BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE - Vlaams Parlement

docs.vlaamsparlement.be

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE - Vlaams Parlement

Beknopt Verslag Nr. 25 bijl. -3-ONTWERPEN VAN DECREETIndiening en verwijzingDe volgende ontwerpen van decreet werden ingediend :− Ontwerp van decreet houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheidbij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de bijlagen I, II en III, aangenomente Montreal op 29 januari 2000- 2010 (2003-2004) – Nr. 1.Verwezen naar de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden.− Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regeringenvan de Franse republiek, de bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk vanGroot-Brittanië en Noord-Ierland, het koninkrijk Spanje en het koninkrijk België betreffendehet Airbus A330/A340-programma en met de bijlagen 1 en 2, ondertekend in Madridop 26 juli 1995- 2017 (2003-2004) – Nr. 1.Verwezen naar de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden.− Ontwerp van decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureelerfgoedbeleid- 2018 (2003-2004) – Nr. 1.Verwezen naar de Commissie voor Cultuur, Media en Sport.− Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisatiesvoor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationaleinitiatieven, publicaties en steunpunten- 2019 (2003-2004) – Nr. 1.Verwezen naar de Commissie voor Cultuur, Media en Sport.VOORSTELLEN VAN DECREETIndiening en verwijzingDe volgende voorstellen van decreet werden ingediend :− Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Bruno Tobback, Johan Malcorps enHerman Lauwers houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 12december 2003 tot definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplanVlaanderen, wat de wijzigingen aan de bindende bepalingen betreft- 2007 (2003-2004) – Nr. 1.Verwezen naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening.− Voorstel van decreet van de heren Bruno Tobback, Francis Vermeiren, Herman Lauwersen Ludwig Caluwé tot regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingenvan het Vlaams Parlement- 2008 (2003-2004) – Nr. 1.Verwezen naar de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken.

More magazines by this user
Similar magazines