11.07.2015 Views

SZ 2012-02 - Salland Zakelijk

SZ 2012-02 - Salland Zakelijk

SZ 2012-02 - Salland Zakelijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aanleg en onderhoud vangazons, kleine weides,parken en bermenGraafwerkzaamheden metminikraanAanleg van sierbestratingen rioleringVakkundig, betrouwbaaren oog voor detailen oog voor detailLemelerweg Lemelerweg 37 - Luttenber 37 - Luttenberg - 06 46 28 Lemelerweg 09 10 - info@ericbeuwer 37 Lemelerweg - Luttenber 37 Lem-g - 06 46 28 Lemelerweg 09 10 - info@ericbeuwer.nl Lemelerweg 37 - Luttenber 37 -- Luttenber www.ericbeuwer.nl Lemelerweg 37 Lemelerweg - Luttenber 37 Lem-2


Vincent Hartman FotografieT : +31 646 258 312 • E: info@vincenthartmanfotografie.nl • W: www.vincenthartmanfotografie.nlWoningbouwUtiliteitsbouwInterieurbouwRenovatie & VerbouwLaat uw bedrijfspand, kantoor of winkelpand bouwendoor bouwers met betrokkenheid, ervaring, kennis enkunde.Hiernaast ziet u enkele panden die recent door ons zijngerealiseerd.Toonen Flooring Design - DalfsenKantoorgebouw Heijnens - WelsumOns ervaren en deskundig bouwteam is ookgespecialiseerd in interieurbouw, renovatie en verbouw.In onze showroom vindt u kwalitatief hoogstaandebouwproducten, van klassiek tot de nieuwste trends, metruime keuze voor elke wens en smaak.Wessels Wonen en Slapen - WesepeBouwbedrijf Louis Wijnhout BV, Paalweg 5, 8141 RT HeinoT: 0572 – 39 29 40 E: info@louiswijnhout.nl I: www.louiswijnhout.nl4


Overnames & Waarderingen:LenS biedt meer-waardeWeet u wat uw bedrijf waard is? En over 5 jaar, alsu beslist dat u de zaak wilt verkopen? Creëer kansendoor te praten met Willem Mulder van LenSaccountants. Specialist op het gebied vanovernames en waarderingen. “Samen met deondernemer kijk ik naar het heden en de toekomst.Inzicht, wensen en verwachtingen zorgen voor eenheldere toekomstplanning. Fuseren? Verkopen? Doorop tijd de waarde van je onderneming te bepalen,kan de ondernemer gerichter stappen ondernemen.”LenS accountants heeft onlangs zijn nek uitgestokendoor het bestaande pakket aan dienstverlening uit tebreiden met de portefeuille Overnames & Waarderingen. Het gezichtvan deze nieuwe tak binnen het succesvolle kantoor is Willem Mulderdie hiervoor speciaal de opleiding business valuation aan de ErasmusUniversiteit in Rotterdam heeft gevolgd.Een eigen medewerker voor overnames en waarderingen kan wordengezien als een belangrijk signaal dat LenS accountants in zijn sectoreen bepaalde status heeft bereikt. Over het algemeen zijn het namelijkde echt grote kantoren die een dergelijke specialist in huis hebben.Met kantoren in Raalte, Hattem en Deventer heeft LenS accountantsin middels echter aardig wat in de melk te brokkelen en nu is de volgendestap gezet.‘We spelen hiermee nadrukkelijk in op de vergrijzing van de bevolking.Veel ondernemers zijn 50+ en willen op (korte) termijn een keuzemaken. Kan het bedrijf worden overgenomen en hoe zal het wordengewaardeerd? Hun toekomst hangt mede af van het antwoord op dezevragen. Tevens zijn er veel starters die vanaf nul een ondernemingopbouwen, terwijl een vliegende start een betere optie kan zijn.’Accountants en adviseurs, die overnames en waarderingen er bijdoen, maken vaak gebruik van formules. De input voor die formules ofkengetallen zijn vaak historische financiële gegevens, terwijl de waardejuist wordt bepaald door de toekomstige geldstromen. Voorbeeld:Een factor die vaak wordt gehanteerd voor de waarde van een ondernemingis vijfmaal de winst. Maar is de waarde van een bouwondernemingdie in het verleden altijd winst heeft gegenereerd maar numinder orders heeft vijfmaal de historische winst?’Waardebepaling en dromen‘Een goed waarderingsrapport onderscheidt zich van een eenvoudigeformule of kengetal door de waarde te onderbouwen. Daarbij wordteen analyse gemaakt van de branche waarin de onderneming actiefis en de marktpositie van de onderneming. Op basis daarvan wordteen prognose opgesteld die dient als input voor het berekenen vande waarde. Een waarderingsrapport is meer dan een getal. De analyseen prognose zijn niet alleen nuttig bij een verkoopmoment, maar kanook dienen als strategisch plan. Veel ondernemers hebben geen planwaar zij over een x aantal jaren willen staan, maar hebben wel dromen.Door daarover na te denken en te sparren met een adviseur weet jewat er mogelijk is. Een strategisch plan dient dan als doel dat periodiekgeëvalu eerd en eventueel bijgesteld moet worden.Grenzen opzoekenDe transactiebegeleiding bij de koop of verkoop van een ondernemingis nauw verwant aan de waardering van een onderneming. ‘Wij staande ondernemer bij gedurende de gehele transactie. Het boeiende isdat geen enkele transactie hetzelfde is waardoor het telkens de kunst isom de belangen van onze klant zo goed mogelijk te waarborgen’, steltMulder. Aangezien de belangen groot en de materie complex kan zijn,wordt elke casus intern door een vennoot en een fiscalist gevolgd. ‘Wehebben alles in eigen huis of binnen ons netwerk.’De specialist Overnames & Waarderingen adviseert wel om medevanuit fiscale overwegingen tijdig te beginnen met de voorbereidingenvoor bedrijfsopvolging. ‘In een kosteloos en vrijblijvende besprekingvan ongeveer twee uur heb ik op hoofdlijnen wel inzichtelijk hoe desituatie is en kunnen we de mogelijkheden bespreken. Een bedrijfsadviseurof accountant van de ondernemer is van harte welkomom aan te haken. Vaak vindt men het wel prettig als ook de eigenvertrouwenspersoon aanwezig is.’LenS accountantsVrieswijk 1, 8103 PB RaalteT: 0572 - 354 488E: raalte@lens-accountants.nlI: www.lens-accountants.nl5


Waarom LED verlichting, als het veel voordeliger kan?Celadon TL buizenHFED InductielampenKantorenWinkelsBedrijfshallenZiekenhuizenParkeergaragesNIEUW!• Energiebesparing tot 60%t.o.v. traditionele verlichting• Lange levensduur• Terugverdientijd van minderdan 1 jaar• Hoge lichtopbrengstProductiehallenBillboards/reclameGevelverlichtingStraatverlichtingTot 80% voordeliger dan LED verlichting!Handelsweg 21 Wijhe | www.in2light.nl | info@in2light.nl |in2lightbvWord Bedrijfsvriend van De TippeWord Bedrijfsvriend van De Tippe en help ons hetzwembad in stand te houden. Dat willen we bereikendoor het werven van vrienden, donateurs ensponsoren en met deze inkomsten “spetterende”activiteiten en manifestaties te organiseren. Dieactiviteiten moeten ervoor zorgen dat de bezoekersaantallenomhoog gaan en zwembad De Tippemeer op de kaart komt!ActiviteitenDe Vrienden van initieert jaarlijks diverseactiviteiten en manifestaties met als doel het instand houden van het zwembad, genereren vanmeer publiciteit en het generen van meer bezoekersaantallen.Hierbij kunt u denken aan;- Rondleidingen in De Tippe en een kijkje in dekeuken van de techniek van het Zwembad.- Diverse sport gerelateerde events endemonstraties- 3 generaties arrangementen- Workshops en lezingen van prominentenExclusieve voordelen voor Bedrijfs vrienden:• Uitnodiging voor het jaarlijkse Vriendenvan Event• Uitnodiging voor alle activiteiten en manifestatiesdie de Vrienden van organiseert• Maak kans op een gratis abonnement vanZwembad de Tippe t.w.v. € 55,-• Als eerste op de hoogte van het nieuws via eendigitale nieuwsbrief• Naam of logo vermelding op de website www.vriendenvandetippe.nl• Naam of logo vermelding op het Vriendenbordin zwembad De Tippe.Word Bedrijfsvriend van De Tippe en machtig deStichting Vrienden van De Tippe éénmalig per jaar€ 50,- automatisch te mogen incasseren.naam:adres, pc & woonplaats:mobiel:e-mail:rekeningnummer:handtekening:Ik ga akkoord met een éénmalige machtiging van 50 euro per jaarDeze machtiging kunt u inleveren bij Stichting Vrienden van De Tippe, Marktstraat 9, 8141 GA HEINO.Meer informatie vind je op www.vriendenvandetippe.nlSteun de Stichting Vrienden van De Tippe voor slechts € 50,- per jaar en help mee om zo het verschil te maken.6


Actualiteiten ondernemingsrechtThans is in de Eerste Kamer in behandeling het Wetsvoorstel vereenvoudiging enflexibilisering BV-recht. Ondanks de val van het kabinet Rutte ziet het ernaar uit datdit wetsvoorstel binnenkort toch in werking gaat treden. Deze en andere voor u alsondernemer van belang zijnde actualiteiten zal ik in deze aflevering bespreken.WETSVOORSTEL FLEX-BVOp 30 mei 2011 is door de Europese ministersvan Economische Zaken de zogenaamde SmallBusiness Act for Europe (SBA) aangenomen.Het principe achter deze SBA is dat bij devaststelling van de regelgeving uitgegaanwordt van het beginsel “denk eerst klein”;ofwel de regelgeving voor het Midden- enKleinbedrijf (MKB) dient te worden vereenvoudigden de administratieve lasten moetenvoor het MKB worden verminderd.In dat kader is de wetgever begonnen met hetvormgeven van nieuwe regels betreffendede besloten vennootschap met beperkteaansprakelijkheid (BV).Dit heeft geleid tot het Wetsvoorstelvereenvoudiging en flexibilisering BV-recht.Dit wetsvoorstel bevat onder meer devolgende wijzigingen:- afschaffing van het huidige minimumkapitaalvan € 18.000; u kunt dus zonderbeginkapitaal een BV oprichten;- vervallen van kapitaalbeschermingsregels,waaronder afschaffing van de zogenaamdebankverklaring en/of accountantsverklaringbij de oprichting;- het geven van de mogelijkheid omstemrechtloze aandelen of aandelen zonderwinstrecht uit te geven;- afschaffing van de verplichting om in destatuten een verplichte blokkeringsregelingop te nemen;- afschaffing van artikel 2:207c van hetBurgerlijk Wetboek (zie hierna);- regelen dat een B.V. in bepaalde gevallen kanvolstaan met “eenvoudiger” statuten.Kleine B.V.In het licht van het vorenstaande heeft deKoninklijke Notariële Beroepsorganisatieaan MKB-Nederland inmiddels een “modelkleine BV” gepresenteerd. Deze notariëleoprichtingsakte omvat statuten die tot eenminimum zijn beperkt. Hiermee wordt aan(aanstaande) ondernemers in het MKB enook ZZP-ers de mogelijkheid geboden omop eenvoudige wijze een BV op te richten. Tezijner tijd kunt u ook hiervoor bij ons terecht.WET BESTUUR & TOEZICHTVoorts is thans bij de wetgever in behandelingeen wetsvoorstel in verband met deaanpassing van regels van bestuur en toezichtin naamloze vennootschappen en beslotenvennootschappen.Dit wetsvoorstel omvat thans onder meerde volgende aanpassingen:- wijziging regels ingeval van tegenstrijdigbelang;- introductie van een zogenaamde one-tierboard;- beperking van het aantal (toezichthoudende)functies bij bepaalde rechtspersonen.Het voornemen bestaat om ook deze wetbinnenkort in te voeren.OVEREENKOMST BEDRIJFSOVERNAME INSTRIJD MET ARTIKEL 2:207C BWOp grond van artikel 2:207c lid 1 van hetBurgerlijk Wetboek mag een beslotenvennootschap geen steun verlenen aanderden bij het verkrijgen van eigen aandelen.Ondanks het feit dat deze wetsbepalingwaarschijnlijk vervalt bij de inwerkingtredingvan de “flex-BV” wil ik u - als waarschuwing -onderstaand vonnis niet onthouden.Vonnis Rechtbank 7 september 2011In een overeenkomst betreffende eenaandelen overdracht is tussen verkoperen koper afgesproken dat een deel vande koopsom gedurende tien jaar alsmanagementvergoeding door de BV zalworden betaald.Deze afspraak is bij arbitraal vonnis nietigbeoordeeld wegens strijd met de strekking vanartikel 2:207c lid 1 van het Burgerlijk Wetboek,aldus Rechtbank Utrecht.INFORMATIE?Voor nadere informatie kunt u met ons contactopnemen. Wij staan u graag te woord.Notaris mr. Mark Oorsspecialist ondernemingsrechtBezoek onze websitewww.uwnotariaatinsalland.nlvoor meer informatie over onskantoor of neem telefonischcontact met ons op:0572 - 35 88 33 (vestiging Raalte)0572 - 39 22 33 (vestiging Heino)7


Virtueel Virtuoos: BDataEen gedegen ICT omgeving ismeer dan een instrument voorGuts Communication. Sterker nog:van essentieel belang voor eencreatief communicatiebureau waarwe dikwijls enorme bestandenonderhanden hebben. Een ICTinfrastructuurmet power is danwel zo prettig.De grote capaciteit van ons netwerkbespaart ons letterlijk tijd.En dit ziet de klant weer terugop de rekening. Zo draagt Bdataop betrouwbare, laagdrempeligeen professionele wijze bij aanonze kernprocessen waardoorwij kunnen bijdragen aan die vanu. Dubbel winst dus! Dat klinkt utoch ook als muziek in de oren?Martine Huisman,Guts CommunicationHarderwijkerstraat 77418 BA DeventerPostbus 1327400 AC DeventerT: 0570-611540F: 0570-611530info@bdata.nlwww.bdata.nlLeven zonder storende stralingJos Bio Energy ControlSinds 1992 hét adres voor het neutraliseren vanziekmakende straling in woning, kantoor of stal.Tevens praktijk voor holistische behandeling en magneetveldtherapie metPapimi apparaat. (Effectieve behandeling van o.a. spierblessures en kneuzingen)Jos Wippert Melisse 11 8101 CZ Raalte T: 0572 - 356305 M: 06-51 114 328 E: info@josbio.nl I: www.josbio.nl8


KoersVAST in <strong>Salland</strong>!ColumnKroeseWeversAls ondernemer wordt u continu gedwongen om na tedenken over de strategie van uw onderneming. Wijhebben een strategisch model ontwikkeld, waarmee wiju kunnen ondersteunen.Samen komen we tot de juiste strategie metU bent ondernemerU werkt gepassioneerd aan uw bedrijf. Gedreven door de ambitie omsamen met uw medewerkers goede resultaten te boeken. Als organisatiebent u continu op zoek naar de juiste koers om kansen te benutten.Wij zijn KroeseWeversZoals u resultaatgericht met uw bedrijf bezig bent, zijn wij dat met hetonze. Met als resultaat: een solide en gezond groeiende onderneming.KroeseWevers is een zelfstandige en onafhankelijke fullservice organisatievan accountants en belastingadviseurs voor zakelijk Noord- en OostNederland. Wij bieden u een breed scala aan dienstverlening.Strategische sparringpartnerU kent ons als een professionele dienstverlener. Wij zijn uw sparringpartnerop het gebied van strategische vraagstukken. Wij zijn er voor u en voor uwonderneming. Wij voelen ons betrokken bij u, uw bedrijf, uw medewerkers,uw resultaten. Samen zetten we de juiste koers uit.KoersSamen met de Universiteit Twente en TSM Business School heeftKroeseWevers KOERS ontwikkeld. Dit maatwerk diagnose-instrument isspecifiek toegesneden op de MKB-ondernemer. Met KOERS kunnen wij uwonderneming doorlichten. Kansen en bedreigingen brengen wij overzichtelijkin beeld. De analyse van uw onderneming voeren wij samen met u uit,hetgeen leidt tot een overzichtelijke rapportage. Alle terreinen van de MKBbedrijfsvoering komen hierbij aan bod:• Omgeving en fase van de onderneming• Strategie• Financieel• Markt en netwerk• Organisatie• HRM en personeelKroeseWevers Accountants en belastingadviseursDeventer, Munsterstraat 2ERaalte, Meidoornlaan 24Postbus 121, 7400 AC DeventerT: 0570 - 61 30 92F: 0570 - 62 43 65I: www.kroesewevers.nlmr. Hans Bredewoud, directeur bij KroeseWeversUw adviseur loopt samen met u door een aantal vraagstellingen waarbij wevanuit verschillende perspectieven naar uw onderneming kijken. Op dezewijze komen we tot een diagnose van de belangrijkste vraagstukken binnenuw onderneming.Op basis van dit onderzoek brengen wij uw bedrijf in kaart en illus treren ditmet een aantal overzichten. Vervolgens maakt u op basis van deze diagnosesamen met ons concrete afspraken over de te volgen koers.Meer informatie?Voor meer informatie over KOERS kunt u contact opnemen met de adviseursvan KroeseWevers. In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graagmeer over de specifieke toepassingsmogelijkheden van KOERS voor uwonderneming.9


Starters en nieuwe inschrijvingenHieronder ziet u een selectie van regionale bedrijven die van 15 februari <strong>2012</strong> tot en met 23 mei <strong>2012</strong>aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel - Oost Nederland - zijn toegevoegd.Bed and Breakfast Wijhe Langstraat 14 8131 BC WIJHEDW Makelaardij Canadastraat 8 8141 AC HEINODe Hypotheekshop Zutphen B.V. Holterweg 49 7429 AE COLMSCHATEHandelsmaatschappij Broekland B.V. van Dongenstraat 7 8107 AD BROEKLAND OVRuiter Belastingadvies Hannie Schaftlaan 4 8121 KE OLSTVerkoop en Advies bureauWennemars Muldersstraat 2 7722 TA DALFSENC3 De Haere Haereweg 10 8121 PJ OLSTVan Manen Juridisch Advies |Ad Interim Garderegimentsweg 6 7433 MB SCHALKHAARMarlin Handelsonderneming Saffraan 8 8101 DD RAALTEABC de Cirkel Jan Schamhartstraat 5E 8121 CM OLSTSavemaak Vilstersestraat 33 8152 AA LEMELERVELDPUUR Hoveniers Raalterdijk 1B 7448 RA HAARLEHuijsmans H.O. B.V. Twentseweg 67 8154 HJ LEMELERVELDA.P.I.T. J. Schaapmanstraat 12A 7722 SW DALFSENDennis Dikken TransportenHandelsonderneming De Grift 6B 7711 EJ NIEUWLEUSENHandelsonderneming Altec Rietakker 7 7437 XD BATHMENGepeca de Cingel 2 8141 BX HEINO4 Your Layout Pastoor Langedijkstraat 33 7448 AV HAARLEFALCON recherche & Advies Burg. Crommelinlaan 62 7431 HB DIEPENVEENDop Heets Del B.V. Hogebroeksweg 17 81<strong>02</strong> RL RAALTESam Attractieverhuur het Wever 7 8112 AP NIEUW HEETENVieth Haarmode Dalfsen Prinsenstraat 5B 7721 AH DALFSEN<strong>Salland</strong> internetmarketing Hordelmansweg 9 8111 AM HEETENLaura Deunk de Hilde 60 81<strong>02</strong> KJ RAALTEKEKKEK Gewestlaan 52 7431 AJ DIEPENVEENWehrle Tekst & Communicatie Achterhoekstraat 4 8124 AM WESEPENieuwenhuis Advies & Training Frieswijkerweg 4 7433 RB SCHALKHAARGé's Döner Kebab Aar van de Werfhorstsingel 42 8101 ZK RAALTESchool in control Kringsloot-Oost 5 7722 WP DALFSENSuzanne van Oene Ruigedoornstraat 64 7721 BX DALFSENAutobedrijf Mollink Praamstraat 13 81<strong>02</strong> HM RAALTEDyslexion Fortmonderweg 57 8121 SL OLSTTruck Coating <strong>Salland</strong> Kanaaldijk OZ 7A 81<strong>02</strong> HL RAALTEMoccaffé Van Lentestraat 54 7721 ZZ DALFSENElly Provoost -Troost Spanjaardsdijk 92B 7434 RT LETTELEDrukkerij Evers Schalkhaar B.V. Pastoorsdijk 3 7433 DK SCHALKHAARBos Management Support Bathmen Woertmansweg 42 7437 PK BATHMENfototour360 Oosteinde 5H 7711 BV NIEUWLEUSENEssee Snip Consultancy B.V. Hoenderweg 24 8152 DW LEMELERVELDPearl Recruitment 't Solen 11 8055 RA LAAG ZUTHEMLindeboom Beveiligingssystemen Ankummer Es 15 7722 RD DALFSENVegtZP Teeuwserf 36 7722 AP DALFSENHagen Tuin- en Parkmachines Waterinkweg 23 8151 AJ LEMELERVELDJoosten Transport Service (J.T.S.) Twickel 19 8103 HL RAALTEBuster Kozijnen Averlose Houtweg 12 7431 BB DIEPENVEENRhino Solutions Haverakker 44 8141 HS HEINOHollegien Motoren Raalte Koningsspil 35 81<strong>02</strong> DG RAALTEAstrids Hairfashion Nieuwe Berkendijk 26 8151 PN LEMELERVELDMarkthandel Eric Oerdijk 121B 7434 RA LETTELEPrevent Massagestudio Poedenmansdijk WZ 2 8111 RD HEETENStander Groep B.V. Oranjelaan 58 7431 AD DIEPENVEENJust-Bubble Troelstrastraat 13 8121 XN OLSTPaula Voorneveld Promotion Services Mengerweg 198124 PG WESEPEitcelektronica Schipbeeksweg 23 7437 BV BATHMENBedmenvjek B.V. Prinses Beatrixlaan 31 7437 CA BATHMENPixelfy Kievit 22 8131 HC WIJHEMarsha de Vries Onderzoek & Advies Kolkweg 438055 PT LAAG ZUTHEMJBP&P Berkenlaan 14 7711 MC NIEUWLEUSENRFHonderneming Weidelaan 256 8103 GR RAALTEEutracom Schoolstraat 42 8152 AT LEMELERVELDFeniciolo B.V. Den Hulst 140 7711 GT NIEUWLEUSENCloud diensten voor het MKB+ + =EMAIL OPTELEFOON .nlVeilig & betrouwbaar e-mailen!037-0<strong>02</strong>6 Advertentie email op je telefoon.indd 1 30-01-12 14:2610


Duurzaam Bedrijf Dalfsen maaktlokale ondernemers energiebewustDe gemeente Dalfsen wil in 2<strong>02</strong>5 een CO2-neutrale gemeente zijn. Daarom is naast hetsuccesvolle project ‘Duurzaam (T)huis’ onlangshet project ‘Duurzaam Bedrijf’ gestart.Momenteel zijn de lokale bedrijvenverantwoordelijk voor 36% van de CO2-uitstooten de gemeente wil dat percentage fors naarbeneden bijstellen. Verantwoordelijkwethouder Klaas Agricola wordt daarbijondersteund door Michel Koenjer en Arno tenBrinke van Archetex , Han Pot van het EnergieKenniscentrum en beleidsmedewerker MarcoBorkent. Deze enthousiaste en betrokkenvakmensen maken de lokale ondernemers dekomende tijd nog meer bewust van de talrijkekansen die er zijn om het energieverbruik teverlagen.Wethouder Agricola is trots op de ondernemers diein zijn gemeente actief zijn. “Met veel creativiteiten innovatie weten de meeste ondernemers in deze crisistijd hethoofd boven water te houden. Het project ‘Duurzaam Bedrijf ’ kan daarprima bij ondersteunen, want op termijn levert verlagen van energie verbruikveel voordelen op, zowel financieel als voor het milieu. Bedrijven zijn vanuitde Wet milieubeheer ook verplicht om milieubesparende maatregelen tetreffen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Ik verwacht enhoop dan ook dat veel ondernemers actief meedoen aan dit project.”Hoe werkt het?Bedrijven met een jaarverbruik kleiner dan200.000 kWh en/of 75.000 m3 gas kunnenvoor slechts € 200 een energiescan laten uitvoeren.Bij een hoger verbruik gelden andere,maar wederom zeer gunstige tarieven.Het rapport bevat vele praktische aanbevelingenwaarmee bedrijven vaak snel en zonderal te ingrijpende vervangingen energiekunnen besparen. Indien u vóór 1 juli <strong>2012</strong>een energiescan aanvraagt, ontvangt u eengratis verbruiksmeter.Eerst energiescan, dan investerenDe energiescan kan aangevraagd worden via het Energieloket Dalfsen,dat vakkundig bemand wordt door adviseurs van Archetex en het EnergieKenniscentrum. Archetex is een architecten- en ingenieursbureau metexpertise op het gebied van bouw- en installatietechniek. Het bureauDe energieke mensen achter Duurzaam Bedrijf Dalfsen, met vlnr Marco Borkent, Arno ten Brinke, Klaas Agricola,Michel Koenjer en Han Pot.verzorgde ondermeer het bouwkundig- en installatietechnisch ontwerpvoor de gemeente Raalte van het nieuwe HOFtheater, dat na afrondingvan de bouw een van de duurzaamste theaters van Nederland zal zijn. HetEnergie Kenniscentrum is actief met professioneel energie inkopen, ontzorgenbij duurzame opwekking en bedrijfsbegeleiding naar een CO2-neutraleorganisatie. “Wij gaan de ondernemers proactief benaderen voor deenergiescans, met als einddoel het uitvoeren van besparende maatregelen.Daarbij adviseren wij ook over de vele interessante mogelijkheden, zoalseen geld-terug-actie tot wel 25% van de investeringskosten. Verder kunnenMKB-ondernemers die willen investeren in energiebesparende maatregelenin aanmerking komen voor een energielening met een rente van momenteel1,5%.”Bedrijven die actief aan de slag gaan om hun energieverbruik te verlagen endaarmee te verduurzamen, krijgen daarvoor een keurmerk, oplopend vanbrons, zilver, goud tot platina. Beleidsmedewerker Marco Borkent: “Dit keurmerkis een prima promotiemiddel voor bedrijven die bewust en zorgvuldigomgaan met energie. Daarmee tonen ze medeverantwoordelijkheid inhet terugdringen van de huidige 36% CO2-uitstoot. Verlaging van energieverbruikis namelijk niet alleen interessant voor het betreffende bedrijf, maarook het totale gemeentelijke milieu krijgt hiermee een positieve impuls.De werkzaamheden worden bij voorkeur door de lokale ondernemers uitgevoerden dat stimuleert weer de lokale economie”.Voor meer informatie of het aanvragen van een energiescan gaat u naarde website www.duurzaambedrijfdalfsen.nl of u neemt contact op methet Dalfser Energieloket, te bereiken via 0529 - 763 403 ofinfo@duurzaambedrijfdalfsen.nl.11


overeenkomst tussen instelling, student en Landstede.Daarnaast verzorgt Landstede diverse bijscholingen,zoals trainingen in het kader van de wet BIG.Minie Nijenkamp-Visser, medewerker Landstede: “BBL-studenten hebben aleen baan in de zorg. De werkgever leidt hen op in de praktijk en besteedtde theorie-opleiding uit aan ons. Hiervoor sluiten de studenten met dezorginstelling een leerwerkovereenkomst af, op basis van een contract vanminimaal 20 uur. Onze studenten komen vanuit diverse organisaties inde wijde omtrek. We bieden opleidingen aan op niveau 2 (helpende zorgen welzijn), niveau 3 (verzorgende) en niveau 4 (verpleegkundige). Deexamens bestaan uit proeven van bekwaamheid, conform de eisen vanexterne instantie Calibris”.In september start Landstede met de nieuwe opleiding MZ/VZ: Medewerkermaatschappelijke zorg (MZ), gecombineerd met Verzorgende IndividueleGezondheid (VZ). Bij VZ ligt de nadruk op zorg, verpleegkundige handelingenen coördinatie. MZ is meer gericht op het begeleiden van cliënten.Minie: “De vraag naar de combinatie hiervan neemt toe. Verzorgendenmissen de nodige verdieping in de begeleiding van hun cliënten, terwijl MZtekort schiet in een stuk zorgleven en verpleegkundige vaardigheden. Naarverwachting zal deze combi in de toekomst dan ook een vaste opleidinggaan worden. In company verzorgt Landstede bijscholingen, onder andereten aanzien van de wet BIG vaardigheden en herregistratie van verpleegkundigen.Daarnaast is ook bijscholing op maat mogelijk. Wanneer eeninstelling een bepaalde scholingsvraag heeft, bijvoorbeeld over thema’s alscommunicatie, conflicthantering of zorg aan terminale zorgvragers, bekijkenwij de mogelijkheden en bieden hen een trainingstraject op maat.”Diversiteit in MBO en talencursussenvia de VolksuniversiteitOp MBO-niveau heeft Landstede <strong>Salland</strong> een breedscala aan avondopleidingen te bieden, variërend vantaal- en computercursussen via de Volksuniversiteit,trainingen op gebied van mindfullness encommunicatie, tot LSSO® opleidingen voorkantoorfuncties. LSSO® is een relatief nieuwe stromingbinnen Landstede, waarmee momenteel flink aan deweg wordt getimmerd.Mariëtte Groot: “Met de MBO 2 opleiding LSSO® zijn we afgelopenschooljaar gestart. Aanvankelijk alleen met Telefoniste/receptioniste, maarhoogstwaarschijnlijk worden daar in het nieuwe seizoen Administratiefmedewerker en Secretaresse aan toegevoegd. Het LSSO® is een samenwerkingsverbandvan opleiders in heel Nederland die opleidingen voorkantoorfuncties verzorgen. Het LSSO® werkt met eigen lesmateriaal enneemt in het hele land examens af en verstrekt de diploma's en certificaten.We werken met losse modules. Deze worden twee aan twee gegeven en alsalle vier certificaten zijn behaald heeft men recht op een diploma.Een andere populaire richting is het aanbod talencursussen, op diverseniveaus. Mariëtte: “Hier zien we mensen die vanuit hun werkgever eenopleiding willen volgen of zichzelf willen laten om- of bijscholen. Een vrachtwagenchauffeurbijvoorbeeld, die op Duitsland gaat rijden maar zich in dietaal niet voldoende kan redden. Verder geven we les in Engels, Spaans,Italiaans, Frans en vanaf komend cursusjaar ook Russisch.”De cursus MS Office (Word, Excel, Outlook en PowerPoint) is al geruime tijdin het aanbod verankerd, maar kan nog altijd rekenen op veel belangstellingvanuit het bedrijfsleven. Alle basisvaardigheden voor bovenstaande softwareprogramma’skomen hierin aan bod. Een nieuwe stroming op leidingendie geleidelijk aan in opkomst is, omvat de trainingen Mindfullness,Gedragsverandering en Communicatie. Deze worden deels gegeven opbasis van het populaire Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).De volksuniversiteit is gevestigd in het Kulturhus, Passage 1 in Raalte. Voormeer informatie over alle opleidingen kunt u contact opnemen met MariëtteGroot of Maarten Augustijn.Taal op de werkvloerMet de toename van werknemers uit bijvoorbeeld Oost-Europa, wordt het voor werkgevers steeds belangrijkerte investeren in de taalvaardigheid van hunmedewerkers. De taal spreken is één ding, maar hetlezen van werkbriefjes of veiligheidsinstructies vergttaalkundig vaak net iets meer. Het team TrainingOpleiding & Advies (TOA) biedt o.a. cursussen op maatvoor anderstaligen, speciaal gericht op arbeidssituaties:Taal op de werkvloer.Corrien Faber Hinrichs, coördinator TOA: “Wanneer je als anderstalige hetNederlands goed beheerst en een baan hebt gevonden, heb je al heel watbereikt. Toch lopen sommige mensen dan tegen taalproblemen aan. Datgeldt voor anderstaligen (NT2) maar ook zeker voor autochtonen (NT1),nog altijd tweederde van de 1,5 miljoen laaggeletterden in ons land. Het nietgoed kunnen lezen van werkinstructies of roosters heeft gevolgen voor deproductiviteit, maar het niet begrijpen van veiligheidsvoorschriften is ronduitgevaarlijk. Andere vaardigheden waarbij taalbegrip een rol speelt, zijncommunicatie met klanten, functioneringsgesprekken voeren, vergaderenof rapporteren. Maar ook op sociaal gebied, want een taalbarrière kan deverhoudingen op de werkvloer onnodig verstoren. ‘Taal op de werkvloer’wordt voor bedrijven geheel op maat samengesteld en kan desgewenst opde werkvloer worden gegeven. De lessen vinden plaats in kleine groepjes,waarbij iedere cursist leert op zijn of haar eigen niveau. De inhoud is sterkbranche-afhankelijk; een baan in de zorg vergt immers andere vaardighedendan schoonmaak- of productiewerk. Behalve taal, vinden we het ookbelangrijk dat de werkgever oog krijgt voor culturele verschillen. Zo kweekje van beide kanten begrip voor elkaar. De voordelen voor de werkgeverzijn duidelijk: een hogere productiviteit, toename van motivatie, zelfs dalingvan ziekteverzuim, het beter kunnen voldoen aan klantbehoeftes en minderkans op bedrijfsongevallen. Werknemers op hun beurt zijn zelfstandiger envoelen zich ook zelfverzekerder. Een win-win situatie dus”.Landstede <strong>Salland</strong>Zwolsestraat 63a8101 AB RaalteT: 088-8508200I: www.landstede.nl13


Rabobank <strong>Salland</strong>verbindt (u)Is het u al opgevallen? Rabobank <strong>Salland</strong> is regelmatigzichtbaar als motor van een event voor ondernemers.Ook op kleinere schaal is ze betrokken en faciliteert debank zakelijke bijeenkomsten, zodat ondernemers metelkaar in gesprek komen. De Startersdag, die op 1 juniplaatsvond, is zo’n initiatief uit eigen keuken. Hetcentrale thema die dag, de smaak van het ondernemen,komt ook tot uiting in het Starterscafé op 29 oktober.Manager Bedrijven Ruud Fabels vat het samen als ‘Elkestarter is welkom. Bij ons krijg je de smaak van hetondernemen vanzelf te pakken’.“Ondernemers betrekken en met elkaar verbinden is waardevol,” legt Ruudenthousiast uit. “Dankzij het grote aantal bedrijven dat bankiert bij Rabobank<strong>Salland</strong> kennen we veel ondernemers. Wij kunnen hen met elkaar verbinden,zodat ze elkaar daadwerkelijk in de ogen kunnen kijken. Om dit tekunnen realiseren organiseren we diverse activiteiten voor ondernemers.Rabobank <strong>Salland</strong> is initiatiefnemer van onder meer de Tour Féminine,speciaal voor vrouwelijke ondernemers, de Startersdag, het Starterscafé,maar ook het Agrarisch Seminar en het ondernemersontbijt. Voor die laatsteactiviteit nodigen we een klein groepje ondernemers uit, ’s morgensvroeg.We ontbijten samen, praten met elkaar. Een uitgelezen kans voor ons omde ondernemer te leren kennen, te begrijpen. Maar ook om te horen water volgens hen bij de bank verbeterd kan worden. En dit jaar staat op 3 septemberook de grote Rabobank Ondernemersavond voor onder nemend<strong>Salland</strong> op ons programma. Een aansprekende avond in de DeventerSchouwburg voor ondernemers om alvast in de agenda te noteren!”Klant van nu, bank van nu“Net als de ondernemer, reageert de Rabobank op de steeds veranderendevraag. Twintig jaar geleden zag de wereld er immers heel anders uit.Informatiestromen verlopen tegenwoordig veel sneller, de verwachtingenvan elkaars dienstverlening zijn hoger dan ooit. Dat geldt ook voor onze rolals bankier. Vroeger bepaalde de bank wat goed voor je was. Tegenwoordigluisteren we naar de wensen van de klant en komen we met een advies ofeen plan,” legt Ruud uit. “We vinden evenwichtigheid en gelijkwaardigheidin een gesprek erg belangrijk. Zo kunnen we namelijk tot het beste resultaatkomen. Samen. De euro ziet er overal hetzelfde uit, dus aan ons de uitdagingom ons te onderscheiden en mee te denken.”Rabobank Startersbank… De Startersdag!Dankzij de structuur van de Rabobank, kan elke bank lokaal en regionaalinitiatieven ontplooien. “Het biedt kansen. Voor ons geen landelijke dag, verweg, maar inspirerende bijeenkomsten dichtbij. De Startersdag van 1 juni jl.in de Deventer Schouwburg is een mooi voorbeeld. Veel mensen kennenhet idee van de Kamer van Koophandel, maar er was er geen in <strong>Salland</strong>. Nuhebben wij dit naar ons toegetrokken en er een eigen vorm aan gegeven.‘De smaak van het ondernemen al te pakken?’ staat centraal. Samen metRabobank <strong>Salland</strong>Afdeling BedrijvenT: (0572) 33 85 00E: bedrijven@salland.rabobank.nlI: www.salland.rabobank.nlTw: www.twitter.com/Rabobank<strong>Salland</strong>Y: www.youtube.com/Rabobank <strong>Salland</strong>Columnbevlogen en bewegende ondernemersuit de regio hebben weeen terras gebouwd, waar startersaan de hand van een menukaarthun middag konden samenstellen.Zo kwamen de starters ingesprek met ervaren ondernemersen gedegen organisaties. De KvKwas vertegenwoordigd, maar ookSaxion Hogescholen, BrouwersAccountants, het OndernemersHuis, Jouw Eigen Kracht om er maareen aantal te noemen. En andersom:de bedrijven maakten kennismet potentiële klanten. Zeer lucratiefdus. Om de sfeer laagdrempelig te houden hebben we de dag latenoverlopen in de maandelijkse netwerkborrel van De Fabriek Deventer en deDeventer Schouwburg waar gerenommeerde ondernemers de starters hebbenontmoet. Het was gezellig en ik heb mooie initiatieven horen ontstaan.Ikgastarten.nl“Om de toekomstige ondernemer ook online van dienst te zijn, is er deRabobank site www.ikgastarten.nl. Een bedrijf starten kan al een hele ondernemingop zich zijn. Of je nou jong bent of al een carrière achter je hebt; jemoet snel beslissingen nemen en er komen veel vragen op je af. Op dezesite kun je je oriënteren en laten inspireren. We spreken de taal van deondernemer en willen voor iedereen bereikbaar zijn. Ik persoonlijk? Jazeker.Kijk naar de sociale media en je vindt me. Wel zo handig voor starters, nietwaar?”lacht Ruud. “Als je start moeten bankzaken je niet in de weg zitten,maar juist verder helpen.”Heb jij de smaak van het ondernemen al te pakken? Kom op 29 oktobernaar het Starterscafé in de Leeren Lampe in Raalte en houdwww.salland.rabobank.nl in de gaten voor het ‘smaakvolle’ programma.Ruud Fabelsmanager BedrijvenRuud Fabels, manager Bedrijven14


Ondernemend <strong>Salland</strong>, ook op TwitterOp deze pagina's vindt u een overzicht van economisch nieuws uit het verspreidingsgebied van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>.Het verscheen de afgelopen maanden o.a. in de Stentor en op de website van <strong>Salland</strong> Centraal. Het volledigeartikel is te bekijken op www. sallandzakelijk.nl. Volg ons op Twitter via @sallandzakelijk en u bent altijd op dehoogte van actueel economisch nieuws uit de regio.23 februari <strong>2012</strong>:Vier camera's op wegen naar bedrijventerreinen in Nieuwleusen moetencriminelen buiten de poort houden.24 februari <strong>2012</strong>:Legalisatie activiteiten Outdoorcentrum Omni Mobilae aan Raarhoekswegin Raalte bijna rond.28 februari <strong>2012</strong>:Doorstart bouwbedrijf Vondervoort Broekland en verhuizing bouwbedrijfObdeijn leidt tot samenwerking.14 maart <strong>2012</strong>:Raalter Ondernemers Verbond en Raalter Mode Promotie organiserencompleet modeweekend in Raalter centrum.15 maart <strong>2012</strong>:ROC Landstede gaat samenwerken met netwerkorganisatie MobiléBusinesskringen Nederland.17 maart <strong>2012</strong>:Autobedrijf Voskes verhuist dit jaar van Middel naar nieuwe vestigingop bedrijventerrein van Wesepe.6 maart <strong>2012</strong>:Complimenten voor Gerrit Boomgaard, eigenaar AH Wijhe, vanwege actiesrond tegengaan winkelcriminaliteit.8 maart <strong>2012</strong>:Bouwbedrijf Toeter uit Zwolle door rechtbank in Zwolle failliet verklaard.12 maart <strong>2012</strong>:Nijhuis Bouw Rijssen is eigenaar geworden van deelgebied op nieuwbouwlocatieFranciscushof Raalte.13 maart <strong>2012</strong>:wehkamp.nl Zwolle gecertificeerd als Top Employer Nederland <strong>2012</strong> vanwegeuitstekende werkomstandigheden.13 maart <strong>2012</strong>:Mark van Buiten van Eurosafe Solutions Zwolle wint verkiezing tot ondernemervan het jaar tijdens People's Business.13 maart <strong>2012</strong>:Veertig bedrijven in Lemelerveld hielden van 23 tot en met 25 maartOpen Bedrijvendagen.13 maart <strong>2012</strong>:Bakkerij van der Most uit Lemelerveld genomineerd voor 'Bakker met Ster<strong>2012</strong>'.14 maart <strong>2012</strong>:De nieuwe STOUT! Jeans & More Store opende vrijdag 16 maart de deurenin Raalte.14 maart <strong>2012</strong>:GroenRijk Raalte (Johnny Holtkuile) viert van 14 tot en met 17 maart haar25-jarig bestaan.19 maart <strong>2012</strong>:Nieuwe economische speerpunten Deventer 2<strong>02</strong>0: Duurzame Maakstad,Vrije Informatiestad, Boeiende Beleefstad.22 maart <strong>2012</strong>:Ondernemende studenten kunnen meedoen aan verkiezing'Ondernemendste studentidee van Zwolle'.27 maart <strong>2012</strong>:Kavel voor Transportbedrijf Westerman op De Grift III in Nieuwleusen blijftbeschikbaar voor dit bedrijf.28 maart <strong>2012</strong>:Het bedrijf Baltus Transport uit Den Nul (gemeente Olst-Wijhe) is faillietverklaard.28 maart <strong>2012</strong>:Met vaststelling bestemmingsplan kunnen bedrijven zich melden voorvestiging op De Grift in Nieuwleusen.28 maart <strong>2012</strong>:Politie en NFI hebben urenlang onderzoek gedaan bij Bouwhuis-EnthovenEiproducten in Raalte.30 maart <strong>2012</strong>:Zwolle op tweede plaats in top 50 van gemeenten met de sterksteeconomie.17


31 maart <strong>2012</strong>:Lemelerveldse kapsalon Look Hair genomineerd voor prestigieuze CoiffureAward.2 april <strong>2012</strong>:Ondernemend Dalfsen organiseerde koude maar geslaagde Lentefair.2 april <strong>2012</strong>:Notariskantoren Procee Oors - Raalte en Van der Werf - Heino samenverder als Procee Oors Van der Werf.2 april <strong>2012</strong>:Ook Vrielink Makelaars in nieuwe 'ondernemershuis' aan Oerdijk 2 inSchalkhaar.4 april <strong>2012</strong>:Transportbedrijf Baltus op Den Nul (gemeente Olst-Wijhe) heeft doorstartgemaakt.19 april <strong>2012</strong>:Krachtig herstel economie Overijssel: na 4,5% krimp in 2009 volgde 1,6%groei in 2010 en 1.9% groei in 2011.20 april <strong>2012</strong>:Elyas Darwiesh van hogeschool Windesheim wint Starters-ABC in Zwollevoor beste studentonderneming.26 april <strong>2012</strong>:23 top-ondernemers uit de regio gaan studenten begeleiden aanhogeschool Windesheim te Zwolle.26 april <strong>2012</strong>:Manfred Cents en Michel Koenjer van Archetex verkozen tot Lemelerveldseondernemer van het jaar.5 april <strong>2012</strong>:KvK Oost-Nederland: 50-plussers storten zich massaal op het ondernemerschap.5 april <strong>2012</strong>:Ondernemersvereniging Wijhe komt met plan om te zorgen dat centravan Wijhe en Olst aantrekkelijk blijven (zie ook pagina 32).6 april <strong>2012</strong>:Tekort aan goed geschoolde vakmensen op MBO-niveau remt economischeontwikkelingen in regio Zwolle.11 april <strong>2012</strong>:Deventer Vastgoedgigant Eurocommerce in grote problemen door o.a.miljoenenbeslag op 24 kantoorpanden.11 april <strong>2012</strong>:Bedrijventerrein de Meente in Olst krijgt Keurmerk Veilig Ondernemen.13 april <strong>2012</strong>:Leerlingen uit Nieuwleusen maken kennis met technische beroepentijdens vijfde Techniekdag voor Onderwijs (zie ook pagina 24 en 25).16 april <strong>2012</strong>:Sinds 1 januari <strong>2012</strong> is GIBO Groep gefuseerd met Flynth adviseurs enaccountants.17 april <strong>2012</strong>:Jansman Bouw Luttenberg heeft negen medewerkers moeten ontslaanvanwege voortdurende crisis in bouwsector.17 april <strong>2012</strong>:Gemeente Raalte gaat in Heino drie hectare bedrijventerrein ontwikkelenvoor groeiende ondernemingen.27 april <strong>2012</strong>:Naam C1000 verdwijnt en toekomst van distributiecentrum van C1000 inRaalte onzeker.28 april <strong>2012</strong>:C1000 Heino wordt Albert Heijn, beide C1000-winkels in Raalte wordenJumbo en Jumbo Raalte wordt een Coop.28 april <strong>2012</strong>:150-jarig familiebedrijf Fakkert Diervoeders BV uit Heino mag zich vanafnu Hofleverancier noemen.1 mei <strong>2012</strong>:Tom Rijsemus en Sander Schutte eigenaar van brasserie en partycentrumThe Longhorn aan Langstraat in Wijhe.2 mei <strong>2012</strong>:Beaphar Raalte niet schuldig aan problemen met giftig afvalwater; bedrijfsaansluitingop riool deugde niet.4 mei <strong>2012</strong>:Hekkert's bouwbedrijf Zwolle failliet, evenals andere bedijven uit HekkertGroep m.u.v. Rio Garantieplan.8 mei <strong>2012</strong>:Hogescholen Windesheim en Saxion gaan met steun van provincieOverijssel samenwerken in technieksector.10 mei <strong>2012</strong>:Bouwbedrijf Loohuis Heeten zet pas gerenoveerde villa van KPMGtopmanVan Hamersveld na conflict op slot.18


11 mei <strong>2012</strong>:Provincie Overijssel werkt samen met de 16 gemeenten in regio Zwolleaan economische innovatie.14 mei <strong>2012</strong>:Automaterialengroothandel Dabeko uit Dalfsen viert 25-jarig bestaan meto.a. stunts van Tim Coronel.15 mei <strong>2012</strong>:Optimaal ondernemen voor AL-West dankzij VDR Bouwgroep Deventer.16 mei <strong>2012</strong>:Wijhese bedrijf Blankestijn Betonstaalverwerking BV door rechtbank inArnhem failliet verklaard.16 mei <strong>2012</strong>:Bouwbedrijf Schothans Nijverdal met 38 medewerkers vraagt faillissementaan vanwege langdurige bouwcrisis.16 mei <strong>2012</strong>:Wethouder Agricola geeft startschot Duurzaam Bedrijf Dalfsen.(zie ook pagina 11)16 mei <strong>2012</strong>:Stichting Stöppelhaene en gemeente Raalte geven startsein voor verkiezingROJA <strong>2012</strong>. (zie ook pagina 34)16 mei <strong>2012</strong>:Duitse staalconcern Heine+Beisswenger start nieuwe vestiging in Deventer.18 mei <strong>2012</strong>:Uitbreiding bedrijvigheid kern Dalfsen op slot door uitbreiding woningbouwin oostelijke richting.18 mei <strong>2012</strong>:Beaphar werkt aan gewenste uitbreiding van locatie aan OudeLinderteseweg in Raalte.18 mei <strong>2012</strong>:Van Straaten Post en Stadspost Deventer gaan samenwerken in bedrijfsverzamelgebouwvan Sallcon Werktalent.21 mei <strong>2012</strong>:Nijl Staalconstructies Lemelerveld (28 medewerkers) failliet. ZusterbedrijfNijl Dockings blijft buiten faillissement.23 mei <strong>2012</strong>:installatiebedrijf Morrenhof-Jansen plaatst achtduizend zonnepanelen inde gemeente Dalfsen.24 mei <strong>2012</strong>:Open huis op 2 juni bij Verschoor Verf en Behang in Luttenberg ter erevan vernieuwde winkel en huisstijl.Wij houdenvan helder.LenS accountants. Helder voor uw nanciën en uw toekomst.Vanuit vijf vakgebieden: • bedrijfs(economisch) advies• nanciële verslaglegging• salarisadministratie en personeel & organisatie• belastingadvies en - planning • administratieve dienstverleningMeer informatie? Kijk op www.lens-accountants.nlLenS accountants heeft vestigingen in Raalte, Hattem en Deventer19


HR Tech is gespecialiseerd inklimaatbeheersingsystemen.Wij leveren, installeren en onderhouden diverse systemenvoor zowel in woningen, commerciële en industriëleruimtes, als ook voor de toegepaste koudetechniek inde procesindustrie.HR Tech staat voor kwaliteit, duurzaamheid en comfort.We werken met hoogwaardige producten en materialen.Ook een vakkundige installatie en goede service horenbij onze kernwaarden.Vanzelfsprekend adviseren we u graag welk systeem voor uw bedrijfhet meest passend is.Hans RensenHR Tech - Looweg 527437 RS BathmenM: 06-52618344T: 0570-763030E: info@hr-tech.nlI: www.hr-tech.nlinfo@bwa.nuwww.bwa.nuSchoolstraat 16 B, 81<strong>02</strong> EM RaalteT: (0572) 36 33 95 F: (0572) 36 32 4820


Telefonie lonkt weer dankzij BDataGraham Bell deed de wereld verbazen met hetuitvinden van de telefoon. U zult nu uw wenkbrauwoptrekken bij het zien van IP-telefonie. Uwtelefoontjes komen niet langer via een telefoonlijnbinnen, maar centraal via uw computer. De gedrevenICT-experts van het Deventer BData verzorgden decomplete realisatie bij Netko, de Raalter specialist inkoel- en vrieslogistiek. “Bereikbaarheid. Daar draaithet 24/7 om bij ons. Onze koel- en vriestransportenvragen om een vlekkeloos logistiek proces. Ditnieuwe systeem draagt bij aan een nógnauwkeuriger en efficiëntere werkwijze,” legtNetko-projectmanager Edwin Kroezen uit. “Hoe datprecies zit? Even BData vragen…”Elk bedrijf verlangt besparingen. En natuurlijk graag op“ meerdere fronten,”vertelt Mario Riesebeek, directeur bijBData. “Als partner van het vooruitstrevende merk Swyx kunnen wijNetko voorzien van een interessante bijdrage. SwyxWare maakt hetmogelijk bedrijfsprocessen te optimaliseren en kosten te reduceren.Het combineert vast en mobiel telefoonverkeer.” Edwin Kroezenbeaamt: ”Die chauffeur die Mario als voorbeeld noemde kan net zogemakkelijk gesprekken voeren als op kantoor. En mobiele telefoonsop de afdelingen zijn niet meer nodig, dat scheelt. Maar er zijn meervoordelen waardoor de productiviteit toeneemt.”Netko kiest voor softwarematige telefooncentraleMario legt bevlogen uit: “SwyxWare is een op software gebaseerdtelefoonsysteem. In veel organisaties liggen twee infrastructuren reedsnaast elkaar. Een telefonie- en een computerinfrastructuur. Bij IPtelefonie van SwyxWare wordt dit één infrastructuur. Het grote voordeelis dat het gemakkelijker aan te passen is aan nieuwe omstandighedendan traditionele analoge systemen”. “En dat scheelt tijd en geregelbij ons,” knikt Edwin. “Met deze softwarematige telefooncentrale zijnwe klaar voor de toekomst. In plaats van het vervangen of bijplaatsenvan hardware kan veelal worden volstaan met de aanschaf van extralicenties om nieuwe functionaliteit toe te voegen. Een logische stapvoor het groeiende bedrijf”, vertelt Edwin. Onlangs nam de logistiekedienstverlener een collega in het noorden over. Het bloeiende bedrijftelt nu 45 trekkende eenheden (zoals dat zo mooi heet) en zo’n 100medewerkers.Hogere productiviteitTransport, op- en overslag alsook warehousing; het zijn de specialismenvan Netko. “Of het nu gaat om gekoelde of diepgevrorenlevensmiddelen, wij beheersen de logistiek en temperatuur volledig.”De klant staat, net als bij BData, bij Netko voorop. Edwin: “Als deklant wil weten waar de goederen zich bevinden en wat de dagelijkseemballagesaldo’s zijn, dan kunnen we dat exact communiceren.Mario Riesebeek (links) van BData en Edwin Kroezen van NetkoDankzij ons nieuwe systeem kan dit nog efficiënter. Hierdoor kan iksneller reageren wat onze klantgerichtheid ten goede komt. Het werktuitstekend”.BData focust op besparingenZoals voor Netko de logistieke dienstverlening meer is dan transporten wielen, zo is ICT voor BData meer dan hardware, software entelefonie. Mario: “Het gaat ons om de voordelen voor de klant. Eenbesparing realiseren maakt ons werk juist nu zo uitdagend. We zijn ertrots op dat we Swyx-partner zijn. Hierdoor kunnen we bedrijven metcomplexe routeringen en organisaties met zeer hoge eisen voorzienvan passend advies en de uitvoering van de complete automatisering.We doen dit ook voor FC Twente, waar ze een zeer drukke service- enticketing-afdeling hebben. En voor Geas, zodat het callcenter optimaalfunctioneert. De combinatie van veel gemak, een hogere productiviteiten extra functionaliteit, tegen een gunstige investering maakt voor onsde cirkel rond”.BDataNetkoHarderwijkstraat 7 Zompstraat 37418 BA Deventer 81<strong>02</strong> HX RaalteT: 0570 - 611 540 T: 0572 - 346 718E: info@bdata.nl E: info@netko.nlW: www.bdata.nl W: www.netko.nl21


egeleider van processenOpen inschrijvingen <strong>2012</strong>Open inschrijvingen <strong>2012</strong>27 juni Herhaling BHV27 juni Herhaling BHVOpen 13 september inschrijvingen Herhaling BHV <strong>2012</strong>13 september Herhaling BHV5 oktober Opleiding VCA Basis & VOL5 27 oktober juni Herhaling Opleiding VCA BHV Basis & VOL1 13 september 1 november Herhaling BHV BHVBHV14 14 BHV5decemberoktober OpleidingHerhaling BHVVCA Basis & VOL1 november Herhaling BHV14 december Herhaling BHVWe We gaan verhuizen!Per 01-07-<strong>2012</strong>Per 01-07-<strong>2012</strong>We gaan verhuizen!Nieuwe Lemelerveldseweg 11, 81<strong>02</strong> SH RaalteNieuwe Lemelerveldseweg 11, 81<strong>02</strong> SH RaalteT: 0572-850886 Per 01-07-<strong>2012</strong> M: 06-18376783T:Nieuwe E: Lemelerveldseweg info@mboost.nl 0572-850886 M: I: www.mboost.nl06-1837678311, 81<strong>02</strong> SH RaalteE: info@mboost.nl I: www.mboost.nlT: 0572-850886 M: 06-18376783E: info@mboost.nl I: www.mboost.nlWilt u ook inzicht in uwpersoonlijke én financiëlemogelijkheden alsondernemer?Wim LogtenbergMKB-kredietcoach!06 42 03 65 330529 49 74 07wim@nuwim.nuwww.nuwim.nuskype wim.logtenberg¤ management¤ accountancy¤ bemiddeling¤ coachingNU WIM de menselijke kant vanpersoonlijke én zakelijke processenAutobeletteringCarwrappingBouwbordenReclamebordenSpandoekenSpanframesGevelreclameReclamezuilenBewegwijzeringVlaggen(masten)BeurssystemenPresentatiesystemenRaamstickersWindowfilmPostersStickersDrukwerkTextielbedrukkingBedrijfskledingCanvasFotowandenHuisstijlontwerpWebsitesWij ontwerpen, produceren en realiseren vele vormen vanvisuele communicatie. Visuele communicatie moet doeltreffenden herkenbaar zijn. Uw boodschap moet gezien worden door dejuiste doelgroep. Daar werken we dagelijks met veel plezier aan.Meer informatie?Neem gerust contact met ons op of ga naar onze site.1enalreclame.nlPoggenbeltweg 17c7448 PL HaarleT (0548) 59 51 20F (0548) 59 64 47info@1enalreclame.nlwww.1enalreclame.nl22


Spanplafond met printis blikvanger bij De BagatelleHet is een ongeschreven wet in de horeca. Eens inde zoveel tijd is het noodzakelijk om het interieuraan te passen of zelfs geheel te vernieuwen.De (vaste) bezoekers willen namelijk zien dat jemeegaat met de tijd. De ene ondernemer isvoorzichtig, terwijl de ander juist heel ergvooruitstrevend is. Willy en Arno Huisken vanDe Bagatelle in Mariënheem vallen absoluut in delaatste categorie. Met dank aan Dream Plafondsuit Heino, die voor het eerst in deze regio eenspanplafond met print heeft geplaatst.Dream Plafonds is een firma die al langer aan de wegtimmert. Om precies te zijn vanaf 1989. Het bedrijf wastot voor kort voornamelijk actief bij particulieren waar men enthousiastreageert op het strakke plafond, waarin ook de verlichting meteenwordt meegenomen. Het spanplafond geeft de gewenste finishingtouch aan een ruimte en het is stijlvol. Of het nu gaat om de woonkamer,douche, slaapkamer of het toilet; het is geschikt voor grote enkleine oppervlaktes.De laatste tijd begint ook het bedrijfsleven de voordelen van spanplafondste ontdekken. Vanwege de kwaliteit en zeker ook vanwegede duurzaamheid. Hoewel hij beschikt over een prima product besefteigenaar Bernard Blom van Dream Plafonds terdege dat hij nooittevreden achterover kan leunen. ‘Het is essentieel om de ontwikkelingente volgen en regelmatig met iets nieuws te komen. Een mooivoorbeeld is het spanplafond met print, waarop zowel foto’s alstekeningen kunnen worden aangebracht. In tegenstelling tot hetgebruike lijke warme spanplafond (PVC) is dan sprake van een koudspanplafond, waarbij gebruik wordt gemaakt van textieldoek. We hebbener hoge verwachtingen van. In de prints kun je namelijk eindeloosvariëren en daarmee kan het bedrijf een eigen, unieke sfeer creëren.’ZweetdruppelsHet aanbrengen van het spanplafond had toch nog wel wat voeten inde aarde. Het oorspronkelijke plafond was namelijk een stuk hoger,maar het verlagen diende twee doelen. Ten eerste is het de bedoelingom een gevoel van ruimte (lees: meer sfeer) te creëren en ten tweedegaf het De Bagatelle de kans om een luchtbehandelingssysteem teintegreren. Hoe druk of het ook is, de temperatuur komt daarmeenooit boven de 20 graden uit.Met dank aan binnenhuisarchitect Dianne Arling heeft De Bagatelledus de primeur in deze regio. Overigens geldt dat niet alleen voor hetspanplafond met print, want dezelfde techniek is eveneens toegepastop de wanden. Wat Willy Huisken van De Bagatelle betreft, krijgtDream Plafonds een tien met een griffel. ‘Het heeft de medewerkersbest wat zweetdruppels gekost en eigenaar Bernard Blom is in enkeleweken tijd misschien wel een paar jaar ouder geworden. In tegenstellingtot strakke plafonds heb je bij wanden namelijk te maken metallerlei hoeken. Bovendien moest er worden gewerkt met nieuwematerialen. Maar, het resultaat mag er zijn. We zijn supertevreden.’De Huisken-zaal met plaats voor maximaal 150 personen is nu dusvoorzien van een spanplafond en van wanden van textieldoek metprint. Je zou het kunnen omschrijven als een moderne knipoog in deverder zo prachtig authentiek gebleven De Bagatelle. Of zoals ArnoHuisken het zelf zegt: ‘De Huisken-zaal is De Bagatelle 2.0. De heleverbouwing betekende een aardige investering, maar we hebbenbesloten om bij deze zaal uit te pakken en iets bijzonders tot standte brengen. Meer nog dan met eten en drinken zijn we bezig metgastvrijheid en we hebben het idee dat we hiermee een jonger enmeer trendy publiek kunnen aanspreken.’V.l.n.r. Bernard Blom, Willy Huisken en Arno HuiskenDream PlafondsKruzebrink 116, 8141 WG HeinoT: 0572 - 39 45 99E: info@dreamplafonds.nlI: www.dreamplafonds.nl23


Zeer succesvolle vijfde editievan Techniekdag NieuwleusenMet de deelname van leerlingen van groep 7 en 8van alle basisscholen in Nieuwleusen en dedeelname van 30 leerlingen van het 1e jaar van hetAgnieten College werd op 12 april jl. ook de vijfdetechniekdag een succes. Iedereen kon getuige zijnvan de spectaculaire opening bij Ten Kate motorendoor motorrijder Johnny Do. Burgemeester Nootenverrichtte de opening en overhandigde deschoolprijs aan GBS De Planthof. Ook maakte hij dewinnaars bekend van de individuele prijzen in hetkader van de gemaakte technische werkstukjes aande hand van het thema ‘molen of propeller’.Daarnaast konden leerlingen een Sketch Uptekening maken in 3D. In opleidingscentrum De Griftstonden alle werkstukjes opgesteld waarvansommigen van zeer hoog niveau waren.Na de openingshandeling bezochten alle leerlingen zowel ’s ochtendsals ’s middags een van de volgende deelnemende bedrijven:De Sprong Metaal, Arcabo Stacaravans, Hoekman Roestvaststaal,Aannemersbedrijf Heetebrij, Ten Kate Motoren, Stacon Plaatbewerking,Luinstra Watermanagement, De Grift bouwopleidingen, Selecsys,de brandweer, Wildeboer, Installatiebedrijf Schiphorst, AutobedrijfOphoff, Timmerfabriek Kappert en Autobedrijf Zieleman. Naast eenrondleiding, waarbij de modernste technieken bewonderd kondenworden, gingen leerlingen veelal zelf aan de slag binnen de bedrijven.Het werkstukje dat ze daar maakten, konden ze ’s avonds ophalen methun ouders. Zoals gewoonlijk heeft het overgrote deel van de oudersdie gelegenheid aangegrepen om samen met zoon of dochter debedrijven te bezoeken. Uit de reacties bleek dat ouders dit initiatief zeerwaarderen. Dit jaar deden nogal wat nieuwe bedrijven mee o.a. vanwegeeen groter aantal deelnemende leerlingen Ook deze bedrijvenhebben het initiatief en de deelname als uitermate waardevol ervaren. Portofoons en Mobilofoons Wireless Network Solutions Mobile DataSelecsys is Motorola Authorised Distributor in Nederland en BelgiëSELECSYS BV Burg. Backxlaan 265 7711 AD NieuwleusenT: 0529-48 8888 E: info@selecsys.nl I: www.selecsys.nlHOEKMANbedrijvenSpecialist in het bewerkenvan roestvaststaalRollecate 31,T +31(0)529-488<strong>02</strong>0Rollecate 31,+31(0)529-488<strong>02</strong>07711 GG Nieuwleusen I www.hoekman-rvs.nl7711 GG Nieuwleusenwww.hoekman-rvs.nl24


Onderzoek naar effecten techniekdagDe Universiteit van Twente heeft in het kader van de techniekdag<strong>2012</strong> een onderzoek uitgevoerd naar de effectenop leerlingen. Het is het eerste wetenschappelijke onderzoeknaar de effecten van een techniekdag en de resultatenkomen in het najaar beschikbaar. Het onderzoekwordt uitgevoerd in opdracht van Platform Bètatechnieken Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Oost.Extra acties van SelecsysDe prijswinnaars van de werkstukjes hebben evenalsvorig jaar allemaal een prijs ontvangen. Aangezien hetdeelnemende bedrijf Selecsys dit jaar 15 jaar bestaat,heeft dit bedrijf een rondvlucht boven Nieuwleusen aangebodenaan alle prijswinnaars. De prijswinnaars hebbenhier op 1 mei allemaal dankbaar gebruik van gemaakten vonden het een hele belevenis mee te mogen vliegenin een Antonov vanaf vliegveld Hoogeveen. Verderorganiseert Selecsys van 15 tot en met 19 oktober a.s. - insamenwerking met het Agnieten College Nieuwleusen -een Techniekweek om daarmee nogmaals de technieksectoronder de aandacht te brengen.Opleidingscentrum De Grift verzorgt de werving en opleiding van jongerenvanaf 16 jaar in de beroepen timmeren, metselen, tegelzetten en opleidingenin de hout- en meubelindustrie. Wij richten ons al 25 jaar op de bouw- eninfrasector, waarbij we samenwerken met diverse inlenende bedrijven uitNieuwleusen, Dalfsen en omgeving. Tevens bieden wij de mogelijkheidom diverse cursussen en trainingen te volgen, waaronder een cursus voorbedrijfshulpverlening en een communicatietraining, maar ook verzorgen wij decursus voor het certificaat veiligheids checklist aannemers (vca). Ook verhurenwij onze lokalen voor vergaderingen en dergelijke.Rollecate 21, Nieuwleusen0529 - 48 13 17www.ophoff.nlOpleidingscentrum De GriftDe Grift 12 • 7711 EJ NieuwleusenT: 0529-480 443 • Fax: 0529-484 1<strong>02</strong>Mobiel: 06 52649276Rabobank: 34.55.32.139ING Bank: 67.13.37.882OpleidingscentrumDe Grift25


ColumnMassaal ingeënt tegen oranjekoorts?Ik heb ze nog niet gezien. Rijk uitgedoste EK-winkels. Versierde pleinen.Gillende oranje-kuddes. En ik kan u verzekeren dat er met mijn ogenniets mis is; oranje is bovendien mijn favoriete kleur. De oranjekoortskomt maar langzaam op gang. Vooral alleenstaanden en ouderen tonenminder belangstelling blijkt uit onderzoek (GfK). Hoofdsponsor van ‘onsOranje’ de ING concludeert zelfs dat Nederlanders gemiddels 39 europer persoon over hebben voor het winnen van het EK. Daarmee is ditduel Nederlanders minder waard dan het WK in 2010. Toen hadden wenog 47 euro per persoon over voor de victorie.Is er een groter aantal vaccinaties uitgedeeld? Neemt de gekte van hetwij-tegen-zij- gevoel af? Zo ja, dan heeft het afnemende virus pittigegevolgen. Er is immers ook een economisch belang om het bloed inonze aderen oranje te laten kleuren. Minder geld uitgeven aan oranjeattributenheeft directe consequenties voor veel ondernemers …Nergens last van en bent u een geluksvogel? Dan is het dringen geblazenbij de kassa’s van de C1000. Zij peppen voetbal-minnend-Nederlandvoorzichtig op. En er zijn meer mensen die kansen zien en pakken indeze tijd. Behalve inspelen op een groot evenement als het EK, biedt derecessie immers kansen. Het lijkt een kwestie van contra-denken. Off thebeaten track... Niks nieuwe kleren; vintage is hip. En geen dikke BMW inde krant, maar juist de Mini-modellen. Winst komt uit een andere hoek.Geef vandaag de creatieve kant van uw brein eens een extra kans.Vergeet routine en tradities, denk in prestaties. Schrap uw agenda,focus vandaag, want u heeft slechts één doel. Doe het eens!Het hoeft maar één keer. Verras uzelf. Komt u er niet uit? Dan kunt ualtijd uw communicatiebureau nog bellen. U weet wel. Die ene waaralles oranje is…Barbara Fleer-JansenEigenaar Guts CommunicationJoosten & Partners is een landelijk opererendloopbaanadviesbureau met tientallen jaren ervaring intesten, adviseren en coachen. Schakel onze betrokken,ervaren en deskundige professionals daarom in voor: Loopbaanadvies Outplacement Re-integratie Persoonlijke coaching Begeleiding van (startende) ondernemers Assessment Psychologisch onderzoek Diverse trainingen op maatWilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek?Neem dan contact op met:Joosten & Partners Loopbaandiensten,Dokter Klinkertweg 4A, 8<strong>02</strong>5 BS ZwolleT: 038-452 83 50 E: info@jpzwolle.nlwww.joostenpartners.nl26


De MKB-kredietcoach vergroot uwpersoonlijke en financiële succesVeel ondernemers in het midden- en kleinbedrijfvinden het lastig om een passend krediet te krijgenvoor hun onderneming bij uitbreidingsplannen ofinnovatieve ideeën. Dan is het prettig om eendeskundige in te schakelen die een realistischefinanciële prognose voor uw wensen haarscherp inbeeld weet te brengen. Een professional die in staatis de interesse en het vertrouwen van een financiervoor uw plannen te vergroten. De MKB-kredietcoachis zo’n professional die ondernemers hierbijonafhankelijk ondersteunt. Momenteel zijn er in onsland twaalf kredietcoaches actief en een van hen isWim Logtenberg uit Herxen.Na bijna dertig jaar ervaring als accountant zet Wim zijnuitgebreide kennis nu in om ondernemers te ondersteunenbij vraagstukken op het gebied van management, accountancyen personeel & organisatie. Met zijn bedrijf NU WIM bemiddelt hijook bij aan- en verkoop van bedrijven, geschillen en echtscheiding. AlsMKB-kredietcoach komt de ruime ervaring van Wim prima van pas omondernemers te begeleiden bij het krijgen en beheren van bedrijfsfinanciering.Daarbij besteedt hij veel aandacht aan de persoon vande ondernemer. “Dat is belangrijk, omdat 40% van de onder nemersin het MKB het niet redt door gebrek aan zelfkennis. Met behulp vanwetenschappelijk onderbouwde methoden breng ik het talent vande ondernemer in kaart en geef daarmee inzicht in zijn persoonlijkerisico’s. Deze werkwijze vergroot het vertrouwen van de financier in deonderneming en dat is tegenwoordig cruciaal voor het verkrijgen vaneen financiering.”De Casher, Innovator, Constructor en SocializerDe MKB-kredietcoaches werken met de zogeheten KredietWijzerom een helder en betrouwbaar beeld te krijgen van de ondernemer.Deze KredietWijzer brengt eerst in kaart wat de ondernemer wilbereiken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de Casher, Innovator,Constructor en Socializer. De Casher is een ondernemer die inzet opscoren, resultaat halen en winnen. De Innovator is gefocust op innoveren,uitbreiden en ontwikkelen. De Constructor zet in op betrouwbaarheid,continuïteit en waarborgen van kwaliteit. De Socializer isgericht op harmonie, balans en win-win situaties. Wim Logtenberg:“Als duidelijk is wat de inzet van de ondernemer is, meet ik ook hetrendement van die inzet. Het resultaat hiervan staat in de ondernemersbalansdie laat zien hoe succesvol de ondernemer zal zijn bijhet realiseren van zijn plannen. Uiteraard geef ik de ondernemer ookde nodige aanbevelingen om het rendement van zijn ondernemersinzette vergroten”.Prima basis voor financieringsoplossingMet de KredietWijzer krijgt de ondernemer een goed onderbouwdinzicht in de mate waarin hij beschikt over de kwaliteiten om zijndoelen daadwerkelijk te realiseren. Over eventuele vervolgstappenhoudt de ondernemer zelf de regie. Nogmaals Wim: “Desgewenstkan ik daarbij onafhankelijk adviseren, maar belangrijk is, dat er nueen gedegen onderbouwing ligt bij een kredietaanvraag. Bovendienzorg ik er als kredietcoach ook voor dat de ondernemer een goedegesprekspartner is van de financier. Dat creëert een prima basis vooreen financieringsoplossing die aansluit bij de verwachtingen van zowelondernemer als financier. Bovendien is door de KredietWijzer de kansop persoonlijk en financieel succes van de ondernemer flink vergroot”.Wilt u ook inzicht in uw persoonlijke en financiële mogelijkhedenals ondernemer?Schakel dan de MKB-kredietcoach in en neem contact op met:NU WIM – Wim LogtenbergHerxen 448131 PH WijheT: 0529 – 497407E: wim@nuwim.nuI: www.nuwim.nu27


Brinkhuisvan HoogstratenaccountancyAccountancy:Lonen/personeel:Belastingadvies:administratie, jaarrekening, belastingaangifte;loonadministratie, arbeidscontracten, ontslagprocedures;opzet fiscaal optimale situatie, second opinion;Bedrijfsadvisering:managementinformatie, (her)financiering, bedrijfsoverdracht;briefpapier nov 08.indd 1 20-11-2008Starters:aangeven valkuilen, financieringsaanvraag, ondernemingsplan.Brinkhuis van Hoogstraten accountancyhet Erf 37 te Raalte0572-352084www.brinkhuisvanhoogstraten.nlWoningbouwUtiliteitsbouwInterieurbouwRenovatie & VerbouwBouwbedrijf Louis Wijnhout BV, Paalweg 5, 8141 RT HeinoT: 0572 – 39 29 40 E: info@louiswijnhout.nl I: www.louiswijnhout.nl28


Eric Beuwer Grond- en Groentechniek:Vakkundig, betrouwbaar en oog voor detailNa jarenlang werkzaam geweest te zijn in de grondenwegenbouw, startte Eric Beuwer uit Luttenberg in2004 met veel enthousiasme zijn eigen bedrijf ingrond- en groentechniek. Als specialist in aanleg enonderhoud van gazons, parken, bermen en kleineweides begeeft hij zich met zijn machinepark op descheidslijn tussen hovenier en loonbedrijf: projectendie voor eerstgenoemde te groot zijn en voor deander te klein. Daarnaast verricht hij werkzaamhedenop gebied van grondwerk en riolering. Voorparticulieren, maar ook veelal voor bedrijven. Tijddus voor <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> om eens nader kennis temaken.Als werknemer in dienst van diverse werkgevers in grondenwegenbouw, bouwde Eric Beuwer jarenlang kennis enervaring op in alle voorkomende werkzaamheden op het gebied vanriolering, bestrating en grondwerk. In 2004 besloot hij verder te gaanals zzp-er. Aanvankelijk vooral als inleenkracht voor bedrijven, maarvijf jaar geleden schafte Eric een eigen machinepark aan en werd ‘EricBeuwer Grond- en Groentechniek’ een feit. Sindsdien heeft hij zichvooral gespecialiseerd in het machinaal aanleggen en onderhoudenvan gazons, parken, bermen en kleine weides. Een specifieke doelgroepdie nog altijd door weinig bedrijven wordt bediend. Eric: “Wijzitten eigenlijk precies tussen loonbedrijf en hovenier in. Bepaaldeoppervlaktes of terreinen zijn voor een hovenier te groot, maar voor demachines van een loonwerker te klein. Stukken weiland bijvoorbeeld,al dan niet met bomen erin, of grote gazons in het buitengebied. Daaris mijn hele machinepark op ingericht. Ik verricht werkzaamhedenzoals frezen, spitten, egaliseren, inzaaien, bemesten, verticuteren (metopvang) en het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen”. Dit gebeurtveelal door middel van een compact-tractor met machines. Voorkleinere oppervlaktes beschikt het bedrijf over andere middelen, zoalseen minigraver.Behalve het gazon is Eric ook thuis in andere aspecten op het gebiedvan tuin en erf. (Sier)bestrating bijvoorbeeld, zowel nieuw als opnieuw.Niet alleen in uitvoering, maar er wordt ook deskundig geadviseerdover soorten en patronen. Een oprit vraagt immers een andereaanpak dan een terras of tuinpad. “Maar,” benadrukt Eric, “Ik bengeen hovenier. Dat is duidelijk een andere tak van sport. Wij makenbijvoorbeeld geen beplantingsschema’s. Ik plaats hooguit een keer eenhegje of een bosplantsoen, maar ik leg geen siertuinen aan”. Verderheeft Eric als gediplomeerd rioleur ook de nodige ervaring in aanlegen reparatie van riolering. Binnen dit kader verzorgt hij onder anderevuilwaterafvoer, de aanleg van huisaansluitingen of het vervangen vanhemelwaterafvoer. Ook is hij inzetbaar voor graafwerkzaamheden meteen minikraan, onder meer ten behoeve van sleuven voor kabels ofberegening, het afgraven van oprit, terras of vijver en het planten vanbomen, hagen en struiken.<strong>Zakelijk</strong>e marktNaast particulieren weten ook steeds meer bedrijven van zijn expertisete profiteren. Niet alleen binnen de groenbranche, ook in de bouw- enwegenbouwsector. Eric: “Bedrijven benaderen ons voor werkzaamhedenals egalisatie bij nieuwbouwprojecten, het graven van kabels enriolering of het herstellen van berm- en groenstroken na graafwerkzaamhedenin de wegenbouw. Hiervoor beschik ik zelf over een minikraan.Mijn werkgebied loopt grofweg van Enschede tot Arnhem eneen enkele keer ook wel eens daarbuiten. In principe wil ik overal welwerken. Wij kennen dan ook geen 8 tot 5 mentaliteit”. Dat laatste wordtdoor klanten zeer gewaardeerd, evenals de nauwkeurige werkwijze vanEric: “Een nette afwerking staat boven alles. Niet alleen het opruimenvan wortels en groenresten die na het werk overblijven, ook het zanddat via de banden op het straatwerk terecht komt, wordt netjes aangeveegd.Onze bereikbaarheid is hoog en klanten krijgen niet gauw‘nee’ te horen. Daar rekenen ze ook op. Dat vertrouwen vasthouden isvoor ons heel belangrijk”.Eric Beuwer Grond- en GroentechniekLemelerweg 378105 SC LuttenbergM: 06-46280910E: info@ericbeuwer.nlI: www.ericbeuwer.nl29


De Vries & SmitOrganisatieadviseursLean Management Procesanalyse ICT optimalisatie Advies en Begeleiding MaatwerkSamen brengen wij uw organisatie in control!www.vnsadvies.nlMettingenlaan Meidoornlaan 24 12 | 81<strong>02</strong> ZM ER Raalte | 0572-8535560572-362008GIBO Groep Accountants en Adviseursheet per 1 januari <strong>2012</strong>EEn nIEuwE nAAm.EEn vErtrOuwdE OrGAnIsAtIE!dalfsen (0529) 43 40 40 | deventer (0570) 63 83 83raalte (0572) 32 82 00 | www.flynth.nl30


<strong>Salland</strong> Reclame Raalte:Meer dan gewoon reclameVeelzijdigVeelzijdigheid is een eigenschap die <strong>Salland</strong> Reclame aan alle kantenuitstraalt én waarmaakt. Bedrijven kunnen dus voor vrijwel alle denkbarereclame-uitingen op hetzelfde adres terecht. Reclame op panden en borden,vlaggen, handelsdrukwerk, maar ook autobelettering. Met toepassing vandiverse soorten folies verzorgt men uiteraard standaardontwerpen metbedrijfsnaam- en logo, maar wie eens iets anders wil kan zijn voertuig ookhelemaal laten ‘inpakken’ of carwrappen. Een relatief nieuwe techniek diedoor <strong>Salland</strong> Reclame uitstekend wordt beheerst, tegen gunstige tarieven.Daarnaast beschikt <strong>Salland</strong> Reclame over een uitgebreide collectie kledingen ander textiel: “Werkkleding, poloshirts, broeken, jassen, caps; bedenkhet maar en we kunnen het leveren. Uiteraard voorzien van naam of logo,dat met diverse technieken kan worden aangebracht. Ideaal voor bedrijven,maar ook sportclubs en andere verenigingen”.Klaas van de Kraats (links) en Jos BroeksAls specialist in reclame op voertuigen, panden enborden maar ook bedrukt textiel en relatiegeschenken,timmert <strong>Salland</strong> Reclame uit Raalte flink aan de weg.Sinds de opening van het bedrijf aan de Kotterstraathebben steeds meer Raalter ondernemers kennisgemaakt met de gemoedelijke, maar uiterst vakkundigewerkwijze van Jos Broeks en Klaas van de Kraats. “Onscredo is: ‘Doen wat je zegt, niet meer en niet minder.’Het ’Je kunt altijd op ze rekenen’- gevoel is misschienwel het belangrijkste bezit van een bedrijf, al ontbreekt’t op elke balans”.<strong>Salland</strong> Reclame typeert zich door het aanbod van (bijna)alle reclame-uitingen. Hierbij verzorgt men niet alleen delevering, maar brengt de producten ook vakkundig aan. Mede-eigenaarJos Broeks volgde hiervoor diverse trainingen en opleidingen. Ook ontwerpen productie vinden grotendeels plaats in eigen huis. Naast service envakmanschap kenmerkt <strong>Salland</strong> Reclame zich door gemoedelijkheid, kortelevertijden en een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Jos Broeks: “Onzedoelgroep ligt voornamelijk binnen het MKB en het verenigingsleven. Wijdenken dat we voor Raalte en omgeving een goede aanvulling zijn in dereclamewereld. We spreken de taal van de mensen en zijn lekker dichtbij”.Desondanks krijgt het bedrijf nog regelmatig verraste reacties van bedrijvenin de buurt, die nog niet eerder met <strong>Salland</strong> Reclame kennis gemaakthadden. Van de Kraats: ”Om als bedrijf naamsbekendheid op te bouwen,moet je nu eenmaal eerst langdurig zaaien alvorens te kunnen oogsten.Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat je naam gevestigd is. Maar we werkener wel hard aan om dat proces een beetje te bespoedigen”.LasergraverenEen andere, exclusieve specialiteit van <strong>Salland</strong> Reclame is de lasergraveermachine.Van de Kraats: “Hiermee kunnen wij in eigen huis zeeruiteen lopende materialen snijden, graveren en beletteren. Denk hierbijbijvoorbeeld aan hout, metaal, plexiglas, papier, leer, steen of kunststof”.“De mogelijkheden hiermee zijn legio,” vult Broeks aan, “Van spiegels meteen foto erin tot gegraveerde visitekaartjes van hout, metaal, glas, steen,enzovoort. Graveren zorgt voor een klassieke, maar ook tijdloze uitstraling.De laatste tijd personaliseren we hiermee ook veel IPads en smartphones.Ideaal in de bestrijding van diefstal”.Voor wie de promotie van zijn bedrijf groots aan wil pakken, maar hiervoorslechts een beperkt budget beschikbaar heeft, biedt <strong>Salland</strong> Reclame eenverhuurservice. Hiervoor zijn diverse promotionele attributen en hulpmiddelenbeschikbaar, zoals reclameaanhangers met dubbelzijdig frame.Maar ook voor de huur van spandoekframes of beursmaterialen kan mener terecht. Broeks: “In principe is het voor een MKB-er net zo voordeligom groot reclamemateriaal te huren als aan te schaffen. Zeker omdat dezevaak tijdelijk gebruikt wordt, bijvoorbeeld tijdens een beurs of opening”.Kortom: <strong>Salland</strong> Reclame zorgt ervoor dat u gezien wordt en geeft uwbedrijf een professionele uitstraling. Van de Kraats “Ons motto is weliswaar‘meer dan gewoon reclame’, maar we zien onszelf wel als een normaal enbetrouwbaar <strong>Salland</strong>s bedrijf, met nuchtere medewerkers die hun afsprakennakomen”.<strong>Salland</strong> ReclameKotterstraat 981<strong>02</strong> HZ RaalteT: 0572-36 46 24E: info@sallandreclame.nlI: www.sallandreclame.nl31


ONDERNEMERSMAKEN ER SAMENWERK VAN<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> wil een platform bieden aan dediverse ondernemersverenigingen die actief zijnin <strong>Salland</strong>. Hebben zij nieuwe ontwikkelingen,bijzonder heden en/of spraakmakende zaken temelden, dan leest u dat in <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>.Ondernemersverenigingen die interessantnieuws hebben, kunnen dat doorgeven aanredactie@sallandzakelijk.nlWiJHE: DAAR MOETu óók wiLLEN zZiTTEN!Uiteraard zorgt elke ondernemer ervoor dat zijn eigen winkel er goeduitziet. Maar dat is in deze tijd van crisis en internetwinkelen lang nietmeer voldoende. Het gehele plaatje moet kloppen. In Wijhe wordt daarkeihard aan gewerkt, met name vanuit de door de lokale ondernemerszelf opgerichte Commissie Winkelgebied Wijhe. Deze commissie heeftop eigen initiatief een Plan van Aanpak opgesteld om de kwaliteit vanhet winkelgebied te ver sterken. Dit plan bestaat uit 5 pijlers: communicatie,leegstand, ruimtelijke kwaliteit, beleid en promotie. De belangrijkstebasis van dit plan vormt samenwerking. Samenwerking van deondernemers onderling, maar ook samenwerking met gemeente enmaatschappelijke partijen. De eerste vruchten van het plan worden nual geplukt. Zo investeert de gemeente Olst-Wijhe fors in de ruimtelijkekwaliteit, de eerste leegstaande panden zijn opgevuld en het budgetvoor communicatie en evenementen is verdubbeld. En dat allemaaldankzij een enthousiaste groep ondernemers, betrokken Wijhenarenen een gemeente die hier voortvarend op inspeelt. De uitwerking vanhet plan is momenteel in volle gang en er is nog veel te doen in Wijhe.Zo is de Commissie Winkelgebied Wijhe o.a. op zoek naar enthousiasteen gedreven collega’s. Ondernemers die willen meewerken aanversterking van de kwaliteit van het winkelgebied en die zich willenvestigen in het gezellige centrum van Wijhe (zie foto).Meer informatie vindt u via de Twitter-accounts van@pohlmannh, @gemOlstWijhe, @ilsedevries_nl,@gerritboomgaard en @schultenwijheBOEi10 VOOR ruiMTE EN NETWERKEind april opende het ondernemersplatformBoei10 haar deuren aande Boeierstraat 10 in Raalte. Naastflexibele werkplekken, kantoren,bedrijfspresentatieruimtes en een ontvangstruimte biedt Boei10 ookeen netwerk voor ZZP-ers of (startende) ondernemers.Momenteel zijn de volgende bedrijven gevestigd in en/of betrokken bijBoei10: <strong>Salland</strong> Centraal, Ontwerpbureau Mirjam ontwerpt, detacheringsbedrijfVakpersoneel Bouw, Stefan Kemper Fotografie, HarkemaInterieurbouw, Reclamemakers Holten, Hans Kodden Stagesupport,JFK Projectinrichting, Palazzo Architecten, Atelier Aventurijn Ivoor, HRMConcepts, Meat<strong>Salland</strong> en sinds kort ook het Hoftheater.De coördinatie van de activiteiten rond Boei10 is in handen van BertBourgonje en Mirjam Marissink-Buis. “We willen ondernemers bijelkaar brengen. Het moet een plek worden waar ideeën ontstaan enworden uitgewerkt. Bij Boei10 kun je met je netwerk sparren, ideeënuitwisselen, samenwerkingsverbanden aangaan of inspiratie opdoen.Het zorgt bovendien voor sociaal contact door bijvoorbeeld samen telunchen of een kopje koffie te drinken aan de stamtafel.”Meer informatie over Boei10 krijgt u via www.boei10.nl of 06-41817605(Mirjam Marissink-Buis) en 06-51834907 (Bert Bourgonje). Iedereenkan vrijblijvend naar binnen lopen voor extra informatie. Tot 1 juli kunje zelfs gratis deelnemen aan Boei10 en evt. ideeën of suggesties doorgeven.Volg Boei10 op Twitter: twitter@boei10(vervolg op pagina 33)32


Wagenmans Wonen Lemelerveldkomt met uniek sponsorconceptWaar steeds meer andere bedrijven de hand op desponsorbeurs houden, kiest Wagenmans Wonen inLemelerveld voor een andere aanpak. De woninginrichtingzaakstelt loungesets beschikbaar aanofficieel geregistreerde (sport)verenigingen enstichtingen in de regio die een activiteit organiseren.Deze mogen gratis geleend worden van WagenmansWonen.“Veel bedrijven doen het tegenwoordig rustig aan alshet op sponsoring aankomt”, vertelt Bas Wagenmans,mede-eigenaar van Wagenmans Wonen. “Als ondernemer krijg jeimmers enorm veel verzoekjes om activiteiten te sponsoren en daarzijn in deze tijd niet altijd de middelen voor beschikbaar. Maar omdatwij het verenigingsleven een warm hart toedragen, zijn we op zoekgegaan naar andere mogelijkheden. Zo is dit idee ontstaan. In plaatsvan de deuren te sluiten, zetten we ze juist wagenwijd open. En op eenmanier die past bij ons bedrijf.”Loungebank voor buitenWagenmans heeft voor deze actie twee loungesets aangeschaft metop de rugkussens reclame van het bedrijf. De banken bestaan uit verschillendeelementen, waardoor je voor meerdere opstellingen kuntkiezen. De sets kunnen beide plaats bieden aan circa zes personenen zijn ideaal voor buiten op een terras, onder een overkapping ofgewoon lekker in het gras. Reserveren is mogelijk via www.wagenmanswonen.nl.Daarbij dienen de belangstellenden wel aan te gevenvoor welke activiteit ze de loungset(s) willen gebruiken.Social MediaAls Wagenmans Wonen het verzoek goedkeurt, kan de loungeset vlakvoor het evenement worden opgehaald. “Voor niks”, benadrukt Bas.“We verwachten natuurlijk wel dat de set schoon en onbeschadigdweer terug wordt gebracht. We stellen verder alleen als voorwaardedat de verenigingen en/of stichtingen via de social media, bijvoorbeeldFacebook of Twitter, kenbaar maken dat de loungeset doorons beschikbaar is gesteld. Daarbij vragen we ook om een leuke fotowaarop de bank op locatie staat te plaatsen. En of het nou gaat om eendorpsfeest, een sportvereniging die een toernooi organiseert of eenleuk evenement, iedereen is welkom.”Wagenmans Wonen is te vinden aan deWeerdhuisweg 1 in Lemelerveld, tel: 0572-371273.Meer informatie op www.wagenmanswonen.nl.(vervolg van pagina 32)Studie- EN excuRSiEDAG VOORSALLANDSE DOCENTEN TECHNiEK& SciENCEOp 12 april jl. namen ruim40 docenten Techniek &Science van Carmel College<strong>Salland</strong>, Capellenborg Wijheen Landstede Raalte deel aaneen studiedag, voor de tweede maal georganiseerd door PlatformTechniek <strong>Salland</strong>, onderdeel van de Kring Raalter Werkgevers (KRW).Naast de docenten maakten ook vier vertegenwoordigers van bedrijvendeze dag mee. Het doel van de dag is dat docenten inspiratie enideeën opdoen voor hun eigen lessen op school en dat daarnaastde relatie met de bedrijven wordt verstevigd. Dit keer was het themaDuurzaamheid en ging de reis naar het afvalverwerking- en recyclingbedrijfVAR in Wilp, het Algenpark in Wageningen en het NederlandsInstituut voor Ecologie (NIOO) in Wageningen. In Wilp hoorden dedeelnemers over het hergebruik van en onderzoek naar ons afval. Inhet Algenpark in Wageningen doen wetenschappers onderzoek naarhet opwekken van energie uit algen en het NIOO is een ultramoderngebouw van duurzaam materiaal, waarbij optimaal gebruik wordtgemaakt van gesloten energiesystemen. In het Restaurant van deToekomst, waar ook de lunch werd gebruikt, onderzoekt men voortdurendhet eetgedrag van mensen. Daarbij blijkt dat geur, geluid enkleur veel invloed hebben op het consumptie gedrag van mensen endat rond bijvoorbeeld zoutreductie gemakkelijk winsten zijn te behalen.Het enthousiasme over de dag was uitermate groot, zodat de organisatiekan terugkijken op een zeer geslaagde studie- en excursiedag.33


Nomineer uw favoriete onderneming voor de ROJA <strong>2012</strong>!Voor het negende jaar organiseert Stichting Stöppelhaene, insamenwerking met de gemeente Raalte, de verkiezing vande Raalter Onderneming van het Jaar (ROJA). Wethouder Haarman roeptiedereen op om zo veel mogelijk bedrijven te nomineren. “Er zijn in degemeente Raalte veel bedrijven die in aanmerking komen. Ik word bij elkbedrijfsbezoek telkens weer positief verrast door talrijke boeiende en innovatieveontwikkelingen. Bovendien zijn ook veel bedrijven maatschappelijkactief door bijvoorbeeld sponsoring van evenementen. Nominatie voor deROJA <strong>2012</strong> is dan ook een prima gelegenheid om die bedrijven eens in despotlights te zetten.”Alle in de gemeente Raalte gevestigde bedrijven kunnen meedingen naarde titel ROJA <strong>2012</strong>. Om voor die titel in aanmerking te komen, wordt doorde juryleden gelet op in het oog springende economische en bedrijfsmatigeprestaties, zeker in deze crisistijd, maar ook op thema’s als innovatief vermogen,betrokkenheid bij maatschappij en omgeving, grote klantgerichtheiden het vergroten van de naamsbekendheid van gemeente en streek.Iedereen kan een onderneming aanmelden die voor de ROJA in aanmerkingkomt. De aangemelde bedrijven worden daarbij ingedeeld inde volgende drie categorieën:n Detailhandeln Handel, Industrie en Dienstverleningn Agrarische bedrijvenEen deskundige jury, onder leiding van notaris mr. Mark Oors, gaat deaangemelde bedrijven beoordelen. Dat leidt in elke categorie tot drieIk vind dat de volgende ondernemingin aanmerking komt voor de Roja <strong>2012</strong>:Naam onderneming:Adres onderneming:Deze onderneming komt in aanmerking voor de Roja <strong>2012</strong>, omdat:Deze onderneming is aangemeld door:Naam:Adres:34De trotse ROJA-winnaars van 2011ge nomineerde bedrijven die worden bezocht. Daarna selecteert dejury per categorie een onderneming die wordt uitgeroepen tot RaalterOnderneming van het Jaar <strong>2012</strong>. De uitreiking van deze eervolle onderscheidingenvindt plaats tijdens de ondernemersmiddag van Stöppelhaeneop vrijdag 24 augustus van 17.00 uur tot 19.30 uur in de <strong>Salland</strong>se Herbergop het Stöppelveld.Kent u een onderneming binnen de gemeente Raalte die volgens u inaanmerking komt voor de eretitel Onderneming van het Jaar? Twijfel danniet en meld deze onderneming vóór 1 juli a.s. aan. Dit kan via het digitaleformulier op www.stoppelhaene.nl/roja of door een mail te sturen naarroja@stoppelhaene.nl. Ook kan het onderstaande aanmeldings formulierworden ingevuld en verstuurd naar het jurysecretariaat: ROJA <strong>2012</strong>,Postbus 56, 8100 AB Raalte. Faxen kan naar 0572- 354675.✂Welke Raalter ondernemingkrijgt dit jaar de roja?


WC CastellumHoutenRoldeurbeletteringHoekmanRaalteTriaflexspanframemet lichtkoofLenferink HeinoAutobeletteringTechnoprint brengt uw bedrijf voor hetvoetlicht! De kop boven het maaivelduitsteken. We houden er niet zo van in<strong>Salland</strong>. Maar in het bedrijfsleven benje gek als je niet alle mogelijkhedenbenut om op te vallen. Een goede uitstralingis namelijk meer dan een leuklogo en een aardige huisstijl. In datplaatje past ook kwalitatief hoogwaardigebelettering en lichtreclame endaarvoor bent u bij Technoprint aanhet juiste adres. We zijn een creatieveen betrouwbare partner die uw bedrijfgraag voor het voetlicht brengt!Internet: www.technoprintholland.nl • e-mail: info@technoprintholland.nl • Telefoon: 35 0572 - 393015


Indruk met kleurL.J. Costerstraat 11Postbus 10 8140 AA Heinot 0572 391 700 e info@sonodruk.nl@sonodruksonodruk.nll

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!