11.07.2015 Views

bukowski bekroond met filmprijs van de stad utrecht - Nederlands ...

bukowski bekroond met filmprijs van de stad utrecht - Nederlands ...

bukowski bekroond met filmprijs van de stad utrecht - Nederlands ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- PERSBERICHT -Utrecht, 22 september 2010BUKOWSKI BEKROOND MET FILMPRIJS VAN DESTAD UTRECHTVanavond is tijdens de Openingsavond van het 30ste NederlandsFilm Festival de winnaar van de Filmprijs van de Stad Utrecht 2010bekendgemaakt. Regisseur Daan Bakker won de prijs voor zijnkorte film debuut BUKOWSKI. De prijs werd door burgemeesterAleid Wolfsen van Utrecht overhandigd aan de regisseur.Still BUKOWSKIAls het werk van een groot schrijver een fantasierijke kindergeest ontmoetgebeurt er iets bijzonders. Tom is twaalf en verslindt dikke boeken.Wanneer hij met zijn ouders in een sjiek hotel logeert en in bed de laatstebladzij omslaat houdt het avontuur voor hem niet op. De volgende ochtendgroet het personeel hem hartelijk en beleefd. Tot ziens, meneer Bukowski!Ook voor hen was het een gedenkwaardige nacht. BUKOWSKI is gemaaktin het kader van NTR Kort! en wordt op dinsdag 28 september, woensdag29 september en donderdag 30 september vertoond tijdens hetfilmfestival.Het college van Burgemeester en Wethouders van Utrecht kent de Filmprijsvan de Stad Utrecht toe aan het beste regiedebuut uit de Debuutcompetitievan het festival, waarvoor dit jaar negentien eerste zelfstandige kortedocumentaires, korte films en televisiefilms zijn geselecteerd. De prijsbestaat uit een beeldje van de Utrechtse kunstenaar Joost van den Toorn


en een geldbedrag van € 5.000,-. De winnaar wordt voorgedragen dooreen onafhankelijke jury, die dit jaar bestaat uit Sonja de Leeuw, professorFilm en Televisie aan de Universiteit van Utrecht, en de filmmakersMahmoud Al Massad en André van Duren.Naast de Filmprijs van de Stad Utrecht werd het Gouden Kalf voor deCultuurprijs 2010 door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur enWetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, overhandigd aanproducent en regisseur Rolf Orthel (1936). Het Gouden Kalf voor deCultuurprijs wordt toegekend door het bestuur van de Stichting NederlandsFilm Festival aan personen of instanties die zich op bijzondere wijzeverdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur. Lees hierhet hele juryrapport.Tijdens de openingsavond werd het allereerste Filmweekgeschenkgelanceerd: de korte film HET BEZOEK van Jos Stelling. Dit nieuwe initiatiefvan het Nederlands Fonds voor de Film en het Nederlands Film Festival, terpromotie van de Nederlandse film, bestaat uit een opdrachtfilm van vijfminuten dat elk jaar door een andere gerenommeerde regisseur gemaaktgaat worden. Gedurende de hele festivalperiode, van 22 september tot enmet 1 oktober, is het Filmweekgeschenk in een groot aantal bioscopen enfilmtheaters in het hele land als voorfilm te zien. Deelnemers aan despeciale actie www.filmweekgeschenk.nl maken kans op een jaar langgratis entree bij Nederlandse films.Noot voor de redactie:Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Nederlands Film FestivalMarieke SalyT: 030-2303800 / 06-54696987E: publiciteit@filmfestival.nlwww.filmfestival.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!