11.07.2015 Views

20081021 Besluitenlijst b&w - Gemeente Hengelo

20081021 Besluitenlijst b&w - Gemeente Hengelo

20081021 Besluitenlijst b&w - Gemeente Hengelo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Openbare besluitenBurgemeester en Wethouders van <strong>Gemeente</strong> <strong>Hengelo</strong>dinsdag 21 oktober 2008Aanwezig:Afwezig:Kerckhaert (burgemeester), Bron, Otten en Ter Ellen (wethouders), Licht (gemeentesecretaris),Meijvis (loco-gemeentesecretaris)Oude Alink en Weber (wethouders)AAgendapunt: A1 Datum: 21-10-2008 Portefeuillehouder: WeberOnderwerp: Subsidieprogramma Sport en Bewegen 2008 en 2009 (240740)Besluit: 1. In te stemmen met het subsidieprogramma Sport en Bewegen 2008.2. In te stemmen met het subsidieprogramma Sport en Bewegen 2009.Toelichting:Jaarlijks stelt het college het subsidieprogramma Sport en Bewegen vast. Dit programma omvat achtregelingen variërend van stimulerings-, investerings-, waarderings- tot compensatiesubsidie. Voor nu zijn deprogramma’s Sport en Bewegen 2008 en 2009 vastgesteld.Agendapunt: A2 Datum: 21-10-2008 Portefeuillehouder: Oude AlinkOnderwerp: Uitvoering Impuls brede scholen, sport en cultuur (250913)Besluit: 1. te starten met vijf pilotprojecten Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur:a. Muziekproject ( muziekschool/basisonderwijs):b. Do it! (Metropool/voortgezet onderwijsc. 3 e uur bewegingsonderwijs zwembad (Twentebad/basisonderwijs)d. clinics onderwijs en bijdrage FBK-organisatiee. “Scoren in de wijk (basisonderwijs/FC Twente)2. in het najaar 2008 de visie op de Impuls vast te stellen.Toelichting:De gemeente <strong>Hengelo</strong> neemt deel aan de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Deze subsidieregelingvanuit het Rijk maakt het mogelijk combinatiefunctionarissen aan te stellen: een functie waarbij eenwerknemer ten behoeve van twee werkterreinen werkzaam is. Concreet houdt dit in dat een werknemerbijvoorbeeld een aantal uren in het onderwijs werkzaam is en daarnaast in de sport- of cultuursector werkt.Doel is onder andere te komen tot een structurele aanpak waarbij samenhang en duurzame samenwerkingtussen onderwijs en partners op het gebied van welzijn, zorg, sport/bewegen, kunst/cultuur en kinderopvangbereikt wordt. Om dit doel te bereiken kiest de gemeente <strong>Hengelo</strong> voor een getrapte invoering. Er wordtgestart met een 5-tal pilotprojecten in het schooljaar 2008-2009:1. Muziekproject ( muziekschool/basisonderwijs):2. Do it! (Metropool/voortgezet onderwijs3. 3 e uur bewegingsonderwijs zwembad (Twentebad/basisonderwijs4. clinics onderwijs en bijdrage FBK-organisatie5. “Scoren in de wijk (basisonderwijs/FC Twente)Door deze pilots kan ervaring opgedaan worden met deze nieuwe functies. Mede op basis van dezeervaringen wordt de lange termijn visie op de inzet van de combinatiefunctionarissen vastgesteld (najaar2008). Belangrijk is dat een integrale aanpak wordt opgezet die past binnen de Brede Schoolvisie van degemeente <strong>Hengelo</strong>.Agendapunt: A3 Datum: 21-10-2008 Portefeuillehouder: WeberOnderwerp: Basisproject aanpak zwerfafval (255120)Besluit: 1. Basisproject aanpak zwerfafval vast te stellen;2. De directie opdracht te geven het plan van aanpak uit te werken en de subsidieaanvraag voor tebereiden;3. De raad hierover te informeren.Toelichting:<strong>Gemeente</strong> <strong>Hengelo</strong> heeft subsidie gekregen voor het uitvoeren van een nulmeting zwerfafval en het opstellenvan een basisproject zwerfafval. Hiermee beoogt de gemeente vermindering van de hoeveelheid zwerfafvalte bewerkstelligen, hetgeen moet leiden tot een hogere waardering van de openbare ruimte.Uit de probleemanalyse (nulmeting) blijkt dat de aanpak van zwerfafval en illegale dump geen eenvoudigeopgave is, daar dit vooral wordt veroorzaakt door vele betrokkenen. Het is nadrukkelijk niet alleen eenkwestie van meer vegen en opruimen. Dit zou neerkomen op slechts het bestrijden van de gevolgen,symptoombestrijding in plaats van in te zetten op preventie. In het plan van aanpak richt gemeente <strong>Hengelo</strong>zich hoofdzakelijk op gedragsverandering, het bieden van voorzieningen en het efficiënt opruimen vanzwerfafval en illegale dump. Locaties die tijdens de nulmeting niet het gewenste beheerniveau hadden, zoalsde omgeving rondom horeca, krijgen daar waar mogelijk, extra aandacht. Een communicatiecampagne moetinwoners bewust maken van de eigen rol die zij hebben in de bestrijding van de zwerfafvalproblematiek. Ookhandhaving en "lik op stuk"-beleid ziet gemeente <strong>Hengelo</strong> als belangrijk instrument om de hoeveelheidzwerfafval te verminderen.Pagina 1 van 4


Agendapunt: A4 Datum: 21-10-2008 Portefeuillehouder: Oude AlinkOnderwerp: Vaststellingsovereenkomst OPOA (252606)Besluit:Toelichting:1. in te stemmen met het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met de Stichting OPOA2. De kosten ad € 40.000 te dekken uit de post OnvoorzienHet administratiekantoor BOOT was in de jaren 1996 - 2004 een onderdeel van de gemeente <strong>Hengelo</strong> dat deadministratie verzorgde voor verschillende onderwijsorganisaties in de regio. Eén daarvan was de StichtingOpenbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA). In deze periode heeft OPOA een uitkering uit hetVervangingsfonds ontvangen voor het inzetten van een medewerker voor vervangen die zelf buitengewoonverlof had. Later bleek dat deze uitkering onterecht is geweest en OPOA heeft deze terug moeten betalen.OPOA verwijt BOOT dat de administratieve ondersteuning niet goed is geweest maar BOOT brengt daartegenin dat OPOA zich niet heeft gehouden aan de afspraken over de werkzaamheden. Het is inmiddels allange tijd geleden en de medewerkers die er toen mee te maken hadden zijn òf niet meer werkzaam bijOPOA of de gemeente òf beschikken niet meer over de werkdossiers waarmee zijn hun gelijk kunnenbewijzen. In overleg tussen gemeente en OPOA is nu besloten het boek te sluiten en de kosten te delen.Agendapunt: A5 Datum: 21-10-2008 Portefeuillehouder: WeberOnderwerp: Beantwoording vragen GroenLinks over kap eik Jan Steenstraat (255122)Besluit:Toelichting:In te stemmen met de beantwoording van de vragenIn de vergadering van de Raad van 27 mei 2008 heeft de fractie van Groenlinks tijdens het vragenhalfuurvragen gesteld over de kap van een eik op het perceel aan de Jan Steenstraat 2. Het college heeft dezevragen schriftelijk beantwoord. Naar aanleiding van deze vragen zal de verordening worden aangepast enoverleg worden gestart over compensatie voor de gekapte boom.Agendapunt: A6 Datum: 21-10-2008 Portefeuillehouder: WeberOnderwerp: Aanpassen bomenverordening (248588)Besluit:Toelichting:De raad voorstellen de eerste wijziging van de Bomenverordening gemeente <strong>Hengelo</strong> vast te stellen.In 2007 heeft de raad de Bomenverordening gemeente <strong>Hengelo</strong> vastgesteld. Naar aanleiding van eenincident heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld in de gemeenteraad die nu leiden tot aanscherpingvan de definities in art. 1.7 van de bomenverordening. Besloten is de definitie van een vergunningvrije boomin artikel 1.7 van de Bomenverordening als volgt te wijzigen:Vergunningvrije boomBoom met een stamdiameter kleiner dan 20 cm. op gemeentegrond en kleiner dan 30 cm. opparticuliere grond alsmede iedere boom op een particuliere bebouwde kavel kleiner dan 300 m²,waarvoor geen kapaanvraag nodig is.En aan artikel 1.7 van de Bomenverordening toe te voegen:Bebouwde kavelEen aaneengesloten stuk grond met bijbehorende bebouwing.Daarnaast is besloten de compensatietabel voor kappen en rooien bomenrij, boomgroep en vrijstaande boomzoals opgenomen in bijlage twee van de verordening te vervangen. Volgens de huidige compensatietabelhoeven alleen (zeer) goede bomen die gekapt worden te worden gecompenseerd. Dit betekent in de praktijkdat matige en slechte bomen niet gecompenseerd worden. Dit vinden wij onwenselijk. Besloten is dan ookom alsnog matige en slechte bomen in het schema op te nemen.Agendapunt: A7 Datum: 21-10-2008 Portefeuillehouder: KerckhaertOnderwerp:Besluit:Toelichting:Beantwoording schriftelijke vragen VVD over overwegingen Overijsselse Ombudsman over klacht Schothuis(248354)Beantwoording raadsvragen VVD-fractieDe VVD-fractie heeft het college van B&W vragen gesteld. De vragen zien op een klacht die is ingediend naaraanleiding van de gang van zaken rondom de Troelstrastraat-Sloetsweg. In zijn antwoord gaat het college inop de klachtenprocedure in het algemeen en de klacht met betrekking tot de Troelstrastraat in het bijzonder.Aangegeven wordt dat er inderdaad het een en ander mis is gegaan, maar dat dit ook is verbeterd. En danniet alleen voor deze klacht maar in het algemeen. Overigens is de raad hiervan al bij brief van 28 augustus2008 door het College geïnformeerd.Pagina 2 van 4


Agendapunt: A8 Datum: 21-10-2008 Portefeuillehouder: WeberOnderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen BurgerBelangen over het Binnenstadsdebat (254936)Besluit:Toelichting:De raadfractie van Burgerbelangen middels bijgevoegde brief te antwoorden op de vragen die zij schriftelijkgesteld heeft over het Binnenstadsdebat.De raadsfractie van BurgerBelangen heeft het college een aantal vragen gesteld over de voortgang van hetBinnenstadsdebat. De fractie heeft met één van de werkgroepen van het Binnenstadsdebat gesproken engemerkt dat er zorgen zijn over het ontbreken van een totaalvisie bij de gemeente. De fractieBurgerBelangen vraagt het college tevens een reflectiegroep in te stellen om de ontwikkelingen in debinnenstad te blijven volgen en te beoordelen. Inmiddels heeft het college besloten om een aantalvervolgacties uit te gaan voeren: Er komt een integrale bomenstructuur voor de binnenstad, zodat hetmogelijk wordt planmatiger en meer gestructureerd dan voorheen om te gaan met het groene karakter vande binnenstad. Ook wordt gewerkt aan een stappenplan voor de middellange en lange termijn terverbetering van de binnenstad. Verder wordt voor de korte termijn een begin gemaakt met het planten van 4of 5 statige bomen aan de kant van de Brinkstraat. Er komt een nieuwe invulling van de kiosk. Op ditmoment voert de gemeente gesprekken met ondernemers die geïnteresseerd zijn om zich in de marktkioskte vestigen. De gemeente voert ook gesprekken met de eigenaar van de Brinktoren over renovatie. Daarbijligt het accent op het afmaken van de bovenkant en nieuwe lichtreclames. Voor de Lichtlindes wordt eennieuw lichtplan gemaakt wat mogelijk wel aanspreekt bij het <strong>Hengelo</strong>se publiek.Participatie burgersHet college wil nu zo snel mogelijk beginnen om uitvoering te geven aan bovengenoemde acties. Hieroverworden de burgers van <strong>Hengelo</strong> via verschillende kanalen geïnformeerd, onder andere door eeninformatiemarkt. Met het instellen van een reflectiegroep voldoet het college aan de wens van de raad. Dezereflectiegroep zal bestaan uit (enkele van) de leden van de Expertgroep Binnenstadsdebat, aangevuld meteen aantal nieuwe leden. De Expertgroep speelde tijdens het Binnenstadsdebat een belangrijke rol in deverwerking van de ideeën van de inspraak bij het BinnenstadsdebatBAgendapunt: B1 Datum: 21-10-2008 Portefeuillehouder: OttenOnderwerp: Benoeming leden Wsw raad (253952)Besluit:Toelichting:Te benoemen tot lid van de Wsw-raad voor de duur van 4 jaar dhr. I.E.F. Nadorp en dhr.N.B.J. Leferink.De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is per 1 januari 2008 gewijzigd. <strong>Gemeente</strong>n moeten Wswgeïndiceerdenmeer bij het vormgeven van het Wsw-beleid betrekken. In een door de raad d.d. 23 juni 2008vastgestelde verordening is de wijze waarop hieraan invulling dient te worden gegeven, vastgelegd. Hetcollege besluit de twee voorgedragen personen uit <strong>Hengelo</strong> voor de duur van 4 jaar te benoemen.Agendapunt: B2 Datum: 21-10-2008 Portefeuillehouder: WeberOnderwerp: Wijziging tarieven sportaccommodaties (253312 / 253313)Besluit:Toelichting:De raad voor te stellen:de wijziging van de verordening regelende de vergoedingen voor het gebruik van gemeentelijkesportaccommodaties door sportverenigingen, groepen en scholen vast te stellen.In het Spoorboek Planning en Control 2009 is vermeld, dat voor de tarieven een uitzettingspercentage van4,25% moet worden gehanteerd. De tarieven in de bij de verordening behorende tabel zijn derhalve met4,25% verhoogd. Voor het Twentebad zijn een aantal tarieven met meer dan 4,25% verhoogd in verbandmet afrondingen, terwijl diverse andere tarieven niet zijn verhoogd, waardoor de gemiddelde prijsstijgingniet boven de 4,25% komt. Door de aanleg van een overkapping over het buitenbassin van het Twentebad inde periode september t/m april is expliciet nu een uurtarief voor zowel training als wedstrijden in deverordening opgenomen.Pagina 3 van 4


Agendapunt: NO Datum: 14-10-2008 Portefeuillehouder: BronOnderwerp: Discussienota kernvoorraad 2008 – 2015 (254408)Besluit: 1. Kennis te nemen van de discussienota kernvoorraad 2008 – 20152. Ter bespreking voor te leggen aan de raadscommissie Fysiek op 30-10-2008Toelichting: Aanleiding voor de discussienotitie ‘Kernvoorraad 2008 - 2015’ is de discussie in de commissie fysiek van 13mei 2008 in het kader van de bespreking van de notitie woningbouw, het prioriteitenvoorstel woningbouw enhet Convenant Wonen. De discussie richtte zich onder andere op de gewenste omvang van de kernvoorraadin relatie tot de herstructureringsopgave. De discussie is samengevat tot de volgende drie hoofdthema’s:1. De spanning tussen de omvang versus samenstelling van de kernvoorraad.2. De ambitie van de herstructurering van de sociale huurwoningvoorraad.3. De positie van de huurder in de huidige situatie van schaartse.De uitwerking van de 3 hoofdthema’s vormt het hart van deze discussienotitie, waardoor ook de grondslagontstaat voor het sluiten van prestatieafspraken.Agendapunt: NO Datum: 14-10-2008 Portefeuillehouder: WeberOnderwerp: Bezwaarschrift Awb tegen weigering bouwvergunning aan de Libellestraat (252315)Besluit:Toelichting:Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften ongegrond verklaren enhet bestreden besluit handhaven.Het is de commissie gebleken dat voor het betreffende gebied geen nieuwe stedenbouwkundigeontwikkelingen geldt. Evenmin past het bouwwerk binnen het nieuwe planologische regime. Dit heeft tot hetgevolg dat bouwwerk (het plaatsen van een wand) in de huidige situatie nog steeds illegaal geplaatst is endat het in de oude normale legale toestand dient te worden teruggebracht. Er zijn immers geenmogelijkheden om het bouwwerk te legaliseren.Agendapunt: NO Datum: 14-10-2008 Portefeuillehouder: WeberOnderwerp: Bezwaarschrift Awb betreffende kapvergunning 53 bomen t.b.v. plan Medaillon (244203)Besluit:Toelichting:De bezwaarschriften conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften ongegrond verklaren enhet bestreden besluit handhaven.De commissie concludeert dat de natuurwaarden, Landschaps- en stadswaarden en recreatieve waarden bijde verlening van de onderhavige kapvergunning niet in het geding zijn. Derhalve is de commissie vanoordeel dat de kapvergunning terecht en op juiste gronden is verleend. De overige gronden van bezwaar diezijn aangevoerd richten zich voornamelijk op aspecten die voor de vaststelling van debestemmingsplanprocedure en de gevoerde artikel 19, lid 2 WRO procedure van belang zijn en richten zichniet tegen de verleende kapvergunning an sich. Deze bezwaren worden reeds meegenomen in debehandeling van de voornoemde procedures en zullen bij de behandeling van de onderliggendebezwaarschriften ter zijde worden gelegd. De overiqe bezwaren worden ongegrond verklaard.Aldus vastgesteldDe secretaris,de burgemeester,Pagina 4 van 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!