iNFO verwArmiNgs - GoLanTec

golantec.be

iNFO verwArmiNgs - GoLanTec

DOSSIERRationeel gebruik van stookolieTip 1: de vraag verminderen en hetvermogen aanpassen !De infoavonden van Cedicol-Informazout, die voor installateurs in het hele land worden georganiseerd,gingen dit jaar over het rationeel gebruik van stookolie. Een van de grote leerpunten was dat decombinatie van energiebronnen (zon-stookolie, warmtepomp-stookolie,…) steeds meer ingang zal vinden.Een traject in 6 stappen…1. Waarmee beginnen ?In ons land wordt, uitgedrukt in MJ/m²/jaar,5 keer meer energie verbruikt dan in de landenin het noorden, en bij de Europese landenhangen we achteraan in het peloton opvlak van isolatie van gebouwen. Waarmeebeginnen? Met een vermindering van onzebehoeften. Daarvoor raden experten onderandere aan om onze woningen beter te isolerendoor het plaatsen van onder meer dakisolatieof, hoogrendementsbeglazing, enz.20 m² enkel glas vervangen door hoogrendementsglaslevert een besparing van ongeveer€ 635/jaar op. 100 m² dak isoleren met14 cm glaswol levert een besparing van€ 1183/jaar op. Maar minder consumerenkan ook het resultaat zijn van een gedragswijzigingvan de consument. Het staat hemvrij om minder sanitair warm water (SWW)te gebruiken of om 7% minder energie teverbruiken door zijn verwarming 1°C lager tezetten.2. Dimensionering van de ketelOverdimensionering brengt een verhogingvan stilstandsverliezen met zich mee, watovereenkomt met een jaarlijkse rendementsdaling.Of het nu gaat om moderne condensatieinstallatiesof modulerende stookoliebranders,het is belangrijk dat deze installatiesniet overgedimensioneerd worden. Vooreen nettovraag van 20.000 kWh biedt eenjuiste dimensionering van een overgedimensioneerdeketel met een nuttig jaarlijks rendementvan 75% een theoretische besparingvan 336 l/jaar.Let op de productie van SWW, het reglementairetechnisch principe en de verwarmingstijd.Een ketel die constant werkt kent geenstilstandsverliezen. Als een ketel geen verliesheeft, is het jaarlijks exploitatierendementgelijk aan het onmiddellijk thermisch rendement.verwarmingsINFO 144Waarom een juiste dimensionering?relatieve keteluitrusting (%)StookdagenMeer dan 30%van de tijdvolstaat 13% vande ketelcapaciteit.Voorbeeld :Uiteindelijk gaateen ketel van40 kW 30% vanhet stookseizoenmaar 5,2 kWnodig hebben omhet huis teverwarmenDe verplichte audit voor alle verwarmingsinstallatiesouder dan 15 jaar - in de Vlaamseregio al sinds 1 juni 2007 van toepassing enin de andere regio’s vanaf eind januari 2009- is eigenlijk een opportuniteit voor de technicusdie de audit uitvoert om het juiste vermogenvan een installatie te bepalen en ditBuitentemperatuur (°C)te laten bijsturen bij de vervanging van deinstallatie. Een juist vermogen garandeerteen correct jaarlijks rendement.3. Blauwe vlambrandersMet een blauwe vlambrander kan je het jaarlijkserendement verbeteren. Vergassing - verdampingvan stookolie - biedt een erg stabieleverbranding, vermindert de uitstoot vanCO en NOx, optimaliseert het rendementvan de rookgassen via een verhoogde CO2en vermindert de vervuiling van de ketel.Deze minder snelle vervuiling doet het jaarlijkserendement stijgen. Hierbij moeten wewel opmerken dat de druk van een blauwevlambrander op een oude ketel meer geluidkan veroorzaken. Het is dan ook belangrijkom rekening te houden met de compatibiliteitvan dergelijke branders met bestaandeverwarmingsketels en schoorstenen.


2bRusthuisMeten is wetenInformazout: Wat vormde hetuitgangspunt van deze werken?Dhr. Van den Acker: Het energievraagstukhoudt me al een paar jaar bezig en ik wasme ervan bewust dat er aanzienlijke besparingenverwezenlijkt konden worden metdeze investeringen. In een rusthuis werkt deverwarmingsinstallatie ongeveer 10 maandenper jaar en het comfort van de bewoners vereistvaak een omgevingstemperatuur van23°C, of soms zelfs meer… Volgens mijnberekeningen zou de verbruikswinst ca. 30 %moeten bedragen, wat neerkomt op eenafschrijving over een periode van iets meerdan een jaar.Hoe verliepen dewerkzaamheden?Voor een maximaal comfort van de bewoners,werden de werken tijdens de zomergepland aangezien de verwarmingsinstallatieongeveer drie weken lang buiten werkingmoest kunnen worden gesteld. Met recenteradiatoren verloopt het plaatsen van thermostatischekranen relatief snel. Jammergenoeg zijn onze radiatoren niet bepaaldrecent, waardoor de hele operatie iets complexerwerd. Niet alleen moesten de verwarmingscircuitsvolledig geledigd worden,bovendien moesten we drie types kranengebruiken en een beroep doen op een gespecialiseerdbedrijf om aansluitingen op maatte lassen, aangezien geen enkele kraan op demarkt geschikt was voor de diameter vanonze leidingen…En voor de klimaatregeling?Hoewel de installatie vrij complex was omdater elementen van verschillende merkenmoesten geïntegreerd worden, verliep zetoch relatief snel. De installateur kon eenberoep doen op de technische ondersteuningvan zijn leverancier en we hadden ietsHet St Vincentius-rusthuis in Ekeren, dat met stookolie verwarmt, deed onlangs enkeleinvesteringen om het energieverbruik te verminderen. De laatste nieuwe maatregel wasde installatie van een klimaatregeling en 205 thermostaatkranen. Een investering die opéén verwarmingsseizoen terugverdiend zou moeten worden, aldus Patrick Van den Acker,verantwoordelijke van de technische dienst van het rusthuis.Ook al bedroeg de besparing slechts 10%, toch is de investering in de klimaatregeling en in de thermostatischekranen helemaal gerechtvaardigd.meer dan een week nodig om de instellingenvan de klimaatregeling optimaal af te stellen.De eerste dagen werd er zowel een beroepgedaan op de bewoners als op de personeelsledenom hun observaties mee te delenzodat we de instellingen perfect kondenafstellen. Wanneer er iets niet naar behorenwerkt, dan zorgen de ouderen er wel voor datwe het snel weten.U plaatste ook debietmeters…Het is belangrijk dat we een maximum aantalparameters kunnen meten indien we hetkleinste foutje zo snel mogelijk willen kunnendetecteren. Door een debietmeter op elk vande ketels te plaatsen, is het trouwens mogelijkom na te gaan of de cascade naar behorenwerkt.Ziet u het verschil al?Nog niet, dat is nog te vroeg. Maar ik hoorhet! Voordien werkte de ketel permanent opvolle kracht, zelfs in de zomer. Nu hoor ik hetwanneer de brander naar de tweede trapoverschakelt. Dat is een goed teken. Een vol-gende stap, die ik onderschat had, bestaatuit het informeren en sensibiliseren van debewoners over de werking van de klimaatregelingen van de thermostatische kranenzodat ze alle kranen niet voortdurend ophet maximum laten staan …TECHNISCHE FICHE• Rusthuis met een capaciteit van 92bedden• Ligging: Dorpstraat 32 in 2140 Ekeren(Antwerpen)• Technisch verantwoordelijke:Patrick Van den Acker• CV: 2 ketels van 515 kW in cascadevoor de verwarming + 1 ketel van166 kW voor de warmwaterproductieen een warmtewisselaar.• Installateur van de klimaatregeling:VIMMO NV, Ekeren (Antwerpen)Heb je een vraag? Aarzel dan niet omcontact op te nemen met onzeB2B-energieconsulent Guido Saenen:gsa@informazout.be of 02/558.52.33COLOFONUw persoongegevens zijn opgenomen in de bestanden van Informazout en worden verwerkt voor de interne communicatie tussen onze organisaties en hun leden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 kan u de betreffende gegevens inzien en desgevallend laten verbeteren door u te richten tot onderstraand adres. Voor verdere inlichtingen: (32) 02-558-52-20. De artikels vanVerwarmingsinfo mogen overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming mits de bron ervan vermeld wordt. Cover: Shutterstock Realisatie: Decom NV, Stationsstraat 108 - 2800 Mechelen . VU: Ward Herteleer, c/o Informazout, Dauwstraat 12, 1070 Brussel. (32) 02-558-52-20. Fax. (32) 02-523-97-88verwarmingsINFO 144


Nieuwe website voor ChappéeBegin oktober heeft Chappée zijn gloednieuwe website gelanceerd. Op de nieuwe sitestaat gebruiksvriendelijkheid centraal en vind je meer algemene en technische informatieover verwarmingssystemen, zonnepanelen en nieuwe technologieën.Vakmensen vinden er heel snel de technische informatie die ze nodig hebben ofgeplande evenementen en trainingen terug. Op vlak van nieuwigheden wordt specialeaandacht besteed aan de technologie vanmicrowarmtekrachtkoppeling. Je kan zelfseen filmpje bekijken waarin de basisprincipesvan deze technologie aan bod komen.www.chappee.beSaint Roch gaat internationaalIn samenwerking met Junior Condensation stelt Saint Roch eencondensatieverwarmingsketel voor die een gietijzeren verwarmingsketelcombineert met een geïntegreerde keramischewarmtewisselaar. Die twee materialen hebben een erg langelevensduur en zijn bestand tegen corrosie. De keramischewarmtewisselaar is zelfreinigend. De verwarmingsketel JuniorFC is beschikbaar in 3 vermogens (20, 30 en 36 kW) en kanworden uitgerust met een traditionele LOW NOxstookoliebranderof een blauwe vlambrander. De ventouse-uitvoering,de Junior FCV, is uitgerust met een blauwe vlambrander.De ontwikkeling van de activiteiten van Saint Roch op internationaal vlak iseen van de prioriteiten van de onderneming uit Couvin. Zo heeft Saint Roch vorigjaar het ASME-certificaat (Amerikaanse standaard uitgevaardigd door deAmerican Society of Mechanical Engineers) gekregen en zijn ze vandaag actief opde Amerikaanse markt. Een avontuur dat daar niet zal ophouden aangezien hetbedrijf de ambitie koestert om zijn verwarmingsketels vanaf volgend jaar naarChina te exporteren.NIEUWIGHEDENACV verbreedtcondensatiegammaHet gamma “N” ketels van ACV werd vervolledigdmet een nieuwe condensatieketel: deN2C. Deze ketel is robuust, zuinig in hetgebruik, makkelijk te onderhouden en biedteen calorisch vermogen van 22,4 kW.De N2C kan ook worden aangesloten op eengroot aantal sanitaire warm water boilers vanACV in verscheidene samenstellingen encapaciteiten. Deze ketel is niet Optimaz-elitegekeurd.www.acv.beRotex combineert dekracht van stookoliemet die van de zonwww.saintrochcouvin.comOertlI condensatieverwarmingsketelPU-CU 150Deze nieuwe serie condensatieverwarmingsketels PU-CU 150bestaat in een schoorsteenmodel en een model voorgestuwde afvoer. Ze zijn beschikbaar in een uitvoering‘enkel verwarming’ die je kan combineren met een boileronder de ketel (PU 153 tot PU 155, van 16,5 tot 33,7 kW) enin een uitvoering ‘verwarming en SWW’ met een onder deketelmantel geïntegreerde boiler (CU 153 tot CU 154, van 16,5 tot 27,6 kW). Om deinstallatie zo goed mogelijk aan de noden van de gebruikers aan te passen biedtde constructeur twee types bedieningsborden: een ‘versie X’, relatief standaard, eneen ‘versie R’ met OE-tronic 3-regeling. De tweede versie beschikt over verschillendeopties zoals de besturing van een direct circuit en van een circuit met een mengkraan,geïntegreerde klok en kalender, of afstandsbediening.www.oertli.beOm het primaire energieverbruik te verminderenstelt Rotex een stookolie-zoncombinatievoor die een condensatieverwarmingsketelRotex A1 combineert met een zonnesysteemRotex Solaris. Dit systeem, dat zowel geschiktis voor nieuwe gebouwen als voor renovatie,is beschikbaar in drie verwarmingsvermogens(van 12 tot 35 kW). De condensatieverwarmingsketelonderscheidt zich door zijn bekledingin polyethyleen en heeft een extreemcorrosiebestendig ketellichaam in een inoxaluminiumverbinding.www.sanisolar.beverwarmingsINFO 144


NEWSBrandertechnicus volgens B.V.R van 27/04/2007Duur: 10 dagenInschrijvingsrecht: € 755 met syllabusSessie: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 en 20 januariSessie: 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 en 31 maartReservoirtechnicusDuur: 2,5 dagenInschrijvingsrecht: € 350Sessie: 11, 12 en 16 februariHernieuwing brandertechnicus*Duur: 1 dagInschrijvingsrecht: € 215 met syllabus, € 135 zonder syllabusSessie: do 19 februariSessie: za 4 aprilSessie: wo 10 juni*deze sessies zijn enkel toegankelijk indien u reeds een verwarmingsauditgevolgd heeft, te staven met bewijs van opleiding!Hernieuwing brandertechnicus, verwarmingsaudit inbegrepenDuur: 2 dagenInschrijvingsrecht: € 270 met syllabus verwarmingsaudit,€ 350 met syllabus verwarmingsaudit + syllabus verwarmingstechniekSessie: 19 en 20 januariSessie: 30 en 31 maartSessie: 29 en 30 aprilSessie: 19 en 20 meiSessie: 16 en 17 juniHernieuwing reservoirtechnicusDuur: 1/2 dagInschrijvingsrecht: € 180 met syllabus, € 120 zonder syllabusSessie: do 22 januariSessie: wo 1 aprilOpleiding audit >100kW volgens het nieuwe Vlaamse decreet van27/04/2007Duur: 2 dagenInschrijvingsrecht: € 270 met syllabus verwarmingsaudit,€ 350 met syllabus verwarmingsaudit + syllabus verwarmingstechniekSessie: 8 en 9 juniSessie: 29 en 30 juni*u dient in het bezit te zijn van een laptop.Initiatie verwarmingstechniekDuur: 1 dagInschrijvingsrecht: € 230 met syllabus verwarmingstechniek,€ 150 zonder syllabus verwarmingstechniekSessie: do 11 juniVoor meer info over onze nieuwe opleidingen:www.cedicol.be/opleidingenbestelbonOpleidingen 2008-2009Belangrijke opmerking betreftde hernieuwing van uw erkenningals brandertechnicusin het Vlaamse GewestVolgens de nieuwe wetgeving die in hetVlaamse Gewest van toepassing is sindsjuni 2007 mag een technicus vloeibarebrandstof drie activiteiten uitvoeren:onderhoud en herstelling, keuring vaninstallaties en verwarmingsaudit opinstallaties kleiner dan 100 kW.Indien u dient te hernieuwen en u nog geenmodule ‘verwarmingsaudit’ heeft gevolgd, (hetzijvia een aparte opleiding hetzij via een opleidingtot erkend technicus gasvormige brandstoffen G1/G2), dan dient u deze opleiding eveneens te volgenom uw hernieuwing te vervolledigen. Uw hernieuwingduurt in dat geval twee dagen: de eerste dag bestaat uit eenupdate van de wetgeving afgewisseld met technische nieuwighedenen wordt afgesloten met een theoretische en praktischeproef. De tweede dag bestaat uit de verwarmingsaudit, eveneensmet een proef op het einde van de sessie. Slaagt u opdag 1 en dag 2 in de proeven, dan heeft u recht op het certificaatwaarmee de erkenning bij het Vlaamse gewest kan aangevraagdworden.Heeft u echter wél reeds een opleiding verwarmingsauditgevolgd, dan is de eerste dag voldoende om uw erkenningsnummerte verkrijgen. We vragen dan wel een bewijs vanopleiding (van de opleidingsinstelling of een kopie van uwcertificaat).Vergeet niet dat u een elektronische rookgasanalyzer dientmee te hebben, in goede staat én vergezeld van een geldigijkingscertificaat.DossierrechtOok een gevolg van het nieuwe besluit is dat er vanaf 27 juni2007 een dossierrecht dient betaald te worden. Dit bedraagt100 € per technieker. Gelieve dit bedrag, zowel bij een volledigesessie als bij een hernieuwing, mee te brengen aub. Als udit niet doet, kunnen wij immers onmogelijk uw erkenningaanvragen.Bestel onze brochure over de opleidingen van Cedicol 2009✁Stuur mij GRATIS:❍ 1 exemplaar van de brochure over de opleidingen van Cedicol 2009❍ 5 exemplaren van de brochure over de opleidingen van Cedicol 2009Naam:Adres:Postcode:verwarmingsINFO 144Woonplaats:Bon faxen naar 02 523 97 88

More magazines by this user
Similar magazines