NGF 3 05 04 Trombocyten overlevingsduur - Instituut Verbeeten

verbeeten.nl

NGF 3 05 04 Trombocyten overlevingsduur - Instituut Verbeeten

Levensduur van bloedplaatjesTrombocyten overlevingsduur


U bent door uw behandelend arts naarde afdeling nucleaire geneeskunde vanInstituut Verbeeten verwezen voor eenbepaling van de levensduur van debloedplaatjes (trombocytenoverlevingsduur). Deze folder geeft uinformatie over dit onderzoek.DoelBepaling van de oorzaak van eentekort aan bloedplaatjes.Radioactieve stofTijdens het onderzoek krijgt u eenlicht radioactieve stof toegediend. Dedosering is zeer gering en heeft geenschadelijke gevolgen voor u of uwomgeving. Van de straling die dezestof afgeeft worden door de camerafoto’s gemaakt.VoorbereidingU hoeft zich voor dit onderzoek nietspeciaal voor te bereiden. Bij voorkeurdient er op dezelfde dag geen anderonderzoek, andere behandeling ofbloedafname plaats te vinden.Zwangerschap en borstvoedingWanneer u zwanger bent, of denkt tezijn, of borstvoeding geeft, wilt u danzo snel mogelijk telefonisch contactmet ons opnemen? Dit kan vaninvloed zijn op het wel of nietdoorgaan van het onderzoek.Verloop van het onderzoekNa afname van een hoeveelheid bloed,wordt er aan de bloedplaatjes eenradioactieve stof gekoppeld. Dezelabeling duurt enkele uren, gedurendedeze tijd mag u de afdeling verlaten.Daarna wordt het gelabelde bloed viaeen bloedvat in de elleboog weer bij uingespoten. Door regelmatig bloed afte nemen en de radioactiviteit in debloedmonsters te meten kan men degemiddelde levensduur van detrombocyten bepalen. Na 1, 2, 3 en 4uur en de daaropvolgende 5 dagenwordt tweemaal per dag ( s’ morgensen s’ middags) een kleine hoeveelheidbloed afgenomen.BijwerkingenVoor zover bekend zijn er geenbijwerkingen aan het onderzoekverbonden.De uitslagDe nucleair geneeskundige maakt eenverslag voor uw behandelend arts.Van deze arts krijgt u de uitslag.Instituut Verbeeten - 2 -


ContactIndien u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling nucleaire geneeskundevia telefoonnummer 013 – 594 77 16. Ook kunt u vragen stellen aan denucleair geneeskundige of de laborant die bij de behandeling aanwezig is.Nog even dit .....Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op tenemen omdat de radioactieve stof speciaal voor u en uw behandeling wordtvervaardigd.We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak maken.Instituut VerbeetenBrugstraat 105042 SB Tilburg 013-594 77 77versie: mei 2010

More magazines by this user
Similar magazines