D66.VERKIEZINGSPROGRAMMA

nelleked66

D66.VERKIEZINGSPROGRAMMA

D66En nuvooruitD66Verkiezingsprogramma2014-2018DORDRECHT, GRENZELOZE STAD


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018DORDRECHT, EEN ONDERNEMENDESTADD66 staat voor goed onderwijs, duurzame economie en vernieuwing.Juist in deze crisis is het belangrijk hierop in te zetten. Eengoede regionale economie begint met goed onderwijs. Goed onderwijsbiedt de jeugd kansen en het regionale bedrijfsleven de goed geschooldemedewerkers die nodig zijn voor de regionale economie. Een goedlopenderegionale economie is cruciaal voor onze stad. Duurzame ontwikkelingdraagt hieraan bij; voor nu via economische kansen, voor straksaan de leefbaarheid.Stimulans voor economie enarbeidsmarktD66 wil met gerichte maatregelen de basis van onze lokale enregionale welvaart versterken en het bedrijfsleven kansengeven. Verdere versterking van goedlopende regionale sectoren, deregionale economie en de arbeidsmarkt met kwalitatief goed onderwijszijn hiervoor belangrijke speerpunten.Ook wil D66 kansrijke, vernieuwende sectoren stimuleren, zodat er eenverbreding van de regionale economische basis kan ontstaan. Regionalesamenwerking tussen de Drechtsteden is daarbij belangrijk.• Vanuit Den Haag zijn er extra middelen voor de maritieme en logistiekesector. D66 wil hiermee een betere aansluiting realiseren tussen hetonderwijs en het bedrijfsleven, vanaf het vmbo tot een samenwerkingmet hbo en wo. D66 is trots op bestaande instituten zoals de werkschool,Leonardo Experience, kennisinstituut ECOshape en de Duurzaamheidsfabriek:technisch onderwijs als de verbinder voor detoekomst. Verdere versterking van het technisch onderwijs is eenspeerpunt. D66 is voorstander van het oprichten van een Technasium.• Het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Kil 4 wordt de logistieke schakeltussen de Zeehaven en het achterland. Voorwaarde hiervoor is eengoede verkeersaansluiting op de A16. D66 wil de invulling van Kil 4beperken tot de logistieke bedrijven. De samenwerking met de havenvan Rotterdam zal tot meer werkgelegenheid in en om de haven leiden.D66 wil daarbij sturen op versterking van deze kansrijke bedrijfstak metveel soorten werkgelegenheid.• Er is veel leegstand op de bestaande bedrijventerreinen. D66 hanteerthet uitgangspunt: eerst de bestaande bedrijventerreinen opknappenvoordat er nieuwe terreinen worden ontwikkeld. Grond en natuur zijnschaars; daar wil D66 zuinig mee omspringen.• D66 wil initiatieven van lokale en regionalebedrijven rondom duurzame economiestimuleren. De ‘biobasedeconomy’ biedt kansen voor de regio.Wij zijn voorstander van een economiewaar groene grondstoffen (biomassa)wordt toegepast als materialen, chemicaliën,transportbrandstoffen of energiebron.• De zorg is van oudsher een grote werkgeverin Dordrecht en de regio. Met dekomst van het Gezondheidspark is ditzichtbaar geworden. Het AlbertSchweitzer ziekenhuis is een topklinischopleidingsziekenhuis geworden.Ook hier zet D66 in op een goede aansluitingvan onderwijs en de behoeftevan de arbeidsmarkt. De komendejaren werkt Dordrecht aan verdereinvulling van het Gezondheidspark,waarbij D66 de verbinding van zorg ensport door de Sportboulevard nastreeft.• Toerisme is een belangrijke economischesector in Dordrecht. D66 wil hetpotentieel van de Dordtse iconen, zoalsde historische binnenstad, het NationaalPark de Biesbosch en de toegangspoortnaar Kinderdijk met deWaterbus, maximaal benutten.• D66 wil graag de maandelijkse CultureleZondag introduceren. Levendigheidop zondag kan veel dagjesmensentrekken. Wanneer ook de horeca en dewinkeliers zich hierbij aansluiten, biedenwij de toerist voor elk wat wils.Ruimte voorondernemeschapOndernemers en bedrijven zijn66belangrijk voor Dordrecht. Door dewerkgelegenheid die dit schept, bepalenzij de vraag naar onderwijs, voorzieningenen woningen. Ondernemers en bedrijvenmoeten we vooral zelf laten doen waar zijgoed in zijn: ondernemen. De overheidmoet daar waar nodig faciliteren enonnodige barrières voorkomen.Dat betekent:• Gezamenlijk beleid binnen de Drechtstedenop het terrein van winkelgebieden.D66 streeft naar vitale enaantrekkelijke winkelcentra. Wij zien datmet de sterke opkomst van internetwinkelshet belangrijk is terughoudend omte gaan met nieuwe winkelcentra: erworden alleen nieuwe winkelcentra2


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018vaker voor nieuwe, moderne en goedkopere kantoorruimte. Om de kwaliteitvan de binnenstad en de 19e-Eeuwse Schil te verbeteren, is het belangrijkleegstaande kantoren een tweede leven te gunnen. Hiermee willenwe de leefbaarheid en de lokale economie stimuleren en de aantrekkelijkheidvan Dordrecht versterken. Dat is goed voor onze economie.Dordrecht staat voor de volgende grote uitdagingen:• Het aanpakken van de structurele leegstand van kantoren en anderepanden. D66 is voorstander van een pandenbank, vanwaar uit de mogelijkhedenvoor nieuwe bestemming worden beoordeeld. Dit kan meteen scala van instrumenten: van tijdelijk mogelijk maken van bedrijfsverzamelgebouwenof studentenhuisvesting tot herontwikkeling vanhet gebied.• De gemeente bevordert zogenaamde bedrijfsverzamelgebouwenwaarin startende ondernemers met een gemeentelijke uitkering eenbedrijf kunnen beginnen en, om deze gebouwen op te zetten, betergebruik te maken van Europese regionale fondsen. Uiteraard het liefstin leegstaande kantoorpanden.• D66 wil ook de leegstaande kantoren op bedrijventerreinen aanpakken.Daarvoor moet onderzocht worden wat de beste en minst dure mogelijkhedenzijn om deze bedrijventerreinen opnieuw te ontwikkelen.• Amstelwijck is een aantrekkelijke, aan de snelweg gelegen, locatie voorkantoorhuisvesting en daarbij passende bedrijven. D66 wil eerst hetzuidelijk deel van Amstelwijck invullen: goede infrastructuur is hiervooreen voorwaarde.DORDRECHT, EEN LERENDE STADGoed onderwijs en stimulerende jeugdvoorzieningen zijn eeninvestering in de toekomst. Versterking van het onderwijs en aandachtvoor jeugd en jongeren maken Dordrecht aantrekkelijker en slimmer.Daarmee investeren we zowel in de toekomst als in de individuele krachtvan mensen. In een lerende stad krijgen kinderen en jongeren een goedebasiskennis. Bovendien kunnen zij hun persoonlijke talenten ontwikkelenin brede scholen en andere educatieve voorzieningen zoals bibliothekenen kunst- en cultuureducatie. Volwassenen kunnen ook terecht bij onderwijsvoorzieningen,wanneer hun werk of de arbeidsmarkt daarom vragen.De afgelopen jaren heeft Dordrecht veel geïnvesteerd in onderwijs: van devoorschoolse periode tot het vmbo en mbo in het Leerpark.In de Duurzaamheidsfabriek worden leerlingenal heel jong met techniek bekendgemaakt. De plannen voor meer hbo in devorm van een University College zijn helaasnog niet gerealiseerd, maar van uitstelhoeft geen afstel te komen. Wij zien in eenUniversity College, een basisopleidingvoor universiteiten, nog steeds een belangrijkeaanvulling voor onze lerendestad. Wij vinden dat investeren in onderwijsnooit klaar is.Daarom wil D66 in de komendevier jaar werken aan de volgendedoelen:• Goed onderwijs – de kwaliteit van hetonderwijs valt of staat met wat eenschool meegeeft aan de leerlingen. Hetgaat dan niet alleen om cito-scores enslagingspercentages, maar ook ommaatwerk voor individuele leerlingen eneen stimulerende leeromgeving. D66vindt het belangrijk dat alle betrokkenen– leraren, leerlingen en ouders –hierop inspraak hebben door medezeggenschapsradenen ouderraden. Goedonderwijs sluit aan bij de wensen vande leerling en van de arbeidsmarkt. Eenvoorbeeld hiervan is de terugkeer vande naam mavo: daarvan weet iedereenwaar het voor staat. Dit kan wordenuitgebreid; wie weet komt ook deAmbachtsschool weer terug.• Investeren in jeugd en jongeren – nietalleen onderwijs, maar ook anderevoorzieningen dragen bij aan eengoede start voor kinderen en jongeren.Daarom is D66 een voorstander van dealles-in-één school waar jeugdzorg,kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholensamenwerken. Ook cultuurenwelzijnsinstellingen spelen een rol indergelijke alles-in-één-scholen en biedenplaats aan kunst- en cultuureducatieen wijkgerichte sportactiviteiten.• Een leven lang leren – Leren is niet alleenbelangrijk voor kinderen en jongeren,maar ook voor mensen zonderbaan die zich omscholen, of voor laatbloeiers.Daarom is volwassenenonderwijsbelangrijk en moet het beleid tegenjeugdwerkloosheid uitgebreid worden.Samenwerking met het bedrijfsleven enin de regio is hiervoor een belangrijkevoorwaarde.66Deze doelen zijn uitgewerktin de volgende standpunten:4


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018Goed onderwijs• Alle educatieve en jeugdinstellingen – scholen, maar ook peuterspeelzalenen kunst- en cultuureducatie – moeten beschikken over goedopgeleide vakkrachten.• D66 vindt dat de gemeente de schoolbesturen moet aanspreken op hetinvoeren van de mogelijkheden voor digitalisering. De vele verschillendedigitale lesmaterialen doen recht aan alle verschillen tussenkinderen en maken maatwerk gemakkelijker. Digitaal onderwijs is weleen middel en geen doel.• Stimuleren van heldere verantwoording door scholen over de kwaliteit,leerwinst en medezeggenschap van leraren, leerlingen en ouders.• D66 wil een Technasium realiseren in Dordrecht, waar havo- en vwoonderwijswordt verrijkt met extra lesuren in technische vakken. Hetregionale bedrijfsleven speelt met praktijkopdrachten en snuffelstageseen belangrijke rol in het Technasium.• D66 wil inzetten op meer technisch onderwijs en het mbo versterken,bijvoorbeeld door te stimuleren dat alle werkstages een certificaatopleveren.• Bestaande hbo-opleidingen moeten behouden blijven en waar mogelijkmoeten nieuwe hbo-opleidingen opgezet worden.• Regionale samenwerking tussen onderwijsinstellingen is belangrijkom specifiek aanbod van passend onderwijs en beroepsonderwijs tekunnen blijven aanbieden met de gewenste kwaliteit.• Bij renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen zijn duurzaamheid,een gezonde omgeving en multifunctioneel gebruik belangrijke aandachtspunten.• D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen en bedrijven bij elkaaraan tafel zet om een oplossing te vinden voor de kloof tussen de opleidingenen de vraag van het bedrijfsleven. Als we deze kloof kunnendichten, kunnen we een deel van de werkloosheid bij de bron voorkomen,namelijk door mensen op te leiden voor werk waar vraag naar isop de arbeidsmarkt.willen wij werkloosheid voor iedereenterugdringen. Het blijven ontwikkelen inje vak of omscholen in je vak ofomscholen als dat nodig is, vinden wevoor iedereen van belang om kansenop de arbeidsmarkt te behouden.• Voortzetten van het arbeidsmarktbeleidin de Drechtsteden voor een beteresamenwerking tussen onderwijs,ondernemers en overheid.• Behouden van toegang tot voortgezeten beroepsonderwijs voor laatbloeiersen zij-instromers.• Laaggeletterdheid komt in alle leeftijdenen bevolkingslagen voor. Dat wilD66 aanpakken en vooral, door meerinzet op basisscholen, voorkomen.• Het Onderwijsmuseum wordt een trekpleistervoor iedereen.Investeren in jeugd en jongeren• Vorming van meer alles-in-één scholen verspreid over de stad. Hierinwerken basisscholen samen met jeugdzorg, kinderopvang en peuterspeelzalen,maar ook met instellingen op het gebied van kunst- encultuureducatie, zoals ToBe.• Wachtlijsten en andere belemmeringen voor Vroeg- en VoorschoolseEducatie (VVE) voor kinderen van 2 tot 4 jaar moeten uit de weggeruimd worden.• Via basisonderwijs en andere wijkvoorzieningen kunnen kinderen inDordrecht makkelijk kennismaken met cultuur, sport en anderevrijetijdsbestedingen. De gemeente gaat hiervoor, wat D66 betreft,partnerschappen aan met onder andere de bibliotheek, cultureleondernemers en sportverenigingen.• Ondersteunen van initiatieven voor de ontwikkeling van betaalbarestudentenhuisvesting met onder andere de eigenaren van onroerendgoed in en dichtbij het centrum van Dordrecht.Een leven lang leren• Ontwikkelen van scholingstrajecten en andere initiatieven via deSociale Dienst Drechtsteden om werkloosheid van jongeren onder de27 terug te dringen. Naast de speciale aandacht voor de jongerenDORDRECHT, EENHARMONIEUZE STADD66 streeft naar een harmonieuzesamenleving: een wereld waariniedereen de ruimte krijgt om eigenkeuzes te maken en waar veel66vrijheid voor het individu bestaatzonder de onderlinge verbanden tevergeten. De overheid dient de samenlevingzo in te richten, dat iedereen deruimte krijgt om eigen keuzes te maken envoor zichzelf te zorgen. Wanneer dit nietlukt, moet de overheid een vangnet bieden.Dit vangnet bestaat uit zorg, geregeldin de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) en wordt door de gemeente uitgevoerd,Jeugdzorg en sociale voorzieningen,zoals uitkeringen en begeleid ofbeschut werk. Een vangnet is ook het netwerkwaarin mensen leven, bijvoorbeeldfamilie of de wijk waarin je woont; een wijkmet contacten en voorzieningen dieallemaal bijdragen aan leefbaarheid.5


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018Veiligheid is van groot belang voor de leefbaarheid. Daarom moet de overheidregels stellen, zodat zoveel mogelijk mensen in vrijheid kunnen leven.Zorg en zelfredzaamheidDe kosten van de zorg lopen snel op. Nederland is nu al wereldwijdnummer twee in zorguitgaven. Als er niets gebeurt, geeft een gemiddeldgezin over dertig jaar bijna 40% van haar inkomen uit aan zorg. We wordenouder en de medische oplossingen worden duurder. Kosten stijgenook snel door de manier waarop de zorg is georganiseerd en betaaldwordt. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenten nu maatregelennemen om de zorg goed, toegankelijk en ook betaalbaar te houden. HetRijk heeft een aantal ingrijpende veranderingen op stapel staan. Er komenmeer taken naar de gemeenten toe, met helaas ook minder geld. Datvraagt om keuzes en biedt ook kansen om nieuw en innovatief te organiseren:dichtbij, sneller en met de regie bij de gebruiker.De zorg van de gemeente bestaat nu vooral uit het beschikbaar stellenvan huishoudelijke hulp en voorzieningen om bijvoorbeeld langer zelfstandigte kunnen blijven wonen. Er komen taken bij zoals de begeleiding vanmensen met een chronische ziekte en de persoonlijke verzorging vanmensen die dat zelf niet kunnen. Dit zijn taken, die voorheen onder deAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen, maar nu onder deWmo komen. Dat wil zeggen dat deze voorzieningen geen wettelijk rechtmeer zijn. Dit is de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.Daarbij geldt het uitgangspunt dat mensen eerst van huneigen kracht gebruik maken en in tweede instantie hulp vragen in eigenkring: familie, buren of vrienden. Blijkt dat niet voldoende, dan kan eenberoep op organisaties uit de omgeving worden gedaan, bijvoorbeeld vrijwilligersuit de eigen wijk. Pas daarna is er het vangnet van de overheid.Zeker is dat er minder geld naar de gemeente komt. Helaas is dit lagerebudget leidend voor de mogelijkheden van de gemeente. Dordrecht zalmoeten laten zien ook met minder geld een fatsoenlijk vangnet te kunnenbieden. Dat vraagt creativiteit van de gemeente. Daarnaast moet degemeente inzetten op het versterken van de banden tussen mensen.D66 heeft veel ideeën over hoe deze veranderingen moetenplaatsvinden:• D66 wil van zorg in instellingen naar meer zorg in de buurt. Van genezennaar voorkomen. Van cliënten die passief ondergaan naar zelfredzamecliënten met eigen verantwoordelijkheid. Dit vraagt een socialeinfrastructuur die hier klaar voor is, en hulpverleners die naast de cliëntstaan.• In de praktijk gaan persoonsgebonden budgetten (pgb) vaak helemaalop, terwijl dat niet altijd nodig is. D66 wil het liefst de pgb’s in standhouden, mits dit financieel haalbaar is. Deze budgetten geven degrootste keuzevrijheid voor mensen en stimuleren innovatie in de zorg.• De gemeenten voeren de zorgtaken vaak niet zelf uit, maar bestedende taken uit. Bij de inkoop van zorgtaken moet worden doorgegaan opde ingezette lijn: een vaste prijs en de leveranciers van zorg, of het nugrotere organisaties zijn of zzp’ers, kunnen aangeven wat ze daarvoorkunnen leveren. Zo willen we zorgen dat de kwaliteit van de zorgbovenaan staat.• De gemeente heeft een belangrijke taak bij het ondersteunen van mensendie een beroep op zorg doen. Zij worden geacht om eerst eenberoep op het eigen netwerk te doen. Wij begrijpen dat dit makkelijkergezegd dan gedaan is. Voor veel mensen bestaat er een drempel ombijvoorbeeld de buren om hulp te vragen. De gemeente kan hierinondersteunen door actief te bemiddelenen via websites duidelijk te makenwaar mensen moeten zijn.• Bij de zorg voor de jeugd staat het kindcentraal. De zorg voor het kind organiserenwe zoveel mogelijk in de eigenomgeving van het kind. Op deze manieris het eenvoudiger om de verbindingtussen zorg voor een kind opschool en thuis tot stand te brengen.• Jeugdzorg wordt meer betrokken in hetbasisonderwijs. Juist laagdrempeligheidvergroot de toegankelijkheid vande Jeugdzorg.• Het onderwijs krijgt de verantwoordelijkheidom kinderen die een anderedan de gebruikelijke begeleiding nodighebben, een goede plek te bieden.Ieder kind heeft recht op onderwijs meteen goed pedagogisch klimaat waarinhet zijn talenten kan ontwikkelen enwaarin het tot zijn recht komt. Dit wordtPassend onderwijs genoemd. Hier kunnenscholen gebruik maken van elkaarsexpertise, maar ook van de nieuwezorg voor jeugd die onder regie van degemeente dichtbij wordt georganiseerd.• D66 wil meer initiatieven voor preventiefjeugdbeleid, zoals Communitiesthat Care. Deze hebben bewezen effectiefte zijn voor groepen jongeren diedreigen buiten de boot te vallen.• D66 heeft het uitgangspunt dat de uitvoeringvan de Wmo, Jeugdzorg en deParticipatiewet moet passen binnen hetbudget dat het rijk daarvoor geeft.• De cliënten van de sociale dienst zijnverenigd in cliëntenraden. Het beleidrond de uitvoering van de Wmo wordtondersteund door de Wmo adviesraad.Deze raden moeten een zo groot mogelijkeinvloed op het beleid hebben.D66 wil daarom dat de leden van dezeraden goed getraind worden.• D66 wil een Sociale Ombudsman aanstellen:iemand die zich onafhankelijken onpartijdig inzet, aanspreekbaar isen bij geschillen kan bemiddelen.6


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018Kansen in de maatschappijD66 wil dat zoveel mogelijk mensen werken en meedoen. Daarworden we allemaal beter van. Daarom willen wij dat de overheid mensenmaximale ruimte en kansen biedt, zodat zij het beste uit zichzelf en anderenkunnen halen. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wijwillen dat de overheid daarbij aansluit. D66 heeft ook oog voor mensendie echt een steuntje in de rug nodig hebben. Wij willen hen die het echtnodig hebben sociale voorzieningen bieden met het idee dat mensen zosnel als mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.Een bijzondere groep mensen die een beroep doet op deze voorzieningenzijn arbeidsgehandicapten; mensen die nu werken in de sociale werkvoorzieningof een geregelde dagbesteding hebben. Voor deze groep gaat erveel veranderen. Het Rijk wil alle regelingen voor mensen met een afstandtot de arbeidsmarkt overhevelen naar de Participatiewet en de uitvoeringoverdragen aan de gemeenten. De gedachte hierachter is dat gemeentenhet goedkoper kunnen en dus wordt het budget beperkt. Op termijn zullende huidige sociale werkplaatsen, zoals Drechtwerk, verdwijnen. Het Rijkdoet een beroep op ondernemers om mensen met een arbeidshandicapof een uitkering in te zetten.• D66 zet in op ‘social return on investment’. Dit wil zeggen dat wanneerde gemeente een opdracht verleent, zij als eis stelt dat mensen metafstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.• Om ondernemers te stimuleren hun verantwoordelijkheid voor dezegroep te nemen, kan de MVO-award, een prijs voor MaatschappelijkVerantwoord Ondernemen, worden uitgereikt aan werkgevers die zichinzetten voor werknemers met arbeidshandicap.• Van wie een gemeentelijke uitkering krijgt, verwachten we een tegenprestatie.Dat kan vrijwilligerswerk zijn.• D66 wil snelle hulp bij schuldenproblematiek, zodat de situatie nietverder verslechtert.• Een uitkering is een tijdelijke voorziening om mensen de tijd te gevenweer aan werk of scholing te komen. Fraude met uitkeringen kan nietworden getolereerd en moet worden aangepakt.Goede voorzieningen enaantrekkelijke buitenruimteD66 wil dat de wijken toekomstbestendig worden. Hiervoor zijngoede voorzieningen en een aantrekkelijke buitenruimte voorwaarden.Mensen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Daarvoor is eennetwerk van contacten en eventueel hulp nodig. Het begint natuurlijk metde buurt.• Geef de buurt terug aan de bewoners. Betrek mensen bij het onderhoudvan de buurt en zoek contact als er werkzaamheden geplandstaan. Ook voor grotere ontwikkelingen, bijvoorbeeld het invullen vaneen ‘woon-zorg-zone’, moeten bewoners geraadpleegd worden. Viahet wijkgericht werken heeft de gemeente hier al een prima netwerkvoor.• D66 wil voorzieningen behouden en versterken door bundeling vanfuncties zoals scholen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en sportverenigingen.Een voorbeeld: de sportkantine kan overdag ook dooreen andere groep gebruikt worden.• Mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Ieder mens is anders enheeft eigen ideeën over de inrichting van zijn of haar leven. Ieder mensheeft het vermogen creatief te denken en oplossingen te vinden. Integratievan burgers betekent voor D66 dat er geen apart doelgroepenbeleidis, zo blijft diversiteit bestaan.• Ouderenhuisvesting dient zo goedmogelijk over de wijken verdeeld te zijnen zich te concentreren nabij de wijkwinkelcentra.• Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenlevingzowel voor zorg, in het welzijnswerk,in de sport maar ook in debuurt. Immers als bewoners van debuurt, zijn zij de professionals, daaromondersteunt de gemeente vrijwilligerswerkvia trainingen en cursussen endoor haar netwerk in te zetten.Een veiligeleefomgevingEen voorwaarde voor een harmonieuzestad is een veilige stad. Ookin de afgelopen periode stond veiligheidhoog op de politieke agenda. De samenwerkingvan de gemeente, politie, justitieen andere organisaties loont: overlastgeversworden aangepakt en de inzet oppreventie werpt vruchten af.Het speciale project Overlast heeft in deColijnstraat de overlast verlaagd, maar wemoeten oppassen voor verspreiding vande overlastgevers. Daarom is D66 geenvoorstander van de mobiele toezichtpost.Wij vinden dat dit het probleem voortjaagtnaar andere plaatsen in de stad. Investerenin duurzame oplossingen – zoals voorzieningenof individuele begeleiding vanoverlastgevers – zijn wel oplossingen waarD66 voor staat. Een veilige leefomgevingwordt ook bepaald door het hanteren vanwet- en regelgeving voor bedrijven en industrie.Vergunningen en daarbij horendeveiligheidsplannen dienen altijd actueel tezijn.66• De gemeenteraad dient jaarlijks prioriteitenmet de politie te bespreken.Samen bespreken zij de veiligheidsanalyse.• Wij steunen alle mogelijkheden die hetmogelijk maken dat coffeeshops hunproducten niet illegaal hoeven in tekopen en waarbij de kwaliteitscontrolegewaarborgd is. Productie, handel enverkoop van softdrugs dienen op verstandigewijze gelegaliseerd te worden.Hierbij zijn de gezondheid van gebruikersen het beperken van eventueleoverlast de doelen.• Drank en Jongeren vereist een integraleaanpak vanaf de basisschool tot toezichtbij de verkooppunten.7


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018• De Moerdijkramp en het incident bij Kijfhoek geven aan dat we in eenkwetsbaar gebied wonen. We willen daadwerkelijke controles op locatiebij de bedrijven met een verhoogd risico en geen controles vanafpapier. We willen toezichthouders die niet gedogen, maar ingrijpen.Vergunningen moeten altijd actueel zijn.• Door de ligging van Dordrecht tussen de N3, de rivieren en een spoorlijnloopt Dordrecht hoge risico’s op het gebied van externe veiligheid.D66 zet in op vermindering van het aantal goederentreinen met risicovolleladingen dat door Dordrecht rijdt; dit vervoer kan deels wordenvoorkomen en vaker over water of de Betuwelijn plaatsvinden. Daarnaastwillen we chemisch vervoer per spoor veiliger maken. Wel dienter bij het Hollands Diep een radar geplaatst te worden. Voor dezezaken lobbyen we bij het rijk en andere overheden.DORDRECHT, EEN DUURZAME STADEen duurzame stad is een fijne plek om te leven, nu en in detoekomst. Daarom is het belangrijk om onderwerpen als economie,wonen en zorg nu goed te regelen, zonder de rekening door te schuivenof alvast krediet te nemen op te toekomst. Natuurlijk gaat duurzaamheidook over natuur en milieu. Op dit punt heeft Dordrecht een duidelijkeambitie: klimaatneutraal zijn in 2050. Wat D66 betreft doen we daar nogeen schepje bovenop en stoten we in onze stad vanaf 2040 geen CO2 enandere broeikasgassen meer uit. Hierdoor wordt onze stad schoner, groener,gezonder en welvarender. Niet voor niets hebben we daarom in devorige periode om tussenevaluaties gevraagd.Voor D66 is vergroening belangrijk op alle beleidsvelden: van bedrijventerreinenen ruimtelijke ordening tot de gemeentelijke organisatie en verkeeren vervoer. Duurzaam denken vraagt creativiteit: een kantorenlocatie herontwikkelentot starterswoningen in plaats van slopen is ook duurzaam.Het biedt bovendien vaak kansen, bijvoorbeeld economische kansen voorslimme bedrijven en kansen op besparingen. Maar dat is niet de belangrijkstereden om naar duurzaamheid te streven. In 2050 zijn er 9 miljardmensen op de wereld die we een menswaardig bestaan willen bieden.Schaarste aan energie, voedsel en grondstoffen zullen ons de komendejaren meer en meer raken. De uitdagingen zijn groot, de oplossingendivers.We weten dat veranderingen tijd kosten en daarom wil D66in de komende vier jaar werken aan de volgende duurzamedoelen:• Een duurzame economie – duurzaamheid is geen apart onderdeel vanhet gemeentebeleid, maar is een kenmerk op alle beleidsterreinen.Hierbij heeft de gemeente een randvoorwaardenscheppende rol enwerkt zij samen met burgers en bedrijven.• Een milieubewuste gemeente – groene initiatieven stimuleren, vervuilerslaten betalen voor extra kosten en de kwaliteit van de leefomgevingverbeteren. De gemeente geeft hierin zelf het goede voorbeeld enprobeert steeds een stap verder te gaan dan wat wettelijk moet enminimaal nodig is.• Een natuurlijke omgeving – de Biesbosch is de groene long van onzestad. Daarom is het belangrijk dit gebied en de overige natuur op onseiland goed te beheren en versterken. De bebouwde kom kunnen wevergroenen door tijdelijke natuur en stadslandbouw.De volgende standpunten van D66 ondersteunen deze driedoelen.Duurzameeconomie• Energiebesparing en duurzame materialenzijn belangrijke criteria bij debeoordeling van aanbestedingen enbouwvergunningen. Zet regelgeving inals dat vergroening kan bevorderen.• We volgen de ontwikkeling van schaliegaskritisch en zijn van mening dat winningvan schaliegas niet in eendichtbevolkt gebied, nabij drinkwatervoorzieningenen zeker niet in de Biesboschmag plaatsvinden.• Uitnodigend vestigingsbeleid voorondernemers die duurzame, innovatievetechnologieën ontwikkelen. Wijvinden de Duurzaamheidsfabriek hiereen prachtig voorbeeld van.• Stimuleren van duurzame vervoersketenstussen onder andere openbaarvervoer, deelauto’s en fietsen.• Faciliteren van duurzame burgerinitiatievenover bijvoorbeeld energiebesparingen maatschappelijk verantwoordondernemen.• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemenis natuurlijk duurzaam ondernemen;de gemeente zet dezeondernemers jaarlijks in de schijnwerpers.• Afval bestaat niet. D66 wil inzetten ophet produceren van producten die volledighergebruikt kunnen worden. Datkan de gemeente niet zelf, maar Dordrechtkan wel stimuleren en de mogelijkhedenvoor hergebruik vergroten.Milieubewustegemeente66• Geef korting op de parkeervergunningvoor elektrische auto’s.• Voortzetten van collectieve inkoop vanzonnepanelen (SamenZonneEnergie) enstarten van nieuwe collectieve inkoopinitiatievenvan bijvoorbeeld windmolensen LED-lampen.• Onderzoek welke mogelijkheden erzijn om afvalscheiding financieel tebelonen.• Stimuleer ‘groene daken’ door goedevoorlichting: daken bedekt met plantenvoor meer groen en beter gebruik vanregenwater.• Meer schoon verkeer (fietsen en elektrischebussen) van en naar de binnenstad.8


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018• Op ons eiland zijn er vele voormalige stortplaatsen zoals de Derde Merwedehaven,Crayenstein West, de Stort van Troost en Transberg. D66pleit voor goede monitoring en duurzame inrichting. Daar waar er onverhooptproblemen ontstaan, denk aan verspreiding van het voormaligafval, moet er een gerichte oplossing uitgevoerd worden.• D66 wil dat de gemeente grootschalig gaat inzetten op isolatie vanbestaande bouw, van eigen gebouwen, particulier vastgoed en socialewoningbouw. Hier liggen enorme mogelijkheden, die veelal economischaantrekkelijk gerealiseerd kunnen worden, maar in de praktijktoch blijven liggen. Omdat de energierekening voor met name gezinnenmet een laag inkomen een groot deel van de uitgaven uitmaakt, ligt inwoningisolatie ook een sleutel voor het verbeteren van de economischepositie van deze groep. De gemeente zal hier een mix moetentoepassen van voorlichting, vereenvoudigde procedures en waarmogelijk gerichte financiële ondersteuning, bijvoorbeeld een leenfondsvoor investeringen in energiebesparing.• Wij willen onderzoeken of het, in navolging van de komst van hetstadsdistributiecentrum, zinvol is een milieuzone voor vrachtwagens inde binnenstad in te stellen.• D66 wil dat in planvorming- en inkoopprocessen van de gemeente dekosten over de gehele levensduur (levensloopkosten) van een product,gebouw of installatie worden meegewogen en daarmee dus niet alleenmaar aanschafkosten. Daarmee kiest de gemeente voor oplossingendie op de lange termijn het meest economisch en duurzaam zijn. Hetplaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen is hiervan eenvoordehandliggende concrete invulling.• Door zogenaamd ‘functioneel aanbesteden’ of aanbesteden in kleinerepercelen biedt de gemeente ook de ruimte om de innovatiekracht vanlokale en kleinere bedrijven aan te spreken.Natuurlijke omgeving• Uitbreiding van het aantal locaties met tijdelijke natuur binnen debebouwde kom op bijvoorbeeld braakliggende terreinen.• Stimuleren van stadslandbouw, vooral op die locaties waar de oogst inde directe omgeving verkocht en gebruikt kan worden door horeca,ziekenhuizen of buurtverenigingen.• De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een natuurgebied waarin agrariërswonen en werken en Dordtenaren recreëren. Voorop staat dat dit gebiedopen en behouden blijft. D66 is echter geen voorstander van deplannen die nu leiden tot onder andere een grote waterplas. Wij willendat er een inrichting komt die werkbaar is voor de agrariërs en betaalbaarvoor de stad. De jaarlijksebeheerkosten, die alleen de gemeentebetaalt, zijn in het huidige plan (2012)te hoog.• De inrichting van de openbare ruimtedraagt bij aan een groene stad; degemeente organiseert acties als ‘tegeleruit, plant erin’ voor bewoners omzoveel mogelijk groen in de stad tebrengen.• Bij het onderhouden van groenvoorzieningenis het soms nodig gebruik temaken van bestrijdingsmiddelen; alshet nodig is, kiest de gemeente watD66 betreft voor de minst schadelijkevariant.DORDRECHT, EENAANTREKKELIJKESTADEen aantrekkelijke stad is geenvanzelfsprekendheid: het vraagtveel van de inwoners, de huizen, destraten, de parken, de bedrijven ennatuurlijk de ruimte die daar tussenligt. Lang niet alle delen van onze stadzijn voor iedereen even aantrekkelijk.Dat is bijvoorbeeld op de woningmarkt temerken: huizenprijzen dalen in Dordrechtsneller en huizen staan langer te koop.Ook het aantrekken van nieuwe bedrijvenverloopt langzaam: kantoren staan leeg enop de bedrijventerreinen is nog veelruimte. Dit is niet uniek voor onze stad.De crisis maakt het voor elke gemeentemoeilijk nieuwe inwoners en bedrijven tetrekken. Maar ook de concurrentie vanonze buren Breda en Rotterdam vraagtom creativiteit. Reden genoeg om in tezetten op Dordrecht als een aantrekkelijkestad. Dit hoofdstuk gaat over de fysiekeinrichting van de stad: ruimtelijke ordening,de woningmarkt, de openbare ruimteen bereikbaarheid.66Ruimtelijke ordening:stad in balansOns uitgangspunt voor ruimtelijkeordening is dat een stad in balansmoet zijn. Iedereen moet er kunnen vindenwat hij zoekt: dus verschillende soortenwoonmilieus en verschillende soortenhuizen.9


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018• Zorg voor een volwaardige democratischeinbreng bij ruimtelijke plannen.Betrek inwoners hierbij in samenspraaken vooraf.• D66 zet zich in om waar mogelijk“uitnodigingsplanologie” te formuleren:door middel van globale, maar heldere‘spelregels’ en ‘spelregelkaarten’worden partijen verleid om initiatievente ontplooien in het gebied.Deze spelregels beperken zich wat onsbetreft tot wat niet mag – de rest magdan wel.Beweging op dewoningmarktIn Dordrecht zijn goedkopere woningen oververtegenwoordigd. Delen vande stad, die minder in trek waren, worden heringericht. Dat kan door sloopen nieuwbouw zoals nu in Dordt-West, maar daarvoor zal de komendejaren geen geld zijn. Gelukkig zijn er meer mogelijkheden. Door huizen vanbinnen aan te passen, ontstaan mogelijkheden om de woning steeds aanactuele wensen en andere functies aan te passen.Zo behouden we karakteristieke kenmerken van wijken en maken weflexibel gebruik mogelijk. Wij noemen dat: sociaal en duurzaam omvormenvan de bestaande woningen. D66 wil streven naar sociale duurzaamheiddoor het vergroten van sociale samenhang en leefbaarheid in onder meerstraten, buurten en wijken.De woningmarkt zit nog steeds opslot. De woningmarkt mist dynamiek enwordt verstoord door allerlei regels enhindernissen. Dit is een probleem voorwoningbezitters, maar ook voor veelbedrijven en dus de lokale economie.Ondanks dat dit een nationaal probleemis, vindt D66 dat de gemeente samen metbedrijven en organisaties in de stad dekoppen bij elkaar moet steken.Niet boven de partijen, maar midden in demarkt.• Ga realistisch om met nieuwbouw. Zolang de vraag er niet is, heeftgrootschalig plannen maken geen zin. Om de voorraad in de toekomstop peil te houden, moet kwaliteit voorop staan en nieuwbouw ietstoevoegen aan de stad. Door de zogenoemde verdunning, wat inhoudtdat er gemiddeld minder mensen in één huis wonen, blijft er wel eenbescheiden vraag naar nieuwe woningen. Nieuwe projecten zijn daardoorkleinschaliger, maar mogen van D66 best opvallen.• Stadswerven moet een aantrekkelijk woongebied met variatie worden,zowel in woningen door bijvoorbeeld particulier opdrachtgeverschapals in de combinatie met culturele instellingen.• Geen gedoe in de polder. Ruimte voor nieuwe bebouwing zoeken webinnen de grenzen van de bestaande bebouwing. Nieuwe uitbreidingslocatiesin het buitengebied zijn de komende decennia niet nodig.• Het bestemmingsplan Belthurepark (Golf en Wonen) is in 2008 goedgekeurd;D66 heeft toen tegengestemd. Nu is er nog bijna niets van hetplan gerealiseerd. Het huidige plan stoppen geeft echter onverantwoordefinanciële risico’s. Daarom zullen we kritisch zijn op de uitvoeringvan het plan. Voor ons is de golfbaan zeker geen absolutevoorwaarde en als er dan gebouwd moet worden, dan liever niet tenzuiden van de Zuidendijk.• Blijf de woningvoorraad differentiëren: zorg voor veel verschillendewoningen en doorstroming door bijvoorbeeld extra te bouwen voorsenioren. Als zij huizen achterlaten, komt de doorstroming op gang.• Ontwerp woningen met het oog op verschillende functies, zodat dewoningen geschikt zijn om in te wonen en voor werken, voorzieningenen recreatie. Dit vraagt om dynamische woningarchitectuur en flexibelebestemmingsplannen. Opvolgende bewoners kunnen de woning indiengewenst welstandsvrij aanpassen en de woningen zijn vrij indeelbaar.Alleen samen kan de woningmarkt inbeweging worden gebracht.• Starterslening en andere financiëlemogelijkheden worden als middel ingezetom ook jongeren de kans te geveneen woning te kopen. Hierdoor komt demarkt in beweging en wordt de vraagnaar woningen gestimuleerd.• De gemeente moet het initiatief nemenom de lokale makelaars, bouwers,kopers en anderen die belang bijde woningmarkt hebben, bijeen tebrengen. Gezamenlijk kan wordengekeken naar mogelijkheden om elkaarte helpen.• D66 wil meer ruimte voor zelfbouw eneen beperkte toetsing door de welstandscommissiein gebieden buitenhet historisch centrum.• In Dordrecht zijn bewoners geïnteresseerdin collectief opdrachtgeverschap.De gemeente gaat hierbij faciliteren metadvies en kennis en kan ruimte creërenvoor initiatieven.• Voor particulier opdrachtgeverschapmoet meer aandacht komen, zowel inbeleid, als in de uitvoering.10


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018geschiedenis geschreven met de Dordtse Synode en is een van de oudstevoetbalverenigingen van Nederland gevestigd.In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op cultureel en sportief gebied.Met de komst van het Energiehuis, de komende afronding van het Hofkwartier(Dordrechts Museum, DiEP, The Movies), het Onderwijsmuseumin gebouw De Holland en een bioscoop is Dordrecht weer met culturelevoorzieningen verrijkt. De Sportboulevard is een toonaangevend voorbeeld,waar nu vele Dordtse sporters hun sport bedrijven. Ook worden erjaarlijks landelijke topevenementen georganiseerd. Bovendien is onze stadal meerdere keren uitgeroepen tot evenementenstad van het jaar, waarmeehet ook voor niet-Dordtenaren duidelijk is dat er in Dordrecht veel tebeleven valt.Na alle investeringen is het tijd om gebruik te maken van deze voorzieningenvoor cultuur, evenementen en sport. D66 wil zich daarom richten optoegankelijkheid van de voorzieningen, de kwaliteit van gesubsidieerdevoorzieningen en partnerschappen met ondernemers en gebruikers.CultuurIedereen heeft er een mening over en iedereen heeft ermee temaken: cultuur. Het gaat dwars door alle bevolkingsgroepen en-lagen heen en verbindt mensen rondom wat ze leuk vinden (of juist niet).Cultuur vormt het DNA van de stad, het zit in onze genen. Rekening houdenmet verschillende behoeften hoort daarbij, oftewel iedere generatiezijn eigen sensatie.Een bijzondere culturele voorziening is de bibliotheek als middel bij uitstekom jezelf te ontplooien of te vermaken. Net als in heel veel anderegemeenten is onze bibliotheek een aanzienlijke kostenpost. Daarom wordtal enkele jaren gesproken over het versoberen van deze subsidie: minderwijkfilialen en deze ombouwen tot ‘biblioservicepunten’. Onze bibliotheek,een van de oudste van Nederland, staat voor de uitdaging mee te gaanmet de huidige ontwikkelingen.Op het gebied van cultuur wil D66 de komende periode hetvolgende:• Cultuur is ook ondernemen: het culturelebudget moet ingezet worden alsaanjager van de economie dooropstartpremies voor creatieve ondernemersen een divers en kwalitatief goedevenementenbeleid.De creatieve industrie wordt een steedsbelangrijker onderdeel van de economie.De gemeente faciliteert wat D66betreft deze creatieve sector metflexibele bestemmingsplannen, hetbeschikbaar stellen van industrieelerfgoed voor vestiging van ateliers ofkleine bedrijfsruimtes.• Cultuur is laagdrempelig kennismakenmet kunst, gericht op educatie. Deelnamevan cultuur in het onderwijs isvanzelfsprekend en met Dordtse initiatievenen voorbeelden aansprekend.Muziekonderwijs is hiervan bij uitstekhet voorbeeld. D66 wil dit beleid danook voortzetten.• De meer dan 1000 monumenten zijnhet Dordts cultureel erfgoed. D66 wil ditmeer toegankelijk maken voor bezoekersdoor monumenten vaker open testellen. Zo verbinden we cultuur mettoerisme en economie.• Media is bij uitstek een middel om cultuuronder de aandacht van bewonerste brengen. Als platform voor plaatselijknieuws, opinies en ideeën is een lokaleradio- en tv-zender hiervoor de aangewezenorganisatie. D66 vindt het belangrijkdat deze zender werkt met eenkleine professionele organisatie en metvrijwilligers en stagiaires, zodat lokaalmediatalent ruimte voor ontwikkelingkrijgt.• De Culturele Zondag, waar culturele instellingen, ondernemers en horecaelkaar vinden in een boeiend programma van ontmoeting, muzieken voorstellingen. Wie subsidie van de gemeente krijgt, levert eentegenprestatie, bijvoorbeeld op de Culturele Zondag.66• D66 wil graag de resterende wijkfilialen van de bibliotheek behouden.Bij een dergelijke laagdrempelige voorziening – 50%van de inwoners isbezoeker en/of lid – past een decentrale en diverse functie waarin ontmoetingen persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Samenwerkingmet ondernemers, scholen en buurtinitiatieven kunnen deze functiesverder versterken.• In de komende jaren beleven we een aantal culturele mijlpalen. In 2014is de heropening van het Hof en de opening van het Nationaal Onderwijsmuseumin gebouw De Holland en in 2018 vieren we 400 jaarDordtse Synode. Deze activiteiten zijn een opstap naar de belangrijkstemijlpaal: 800 jaar stadsrechten Dordrecht (2020). Daarom ondersteunenwe rondom deze mijlpalen initiatieven en activiteiten die Dordrechtnationaal op de kaart zetten.• Actuele literaire activiteiten in Dordrecht kunnen op onze steun rekenen,zoals de uitreiking van de Debutantenprijs voor een beginnendschrijver.12


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018Evenementen en festivalsOm de stad in de schijnwerpers te zetten, organiseren weevenementen. Evenementen dragen bij aan het imago van de stad.Uitgangspunt hierbij is kiezen voor de kwaliteit en niet voor de kwantiteit;zo moet de Kerstmarkt bijvoorbeeld echt op Kerst gericht zijn en niet opde grootte van de markt.Het Statenplein is het Dordtse evenementenplein; dat betekent dat groteevenementen, zoals Big Rivers, ook op marktdagen gebruik van het Statenpleinkunnen maken. Uiteraard is er een goed alternatief voor de marktop het Bagijnhof en Achterom.Evenementen, gericht op jongeren, vinden plaats bij het Energiehuis en inhet verlengde hiervan tijdens het Wantijpopfestival. Grote evenementenkunnen ook plaatsvinden op het parkeerterrein van de Sportboulevard;een uitstekende locatie voor bijvoorbeeld de Dordtse Kermis en Boulevardof Dance.De vrijwilligers, die de evenementen mogelijk maken, worden geconfronteerdmet toenemende regels en veiligheidseisen. D66 vindt dat degemeente hen zou moeten ondersteunen met training en voorlichting.SportSport verbroedert. Sport bevordert de gezondheid. Sport verbindt.Er zijn vele sportverenigingen, die de veelzijdigheid van Dordrecht onderstrepen:van aikido tot voetbal en van korfbal tot jeu de boules. In dezetijd van crisis is het van belang om in sport te blijven investeren.D66 doet dat op diverse manieren:• De sportaccommodaties in de wijken worden niet verplaatst voornieuwbouwprojecten. Vooral in de wijken worden zij multifunctioneelgebruikt bijvoorbeeld voor gymles van het basisonderwijs of voorjongerenwerk. Dat wil D66 behouden.• Jong geleerd, oud gedaan: op de basisscholen blijft lichamelijkeoefening, de gymles, een belangrijk middel om kinderen tot sporten testimuleren. Het schoolzwemmen in nieuwe stijl blijft wat ons betreftvoortbestaan.• Sport is voor iedereen toegankelijk. Als ouders niet voldoende geldhebben, mag dat voor kinderen geen belemmering zijn om lid teworden van een sportvereniging.• Sportverenigingen draaien op vrijwilligers; deze activiteiten tellen meeals maatschappelijk relevant werk bij het beoordelen van aanvragenvoor bijstand en re-integratie.• De gemeente ondersteunt de besturen van sportverenigingen bij hunvrijwilligersbeleid.• De Betaald Voetbal Organisatie FC Dordrecht verdient erkenning enwaardering met hun prestaties en beleid. De plannen over een nieuwstadion of renovatie van het huidige stadion zullen wij op haalbaarheidbeoordelen. FC Dordrecht krijgt wat D66 betreft geen overheidssteun,maar kan wel financieel beloond worden voor de levering van diensten,zoals wijkvoetbal.• De Sportboulevard heeft een belangrijke recreatieve functie. Daaromis het belangrijk dat de Sportboulevard het hele jaar geopend is. Degeplande zomersluiting van drie weken tijdens de schoolvakantie wordtals het aan D66 ligt ongedaan gemaakt.DORDRECHT, EEN GE-ORGANISEERDE STADD66 wil een openbaar bestuur dattoegerust is op zijn taken en zodicht mogelijk bij de mensen isgeorganiseerd. Een democratischbestuur is een belangrijke waarborg vanonze vrijheid. Goed bestuur is toegankelijk,transparant en controleerbaar.Macht en tegenmacht zijn in evenwicht enmensen moeten directe invloed op hetbestuur kunnen uitoefenen. Goed enbetrouwbaar bestuur is van vitaal belangvoor de democratie. Bestuurders moetencontroleerbaar zijn en besluitvormingtransparant. Diverse incidenten rondomintegriteit van lokale bestuurders, gelukkiggeen Dordtse, hebben deze noodzaakalleen maar onderstreept.Als je kijkt naar de rol van het gemeentebestuurin de stad, dan is deze duidelijk inde afgelopen jaren veranderd. Degemeente is geen ‘supermacht’ die alleenbepaalt wat er gebeurt. Wij realiseren onsdat de overheid alleen samen met inwoners,bedrijven en organisaties resultatenkan behalen.Het is toch prachtig als mensen metelkaar, zonder bemoeienis van degemeente of bedrijven, oplossingenvinden voor problemen dicht bij huis?!Uiteraard lukt dat niet voor alle problemen.Maar ook dan hoeft de gemeente niet deeerste partij te zijn die te hulp geroepenwordt. Dit vraagt om een gemeentebestuurdat hiervan doordrongen is en uitzichzelf een bescheiden rol kiest. Wel eenopstapje of een steuntje in de rug zijn,maar minder bepalen en verbieden, en alshet nodig is ingrijpen en handhaven.Voor D66 wordt een georganiseerde stadgeleid door een transparant bestuur, dathaar financiën op orde heeft.Financiën op ordeFinancieel wacht de gemeentezware tijden. Er zullen keuzesgemaakt moeten worden om het huishoudboekjevan de gemeente sluitend tekrijgen.D66 wil de financiën op orde krijgenlangs verschillende lijnen:13


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018• D66 vindt dat de gemeente toe moet naar structureel begrotingsevenwicht.Dat wil zeggen dat inkomsten en uitgaven in evenwicht moetenkomen zonder daarvoor in te teren op reserves of te leunen op deopbrengsten van het verkopen van bezittingen zoals grond.• Bij bezuinigingen wil D66 dat de gemeente eerst expliciet uitspreektwat haar kerntaken zijn (bijvoorbeeld openbare ruimte, mobiliteit,uitvoering bijstand). Bezuinigingen moeten vooral de activiteiten dieniet tot de kerntaken behoren treffen.• Als er bezuinigingen nodig zijn dan moet de gemeente eerst naarhaar uitgaven kijken, voordat zij de onroerendezaakbelasting (OZB)verhoogt. Mocht ze toch de OZB verhogen, dan vindt D66 dat degemeente daarover bij het aanslagbiljet verantwoording moet afleggenen uitleggen waarom zij de OZB verhoogt en waaraan zij dit gelduitgeeft.• Om de financiële druk te beperken vindt D66 dat de gemeente niet debezuinigingen van het rijk moet opvangen. Als er geen/minder geld uitDen Haag komt, zal de activiteit aangepast/verminderd worden.• Om de controlerende rol van de Gemeenteraad naar behoren uit tevoeren is het noodzakelijk dat de gemeentefinanciën transparant, tijdigbeschikbaar en volledig verantwoord zijn. Een actieve gemeentelijkerekenkamercommissie is volgens D66 een nuttig instrument voor degemeenteraad.• Ook de komende jaren verwacht D66 bezuinigingen. Wanneer dit tenkoste gaat van arbeidsplaatsen bij de gemeentelijke organisatie stuurtD66 aan op selectie op basis van kwaliteit. Voorkomen moet wordendat bezuinigingen vooral ten koste gaan van jong talent of juist alleenervaren medewerkers treffen. Leeftijd mag nooit het enige criteriumzijn.• Bij het invullen van bezuinigingen durft D66 inwoners actief te betrekken.De gemeenteraad hoeft bezuinigingen niet over de burger uit testorten, maar kan ook het te bezuinigen bedrag vaststellen en inwonersde kans geven dit bedrag in te vullen of alternatieve ideeën te presenteren.• Subsidies zijn wat D66 betreft altijd tijdelijk en worden periodiekgeëvalueerd.• Grondpolitiek heeft in het verleden bijgedragen aan de gemeentebegroting.Nu de woningmarkt op slot zit, is de negatieve kant – hetnemen van een miljoenenverlies – zichtbaar geworden. D66 wil datgrondpolitiek op basis van zichtbare, realistische, controleerbare enbegrijpelijke uitgangspunten gevoerd wordt. D66 wil een gemeente diede ruimtelijke ordening stuurt via bestemmingsplannen en niet door hetinnemen van grondposities.• D66 is voorstander van referenda diebesluiten van de gemeenteraad kunnencorrigeren of bevestigen, mits hetinitiatief afkomstig is van de inwoners.De gemeentelijke referendumverordeningmoet dit dan ook mogelijk maken.• Dordtenaren krijgen doelmatige enklantvriendelijke dienstverlening van degemeente. D66 kiest voor een aanpakmet vermindering van overbodige entegenstrijdige regelgeving, waarbij devraag van de burger en van bedrijvenhet uitgangspunt is.• De gemeente is bereikbaar en geeftantwoord. D66 verlangt van het stadsbestuureen snelle, duidelijke en begrijpelijkeafhandeling van brieven ene-mails binnen de afgesproken termijnvan zes weken.DORDRECHT EN DEDRECHTSTEDENBij het besturen van een gemeente komtveel kijken. Zeker de komende jaren,waarin er nog meer taken naar gemeententoekomen.Dordrecht is een sterke gemeente diedeze taken aan kan, maar er zijn redenenom samenwerking te zoeken. Bijna allegemeenten in Nederland zijn daarmeebezig. Gelukkig lopen de Drechtstedenhierin voorop.De gemeenschappelijke regeling Drechtstedenis een samenwerkingsverband tussende gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht,Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,Alblasserdam en Sliedrecht.Een transparant bestuurDe overheid is er voor u. De mening van alle Dordtenaren doet er toe.D66 wil dat het gemeentebestuur luistert naar wat zich in de gemeente afspeeltvoordat zij overgaat tot daden.• In samenspraak moet de eerste stap zijn: luisteren naar bewoners, naarwat hun wensen, zorgen en ideeën zijn. Uiteraard laat de gemeentealtijd zien wat er met de inbreng van bewoners is gebeurd en laat zij insamenwerking met de burgers de initiatieven van burgers bloeien. Dehouding van D66 is hierbij ‘ja, tenzij’.• Het burgerinitiatief (per straat, wijk of voor de gehele stad) om onderwerpenop de politieke agenda te krijgen, ondersteunt D66 van harte.Naast het burgerinitiatief kan men ook de gemeenteraad vragen eenSprekersplein over een bepaald onderwerp te organiseren.6614


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018Deze gemeenten werken intensief samen op sociaal gebied, gemeentelijkedienstverlening, arbeidsmarkt en ruimtelijke aanpak. Het dagelijksbestuur wordt aangestuurd door de Drechtraad, waarin één vertegenwoordigerper politieke partij per gemeente zitting heeft. De Drechtraadwordt dus niet direct gekozen; het is een stap in de goede richting, maargeen directe volksvertegenwoordiging.D66 ziet de resultaten die zijn geboekt: meer slagkracht door samenwerking,goedkopere uitvoering door samenwerking en betere dienstverleningdoor samenwerking. Deze resultaten moeten de komende jaren wordenuitgebouwd.Maar D66 heeft ook zorgen. Komen de beslissingen niet steeds verdervan de inwoners af te staan? Blijven de deelnemende gemeenten welbaas in eigen huis? Is er voldoende controle mogelijk op de uitgaven vande Drechtsteden? Wij blijven positief deelnemen aan de samenwerking,maar vragen ook steeds aandacht voor onze zorgen.Daarnaast moet samenwerking altijd een middel blijven en geen doel opzich. Daarom wil D66 dat de gemeente een eigen slagkrachttoets uitvoert:is de gemeente bestuurlijk en financieel in staat haar taken uit te voeren?En zijn de bestaande samenwerkingsverbanden tussen gemeenten enbovengemeentelijke regelingen effectief? Ook is het verstandig dat hetgemeentebestuur in kaart brengt welke bovengemeentelijke samenwerkingenen regelingen er zijn en hoe de democratische controle hierop plaatsvindten of deze controle voldoet.Hieronder leest u wat de Drechtsteden doen en waar D66Dordrecht zich voor in zet in de Drechtraad:• Economie en Arbeid: de arbeidsmarkt is regionaal. D66 vindt dat er eengoede aansluiting tussen Ondernemers en Onderwijs moet zijn. DeOverheid (lees Drechtsteden) helpt hierbij. Als men geen werk kan vinden,biedt de Sociale Dienst voor een tegenprestatie een uitkering. DeParticipatiewet wordt, als die straks is aangenomen, ook door deDrechtsteden uitgevoerd.• Regionale ontwikkeling van bedrijventerreinen en herstructurering vanbestaande terreinen: naast dat dit leegstand bestrijdt is dit ook duurzamer.De Drechtsteden hebben ook een gezamenlijke kantorenvisie.• Duurzaamheid: D66 zet in op het langetermijndenken; daar waarmogelijk geen vervuilende activiteiten, we stimuleren bewoners totduurzaam denken en ontplooien geen activiteiten, die de markt al succesvoldoet. D66 staat voor duurzaamheid. Lokale milieuplannen moetenin regionale samenwerking op elkaar afgestemd en gesteundworden, bijvoorbeeld de collectieve inkoop van zonnepanelen.• Externe veiligheid: dwars door de Drechtsteden lopen spoor, snelwegenen rivieren. Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt grote risico’smet zich mee, net als de grote bedrijven die met deze stoffen werken.D66 is blij met de behaalde subsidie voor de eerste maatregelen voorverbetering van de Externe Veiligheid en zal zich inzetten voor anderegoede en haalbare plannen om de externe veiligheid te verbeteren.• Mobiliteit gaat verder dan de Dordtse gemeentegrenzen. Bereikbaarheidvan de Drechtsteden is belangrijk voor onze bewoners maar ookvoor de bedrijven. Daarom zet D66 in op behoud van alle intercity’s viaDordrecht Centraal, pleiten we voor verbreding van de A15, betereaansluitingen van de N3 op de A16 en A15, uitbreiding van de waterbus(ook in de avonduren), op elkaar aansluitend openbaar vervoer inde regio en veilige, vrij liggende fietspaden• Wonen: Binnen de Drechtsteden worden al jaren afspraken gemaaktover nieuwe woningbouw. Hiermee wordt geprobeerd diversiteit in hetwoonaanbod aan te brengen en alsregio aantrekkelijk aanbod voor(nieuwe) bewoners te realiseren.Ondanks de huidige crisis wil D66vasthouden aan deze manier vanwoningbouwverdeling, daarbij debouwgrenzen van Dordrecht respecterend.• De decentralisatie Jeugdzorg is eennieuwe kans om het kind centraal testellen. D66 is voorstander van decentralisatievan de verantwoordelijkheidvoor Jeugdzorg naar gemeenten,omdat zo de zorg voor het kind zoveelmogelijk in de eigen omgeving kan wordengeorganiseerd en het eenvoudigerwordt een verbinding tussen school enzorg tot stand te brengen.Hulpverlening moet vooral gebruikmaken van de eigen kracht vangezinnen.• Wmo en AWBZ betaalbaar en zorgzaamzijn de sleutelbegrippen.D66 wil dat de zorg in de buurt vanmensen wordt georganiseerd. Zorg iseen voorziening die de gemeente kantoekennen als er geen andere mogelijkhedenmeer zijn zoals mantelzorg doorfamilie, vrienden of kennissen. De klantenvan de Wmo en AWBZ zijn verenigdin cliëntenraden. Deze krijgen wat D66betreft een grotere invloed op hetbeleid en helpen bij de beoordelingvan zorgaanbieders.• Cultuur: het verbinden van de regio kanook via cultuur. De gemeenten hebbenallen een culturele voorziening ofpodium, waarbij D66 pleit voor het samenbrengenvan de programmeringenom te komen tot een compleet aanbodvoor de bewoners.• De regionalisering kent bestuurlijkegevolgen: D66 vraagt een competentbestuur, een simpele opzet van besluitvormingmet participatie van bewoners.Daarmee komt de Drechtraad in positiedoor betere verantwoording.• Beslissingen van de Drechtstedenmoeten op een goede manier onderde aandacht van de inwoners wordengebracht.Het is een goed idee naast communicatieeen regionale referendumverordeningop te stellen. Sommigebelangrijke beslissingen lenen zichhier goed voor en kunnen zo meeronder de inwoners gaan leven.15


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018IN DE WIJKENAlle wijken• De buurt is van de bewoners; daarom betrekken we bewoners bijonderhoud en vragen we goede ideeën om samen uit te voeren.• Zet in op activiteiten die de samenhang in een wijk vergroten.Ontmoet je buren.• Meer bankjes in wijkwinkelcentra en in de winkelstraten van hetcentrum.• Iedere wijkcontainer krijgt een zijklep voor klein afval ter voorkomingvan zwerfvuil.• Zorg voor de omgeving en voor iedere wijk parkeerbeleid op maat.Binnenstad• Meer studentenwoningen en woningen voor jongeren.• Wonen boven winkels wordt gestimuleerd.• Waar kansen zich voordoen uitlaatplaatsen voor honden.19e-Eeuwse Schil• Uitvoeren van het wijkverkeersplan.• D66 is tegen afsluiting van de Groenedijk.• Leegstaande kantoren krijgen een nieuwe bestemming.Sterrenburg• Goed onderhoud van wegen.• Voldoende activiteiten voor jongeren en speelplekken voor iedereleeftijd.• Zorgvuldig omgaan met het groen bij uitbreiden van parkeergelegenheid.• Geen woningbouw in de polders plannen; Belthurepark enkel ondergoede voorwaarden uitvoeren.• Het project Buurt Bestuurt draagt bijaan veiligheid.• Geef het Gouveneursplein weer terugaan de bewoners.Nieuw Krispijn• Speelgelegenheid voor kinderen vanelke leeftijd.• 24 uur per dag een veilig Weizigtpark.• Het winkelbestand aan het Pauluspleinin stand houden en opplussen.Dubbeldam• Het Damplein blijft een volwaardigwijkwinkelcentrum.• Het veer bij Kop van ’t Land blijft instand.• Geen woningbouw in de poldersplannen; Belthurepark enkel ondergoede voorwaarden uitvoeren.Stadspolders• Zorgvuldig omgaan met het groen bijuitbreiden van parkeergelegenheid.• De wijkbibliotheek blijft.• Een veilige fietsoplossing bij rotondeGroene Zoom.• Het veer bij Kop van ’t Land blijft instand.Crabbehof• Minder gestapelde flats en meer (grotere) eengezinswoningen.• Wijkbibliotheek blijft.• Het winkelcentrum Crabbehof krijgt ondersteuning bij renovatie.Wielwijk• Luchtkwaliteit langs de A16 moet verbeteren.• Uitvoering van de plannen de Tromptuinen en de omlegging van deverkeersweg.• Blijven investeren in de opbouw van de wijk en de onderlingecontacten van bewoners.Staart• Onderhoud langs de Wantijoever altijd in samenspraak met bewoners.• Voldoende activiteiten voor jongeren.• Het fietspad langs de Baanhoek groener aankleden.Het Reeland• Meer seniorenwoningen in de wijk.• De Vogelbuurt krijgt met herstructurering een nieuwe kans.• Er komt een bestemming voor de school aan de Reeweg Oost(voormalige lts).Oud Krispijn• Blijven investeren in de opbouw van de wijk en onderlinge contactenvan bewoners.• Zorg voor voldoende hufter-bestendige speeltoestellen.6616


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018KANDIDATENLIJST GEMEENTERAADS-VERKIEZINGEN 20141. Nelleke de Smoker2. Johan Reumers3. Paul Tiebosch4. Jan Paul Schuiten5. Stefan Hoogeveen6. Kees van Klink7. Kors Hofman8. Leo Schurink9. Mark Uilhoorn10. Isabel Elias11. Tamara Bonnema12. Hans Scherpenzeel13. Karin Tempelaar14. Evelyn Schellekens15. Hans Bloemen16. Jan Piet de Vries17. Petra de Visser18. Arjan Hamberg19. Johan Borsten20. Mark van Hillo21. Peter Andersson22. Ad de Smoker23. Sebastiaan de Krom24. Bert Veerman25. Bill Hermsen26. Jeroen Sorbi27. Cees van der Teen28. Herman Veenenbos29. Klaas Langerak30. Jan Willem van Dongen6617


D66 Dordrecht

Similar magazines