GEZOCHT: LEDEN M/V - Chiro

static.chiro.be
  • No tags were found...

GEZOCHT: LEDEN M/V - Chiro

gezocht: leden m/v


INLEIDINGWaarschijnlijk neem jij dit bundeltje ter hand om ideeën op te doen over waar enhoe je kunt werven. Je bent op zoek naar concrete acties en cruciale tips. Misschienomdat er sleur komt op jullie jaarlijkse wervingsactie of misschien omdat de wervingsnoodhoog is? Wel, we zullen je niet teleurstellen! In het eerste deel van ditboekje reiken we je algemene tips en uitgangspunten aan met daarbovenop tal vancreatieve wervingsideeën die misschien wel toepasbaar zijn op jouw groep. Copypastezal soms mogelijk zijn, maar beter is het misschien wanneer je je laat inspirerendoor enkele van de ideeën en wanneer je aan het variëren en fantaseren slaat.Toch is dit bundeltje ook meer. Nieuwe leden werven is namelijk één ding, zehouden is een tweede. Daarom willen we in een tweede deel meer ingaan op‘algemene kenmerken’ van je werking die maken dat je werking aansluit bij watkinderen, jongeren en hun ouders verwachten. We zijn er trouwens van overtuigddat leden ‘houden’ de beste werving is. Als iedereen volmaakt tevreden is over deChirowerking dan doet de mondelinge reclame de rest! Werk eraan...Voor je acties gaat organiseren om te werven of leden te houden, moet je eersteens stilstaan bij je groep. Hoe groot is de leidingsploeg? Hoe zijn de afdelingensamengesteld? Waar komen de leden vandaan? Uit welke sociale lagen komen ze?Welke activiteiten bieden we hen aan? Wanneer je hier zicht op hebt, zul je beteracties kunnen kiezen die bij je groep passen.0Werven = 1Houden = 22 = 1gezocht: leden m/v


inhoudcolofon_ ____________________________________________ 01Inleiding_ ___________________________________________ 04Deel 1: Werven________________________________________ 041. BASISPRINCIPES_ ______________________________________ 042. WERVEN OP SCHOLEN____________________________________ 05Vergeet de kleuterschool niet_ _______________________________ 06a) Leuke acties________________________________________ 06b) Wat als de school niet mee wil?_ __________________________ 093. WERVEN TIJDENS DE WERKING_ _____________________________ 10a) Leden brengen leden mee_______________________________ 10b) Open speldagen_ ____________________________________ 12c) Open bivak________________________________________ 134. WERVEN IN DE BUURT___________________________________ 13a) Flyers, affiches, folders,..._ ______________________________ 141. Waar let je op?_________________________________________ 142. Waar kun je ze kwijt?_____________________________________ 14De Plakactie van de Prostad!__________________________________ 153. Website – de digitale folder_ _______________________________ 16b) Activiteiten waar je kunt werven_ _________________________ 16Leve de verkiezingen!_ _____________________________________ 17c) Een rol voor oudere afdelingen?_ __________________________ 175. WERVEN VIA OUDERS_ ___________________________________ 18Je ledenevolutie structureel opvolgen met GTP___________________ 19Deel 2: Houden!_ _______________________________________ 20Inleiding_ ___________________________________________ 201. EEN GOEDE WERKING IS DE BASIS VAN ALLES_ ____________________ 20a) Programma – een goede activiteit is altijd reclame______________ 20Uitnodigen is werven!___________________________________ 21b) Begeleidingshouding_________________________________ 221. Algemeen____________________________________________ 222. Pesten_ _____________________________________________ 23gezocht: leden m/v


3. Omgaan met moeilijk gedrag_ ______________________________ 23Misbruik of verwaarlozing_ __________________________________ 244. Straffen_ ____________________________________________ 245. Belonen_ ____________________________________________ 256. Structuur_ ___________________________________________ 25c) Je lokaal_ _________________________________________ 25Gevels Geven Veel Aan_____________________________________ 252. HOE HOU IK DE DREMPEL LAAG?_ ____________________________ 26a) lidgeld en bivakgeld_ _________________________________ 261. Het uitgangspunt_______________________________________ 262. Solidariteit tussen ouders binnen de groep______________________ 273. Bijdrage van de groepskas_ ________________________________ 274. Spaarsysteem_ ________________________________________ 275. Tweedehands materiaal - uitleendienst_________________________ 276. Betalingsbewijs voor OCMW en ziekenfonds______________________ 277. Fiscale aftrekbaarheid_ ___________________________________ 288. De tip van het kleefbriefje_ ________________________________ 28b) Andere culturen en gewoontes___________________________ 281. Ander waardenpatroon, ander wereldbeeld_ _____________________ 282. Spel_______________________________________________ 293. Religieuze feesten en gewoontes_____________________________ 30c) Kinderen met minder kansen_____________________________ 30d) Mensen met een handicap..._ ____________________________ 303. NAAMBEKENDHEID, BEELDVORMING EN NETWERK_________________ 31Stop met cocoonen_ ______________________________________ 31a) Beeld van Chiro_____________________________________ 31b) Netwerk_ _________________________________________ 321. Ouders______________________________________________ 32De oudersenquête_ ______________________________________ 322. Parochie & haar verenigingen_ ______________________________ 343. Enkele typische stadspartners_______________________________ 344. Gemeente____________________________________________ 355. De Chirostructuur (gewest – verbond -...)_______________________ 356. Buren______________________________________________ 357. Anderen_____________________________________________ 35CONCLUSIE_ ___________________________________________ 35gezocht: leden m/v


Deel 1: Werven1. BASISPRINCIPESVoor we echt concrete ideeën op jeloslaten, willen we je eerst even enkelebelangrijke algemeenheden meegeven.De bedoeling is dat je hieraan jewervingsactie kunt aftoetsen. Wanneerje volmondig ‘ja’ kunt antwoorden opde onderstaande vragen, ben je – als je’t ons vraagt – al goed op weg!≥ Weet je welke doelgroep je wilt aanspreken?Is je actie afgestemd op diedoelgroep?6- tot 8-jarigen werven is uiteraardiets anders dan rakwi’s of keti’s/aspi’s.Niet alleen benader je de kinderenanders, ook de rol van de ouders ende manier waarop je hen benadertkan verschillen. Neem je ledenbestandonder de loep en kies dedoelgroep die jullie vooral willenbereiken. Dat zijn misschien langniet alleen nieuwe 6-jarigen. Omte weten of je actie ‘op maat’ is vanje doelgroep kun je eventueel hetpromomateriaal of de acties ‘testen’op die leeftijdsgroep en hun oudersin je Chirogroep. Als de speelclubbersvan nu het Chirofoldertje al nietbegrijpen...Of zie je het grootschalig en wil jewerven voor alle leeftijdsgroepen?Dan onderneem je best verschillendeleeftijdsgerichte acties op.≥ Heb je een idee hoeveel nieuwe ledenje wil bereiken?Durf straffe doelstellingen te formuleren.Hoeveel kinderen wil jebereiken? Zo kun je nadien vlotterevalueren. Vonden we dit nueen goede actie of niet? Soms kaneen actie natuurlijk ook werkenaan ‘algemene bekendheid’ in debuurt. Dat levert je een duidelijker‘naam’ op en op termijn waarschijnlijkmeer leden. ’t Is moeilijker omdaar duidelijke doelstellingen teformuleren. Weet de directeur vande lagere school bijvoorbeeld watChiro ongeveer is, wie de groepsleidingis en waar het Chirolokaal zichbevindt?≥ Heb je overwogen hoeveel energie jewilt investeren in je wervingsactie?Beter geen werk dan half werk.Wervingsacties die net iets té grootopgezet zijn (bovenop het andereChirowerk) en die er daarom maarhalf staan, kunnen soms meerschade aanbrengen dan dat ze jeledenwinst opleveren. Als je ietsgroots organiseert, maak er dan ookeen absolute prioriteit van.gezocht: leden m/v


≥ Is je promomateriaal meer dan papier?Met enkel papier spreek je zelden ofnooit kinderen én jongeren aan. Zelfsouders zullen sneller geprikkeld zijndoor ‘net dat ietsje meer’. Een zevenjarigedie je ontmoet op de muziekschool,de sportclub, het speelplein ofbij de intrede van Sinterklaas stuurje niet naar huis met een foldertjemet Chiro-uitleg. Na je voorbeeldspelstop je hem of haar bijvoorbeeldeen Chiroballon in de handen, liefstgevuld met helium. Aan het touwtjekan dan wel Chiro-info in de vorm vaneen foldertje (meer voor de ouders).≥ Doe je meer dan producten verspreiden?We mogen het hopen! Die folder ende heliumballon hebben niet halfzoveel effect als je vooraf niet een indrukmeegeeft van wat Chiro kan zijndoor een tof ingekleed spel. Of geefnadien een woordje uitleg aan demama die haar dochter komt afhalenbij de naschoolse opvang! Of bel dezaterdag voor de werking nog evenom te vragen of de heliumballon nogheel is en nog altijd ‘klimt’.≥ Weet je hoe je contacten gaat uitbouwenna een eerste kennismaking?Met die babbel en die telefoon komje al ver, maar de contacten ná deeerste werking zijn misschien nogbelangrijker. Zorg voor een goedeuitnodiging voor de volgende weken,bel eens of ga even kort langs.≥ Zul je je actie herhalen?Lukt jouw basketbalshot altijd vande eerste keer? Waarschijnlijk niet.En zal jouw ene geslaagde shotindruk maken, of val je pas op als jeeen serie geslaagde shots neerzet?Kortom, met 1 keer kom je er niet.Herhaal je acties kort nadien en/ofeen paar maanden later.≥ Strekt je ‘actieplan’ zich uit over meerdereperiodes in het hele jaar?De meest logische periode om tewerven is in het begin van het werkjaar.Maar ook op andere momenten,zoals het ouderfeest, het bivak,...kun je wervingsacties organiseren.Bij kleuters van de derde kleuterklaswerf je best op het einde van hetwerkjaar.Door te werven in meerdere periodesin het jaar verhogen je kansenaanzienlijk. Je hoeft bij die acties natuurlijkniet exact hetzelfde te doen.2. WERVEN OP SCHOLENHet is niet altijd gemakkelijk om actiesin scholen op touw te zetten, zeker inde steden. Toch willen we hier graagmee van start gaan omdat we iets willendoen aan die situatie van ontoegankelijkescholen, maar vooral nog omdatdat dé plek blijft om alle kinderen tebereiken.Dat de school dé plek is om álle kin-gezocht: leden m/v


deren en jongeren te bereiken is eenvoordeel, maar ook een nadeel. Nietalle kinderen zijn in de wieg gelegdvoor de jeugdbeweging. Toch willenwe iedereen de káns geven om naarde jeugdbeweging te komen. Ook alzullen velen het maar niets vinden enandere interesses hebben, toch zou hetal fantastisch zijn als iedereen ongeveerweet wat Chiro is en dat er ook in hunbuurt een groep is.Hou er rekening mee dat niet alle leerlingenin de school om je hoek ook in jewijk wonen. Zeker bij secundaire scholengaat dat verre van op. Misschien kun jede handen in elkaar slaan met de anderejeugdbewegingen, bijvoorbeeld via dejeugdraad? Op de Dag van de Jeugdbewegingin oktober zouden jullie bijvoorbeeldeen grootse wervingsactie kunnen houdenmet alle jeugdbewegingen samen.Zo zal de school jullie sneller toelaten,kun je een grotere actie organiseren (bv.een festivalletje in een secundaire school)en zul je samen met alle jeugdwerkingende hele oppervlakte van je gemeente ofdistrict bestrijken.Eerst enkele leuke acties waarbij we onsvooral concentreren op de meer bereikbarelagere scholen.Vergeet de kleuterschool nietDe basisschool en zo mogelijk de secundaire school zijn (als het je lukt) belangrijker, maarvergeet toch ook niet naar de kleuterschool te gaan. Omdat ze geen echte léssen hebben, is jeintrede in het klasje vaak beter te plannen. Uiteraard richt je je wervingsenergie op de derdekleuterklas en doe je dat in de laatste weken/maanden van het schooljaar. Zij vormen namelijkde mogelijke groep speelclubbers (of ribbels) van het volgende werkjaar. Denk ook hier aaninfo voor de ouders en vergeet het contact met de kleuterjuf niet te onderhouden!Let wel op: die kleuters kunnen niet mee op bivak, want kinderen kunnen pas aansluiten vanafhet werkjaar dat ze 6 jaar zijn of worden (in elke jeugdbeweging geldt dat trouwens).gezocht: leden m/v


a/ Leuke acties≥ Schoolpoortactie’t Is jammer als je niet verder geraaktdan de schoolpoort, maar datis wel vaak de realiteit. Misschienkun je door enkele goede schoolpoortactiesde directie overtuigenom je ook binnen de schoolmuren telaten werven? Het voordeel van deschoolpoort is wel de bereikbaarheidvan ouders.Val op. Verkleed je in de één ofandere fantasiefiguur en verras dekinderen met een act. Gebruik jeact en de figuur om ook contact teleggen met de ouders. Maak hetinteractief. Misschien ben jij wel eenleuk uitziend ruimtewezen dat opzoek is naar kinderen die iets bijzonderskunnen zodat ze dat tijdens dewerking kunnen komen leren aan dekinderen op Mars. Daar bestaan ernamelijk geen scholen en de mensenkinderenkunnen zoveel! Hopelijkslaag je erin de kinderen te latenzien wat zij goed kunnen en krijg jezo enkele kinderen aan het zingen,dansen, dichten, dribbelen met eenbasketbal,... Voor de wat stoerdererakwi’s ben je uiteraard een cooleR&B-rappende ‘(wo)man fromMars’.Vergeet niet de ouders aan te spreken.Je vermomming van ruimtewezenis meteen een leuke insteek ende kwaliteiten van hun kinderen zelfsnog meer: “Dat zingen heeft ze zekervan u, mevrouw?” Vermeld dat onderdat gekke kostuum een Chiro-uniformzit en stop hen de nodige infotoe waarop staat hoe de kinderentijdens de volgende werking hunkunsten kunnen komen leren aan dekinderen van de Marsianen.Je actie wordt dubbel zo sterk wanneerje erin slaagt de kinderen ’s morgensvoor schooltijd te ontmoetenén ze ’s avonds weer uit te wuiven enuit te nodigen.≥ +12?Misschien kun je leuke krasbiljettenuitdelen aan de schoolpoort. Zekrassen plaats, datum en uur van deChiroactiviteiten tevoorschijn, pluseen code waarmee ze ‘in de prijzen’kunnen vallen tijdens de werking ofop je website.Of trommel de handige harry’s vanje Chirogroep op om fietswrakkenom te bouwen tot gekke fietsen.Met behulp van Engelse sleutels,schroevendraaiers, spuitbussen enijzerdraad tover je enkele fietsenom. Natuurlijk maken we daarnaeen proefrit. Een opvallende, gekkebende met nog gekkere fietsen staatdan te pronken aan de schoolpoorten.gezocht: leden m/v


10≥ SpeelplaatsactieUiteraard kunnen de ruimtewezentjesuit één van de vorige voorbeeldenook op de speelplaats. Daar hebje zelfs nog meer mogelijkheden.Je kunt vrij spel organiseren. Brengwat uitdagend spel- en sportmateriaalmee (speltrappers, jumpsticks,wereldbal, botsballen, circusmateriaal,...)en laat de kinderen ertijdens de ochtend-, middag- en namiddagpauzevrij mee spelen. Houwel de veiligheid in het oog – je wiltniet met kinderen naar ’t ziekenhuismoeten en zo de eerste contactenleggen met de ouders. Hou eenoogje in het zeil, help ze met ’t spelof doe voor. Zorg dat je ook hier welopvalt. Probeer bijvoorbeeld als eenechte clown samen met de kinderente jongleren.Op de regionale en nationale secretariatenvan de Chiro kun je een circuskofferontlenen en spelkoffers met spelmateriaaluit De Banier: gekke frisbees, boemerangs,vortexen, indiaka’s,...Je kunt ook eens vragen aan de naburigejeugdbeweging of ze origineel spelmateriaalhebben dat je eens mag lenen.Bij Bloso kun je voor weinig geld allerleisport- en spelmateriaal ontlenen.Je kunt ook georganiseerd spelvoorzien. Vat het dan anders op dan‘zakdoek leggen’, want daar wordenwe met Chiro al net iets té veel meegeassocieerd. Hou het desondankskort en niet te moeilijk. Je hebt weinigtijd om veel kinderen iets uit teleggen en aan het spelen te krijgen.Ga er niet van uit dat iedereen weetover welk spel je het hebt.Verplicht misschien niet iedereenom mee te spelen. Zorg dat kinderennog afwachtend kunnen kijkenen eventueel invallen wanneer zemerken dat dit eigenlijk wel ‘fun’ is.Dat is veel sterker dan ze dadelijkte verplichten en negatief te latenstarten. Sommige kinderen zul jehelemaal niet kunnen boeien. Trekje dat niet te erg aan, niet iedereen isvoor de jeugdbeweging in de wieggelegd.Kleed ook hier je spel in en vergeetze niet uit te nodigen voor je volgendewerking. Zorg dat je ook ietsmeegeeft voor de ouders. Anderskrijg je dit: “We hebben op de speelplaatsiets leuks gedaan met mensendie verkleed waren als FC De Kampioenen.Dat was tof!” Je maakt kansdat de ouder zich niet eens afvraagtwie dat dan waren en als ze dat tochdoen, is de kans groot dat de kleinehet niet echt meer weet. “Chiro?”Toegegeven, voor zo’n speelplaatsactiemoet je sterk in je schoenenstaan, want er zullen je natuurlijk ookheel wat kinderen komen uitdagenen uitlachen. Dan is een goedegezocht: leden m/v


aanpak en verbaal – op een positievemanier – de bovenhand halen belangrijk.Bekijk het zo: dat de grootpratersnaar je toekomen, is positief.Je bent erin geslaagd hun aandachtte trekken. Je maakt veel meer kanshén bij de Chiro te betrekken dan hetonverschillige meisje in de hoek. Alsje maar op een coole manier weet tereageren en respect af te dwingen.≥ +12?Hier zou het leuk zijn als je erin slaagtecht ‘uit te pakken’ op een school,met bijvoorbeeld een minifestivalletjeof een soort vrij podium. Jekomt in ieder geval sterk over alsje met wat podiumelementen, watspots en een installatie een podiumoptrekt en er een korte, krachtige‘show’ kunt (laten) opvoeren. Al bijal is dat misschien moeilijk haalbaar,maar misschien kun je wel aansluitenbij bestaande schoolactiviteiten. Inheel wat scholen worden er voorChrysostomos (“de 100 dagen”) heelwat festiviteiten opgezet. Misschienis er daar een plek voor de Chiro?Of op de grote sportdag? Of bij degrote schoolactie voor ’t goede doel?Of bij het schoolrockfestival datenkele leraars (zelf met jeugdbewegingsroots)organiseren? Daar kunje als Chirogroep wel een coole actbrengen!≥ KlasactieKlasacties hebben het voordeel datze minder chaotisch zijn. Bovendienheb je een afspraak met deleerkracht. Als je die afspraken tengronde maakt, kun je de leerkrachtmee voor je kar spannen en Chirolaten promoten. Een bijkomendvoordeel is dat je ook meer echt kuntvertellen over wat Chiro nu net is.‘Vertellen’ is misschien niet de goedeuitdrukking, tenzij in je FC De Kampioenen-sketch,al kun je dat eerder‘spelen’ noemen. Overval de kinderenniet met te veel lesachtige uitleg.Je kunt eventueel wel nog een kinddat al in de Chiro zit erover latenvertellen, maar denk alleszins breder11NOG ENKELE IDEEËN VOOR IN DE KLASx Geef iedere klas een opdracht. Laat de klasopdrachten uitmonden in een soort klassencompetitieop de speelplaats.x Betrek er de leerkracht bij en laat die iets doen: bv. geblinddoekt iets eten.x Zet het contrast Chiro-school wat in de kijker en zing bv. ‘Ik ben het beu beu beu’.x Laat een Chirokoffer rondgaan met foto’s, Chiromateriaal, knutselwerkjes, een fluitkoord,...x Je kunt ook met een klas naar de speelplaats gaan om een spel te spelen.gezocht: leden m/v


12dan ‘uitleg’.Wat dacht je van een leuk filmpje?Van ’t bivak, bijvoorbeeld. Je kunt ervanop aan dat kinderen daar geboeidnaar zullen kijken. Maak ook hier ietsinteractief van en hou nadien eenquiz over de film. Eventueel krijgenze ook nog wel een leuke puzzelopdrachtwaarmee ze tijdens de Chirowerkingeen prijs kunnen winnen.Best noteer je adressen van geïnteresseerdenom later te contacteren.≥ +12?Klassen hebben geen vaste leerkrachten,maar toch kun je misschienook hier een doorbraak forcerenin de lessen. Misschien is de Dagvan de Jeugdbeweging een mooiexcuus? Video- of dvd-beelden slaanook hier goed in en de meeste scholenzijn er goed voor uitgerust. Of jekunt tijdens de turnles een ‘sportief’Chirospel spelen.≥ RefteractieIn de refter tref je ook veel mogelijkeleden samen! Wat dacht je van eengroepenquiz per tafel, een voorstellingsfilmpje,een tafelmoment meteen liedje, een dansje of een wave?≥ Oudercontact-actieNogmaals: bij –12-jarigen bepalenvooral de ouders of hun zoon/dochternaar de Chiro komt. Misschienkrijg je het wel voor elkaar om op hetoudercontact je bivakfilmpje te latenzien en wat uitleg te geven. Durf ookhier creatief te zijn in je actie. Maakruimte voor vragen en verdeel hetnodige promomateriaal – ouderbrochures,bijvoorbeeld.Ouderbrochures met uitleg over watChiro is, hoe we werken, wat we doen enwaarvoor we staan, kun je bestellen ophet nationaal secretariaat: Kipdorp 30 inAntwerpen, 03-231 07 95, info@chiro.beIedere school heeft ook een oudercomité.Die mensen zijn niet alleenouders van mogelijke nieuwe leden,ze bepalen ook mee het beleid vande school. Misschien kun je ook voorhen een actie organiseren? Of misschienkun je mensen uit het oudercomitébenaderen en hen vragen ommee te pleiten voor een plaats voorde jeugdbewegingen in die school?≥ LeerkrachtenactieJe kunt ook vragen aan de school omjouw werking te mogen voorstellenaan de leerkrachten. Geef hen watpromomateriaal mee, een cadeautjevoor alle leerlingen, de diaprojectieof een film op cd-rom. Laat hen hetwerk doen. Vraag of ze even tijd willenmaken om in de klas stil te staanbij de jeugdbeweging. Misschienkunnen ze ook bepaalde ouders dejeugdbeweging aanraden als vrijetijdsbesteding.gezocht: leden m/v


gezocht: leden m/v13


14≥ De combinatieDe ideale actie is er één waarbij deleerkrachten goed gebrieft zijn, deouders warm gemaakt worden ophet oudercontact de avond voordienen de kinderen de volgendemorgen ontvangen worden aan deschoolpoort met ’s morgens eenleuk spel op de speelplaats en in denamiddag dia’s in de klas. Ideaal zijnzulke acties natuurlijk zelden, maarals je al twee onderdelen zou kunnencombineren... ’t Oudercontact ende speelplaatsactie, bijvoorbeeld.Dan weten de ouders ten minstewaarover hun kinderen het hebbenals ze nadien thuis vertellen dat despeelplaats overgenomen werd doorenkele dino’s met hevige spelen.b/ Wat als de school niet mee wil?We weten het. ’t Is minder makkelijkom nog ‘binnen te geraken’ in eenschool als jeugdbeweging. Daaromwillen we je enkele tips meegeven voorwat je kunt doen als de school niet meewil.≥ Gesprek open houden met de directieWe denken dat het sowieso belangrijkis om de school als plek om tewerven niet meteen op te gevenwanneer je op een ‘nee’ stuit van dedirectie. Begrijp hun argumenten envraag ook dat zij jouw argumentenbegrijpen. Daag hen uit om samennaar een alternatief of een oplossingte zoeken. Durf het gesprekook op pedagogisch gebied aan tegaan: vraag of de directeur gelooftin het pedagogisch concept van dejeugdbeweging. Argumenteer alvastdat jij dan vindt dat het de taak vande school is om te laten weten aande kinderen wat er zoal aan zinvollevrijetijdsbesteding bestaat in hunbuurt. Lukt het dat jaar niet, vraaghet dan volgend jaar toch maaropnieuw. Misschien kun je ookwel contacten leggen met enkeleleerkrachten, het oudercomité of deleerlingenraad? Onder invloed vanhen kan een beleid in een schoolzeker veranderen.≥ Samenwerken met anderenVaak zal de directie argumenterendat ze dan ook ruimte moetenmaken om de scouts, de KSJ, deRode Valken, het FOS, maar ookde sportclubs, de kinderateliers,enzovoort toe te laten. Scholen hebbengeen zin om een heel jaar langopendeurdag te spelen. Misschien ishet daarom wel een goede optie omde handen in elkaar te slaan met alleandere jeugdbewegingen die graagop die school gaan werven. Op zo’ndag zal in de klasjes al sneller aandachtgaan naar ‘de jeugdbeweging’.Met je kerngroepje van verschillendejeugdbewegingen werk je dan eenactie uit. Zo help je de scouts misschienaan extra leden, maar datgezocht: leden m/v


geldt even goed omgekeerd. Het isdan aan de ouders en de kinderenom op basis van de info die je meegeeftaf te wegen naar welke jeugdbeweginghun voorkeur uitgaat.Als dat nog niet lukt bij de schoolkan het misschien ook niet slecht zijnals je aan de jeugdconsulent vraagtom als neutrale bemiddelaar op tetreden. Hij/zij vertegenwoordigt allejeugd in je gemeente.≥ Nog meer argumenteren en suggererenJe kunt de directie ook suggererenom alles op één speciale dag teorganiseren, waarop alle ‘zinvolle’organisaties de kans krijgen zichzelfte komen voorstellen. Misschien dedeuren open tijdens het schoolfeest?Heel wat scholen werken ook meeaan het ‘schooladoptieplan’ waarbijpolitiemensen in klassen aan preventiekomen doen en de leerlingeneen stukje van de ‘sociale kaart’ lerenkennen. Als ze dat al doen, en dedirectie gelooft in het pedagogischconcept van de jeugdbeweging, kaner dan ook geen ruimte zijn voor hetjeugdwerk? Kinderen en jongeren dielid zijn van de jeugdbeweging leggenvolgens wetenschappelijk onderzoekals jongere en volwassene significantmeer ‘burgerzin’ aan de dag. Dat isook wat die politiemensen als doelhebben, en de school als opvoeder.≥ Extra: een win-winalternatiefWanneer je toch geen fysieketoegang krijgt tot de school, grijpdan terug naar enkele mogelijkeacties uit het vorige punt: de schoolpoortactieof de actie via de leerkrachten.Toch kun je misschien nogcreatiever zijn en een win-winoplossingzoeken, één waarbij de schoolook een stapje vooruit is. Bijvoorbeeld:jij biedt je als Chirogroep aanom de Sinterklaas en enkele zwartepieten te leveren op 6 december.In ruil laat je de Sint en de pietenbegeleiden door iemand van jeChirogroep. Zorg ervoor dat kinderendie in de Chiro zitten een pluimkrijgen, of laat de pieten een spelorganiseren dat ze geleerd hebbenin de Chiro. In elk snoeppakje zit ookeen promofoldertje van je groep.15gezocht: leden m/v


163. WERVENTIJDENS DE WERKINGVoor je leden is het hoogtepunt vande week de werking. Zij kijken hiervaak een hele week naar uit. Hopelijkkomen ze helemaal opgewonden envol spanning naar de werking. Je moetzorgen dat die spanning behoudenblijft voor ieder lid, dat zoveel mogelijkleden telkens weer enthousiast zijn enuitkijken naar de activiteiten. Je kuntdus perfect je werking en het enthousiasmevan je leden gebruiken om tewerven, maar pas op dat een te geforceerdebedoening niet net vaste ledenafschrikt. Denk goed na over de actiesdie je onderneemt. Je moet zowel depositieve als negatieve gevolgen onderogen zien.a/ Leden brengen leden meeTijdens het jaar ben je constant bezigmet leden werven. Dat is zo alledaagsdat niemand erbij stilstaat. De uitbouwvan je programma en de uitstralingervan worden door ieder lid anderservaren. Je bent niet alleen leidingtijdens de activiteiten maar ook in hetdagelijkse leven. Kinderen voelen zichvaak vereerd als ze hun leiding gezienhebben tijdens de week. Waar je ookkomt, voor een kind blijf je de leid(st)eren heb je een voorbeeldfunctie. Iederlid wil later in de voetsporen treden vanhun leiding. Wanneer je leden tevredenzijn over hun leiding en het programmazullen zij er bovendien voor zorgen datje ledenaantal stijgt. Mond-tot-mondreclameblijft één van de belangrijkstemanieren om nieuwe leden aan te trekken.Die mond-tot-mondreclame kunje uitbuiten en versterken in een activiteitwaarbij leden mogelijke nieuweleden meebrengen.tip: Organiseer bij de jongste afdelingeneen vriendjes- en vriendinnetjesdag.Roep hen in je programma ofuitnodiging met veel nadruk op om eenvriend of vriendin, neef of nicht, buurof klasgenoot mee te nemen naar dewerking. Help hen door bijvoorbeeldkaartjes te maken zoals een uitnodigingvoor een verjaardagsfeestje. Je ledenvullen ze in en delen ze uit in de klas,hun sportclub, hun familie, enzovoort.Denk ook aan inkleding! Uitnodigenis één zaak, je programma een andere.We opteren voor niet-alledaagse dingen,iets speciaals. Werk je per afdeling,overleg ook dan breder en toets jeprogramma bij andere leiding. Vraagdesnoods externen zoals oud-leidingof familie om je te helpen als je overte weinig leiding beschikt. Zij hebbenmisschien ook wel enkele goede ideeënen soms veel ervaring.-12:Speel in op de fantasierijke wereld vanhet kind. Probeer bijvoorbeeld eenspel te spelen rond een rage die opdat moment leeft onder de leden. Hiergezocht: leden m/v


steek je veel tijd in, maar de voldoeningzal groot zijn. Kinderen vinden het fijnals ze met dagelijkse dingen ook in deChiro terechtkunnen. Let er wel opdat je geen onderscheid maakt tussenrijk en arm. Het is niet voor iedereenevident om met een rage mee te doen.Zorg dat je je voldoende informeertover de beleving van je leden. Probeerin hun fantasiewereld te kruipen engoede ideeën op te rakelen. Durf hiervooropen te staan, maar trek wel duidelijkegrenzen: zoiets is goed voor éénkeer maar niet voor elke keer. Als je hiergeen duidelijke grenzen trekt, nemenze elke keer een speelgoedje mee.+12:Probeer een programma te zoeken datde jongeren aanspreekt, iets waar zijzich in terugvinden, ook wanneer ze dedo’s en don’ts van een jeugdbewegingnog niet kennen.Bijvoorbeeld: een maffiaspel waarbijhet aantal vrienden een rol speelt omte winnen. Dat moet natuurlijk opvoorhand duidelijk gesteld worden. Zostelt ieder lid van de groep samen metzijn of haar meegebrachte vrienden eenfamilie voor. Zij moeten bepaalde opdrachtentot een goed einde brengenen dan kunnen ze geld verdienen ofverliezen. Grote families hebben meerfinanciële middelen. Hierdoor hebbenze meer aanzien, kunnen ze mensenomkopen, enz. Laat je fantasie en creativiteitgerust de vrije loop!Aspiranten kunnen ook een ‘blinddate’-namiddag organiseren voorvrienden, of voor andere jeugdbewe-17De aftelkalenderJe leden warm houden voor Chiro in vakantieperiodes wanneer er geen activiteiten zijn, werktstimulerend en wervend! Een leuk idee is de al-te-gekke aftel- en scheurkalender! “Nog 15dagen voor de eerste Chirodag!” Wanneer je hem aantrekkelijk maakt en leden hem gebruiken,blijven ze gefocust op je werking. Hij zal ook in ’t oog springen wanneer leden tijdens dieperiode vrienden, vriendinnen of familie uitnodigen op hun kamer. Dat is wervend! Misschienkun je bij bepaalde dagen extra uitspraken doen: “Nog 8 dagen voor de eerste Chirodag! Wiezou mijn leidster worden?”. Of “Zal ik dit jaar een vast vriendje hebben bij de jongens?” of “Watzal het eerste spel zijn?” of “Zullen we eindelijk op dropping mogen?”. Misschien kun je er ietsinteractiefs aan koppelen? 7 dagen voor de eerste Chirodag kunnen ze bijvoorbeeld mailennaar wiewordtmijnleiding@mail.be om een tip van de sluier opgelicht te krijgen. Denk ook aaniets voor leden die minder gemakkelijk gebruik kunnen maken van het internet. Vergeet niette differentiëren en maak op z’n minst een kalender voor +12 en één voor –12. Vergeet nietcontactgegevens, de plaats, de dag en het uur van de activiteiten te vermelden!gezocht: leden m/v


18gingen. Laat hen zelf groepen aanschrijvenen nieuwe mensen zoeken.Zo worden zij voorbereid op hunengagement als leiding en maken zeonbewust reclame voor de Chiro. Alsje programma veel succes kent, zal datzeker vruchten afwerpen – niet alleenvoor je eigen afdeling, maar voor je heleChirogroep.b/ Open speldagenAls leden werven binnen de muren vanje eigen lokaal geen uitweg biedt, gooihet dan nog breder open: een openspeldag. Hoe je dat concreet aanpakt,hangt van heel wat aspecten af: groottevan het terrein, financiële middelen,eindeloze inspiratie, motivatie van deleidingsploeg,...Weet dat een gemotiveerde leidingsploegbergen kan verzetten! Toch is hetniet voor iedereen evident om hiermeevan start te gaan.Bij een open speldag zijn promotie enonthaal zeer belangrijk:x Affiches en flyers in de buurtx Promo in lokale media (het blad vanhet buurthuis, de streekkrant, hetparochieblad,...)x Mobiliseer leden en ouders om mensenmond aan mond uit te nodigen.x Kies een plek die in het oog springt.x Vergeet toevallige voorbijgangersniet.x Ontvang nieuwe ouders in je babbelbaren informeer hen.Concrete ideeën voor open speldagen?x Springkastelenpark: Zet eens eenspringkasteel op je terrein! De huidigeleden zullen dat zeer fijn vindenen nieuwe leden vinden zo de wegnaar je lokaal. Uiteraard kun je meerdan alleen maar toezicht houden enzorg je voor leuke randactiviteiten.Maak voldoende reclame in je wijk.Spreek ouders die langskomen aanen vertel aan de bar in de tent overjullie werking. Wanneer je oudersvan jonge leden kunt overhalen, benje op de goede weg.x Familiedag: Probeer de broers,zussen en ouders van je huidigeleden en leiding te betrekken in eenspelnamiddag. Organiseer bijvoorbeeldtal van kleine activiteiten ineen doorschuifsysteem waarbij ze op’t eind een circusattribuut kunnenwinnen. Dat alles wordt uiteraardop touw gezet door de jonglerendeclown. Misschien kun je ook wel eencompetitie opzetten tussen zonen endochters, ouders en leiding, grootoudersen kleinkinderen (bijvoorbeeldeen alternatief volleytornooi). Wiekan de oud-leiding aan?x De recordnamiddag: Verdeel deaanwezigen, zowel ouders als huidigeleden, in groepjes en laat hengespreid over jullie terrein of buurtopdrachten oplossen. Het groepjemet de beste resultaten krijgt eenrecord op zijn naam. Het is de bedoelingom zoveel mogelijk recordsgezocht: leden m/v


te behalen. ’t Zal je niet verbazendat alles leidt naar het ultieme recorddat jullie samen zullen breken! Benje echt ambitieus? Kijk dan in hetGuinness Book of Records (www.guinnessworldrecords.com) om eenécht record te breken. Is dat niethaalbaar, laat dan een vooraanstaandeinwoner (politicus, BV,...) jullie eenuitdaging stellen, à la Fata Morgana(VRT).x Sinterklaasactie: Maak voldoendereclame en nodig alle kinderen enouders van de buurt uit voor deintocht van Sinterklaas aan de Chirolokalen.Zorg voor een uitgebreidprogramma: liedjes zingen, spelletjesspelen, een act van de plaatselijkeleiding, een schminkstandje, knutselenen ravotten met de zwartepieten.x Chirocafé: Bouw jullie lokaal om toteen echt ‘Chirocafé’. Maak reclame viajullie ledenblad, streekkranten, mondaan-mondreclame,flyers en affichesin de buurtwinkels. Hou de prijzenvan de drank zo laag mogelijk. Winstmaken is geen hoofddoel. Steek enkele‘echte’ cafésporten in elkaar voorouders en ouderen: nageltjeklop,kaarten, vogelpik, gezelschapsspelen,bingo,... Vergeet de ravotactiviteitenvoor de kinderen niet!Sla met iedereen een praatje envertel waar je als Chirogroep voorstaat. Niemand kan naar huis zonderde nodige info op zak.x Speelstraat: Verschillende gemeentenwillen kinderen en jongerenmeer ruimte geven door de straattijdelijk en tijdens bepaalde uren autoluwte maken, zodat er weer plaatsis voor spel en ontspanning. In eenspeelstraat wordt de hele breedtevan de straat voorbehouden voorhet spelen. Voetgangers, spelendekinderen en volwassenen krijgen danvoorrang op de andere weggebruikers.Tijdens de ‘speeltijd’ hebbenalleen fietsers en auto’s van bewonerstoegang tot die straat, en dieauto’s mogen alleen stapvoets rijden.Een speelstraat kan alleen in eenstraat waar een snelheidsbeperkingvan 50km/u of minder geldt en waargeen openbaar vervoer passeert.Een speelstraat wordt afgebakendmet speciale hekken, voorzien vanverkeersborden met de vermelding‘speelstraat’ en de speeluren. Als jejouw straat tijdens de vakantie wiltomtoveren tot speelstraat, neemdan contact op met jouw gemeente.Vergeet vooral niet dat op tijd aante vragen (2 à 3 maanden op voorhand).c/ Open bivakOok open bivak is een soort open werking.Misschien zijn ouders en kinderenbeter te overtuigen met zo’n ‘vakantie’in ’t vooruitzicht. Als de kleine hetgeweldig vond, zal het je zeker lukkenhem of haar ook tijdens het jaar naar de19gezocht: leden m/v


20werking te laten komen.Er zijn natuurlijk ook heel wat nadelenaan verbonden. Zo weet je niet echtwie je binnenhaalt. De communicatiemet de ouders en het lid moet dubbelzo goed, gewoon al om uit te leggenwat een jeugdbeweging en wat eenbivak is. Ga er niet van uit dat iedereenzich daar meteen ‘tenten met veldbedden’,‘mee moeten afwassen’ en‘douchen in de rivier’ bij voorstelt.Even hard zul je moeten werken aanje afdeling. Leden die al langer meegaan,moeten zich openstellen en jouals leid(st)er volgen in je keuze omook nieuwkomers op bivak een plek tegeven. Je zult zeker stevig in je schoenenmoeten staan om je afdeling aan tepakken, maar ook om de nieuwelingente begeleiden op zo’n overweldigendeervaring. Maar geen inspanning is teveel als het je enkele wildenthousiasteleden oplevert die je voor een gewoneactiviteit misschien eerst niet over destreep kon trekken.(Vergeet geen extra aansluiting te doenvoor die leden, zodat ze verzekerd zijn!)Een hele uitdaging voor je Chirogroepvluchtelingen meenemen op bivak. Datvraagt uiteraard nog meer voorbereiding.Vraag daarom zeker ondersteuningvanuit het dichtstbijzijnde vluchtelingencentrumom zo’n bivak goed voorte bereiden.Ook de medewerkers op het nationaalsecretariaat willen je daarbij helpen.Je kunt er een stappenplan krijgen en zekunnen je vertellen hoe andere Chirogroepenhet aanpakken (03-231 07 95).gezocht: leden m/v


4. WERVEN IN DE BUURTOm te werven is bekend zijn in de buurtcruciaal. Het spreekt voor zich dat jebest positief bekend bent, en niet alslastposten, onruststokers of drugsverslaafden.De nodige discipline binnenje leidingsploeg is daarvoor een goedegarantie. Weet immers dat je ook tijdensde week als ‘leiding’ gezien wordt.Leiding die constant op café zit, hoeonschuldig ook, krijgt snel een slechtenaam. Een goede naam in de buurtwerkt dan weer enorm versterkend.Maar ongeacht wat je imago is, probeer‘bekend’ te zijn in een buurt door er ‘teadverteren’ (flyers, affiches, plaatselijkebladen,...) en door er expliciet te wervenof naar buiten te treden.Grote spandoekenOp elk Chirosecretariaat (nationaal ofregionaal) kun je grote spandoeken ontlenenmet de bekendmakingsaffiche erop.Ze zorgen ervoor dat ‘Als je ’t mij vraagt:Chiro’ meteen in het oog springt op éénvan je activiteiten.a/ Flyers, affiches, folders,...1. Waar let je op?x Hou het kort en krachtig. Uiteraardkan er meer in een folder dan op eenflyer of affiche, maar overdrijf niet.x Zorg voor gestructureerde en overzichtelijkeinfo: wat, wanneer, waar, wie,...x Lay-out is cruciaal! Zorg dat je in ‘toog springt! Als je de aandacht nietkunt vangen, mag je boodschap nogzo mooi zijn, ze zal niet aankomen.Foto’s kunnen daarbij belangrijk zijn.Je kunt hier best iemand met verstandvan vormgeving aan het werkzetten en er eventueel wat meer geldtegenaan gooien voor kleurenkopiesof drukwerk.x Probeer altijd de instap naar de Chirozo laagdrempelig te houden. Voorsommigen is het een grote stap omiemand van de leiding te bellen eninformatie te vragen. Hiermee moetje dus zeker rekening houden. Geefje een telefoonnummer, vermeld erdan zeker bij naar wie ze moeten vragenof bij wie ze terechtkomen. Probeerbehalve een telefoonnummerook andere contactmogelijkheden tegeven: een website, mailadressen,...Jaarlijks kun je in De Banier gratis een rolvan 50 bekendmakingsaffiches ophalendie het nationaal secretariaat laatmaken voor jouw groep. Je kan daarnanog affiches bijbestellen. Op de affiche iser een strook voorzien waar je Chirogroepnog eigen informatie kan vermelden.Het nationaal secretariaat heeft ookbekendmakingsfolders (van 0.07 europer stuk) met algemene info. Je kunt ernog eigen info op kopiëren. Meer info viainfo@chiro.be of op 03-231 07 95.Groepsleiding kijkt daarvoor best uit naarinfo in de groepszending ‘de Kluts’.21gezocht: leden m/v


22gezocht: leden m/v


Ieder verbond heeft ook een bekendmakingsspandoek.Dat is een grotebekendmakingsaffiche. Je kunt ze ontlenenen ophangen op een goed zichtbareplaats in de buurt. Hiervoor kan je terechtbij elk regionaal Chirosecretariaat.Wil je zelf flyers laten maken?Kijk dan eens op www.zwartopwit.com ofwww.flyer.be.2. Waar kun je ze kwijt?Waar kun je flyers, affiches, folders,advertenties kwijt?x In de brievenbussen van je buurtbewoners.Veel werk, maar ook heelwat zekerheid dat je boodschapveel volk bereikt. Zorg dat je postopvalt. Je hebt hier ook de kans omiets meer te doen dan papier, doe erbijvoorbeeld een ballon bij om op tevallen. Weet wel dat je hier en daarook iemand zal irriteren met ongevraagdbussen. Overdrijf dus niet.x Op de aanplakborden in je buurt.Let op, want heel wat van die bordenworden snel weer overplakt doorpromo voor fuiven of grote commerciëleinitiatieven.x In winkels en cafés kun je affichesplakken.x Vergeet de kerk niet en de parochiezaal.x In wachtzalen van huisartsen, kappers,tandartsen, banken... kun jemisschien folders of flyers droppen.x Vergeet de knooppunten van sporten cultuur niet. Vaak vind je er infobordenof -tafels.w Jeugddienstw Zwembadw Sporthalw Cultureel centrumw Buurthuisw Muziekschoolw Bibliotheekx Als je een goed contact hebt met eenschool kan het misschien ook daar.x Waarom niet in of aan de lokalen vanandere jeugdwerkingen? Heel watDe plakactie van de prostad!Jaarlijks organiseert de Prostad!, een Antwerpsegroep stadsrotten, een plakactievoor alle 30 groepen in Antwerpen. Debedoeling is om tijdens een weekend inseptember of oktober de stad vol te plakkenmet bekendmakingsaffiches van deChiro. Iedere groep krijgt er daarvoor 50extra. Iedere groep plakt of schrijft op destrook onderaan de affiche de informatievan de groep: de naam van je groep, jeadres, of jullie een gemengde groep zijndan wel een jongens- of een meisjesgroep,en de naam en het telefoonnummervan jullie contactpersoon. Hang zoveelmogelijk affiches op zichtbare plaatsenop in je buurt: zwembaden, winkels,wachtkamers, jeugddienst, jeugdcentra,scholen,... Groepen die dat doen, winnener zeker enkele leden mee, en belangrijkermisschien nog: meer naambekendheid inde buurt! Samen sterk!Meer info? Stad-antwerpen@chiro.be.23gezocht: leden m/v


24jeugdwerkingen hebben immersactiviteiten op andere momenten,die best te combineren zijn:w Jeugdhuizen www.vfj.bew Jeugdpastoraal www.ijd.bew Allochtone organisatieswww.PAJ.bew Speelpleinwerkingw Jeugd en Gezondheidwww.jeugdengezondheid.bew IBO Initiatief BuitenschoolseOpvangx Op digitale plaatsen:w Website van de jeugddienstw Tal van zoekertjessitesw Sites van naburige verenigingen(KAV, jeugdhuis,...)x In de media. Waarom niet? Plaatseen zoekertje of een advertentie inbijvoorbeeld:w de lokale katern van Het Nieuwsblad,Het Laatste Nieuws,...w het parochieblad www.kerknet.be,www.kerkenleven.bew Streekkrant/ Easy.bewww.streekkrant.bex In blaadjes van organisaties in debuurt (KWB, KVLV, Oxfam-Wereldwinkels,...)x Op activiteiten in je buurt kun je flyersuitdelen (zie ‘b. Activiteiten waarje kunt werven’):w Parochiefeestw Kermisw Straatfeestenw Voetbalmatch van de plaatselijkevoetbalploegwFeesten van volwassenenverenigingen(als je de ouders meekrijgt, dan vaak ook de kinderen!)3. Website – de digitale folderHeb je al eens gedacht aan de uitbouwvan jullie website? Het internet isvandaag de dag een belangrijk mediumom informatie te verspreiden enop te vragen. Een goed uitgebouwdewebsite zorgt ervoor dat bezoekers eenpositief beeld krijgen van de betreffendeChirogroep en haar werking. Datis natuurlijk niet gemakkelijk. Als erniemand van je huidige leidingsploegbekend is met websites en informatica,kun je eens informeren bij andere mensen:oud-leiding, kennissen, aspiranten,scholen,...Je kunt zo’n site eventueel met jeaspiranten uitwerken als project. Laathen in de bibliotheek op zoek gaannaar boeken over websites maken. Laatze er een vriend bij betrekken die vanwanten weet. Wie weet brengen jeaspi’s dit tot een goed einde en staanjullie in de toekomst sterk i.v.m. deinformatieverspreiding via websites. Deaspi’s van nu zijn immers de leiding vande toekomst.Voor ondersteuning bij het maken vanje website kun je terecht op de Chirosite.Kijk bij ‘interactief’ en ‘start je eigen site’.Kijk ook eens op www.jeugdwerknet.be.Hier kun je ook webruimte verkrijgen.gezocht: leden m/v


Activiteiten waar je kunt wervenx Kermis, buurtfeest, pleinfeest,jaarmarkt, kerstmarkt: op die momentenkun je jezelf promoten alsvereniging. Maak hier gretig gebruikvan. Profileer je door je steentje bijte dragen, een kraampje op te trekken,animatie te voorzien, vrij spel teorganiseren met leuke materialen,...Dat je in de kijker loopt in de buurt isop zich al een niet te onderschattenmanier van werven, maar niets houdtje tegen om ouders echt aan tespreken, om adressen van kinderente verzamelen, om hen nadien thuiseen cadeautje te gaan overhandigenen hen hopelijk welkom te heten bijde volgende activiteiten.x Tijdens het nieuwjaarszingen kun jeeen standje opzetten in jullie lokaal,op het speelplein of in de winkelstraat.Je kunt bijvoorbeeld warmechocomelk en cake uitdelen aan dezangertjes. Tijdens het uitdelen vanal dat lekkers kun je een spel spelen,gesprekken opbouwen en kinde-Momenten en plaatsen om tewerven/in de kijker te lopen:x De intocht van Sinterklaasx De Grabbelpas- en Swapactiviteitenvan de jeugddienstx De autoloze zondagen, dan zijn er‘kinderpleinen’x Speelstratenx Feesten van volwassenenverenigingenwaar veel ouders van (mogelijkenieuwe) leden zijn.x De wekelijkse markt of winkelstratenin schoolvakanties, want veel kinderengaan met hun ouders mee winkelenx Op een activiteit op de Dag van deJeugdbewegingx Op een activiteit met (alle) verenigingenvan het dorp: samen kun jebijvoorbeeld een buurtsportdag of een‘alternatieve kermis’ organiseren enje voorstellen op een marktje, waarbijelke vereniging een eigen kraampjeheeft.25leve de verkiezingen!Ons idee: met leiding en aspi’s werven tijdens de verkiezingen! Tijdens die dag komen al demensen uit je buurt samen in het plaatselijke schooltje waar ze moeten gaan stemmen. Zorgdat je erbij bent! Veel ouders nemen hun kinderen er namelijk mee naartoe. Bied hen tijdenshet wachten wat leuk spelmateriaal aan en organiseer eenvoudige spelen: jagersbal, 1-2-3piano, steltenrace, enz. Vergeet ze niet uit te nodigen om de volgende zater- of zondagnamiddagnaar je heem af te zakken. En terwijl enkele aspi’s en leid(st)ers zich amuseren met dekinderen, kan andere leiding misschien een babbeltje slaan met de ouders?gezocht: leden m/v


26ren mobiliseren om naar de Chirote komen. Wanneer je niet over definanciële middelen beschikt om datte financieren, kun je eens aankloppenbij de zelfstandigen uit de buurt,bij buurtcomités of oudercomités.Neem zeker ook eens een kijkje in hettweede deel van dit boekje, bij naambekendheiden netwerk. Je leest er overhet imago van de groep, de partners dieje best zoekt en met wie je een netwerkuitbouwt, de zin van opdienen op hetmosselfeest van de KAV, je knipoognaar de kleuterleidster,...c/ Een rol voor oudere afdelingen?Waarom zou je trouwens alleen metleiding werven en niet ook met oudereafdelingen? Of zelfs met jongere leden?Het komt er vooral op aan te spelen inje buurt en dat op een open manier tedoen. Zo maak je plaats voor anderekinderen en jongeren om eventueelmee te spelen. Met keti’s en aspi’s kunje dat al wat bewuster aanpakken.x Laat keti’s en aspi’s een aardbalwedstrijdorganiseren in het stadspark,op het dorpsplein of op een sport- ofspeelplein in de buurt! Dat is eenrugbywedstrijd met een hele grotebal. Je zult merken dat je de aandachtvan heel wat andere jongelingentrekt. Wanneer de bal (aldan niet toevallig) naar een groepjejongeren hobbelt, zul je merken datze er allemaal als eerste bij willen zijnom hem terug te spelen. Dat is dékans om hen te betrekken in je spel!In een aardbalwedstrijd op een grootveld gaat het namelijk zoals met Chiroin het algemeen: hoe meer zielen,hoe meer vreugd! En laat de kinderenen jongeren die willen meedoendan nog rakwi’s, tito’s, keti’s zijn: alsje ze nadien kunt aanspreken over jeChirogroep en hen een foldertje metadres, uren en contactgegevens kunttoestoppen, dan werk je niet alleenaan naambekendheid. Je maakt ookkans dat je er de volgende keer eenlid bij hebt. Vergeet ook zeker nietde ouders aan te spreken in dat parkof op dat pleintje. Spreek desnoodsde volgende week op dezelfde plekmet hen af. Of waarom zelf niet meteenhun adressen vragen? Misschienkan een aspi dan zijn of haar stouteschoenen aantrekken om er eenweek later langs te gaan en de jongelingin kwestie mee te nemen naarje Chirogroep? Zo kunnen keti’s enaspi’s verantwoordelijkheid nemenen de toekomst van hun groep meeveilig stellen.x Organiseer een ‘één tegen allen’,waarbij je aspi’s leeftijdsgenotenmoeten mobiliseren om hun opdrachtente doen slagen. Speel in opreacties of lok ze uit. Zorg dat je nietop zere tenen gaat staan en irritantwerkt, maar hou het ludiek!gezocht: leden m/v


Bijvoorbeeld...Probeer met de keti’s of aspi’s ommet zoveel mogelijk leeftijdsgenotenop de foto te staan. Je maakt voorafstandaardbriefjes, met daarop hetadres van jullie site, waar de foto’s terechtzullen komen. Die briefjes deelje aan die leeftijdsgenoten uit. Noteerook snel hun mailadressen. Uiteraardkun je gebruik maken van datkortstondige contact om die jongerenadien al mailend beter te leren kennenen warm te maken voor de Chiro.x Geef de oudere afdelingen een jaaruitdaging,waarbij ze gedurende hethele werkjaar 10 opdrachten moetenuitvoeren om zich bekend te makenin de buurt. Enkele opdrachten zijnbijvoorbeeld dat de aspi’s op schooleen zelfgemaakt lied over Chiro zingenvoor de hele school of dat keti’seen week de Chirovlag laten wapperenaan het gemeentehuis.5. WERVEN VIA OUDERSIn dit bundeltje komt heel vaak hetbelang van ouders aan bod. Bij kleinerekinderen moet je vooral de oudersovertuigen van het nut en de fun vanChiro. Nochtans zijn heel wat groepengefrustreerd over de beperkte betrokkenheidvan ouders. “Voor de meesteouders is Chiro een goedkope babysit.Ze komen niet naar activiteiten, kijkenje buiten bij een huisbezoek en lezenonze groepsbrieven niet.” En toch...En toch willen wij hier net suggererenom ook ouders in te schakelen bij eenwervingsactie. Want draai het of keerhet hoe je ’t wil, de beste reclame voorje groep komt van de leden en hunouders. Jij zult ook sneller naar een filmgaan kijken wanneer een medestudentje zegt “die moet je echt gezien hebben”dan wanneer je van diezelfde film eenpromoaffiche ziet hangen. Ouders zullenhun kinderen sneller naar de Chirobrengen wanneer ze van de buurvrouwhoren hoe leuk het daar is, dan wanneerze een prachtige infofolder in hun busvinden. Daarom deze ideeën!27x Vragen staat vrijDurf ouders te vragen om zelf vrienden,buren, familie en collega’s aan tespreken om ook hun kinderen naarde Chiro te sturen. Vraag het hen formeeltijdens een huisbezoek. Vraaghet geregeld voor en na de werking:“Als je nog mensen met kinderengezocht: leden m/v


28kent, je weet dat je mijn telefoonnummermag doorgeven, hé!”Durf ook de naam en het adresvragen van mensen aan wie zij nogdenken. Zorg dat je bij iedere ouderop huisbezoek zo minstens één extraadres te weten komt. Zet nadien eengerichte wervingsactie op naar dienieuwe adressen.Zelfs ouders die je te weinig betrokkenheidverwijt, zullen door dievragen de verantwoordelijkheidkrijgen om mee zorg te dragen voorde toekomst van de groep. Onrechtstreeksapprecieer je hen ook alsouder door hen die vraag te stellenen die verantwoordelijkheid tegeven: “Amaai, dat ze dat aan mijJe ledenevolutie structureel opvolgen met GTPvragen...” Akkoord, er zullen er ooknog verschillende zijn die zullen denken:“Pfft, daar kan ik mijn tijd niet insteken, dat ze eens zelf volk zoeken.”Maar bekijk het positief: de vijf oudersdie zich gecharmeerd voelen enmeer betrokken geraken, zijn er vijfextra, die bovendien nieuwe ledenkunnen aanbrengen.x Ouders en leden nodigen uitMisschien kun je het ook in eenspelvorm gieten, zoals scholen diehun leerlingen om het meeste lotjeslaten verkopen. Zo kun je bijvoorbeeldde opdracht geven aan ledenén ouders om zoveel mogelijk extrakinderen en ouders uit te nodigenHet nationaal secretariaat houdt van jouw groep een structurele ledenindex bij, de GTP-index.GTP staat voor Gezond Toekomstperspectief. Die index wordt berekend aan de hand van de leden-,leidings- en omkaderingscijfers (VB, proost en freelancers). Het resultaat is een cijfer datnatuurlijk niet alles zegt, want het houdt geen rekening met tal van andere kwaliteiten vanje groep, maar het is wel een indicatie of een groep supergezond is, dan wel ‘bedreigd is’ doorbijvoorbeeld een aanstormend leden- of leidingstekort. Die index wordt vooral interessant alsje de cijfers van één groep van verschillende jaren naast elkaar legt en in een grafiekje giet.Zo wordt de evolutie van een groep zichtbaar. Een groep die stijgt maar geen erg hoge indexheeft, is misschien minder bedreigd en boert waarschijnlijk beter dan een groep die een hogercijfer heeft maar op een paar jaar tijd is teruggevallen van een cijfer dat dubbel zo hoog was.Ben jij geïnteresseerd in die cijfers voor je groep? Dan kun je ze opvragen bij je gewest ofverbond. We geven je dan verduidelijking over hoe de index tot stand komt en hoe je het resultaatervan kunt interpreteren. Geen nood, dat is allemaal redelijk eenvoudig en vooral zeerhandig. De grafiek van de voorbije 10 jaar, bijvoorbeeld, zal je helpen achteruit te denken,maar misschien zo ook verder vooruit...gezocht: leden m/v


naar de werking op een bepaaldedag. De winnaar (lid en ouders)krijgen natuurlijk een originele prijs.Op die dag zorg je voor een laagdrempeligmaar áf instapprogrammavoor de nieuwe leden en voor eeninfomoment voor nieuwe ouders.Een algemeen dankwoordje vooriedereen die zijn of haar best deedom nieuwe mensen mee te brengennaar je activiteit mag natuurlijk nietontbreken.x OuderwerkingNog een stapje verder is de volledigeouderwerking. Enkele leidingsmensenorganiseren een massaspel vooralle leden en de rest van de leidinghoudt zich bezig met ouderactiviteiten(of omgekeerd). Je kunt natuurlijkook activiteiten voor ouders enkinderen samen doen. Wanneer jeeen ouderwerkingstraditie hebt, kunje ook hier een ‘vriendjesdag’ vanmaken en de ouders andere ouderslaten meebrengen. Sommige Chirogroepenorganiseren zelfs succesvolleouderweekends, met voldoendecomfort en vrije tijd, maar even goedmet een avontuurlijke activiteit ofeen origineel bosspel. Neem van onsaan: die ouders zullen voor julliewerven!29gezocht: leden m/v


30gezocht: leden m/v


Deel 2: houden!INLEIDINGWerven is geen fragmentopname in hetjaar. Het is méér dan die ene actie inde naburige school waarbij je hoopt opeen aantal nieuwe leden. Werven is eenconstant proces doorheen het hele jaar,waarin zowel concrete acties passen alsalgemene ‘kenmerken’ van je werking.Staat je werking voldoende open? Is jeChirogroep bekend in de buurt? Welke‘naam’ heeft je groep? Hoe verloopthet contact met ouders? Maar vooral:hoe verloopt je werking? Staat iedereafdeling er met een goed programma?Worden de leden op maat begeleid?Werven eindigt niet daar waar je deleden veroverd hebt, maar begint danpas. Leden houden is misschien wel debelangrijkste manier van werven! Wieervoor kan zorgen dat de leden behoudenblijven, zal al snel een aantrekkingspoolworden voor nieuwe leden.Trouwens, wat haalt het uit om nieuweleden aan te trekken als je er tegelijkverliest?aanwezigheidslijsten... zijn een handig middel om bij te houdenwie er komt. Wie plots vaker afwezigis, verdient extra aandacht. Twijfel niet omeens te bellen of om langs te gaan. Hetkomt zeer goed over als je laat weten datje hem of haar gemist hebt. En het kostbovendien pakken minder energie oméén lid dat even dreigt af te haken toch tehouden, dan er later één nieuw te werven,vanuit het niets. Bedenk ook: leden hakenaf als hun vriendjes afhaken. Stop desneeuwbal! Houden = werven!31Werven = Houden = WERVENgezocht: leden m/v


321. EEN GOEDE WERKING IS DEBASIS VAN ALLESLaat dat zo klaar zijn als een klontje.Chiro is niet meer dan een wekelijksebijeenkomst onder leeftijdsgenoten dieleerrijk, uitdagend, bindend, maar bovenalkeiplezant moet zijn! Als dat zo isvoor alle kinderen in je Chirogroep, danben je er al bijna. Dan werf je vanzelf!De rest is een kwestie van wat bijsturenen van zetjes in de rug geven omkinderen daar ook van te overtuigen.Maar hoe kunnen we meten dat we diebasis hebben?De belangrijkste twee aspecten die eengoede werking garanderen, zijn hetprogramma en je begeleidingshouding.a/ Programma – een goede activiteitis altijd reclameJe komt naar de Chiro om dingen tedoen. Dat is zo van 6 tot 26 jaar. Die‘dingen’ die er te doen zijn, zijn dan ookzó cruciaal. De beste garantie op eenvrije val is een gebrek aan programmain zowat alle afdelingen. Naar slechteactiviteiten komen geen leden. Debeste garantie op een groep in bloeizijn wekelijkse activiteiten die goedvoorbereid zijn.Een goede activiteit werk je nooit uit delaatste uren voor de start van de werking.Ook al ken je misschien wel éénuitzondering op de regel, zorg dat jevoldoende op voorhand tijd en energiesteekt in een goed programma. Datduurt dus wel langer dan 20 minuten.De beste activiteiten zijn:x afwisselend: creatief, sportief, actief,ontspannend,...x op maat van de leeftijdsgroepx aangepast aan hun geslacht en hunachtergrondx liefst ingekleed in een themax uitdagendx aangepast aan de periode van hetwerkjaarx afgestemd op de interesses van deleden: geef je leden inspraak in hetactiviteitenprogrammaEen goed bivak is een werving op zich.uitnodigen is werven!Nodig je leden geregeld op een leuke manier uit voor je werking. Denk daarbij breder dan eenblits papiertje. Een cassette of cd, een knutselwerkje, een stuk oud speelgoed, een koekje waareen briefje zit ingebakken of een spuit met ‘bloed’ in (een rood papiertje tegen de rand metinfo over de vampierendag). Ga er maar van uit dat leuke uitnodigingen onder méér ogenkomen dan alleen die van je leden en dat ze dus eigenlijk een verdoken ‘wervingsfolder’ zijn.gezocht: leden m/v


Een groot stuk van de Chirostructuur iserop gericht om leiding te ondersteunenbij het uitwerken van die activiteiten.Maak gebruik van dat aanbod omte groeien in het maken van een sterkprogramma. Dat zal voldoening gevenen hoe meer voldoening je ervaart, hoemeer energie er vrijkomt voor extra’s ofvoor de intensieve voorbereiding vaneen nieuwe superactiviteit.Een overzicht van plekken om inspiratieop te doen:Publicatiesx Een goed bijgehouden programmakast(bivak én jaarwerking)x Je geheugen (de hits uit jouw titotijd?)x Dubbelpunt (maandelijkse prikkelsvoor een stevig aanbod op afdelingsmaat)x Spelenbundelsx De spelenafdeling op de Chirowebsite(www.chiro.be/spelen)x De afdelingsbijeenkomsten van jegewestx De voorstellen van je ledenx IK en SB, boordevol activiteitenaanbod,net als bijvoorbeeld hetAfdelingsbivak (staat garant voor eenhalf jaar grave spelideeën)x De bibliotheekx Afdelingsboeken (te koop in DeBanier)x Websites van andere groepen metspelideeën, spelenwebsitesx ..Vormingx Tijdens gewestactiviteiten kun jeuitwisselen en je vormen rond deuitbouw van een goed programma.x Op IK leer je onder meer dat er méér isdan een regelspel. Je leert je programmavoor te bereiden. Je wisselt uit enstaat stil bij de belangrijkste kenmerkenvan een goed Chiroprogramma.Je leert variëren en aanpassen.x Op SB ga je dieper in op je afdeling,de leefwereld van je leden, een jaarprogramma,...33Een voorbeeld van Chiro TargoJe leiding kan nog wel wat steun gebruiken bij de uitbouw van een stevig programma? Engageerervaren oud-leiding om bijvoorbeeld één keer per maand de leiding van een bepaalde afdeling teontvangen om hen te begeleiden. Bouw samen aan een maandprogramma. De leiding bevraagtde oud-leiding. De oud-leiding bemoedert niet maar adviseert, wijst op mogelijke moeilijkhedenen stimuleert. Leiding laat zich zo ook helpen bij het zoeken naar gepaste oplossingen voorproblemen bij de leden. Dat formele moment dwingt de leiding ook voldoende op tijd werk temaken van de programma’s voor de komende maanden en helpt hen om af en toe eens achteromte kijken en te leren uit de voorbije weken.gezocht: leden m/v


34x Op Afdelingsbivak word je – door middelvan vele activiteiten – gekneed toteen ware afdelingsspecialist.x Steek wat op van ervaren leiding dievoor jou een goed voorbeeld was.x Op verbondelijke of nationale Startdagenword je ondergedompeld inhet jaarthema.x Krinkel is een vier- of vijfjaarlijksbivak voor leiding, vol knotsgekkeactiviteiten.b/ Begeleidingshouding1. AlgemeenBijna even cruciaal als een sterk programmais de manier waarop hetbegeleid wordt. Breng je het enthousiast?Kijken de leden naar je op? Dwingje respect af bij oudere leden? Beloon jegoed gedrag van je leden? Hoe straf jeleden met moeilijk gedrag? Doe, praat,handel je op een manier die aansluit bijdie leeftijdsgroep? Kun je het Chirovirusoverbrengen? Hoe onthaal je (nieuwe)leden? Blijf je jezelf in alle omstandigheden?Maak je tijd vrij voor een gesprekmet je leden? Hoe pak je conflicten aan?Speel je in op gevoelens van intensiefsamenleven en –spelen? Geef je hetgoede voorbeeld? Ben je consequent?Zo’n uitgebalanceerde begeleidingshoudingis niet eenvoudig! Je moet eenstuk talent hebben en vooral de bereidheidom jezelf bij te schaven, om eraante werken. We zullen er geen doekjesEen sterke leid(st)er laat de leden werven.Ze zullen de hele week lang de mondvol hebben over de Chiro. Ook de ouderszullen enthousiast zijn en erover praten. Jezult voor de leden en zelfs voor de oudersals rolmodel fungeren.om winden: bij dat laatste wringt hetschoentje nogal eens. We zien nog tevaak leiding die niet genoeg in de spiegelkijkt en bij zichzelf actief probeertte zoeken naar die goede begeleidingshoudingom een betere leid(st)er teworden. Weinig zelfreflectie gaat vaaksamen met een ‘slechte begeleidingshouding’.We willen hier geen bundeltje schrijvenover wat nu wel de goede begeleidingshoudingis. Maar als je bij jezelf ofmedeleiding tekortkomingen aanvoelt,durf het dan aan om eraan te werken.Gebruik publicaties (ook over specifiekethema’s: pesten, straffen/belonen, seksualiteit,diversiteit, verdriet,...) maar vooralvormingen en contacten met anderemensen. Misschien is af en toe eenssamen terugblikken met andere leidingof oud-leiding ook geen slecht idee?Denk verder ook aan ouders. In zekerezin begeleid je hen ook. Informeer hendegelijk. Een eenvoudig voorbeeldvan een zorg die de mama’s hebbenen waar wij nauwelijks bij stilstaan: hetwasvoorschrift. Kondig aan wanneergezocht: leden m/v


je een activiteit hebt waarbij zoonof dochter er waarschijnlijk “lief” zaluitzien. Zo kunnen ouders aangepastekleren voorzien. Daarnaast moet je erook rekening mee houden dat niet allekinderen staan te springen om zich zosnel vuil te maken (zeker kinderen uiteen andere cultuur niet). Je zorgt dusbeter voor de weg van de geleidelijkheiden een zekere opbouw in dat soortzaken. Idem bij bijvoorbeeld durfactiviteiten.Over dat thema kun je ideeën puttenuit:Publicatiesx Afdelingsboekenx Artikels in Dubbelpuntx De deelnemersbundel van de IK enhet SBx Het boek ‘Pesten in het jeugdwerk’x Nog meer boeken die je bij De Banierkan kopenx www.jeugdenseksualiteit.bex De ChirositeVorming en uitwisselingx IK en SB, alweer...x Gewestavondenx Tussentijdse evaluatie van de afdelingen hun leidingx Erover praten met medeleiding, oudleiding,...x Een vast punt ‘hoe gaat het in mijnafdeling’ op de leidingskringx Het Afdelingsbivakx Een Prikkelweekendx Startdagen2. Pestenx Leden die gepest worden, komen datbijna nooit zelf vertellen. Je moethet zelf opmerken.x Luisteren is de eerste belangrijkestap.x Pak niet alleen de pester aan, maarook de situatie.x Zet de gepeste niet onmiddellijkin het zonnetje maar overleg overmaatregelen die je neemt.x Bij erge vormen van pesten betrek jeook de ouders erbij.3. Omgaan met moeilijk gedragx Blijf positief contact houden, schrijfeen kind na een paar moeilijke situatiesniet af.x Wees zelf enthousiast en probeer datook uit te stralen naar de kinderen.x Wees duidelijk en consequent engeef voldoende structuur. Op diemanier geef je de kinderen eenveiligheid die velen nodig hebben.De kinderen moeten duidelijk wetenwaar de grens ligt omdat ze die zelfmoeilijk kunnen inschatten. Bovendienmoeten kinderen leren omgaanmet gezag.x Als je een kind aanspreekt, maak danaltijd het onderscheid tussen gedragen wie hij of zij als persoon is. Alseen kind iets doms doet, zeg dan ietsin de trant van: “Wat je net deed, wasniet erg slim, hé.” Vermijd uitsprakenals: “Dommerik, zie je dat dan niet?!”x Wees voorzichtig met dreigen en35gezocht: leden m/v


36beloftes. Zeg nooit iets wat je nietkunt waarmaken.x Maak goede afspraken met jemedebegeleiding en zorg dat je opdezelfde golflengte zit. Dat maakthet erg duidelijk voor de kinderen.Zorg er ook voor dat het niet altijddezelfde leid(st)er is die met henbezig is en conflictsituaties moetoplossen. Kinderen hebben snel deneiging te denken in ‘goed’ en ‘slecht’.x Wees voorzichtig met hetgeen jezegt, bijvoorbeeld: “Doe je dat thuisook?” Je kunt op die manier iets veroordelenwat voor een kind vanzelfsprekendis.x Verantwoordelijkheid geven is eenhandig hulpje om kinderen positiefMisbruik of verwaarlozingWanneer je vermoedens hebt van misbruikof verwaarlozing thuis of elders, blijf er danniet mee zitten. Neem contact op met eenvertrouwensartsencentrum. Zij zullen jebevragen, je signaal/verhaal beoordelenen eventueel de nodige professionelestappen zetten. Dat doe jij nooit! Ga zelfof als leidingsploeg geen sociaal assistent,vertrouwensarts of politieagent spelendoor bijvoorbeeld ouders, school, vriendenof familie aan te spreken. Jij bent maar deChiroleid(st)er en je enige taak is zorgenvoor een goede werking en je eventuelebezorgdheid delen met een vertrouwensarts.te benaderen.x Humor!! Dat kan een heel handighulpje zijn om een moeilijk momentte doen omslaan zonder dat het kinddaarbij gezichtsverlies lijdt. Het kinduitlachen is echter een brug te ver!x De beste manier om moeilijk gedragtegen te gaan is en blijft: leuke activiteiten.Als kinderen zich vervelenof dikwijls dezelfde spelletjes spelen,zullen ze ‘opstandig’ worden, watdoor de leiding gezien wordt als‘moeilijk gedrag’.x Geef ik-boodschappen. Zinnen diestarten met ‘ik heb de indruk’ of ‘ikdenk’ zijn minder aanvallend. Eengoede ik-boodschap formuleert 4dingen:w hoe de begeleid(st)er zich voeltw bij het gedrag dat verkeerd looptw wat hij of zij dan wel verwachtw en wat het gevolg kan zijn als hetkind of de jongere niet luistert.4. Straffenx Een kind moet weten waarvoor hetgestraft is. Zorg daarom dat de strafzo snel mogelijk op het negatievegedrag volgt. Wees echter ook niette impulsief, want dan gebeuren erwel eens domme dingen.x De straf moet in verhouding zijn tothet feit.x Vermijd vernederende straffen enlijfstraffen, dat is niet meer van deze tijden heeft dikwijls een omgekeerd effect.x Op bivak of in de lokalen kan er eengezocht: leden m/v


afkoelplekje voorzien worden (klinktminder negatief dan strafhoekje).Op zo’n plaats moet het kind tot rustkunnen komen.x Word zelf nooit agressief en blijf inalle omstandigheden kalm. Voel jedat het niet lukt, laat iemand andersdan van je overnemen.x Rond een straf af en doe een babbeltjemet het kind. Op die manierherstel je het contact. Ook hier kanhumor een belangrijke rol spelen!x Ga na of het kind weet wat het verkeerdgedaan heeft.x Vergeet niet naar hun versie van defeiten te vragen.x Probeer de straf zoveel mogelijk tegeven met betrekking tot het feit.(Iets schilderen = het opnieuw properkrijgen; lokaal overhoop gooien= lokaal opruimen.)x Ga nooit opbieden in een straf. Vaakweigeren jongeren om meteen jeboodschap te begrijpen en dagen zeje verder uit. Speel dit spelletje nietmee en blijf bij de oorspronkelijkestrafmaat (dus niet: “In plaats vanalleen maar ons lokaal mag je állelokalen opruimen!”).x Let op met groepsstraffen: hetkweekt bij leden nogal dikwijls eensolidariteitsgevoel tegen jou. Ze zullensteun zoeken bij elkaar om weeriets anders uit te spoken.x Als een jongere een straf verwacht,is het soms zinvoller geen straf tegeven. Door de onverwachte reactievan de leid(st)er kan de bereidwilligheidstijgen om serieus na te denkenover de fout. Hoe onverwachter dereactie, hoe beter het effect.x Gebruik straf nooit als een persoonlijkekrachtproef. Laat straf nietoverkomen als jouw zet in een sfeervan strijd. Kies liever een aanpak van‘het is jammer dat er met jou niet gehandeldkan worden op een redelijkemanier’.x Straffen vereist ook dat je informatiedoorspeelt naar de andere leid(st)ers.5. Belonenx Verantwoordelijkheid geven is eenhandig hulpje om kinderen positiefte benaderen.x Je moet sterk je waardering latenvoelen als ze iets goed doen: eenschouderklopje, een glimlach, eenaanmoediging.x Stimuleer kinderen en jongeren ookom elkaar aan te moedigen. Kinderen,maar vooral jongeren, kijkenimmers sterk naar hun peergroup.x Benoem het gedrag dat je waardeert.Zeg het kind wat het goed gedaanheeft.x Gebruik ook hier ik-boodschappen:“Ik vind het tof dat jij in dat spel zogoed hebt meegewerkt.”6. StructuurAls je kinderen structuur aanbiedt,biedt dat hen veiligheid. Als iets voorspelbaaris, voel je je beter op je gemak.37gezocht: leden m/v


38Dat is bij kinderen zeker het geval. Alsje hen duidelijkheid geeft over wat gaatkomen, zullen ze dikwijls rustiger zijn.Dan kunnen ze genieten van de dingendie nu gebeuren en al zitten denkenover wat er daarna allemaal nog komt.Zo zul je moeilijk gedrag voor eenstukje kunnen voorkomen.c/ Je lokaalEen sterk programma en een goede begeleidingshoudingzijn de basis. Je werften je houdt je leden zo. Maar er is nogeen belangrijke randvoorwaarde: eendegelijke infrastructuur!Ouders geven hun dierbaarste bezit,hun eigen bloed, in de handen vanjonge leiding, die ze – hopelijk – vertrouwen.Maar wat als dat gebeurt in een vuil,wegrottend kot? Waar ramen en deurennauwelijks nog sluiten, laat staan isoleren?Waar glas en verroest afval over ’tterrein zwerven? Waar elektriciteitsleidingenlos hangen, het gas door zelfgeknutseldebuizen naar de kachel loopt en eralleen een brandblusser van de jaren ‘80te bespeuren is?We overdrijven nu een beetje, maar weetdat jij het Chiroheem gewend bent. ’t Isvaak ’t minste van je zorgen. Onterecht!Je lokaal is namelijk een uithangbordvoor je groep en dus belangrijk voor ouders,zeker nieuwe! Zij kennen de contexten de geschiedenis niet, ze zijn beduchtvoor gevaren, ze denken: “Is dat een goedvoorbeeld voor onze Jonas?”Draai dus de knop om. Wis je geschiedenis.Gooi al wat je gewend bent van jegroep overboord en speel een rollenspel.Stap als nietsvermoedende ouder voor deeerste keer je lokaal binnen. Wat valt jeop? Positief? Negatief?Een degelijke infrastructuur trekt ledenaan en helpt om ze te houden. Belabberdeinfrastructuur stoot af. Statistieken vangroepen die nieuwe lokalen gebouwdhebben, tonen dat aan! Zorg dus dat jelokaal gebruiks- en kindvriendelijk is!Vecht voor goede lokalen en denk vooruit,geen 2 jaar maar 12.Gevels geven veel aanWeten jouw buren waar de Chirolokalen zijn? Als ik door je straat loop of rijd, zal het dan opvallenwaar jullie zitten? En zo ja, welke gevel krijg ik dan te zien?Je gevel is een belangrijk uithangbord voor je groep, zeker in een stad! Weinig mensen wetenwat ‘Chiro’ is, maar aan de hand van jouw plek in de straat zou je misschien toch al de aandachtkunnen trekken. Als mensen dan ook nog eens in het weekend spelende kinderen zien, zullen zezich er toch iets bij kunnen voorstellen. Het is één van de manieren om aan naambekendheid inde buurt te werken, en dus om leden te werven of houden.gezocht: leden m/v


Voor informatie over lokalen kun je mailennaar lokalen@chiro.be. Je kunt er eenantwoord krijgen op concrete vragen ofde brochure ‘Recepten voor Chirolokalen’aanvragen.d/ Zich thuis voelenMeestal gaan nieuwe leden zich naenkele weken thuisvoelen in de Chirolokalen.De Chiro wordt hun vertrouwdestekje. Dat gebeurt echter niet vanzelf.Als leid(st)er kun je dat mee ondersteunen.De volgende tips werken dat meein de hand:x Zorg voor een warm onthaal en eenpraatje met ouders en kinderen vooren na de Chironamiddag. Je kuntook elke week een leid(st)er aanstellendie expliciet die taak heeft.x Doe vele kennismakingsspelen, ookvoor iemand die midden in het jaaropduikt.x Bereid een duidelijke en leuke openingen slot van de Chironamiddagvoor.x Zorg voor een gezellig lokaal, datingekleed wordt sámen met je leden.x Hou rekening met de vakanties ende examenperiodes van de leden.‘Supporter’ voor de examens van jeleden.x Heb aandacht voor leden die overgaannaar een volgende afdeling.Het helpt om regelmatig eens activiteitente doen met de hele Chirogroepof met de oudere afdeling.39gezocht: leden m/v


402. HOE HOU IK DE DREMPELLAAG?a/ Lidgeld en bivakgeld1. Het uitgangspuntGeld mag nooit een drempel zijn voorChiro!Vooreerst: hou de prijzen zo laag mogelijken probeer behalve voor aansluiting,groepsweekend en bivak zo weinigmogelijk geld te laten meebrengen(uitstapjes, materiaal,...). Doe je het toch,geef dan telkens goed aan waarvoor jehet geld gebruikt – de verzekering bijhet nationaal secretariaat, bijvoorbeeld.Je mag zeggen dat de inkomsten vooralvan andere activiteiten moeten komen,want dat jullie met € 65 geen bivak kunnenbekostigen voor alle leden. GeefSolidariteitsfondsHeb je veel kansarme leden en kom je erniet met inspanningen van andere oudersof kan je groepskas het niet alleen dragen?Maak dan gebruik van het Solidariteitsfonds.Je kunt tot meer dan € 1250krijgen als je groep inspanningen doet voortoegankelijkheid maar dat zelf moeilijk kandragen. Vraag het formulier aan op hetnationaal secretariaat, bij ‘t verbond of bijje gewest.Het fonds wordt jaarlijks gevoed doorfinancieel sterke groepen en door ChirojeugdVlaanderen vzw. Je leest er meerover op www.chiro.be/solidariteitsfonds.verder in algemene bewoordingen aandat er mogelijkheden zijn om de kostprijstoch nog op maat te bekijken of omgebruik te maken van enkele algemeneregels. Vertel dat jullie vinden dat geldgeen drempel mag zijn voor Chiro. Pakal je acties zo anoniem mogelijk aan.Het moet duidelijk zijn dat je openstaatvoor een persoonlijke benadering, maarje dringt die nooit op! Mensen hebbenvaak geen zin om hun financiële problemenaan jouw neus of de grote klok tehangen. Respecteer dat dan ook.2. Solidariteit tussen ouders binnen degroepIn algemene bewoordingen kun jeaangeven dat de prijs voor het lidgeldof het bivak x euro is maar dat in hetkader van solidariteit sommige oudersmeer kunnen geven. Die extra’s bewaarje apart en je kunt er de tekorten vanandere ouders mee bijpassen. Daarbijzorg je ervoor dat je de ouders die extrastorten bedankt, maar zeg hen erbij datdit uiteraard nooit tot een voorkeursbehandelingkan leiden. Vertel nietaan andere ouders wie extra gestortheeft, en al helemaal niet hoeveel. Nogminder vertel je ouders die extra geldgaven naar wie dat gegaan is of omgekeerd.Dat blijft allemaal anoniem. Omde discretie hieromtrent te garanderen,kun je misschien kiezen voor anoniemestortingen op een rekening, of om alleste laten verlopen via groepsleiding ofVB. Daarbij wordt de rest van de leidinggezocht: leden m/v


op de hoogte gehouden van ‘de stand’van het systeem, maar niet van namenen bedragen.3. Bijdrage van de groepskasEn waarom zou ook de groepskas zelfniet bijdragen? Enkele leden verderhelpen moet kunnen. Misschien kosthet je een kleine extra inspanning bijeen winstgevende activiteit. Uiteindelijkis dat even goed een vorm vansolidariteit tussen ouders want hetzullen ook de sterke ouders zijn die opbepaalde momenten meer geld voor jekas binnenbrengen (op activiteiten).4. SpaarsysteemEen lid brengt bijvoorbeeld wekelijks5 euro mee. Na 14 weken heeft hetzo 70 euro gespaard en daarmee zijnof haar bivak betaald. Handel ook hiervoldoende discreet, zonder geheimzinnigte doen. Andere kinderen hoevenniet te zien hoe Hanna wekelijks geldoverhandigt aan de leiding. Met datsysteem moet je je bovendien realiserendat zij die het financieel ‘t moeilijksthebben waarschijnlijk ook niet gemotiveerdzijn om telkens weer vijf eurote geven voor iets wat nog zo ver ligt(maanden later).5. Tweedehands materiaal - uitleendienstOnderschat een bivak niet! “Voor € 70kun je je kind thuis ook niet voedenen onderhouden,” hoor je wel eens.Dat klopt niet altijd want mensen diehet financieel moeilijk hebben, slagener toch in te besparen op dingen diemeer welstellende mensen als evidentekosten zien. Bovendien kost een bivakveel meer dan de deelnameprijs. Staater niet in jouw bivakboekje: “meebrengen:extra kleren, een zaklamp, eenslaapzak, een veldbedje, een drinkbus,...”?Ga maar eens na wat je thuiszelf allemaal liggen hebt aan ‘bivakspullen’die eigenlijk alleen maar daarvoorgekocht zijn en gebruikt worden. Jehelpt ouders enorm door die dingen tevoorzien. Maak een gratis uitleendienstvan veldbedden, slaapzakken,... Het isvoor jullie als groep makkelijker om vanal die zaken wat reserve aan te leggendan het voor sommige ouders is omergens iets te gaan lenen.Doe dat ook voor de gewone werking.Zet bijvoorbeeld een tweedehandscircuitop voor Chirokledij.6. Betalingsbewijs voor OCMW en ziekenfondsOuders die steun trekken bij het OCMWkunnen daar vaak terecht voor gedeeltelijketerugbetaling van bijvoorbeeldbivakkosten. Ook bij bepaalde mutualiteitenkan bivakgeld teruggevorderdworden. Bij het onafhankelijk ziekenfondsis dat standaardservice, bij andereis dat vaak regionaal bepaald. Onzetip: maak zowel voor lidgeld als bivakgeldontvangstbewijzen waarop staathoeveel en waarvoor er betaald is, aanwelke vereniging, met de naam van het41gezocht: leden m/v


42kind, de handtekening van de groepsleiding,...Zet erop dat ze het – alsze willen – kunnen gebruiken bij hetOCMW of bij het ziekenfonds. Geef dataan alle ouders. Dat systeem is perfectanoniem en het is aan de ouders omte bepalen of ze nood hebben aan eentussenkomst.7. Fiscale aftrekbaarheidSinds 2005 kunnen ouders de deelnamevan hun kinderen aan vrijetijdsactiviteitenfiscaal inbrengen. De jeugddienstvan je gemeente kan je hiervoor eenstandaardformulier geven. We raden jeaan om de papiermolen te beperken enenkel voor het bivak een formulier aande ouders te geven. Denk er wel aandat dit enkel voor welstellende ouderseen financiële steun is. Mensen die hetfinancieel moeilijker hebben, zijn vaakvrijgesteld van belastingen. Ze kunnende deelnameprijs dus ook niet inbrengenin hun belastingsaangifte. Dat iseen goede reden om je bivakprijs zekerNIET te verhogen omwille van de fiscaleaftrekbaarheid! Als je dat wel doet,vallen opnieuw de mensen die het hetmoeilijkst hebben uit de boot.8. De tip van het kleefbriefjeWeet je niet goed welke gezinnenhet financieel moeilijker hebben, dankun je – wanneer je kleefbriefjes vande mutualiteit opvraagt voor ’t bivak– eens de nummers nagaan. Je gebruiktde info die je daarop leest nooitergens officieel, maar enkel indicatief(anders zondig je tegen de wetop de privacy). Wat kun je aflezen?Kinderen van wie het lidnummereindigt op xx1/xx1 hebben recht opeen ‘verhoogde toelage’. Het is eenindicatie dat de ouders waarschijnlijkfinancieel minder sterk staan. Nogmaals:gebruik die gegevens alleen inje achterhoofd, als indicator. Je kunt numisschien wel beter plaatsen waaromhet kind niet mee op weekend ging, ofwaarom het bivakgeld nog niet gestortis. Je kunt hen dan misschien voorzichtigbenaderen met je systemen vansolidariteit. Weet ook: de allerzwakstenvallen mogelijk ook uit dat systeem enhebben waarschijnlijk geen ‘verhoogdetoelage’ omdat ze niet weten dat ze datkunnen aanvragen.b/ Andere culturen en gewoontesKinderen van ouders uit een anderecultuur zien we niet zo vaak verschijnenaan onze Chirodeur. Ze kennen deChiro niet, weten niet wat er gebeurt,hechten belang aan andere dingen.Uiteraard kunnen we dat niet veralgemenen,maar we zien toch een aantaldrempels om aan te werken.1. Ander waardepatroon, ander wereldbeeldWij bekijken alles door onze westersewaardenbril. Die is zeker christelijk geïnspireerd,maar ook politiek bepaald.gezocht: leden m/v


Probeer je maar eens voor te stellenwat er allemaal anders is als je wordtopgevoed door ouders die nooit ietsanders gekend hebben dan een communistischregime.De meeste waarden en normen zijn vrijalgemeen, zoals zelfstandigheid, respectvoor ouderen en eerlijkheid. Maarniet iedereen plaatst ze in dezelfdevolgorde van belangrijkheid. Vlaamsejongeren plaatsen ‘zelfstandigheid’ bijvoorbeeldboven ‘respect voor ouderen’.Bij allochtone moslimjongeren is heteerder andersom.Een voorbeeld van een verschil in belang:’eer’ als waarde. Eer is een waardedie moslims ingelepeld krijgen en wijbijna niet. Concreet: Mohammed wordtaangepakt en beledigd door Rachid.Er volgt een felle reactie, in woord endaad. Wij als leiding komen tussen enkeuren het gedrag van Rachid én datvan Mohammed af – terecht, want in deChiro willen we niét meegeven “oog omoog, tand om tand”. Neen, de slimsteis diegene die zijn trots en eer aan dekant zet, weggaat van het conflict ofde leiding inlicht over de scheldpartij.Hou het zo, maar besef dat dat zeeronlogisch lijkt voor een jonge moslimdie eer veel hoger inschat. Hen wordtgeleerd onvoorwaardelijk op te komenvoor zichzelf en hun familie. Onze strategievan ‘wees slim en bied je anderewang aan’ is vreemd voor hen. Datvinden moslims vaak fout, dan zondigenze tegen een belangrijke waardevoor hen.43Is iedereen altijd welkom?Ja en nee! Je staat alvast open voor iedereen! Ons Chirosymbool toont dat: de cirkel is nietgesloten. Er kan altijd nog iemand bij. Toch merk je dat je sommige kinderen moeilijker bereiktof kunt houden: kinderen uit een bepaalde wijk, kinderen van allochtone ouders, kinderen meteen handicap. Doe de oefening en bekijk hoe je buurt eruitziet, welke kinderen je al bereikt enwelke niet.Bespreek dat met je leidingsploeg. Op het nationaal secretariaat kun je een spel aanvragen omdie oefening te doen – ideaal om te bekijken wat je wilt en kunt, en hoe je hiermee aan de slagkan. En om meer info over dat thema te geven, bestaan er 2 brochures: één vol tips over omgaanmet kinderen met een handicap en één over omgaan met kinderen die maatschappelijk kwetsbaarzijn en kinderen van allochtone ouders. Hierin vind je allerlei tips en goede voorbeelden uitandere Chirogroepen. Doe de oefening met je leidingsploeg en overweeg wat je aankunt! Doeeen beroep op je gewest om je hierin te begeleiden, vraag feedback aan andere mensen en vergeetniet dat sommige ‘brugfiguren’ – zoals ouders, leerkrachten, werknemers van de instellinguit je buurt – je cruciale tips en steun kunnen geven om het draagbaar te houden.gezocht: leden m/v


442. SpelWij zijn met z’n allen de wereldspecialistenop ’t gebied van spel. Nergens andersis georganiseerd spelen zo evident,zo uitgebreid, zo gecultiveerd als bijons, hier in Vlaanderen, bij de jeugdbewegingen.Onthoud dat dat voor ledenen ouders uit andere culturen niet zo’nevidentie is. “Waarom zouden ze in deChiro gaan spelen als ze dat ook opstraat kunnen?” zal je vaak van allochtoneouders horen. Het is vaak moeilijkom uit te leggen, al voelen we wel goedaan wat de meerwaarde is. Leve deweg van de geleidelijkheid! Begin niette fanatiek en bouw langzaam op.Waar let je op om je speldrempel laagte houden?x Doel/nut van een spelSpel om het spel, zonder doel, isvaak moeilijk voor allochtonen. Eenkringspel waarbij je met een dansjeen een liedje telkens voor iemandanders moet gaan staan, enkelebewegingen doen, van plaats wisselten doorgaat, kan eindeloos blijvenduren. “Wat is hier de bedoelingvan?” is een vraag die bij een aantalallochtonen dan rapper zal opkomendan bij Vlaamse kinderen. “Spelendoe je om te winnen”, vindt bovendienmeer bijval dan: “Meedoen isbelangrijker dan winnen”.x Inkleding en thema’sLet op met bijvoorbeeld het drugsthema.Sommige allochtone ledenzullen zich gemakkelijk geviseerdvoelen met zo’n thema. Zij moetenals allochtoon soms al van datstigma af en zullen ernstige vragenstellen bij een voor ons zo normaaldrugsspel. Let ook op met spelenals ‘ziekelijk pauske’ of ‘de Bushentegen de Bin Ladens’.Ook een inkleding met bijvoorbeeldhandtas en lippenstift bij jongenszou soms het verkeerde resultaatkunnen hebben.x LichamelijkheidPas niet alleen op met al te seksueelgetinte spelnamen, maar ook metlichamelijk contact in spelen. Voorbepaalde allochtone meisjes is datniet zo evident. Dat gaat dan overmeer dan zoentjesoorlog, maar ookover ravotspelletjes waarbij je aanelkaars lijf moet trekken en sleuren.Allemaal geen redenen om die spelenniet te doen, wel redenen om errekening mee te houden, ze goed tekaderen en niet te veel in één keer teverwachten.3. Religieuze feesten en gewoontenChiro is christelijk geïnspireerd, alis de tijd dat we echt praktiserendkatholiek waren al lang gepasseerd.Onze religieuze wortels zijn christelijk,maar iedereen is welkom! Religiewordt daarbij niet in de weegschaalgelegd, maar wordt wel gerespecteerd.Daarom vinden we dat het mogelijkmoet zijn om aanpassingen te doen in ’tgezocht: leden m/v


kader van het ene of het andere geloof.Je verplicht een moslim bijvoorbeeldniet om ter communie te gaan tijdensje traditionele Christus-Koningmis ofom op bivak varkensvlees te eten ‘zoalsiedereen’. Ook al wervend kun je hierrekening mee houden. Om opnieuwde moslims als voorbeeld te nemen:organiseer geen grote speldag tijdensde Ramadan!We zijn er wel van overtuigd dat jeeventuele katholieke tradities niet invraag hoeft te stellen in functie vanwerving. Andersgelovige oudersvinden het vaak zinvoller dat hunzoon of dochter deel uitmaakt van eenvereniging waar religiositeit en anderewaarden nog een plaats hebben dandat ze deel uitmaken van een totaalniet-gelovige organisatie. Soepel en opmaat omgaan met dat thema lijkt onsde beste weg.c/ Kinderen met minder kansenNiet iedereen krijgt van bij de geboortedezelfde kansen mee om ‘het’ waarte maken in onze samenleving. Dekansen om kennis en vaardigheden teontwikkelen zijn niet gelijk verdeeld,hoe jammer we dat ook mogen vinden.Ook in de Chiro vertrekt niet iedereenaan dezelfde startlijn. Vaak zijn onzeleden kinderen van ouders die vroegerook al in de Chiro zaten. Wie zelf de‘meerwaarde’ niet gevoeld heeft van lidte zijn van een jeugdbeweging, is moeilijkte overtuigen om hun kind naar deChiro te sturen. Als ze dan toch komen,is het voor die kinderen een belangrijkekans om wel ‘mee’ te zijn.Toch vallen ze rapper uit de boot. Omdatze dikwijls te laat komen, geen geldmee hebben als dat nodig is, uitgelachenof gepest worden omdat ze ‘anders’zijn. Als er telkens gepraat wordtover vakanties, cadeaus of uitstapjeszal niet iedereen kunnen meepraten.Bovendien zijn niet alle kinderen verbaaleven sterk of zijn ze van thuis uitgewend om zich anders uit te drukken.Iemand die het gewend is om eerderfysiek te reageren, zal vaak minder getolereerdworden door de leiding.Het is belangrijk om je als leiding bewustte zijn van die verschillen en omhiermee te leren omgaan. Je begeleidingshoudingis daarbij cruciaal. Zorgdat je de thuissituatie van elk kind kent,zodat je ook weet vanwaar een eventueleongewone reactie kan komen. Aan-45gezocht: leden m/v


46vaard niet dat er gepest wordt en speelkort op de bal. Waardeer de kwaliteitenen vaardigheden van alle kinderen, zetalle talenten in de kijker en respecteerieders leefwereld, ook al is die op ’tgebied van muziek, kledij of interessessoms anders dan de grootste gemenedeler. Hou in je spelopdrachtenrekening met ieders kennis en kunde.Vermijd te complexe en lange schriftelijkecommunicatie. Hou rekening metouders die het niet zo gewoon zijn allesaltijd te weten te komen door boekjesen brieven te lezen. Maak afsprakenmet ouders over op tijd komen en hebextra aandacht voor kinderen die naeen activiteit te laat opgehaald worden.d/ Mensen met een handicap... moeten ook hun plek krijgen in deChiro, zowel met een mentale als meteen fysieke handicap. Ook dat heeft(zoals alles) grenzen. Mensen met eenzeer zware mentale en fysieke handicapvragen soms zoveel specifieke begeleidingdat een leidingsploeg die niet kanbieden. Belangrijk daarbij is dat eenleidingsploeg vanuit een open houdingde draagkrachtoefening maakt: “Watkunnen we aan?” Een Chirogroep kanbest wat dragen, maar de ene ploeg almeer dan de andere.Uiteraard is werken aan openheid enaanvaarding bij de leden een voorwaarde.In veel groepen zijn tal van goedevoorbeelden te vinden van hoe het kan.Neem contact op met het nationaal secretariaaten vraag de brochure “Andersgewoon – gewoon anders” aan. Hierinvind je tal van tips over begeleidingshoudingof spelen aanpassen. De commissieDiversiteit kan je ook in contact brengenmet groepen die al ervaring hebben meteen situatie waarmee jouw groep nugeconfronteerd wordt (diversiteit@chiro.be). Ze maakten ook een spel om met jeleidingsploeg te bepalen wat je wilt enkunt doen rond diversiteit.Vergeet niet dat de ouders waarschijnlijkde beste raadgevers zijn. Zij kunnenje tips aanreiken, soms zelfs een soort‘handleiding’ bij hun kind, waardoorintegratie in je werking beter mogelijkwordt. Wanneer de uitkomst van eengrondige draagkrachtoefening echternegatief is, communiceer dan duidelijken open met de ouders en durf doorverwijzennaar een andere Chirogroep(met meer draagkracht) of naar Akabe.Dat is de aparte werking voor kinderenmet een handicap van Scouts en GidsenVlaanderen (VVKSM).gezocht: leden m/v


gezocht: leden m/v47


483. NAAMBEKENDHEID, BEELD-VORMING EN NETWERKNiet alleen je werking bepaalt hoe debuurt naar je Chirogroep kijkt. Al is dewerking de voornaamste, je zult ooknog andere inspanningen moetenleveren om goed te staan in de buurt!Die inspanningen mogen niet ten kostegaan van je activiteiten en je draagt erbest zorg voor dat ze ook niet wegenop de motivatie van je leiding. Maarweet: een goede naam = nieuwe leden.Stop met cocoonenHeel wat groepen in de stad hebben deneiging zich tijdens activiteiten veilig wegte stoppen achter de dikke muren van hunlokaal. Nochtans is buiten komen, buitenspelen, de straten en pleintjes tot levenbrengen één van de belangrijkste zakenom bekendheid te werven in je buurt! Zorgdat de mensen zien dat enkele kinderen enjongeren op een originele manier plezierhebben in en rond hun straat!a/ Beeld van Chiro≥ Kennen mensen je Chirogroep?Komen we voldoende ‘buiten’? Vanwaar kennen ze ons? Van leuractiesbij de buren? Van de megafuif metveel overlast? Van onze animatie opde straatfeesten? Van de leiding diemet haar getunede auto’s door destraten scheurt? Van de prachtigegevel in onze straat (of valt jouwlokaal totaal niet op in het straatbeeld)?≥ Welk beeld hebben mensen over ons?“Dat zijn die gasten die altijd onzebrievenbus omver duwen. Dat zijntoch die van die drugsverhalen?Dat zijn die kinderen die hier altijdluid zingend passeren. Zijn dat dievan de tsunami-actie in de krant?Dat zijn die meiskes die elke weeksamenhokken in dat rottend kot hierop de hoek. Dat is die leidingsploegdie dat geval van hersenvliesontstekingzo goed heeft aangepakt. Datis vooral Ronny, de beminnelijkegroepsleider die we overal zien.”Dat beeld, hoe incorrect soms ook, iszeer belangrijk: om te werven, en zelfsom te houden! Het beeld kan namelijkzo hardnekkig zijn (correct of niet) datook eigen leden en ouders erdoor beïnvloedworden, wát het beeld ook is. Durfhet te bevragen en onder ogen te zien– en eraan te bouwen, stapje per stapje.gezocht: leden m/v


Een imago ombuigen kun je door gebruikte maken van 3 soorten communicatiekanalen:x Door rechtstreekse contacten metmensen in de buurtx Door verhalen via-via (onrechtstreeksecontacten): de pers, ‘roddels’ vanburen over je Chirogroep, ouders dieelkaar zien aan de schoolpoort,...x Door schriftelijk materiaal: website,je blaadje, affiches van je fuif, eenwervingsfolder,...Zijn het toffe activiteiten, gepaste activiteiten,originele activiteiten? Zijnde kinderen enthousiast? Werden dekinderen goed opgevangen bij hetpijntje? Heeft de leid(st)er genoegaandacht voor het kind? Een waslijstaan informatie komt via de kinderenbij de ouders terecht.Dat wil natuurlijk niet zeggen dat jebij elk lid de populaire moet gaanuithangen. Dat zal je toch niet bijOm verankerd te zijn in je buurt en eraan je naambekendheid en imago tewerken, heb je als Chirogroep een bandmet heel wat ‘partners’. Zij vormensamen met je Chirogroep een ‘netwerk’.Verbonden zijn met zo’n netwerk isbelangrijk om leden te werven en tehouden. Welke zijn de belangrijkstepartners in het netwerk van je Chirogroep?b/ Netwerk1. Oudersx Onrechtstreeks contactOuders geven hun kinderen – wathen het meest dierbaar is – elkeweek in jouw handen. Je overtuigthen grotendeels door je werking,want jouw contact met hen loopt inde eerste plaats via het kind. Wat despeelclubber of rakwi thuis vertelt,is het eerste en het meest voorkomendesignaal dat de ouders krijgen.De oudersenquêteHeel wat groepen doen wel eens eenbevraging van de ouders. Dat lijkt ons eengoed idee, want de ouders krijgen zo hetgevoel gehoord te worden en jullie hebbenals leidingsploeg enkele nuttige tips die jemanier van werken zullen bekrachtigen, of– wie weet? – tegenspreken. Belangrijklijkt ons wel om dat kort en krachtig tehouden en zoveel mogelijk te werken metgesloten vragen en keuzemogelijkhedenwaarbij ze eventueel commentaar kunnengeven. Misschien kun je het ook in eenmethodiek gieten (stoelenspel, ren jerot) en aanbrengen op één of meerdereouderavonden. Belangrijk is ook om je niette veel illusies te maken: vele ouders zullenniet de moeite nemen om je enquête in tevullen. Trek je op aan al de ouders die wélfeedback geven en bedenk voor de rest:‘zwijgen is toestemmen’ of ‘geen nieuws,goed nieuws’!49gezocht: leden m/v


alle kinderen lukken en het zal tochniet resulteren in het gewensteeffect. Kwaad worden of iemandstraffen mag af en toe wel eens. Er isniets mis met een correcte, strengeleid(st)er – integendeel! Een goedprogramma en een eerlijke, rechtvaardigehouding brengen je waarschijnlijkhet verst.En we hadden het je waarschijnlijk algezegd, maar leider of leidster ben jeoveral. Een leidster die een blikje inde vuilbak gooit, komt helemaal andersover dan de leider die een blikjeergens op een vensterbank deponeert.Een leid(st)er die voortdurendzat door voortuintjes waggelt, laateen andere indruk na dan iemanddie een keertje aangeschoten naarhuis wandelt. Met gierende bandenaankomen is iets anders dan rustig jefiets in de stalling zetten.50Er zijn nog tal van andere onrechtstreeksecontacten. Hoe origineelen verzorgd is het maandblaadje?Zat de uitnodiging op tijd in de bus?Waren de leden op tijd thuis? Ookhier vind je weer een belangrijkemogelijkheid om het vertrouwen vande ouders te winnen (of te verliezen).Zo zie je maar: nog voor je de mensenontmoet, hebben ze al heel wat vanjou gezien. En denk eraan: in elkejeugdbeweging hebben niet alleen demuren maar ook de straatstenen oren.Moet je hier als leiding nu bang voorzijn? Nee hoor, met een beetje gezondverstand en een tikkeltje volwassenheidkom je al een heel eind. Wehebben er het volste vertrouwen in.x Rechtsreeks contactOok een goed rechtstreeks contactuitbouwen is belangrijk om kinderente houden. Toch is dat zeker voorjonge leiding niet gemakkelijk: babbeltjesvoor en na de werking, huisbezoeken,brieven aan ouders, eenoudercontact organiseren, de babbelsop je eetfestijn, het ontvangenvan bivak- en lidgeld, een toevalligeontmoeting op de trein... En wat danals er problemen zijn bij het kind, ofwanneer de ouders klachten hebben?Plots staan ze voor je neus meteen lastige vraag. Dan krijg je eenlastig gevoel in je buik en het enigegezocht: leden m/v


wat je stembanden nog producerenis: « Ja meneer, nee meneer, zal ikdoen mevrouw... ».Enkele tips:w Blijf in alle omstandigheden beleefd.w Geef fouten die je maakte ook toe(en zoek niet te veel naar verzachtendeomstandigheden).w Beloof nooit wat je niet kunt nakomen.w Vraag om hulp (groepsleiding ofVB) als je zelf in de knoop geraaktof iets niet weet.w Handel altijd in het belang van hetkind.w Als je zelf te emotioneel bent (bv.je was bij het ongeval), laat dan iemandanders het gesprek voeren.w Geef kritiek op ouders of kinderennooit onmiddellijk. Bespreekde zaken eerst even met jegroepsleid(st)er of VB.w Maak voldoende tijd vrij voor alleouders.w Geef duidelijke, juiste informatie.Ga er niet van uit dat ze alles alweten.w Bescherm jezelf: er zijn ook grenzenaan wat ouders van je mogenverwachten.w Denk eraan: in de meeste gevallenzijn het de ouders die hun kindhet beste kennen.w Alle ouders zijn anders, dus alleouders moeten anders benaderdworden.w Hou gescheiden ouders beide opde hoogte!x Meer over huisbezoekenWe willen hier toch ook nog eenpleidooi houden voor huisbezoeken.Ook al zie je er tegenop, ook al komje soms niet verder dan de parlofoon,ze zijn belangrijk! Je leert de situatievan het kind beter kennen. Je leertde ouders kennen in hun vertrouwdeomgeving. Je hebt alle tijd om eensalles uit de doeken te doen overChiro. Je kunt van alles leren overde handleiding bij hun kind. Zorgook dat je niet alleen van alles vraagtvan hen: geld voor ’t bivak, meeladen van de camion, rijden voorhet groepsweekend, een werkdagwaarbij je de loodgietershanden vandie pa wel kunt gebruiken,... Zorgervoor dat ook de ouders er iets aanhebben. Vertel hen hoe Jolien zichgedraagt in de groep, welke ‘stoten’ze uithaalt, of ze eerder goed is inlichamelijke opdrachten dan wel inpuzzels,... Ouders zullen sneller demeerwaarde van je bezoek inzienwanneer ze zulke feedback krijgen.En verder is timing zeer belangrijk:er is een tijd van komen en een tijdvan gaan. Probeer aan te voelenwanneer de tijd van gaan gekomenis. Wanneer ze je niet willen binnenlaten,respecteer die keuze danen probeer je reden voor het bezoeksoepel af te handelen aan de deur.51gezocht: leden m/v


52Groepsleider van Chiro St.-Jan VianneyTijdens ons eerste leidingsweekend bereiden we onszelf voor op huisbezoeken en oudercontactenaan de hand van rollenspelen. Daarbij leggen we elkaar wel eens het vuur aan de schenen.We spelen onder meer:x De ‘dummie’-ouder die niet weet dat je vuil kunt worden in de Chiro, of die niet weet datleden op bivak niet ‘op hotel’ zijn maar bijvoorbeeld in tenten slapen. Begin je vanaf nul metje uitleg? Ben je volledig? Kun je hen desondanks geruststellen?x De ouders die het eigenlijk ook niet weten, maar zelfs niet geïnteresseerd zijn.x Ouders die uitvluchten zoeken waarom hun kind niet mee op bivak kan, waarbij ze moetenaanvoelen dat de ouders het waarschijnlijk niet kunnen betalen.x De ouder die je niet binnenlaat.x De situatie waarin het kind je moet ontvangen en de ouders bezig blijven met wat ze aanhet doen waren.x De situatie waarin ouders heel wat klachten hebben over het gedrag van andere kinderenten opzichte van hun kind – misschien net terwijl jij op bezoek kwam om het pestgedragvan hun kind aan te kaarten.x ...Conclusie: fun en lachen op weekend! En toch ook leerrijk.2. Parochie & haar verenigingenVeel groepen zijn historisch gegroeidonder de kerktoren, middenin hetparochieleven, op initiatief van de onderpastoor.Zelfs al kampen ze bij julliemet een verschralend en vergrijzendparochieleven, toch blijft die band eenbelangrijke – niet alleen in functie vanje lokalen, ook in functie van wervingen bekendheid.Misschien is het parochieleven ook welmeer dan het vergrijsde comité datenkele belangen behartigt?x Het is ook de KAV met haar jaarlijksemosseldag. Jullie gaan er in Chirokledijopdienen en lopen er zo in dekijker van tantes en grootouders vanmogelijke leden.x Of het is de catechesewerking voorde eerste- en plechtigecommunicanten.Als dat geen doelgroep is!x Het is de kaartersclub waar bompaal eens zijn kleinzoon mee naartoeneemt.x Het is de parochiale kleuterschoolwaar je misschien eens een praatjekunt gaan slaan met de juf van ’tlaatste klasje.x Onrechtstreeks is het misschien ookhet jeugdhuis dat evenzeer in parochielokalengehuisvest is en waarje na de leidingskring een pint gaatpakken.gezocht: leden m/v


x Het is de jeugdviering van de +13-werking of een andere jeugdpastoralevereniging.x Het zijn de dames die op ziekenbezoekengaan.x Het zijn die van het Broederlijk Delencomité.x En uiteraard de leiding van de scoutsof de KSJ.3. Enkele typische stadspartnersDe parochies in ’t centrum van eenstad zijn niet meer wat ze geweest zijn,zelfs al blijven ze belangrijk voor jegroep. Daarom is het belangrijk om alsgroep ook op zoek te gaan naar andereorganisaties waarmee je banden kuntsmeden. De kansen zijn vaak overweldigend.Misschien kun je via hen ledenaantrekken of samen bekend worden inde buurt? Die banden zijn ook cruciaalwanneer je groep op een dag dreigtweg te vallen. Dat netwerk kan dan eenvangnet worden.Enkele van de vele (concrete) voorbeelden:x Het (school)opbouwwerkx De pleintjeswerker kan je heel watinteressante adressen doorgeven.x Een allochtone zelforganisatie: contactopnemen en mekaar uitnodigenop activiteiten kan de bandenversterken en kan jullie allebei tengoede komen. (www.paj.be)x Het cultureel knooppunt om dehoek. Je treft er vaak heel wat jongegezinnen! Ze zien jullie ook wanneerje met de groep naar een jeugdvoorstellingkomt.x De straat- of pleinfeestenx De uitbaters van de buurtsporthal inje buurt: zij kunnen goed doorverwijzen.x Het ACW van de gemeente dat eenactie opzet om de buurt veiliger temaken of dat mee actie voert bij degemeente voor betere Chirolokalen.x Het Centrum voor Deeltijds Onderwijsx Het buurthuisx Het jeugdcentrum in je wijk4. GemeenteDe gemeente zorgt er mee voor dat jegroep kan blijven draaien, voornamelijkdoor subsidies. Goede contacten daarzijn dus belangrijk. Ze bepalen ookmee het beeld van je groep en dus ofje makkelijk nieuwe leden aantrekt ofwerft.x De jeugdconsulent kan je soms opmaat steunen of bijvoorbeeld bemiddelen.x In de jeugdraad van je gemeentezitten ook andere jeugdverenigingenen daar wordt een belangrijk stukvan je imago bepaald. Ben je er?Werk je mee? Met welke verhalenen voorstellen kom je? Het bepaaltmeer dan je denkt. Van: “Je moet nietnaar die groep gaan want dat is eenploeg van zuipers”, tot: “Nu ik met53gezocht: leden m/v


54mijn vriendin een huis heb gekochtin de Kasterveldenstraat zal ik mijnkinderen later naar Chiro De Wervertjessturen, want het zijn die gastendie hier op een ludieke maniergestreden hebben voor een meerfietsvriendelijke gemeente.”5. De Chirostructuur (gewest, verbond,nationaal)Groepen die zich in het gewest ofverbond engageren door naar activiteitente gaan en bijvoorbeeld meeafdelingsactiviteiten te trekken, zullenook sneller antwoorden vinden op hunproblemen. Ze hebben impact op hetimago dat van hen wordt opgehangenbij de naburige groepen. Ze verbredenhun visie op ‘Chiro’. Ze krijgen zinvollefeedback. Leden en leiding van andereChirogroepen kennen hen.6. Buren... kun je misschien eens uitnodigen opeen feestje?... val je best niet te veel lastig metruiltochten.... hou je op de hoogte bij grote activiteitendie ‘overlast’ kunnen leveren.7. AnderenWe dagen je hier ook uit om bij activiteitenof gelegenheden een goed contactuit te bouwen met de brandweer,de politie, de pers, de lokale zelfstandigen,de scholen, de sportclubs,...Wil je nog meer te weten komen over hetnetwerk? Wil je met je leidingsploeg eensdiscussiëren over jullie netwerk? Wil jenieuwe netwerkpartners leren kennen?Dan is er voor jou het netwerkspel. Elkegroep krijgt dat spel toegestuurd. Vraagernaar bij je groepsleiding.CONCLUSIELeve je werking! Een stevig programma en zelfkritische leiding zorgen ervoordat je leden blijven en dat je er andere aantrekt.Een Chirogroep is geen eiland dat op zich kan bestaan. Nestel je in een netwerken laat je zien! Met een goede communicatie zorg je voor een smetteloosimago bij ouders, parochie, gemeente en andere organisaties. Je ledenzullen blijven en je zal automatisch nieuwe leden aantrekken.gezocht: leden m/v


Chirojeugd Vlaanderen vzwKipdorp 30 • 2000 Antwerpen03-231 07 95 • www.chiro.be

More magazines by this user
Similar magazines