IRO Werkgroepen

iro.nl
  • No tags were found...

IRO Werkgroepen

IRO WERKGROEPENIRO, Branchevereniging voor Nederlandse toeleveranciers inde upstream olie- en gasindustrie, zet zich op veel manieren invoor de belangen van haar leden. Een van de manieren is hetbieden van een platform door middel van de IRO Werkgroepen.Bedrijven die specifiek in een bepaalde sector werkzaam zijn,kunnen door deelname aan de IRO Werkgroepen ervaringenen kennis uitwisselen en een collectief naar bijvoorbeeld deoverheid vormen. Er kan op deze manier veel bereikt worden,omdat IRO een gevestigde organisatie is die door veel instantieswordt erkend als de officiële vertegenwoordiging voor debranche. Het doel van een werkgroep is het collectieve belangvan de deelnemers te behartigen door het organiseren vanpromotionele activiteiten en lobby’s. Daarnaast is het informerenvan de leden over nieuwe ontwikkelingen een belangrijke taak.IRO Offshore Windenergie Groep (IOWG)De IRO Offshore Windenergie Groep isopgericht met als doel installatiekennisuit de offshore olie- en gasindustrie onderde aandacht te brengen van de windenergie-industrie.De windenergieindustrierealiseert namelijk steedsmeer offshore windmolenparken.Daarnaast is het informeren van deleden over ontwikkelingen op offshorewindenergiegebied en het uitwisselenvan kennis een belangrijke activiteit vande IOWG. Tijdens de IOWG bijeenkomstenwordt vaak een gastspreker uitgenodigd.Om de offshorekennis en ervaring vande leden in het buitenland te promotenwordt door de IOWG deelgenomen aaninternationale windenergiebeurzen.IRO Personnel Services Groep (IPSG)Een groot aantal IRO leden is betrokkenbij personeelsdiensten in de olie- engasindustrie. Deze bedrijven zijn zowelin Nederland als internationaal actiefen hebben hun eigen specialisatie inde voorziening van personeel en aanverwantediensten aan de onshore enoffshore olie- en gasindustrie. Zij zijnspecialisten in de voorziening vanbijvoorbeeld internationaal personeel,project- en managementteams,detachering van technisch specialisten(ingenieurs, boorpersoneel, adviseursetc.), leidinggevend personeel enjuridische diensten. Veel van debedrijven hebben zowel een Nederlandseals een buitenlandse vestiging.Het doel van de IPSG is om de samenwerkingvan deze bedrijven tebevorderen op vele gebieden,zoals training, certificering,internationalisatie, wetgeving,promotionele activiteiten, toekomstigeontwikkelingen en lobbyen.IRO Safety & Training Groep (ISTG)In de IRO Safety & Training Groep komende Nederlandse veiligheidstraininginstitutenregelmatig bij elkaar ominformatie en kennis uit te wisselen ophet gebied van veiligheidstrainingen.Het doel is niet alleen de trainingen opeen hoger niveau te brengen, maar ookom ze op elkaar af te stemmen inverband met de acceptatie van detrainingen door de oliemaatschappijen.Bij de ISTG bijeenkomsten is ook altijdeen vertegenwoordiger van NOGEPA(Nederlandse Olie en Gas Exploratie enProductie Associatie) aanwezig.IRO Well Services Groep (IWSG)Omdat Well Services bedrijven steedsmeer worden geconfronteerd met zakendie het beste collectief kunnen wordenaangepakt, hebben zij in 2001 beslotenonder de paraplu van IRO eenIRO Well Services Group op te zetten.Gekozen is voor IRO omdat naast hetbieden van facilitaire ondersteuning,IRO een gevestigde organisatie is diedoor vele instanties erkend wordt alsde officiële vertegenwoordiging vande Nederlandse toeleveranciers aan deolie- en gasindustrie. IRO heeft dan ookde juiste ingangen om voor de IWSG telobbyen. Onderwerpen waar de IWSG zichmee bezighoudt betreffen regelgevingomtrent veiligheid, belastingen,arbeidstijden en technischesamenwerking.

More magazines by this user
Similar magazines