IDEALE MATEN - Chiro

static.chiro.be

IDEALE MATEN - Chiro

IDEALE MATENOnderwerp(en):Doelgroep:Duur:PreleidingsvormingAspi’s en andere leden die leiding worden100 minutenContactpersoon:Contactgegevens:Doelstellingen:• Aspi’s denken na over wat Chiroleiding zijn inhoudt.• Aspi’s vertellen wat hun aanspreekt en niet aanspreekt aan leiding zijn in de Chiro• Aspi’s denken na over hun vrije tijd en het leidingsengagement• Aspi’s de kans geven om uit te wisselen met Aspi’s van andere Chiro’s met oog opVerloop:Na het bivak is het zo ver, een groot deel van je aspiranten wordt vanaf dan leiding. Alsleiding besef je dat dit een serieuze stap is, niet zonder enige invloed op de rest van je doenen laten. Er bestaat geen twijfel over dat dit je aspiranten bezig houdt, vooral tijdens hetbivak, de laatste mogelijkheid om zorgeloos het varken te mogen uithangen.Een spel dat zich leent om samen met je aspiranten uitgebreid te redevoeren over allerleiaspecten van het leiding zijn is dan misschien een goed idee om op bivak te spelen.Op zoek naar de ideale medeleidingEen van de eerste zaken die weldra voor je aspiranten aan bod zal komen, is hun nieuwemedeleiding. Vanaf dan is het gedaan met hun kliekje waarmee ze al die jaren samen bosen beek onveilig gemaakt hebben.Over het algemeen is een leidingsverdeling geen gemakkelijke puzzel. Voor aspiranten is ditnog een grotere schok, dikwijls kennen zij lang niet de hele leidingsploeg even goed.Bovendien zijn zij de jongsten en is niet iedereen altijd even happig om met hen in leiding testaan. Is het vooral belangrijk dat aspiranten samen staan met iemand die hen de kneepjesvan het vak kan aanleren? Of kan je er maar beter rekening mee houden dat ze samenstaan met mensen die ze al wat beter kennen. Hoe denken je aspiranten daar zelf over?Doorheen het spel komen een heleboel verschillende persoonlijkheden en kenmerken aanbod. Via deze weg beseffen aspiranten dat de “ideale” medeleiding niet bestaat en dat hetvooral belangrijk is om er zelf het beste van te maken.Pagina 1 van 4


De ideale taakNiet ver van de leidingsverdeling, moeten ook de taken uitgedeeld worden. Iedereen heeft inde chirogroep z’n eigen engagement. Het is niet onwaarschijnlijk dat aspiranten zich hiermaar vaag iets bij kunnen voorstellen. Wie had er ooit gedacht dat je als leiding ook somsWC’s moet opkuisen. Of dat het materiaalkot niet door kabouters op orde gehouden wordt.Bovendien komt er bij dat chirogebeuren ook nog heel wat papier aan te pas, ook dat moetiemand doen. Wat voor taak zou bij je aspiranten het beste passen? Het is voor henbelangrijk te beseffen dat je het ook hier niet helemaal te kiezen hebt.De ideale afdelingEen aspirant die leiding is van de Keti’s? No way…Maar wat dan gedaan met die aspirant die absoluut geen “jongere” groep wil. Hebben jeaspiranten al nagedacht over de verschillende afdelingen en bij welke afdeling ze eventueelwel in leiding zouden willen staan? Het is ook belangrijk dat ze beseffen dat leeftijd slechtséén aspect is van een afdeling. Elke groep is uniek, zoals zij ook een unieke bende zijn!Aan de hand van een aantal willekeurig gekozen voorbeeldgroepen kan tot interessantegesprekken komen.De ideale werkgroepVoor de aspiranten die dachten dat ze het allemaal wel wisten, wat leiding worden met zichmeebrengt zijn er nog de werkgroepen. Als chiro organiseer je ongetwijfeld doorheen hetjaar allerlei activiteiten zoals fuiven, feesten maar ook christus koning, weekends,… Voor ditalles zijn allicht werkgroepen die dit in goede banen leiden. Ook hier zullen je aspranten eenkeuze moeten maken en overwegen wat voor hen de uitgelezen werkgroep is.Hierbij moeten ze bijvoorbeeld rekening houden met hun studies of hun werk. Ook nietonbelangrijk is de mening van hun thuisfront. Gooi het in een aspigroep en je krijgt eeninteressant gesprek.DE SPELUITLEGAan de hand van een (op monopoly gelijkend) spelbord gaan de aspiranten zich een wegbanen door vier belangrijke aspecten van het leiding zijn. Het spel situeert zich aan hetbegin van een chirojaar, waar er een heleboel afspraken moeten gemaakt en takenverdeeld worden.De aspiranten gaan nadenken over volgende thema’s:• De ideale medeleiding• De ideale taak• De ideale afdeling• De ideale werkgroepHet is de bedoeling dat doorheen het spel telkens meer aspecten van deze thema’s naarboven komen. Aan de hand hiervan maken de aspiranten een beslissing wat voor hen debeste optie zou zijn. Hierbij kan door de spelbegeleiding ruimte gemaakt worden voordiscussie (en dus uitwisseling). Doorheen het spel komen ook algemene chiroweetjes aanbod via de stellingen en vragen. Hier en daar komt er ook wat beweging bij kijken wanneerer een kort spel aan de beurt is.De leefgroep wordt in 2 groepjes verdeeld zodat er telkens ongeveer 5 spelers per spelbordzijn. Iedere speler zet een eigen voorwerpje op “start”, dit dient als pion. Aan het begin vanhet spel krijgt iedere deelnemer een blanco “spelkaartje” hierop schrijft hij of zij eenbroekzakspelletje. Deze kaartjes worden geschud en op het vakje “spel” gelegd.Pagina 2 van 4


Dan wordt er met de dobbelsteen gegooid en zo wordt er voortbewogen op het spelbord. Opdeze manier kan je op verschillende vakjes op het spelbord terecht komen:Een gewoon vakje (met gekleurde bovenzijde):de speler kan dit vakje “kopen” door een (gemakkelijke) chirovraag op te lossen. Wanneerde speler dit vakje gekocht heeft, leest de spelbegeleider de bijbehorende eigenschappenvoor. (bijvoorbeeld: de speler koopt het vakje Hobby op de zijde medeleiding, dan leest despelbegeleiding alle hobby’s duidelijk voor) elke speler noteert welke eigenschap hem welligt en welke zeker niet. De speler die aan de beurt was krijgt even tijd om zijn of haar keuzete verantwoorden. (dit wordt door de spelbegeleiding in goede banen geleid) Aan het eindevan het spel kunnen de aspiranten een zo goed mogelijke match zoeken voor deeigenschappen die zij gekozen hebben.Een “spel - stelling” vakjeWanneer een speler op een spel-stelling-vakje komt (met een chiroposter erop) heeft hij ofzij de keuze tussen spel en stelling. (Met in het achterhoofd dat er niet zo veel spelletjes zijnen op=op) Het spel wordt gewoon gespeeld. Een stelling wordt door de speler voorgelezenen deze mag als eerste zijn of haar mening geven. Deze discussie wordt geleid door despelbegeleiding.De gevangenisWanneer je achter de tralies belandt, betekent dit een beurt overslaan, anders ben jeslechts op bezoek.Freek de egelFreek is een ouwe rot op chirogebied. Hij weet dan ook alle antwoorden op de vragen die ergesteld worden. Wanneer iemand op freek landt, krijgt deze aspirant één antwoord (deantwoorden liggen in het midden van het spelbord) Helaas staat op het kaartje enkel eenantwoord en geen vraag. De speler kan dus misschien helemaal niks meer doen met hetantwoord maar het tegendeel kan ook.Politie (symbool belgische politie)Ga naar de gevangenis. De spelbegeleiding duidt aan welke “eigenschap-vakjes” er al aanbod geweest zijn, op deze manier wordt komt elke eigenschap slechts één keer aan bod.OPMERKINGENHet is mogelijk dat niet alle vakjes aan bod gekomen zijn, dat kan geen kwaad, in het echteleven kan je ook nooit met alle aspecten rekening houden. Wanneer er ongeveer 60minuten over het spelbord bewogen is, moet de spelbegeleiding best overgaan totnabespreking. Hiervoor is het best om de spelers gedurende een tiental minuten een zogoed mogelijke match te laten zoeken met de door hem of haar genoteerde zaken. (let wel:enkel de zaken die aan bod gekomen zijn tijdens het spel mogen meespelen in het vindenvan de match, andere eigenschappen moeten buiten beschouwing gelaten worden)De gebruikte stellingen:• Sta ik liever met een leeftijdsgenootje of iemand met zogenaamde ... ervaring?• Kan ik als eerstejaars tito’s of keti’s aan?• Hoe lang zie je jezelf in de leiding staan?• Kies ik voor 1 afdeling en blijf ik daar dan 3 jaar bij?• Kies ik voor een ouwe rot of iemand met frisse ideeën?Pagina 3 van 4


• Durf ik bij mijn aspileider van vorig jaar in de leiding staan?• Ik kies als medeleider voor iemand met een beroep, want ik kan er zelf niet zijntijdens de examenperiode.• Kies ik een taak waar een grote verantwoordelijkheid aan vast hangt?• Hoe veel tijd wil ik in chiro steken?• Wil ik liefst zo ver mogelijk van alles wat met geld te maken heeft wegblijven of juistniet?• Wanneer er te weinig leiding is, is het een goed idee om eerstejaars aspiranten te• bombarderen tot leiding.• Leden met een handicap horen niet in de chiro• Naar de kerk (bijvoorbeeld met Christus koning) is belangrijk voor de banden met deparochie.• Een VB is iemand waar je altijd bij terecht kan• ...Materiaal:• spelbord ideale maten• kaartjes met vragen• kaartjes met de antwoorden van de vragen• kaartjes met stellingen• blanco kaartjes (om broekzakspelletjes op te noteren)• fiches ideale maten• een invulfiche per aspirant• dobbelstenen• ...Bijlage(n):Pagina 4 van 4

More magazines by this user
Similar magazines