Download brochure - Instituut Verbeeten

verbeeten.nl

Download brochure - Instituut Verbeeten

TUMOREN VAN NEUSBIJHOLTEN,MOND OF KEELradiotherapie van hoofd-halstumoren


U wordt in Instituut Verbeetenbehandeld voor een tumor in demond- of keelholte gebied. Tijdens hetgesprek met uw bestralingsarts hebt uuitleg gekregen over uw ziekte enbehandeling. In deze folder kunt u alleinformatie over de bestraling vanmond- of keelholte nog eens nalezen.De bestralingsvoorbereidingOp de mouldroom wordenhulpmiddelen gemaakt die nodig zijnvoor de bestraling. Voor de bestralingvan de mond- of keelholte wordt eenmasker gemaakt. Dit masker geeft usteun bij het stilliggen. Bovendienkunnen markeringslijnen op hetmasker aangetekend worden. Somskrijgt u een stukje rubber (mondwig)in de mond. Hierdoor is de stand vande onderkaak en/of de tong altijdhetzelfde.Voor het maken van het masker ligt uop de rug op de behandeltafel met uwhoofd en hals op een speciaalkussentje. Het masker wordt gemaaktvan kunststof, dat na verwarming inwater zo soepel wordt dat het om uwhals gemodelleerd kan worden. Bij hetmaken van het masker worden monden neus vrijgehouden.Het maken van het masker, inclusiefde uitleg, duurt ongeveer een half uur.Vervolgens worden een CT-scan eneen bestralingsplan gemaakt.Een CT-scan is een onderzoek metröntgenstralen, waarbij afbeeldingenworden gemaakt vandwarsdoorsneden van het gebiedrondom de tumor en de directeomgeving. Zo wordt de exacte positievan de tumor bepaald.Tijdens het maken van de CT-scan ligtu in dezelfde houding als bij demouldroom. De tafel schuift tijdenshet maken van de foto’s langzaamdoor een grote ring, waarbij eensmalle bundel röntgenstraling inenkele seconden om het lichaamdraait. De computer verwerkt dezebundeltjes tot röntgenfoto’s.Soms wordt de CT-scan gemaakt nahet toedienen van een contrastvloeistofvia een infuus. Deze vloeistofzorgt ervoor dat het gebied van detumor, of het operatiegebied, goedwordt afgebeeld op de CT-foto’s.Sommige mensen worden enigszinsmisselijk na het toedienen van decontrastvloeistof. Daarom adviserenwij u om vanaf 2 uur vóór aanvangvan het onderzoek niet meer te eten,te drinken en/of te roken.Als u overgevoelig bent voormedicijnen en/of contrastvloeistofmoet u dit melden vóór hetonderzoek.Bij elke bestraling moet hetbestralingsgebied op de juiste wijzeworden ingesteld. Hiervoor wordenmarkeringslijnen op het maskeraangetekend en worden enkeledigitale foto’s van het te bestralengebied gemaakt.De röntgenfoto’s die gemaakt zijn bijde CT-scan worden gebruikt om eenindividueel bestralingsplan temaken. Op de foto’s geeft debestralingsarts het te bestralen gebiedInstituut Verbeeten - 2 -


aan. Vervolgens wordt preciesberekend waar, hoe en hoelang ubestraald gaat worden. Hierbij wordtde hoeveelheid gezond weefsel binnenhet bestralingsgebied zoveel mogelijkbeperkt.TijdsduurHet maken van de CT-scan duurtongeveer een half uur.Eén tot twee weken later start debestraling.De bestralingenVoor elke bestraling meldt u zich bijde balie radiotherapie. Vervolgensneemt u plaats in de wachtruimte vanuw bestralingstoestel, waar eenradiotherapeutisch laborant u op komthalen.Tijdens de bestralingen ligt u indezelfde houding als op de mouldroomen tijdens het maken van de CT-scan.Laserlijnen in de bestralingsruimte ende markeringslijnen op het maskerworden gebruikt om u in de juistehouding te leggen. Als het bestralingstoestelklaarstaat verlaten deradiotherapeutisch laboranten debestralingsruimte. Nadat alle gegevensmet de computer zijn gecontroleerdkan de bestraling starten. Regelmatigworden voorafgaand aan de bestralingfoto’s gemaakt ter controle van debestraling.Van de bestralingen zelf voelt en ziet uniets. U bent alleen in de bestralingsruimte.De laboranten kunnen u zienen horen via een monitor en intercom.ControleTijdens de bestralingen kunt u metvragen of klachten altijd terecht bij delaboranten op uw bestralingstoestel.Regelmatig wordt een afspraakgepland met uw bestralingsarts enmet de diëtist.Een tot twee weken na de laatstebestraling hebt u een controleafspraakbij de diëtist en de bestralingsarts.Mogelijke bijwerkingen van debestralingHet gedeelte van de huid dat bestraaldwordt, kan een huidreactie gaanvertonen. In het algemeneinformatieboekje vindt u adviezen hoeu deze reactie kunt beperken.Als de huidreactie klachten geeft, kande doktersassistente u advies gevenen de huidreactie verzorgen. U kuntvia uw behandelaars of zelf contactopnemen met de doktersassistente(telefoon 013 – 594 76 12).Wij raden aan u alleen elektrisch tescheren en geen aftershave of aluin tegebruiken.Als u beschikt over een eigen gebitverwijst de bestralingsarts u vóóraanvang van de bestraling naar uwtandarts, de mondhygiënist of dekaakchirurg. Sanering van het gebit isuitermate belangrijk voor het behoudvan uw tanden. Tevens krijgt u eenpoetsinstructie.Het speeksel wordt dikker, taai enplakkerig en kan moeilijker wordenweggeslikt. Ook wordt de monddroger. Dat maakt eten en sprekenmoeilijker. Ook de stem kan heesworden. Zuigen en kauwen opInstituut Verbeeten - 3 -


kauwgum en pepermuntjes stimuleertde speekselklieren.De smaak en de reuk kunnenveranderen of verdwijnen. U kunt ooklast krijgen van een vieze smaak in demond.Het slijmvlies van mond of keel kangeïrriteerd raken en gevoelig worden.Het kauwen, proeven en wegslikkenvan voedsel wordt tijdelijk moeilijker.Scherpe, zure en hete gerechten zijndan extra pijnlijk. Spoelen metkamillethee kan verzachtend werken.De diëtist geeft u adviezen om zo minmogelijk last te hebben en toch goedte eten. Speciale drinkvoeding, ensoms sondevoeding, kan nodig zijn omuw voedingstoestand op peil tehouden.Na de bestralingsperiode herstelt hetslijmvlies zich langzaam en keren desmaak en de stem terug. De mondblijft meestal drogerContactAls u vragen hebt over de bestraling, kunt u die stellen aan een medewerker vanhet bestralingstoestel.Als u een vraag hebt die niet kan wachten tot de (volgende) bestraling, kunt ucontact opnemen met telefoonnummer 013-594 77 77.Nog even dit...Omdat in ons instituut heel veel afspraken voor heel veel patiënten gemaaktworden, kunnen wij helaas geen rekening houden met ieders voorkeuren.Als u (dringende) afspraken in een ziekenhuis hebt tijdens de bestralingsserie,horen we dit graag zo spoedig mogelijk. Samen met u zullen we dan naar eenpassende oplossing zoeken.Ook als u een afspraak hebt, maar om welke reden dan ook niet kunt komen,vragen wij u om met ons contact op te nemen.U kunt ons hiervoor op werkdagen van 08.45 tot 11.30h en van 14.00 tot 16.30uur bellen op telefoonnummer 013-594 76 46.Als op de dag van de afspraak blijkt dat u deze niet kunt nakomen, vragen we ucontact op te nemen met telefoonnummer 013-594 77 77.Instituut VerbeetenBrugstraat 105042 SB Tilburg✆013-594 77 77versie: juni 2010Instituut Verbeeten - 4 -

More magazines by this user
Similar magazines