ActieplAn Schoon Schip - Lokale Politie

lokalepolitie.be
  • No tags were found...

ActieplAn Schoon Schip - Lokale Politie

Politiekrant HAZODI | november 2011de bewering dat personeelsleden metverantwoordelijke functies binnen hetkorps, de afgelopen jaren, misbruik vanhun functie zouden hebben gemaaktom aan henzelf, dan wel aan anderebevoorrechte personeelsleden, voordelentoe te kennen die, hetzij nietkonden worden toegekend, hetzij nietmochten worden toegekend.Er is uitgebreid bericht over diebeweerde wantoestanden, doch objectievevaststellingen betreffende dewaarachtigheid van de feiten ontbreken.Daarom heeft het Politiecollege hetforensic auditkantoor, I-Force, meteen grote ervaring op het vlak van dewerking van overheidsdiensten, deopdracht gegeven om:• Na te gaan welke voordelen vanfinanciële en feitelijke aard binnende politiezone aan de tewerkgesteldepersoneelsleden en hun omgevingkonden worden verleend• Na te gaan wie van die voordelenheeft genoten• Na te gaan of de toebedeling van dievoordelen conform het rechtskadergebeurde• Na te gaan of de toebedelingop ambte lijke juiste wijze werdafgewikkeld• Te begroten wie welke voordelengenoot en te bepalen, zo mogelijkte kwantificeren of en zo ja inwelke mate op onrechtmatige ofon regelmatige wijze voordelenwerden genoten of verleend• Van het geheel van werkzaam hedenen de bevindingen zoals hiernabepaald verslag te makenDe onderzochte periode gaat over devoorbije vijf jaar.6.07. en in het bijzonder haar controle opalle geledingen van de politie, ten vollekunnen uit oefenen. Op de politieraadvan 20 oktober 2011 werd het eersteoverzicht gegeven.Maandag 10 oktober is 2011 ereen mail naar alle leden van deparlementaire begeleidingscommissievan het Comité P verzonden,om hen aan te manen tot de spoedigebehandeling met betrekking tot de doorde klokkenluiders neergelegde klachten.Al deze klachten moeten opnieuw onderde loep genomen worden. De ledenvan de parlementaire begeleidingscommissievan het Comité P hebbenbevestigd dat ze hier snel werk vanwillen maken.8.Een extern onderzoek weesuit dat 36% van de leden onspolitiekorps vindt dat ze gepestworden op het werk. Dit is zondermeer een ontstellende vast stelling. Ditbetekent immers dat één op drie vanonze medewerkers zich op de éénof andere manier gepest voelt. Naasthet actieplan Welzijn op het werk, datreeds goed gekeurd werd, willen we eenonafhankelijke onderzoeks commissieter bestrijding en ter voor koming vanpesten op het werk oprichten. Dezecommissie zal in alle onafhankelijkheiden neutraliteit haar werkzaamhedenverrichten. Deze commissie zalhaar conclusies voor het einde van ditjaar overmaken aan de Politieraad. Dekorpschef krijgt de opdracht om dezete implementeren. Wij zullen bovendienhet rapport van deze commissiebekend maken. Ondertussen loopt ereen openbare aanbesteding om dezetoe te wijzen aan een onafhankelijkeonderzoekscommissie.Diepenbeek hebben maandag 10 oktoberom 21.00 uur op het stadhuiseen ontmoeting gehad met de vierklokkenluiders. Het was een opengedachten wisseling, die in een serenesfeer is verlopen. Zoals voorheen wasaf gesproken met de klokkenluiders, wasook de nieuwe korpschef aanwezig,om de mis toestanden te bespreken ennaar mogelijke oplossingen te zoeken.De politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek zal de beloofde vertrouwelijkheidvan dit gesprek niet schenden.In het kader van deze uitzonderlijkeproblematiek en in het10.kader van totale transparantieen volledige betrokkenheid kwam opdonderdag 20 oktober een VerenigdeGemeenteraad bijeen van de driegemeenten die tot de zone behoren(Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek).We voeren uit wat binnen onzemogelijkheden ligt en nemen onzeverantwoordelijkheid maar ook roepenwe alle gerechtelijke en administratieveoverheden op om met bekwame spoedhun verantwoordelijkheid verder op tenemen. Alleen op die manier kan enzal er in de Politiezone schoon schipworden gemaakt.Ook drukken we onze waardering uitvoor de blijvende inzet van de politieagentenin de zone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek. We begrijpen dat het voorde agenten die dag in dag uit hun takenuitvoeren, op dit moment niet evidentis om te worden geconfronteerd metde berichtgeving over hun zone enop bepaalde negatieve reacties vansommige personen. De vele steunbetuigingenvan inwoners en organisatieszijn een hart onder de riem. Eenoprecht dank je wel hiervoor.Jouw mening telt!De lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek plaatstde samenleving centraal. Ze hecht enorm veel belang aande verwachtingen van de inwoners inzake veiligheid, leefbaarheiden overlast. Daarom organiseert de politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek de ‘lokale veiligheidsbevraging 2011’.2000 inwoners van de zone kregen intussen een enquêtetoegestuurd. In deze vragenlijst kwamen verschillendethema’s rond veiligheid, zoals buurtproblemen, slachtofferschap,onveiligheidsgevoelens en de evaluatie van de politiewerkingaan bod. Het beleid dat de zone de komende jarenzal voeren, is grotendeels gebaseerd op de resultaten vandeze enquête. Zaken waarover de inwoners minder tevredenzijn, worden opgenomen als belangrijke werkpunten voor detoekomst.Nieuwe korpschef voor lokalepolitie HAZODIEnkele maanden geleden gaf Michel Beckers de fakkel door aan zijn opvolger,Philip Pirard, een 50 jarige jurist-criminoloog uit Sint-Truiden. HoofdcommissarisPirard is de vroegere korpschef van de politiezone Sint-Truiden – Gingelom –Nieuwerkerken.De eedaflegging van de kersversekorpschef vond plaats op 29 augustus inhet stadhuis van Hasselt. Zoals gebruikelijklegde Philip Pirard de eed af inhanden van de voorzitter van het politiecollege,burgemeester Hilde Claes. Ookhaar collega-burgemeesters van Zonhovenen Diepenbeek waren erbij.Philip Pirard heeft mooie toekomstplannenvoor de lokale politieHasselt-Zonhoven-Diepenbeek“Elke inwoner moet fier zijn om in depolitiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeekte wonen, te werken, te verblijven,te shoppen, kortom te leven. De leefbaarheiden de veiligheid garanderenin Hasselt, Zonhoven en Diepenbeekzijn essentiële doelstellingen voor debestuurlijke en gerechtelijke overheid.De lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek richt daarom in de toekomstnog meer haar werking naardeze veilig heidsbehoeften. Om dit terealiseren moet er een goed geoliedepolitie organisatie zijn.De lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek moet in de maatschappijstaan en moet ten dienste staan vande inwoners. Het politiekorps legtdaarom de nadruk op professionaliteiten kwaliteit van haar basisfuncties zoalseen goed onthaal, een kwalitatieveinterventie afhandeling, een professionelewijkwerking in de buurten, eenrecherche met resultaat, een opvangvoor slachtoffers, een deskundige enefficiënte verkeersdienst,… . Hierbijstaan alle niet-operationele diensten tendienste van deze opdrachten.”De mening van de inwoner is met andere woorden bepalendvoor het beleid dat de lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek de komende jaren zal voeren. De resultatenvan de veiligheidsbevraging verschijnen in deloop 2012 in de politiekrant en oponze website.Ben je niet tevreden over hetoptreden van de lokale politieHAZODI?Met een klacht over het niet correctoptreden van een politie ambtenaar of–dienst van de lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek kan je bij volgendeinstanties terecht:De korpschefThonissenlaan 153500 Hasselt011 267 359korpschef@hazodi.beIntern ToezichtThonissenlaan 153500 Hasselt011 267 479inttoezicht@Hazodi.beAlgemene inspectie van de federalepolitie en van de lokale politieTriomflaan 1741160 Brussel02 676 46 11info@aigpol.beIn het kader van totale transparantielicht de PolitieraadPolitiedienstenVast Comité van Toezicht opvoortaan trimestrieel alle uitbetaaldeWetstraat 524vergoedingen en premies Mevrouw Hilde Claes, voorzit-1040 Brusseldoor. Zoals een aantal leden van de 9. ter van de Politieraad en de02 286 28 11Politieraad terecht heeft opgemerkt, heer Philip Pirard, korpschefPhilip Pirard,info@comitep.bemoet de raad al haar bevoegdheden van de Politiezone Hasselt-Zonhoven-Korpschef5Politiekrant HAZODI | november 2011


Overzicht wijkinspecteursAlgemene leidingCommissaris PaulAkkermans0496 58 74 27TeamchefCommissaris Theo Houben0498 86 65 94Halveweg – Eikenen– KolverenInspecteur Peter Wirix0494 51 63 97TerdonkInspecteur MathieuDrijkoningen0497 70 85 13CentrumInspecteur Joël Colson0494 51 63 98TeamchefHoofdinspecteurKatleen Telemans0494 51 63 93TeamchefHoofdinspecteurLinda Maes0491 71 32 91Centrum WestInspecteur RikkyBrebels0494 51 63 80Centrum OostInspecteur Anja Thuwis0494 51 63 81StationsbuurtInspecteur JochenJanssen0494 51 63 82ZonhovenCentrum NoordInspecteur Ruben Eerdekens0497 70 99 88Centrum ZuidInspecteur Ilka Asnong0497 70 99 58TermolenInspecteur Geert Maes0494 51 63 99Termolen – De TeutInspecteur Patricia Decroos0497 70 93 11HasseltHeilig HartwijkInspecteur Sara VanLindt0491 71 32 92Kempische wijkInspecteur Elfi Nijssen0494 51 63 83Catharinawijk -Hollands veldInspecteurSilvia Della Volpe0491 71 32 93Godsheide– RapertingenInspecteur Peter Luykx0494 51 63 88Ter HilstInspecteur PascalTesseur0494 51 63 85Teamchef HoofdinspecteurRaymond Lamerichs0475 68 97 95Diepenbeek centrumInspecteur Lord Cleeren0494 51 63 94Diepenbeek industrieInspecteur Nancy Janssen0497 70 79 09LutselusInspecteur Dietrich Vandoren0497 70 77 32RunkstInspecteurSabrina Berno0494 51 63 92Runkst – Sint KristoffelInspecteur ErikColemonts0494 51 63 86Kiewit – KuringenHeideInspecteur JanFranssens0494 51 63 90BanneuxwijkInspecteur RoelFoesters0494 51 63 91Kuringen – SchimpenInspecteur BennyGielen0496 57 21 45DiepenbeekRozendaalInspecteur Rik Pijkels0494 51 63 95Diepenbeek NoordInspecteur Gino Put0494 51 63 96Diepenbeek ZuidInspecteur Bart Wenmaekers0497 70 90 42Campus DiepenbeekInspecteur Jean Pijkels0499 59 57 28Politiekrant HAZODI | november 2011StokrooieInspecteur BernardThomassen0494 51 63 87KermtInspecteur DavidCopermans0499 59 57 27SpalbeekInspecteur DominiqueBogaerts0496 58 74 87StevoortInspecteur PhilippeKoppers0496 57 46 38Sint-Lambrechts-Herk– WimmertingenInspecteur RomainRaskin0494 51 63 89Politiekrant HAZODI | november 20116 7


De wijkinspecteur,het aanspreekpunt van delokale politie HAZODIDe lokale politie HAZODI heeft zeven kernopdrachten: wijk werking, verkeer, interventie,openbare orde, lokale recherche, onthaal en slachtofferzorg. In de volgende nummers vande politie krant zetten we telkens één van deze diensten in de kijker. Omdat de lokale politieHasselt-Zonhoven-Diepenbeek er enorm veel belang aan hecht om dicht bij de inwoners testaan, staat in deze eerste editie de wijkwerking centraal. In Hasselt, Zonhoven en Diepenbeekheeft elke wijk haar eigen wijkinspecteur. Iedere inwoner heeft immers recht op politie opmaat van zijn wijk, die zich toelegt op de specifieke aard en problematiek van de buurt. Eengesprek met Silvia Della Volpe, wijkinspecteur van de Catharinawijk – Hollandsveld in Hasselt.Extra politietoezicht in debinnenstadDe eindejaarsperiode staat weer voorde deur. Duisternis en slecht weer weerhoudenshoplustigen er niet van op zoekte gaan naar het perfecte kerst- of eindejaarsgeschenk.Ook tijdens de soldenperiodetrekken de solden shoppersmassaal naar de winkelstraten. Omervoor te zorgen dat je in alle veiligheiden rust kan winkelen, houdt de lokalepolitie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeektijdens de eindejaars- en soldenperiodeverhoogd toezicht in de winkelstraten.Ook (handtas)dieven maken immersgebruik van deze periode om hun slagte slaan. Gemeenschapswachten enpolitiemensen, zowel in uniform als inburger, patrouilleren in het centrum vanHasselt.Ook voor handelaars zetten degemeenschapswachten en politiemensenvan de lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek hun bestebeentje voor. Door te patrouilleren in dewinkelstraten willen ze winkel diefstallenvoorkomen en een aanspreekpunt zijnvoor winkeliers. Dit extra toezicht lijkt zijndoel niet te missen: het aantal winkeldiefstallenin de eindejaars- en soldenperiode(1 december t.e.m. 1 februari)daalde de laatste drie jaar met 25%.Aantal winkeldiefstallen tijdenseindejaars- en soldenperiode2008 2009 201086 76 64Politiekrant HAZODI | november 2011Hoe ziet een doorsnee dag vaneen wijkinspecteur eruit?“’s Morgens is er eerst het schooltoezicht.Elke morgen staan wij aandrukke kruispunten of oversteekplaatsennabij de scholen. Wij leiden het verkeerin goede banen en zorgen ervoor datde kinderen veilig op school toekomen.Dan gaan we terug naar het kantoor omte kijken of er nieuwe meldingen zijnbinnengekomen en handelen we onzeadministratie af. In de namiddag gaan wedan de wijk in om contacten te leggenmet de inwoners. We bezoeken drukkeplaatsen zoals markten en kermissenof gaan bij de mensen langs. Rond half4 is er dan opnieuw het schooltoezicht.We sluiten de dag af met nog enkeleadministratieve taken.”Waarvoor doen mensen beroep ophun wijkinspecteur?“Eigenlijk voor alle niet-dringendeproblemen. Inwoners kunnen bijvoorbeeldeen onveilige verkeerssituatie,schade aan wegen, trottoirs of straatmeubilairof rondslingerend afval in hunbuurt melden bij hun wijkinspecteur.Daarnaast proberen wij te bemiddelenbij burenruzies of andere onenighedenin de wijk. Ook voor adreswijzigingen ofaanvragen van vakantietoezicht kunnende inwoners bij ons terecht. Wij zorgenervoor dat we het aanspreekpunt zijnvan de burgers.”Waarom is die wijkwerking zobelangrijk volgens jou?“De laagdrempeligheid is heel belangrijk.Mensen spreken ons sneller aandan een doorsnee politieman omdatze ons kennen. We zijn erg zichtbaarin de wijk. De inwoners kunnen onsook rechtstreeks op onze GSM bereiken.We nemen regelmatig deel aanallerlei wijkactiviteiten om ons voor testellen aan de inwoners, de contactente onderhouden en onze zichtbaarheidnog te verhogen. Daarnaast hebben wemeer tijd om naar hun problemen teluisteren. We bieden ook meestal sneleen oplossing voor hun probleem.”Wat vind je zo leuk aan de job vanwijkinspecteur?“Het is een erg afwisselende job. Wekrijgen ook veel vrijheid. Uiteindelijk ishet immers het resultaat wat telt: eenveilige, leefbare en aangename wijk.Ook het persoonlijk contact dat eenwijkinspecteur heeft met de inwonersis erg leuk.”Tips• Sluit je handtas altijd• Draag je handtas schuin over het lichaam met de sluiting naar je toe• Wees op je hoede op drukke plaatsen• Portefeuilles zitten beter in een afgesloten binnenzak van je vest dan in deachterzak van je broek• Betaal zoveel mogelijk met een betaalkaart, maar bewaar je code nooitsamen met je betaalkaart• Persoonlijke papieren die je niet verplicht bij je moet hebben, laat je best thuis• Wees alert wanneer je aangesproken wordt door een onbekende• Is het extra druk of is er opschudding op een bepaalde plaats, kijk dan extrauit je doppenWerd je toch het slachtoffer van gauwdiefstal?GSM verdwenen?• Laat je SIM-kaart blokkeren doorje provider• Base : 0486 19 19 99• Mobistar : 0495 95 95 00• Proximus : 0478 05 60 00Vergeet ook niet de diefstal van jeSIS-kaart te melden bij jeziekenfondsKredietkaart of bankkaartverdwenen?• Contacteer Cardstop op070 344 344V.U.: Hilde ClaesIdentiteitskaart of rijbewijsverdwenen?• Contacteer Docstop op00800 21 23 21 23Handtas dicht!Geen gauwdief die er voor zwicht.HUIS VAN PREVENTIEHuis van Preventie | Groenplein 1 | 011 23 94 66Kom onmiddellijk langs bij de lokale politie HASSELT-ZONHOVEN-DIEPENBEEK en doe een aangifte. Zijbezorgen je de nodige documenten zodat je een nieuwe identiteitskaart en rijbewijs kan aanvragen bij jouwgemeente of stad8 9Politiekrant HAZODI | november 2011


Lokale politie HAZODI voertdag en nacht alcohol controles uitLokale politie HAZODIcontroleert fietsenNa vijftien jaar campagne voeren isBOB, degene die niet drinkt als hij rijdt,intussen bij elke automobilist gekend.Vooral tijdens de eindejaarsperiode zijnde BOB-affiches en alcoholcontroleszichtbaar in het straatbeeld. Zo ookdit jaar weer. De lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek voert in hetkader van de B0B-campagne opnieuwverschillende alcoholcontroles uit omautomobilisten te sensibiliseren voorde gevaren van rijden onder invloed vanalcohol. Zelfs in kleine hoeveel hedenheeft alcohol immers een negatieveinvloed op je rijvaardigheid. Je wordtminder oplettend waardoor je andereweggebruikers, verkeersborden of zijstratenlater of helemaal niet opmerkt.Dat deze acties nog steeds nodig zijnbewijzen de cijfers: de BOB-campagnevan vorig jaar leerde ons dat 3,7% vande gecontroleerde chauffeurs onderinvloed van alcohol waren. De BOBcampagnebeperkt zich echter niet totde eindejaarsperiode, de lokale politieHasselt-Zonhoven-Diepenbeek blijfthet hele jaar door controles uitvoeren!• Kies een BOB voor je vertrekt.• Gebruik liefst je eigen voertuig wanneer je BOB bent.• Het is beter helemaal niet te drinken wanneer je nog moet rijden.Bij het begin van het schooljaarcontro leerden de wijkinspecteurs vande lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepen beek opnieuw de fietsen vanonze scholieren in Zonhoven enDiepenbeek. De dienst mobiliteit van destad Hasselt nam, in samen werking metde VZW Basis, de fiets controles in deHasseltse scholen voor haar rekening.In de herfst is een fietscontrole zinvol.De winter staat immers voor de deur,een periode waarin een fiets het hard teverduren krijgt. Een fiets die technisch inorde is, verhoogt de veiligheid. Een tijdjevoor de controle krijgen de scholiereneen lijstje met alle vereisten waaraanhun fiets moet voldoen. Daarna wordthun fiets op school gecontroleerd doortwee wijkinspecteurs of een fietsenmakervan de VZW Basis. Zij gaan na ofde fiets voorzien is van een bel en reflectoren.Ze kijken ook of de verlichting ende remmen werken. Wanneer de fietsaan alle vereisten voldoet, krijgen dekinderen van Zonhoven en Diepenbeekeen kleine attentie. In totaal werdener al 22 kleuter-, basis- en secundairescholen in Hasselt (3), Zonhoven (7) enDiepenbeek (12) gecontroleerd.Veilig op vakantiePolitiekrant HAZODI | november 201110VerkeersvormingsklassenSamen met het provinciebestuurorganiseert de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek in de loop vanhet schooljaar 2011-2012 opnieuwenkele verkeersvormingsklassen. Ditinitiatief toont aan dat verkeersveiligheidnog steeds een topprioriteit is.De vormingsmomenten zijn bedoeldvoor jongeren tussen 12 en 16 jaar dieeen verkeersovertreding begingen. Inbepaalde gevallen komen ook 17 of18 jarigen hiervoor in aanmerking. Hetis een alternatief voor een geldboete,die uiteindelijk vaak door de oudersbetaald wordt. Op deze manier moetende jongeren zelf de gevolgen dragenvan de door hen begane verkeersovertreding.Tijdens de sessies wordter aandacht besteed aan de (foutieve)houding en verantwoordelijkheden vande jongeren in het verkeer. Hen meerverkeersinzicht en een betere regelkennisbijbrengen is het belangrijkstedoel van de verkeersvormingsklas. Ditleidt er uiteindelijk toe dat ze minderverkeersovertredingen zullen begaanen minder vaak bij verkeersongevallenbetrokken raken. Het is er de politieimmers vooral om te doen jonge overtrederste sensibiliseren en te motiveren,eerder dan hen te bestraffen.Wanneer jongeren een verkeersovertredingbegaan zoals het nietnaleven van de voorrangsregels ofzonder fietsverlichting rijden bij duisternis,ontvangen zij een zogenaamde‘jongeren-pv’. Hierbij worden ze uitgenodigdom de verkeersvormingsklasbij te wonen. Ook de ouders van deovertreder krijgen een uitnodigingsbriefwaar instaat waar en wanneer de klasdoorgaat. Meestal is dit op een woensdagnamiddagof zaterdagvoormiddag.Kijkdag gevondenvoor werpenOp zaterdag 12 november organiseert delokale politie HAZODI een ‘kijkdag gevondenvoorwerpen’. Alle verloren of gestolenvoorwerpen die we het afgelopen half jaarterugvonden, worden netjes uitgestald inde kelder van het politiehuis. Wie weetis die verloren GSM of gestolen fiets vanjou er ook wel bij! Kom daarom tussen10.00 en 14.00 uur zeker eens een kijkjenemen op de Thonissenlaan 15 in Hasselt.Een lijst met alle gevonden voorwerpenkan je bekijken op www.hazodi.be. Neemindien mogelijk een eigendomsbewijs ofkopie van je aangifte mee.Meer informatie:Dienst gevonden voorwerpenTel. 011 267 315gevondenvoorwerpen@hazodi.beMeldingskaartGa je binnenkort op wintersportvakantieof trek je naar de zon? Vraag danalvast vakantietoezicht aan bij de lokalepolitie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek.Ook tijdens andere periodes van afwezigheidzoals bijvoorbeeld een begrafenis,huwelijk of ziekenhuisopnamehoudt de politie een oogje in het zeil. Zijrijden tijdens hun patrouilles op regelmatigetijdstippen langs jouw woning.Vakantietoezicht aanvragen is heeleenvoudig. Mail naar politie@hazodi.beAard van het probleem Riolering Hondenpoep Openbare verlichting Sluikstorten, zwerfvuil Speelpleinenof vul het formulier in op onzewebsite www.hazodi.be. Je kanook steeds terecht op de wijkkantorenof bij je wijk inspecteur.Let op: zorg ervoor dat jeaanvraag minstens één weekvoor je vertrekt in orde is.Lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek wenstje alvast een heerlijke vakantie! Borden (aanplakborden, straatnaamborden, verkeersborden,…) Onkruid Hagen en bomen SchadePlaats waar het probleem zich voordoet (vergeet de gemeente niet te vermelden): Afval verbranden Verkeer Andere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Beschrijving van het probleem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ContactPolitiehuis HasseltThonissenlaan 153500 Hasseltpolitie@hazodi.bewww.hazodi.beTel. 011 222 982Fax 011 221 080Openingsuren: 7 op 7, 24 uur per dagWijkkantoor HasseltThonissenlaan 703500 HasseltTel. 011 267 100Fax 011 221 080Openingsuren: Van maandag tot vrijdagvan 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot17.00 uurWijkkantoor DiepenbeekKogelstraat 473590 Diepenbeekpolitie@diepenbeek.beTel. 011 323 300Fax 011 221 080Openingsuren: Maandag, woensdag,donderdag en vrijdag van 08.00 tot17.00 uurDinsdag van 08.00 tot 19.00 uurZaterdag van 08.00 tot 12.00 uurWijkkantoor ZonhovenKerkplein 623520 Zonhovenhazodi.zonhoven@telenet.beTel. 011 810 455Fax 011 221 080Openingsuren: Maandag van 08.00 tot19.00 uurVan dinsdag tot vrijdag van 08.00 tot17.00 uurZaterdag van 08.00 tot 12.00 uurWijkantenne campus Universiteit HasseltAgoralaan 13590 DiepenbeekTel. 011 268 115GSM 0499 59 57 28Fax 011 221 080Openingsuren: Dinsdag en donderdag van12.00 tot 14.00 uurWijkantenne Kermt – Spalbeek – TuiltBelgiëplein 163510 Kermt – HasseltTel. 011 371 885GSM 0499 59 57 27 & 0496 58 74 87Fax 011 221 080Openingsuren: Van maandag tot vrijdagvan 08.00 tot 09.00 uur en van 13.00 tot14.00 uurWijkantenne Kuringen – StokrooiePrinsenhofweg 213511 Kuringen – HasseltTel. 011 378 941GSM 0496 57 21 45 & 0494 51 63 87Fax 011 221 080Openingsuren: Van maandag tot vrijdagvan 08.00 tot 09.00 uur en van 13.00 tot14.00 uurWijkantenne Sint-Lambrechts-HerkSint-Truidersteenweg 5593500 Sint-Lambrechts-Herk – HasseltTel. 011 695 602GSM 0494 51 63 89Fax 011 221 080Openingsuren: Van maandag tot vrijdagvan 08.00 tot 09.00 uur en van 13.00 tot14.00 uurWijkantenne StevoortHasseltse Dreef 1503512 Stevoort – HasseltTel. 011 674 592GSM 0496 57 46 38Fax 011 221 080Openingsuren: Van maandag tot vrijdag van08.00 tot 09.00 uurKorpschef Philip Pirardkorpschef@hazodi.beTel. 011 267 359Verkeersdienstverkeersdienst@hazodi.beTel. 011 267 331Dienst evenementenevenementen@hazodi.beTel. 011 267 451Rechercherecherche@hazodi.beTel. 011 267 408Wapenregisterwapenvergunningen@hazodi.beTel. 011 267 343Slachtofferbejegeningslachtofferhulp@hazodi.beTel. 011 267 133Communicatiedienstcommunicatie@hazodi.beTel. 011 267 340Secretariaatpolitie@hazodi.beTel. 011 267 370Preventiedienst Hasselthuisvanpreventie@hasselt.beTel. 011 239 469Verantwoordelijke uitgever :Hilde Claes, voorzitter politieraad,Politiehuis, Thonissenlaan 15,3500 HasseltSamenstelling en redactie :Philip Pirard, korpschefDorien Baens, adviseurVormgeving en realisatie :Leën offsetdruk nvVerspreiding :bpostFoto’s wijkinspecteurs :Frank Dejongh PhotographyFrankerenals briefof faxen naar011 221 080Lokale politie HAZODIThonissenlaan 153500 Hasselt

More magazines by this user
Similar magazines