunst,” zegtFrans van der Beek, “is gegijzelddoor een kunstelite. Zijbepalen wat kunst is. Maar ikwil het kunstminnend publiekzelf laten uitmaken wat zijonder kunst verstaan. En ooklaten vertellen waarom.” Hijontwikkelde er een nieuw conceptvoor dat hij de EuropeanArts Embassy noemt, “wanteen kunstenaar is een artistiekambassadeur van zijn land.”Het werkt als volgt. Van derBeek toont elke dag vijf werkenvan kunstenaars uit 26 Europe-se landen. Dit gebeurt in eersteinstantie virtueel, via eenwebsite. Bezoekers kunnen opde site hun stem uitbrengen,waarna het werk met de meestestemmen naar het fort wordtgehaald. Zo ontstaat een doorlopendeexpositie met een elkedag een nieuw kunstwerk. 360kunstwerken per jaar. “Let wel,het kan dus gebeuren dat je ertien keer naast zit. Dat er iederekeer een ander kunstwerk‘wint’ dan dat waarop je hadgestemd. Dan vraag je je misschienaf: ben ik nou gek? Maarwaarschijnlijk ben je wel benieuwdwaarom anderen juistdát werk zo bijzonder vonden.Daar gaat het mij om.”Ook wil de voormalig journalisten radio-dj – plannen teover – iedere maand een landsiast. “Een groot Europeesproject in een klein verscholengebied. Wat ik ga doen isnieuw, is nog nergens op dezemanier voorhanden. Dat maakthet interessant. En spannend.Hoe het uitpakt, moet blijken.Net als bij mijn boek destijds,maar dat is in goede aardegevallen.”‘Dat boek’ was het vorige projectvan de kunstliefhebber. In1001 reasons to love the earth (“eengigantische klus”) toonde hijkunst uit 86 landen. Was hetsoms voorwerk voor de EuropeanArts Embassy? “Wellicht.Ik voel een sterke drang omkunst dichter bij mensen tebrengen. Door het intrigerendte maken. Dat zit enorm in detijdsgeest toch? Iedereen kan“Ik voel een sterke drang om kunst dichter bij mensente brengen. Door het intrigerend te maken. Dat zit enormin de tijdsgeest toch?”uitnodigen om een thema inte vullen. “Zo’n maand wordtgeopend door de ambassadeurvan dat land, die een beeldmeeneemt. Zo ontstaat eenprachtige beeldentuin op hetterrein.”“Een magische plek,” noemtVan der Beek de fortificatie.Zijn ogen schitteren. Hij staptedit jaar met zijn plan naar dewethouder van Diemen, diehem doorverwees naar Stadsherstel.Zij wilden deze plekeen culturele bestemminggeven en waren direct enthou-en wil overal over meepraten.Alleen bij kunst gebeurt datnog niet. Daar komt nu veranderingin.”Het horecapaviljoen is naarverwachting in december af.Vervolgens wordt het terreinverder opgeknapt, en danopenen, naar verwachting inhet voorjaar van 2012, Fort Diemerdaminclusief de EuropeanArts Embassy de deuren. Inde loop van november gaat dewebsite www.artsembassy.orgin de lucht.Frans van der Beek werkt op Fort Diemerdam aan het democratiseren van kunst. Niks kunstelite, het publiekbepaalt zelf wat het mooi vindt. foto martijn van den dobbelsteenFort DiemerdamDit fort maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. Het genietals monument bescherming van de provincie en het Rijk en staatsinds 1996 op de prestigieuze werelderfgoedlijst van de Unesco.De verdedigingslinie rond de stad werd tussen 1880 en 1914aangelegd. Ze bestaat uit 42 forten en een aantal dammen ensluizen, die onderling verbonden zijn door dijken en liniewallen. Detotale lengte bedraagt 135 kilometer. Zowel tijdens de Eerste alsde Tweede Wereldoorlog werd de Stelling van Amsterdam in staatvan verdediging gebracht, maar gevochten werd er niet. Na 1945verloor de Stelling officieel haar functie en was Fort Diemerdamvoor burgers jarenlang verboden terrein.de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 4 | nummer 26 17


Afvalcontainers SteigereilandZuid/Haveneiland OostIn 2009 heeft de gemeente besloten huishoudelijk afvalvoortaan in te zamelen via ondergrondse afvalcontainers.Ook het inzamelen van glas en papier verloopt zo het meestefficiënt, was de conclusie. Na gedegen onderzoek heeft hetdagelijks bestuur van stadsdeel Oost nu zeven inzamellocatiesaangewezen op Steigereiland Zuid en 53 op HaveneilandOost. De locaties zijn getoetst op onder meer behoefte, comfort,veiligheid en beschikbare ruimte. De plannen liggen tot14 november ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen tot dietijd worden ingediend bij het Ingenieursbureau van stadsdeelOost. Kijk voor meer informatie op www.oost.amsterdam.nl/OBS‘Financiën Oost op orde’Stadsdeelwethouder Financiën Jeroen van Spijk presenteerdein oktober de conceptbegroting 2012. Hij zei: “Het was geengemakkelijke klus in deze economisch moeilijke tijden, maar definanciën zijn op orde. De inkomsten en uitgaven zijn met elkaarin balans.”Wethouder Asscher bezoekt de Willibrord:‘Geen zwakke school meer’Het IJburg College is genomineerd voor de VKG Architectuurprijs en de publieksprijs. De jury is enthousiast over de metalen gevels en de manierwaarop het zonlicht in de vouwen van die gevel steeds anders wordt gereflecteerd. Bijzonder noemde de jury dat in die metalen gevel juist kunststofkozijnen zijn gebruikt. Het gebouw is ontworpen door LIAG architecten en heeft als enige op IJburg een metalen buitenkant.Van onze redacteurIJburg College genomineerd voor architectuurprijs‘Mooi vanbuiten, wit vanbinnen’De prijs, een initiatief van deVereniging Kunststof Gevelelementenindustrie(VKG) insamenwerking met vakblad deArchitect, bestaat sinds 2005 enwordt toegekend aan bouwprojectenwaarbij kunststofgevelelementen een belangrijkonderdeel uitmaken van hetontwerp.Op 15 november, tijdens deVKG Architectuurdag, wordthet winnende ontwerp bekendgemaakt.De prijs werd vorigjaar gewonnen door Fact Architects,ontwerper van de studentenwoningenaan de Zuiderzeewegop Zeeburgereiland.Het IJburg College (vmbo,havo, vwo) aan de Pampuslaan1 is sinds het begin van ditschooljaar in gebruik en teltmomenteel 540 leerlingen. Demaximale capaciteit van 1300leerlingen wordt naar verwachtingbereikt in 2015. Dan zal deschool volgroeid zijn. Naastde school herbergt ‘de middelbare’23 huurwoningen en eenhightech sporthal op een deelvan het dak.Prachtig allemaal, maar wat vindende leerlingen eigenlijk van hun gloednieuween nu ook nog voor een prijsgenomineerde schoolgebouw?Het stadsdeel ontkomt niet aan bezuinigingen. In 2011 is metname gesneden in het fysieke domein: onderhoud aan wegen,bruggen, pleinen en groen. In 2012 wordt juist meer gekort ophet sociale domein. Jeroen van Spijk: “Het zijn soms lastige keuzesdie we als dagelijks bestuur aan de deelraad voorleggen, maarwe hebben onze verantwoordelijkheid genomen. De uitgaven enactiviteiten zijn kritisch getoetst op de kernwoorden sober, duurzaamen doelmatig. De focus ligt op de meest kwetsbare bewonersen buurten.” Op veiligheid wordt niet bezuinigd.Bij de Begroting 2012 zijn tevens de eerste stappen gezet in derichting van een buurtgerichte begroting. Van Spijk: “Oost is hetmeest diverse stadsdeel van Amsterdam. Elke buurt heeft zijneigen karakter en verdient een eigen aanpak. De Dapperbuurtheeft iets anders nodig dan het Oostelijk Havengebied. Veranderingenin het Cruquiuswerkgebied hebben invloed op dewerkgelegenheid in de Indische Buurt. Door de begroting in detoekomst iets anders in te richten, kan het stadsdeel maatwerkbieden. In de komende jaren volgt een verdere invulling en uitwerkingvan de buurtgerichte begroting.”Procedure tegen eigenaar MuzyQStadsdeel Oost onderneemt juridische stappen tegen de eigenaarvan MuzyQ, Stichting Orfeos Studios (SOS). Op 7 oktober liet deadvocaat van SOS weten dat de stichting het bod van 13,5 miljoeneuro niet accepteert. Nu wil Oost het recht van eerste koop op hetpand bij de rechter afdwingen. De procedure voor de eerste stap(de voorzieningenrechter) neemt vermoedelijk enkele weken inbeslag. In de tussentijd blijft de deur naar een onderhandse verkoopopen staan.In september werd de eigenaar van het gebouw nog een laatstekans geboden om een onderhandse verkoop mogelijk te maken.Het stadsdeel bood naar eigen zeggen een marktconforme prijsvan 13,5 miljoen euro. Een jaar eerder had het stadsdeel beslotenom MuzyQ te kopen, om de financiële malaise rondom het vanaf2007 gebouwde muziekmakerscentrum verder te beperken.Doordat de huidige ondernemer in MuzyQ de bank niet betaalde,en het stadsdeel garant staat voor de lening, moest het stadsdeel dehypotheeklasten gaan betalen.Wethouder Asscher (r.) laat zich rondleiden door leerlingen Lynn en Silke. In het midden een vrolijke directrice Scheermeijer;links Asschers politiek assistent. foto martijn van den dobbelsteenOp 6 oktober bezocht de Amsterdamse wethouder vanOnderwijs Lodewijk Asscher de Willibrordschool op hetGrote Rieteiland. De school kreeg onlangs een positievebeoordeling van de onderwijsinspectie. Dit komt volgensdirectrice Scheermeijer door de open houding en hardwerken van het team. En door tegelijkertijd deel te nemenaan de methode Kwaliteitsaanpak Basisscholen Amsterdam.Asscher: “Je moet het beste uit een kind willen halen.”Door Linda van den DobbelsteenAsscher bezoekt veel basisscholendie bezig zijn met kwaliteitsverbetering.Want de staat vanhet onderwijs gaat hem aan hethart. “Vroeger was een schooleen gebouw en verder niks. Erwaren te veel scholen die beterkonden en ook beter moesten.Door de nieuwe aanpak is er intwee jaar tijd veel bereikt. Wehebben in Amsterdam geen‘zeer zwakke scholen’ meer enveel minder ‘zwakke scholen’.Kijk naar de Willibord, daar gaathet nu goed.”Scholen die meedoen aan demethode van Asscher krijgenveel aandacht. “Vergis je niet,het is een heel intensief enstreng traject. Niet alleen voorleerkrachten, ook voor de directeuren het management. Hetvergt een andere manier vanwerken. Maar je ziet na verloopvan tijd dat het beter gaat, en datKwaliteitsaanpak Basisonderwijs AmsterdamIn 2008 kondigde de wethouder van Onderwijs, Lodewijk Asscheraan dat hij de zwakke scholen in Amsterdam ging helpen. Wantin deze stad bleven de leerresultaten achter bij die van anderescholen in Nederland. Er werd door drie partijen een convenantgetekend: staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma, deschoolbesturen van het primair onderwijs verenigd in het BreedBestuurlijk Overleg, en Asscher zelf. In het convenant is een kwaliteitsaanpakvastgelegd voor verbetering van zwakke en risicovollescholen door middel van een schoolanalyse en een verbeterplan.Er wordt gekeken naar verschillende facetten, zoals de plaats vande school, de samenstelling van het team, de leerlingenpopulatie ende leerresultaten. Het verbeterplan wordt beoordeeld door eenonafhankelijke expertgroep van onderwijskenners met een langestaat van dienst. De onderwijsinspectie ondersteunt het procesdoor extra toezicht.leerkrachten trots zijn op watze bereiken. Dat straalt af op deleerlingen.”Directrice van de WillibrordschoolEllen Scheermeijer, uiteraardvereerd met het bezoekvan de wethouder, beaamt deintensieve aanpak: “Het is allemaalloeigedetailleerd, er moetplanmatig en gestructureerdworden gewerkt. De instructieaan de kinderen is van groot belang;goed kunnen uitleggen watje van hem of haar verwacht.Er zijn niveauverschillen, maarje zorgt dat je kinderen vanelk niveau op de goede manierbedient.”Scheermeijer is natuurlijk ooktrots. “We zijn vorig schooljaarpas gestart. Er is zó hardgewerkt. Iedereen stond openvoor verbetering, voelde denoodzaak. Nu er handvattenzijn aangereikt, voelt iedereenzich zekerder. We hebben eengoed team.” Na dit schooljaar ishet programma voor de Willibrordschoolafgelopen. “Maar,”zegt Scheermeijer, “we wetennu hoe het moet. We gaan verderop de ingeslagen weg.”In de tussentijd is Asscher rondgeleiddoor groep-8 leerlingenCherelva, Justus, Silke en Lynn.“Dat hebben jullie ontzettendaardig gedaan,” zei de wethouder.“Maar dan heb ik ook nogeen vraag aan jullie: Vinden julliehet leuk op school?” Er klonk eenvolmondig ja.Quincy: “Een redelijk mooi gebouwvanbuiten en vanbinnen heel netjes.Er mag meer kleur bij.”Bob: “Onze nieuweschool is nog vrijsaai; wit en leeg. Deleerlingen moetendat natuurlijk andersmaken.”Sem: “De grote hal isheel mooi omdat er veelzonlicht binnenkomt, dat isfijn. De fietsenstalling is heelhandig. Ik had het veel mooiergevonden als het gebouwvan steen was in plaats vandit donkere, saaie spul.”Berry: “Over dearchitectuur van hetgebouw is gelukkig welgoed nagedacht,het ziet er goed uit.Vanbinnen vind ikhet zakelijk wit.”Ida: “Hier les krijgenbevalt me wel. Het is erg wit,maar dat helpt me bij hetconcentreren.”Dorian: “Ik vind de schoolte zwart/wit. In zo’n schoolword je heel suf.”Julieth: “Ik vind hetgebouw rustgevend.”Zeger: “Het is eenerg mooi gebouw,alleen ‘koos kleurloos’.”Salisha: “Ik vind hetgebouw ruim en helder, alleengeeft het een gevoel van eenkantoorgebouw. De vorm aan debuitenkant vind ik minder mooi.Als ik de trap af loop,voelt het alsof ik elk momentkan vallen.”Ruben: “Tja, ik vind hetgebouw op zich er niet mooiuitzien, dat vind ik eigenlijk van alleschoolgebouwen die ik tot nu toe hebgezien. Voor de rest is de manier vanlesgeven niet verslechterd maar ook nietverbeterd, dus het blijft omeerlijk te zijn nog steedsexperimenteren in de zandbak.”Persoonlijke groei door coachingWil je meer halen uit je baanof privéleven? Twijfel je somsof je wel op de juiste plek zit?Of je wel genoeg tijd besteedtaan gezin of vrienden? Hetzijn vragen en onzekerhedenwaar iedereen van tijd tot tijdmee kampt. Bij de praktijkCoach2talent van Ellen Heijnkun je terecht met vragen overpersoonlijke ontwikkeling.Inspiratieworkshops maken jebewust van wat jou drijft. Deeerstvolgende workshop is op28 november. Coach2talentbiedt ook mental coaching aanvoor (sport)teams. Deze herfstmaak je kans op een gratisinspiratieworkshop. Mail naarellenheijn@coach2talent.nl engeef aan waarom jij daaraangraag zou willen deelnemen.De winnaar krijgt vóór 28 novemberbericht.Meer informatie is te vinden opwww.coach2talent.nl.Klas 4K (vmbo) in de hal van het nieuwe en voor de VKG Architectuurprijs genomineerde IJburg College. “Over de architectuur is gelukkig goed nagedacht,” zei een van de leerlingen. foto martijn van den dobbelsteen18de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 4 | nummer 26de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 4 | nummer 26 19


Sporthelden postuum geëerd op ZeeburgereilandMila zkt. glimlachhuis90 m 2nummerdeal!6Nov.o.n.€ 227.500,-huis90 m 2nummerdeal!28Nov.o.n.€ 245.000,-En jij?Bel 020 495 2250 of kijk op viia.nl/zktKom kijken op 29 oktober en sluitde deal van je leven!sixtyoneb.nlinfo@eefjevoogd.nl 020 - 305 05 60Wat is Kettlebell?Haal meer uit je training met de Kettlebell Small-group PersonalTrainingsessies! Dankzij de enorm hoge intensiteit maakt Kettlebelltraining het mogelijk om kracht-, flexibiliteit, stabiliteit, en hetcardiovasculair systeem in één keer te trainen.De ‘’afterburn’’ zorgt voor een optimale vetverbranding.Wanneer Maandag start 18:30, woensdag start 18:30 en donderdagstart 07:30, meer lestijden volgen.Trainingsduur 30 minuten workoutWaar Life and Kicking PT-roomKosten Ter introductie, 12 rittenkaart leden €50,- niet leden €100,-Life and Kicking | Eva Besnyostraat 29 | 1078 KR Amsterdam | 020-4161922JEUGD LESSEN VA 2,5 JAAR,ZIE WWW VOOR AANMELDINGENEN PROEFLESSENDINSDAG ENDONDERDAG AVONDVOLWASSENENDinsdag19.00-20.15 uur ballet beg./int.20.15-21.30 uur zumbaDonderdag19.30-20.45 uur modern jazz int.20.45-22.00 uur modern jazz beg.AANMELDINGEN VOOR DENIEUWE CURSUS FLAMENCO(start zon 13 nov 8x) zie www.AMSTERDAM DANCE CENTRE IJBURGKrijn Taconiskade 444 | 020-6161885www.amsterdamdancecentre.nlNeemt u op 29 oktober eenoptie, dan ontvangt u eenwaardecheque t.w.v. € 5.000,-!Op zaterdag 29 oktoberbent u tussen 11.00 en14.00 uur van harte welkombij SixtyOneB op de hoekvan de Emmy Andriessestraaten de Fritz DietrichKahlenbergstraat op IJburg,AmsterdamWat kun je verwachten?• Woonoppervlakte van 80 m 2tot 119 m 2• Keuze uit 2 of 3 slaapkamers• Lichte woonkamer metopen keuken• Alle appartementen hebbeneen buitenruimte aan het waterDe huisnummerdeals zijn geldigtot 20 november. Neemt u op29 oktober een optie op een vande woningen, dan ontvangt u tevenseen afbouwcheque t.w.v. € 5.000,-.Potje voetballen tegen de familie van SteveAls straks de sportveldenop Zeeburgereiland klaarzijn, komt de complete familievan Steve van Dorpeleen partijtje voetballentegen de eerste bewoners.Uit dankbaarheid, omdater in de buurt een straatwordt vernoemd naar dein 1989 bij een vliegrampomgekomen voetballer uitde Bijlmer. Dat staat.Door Linda van den DobbelsteenOok andere enigszins balsturigesporthelden worden vernoemd,zoals Faas Wilkes, John Blankensteinen Theo Koomen.Zaterdag 15 oktober kregen hunfamilieleden alvast een straatnaambordjeuitgereikt.Projectmanager ZeeburgereilandMarice de Lange verklaardede aanwezigen de geschiedenisvan het eiland. WethouderThijs Reuten, zelf vervent sporter,interviewde enkele familieleden.De vrouw van hockeyerRoepie Kruize bijvoorbeeld. “Ikherinner mij vooral de eersteolympiade direct na de oorlogin Londen, waar hij brons won.Roepie stond bekend om zijngoals. Het is ontzettend geweldigdat hij nu een straat krijgt.Trouwens, alle drie onze zonenhebben in het Nederlands elftalgespeeld.”De familie van de Surinaams-Nederlandse voetballer Stevevan Dorpel viel op vanwege dehoge opkomst. Moeder, schaterlachend:“Vind je dat we metDoor Sinette HesselinkHet is een veelzijdig knolletje, deaardappel; lekker veel vitamineC voor de natte winter maarook, zoals veel leden van denachtschadefamilie, deels giftig. Jekunt aardappelen koken, bakken,frituren, poffen, raspen, pureren,stampen maar er ook stempelsvan snijden. Naast Opperdoezen,Bintjes en Nicola zijn er tal vanandere bijzondere varianten:truffelaardappeltjes, Ratte met z’nnootachtige smaak of Roseval. NaAardappeletersFamilieleden van overleden sporthelden kregen alvast een straatnaambordje uitgereikt. In de RI-Oost buurt worden de straten naar hun geliefden vernoemd.foto martijn van den dobbelsteenveel zijn? Dit is nog maar eentiende van de familie hoor. Wijzijn gewoon hartstikke trots.Mijn zoon leefde voor zijnsport.” Broer Franklin: “Dat hijvernoemd is, houdt de herinneringaan hem alleen maar meerlevend.”RI-Oost krijgt een sportief karakter.Pontificaal in het middenCityfarmingOoit door een Spaanse meneer ergens bij de Inca’s uit de grondgetrokken en een paar eeuwen later maakt deze vreemdelingdeel uit van de Nederlandse identiteit. Ik hoop zelf dan maar weerdat er nog veel vreemdelingen mogen volgen, maar als ik daar nuverder op doorga kom ik op het eind niet bij een recept uit, en datis wel de bedoeling van de redactie.mais is de aardappel het meestverbouwde gewas op aarde! Duswaarom niet in mijn moestuin?En waarom niet op jullie terrasof balkon? Je kunt, als je weinigruimte hebt, gewoon een zakpotgrond nemen, neerleggen opwat kiezels en er aan de onderkanteen paar keer in prikkenmet een schroevendraaier. Aande bovenkant een paar inkepingenmaken met een mes en daarhet pootgoed in stoppen. Watergeven en wachten.Sowieso wel handig om ook in devan de wijk komen drie sportveldente liggen, waarschijnlijkde thuisbasis van FC Zeeburgia.Daarom werd beslotende vijftien straten in de wijkte noemen naar sporthelden.Ex-topsporter Jip van Leeuwen(speerwerpen en handbal) werddoor stadsdeel Oost gevraagdnamen voor te dragen. “Dit ishet resultaat. Er zijn zoveelvolle grond in een net te poten,want anders heb je volgendjaar aardappelen door je helemoestuin. Als je die plastic zakstilistisch niet zo verantwoordvindt, neem je een grote pot diegoed afwatert.Voor leuk aardappelpootgoedwil ik jullie weer verwijzen naarVreeken. Wat dacht je van eencombinatiepakket ‘bijzondereverhalen over deze sporters tevertellen. Zoals over zwemsterNida Senff, die op de olympiadevan 1936 het keerpunt miste,terugzwom, aantikte en alsnoggoud won.”De te bouwen buurt op Zeeburgereilanddraagt de ietwatstijve naam RI-Oost, naar dein 2006 aldaar ontmantelderasjes om mee te experimenteren’.Klinkt heerlijk toch?Voor simpele rassen heb ik eenklassieker: gratin dauphinois. AdriaanJaeggi heeft ooit eens geschrevengratin is seks en daar kan ik hetvan harte mee eens zijn. Vanavondnog maken en je snapt waarom.1 kilo aardappelen, in dunne plakjes gesneden, goed afgespoeld endrooggedept • halve liter slagroom • 1 teen knoflook • 100 gr roomboter8 zout en veel peperBeboter een lage ovenschaal, snipper de knoflook op de bodem en leger dakpansgewijs een laag aardappelschijfjes op, en zout en veel peper.Ga zo laag voor laag door tot je ongeveer een centimeter onder derand bent. Giet de slagroom erbij tot de bovenste laag net NIET onderstaat. Beetje schudden, zodat de room zich goed verspreidt. Peper ontop en ongeveer drie kwartier, ligt een beetje aan de aardappelsoort,in de oven op 175 graden. Klaar als de vork er makkelijk in glijdt. Degratin moet bovenop knapperig zijn, maar kleverig van binnen.rioolwaterzuiveringsinstallatie.In de volksmond klinkt nu alsoms voorzichtig de benaming‘sportheldenbuurt’. Wellicht isdat straks de officiële naam.Ga naar onze website www.debrugkrant.nlen type ‘Zeeburgereiland’voor meer verhalen over de geschiedenis,de plannen, het zelfbouwen en desportvelden en -helden.Diemen in derace als BesteStagegemeenteDe gemeente Diemen is genomineerdvoor de titel BesteStagegemeente in de categoriekleinere en middelgrote gemeentenvan Nederland. NaastDiemen doen ook Dronten enUrk een gooi naar de titel. Deverkiezing is een initiatief vanECABO, het kenniscentrumberoepsonderwijs bedrijfsleven.Criteria waar op getoetstwordt, zijn onder meer mobiliteitvan personeel, stagebeleid,diversiteit en maatschappelijkeverantwoordelijkheid. Diemenheeft een actief stagebeleid.Dat wil zeggen dat de gemeentezelf op zoek gaat naargeschikte stagiairs, via de eigenwebsite en via de site Werkenin het Westen, waarin verschillendegemeenten samenwerken.de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 4 | nummer 26 21


Inbraak YouthsideVanwege een poging tot inbraak – resultaat: een geforceerde deur – isjongerenproductiehuis Youthside tijdelijk dicht. Als een en ander inorde is, zal het jeugdcentrum de deuren weer open.josine marbusExpat-expresstransparant vooreen fris gebitHeldere tandheelkundige zorgop een persoonlijke manier.Tieke van Riel &Heleen HansmaKinderboekenbus houdt ‘vroeg-boek’Op zaterdag 29 oktober kan wie vroeg komt in kinderboekenbus Piggelmeevoordelig een kinderboek kopen. Initiatiefneemster Ans vande Burg introduceert dan ‘vroeg-boek’: tussen 10.30-11.30 uur zijn erkortingen voor speciaal geselecteerde boeken, bijvoorbeeld met eenkreukel of een foutje, kinderboekencollectie. De kinderboekenbusstaat elke zaterdag van 10.30-17.00 uur op de Pampuslaan tegenoverhet IJburg College. Meer informatie op www.dekinderboekenbus.nl.Ondernemersspreekuur metwethouder ÖzütokStadsdeelwethouder Economische Zaken Nevin Özütok houdtbinnenkort weer een spreekuur voor IJburgse ondernemers.Op donderdag 10 november is er gelegenheid om met haar enmet elkaar te spreken, tussen 17.00 en 19.00 uur in Harbour ClubThe Lighthouse, aan de Krijn Taconiskade op Haveneiland Oost.Aanmeldingen via winkelstraatmanager Natasja Zak n.zak@oost.amsterdam.nl.“We hebben Russen, Amerikanen, Denen en mensenuit Zwitserland. Nog wat au pairs uit Korea,China en Duitsland.”“In mijn straat?”“Ja hoor, met gemak en dan sla ik er vast nog watover.”“Maar wat is je oplossing nou?”“Jij laat expatters in je huis en dan hoef je niet teverkopen...”Verbluft keek ze naar hem. “En waar moet ik danslapen?”“Bij mij.” Frank keek helemaal blij.“Is dat je oplossing voor al die huizen die nietverkopen? Komen die allemaal bij jou slapen.”“Dat is onaardig.”“Vind je?”“Ja.”“Nou, ik vind het geen goed idee.”“Waarom niet, na een jaar kun je er zelf weer in.”“En dan ligt er zeker een jaar lang een dikke Rusin mijn bed.”“Waarom nou weer een dikke... Er zijn ook slankeRussen.”“Oh ja?”“Vast wel.”“Zie jij ons samenwonen?” Ze sprak het woordsamenwonen uit alsof het een geslachtsziekte was.“Waarom niet.”“Nou Turkije ...”“We moeten gewoon nog een beetje aan elkaarwennen.” Hij knipoogde naar haar. Hij stond opom zijn jas te pakken en zei: “En jij hebt je vorigerelatie nog niet helemaal verwerkt. Geef jezelf wattijd.”Wat moest het heerlijk zijn om zo’n enorm (tekoop)-bord voor je kop te hebben. Toch haddenzijn woorden ook wel een geruststellende uitwerkingop haar. Ze kon ook een tijdje op zijn maniergaan leven, kijken wat er van kwam. Tot nu toe hadze nog niet zoveel van haar leven gebakken. Geenwerk, een te duur en onverkoopbaar huis dat nietalleen op haar naam stond, geen kind, een moederdie met haar naar Texel ging en haar iedere weekbelde.“We doen het.” Ze vloog hem om de hals.“Je hoeft niet meteen te beslissen.” Hij lachte,waarom kuste hij haar nu niet? Had hij zichbedacht? Hij zei dat hij wat lijntjes uit zou zetten,kijken hoe snel een zak buitenlands geld de straatbinnen kon rijden. Hij zette zijn makelaarstoontjeop: “Er moet nog wel wat gebeuren voordat wehier iemand kunnen ontvangen.” Ze voelde zichkattig worden. “Wat bedoel je?”“Je moet dit zakelijk oppakken liefje, ik kijk hiernu even met heel andere ogen rond, dat begrijpje toch?” Ze gaf niet echt antwoord. Hij wees eenlamp aan die weg moest en het was jammer datze destijds van die lichte gordijnen had gekozen.“Daar houden Russen niet van.”“Hoezo weet jij ineens alles van de gemiddeldeRus?”“Oh, dat is niet helemaal toevallig. In mijn familiezit ook wat Russisch bloed.” Ze kon er niets aandoen, ze kon niet ophouden met lachen. Ze lachte,tot ze huilde. Zo voelde ze zich op haar veertiendein het aardrijkskundelokaal. Ga jij maar even opde gang afkoelen. Je kunt terug komen als je weer wattot rust gekomen bent. Dat tot rust komen lukte niet.020 - 495 56 69 • info@tptransparant.nl • www.tptransparant.nlIJburger Cor Koeleman loopt Expedition MasaiDoktersposten voor de inwoners van TanzaniaCor Koeleman trekt opnieuw de wandelschoenen aan. In oktober 2012loopt hij een zesdaagse trektocht door de Crater Highlands in Tanzania,onder begeleiding van lokale gidsen. Moet-ie wel eerst nog evenzesduizend euro inleggen – een voorwaarde om mee te mogen doen.Het doel van de expeditie: geld inzamelen voor tien eenvoudige doktersposten.“Er is daar een schrijnend tekort aan gezondheidszorg.”De woeste Crater Highlands iseen van de leefgebieden van deMasai, een trots nomadenvolkmet eeuwenoude tradities. Dedertig expeditieleden van ExpeditionMasai trekken (gemiddeld30 kilometer per dag) doorde hoogvlaktes. Overnachtengebeurt in tentjes in authentiekeMasai-dorpen. Koeleman: “Zoleren we het land en de bewonerskennen. De Masai leren onsonder meer schieten met pijl enboog, vuur maken en dansen; weworden ingewijd in hun bijzonderetradities.”“Tijdens de tocht zien we met eigenogen wat daar zo hard nodigis: gezondheidszorg. De Britsedokter Penny Aeberhard die hetproject coördineert, werkt in deenige dokterspost van het gebied.Zij ondervindt het schrijnendetekort dagelijks.” Toen StichtingDoktari, een initiatief van HansGeels (directeur CliniClowns),Peter Heres en Chiem van Houweninge(regisseur en tv-maker)Website Expeditionmasai.makes.itBij hun traditionele dans springen de Masai hoog delucht in. Dat beeld inspireerde Koeleman tot het makenvan een tekening, waarvan een zeedruk wordt gemaakt.Honderd exemplaren biedt hij te koop aan, gesigneerden wel, voor €50 (of vrijwillig meer) per stuk. “Het iseen eerste stap richting de €6000. Maar ik heb meer ideeën. Ik ga ookbedrijven benaderen. In ruil voor sponsoring bied ik hen een schilderijaan van de trektochten en kom ik vertellen over mijn ervaringen.” Opde website expeditionmasai.makes.it zie je hoe je de zeefdruk kuntbemachtigen of hoe je Cor (en daarmee de Masai) nog meer kuntsteunen. Koeleman houdt op de site ook zijn vorderingen bij.met haar in contact kwam, beslotenze te helpen. “Het gaat omeenvoudige apparatuur, medicijnen,vitaminen, communicatiemiddelenen een airstrip.”Koeleman: “Voor ons in Nederlandis goede gezondheidszorgvanzelfsprekend. Voor de Masaitotaal niet. Maar wij kunnen weliets doen.” Koeleman deed aleens eerder mee aan een sponsorloopvoor het goede doel, deTrailwalker 2010 (100 kilometerwandelen in 30 uur). “Dezemanier van aandacht vragenvoor wereldse problemen,door middel van een sportieveactiviteit, vind ik prachtig. Hetzet je aan tot daden. Ik wil de reisook aangrijpen om inspiratie opte doen, er naderhand over teschilderen en het verhaal verderuit te dragen.”Toen hij in de ANWB-tijdschriftOp pad een oproep zag staan ommee te doen met deze wandeltocht,stuurde hij onmiddellijk,impulsief bijna, een motivatiein. “Tot mijn stomme verbazingwerd ik uitgekozen. Ik wordnooit uitgekozen! Ik keek geloofik als een jongetje die een schatop zolder heeft gevonden. Zovoelt het ook eigenlijk.”Cor Koeleman in het rood, de kleur van de Masai.“Ik hoop op mijn manier iets te kunnen betekenen”.foto martijn van den dobbelsteende brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 4 | nummer 26 23


Workshop Stadsdeel voor Dummies en/of Burgers voor Dummies?Hoe vindt een bewonersinitiatief zijn weg door het stadsdeel?Hoe kan ik samenwerken met het stadsdeel? Om bewoners overdeze kwesties duidelijkheid te geven, wordt op donderdag 10november van 15.00 tot 18.00 uur de workshop Stadsdeel voorDummies en/of Burgers voor Dummies georganiseerd. De uitwisselingtussen stadsdeel en deelnemers vindt plaats aan de hand vaneen aantal actuele IJburgse bewonersinitiatieven. Ambtenarenreageren op deze plannen en wederzijds kunnen vragen wordengesteld. Wie weet leidt de uitwisseling tot een snellere realisatie?Het is hoe dan ook de bedoeling om elkaar beter te leren begrijpenen handiger te leren communiceren. De initiatieven diebesproken worden zijn een 10-daags foto- en filmfestival in hetvoorjaar van 2012, de aanleg van steigers op IJburg en de aanlegvan groen en/of moestuinen op lege kavels of in de openbareruimte. Wie belangstelling heeft voor de workshop kan zichmelden via e.weers@oost.amsterdam.nl.Derde editie Flavourites Live!in Amsterdam NoordVoor één keer In Real Life webshoppen. Dat kan tijdens de derdeeditie van het webwinkel evenement Flavourites Live!, van 18 toten met 20 november in Amsterdam Noord. Meer dan 150 webshopsop het gebied van mode, accessoires, beauty, interieur enreizen presenteren zich in een voormalige fabriekshal. Bezoekerskunnen limited edition-kleding kopen en inspiratie opdoen op hetgebied van lifestyle. Nieuw dit jaar is de samenwerking met hetnetwerk van ondernemende vrouwen Vrouw&Passie. Door henworden sessies en workshops georganiseerd. Natascha Klootsema,één van de twee oprichters van Flavourites.nl: “We signaleren behoeftebij online winkelende vrouwen om ook eens hun favorieteproducten in het echt te zien. Voor webshopeigenaren is het eengoede gelegenheid om bezoekers van hun website te ontmoeten.”Flavourites Live!; 18 t/m 20 november, 10.00-18.00 uur; terrein ‘DeOverkant’, Kromhouthal. Kijk voor meer informatie, deelnemers,het programma en het laatste nieuws op www.flavouriteslive.nl.Hier kun je ook je kaarten bestellen.De organisatie geeft speciaalaan lezers van de Brug kaarten weg: twee stuks voor de eerste tienbellers: 020-4823053Buitenschoolse opvang met een plusVanaf 4 jaar tot aan de leeftijd waarop het basisonderwijs eindigtDagelijkse sport-, spel-, dans- en drama-activiteitenStudiedagen- en vakantieopvangHuiswerkbegeleiding op maatBiologisch voedingsbeleidVerantwoorde kinderopvang op basis van een pedagogisch beleidsplanVerantwoorde kinderopvang op basis van ons pedagogisch beleidsplanDagelijkse sport-, spel-, dans,- en drama-activiteitenBiologisch voedingsbeleidHuiswerkbegeleiding op maatZaterdag 29 oktober is de officiële opening van Tennisclub IJburg. Om 16.30 uur slaat stadsdeelvoorzitter Fatima Elatikde ballen los. Voor leden is er aansluitend toernooi en feest ‘Halloween-style’. foto martijn van den dobbelsteenBuurtfeest voor en doorjongeren op 5 novemberOp vijf november vindt in het multifunctioneelcentrum MFCP een buurtfeestplaats,naar het idee van drie dertienjarige meidenuit het Oostelijk Havengebied. Het is eenonderdeel van de campagne ‘kappen metklagen’ waarin Ymere jongeren helpt projectenop poten te zetten. Onder het motto‘komen dansen, eten en ontmoeten’ hopende meiden op een grote opkomst. Er zijn ookprijzen te winnen, als je meedoet aan de ‘soyou think you can dance’ danswedstrijd. Hetbuurtfeest begint om 15.00 uur. Meer informatieop: jongerenIJburg.hyves.nl.b u i t e n s c h o o l s e o p v a n gUniKidz 8+ ClubhuisInformaticaJazz, Show & MusicalJudo/KungfuMuzieklesVreemde taal lerenWeerbaarheidstrainingYogaNIEUW!BreakdanceFietscrossenPaardrijlessenSkeelerenSurfen/Zeilen/KanoënVoetbalTeambuildingspellenBregje Sijpesteijn, karatekaWereldkampioen meteen perfecte timingIn haar huis op Steigereiland staart Bregje Sijpesteijn(45) uit het raam. Ze wijst richting het Diemerpark. “Dieelektriciteitsmast doet me denken aan een Japanse poort.Maar ik vind het vooral heel erg IJburg. Heel toepasselijkin mijn leven.” Bregje, voormalig lid van het Nederlandskarateteam, werd onlangs voor het eerst wereldkampioenbij het onderdeel ‘vrij vechten’.Van de sportredactieOp 24 en 25 september vond inde Schotse hoofdstad Edinburghhet wereldkampioenschapShotokan karate plaats.Inclusief jeugd waren er 1500inschrijvingen in diverseonderdelen en categorieën.Sijpesteijn was deelnemerin de categorie ‘plus veertig’.“Tja,” mijmert ze vrolijk, “ikben zo vaak nét geen kampioengeweest, haalde derde en vierdeplaatsen op EK’s en WK’s. Ditgeeft een enorm goed gevoel.Het maakt m’n carrière compleet.”Ze beoefent de sport sinds1984 en zat tussen haar 27ste en33ste in het Nederlands team.Sinds ze in de jaren zeventigeen kungfu tv-serie zag, wistze: die sport wil ik doen. “Ik waseen jaar of twaalf. In het dorpwaar ik woonde was helemaalgeen club. Maar ik besloot: alsik in Amsterdam ga studeren,dan begin ik ermee. Ik kon welwachten, ja. Ik wist gewoon: ditis voor mij.”Sijpesteijn werd lid van eenAmsterdamse club en kwamin 1986 bij het ShotokanKarate Centrum Amsterdam(SKCA) terecht, gevestigd aande Palmstraat, hartje Jordaan.Ze is inmiddels het langstevan alle leden lid. Carl, haar‘(v)echtgenoot’, is er voorzitter,de twee dochters Linde (9)en Jade (8) doen ook karate.Sinds twee jaar heeft SKCAeen dependance in de IJburgseMontessorischool. “Ik geef lesop zo’n manier dat ik zelf kanmeetrainen. Maar ik oefen ookveel met Carl, of alleen.”AFC IJburg voetbalclub van het jaar?AFC IJburg kan voetbalclub van het jaar worden. Maar danmoet er wel gestemd worden: www.voetbalclubvanhetjaar.nl. Alle clubs in Nederland zijn verdeeld overdrie categorieën: Amateurclubs, Topklasser enBetaald Voetbal Organisaties. In iedere categoriewordt zowel een Gouden, Zilveren enBronzen Voetbalclub Award uitgereikt. Uitverschillende winnaars kiest een vakjuryuiteindelijk de overall Voetbalclub vanhet Jaar 2011. Stemmen kan dan tot enmet 22 december 2011; op 23 december2011 worden de winnaars bekend gemaakt.www.voetbalclubvanhetjaar.nlsportEen manier van leven“Wat is karate? Het is een verdedigings-en vechtsport, waarbijhet niet alleen gaat om detechnieken, maar om de totaleontwikkeling van je fysieke enmentale persoon. Het is eenmanier van leven. Voor mij gaathet ook om energie, beheersingen beleving.” Shotokan, de stijlvan Bregje, is door de Japansefederatie erkend als een van devier traditionele stijlen. Het is demeest beoefende stijl, waarbijzuiverheid van de ‘eenvoudige’technieken het fundament is.“Ik won dit WK niet op snelheid,maar op de perfectie vantiming en effectiviteit.”Karate, maar ook andere vechtsportenzijn gebaseerd op eenfilosofie met diverse regels. Eendaarvan is streven naar perfectievan karakter. “Een andere – demooiste voor mij – is ‘doorzetten’.Soms heeft iemand heel veeltalent. Maar wie niet doorzet,komt er toch niet. Ook bij tegenslagmoet je gemotiveerd blijven.”Vijfenveertig dus en wereldkampioen.Het zou eigenlijkhaar allerlaatste wedstrijd zijn.“Maar dit was wel zó ontzettendleuk. Ik voelde geen druk meer,zoals vroeger. Toen hing m’n A-status er vanaf. En mijn auto. Ikgenoot daardoor nooit écht vanwedstrijden. Dit keer had ik nikste verliezen.”“Je vroeg net welke regel voormij het belangrijkst is. Het gaatniet om winnen of verliezen, maar omde perfectie van je karakter. Nu, naWereldkampioen karate Bregje Sijpesteijn (45).“De elektriciteitsmast in hetpark doet me denken aan een Japanse poort, het logo van onze club SKCA énIJburg.” foto martijn van den dobbelsteenal die jaren, begrijp ik dat paseen beetje. Het gaat erom datje met je hele wezen, met volleovertuiging en inzet het bestelaat zien wat je in je hebt. Eenonafhankelijk zelfvertrouwen.En ik vind het zo leuk, dat julliemij zomaar in de categorie ‘plusvijftig’ zouden kunnen terugzien.”Jongens D1 AHC IJburg ongeslagenUniKidz beleven?Kom naar de open dag op zaterdag 5 novemberVan 12.00 - 16.00 uur (kijk op Unikidz.nl voor het programmaoverzicht)Meer informatiewww.unikidz.nl(020) 416 56 91Wat valt er te beleven?WorkshopsActiviteitenVestigingenRuimtevaartUniversumKinderdiscoPresentatiesPoppentheaterProeverijBSO UniKidzEva Besnyöstraat 5411087 LG AMSTERDAM(020) 416 56 91informatie@unikidz.nlUniKidz PlusProfessionele begeleiding voorzorgvragende en kwetsbare kinderenEen begeleidingsplan voor ieder kindDivers aanbod van activiteitenEen vaste dagstructuurHoogopgeleid pedagogisch teamVoor het eerst in een elftal spelen en dan meteen poulewinnaar worden. Dat flikten de jongens D1 van AHC IJburg. Ongeslagenmet 13 punten bovenaan. Specialiteit? De spelers zijn technisch supervaardig en spelen goed samen. Succes nade herfstvakantie in de 2de klasse! foto martijn van den dobbelsteenUitslagen poule D1AHC IJburg D1- Zandvoort JD1: 1-1 | Xenios D4 - AHC IJburg D1: 2-4 | AHC IJburg D1 - VVV D1: 2-1Amsterdam JD5- AHC IJburg D1: 1-2 | AHC IJburg D1 | Rood-Wit D4: 3-1de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 4 | nummer 26 25


www.thelighthouse.nlAmsterdamse Pluim voor sportschool Life & Kicking‘Hier tonen mensen respect’Restaurant • Grand café • Vergaderfaciliteiten • Catering • Sailing events • Canal cruises • Podium voor livemuziekDe vernieuwde LighthouseHarbour Club IJburgVanaf 1 november gaan we volle kracht vooruiten schijnt The Lighthouse haar licht op eennieuwe dinerkaart. Waarbij klassieke gerechteneen modern jasje krijgen en met trots aan tafelgepresenteerd worden.De warme nieuwe inrichting, de knusse openhaard,de bourgondische keuken en het gastvrije personeel makenThe Lighthouse tot een nieuw lichtpunt van Amsterdam.We heten u een warm welkom voor elke gelegenheid!Kijk voor de laatste nieuwtjes bij de weekagendaop onze website www.thelighthouse.nlKrijn Taconiskade 432 te IJburg | 020-750 83 95 | Info@thelighthouse.nlVan de stadsredactieDebby (l.) en Melinda voor het eerst op een ‘gewone fiets’. Melinda fietst meteen als een dolle; voor Debby is het lastig, al zit ze er parmantig op. FysiotherapeutDanielle: “We ontdekken elke keer weer nieuwe mogelijkheden.” (V.l.n.r. medewerker Jeffrey, Debby, sportschoolmanager Bente, vrijwilligster Yarne, Melinda enfysiotherapeut Danielle) foto martijn van den dobbelsteenDebby (30) en Melinda (25) zijn twee sporters met eenbeperking. Elke maandag na het avondeten sjezen ze ophun scootmobiel richting fitnesscentrum Life & Kicking.Om 19.00 uur staan ze dan klaar om door fysiotherapeutDanielle Gerritsen aan het werk gezet te worden.Van onze redacteur“Nou, je ziet het,” grinniktDebby. “Ik ben aan het handfietsen.”Zwaar? “Nee, helemaalniet. Het is heerlijk. Heel somsis Danielle wel streng, zegt ze:kom op je kan het, nog eentje. Maardat is ook wel goed voor me.”Melinda: “Ik vind het zo leuk,omdat Danielle ons lesgeeft.Met haar heb ik de grootste lol.”“Het is inderdaad altijd leukmet deze meiden,” knikt Danielle,die de meiden instrueert.“Krachttraining op de(soms aangepaste) apparaten,losse oefeningen; we doenalles wat binnen hun mogelijkhedenligt.” Danielle werktbij de inpandige fysiotherapiepraktijkFysio IJburg. Zijhaalde Debby en Melinda naardeze sportschool. “Ik kwam aleen keer per week bij hen aanhuis voor oefeningen. Debbydeed aan paardrijden, maar...”Debby: “Hé, dat wou ik vertellen!Paardrijden ging nietmeer, vanwege mijn benen.Net toen ik aan mijn moedervroeg wat moet ik dan?, kwamDanielle met het idee van hetfitnessen. Een goede conditieis voor mij belangrijk.” Melinda:“Ik dacht, dat lijkt mijook wel wat. Vraag me nu nietmeer waarom.” Ze giechelt.“Het is wel goed voor mijnbuikspieren. En ik wil 40 kiloafvallen. Dan beweeg ik makkelijker.”Hebben jullie nooit het gevoeldat je bekeken wordt, omdat jetussen ‘gewone’ mensen sport?Debby, heel stellig: “Boeien,boeien.” Melinda: “Ik vind hetwel vervelend als ik bekekenword. Maar hier tonen mensenjuist respect.” Debby, gierend vande lach: “Ze kunnen beter naarme kijken dan over me lullen.”Dan, serieus: “Ik ben gehandicaptdoor zuurstoftekort. Maarmijn hersenen werken goed,hoor. Iedereen mag er iets overvragen, daar ben ik heel open in.”Melinda: “Hier vind ik het fijn.Waarom zouden we met alleenmaar gehandicapten sporten?”AmsterdamsePluimSportschool Life & Kickingheeft de Amsterdamse Pluimgewonnen, een prijs voorsportorganisaties die zich sterkmaken voor het geïntegreerdsporten van mensen met eenbeperking of chronische ziekte.De jury: “Het is een sportorganisatiedie erg goed bezig ismet het welzijn van mensenmet een beperking.” Bij Life &Kicking zijn ze ‘hartstikke blij’met de Pluim. Bente, manager:“Bij ons is iedereen welkom.We kijken niet naar wat iemandniet kan, maar naar wat hij wélkan. Sporten is goed voor jezelfvertrouwen. Ik ben echttrots op deze sportschool.”Van de 43 sportorganisaties en-verenigingen die meedongennaar de prijs werden er tiengenomineerd. Die werdenbezocht en getest door eenvisitatiecommissie. Op 25september werden de prijzenuitgereikt. Naast Life & Kickingvielen nog drie andere organisatiesin de prijzen. De AmsterdamsePluim is een initiatief vande Amsterdamse afdeling vanhet Astmafonds.VrijwilligerYalda is vrijwillig begeleidstervan Melinda. Achter opde scootmobiel komt ze meenaar de sportschool. Ze isafkomstig uit Afghanistan enwoont sinds een jaar met haarbroer in Nederland, op IJburgom precies te zijn. Om de taalgoed te leren wilde ze graag incontact komen met Nederlanders.Daarom meldde ze zichals vrijwilligster aan bij ViiA. “Zijkoppelden me aan Melinda, omaf en toe te wandelen en naarde sportschool te gaan. Ik helphaar, maar zij helpt mij ook.”Sofa.com opent deuren in Amsterdam (IJburg)Het van oorsprong Britse Sofa.com meert aan op IJburg.Sinds 15 oktober heeft het bedrijfeen vestiging aan de BertHaanstrakade 2-4. De showroomondersteunt de onlineverkoop van banken, fauteuilsen bedden. Via de website kunje modellen, stijl en stoffenkiezen. Ook in de showroomkan je dat doen en meteenvoelen hoe iets ligt of zit. Debenelux-tak van het bedrijfwordt geleid door Gilles vander Putt en Theo Janssen. “Wekozen voor IJburg omdat heteen hippe en dynamische locatieis, die ideaal aansluit bij hetconcept van Sofa.com.” Voor30 oktober staat een feestelijkeopening gepland. Op die dagkrijgt iedereen een korting van10%. Meer informatie opwww.sofa.com.Allerzielen in De Binnenwaaiop 30 oktober“Allerzielen is een moment in het jaar waarop mensen samenhun overledenen gedenken. Op IJburg gebeurt dat dit jaar opeen manier die past bij IJburgers: open, creatief, vernieuwend enzonder scheidslijnen.” Dat zegt Marcel Elsenaar, die op 30 oktobersamen met dominee Rob Visser in De Binnenwaai Komen en Gaanorganiseert. “Een begraafplaats is er nog niet, voor de dood en hetgedenken van de doden is geen plek. Dat is de reden dat ik Allerzielenwil organiseren.” Komen en gaan vindt plaats op zondagmiddag30 oktober, van half vier tot zes uur, en is ook geschikt voorkinderen.Er is live muziek van Mirjam Bat Channa, eten en drinken, eenanimatiefilmpje van Michael Dudok de Wit en een gedenktafelwaarop iedereen een plekje kan inrichten voor een geliefde overledene.In het ontmoetingscentrum hangen schilderijen van MartheStreefkerk. Uitnodigingskaarten vind je bij verschillende winkelsen bij De Binnenwaai te vinden, maar ook zonder ben je van hartewelkom.de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 4 | nummer 26 27


Veiligheid op IJburg: ook de burger heeft een rolPolitie gaat samenwerken met VvE’sHELP!Sinterklaasliedjes!Werken van o.a. Mozart,Vivaldi en TsjaikovskiSinterklaas metEdwin Rutten3 en 4 december, 15 uurMuziekgebouw aan ’t IJ6+KAARTEN € 22,50/KINDEREN TOT 12 JR €11,00 VIADE KASSA VAN HET MUZIEKGEBOUW 020 – 788 20 00(12-18 UUR, MA T/M ZA) OF WWW.ORKEST.NLWWW.ORKEST.NLEen NEE/NEE sticker en toch de Brug willen ontvangen?Vraag dan de unieke JA de Brug- sticker aan: info@debrugkrant.nlOplettende burgers zijn van groot belang bij het tegengaan van criminaliteit. Ruim tachtig procent van de inbraken wordt gepleegd door mensen die voor hundaad niet verder hoefden te reizen dan een kilometer of drie. foto martijn van den dobbelsteenDe politie op IJburg wil graag met zoveel mogelijk organisaties samenwerken om deveiligheid op het eiland te verbeteren. Ook met de verenigingen van eigenaren (VvE’s)zijn nu contacten gelegd. Bij het voorkomen èn oplossen van bijvoorbeeld diefstal eninbraken kunnen burgers een belangrijke rol spelen. Huurders op IJburg kunnen daaroverworden bereikt via de woningcorporaties. Voor contact met alle woningeigenaren ziet depolitie de VvE’s als een goed aanspreekpunt. In een recent overleg van VvE-besturen zijnhierover afspraken gemaakt, ook over het verspreiden van voorlichtingsmateriaal.Van onze redacteurIJburg is volgens de politie eenveilige wijk. Zeker vergelekenmet oudere buurten in Amsterdam.Diefstallen, inbraken,overvallen? “Het komt hier voor,maar statistisch gezien nietvaker dan in een rustig dorp alsUithoorn,” zegt inspecteur BertVagevuur, plaatsvervangend chefvan het wijkteam IJburg van depolitie Amsterdam-Amstelland.Bestuursoverleg VvE’s IJburgToch vindt hij ieder incident eréén te veel. “We werken er hardaan om de aantallen terug tebrengen. Begin oktober zaten wemet een kleine zestig aangiftesop de helft van de stand van vorigjaar. Dus je ziet een dalendelijn. Maar het kan nog beter.”Om de veiligheid te verbeterenvindt de inspecteur samenwerkingmet de bewoners ergbelangrijk. “De politie kan nietAls het over het inrichten en stimuleren van de IJburgse samenlevinggaat, zijn er tal van instanties die zich daar, al of niet gezamenlijk, overbuigen. Het overleg Bedrijfs Onroerend Goed (BOG), het stadsdeelOost, de bouwconsortia, de gebiedsmanager, de winkelstraatmanager,de marktmeester, de scholen, de gehandicaptenzorg, de vrijwilligersorganisatie.IJburgers die een woning huren worden in dat overlegvertegenwoordigd door hun woningcorporaties. Een vertegenwoordigingvan de IJburgers met een koopwoning – en dat zijn er nogalwat – bestond tot nu toe echter niet. De bewoners zijn alleen perblok met elkaar verbonden, ieder in hun Vereniging van Eigenaren.Die VvE’s zijn wettelijk verplicht om het onderhoud en beheer vande blokken zeker te stellen. Met de recente oprichting van het BestuursoverlegVvE’s IJburg is daar verandering in gekomen. OprichtersPeter Luijters (blok 7) en Martijn Burgers (blok 46A) willen metalle VvE-besturen minstens tweemaal per jaar bijeen komen voor debespreking van actuele onderwerpen. Marktmeester Stef Spigt ondersteunthen daarbij. Bent u VvE-bestuurder en wilt u inhaken, stuurdan een e-mailbericht aan vveijburg@gmail.com.24 uur per dag overal toezichthouden. Daarvoor hebben weecht de burgers zelf nodig.”PreventieWat kan de burger doen? Omte beginnen kan iedereen zelfaandacht besteden aan preventie.Vagevuur: “Het hang- ensluitwerk in een nieuwe wijk alsIJburg voldoet uiteraard aan delaatste eisen, maar als je je ramenopenlaat als je weggaat, ofje buitendeur niet op slot doetomdat je denkt dat je zó weerterug zult zijn, dan maak je hetdieven wel erg gemakkelijk.” Enwat de woonblokken betreft:“Insluipen hoeft niet eens, dedief drukt op een willekeurigebel en er wordt ongezienopengedaan. Of ze lopen meeals iemand het gebouw binnengaat.Goedemiddag, ik komvoor nummer 130, en binnenis hij. Of zij, vergis je niet...” Endan de deuren van je parkeergarage:“Hoe langzaam ze ooksluiten, altijd blijven wachtentot ze helemaal dicht zijn. Degelegenheid maakt de dief. Letwel, ruim tachtig procent van deinbraken wordt gepleegd doormensen die niet verder dan driekilometer weg wonen. Dus uitde eigen wijk.”OplettenEen bijzondere vorm vanpreventie is dat burgers de boeleen beetje in de gaten houden,de sociale controle. Vagevuur:“Kapotte lampen in het trappenhuis,niet afgesloten hekken vanbinnentuinen of parkeergarages,alle bewoners van een blok moetenzich er verantwoordelijk voorvoelen dat zoiets zo snel mogelijkgerepareerd wordt. Huurderskunnen dergelijke zaken meldenbij hun huismeester, eigenarenkunnen daarvoor terecht bij hunVvE-bestuur.”En vooral: “Oog hebben voordingen die niet gewoon zijn, endan de politie waarschuwen.Iedereen weet zo ongeveer welkemensen in zijn buurt thuishorenen wie niet. Zien ze iets ongebruikelijks– een vreemde autodie al weken in een hoekje van deparkeergarage staat, een geblindeerdbusje dat nu alweer voorde derde keer langzaam doorde straat rijdt – dan is het nietvreemd om het kenteken te noterenen via 0900-8844 de politiete informeren.” En dan is er noghet zogenaamde ‘besmettingsgevaar’:“Het komt vaak voor datdaders kort na een inbraak nogeens toeslaan in hetzelfde blok,dezelfde straat. Daarom zeggenwe: is er ergens ingebroken, dankunnen de VvE-besturen viasocial media de omwonenden opde hoogte stellen.”Verzekeren en vastleggenDe burger heeft ook een administratievetaak. Een goedeinboedelverzekering afsluiten,bijvoorbeeld. En foto’s makenvan je dure sieraden of anderespullen. Vagevuur: “Als je diefoto’s bij je verzekeringspapierenbewaart dan kunnen we zegebruiken bij de opsporing. Opdeze manier valt er via Marktplaatsnog wel eens iets terug tevinden”.En dan, als je de pech hebt dater toch iets wordt gestolen, danis het belangrijk om even nietsaan te raken en direct de politiete bellen, in dit geval 112. “Peuken,haren, vingerafdrukken.Het sporenonderzoek ofwelforensisch onderzoek is essentieelvoor de opsporing. Webesteden er veel aandacht aan.”En aangifte doen? Vagevuur:“Zonder aangifte kunnen weniets ondernemen. Dus aangifteis noodzakelijk.”Oproep voor kinderen: Kabouters zoekenOnlangs werd bij Drogisterij IJburg een herfstetalage ingerichtmet bladeren, een boomstronk, walnoten en appels. Bovendienwerd daartussen een aantal kabouters neergezet. Af en toe mister een kabouter, grapt bedrijfsleider Gjalt de Vries. “Die vindenwe dan terug op een vreemde plek in de winkel, tussen degeurtjes of naast de tandpasta’s. Maar eentje is er blijvend zoek.Daarom roep ik alle kinderen tot acht jaar op om te komen zoeken.Als beloning krijgt ieder kind dat goed zoekt een cadeautje.”Toch weer huttenjachtdoor stadsdeel OostVerontrustte IJburgbewoners vonden voor de herfstvakantietoch weer handhaafstickers op hun hutten. Ze trokken aan de belbij raadslid Vroege van D66, die een verklaring vroeg van verantwoordelijkwethouder Ozutok. Volgens haar waren er klachtenvan andere bewoners gekomen, over voorwerpen in de openbareruimte die hinderlijk of gevaarlijk zouden zijn. Handhaving gingdaarop direct met stickers aan de slag. Maar inderdaad, ziet ookde wethouder, omdat ze nog schrijft aan het nieuwe beleid metbetrekking tot hutten bouwen, zijn die stickers te voortvarendgeplakt. Inmiddels zijn de stickers verwijderd en mogen de huttenvooralsnog blijven staan.de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 4 | nummer 26 29


Poppenkastvoorstelling DroomrIJsNa een lange zomerstop is poppenkasttheater DroomrIJs weerterug met nieuwe voorstellingen. Voor kinderen van 2 tot 6 jaarstaat er op zondag 6 november Hocus Pocus op het programma,een leuk verhaal over Liesje de heks, bij wie het toveren maarniet wil lukken. De voorstelling vindt plaats in L63 (Lumierestraat63). Aanvangstijden: 10.00, 12.00 en 14.00 uur. Een kaartjekost €6,50 en dat is inclusief koffie, thee of limonade. Wil je zekerzijn van een plek, reserveer dan via info@droomrijs.nl ondervermelding van aantal bezoekers en tijd.Besluit landmaken IJburg 2in voorjaar 2012, waarschijnlijkHet besluit voor de aanleg van IJburg 2 is opnieuw uitgesteld. Dat blijkt uit de onlangs gepresenteerde‘hoofdlijnen begroting 2012’ van wethouder Asscher (Financiën). Naast de al eerder afgekondigde bezuinigingenvan 208 miljoen euro moet Amsterdam nog verder bezuinigen. Voor grootstedelijke projecten wordtwel geld gereserveerd (60 miljoen), maar of een deel daarvan aan IJburg 2 besteed kan worden, wordt pasduidelijk in het voorjaar van 2012.Swift introduceert korfbal op IJburgIedereen kan in de maand november gratis en vrijblijvend kennismakenmet korfbal: voor jeugd en volwassenen starten er trainingenin de sporthal boven op het IJburg College.Kinderen (6 t/m 14 jaar) trainen iedere vrijdag van 18.00 tot 19.00 uurin sporthal IJburg. De oudere jeugd (15 t/m 18 jaar) en volwassenenzijn welkom tussen 19.00 en 20.30 uur. Swift staat bekend om z’nactieve jeugdafdeling, die onder meer een herfstkamp, filmavondenen pannenkoekenmiddagen organiseert.Korfbalvereniging a.s.v. Swift, die zijn thuisbasis heeft in de Plantagebuurt,vlak bij Artis, doet aan wedstrijd- en recreatiesport. Het jaarkent een buiten- en een zaalperiode. Meer informatie over korfbal,en over Swift op www.swiftkorfbal.nlPromotie elektrische scootersZaterdag 15 oktober voerde een aantal Vrijburchtbewoners actievoor het gebruik van elektrische scooters. Geïnteresseerden kondenbij het café aan de J.O. Vaillantlaan het rijden op zo’n scooter zelf ervaren.Verder werd er aandacht gevraagd voor de negatieve effectenvan uitlaatgassen van gewone scooters op gezondheid en klimaat.Initiatiefneemster Anna Paalman, bewoner van begeleid woonhuisDe Roef in Vrijburcht: “De lucht is al zo vervuild en er is haast gebodenom te voorkomen dat dit nog erger wordt. Elektrische scooterszijn veel schoner dan gewone scooters.”Door Linda van den DobbelsteenVolgens Asscher zijn de aangekondigdebezuinigingen nodigom Amsterdam sterk en veerkrachtigte houden. De komendemaanden zal het college vanB&W samen met de stadsdelenalle mogelijkheden inventariserenen onderzoeken. Daarnaastzal de gemeente aan een zogenoemdestresstest onderworpenworden, zodat duidelijk wordtwaarop en hoe de gemeente hetbeste kan bezuinigen.De gemeente wil beter grip houdenop de kosten en baten vanbouwprojecten in de stad. Ditbetekent dat er alleen investeringenmogen worden gedaanwanneer er op korte termijninkomsten tegenover staan. Metenkele andere grootstedelijkeprojecten behoort IJburg 2 echtertot de zogenoemde buitencategorieprojecten. Voor ditsoort projecten, die belangrijkzijn voor de toekomst van destad, zijn grote voorinvesteringenvereist, terwijl de inkomstennog lang op zich zullen latenwachten.De gemeente hoopt in de komendedrie jaar 60 miljoen eurovrij te maken voor buiten-categorieprojecten. In het voorjaarmoet hier meer duidelijkheidover zijn. Dan kan ook beslotenworden of de nodige voorinvesteringenvoor de aanleg van deeerste 45 hectare van IJburg 2gedaan kunnen worden.De volledige begroting, behorendebij de financiële hoofdlijnen2012, werd op 12 oktoberaan de gemeenteraad aangeboden;op 9 en 10 november zijnde financiële beschouwingen.In het voorjaar worden deuitgewerkte plannen gepresenteerd.IJburglaan 12871087 GJ AmsterdamT 020 416 66 54www.tandartspraktijkijburg.nlInformatiedag implantaten tandartspraktijk IJburgzaterdag 29 oktober van 10.00 tot 15.00In Nederland zijn zo’n 6 miljoen mensen die een kunstgebit dragen of1 of meerdere tanden missen. Heel veel mensen ondervinden daarbijkleine tot grote problemen. Dat de meeste klachten tegenwoordigmet implantaten probleemloos kunnen worden verholpen is helaasnog onvoldoende bekend. Daarom zet tandartsenpraktijk IJburg insamenwerking www.gebitsproblemen.nl op zaterdag 29 oktoberhaar deuren open om informatie te geven over de mogelijkheden vantandheelkundige implantaten.Van Aanvraag bij uw zorgverzekeraartot Zorg voor een perfect gebitDe praktijk is geheel ingericht voor het plaatsen van implantaten. Allespecialismen zijn in de praktijk aanwezig. Hierdoor kunt u, vanaf heteerste bezoek tot het plaatsen van de prothese op implantaten, rekenenop de beste zorg die u zich maar kunt wensen. Ook na de behandelingbent u verzekerd van optimale nazorg via periodieke controles in depraktijk.Meer weten?Wilt u meer weten over implantologie? Dan is een bezoek aan deinformatiedag zeker de moeite waard. De specialisten zijn de geheledag aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Daarnaast is er volopnuttige en belangrijke informatie voorhanden over implantaatgedragenprotheses, kronen en bruggen, en kunnen we u meer vertellen over devergoeding vanuit uw zorgverzekeraar.Hier kunt u ons vindenOnze praktijk is gevestigd naast restaurant Bloem op de ijburglaan.openbaarvervoer halte diemerparklaan.Het aantal scooters in Amsterdam neemt in snel tempo toe, constateertMilieucentrum Amsterdam. De bewoners van woon- enleefgemeenschap Vrijburcht merken op dat dit op IJburg niet andersis. “Scooters stoten per seconde meer ultrafijnstof uit dan een vrachtwagen.En fijnstof is gevaarlijk voor de gezondheid.De eveneens uitgestoten stikstofdioxide kan leiden tot longbeschadigingen.”Gewone scooters stoten ook het broeikasgas koolstofdioxide(CO 2 ) uit. Elektrische scooters, aldus de actievoerdersvan Vrijburcht, hebben de volgende voordelen: “Geen herrie, geenstank, geen uitstoot van fijnstof en minder uitstoot van CO 2 . Ze zijngoedkoper in het gebruik en, ook niet onbelangrijk, de elektrischescooter is even snel als een gewone.”Op een raam van mijn huis zit sinds eenpaar dagen een tekoopbord gelijmd. Hetis een beschaafd bord, blauw met wit, datis omgevouwen tot een driehoek. Makelaarsnoemen dat ook wel een ‘neusbord’.Gefabriceerd van degelijk maar lichtgewichtkunststof dat lijkt op golfkarton- gewoon karton is onvoldoende wantgezien de verkooptijden van de huizentegenwoordig moeten tekoopbordenten minste een halfjaar blijven zitten,blootgesteld aan de elementen, zonder teverbleken.Een verbleekt bord geeft een verkeerdsignaal. Ik zie ook weleens borden metscheuren erin, of borden die nog maarhalf aan het raam vastzitten en buigenvoor de vinexwind; het lijkt me dat detoine heijmansGalgenbordverkopers van die huizen de moed alhebben opgegeven.Een bord dat in de tuin staat en aan eenstaander hangt, noemen makelaars trouwensook wel een ‘galgenbord’.Het lijkt een eenvoudig detail in het verkoopproces,een tekoopbord op je huisplakken, maar dat is het niet. Zo’n bordgeeft meer signalen af dan je lief is. Daarkom je pas achter als het is opgeplakt.Het zou me daarom niet verbazen als erconsultants rondlopen die adviseren overhet plaatsen van een tekoopbord, en alsdat niet zo is moet ik misschien overwegenzelf zo’n consultant te worden, wanter is hoe dan ook een markt voor. Ik kanPijpen voor zandsuppletie. Voor de kust van Haveneiland Oost zijn de eerste contouren van IJburg 2 al een beetjezichtbaar. Ongeveer vijf van de eerst aan te leggen 45 hectare is klaar. foto martijn van den dobbelsteeneen zaaltje huren hier in de vinex, en eenavond lang vertellen over de psychologievan het tekoopbord in al zijn facetten;er valt zoveel over te vertellen dat heteen cursus kan worden van tien avonden,kosten aftrekbaar van de belasting enelke deelnemer krijgt een certificaat.Les 1: bord of geen bord?Je huis te koop zetten zonder bord ischic. Bovendien scheelt het gedoe metde buren want die willen geen bord. Diewillen liever helemaal niet dat je je huiste koop zet in deze tijd van lage huizenprijzen.Een bord op een raam is eendevaluatie van je huis en misschien ookwel van de huizen er omheen, maar in dejungle van de huizenmarkt is geen bordgeen optie.Om op te vallen, gebruiken sommigehuizenverkopers grote borden, verlichteborden, borden met foto’s erop of heel veelborden tegelijk; een straat verderop hangtzelfs een gigantisch tekoopdoek op degevel, gevat in zo’n aluminium buizenframe.Het bedrijf makelaarsborden.nl verhuurtook MegaTotems: ‘in eigen huis ontwikkelde’megaborden op een betonnen voet.Ik weet niet of het helpt. Maar mijn eigeneenvoudige bord levert al genoeg socialesores op. Sinds het er hangt gonst hetop straat van de geruchten, en krijg ikomfloerste sms’jes en e-mails met vragenals: ‘ Wat gaan we doen?’ of: ‘ Gaat het welgoed?’ of: ‘Is er iets dat ik moet weten?’Een bord op je huis is geen goed nieuwsin de vinex, die snelkookpan van het levenwaar meer huwelijken sneuvelen dan erhuizen worden verkocht. Achter al dieborden zit een verhaal, en als het niet ergspannend is, zoals bij mij, dan verzint destraat iets spannenders - dat doe ik zelfook.Het grootste probleem van zo’n bord isdat je er niet alleen je huis mee te koopzet, maar je hele leven. Op Funda kaniedereen de foto’s zien, tot en met hettoilet. Af en toe rijden auto’s stapvoetslangs, of kijkt iemand schielijk in de tuin. Ikgeloof zelfs dat er mensen komen kijkendie helemaal geen huis nodig hebben maarhuizenkijken als hobby hebben. Sinds datbord aan het raam is geplakt, is mijn huispubliek bezit geworden - nu nog iemanddie ervoor betaalt.de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 4 | nummer 26 31


29 oktoberCabaret Youssef El Mousaoui: MonkeyBusiness; theater De Omval, 20.30 uurSalsa Dance Night, Braziliaanse dansavond;Muiderpoorttheater, 21.00 uurToneel theatergroep Troost: Brak(try-out); Theater Vrijburcht, 20.30 uur30 oktoberGeurende schijnridders en draadknotszwammen;paddenstoelenexcursie.Vertrek vanaf de fietsenstalling aan denoordzijde van NS-station Diemen Centrum;11.00-13.00 uur. Spiegeltje en loepjemeenemen, goede schoenen aan.Familietheater Maranza;Theater Vrijburcht; 16.00 uur(www.theatervrijburcht.nl)Wintertijd, of eigenlijk de echte tijd(klok een uur terug)Allerzielenviering, om overledenen tegedenken met o.a. muziek en gedichten;De Binnenwaai, 16.00 uurDuo Edelen - barokcello en clavecimbel- speelt Johann Sebastian Bach en zonen;15.00 uur; Schuilkerk De Hoop(Hartveldseweg 23, Diemen)1 novemberInternet Introductie, voor iedereendie nog niet vertrouwd is in de digitalewereld. Biobliotheek Diemen, 10.00 uur(toegang gratis, reserveren gewenst)3 novemberFamiliefilm Tomboy; Theater De Omval,20:00 uur (Ouddiemerlaan 104,www.theaterdeomval.nl)4 novemberFilm The King’s Speech; Theater Vrijburcht,20.30 uur (J.O. Vaillantlaan 143,www.theatervrijburcht.nl)Scratch workshop; computerprogrammawaarmee je leert om games, animatiesen interactieve filmpjes te maken.Vanaf 8 jaar. Biobliotheek Diemen,15.30 - 17.00 (toegang gratis, reserverengewenst)5 novemberBuurtfeest voor en door jongeren metdanswedstrijd en hete prijzen; 15.00-19.00 uur; Ed Pelsterpark 8.Museumnacht (www.n8.nl)6 novemberKinderfilm Orla de Kikkerslikker (4+);Theater Vrijburcht, 13.30 uurKinderfilm Mijn Opa de Bankrover (6+);Theater Vrijburcht, 15.30 uurPoppenkast DroomrIJs Hocus Pocus (2-6jr); een leuk verhaal over Liesje de heks,bij wie het toveren maar niet wil lukken;Lumierestraat 63; 10.00, 12.00 en 14.00uur; €6,50 incl. koffie, thee of limonade.Reserveren: info@droomrijs.nl.Wonderland: (Bomb!) Autumn Magic Lab;iedereen mag meespelen. Pleintheater,16.00 uur (Sajetplein 39,www.pleintheater.nl)Workshop Yoga en het Muladhara Chakra;Life & Kicking (Eva Besnyostraat 29),13:00-15:00. De Muladhara Chakra staatvoor levenswil en aardse kracht. Meerinfo en inschrijven www.nancyneede.com.9 novemberTanzfuchs: Kopvoeters (0 tot 4 jaar); “Dansvoor mooie voeten en slimme koppen”;Pleintheater, 13.30 uurRoosdansverhalen, combinatie van dansen poppenspel (5-8 jaar); BibliotheekDiemen, 15.00 uur (toegang gratis,reserveren gewenst)11 novemberFilm 127 Hours; Theater Vrijburcht,20.30 uurSint Maarten ‘de koeien hebben staarten’:agendakinderen, lampionnen en snoep in deaanslag. Zodra de schemer valt.11+12 novemberTANDEM-theater door jonge theatermakers.Op vrijdag na de voorstelling eentalkshow met de acteurs, kleinkunstenaars,muzikanten en zangers. Pleintheater,20.30 uur.12 novemberJazz Festival Studio/K, vanaf 16.00 uur(www.jazzfestivalamsterdam.nl)Multiple Jam Dans, voor streetdancers,jammen, battlen en dansen. Muiderpoorttheater,19.30 uur (2e van Swindenstraat26, www.muiderpoorttheater.nl)13 novemberBaile de Gafieira o.l.v. Juliana Braga; dansavondin het teken van Braziliaanse muzieken dans; Muiderpoortheater, 20.30 uurPeutervoorstelling Lindai Boogerman (al25 jaar als één van de vaste poppenspelersin Sesamstraat); object en poppentheater;Theater Vrijburcht, 11.00 uur17 novemberFilm De Bende van Oss (16+); Theater DeOmval, 20:00 uur18 novemberFilm You will meet a tall dark stranger;Theater Vrijburcht, 20.30 uur19 novemberIntocht Sinterklaas IJburg; vanaf 12.00 uurin de haven, om 15.00 uur bij winkelcentrumIJburg19 novemberEast Site; voor jongenen. So you thinkyou can perform? Geen wedstrijd, maarwel heel veel talent; van poetry tot rap,van opera tot R&B, van toneel tot martialarts; Muiderpoortheater, 20.00 uur20 novemberMuziekgeheimen de Donau (ouder/kindconcert) ; Theater Vrijburcht, 15.00 uur20 novemberEr was eens in Oost…Brrruiloft! Metonder anderen het Indisch omaatje IboeSoesa. Pleintheater, 16.00 uur(www.pleintheater.nl)Stadsverlichting in de huiskamer vanDanskracht bij L63, Lumièrestraat 63;samen stil zijn om jezelf en de wereld teverlichten; 20.00-21.00 uur. Meer info:www.stadsverlichting.nu24 novemberFilm Crazy, Stupid, Love; theater De Omval,20.00 uur25 novemberFilm Never let me go; Theater Vrijburcht,20.30 uur26 novemberSalsa Dance Night met liveband, i.s.m.dansschool Sabroso; Muiderpoortheater,20.30 uurt/m 6 november 2011Tentoonstelling van rechtbanktekeningen;aan de hand van geruchtmakende zaken;Persmuseum (Zeeburgerkade 10,www.persmuseum.nl)Elke woensdagPubquiz in DOK48, 21.00 uurElke vrijdagDJ in N.A.P.; uurtje of half tienElke zaterdagPiratenmenu in The Lighthouse, metknutselen voor kinderenElke zondagViering voor jong en oud; De Binnenwaai,11.00-12.00 uur (kerk open (met koffie)om 10.00 uur)DoorlopendStart de persen! 400 jaar nieuws inNederland; overzicht van vier eeuwenkranten en tijdschriften in Nederland;PersmuseumOok een vermelding in deze agenda(ook digitaal op www.debrugkrant.nl)?Mail naar info@debrugkrant.nl. Het kost niets.achter de Brug23.000.000Seizoen4BedorvenHeersendeklasseDualismeEn(aarzelend)Voorz.PortieStuiverUitgeteldEnzovoortGevangenisMeisjesgroep6Winnen!Wil jij schoonheidsspullen van Collistar winnen?Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres entelefoonnummer) voor 18 november 2011 naar:de Brug prijspuzzel | Zwanebloemlaan 22 | 1087 CD Amsterdam.De winnaar krijgt thuis bericht. De oplossing wordt bekend gemaaktin de volgende krant.De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 7-2011 was: google earth. Dhr. O v.d.Aardweg uit Amsterdam heeft zijn prijs inmiddels in ontvangst genomen.Deze puzzel wordt u aangeboden door D.I.O. Drogisterij IJburg(IJburglaan 723, 020-4165279).brigadier bert door maarten gerritsen3LikdoornLuiaardEstlandPylonSuperchique Collistar cadeaupakket vanD.I.O. Drogisterij IJburg t.w.v. € 50,-Aanstaand15NeonBrunei8WildebeestWeekdier161RustSloveniëZeehondAvontuur13LieflijkeplekInoverleg12 GeurAfgematBloedvatBijbelboekHerbergin ItaliëOlie vanei2PadDrukte5 WettelijkeaansprakelijkheidOnroerendgoedZeerlange tijd7RancuneWindr.EdelmanWielschaatsenVaatwerk69 cmSnavelVoorz.17 BedoelenVerstandEenzekereAfdruk9VrijgevigJapansbordspelSarren 1014 Europeaan100 jaar1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17puzzel prijsvraagRadiaalVroegerPasPagina11Rainbow Warrior III in devaart genomen. De nieuweboot is 58 meter lang enkostte 23 miljoen euro.colofon de BrugJaargang 4 | nummer 827 oktober 2011Opgericht: januari 2008Aan dit nummer werkten meeMaarten Gerritsen, Elke Geurts,Willem Hamers, Toine Heijmans,Sinette Hesselink, Merel van Houts,Josine Marbus, Dieuwertje Mertens,Carla Peddemors, Daniella Rijkes,Douwe Sluiter, Catherine Smit,Joyce Stolle, Willie Wartaal, DiedeZillinger MolenaarUitgeverV.O.F. Uitgeverij IJburgZwanebloemlaan 221087 CD Amsterdam020-6126824RedactieLinda van den Dobbelsteenredactie@debrugkrant.nl06-21538880VormgevingTim Cannondtp@debrugkrant.nlFotografieMartijn van den Dobbelsteenwww.dobbelsteenfotografie.nlDrukwerkDijkman offset, DiemenVerspreidingPakservice Verspreiding VOFinfo@pakservice.nl075-6152645Niet ontvangen?info@debrugkrant.nlAdvertentiesMartijn van den Dobbelsteenmartijn@debrugkrant.nl06-29040240Oplage27.000 exemplarenVerspreidingsgebiedDiemen-Noord, Durgerdam,‘t Funen, IJburg, Oostelijk Havengebied,Schellingwoude, Science Park,ZeeburgereilandDisplaysAH IJburg, Blijburg, Blok4, DOK48,IJburg College, Landmarkt, bakkerij Lia,N.A.P., Maxis Muiden, stadsdeelhuisOost, Expo, stomerij Pamba (winkelcentrumBrazilië), café-restaurantPolder, Thorwald Brouwer Makelaardij,Vomar IJburgwww.debrugkrant.nl32de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 4 | nummer 26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!