11.07.2015 Views

2 - Lions Clubs International - MD 112 Belgium

2 - Lions Clubs International - MD 112 Belgium

2 - Lions Clubs International - MD 112 Belgium

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LC Antwerpen Centrum:Oudste club – vriendenclubHet duurt even voor ze allemaal zijn binnengedruppeld in het zaaltje waar je net niet de Sinksenfoor hoort. De heren maken genoeg lawaaierigplezier. Allemaal binnen? Dat zijn vanavond acht leden, plus een jonge gast - jong in alle betekenissen van het woord, en uw reporter, ook gastdus. Wij zijn een vriendenclub, stelt voorzitter Peter Duyck meteen, en toch doen we alles in echte <strong>Lions</strong>geest, ook voor het goede doel.Zoals het in een waardige 60-jarige club betaamt, opent de voorzitterde bijeenkomst vormelijk. Hij meldt dat het vanavond eigenlijkbestuursoverdracht is, maar dat dit alles al onder elkaar isgeregeld. Michel Van Tricht zal overnemen met de dynamiek diehem eigen is.“Het gaat er nu heel anders aan toe dan in de tijd van de stichting,60 jaar geleden, korte tijd na de allereerste club in het land, LCBruxelles Centre Fondateur, die inmiddels ter ziele is gegaan. Ookhier in Antwerpen gebeurde alles in het Frans, en altijd in smokingaan tafel”,.Enkele jaren geleden kende de club een moeilijke passage; de futleek er uit en gelukkig kon er een relance tot stand worden gebracht,waarvoor enkele leden zich bijzonder hebben ingezet, dejong gepensioneerde raadsheer Luc Huybrechts in de eersteplaats. Zijn raad en daad en de dynamiek van enkele jongereleden – er waren aanwervingen van blijvers in de loop van het jongstedecennium - brachten nieuw leven. Ik mocht ervaren dat jongeren wat ouder – laten we lief blijven – aan een vrolijke tafelperfect op elkaar waren ingespeeld. Ze zijn er dan ook trots op datze een vriendenclub vormen, “met een kleine harde kern”.De jonge gast bleek bij zijn eerste verschijning absoluut mondig envoldoende aanvaard om zijn verhaal te brengen dat al dadelijkweerklank vond: als warme bakker heeft hij elke dag perfect smakelijkbrood over te dragen dat toch welkom moet zijn bij de doelgroepdie de club nu al jaren steunt. Dat is vzw De Mare waarvoorde clubleden onder meer kerstpakketten samenstellen en terQuotes“There is still so much to be done”2nd Vice-President Barry Palmer“Dat van die verschillende vzw’s is niet altijd voor iedereenduidelijk maar het staat elk jaar in het Staatsblad”Penningmeester Luc Schoeters“Je suis convaincu Corinne, que tu seras non seulementChairperson mais également Chère Personnalité”CC Carl Tack”Each year you get 500 new members and you loose 500.If this were my company…”2nd Vice-President Barry Palmerplaatse brengen. “Ook op praktische manier kunnen we tussendoorhelpen, als er brieven moeten worden geschreven bij voorbeeld.“Kansarmoedein de grootstad is een gesel van deze tijd; wijhelpen op onze bescheiden manier, ook via goede contacten metde sociale werkers van De Mare”, zo had Luc nog kunnen vertellenop de recente conventie in St-Truiden.Oktober 2012 worden officieel de 60 jaar rondgemaakt. “We gaandat ook op een bescheiden manier vieren”, zei de voorzitter. “Weplannen een conferencier met naam waarvoor we ook bevriendeclubs en eigen vrienden en kennissen willen uitnodigen. Enige uitstralingmag het gebeuren natuurlijk wel hebben. De lionsvlag magwapperen. Toen we een vorige keer Bart De Wever als erudietegastspreker hadden, waren er over de 300 toehoorders”.Het wordt dus ietsje anders toch dan tien jaar geleden bij het goudenjubileum, toen ik er zelf bij was in de Zoo, waar de clubledeneen heel grote groep kinderen van haar doelgroep een gezelligedag bezorgden.De avond vorderde, de stemming beleef opperbest. Kan de voorzitterzich inbeelden dat hij een lionsclub van 40 man zou leiden? “Ikmag er niet aan denken”, is het antwoord, “maar ik weet wel dateen vroeger lid van ons, Herman Rapier, vier jaar geleden eennieuwe club heeft gesticht in Vielsalm, LC Ourthe et Salm, met eensteeds groeiend aantal leden. Een beetje jaloers zijn we misschienwel. Als we onze kleine harde kern wat kunnen uitbreiden…”Nationale Conventie, 2 juniConvention Nationale, 2 juin”Schrap die 65.000 € voor dat tijdschrift”LC Ghent Seaport“Vous avez effectué dans la commission un travailépouvantable… euh ! formidable”Un président un peu ému”Let’s continue to plant trees…different kinds of trees like fruit trees in Indian schoolgrounds”2nd Vice-President Barry PalmerFerdy Libert5<strong>MD</strong>


6<strong>MD</strong>Klaar voor het 58 e Europaforum in Brussel van 6 tot 8 september?Dat forum vindt plaats in het Brussels Meeting Centre – Kunstberg – 1000 Brussel enis vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Elke Belgische <strong>Lions</strong> Club heeft hetaantal toegangstickets ontvangen gelijk aan het aantal stemmen waarover hijbeschikt, zodat je gratis de sfeer kunt opsnuiven.Let wel, je moet die tickets vooral niet vergeten! Anders wordt hettoch nog bijbetalen. Je voorzitter heeft ook een enveloppe metextra info ontvangen, en je kunt alles ook nalezen op de websitewww.europaforum2012.be, waar PID Philippe Gerondal, voorzittervan het Europaforum, je bovendien in een filmpje persoonlijk toespreekt…Je hoeft ook niet het volledige Europaforum drie dagenlang bij te wonen. Je kunt er net zo goed een dag uitkiezen, en eenander clublid de volgende dag laten meegenieten.Op 7 en 8 september kunnen de clubs gratis D-cards afhalen aande info desk.Het programma ziet er zo uit: donderdag 6 september is er de openingsplechtigheid,conferenties en workshops (met een specialesessie voor wie de allereerste keer meedoet met zo’n Europaforum,en verder over Youth Camp en het Euro-Afrikaans Comité, de Muziekwedstrijden een workshop Effective Leadership). ’s Avonds is ereen Get Together Party. Op vrijdag 7 september heb je andermaaldiverse conferenties en workshops (Leo to Lion, conflict managementen een workshop over het gebruik van nieuwe socialemedia). ’s Avonds is er een galadiner (90 euro). Zaterdag 8 septembertenslotte is er de Europese Raad, diverse conferenties (o.a.over Young Ambassadors en <strong>Lions</strong> Quest) en de slotceremonie. ’sAvonds kun je meevieren op het feest voor de zestigste verjaardagvan <strong>Lions</strong> <strong>Belgium</strong>.Daarnaast kun je tijdens het Forum heel wat infostands bezoeken.Zo zullen ook onze vier districten vertegenwoordigd zijn met eenbrede glimlach en een massa informatie.Het idee voor een Europaforum kwam er in 1952 tijdens een meetingmet Franse en Italiaanse <strong>Lions</strong>. Sinds 1953 (met 1957 als enigeuitzondering) wordt er elk jaar een bijeenkomst georganiseerd opverschillende locaties in heel Europa.In het oude Rome was een forum een plaats waar mensen bijeenkwamen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Een traditie die<strong>Lions</strong> graag voortzet.De voorbije twintig jaar is er wel heel veel veranderd op ons oudecontinent, met de opbouw van de Europese Unie en de groei vande Europese Raad die nu 47 landen telt, van de Atlantische Oceaantot het Oeral gebergte.Europese <strong>Lions</strong> hebben die evoluties goed opgevolgd en hun maniervan werken aangepast om zo goed mogelijk sociale projectente blijven steunen op lokaal, nationaal of internationaal vlak.Wat wil het Europaforum bereiken? Internationaal begrip, grensoverschrijdendeverstandhouding en internationale vriendschap stimulerenin de eerste plaats. Daarnaast willen ze de doelstellingenvan het Lionisme promoten, samen met LCIF(<strong>Lions</strong> <strong>Clubs</strong> <strong>International</strong> Foundation), en de doelstellingen vanonze internationale voorzitter.Met Brussel als decor moet dat allemaal zeker lukken, en wordt hetEuropaforum een kroon op de verjaardag van <strong>Lions</strong> <strong>Belgium</strong>. Doemee! Schrijf vandaag nog in of spreek af met je clubgenoten. Weverwachten je begin september op de Kunstberg, en ook dit LionMagazine zal in het volgend nummer uitvoerig berichten over hetreilen en zeilen tijdens die driedaagse.www.europaforum2012.beinfo@europaforum2012.be


Prêt pour le 58e EUROPAFORUM à Bruxelles du 6 au 8 Septembre ?Le forum aura lieu au Brussels Meeting Centre - Mont des Arts - 1000 Bruxelles. Il estfacilement accessible par les transports en commun. Chaque club <strong>Lions</strong> belge areçu le nombre de billets d’entrée égal au nombre de votes à sa disposition, afinque chacun puisse venir en apprécier gratuitement l’atmosphère.Attention qu’il ne faut pas oublier ces billets! Sinon il vous faudradébourser un supplément. Votre président a également reçu uneenveloppe avec les infos complémentaires et vous pouvez aussitout lire sur le site Web www.europaforum2012.be où PID PhilippeGerondal, président de l’EUROPAFORUM, vous explique personnellementtout dans un petit film ... Vous n’avez pas le temps d’assisterà l’EuropaForum au complet pendant les trois jours ? Vouspourriez tout aussi bien choisir un jour et un autre membre du clubpourra en profiter la journée suivante.Les 7 et 8 septembre les clubs peuvent aller chercher gratuitementles D-cartes au bureau d’information.Le programme correspond à ceci: Jeudi 6 septembre, ce sera lacérémonie d’ouverture, puis des conférences et des ateliers (avecune session spéciale pour ceux qui participent pour la première foisà un EuropaForum, il y en aura aussi sur le Youth Camp et le ComitéEuro-Africain, le Concours de Musique et un workshop sur le Leadershipefficace). Dans la soirée, ce sera la Get Together Party. Levendredi 7 septembre, il y aura à nouveau un certain nombre deconférences et d’ateliers (du Léo au Lion, la gestion des conflits etun atelier sur l’utilisation des nouveaux médias sociaux). Dans la soirée,un dîner de gala (90 euros). Samedi 8 septembre enfin, se tiendrale Conseil européen, diverses conférences (par exemple sur lesYoung Ambassadors et le <strong>Lions</strong> Quest, le programme Clé pour laJeunesse) et la cérémoniede clôture. Etle soir, vous pourrezcélébrer la fête pourle soixantième anniversairedu <strong>Lions</strong>Club <strong>Belgium</strong>.De nombreux stands d’information seront également à visiter lorsdu Forum. Par exemple, nos quatre districts seront présentés avecun large sourire et une masse d’informations.L’idée d’un EuropaForum est née en 1952 lors d’une réunion entredes <strong>Lions</strong> français et italiens. Depuis 1953 (sauf en 1957 commeseule exception), une réunion a été organisée chaque année à diversendroits d’Europe.Dans la Rome antique un forum était un lieu où les gens se rassemblaientpour partager leurs expériences et échanger des idées. Unetradition qui se perpétue chez les <strong>Lions</strong>.Ces vingt dernières années, beaucoup de choses ont changé surnotre vieux continent, avec la construction de l’Union européenneet la croissance du Conseil européen, qui compte désormais 47pays, de l’Atlantique à l’Oural.Les <strong>Lions</strong> européens ont suivi attentivement ces développementset adapté leur façon de travailler pour continuer au mieux à soutenirdes projets sociaux au niveau local, national ou international.Que veut atteindre l’Europaforum? La Compréhension internationale,stimuler les relations transfrontalières et l’amitié internationale,en premier lieu. Ils veulent également promouvoir les objectifs duLionisme, conjointement avec la LCIF (<strong>Lions</strong> <strong>Clubs</strong> <strong>International</strong>Foundation) et les objectifs de notre Président international.Avec Bruxelles en toile de fond, tout cela va certainement réussir etl’Europaforum sera le couronnement de l’anniversaire du <strong>Lions</strong>Club <strong>Belgium</strong>. Rejoignez-nous! Inscrivez-vous aujourd’hui ou parlezenavec vos amis du club. Nous vous attendons début Septembreau Mont des Arts. Le magazine The Lion détaillera dans les prochainsnuméros les tenants et les aboutissants de ces trois jours.www.europaforum2012.beinfo@europaforum2012.be7<strong>MD</strong>


PROCES-VERBAALALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BIJVERENIGING VAN DE LIONS CLUBS VAN BELGIEMULTIPLE DISTRICT <strong>112</strong> BELGIUM - 2 JUNI 2012LESSIUS HOGESCHOLEN - 2860 SINT-KATELIJNE-WAVERDe uitnodigingen werden volgens de van kracht zijnde statutaire schikkingen vóór de AlgemeneVergadering met de agenda en de voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2012-2013naar de Gouverneurs, Past Gouverneurs, Vicegouverneurs en Clubvoorzitters gezonden.8<strong>MD</strong>AGENDA1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 26 november 2011 in Brussel.2. Voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2012-2013.De Voorzitter van de Raad van Bestuur, Carl TACK, opent de Algemene Vergadering van de VZW Bijvereniging van de <strong>Lions</strong> <strong>Clubs</strong> vanBelgië Multiple District <strong>112</strong> <strong>Belgium</strong> om 9:00.De vergadering wordt vertegenwoordigd door:1 Voorzitter van de Raad van Bestuur en bestuurder, 4 Gouverneurs en bestuurders, 36 Past Gouverneurs, 8 Vicegouverneurs,31 <strong>Clubs</strong> van het District <strong>112</strong>-A, 36 <strong>Clubs</strong> van het District <strong>112</strong>-B, 26 <strong>Clubs</strong> van het District <strong>112</strong>-C, 24 <strong>Clubs</strong> van het District <strong>112</strong>-D1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 26 november 2011 te Brussel.Het proces-verbaal wordt unaniem minus één onthouding goedgekeurd.2. Voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2012-2013.De Penningmeester-generaal verklaart alle posten van het budget, zowel wat de uitgaven als de inkomsten betreft. Verschillende leden stellenvragen over sommige posten van het budget. Na de vragen te hebben beantwoord, wordt het budget 2012-13 ter stemming voorgelegd:377 stemmen worden uitgebracht: 305 positieve stemmen - 71 negatieve stemmen - 1 onthouding of ongeldige stem.PROCES-VERBAAL ALG. VERGADERING VAN DE VZW HUMANITAIR FONDS VAN DE LIONS CLUBS VAN BELGIEMULTIPLE DISTRICT <strong>112</strong> BELGIUM 2 JUNI 2012De uitnodigingen werden volgens de van kracht zijnde statutaire schikkingen vóór de AlgemeneVergadering met de agenda en de voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2012-2013naar de Gouverneurs, Past Gouverneurs, Vicegouverneurs en Clubvoorzitters gezonden.AGENDA1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 26 november 2011 in Brussel.2. Voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2012-2013.De Voorzitter van de Raad van Bestuur, Carl TACK, opent de Algemene Vergadering van de VZW Humanitair Fonds van de <strong>Lions</strong> <strong>Clubs</strong>van België Multiple District <strong>112</strong> <strong>Belgium</strong> om 9:30.De vergadering wordt vertegenwoordigd door:1 Voorzitter van de Raad van Bestuur en bestuurder, 4 Gouverneurs en bestuurders, 36 Past Gouverneurs, 8 Vicegouverneurs,31 <strong>Clubs</strong> van het District <strong>112</strong>-A, 36 <strong>Clubs</strong> van het District <strong>112</strong>-B, 26 <strong>Clubs</strong> van het District <strong>112</strong>-C, 24 <strong>Clubs</strong> van het District <strong>112</strong>-D1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 26 november 2011 in Brussel.Het proces-verbaal wordt unaniem minus 4 onthoudingen goedgekeurd.2. Voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2012-2013.De Penningmeester-generaal verklaart alle posten van het budget, zowel wat de uitgaven als de inkomsten betreft.Verschillende leden stellen vragen over sommige posten van het budget. Na de vragen te hebben beantwoord,wordt het budget 2012-13 ter stemming voorgelegd:381 stemmen worden uitgebracht: 350 positieve stemmen, 28 negatieve stemmen, 3 onthoudingen of ongeldigestemmen.Het budget 2012-2013 wordt goedgekeurd.De voorzitter van de raad van bestuur heft de zitting om 9:50.Christian LECLEFSecretaris-generaalCarl TACKVoorzitter van de Raad van Bestuur


PROCES-VERBALASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL ASSOCIATION AUXILIAIRE DES LIONS CLUBS DE BELGIQUEMULTIPLE DISTRICT <strong>112</strong> BELGIUM2 JUIN 2012 LESSIUS HOGESCHOLEN SINT-KATELIJNE-WAVERLes convocations ont été adressées aux Gouverneurs, Past Gouverneurs, Vice-Gouverneurset Présidents de <strong>Clubs</strong> selon les dispositions statutaires en vigueur avant l’Assemblée Généraleavec l’ordre du jour et la présentation du budget pour l’exercice 2012-2013.ORDRE DU JOUR1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2011 de Bruxelles.2. Présentation du budget pour l’exercice 2012-2013.Le Président du Conseil d’Administration, Carl TACK, ouvre l’Assemblée Générale de l’ASBLAssociation Auxiliaire des <strong>Lions</strong> <strong>Clubs</strong> de Belgique Multiple District <strong>112</strong> <strong>Belgium</strong> à 9H00.L’assemblée est représentée par :1 Président du Conseil d’Administration et administrateur, 4 Gouverneurs et administrateur, 36 Past Gouverneurs, 8 Vice-Gouverneurs,31 <strong>Clubs</strong> du District <strong>112</strong>-A, 36 <strong>Clubs</strong> du District <strong>112</strong>-B, 26 <strong>Clubs</strong> du District <strong>112</strong>-C, 24 <strong>Clubs</strong> du District <strong>112</strong>-D1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2011 de Bruxelles.Le procès-verbal est adopté à l’unanimité moins une abstention2. Présentation du budget pour l’exercice 2012-2013.Le Trésorier Général détaille tous les postes du budget, tant au niveau des dépenses que des recettes. Plusieurs intervenants l’interpellentsur certains postes du budget. Après avoir répondu aux différentes questions, le budget 2012-2013 est soumis au vote :377 votes ont été exprimés : 305 votes positifs, 71 votes négatifs, 1 abstention ou nul. Le budget 2012-2013 est approuvéORDRE DU JOURPROCES-VERBALASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL FONDS HUMANITAIRE DES LIONS CLUBS DE BELGIQUEMULTIPLE DISTRICT <strong>112</strong> BELGIUM 2 JUIN 20121. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2011 de Bruxelles.2. Présentation du budget pour l’exercice 2012-2013.Le Président du Conseil d’Administration, Carl TACK, ouvre l’Assemblée Générale de l’ASBL Fonds Humanitaire des <strong>Lions</strong> <strong>Clubs</strong> de BelgiqueMultiple District <strong>112</strong> <strong>Belgium</strong> à 9H30.L’assemblée est représentée par :Les convocations ont été adressées aux Gouverneurs, Past Gouverneurs, Vice-Gouverneurs etPrésidents de <strong>Clubs</strong> selon les dispositions statutaires en vigueur avant l’Assemblée Généraleavec l’ordre du jour et la présentation du budget pour l’exercice 2012-2013.1 Président du Conseil d’Administration et administrateur, 4 Gouverneurs et administrateurs, 36 Past Gouverneurs,8 Vice-Gouverneurs,31 <strong>Clubs</strong> du District <strong>112</strong>-A, 36 <strong>Clubs</strong> du District <strong>112</strong>-B, 26 <strong>Clubs</strong> du District <strong>112</strong>-C, 24 <strong>Clubs</strong> du District <strong>112</strong>-D1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2011 de Bruxelles.Le procès-verbal est adopté à l’unanimité moins 4 abstentions.2. Présentation du budget pour l’exercice 2012-2013.Le Trésorier Général détaille tous les postes du budget, tant au niveau des dépenses que des recettes.Plusieurs intervenants l’interpellent sur certains postes du budget. Après avoir répondu aux différentesquestions, le budget 2012-2013 est soumis au vote :381 votes ont été exprimés : 350 votes positifs - 28 votes négatifs - 3 abstentions ou nulsLe budget 2012-2013 est approuvé.Le président du conseil d’administration lève la séance à 9H50.Christian LECLEFSecrétaire généralCarl TACKPrésident du conseil d’administration9<strong>MD</strong>


Nieuwe LedenDirk Van Meensel<strong>MD</strong>In het voorjaar 2012 werd Dirk Van Meensel, geïntroduceerdin de <strong>Lions</strong>club Mol-Geel. De gelegenheid - dachten wijomDirk eens op te zoeken en te polsen naar zijn bevindingenals newbie van een <strong>Lions</strong>club anno 2012.Dirk, hoe en waarom ben je lid geworden van de <strong>Lions</strong>club Mol-GeelIk leerde de <strong>Lions</strong> Mol-Geel reeds enkele jaren geleden kennen viahun manifestatie ‘de dag van het paard’, eerst als toevallige bezoekerdaarna als sponsor van het evenement. Deze dag die jaarlijksop het Zilvermeer in Mol doorgaat, staat in de regio bekend alséén van de topevenementen waarvan de opbrengsten integraalgeschonken worden aan diverse goede doelen.Ik kende een aantal <strong>Lions</strong>leden, oa Erik Borgmans (nvdr, zijn huidigepeter) reeds van mijn jeugdjaren. Hij is ook een Balenaar en wasdestijds mijn leider bij de jeugdbeweging, later zagen we elkaarwat vaker als er een drankje en hapje bij te pas kwam (lacht). Hetwas ook Erik samen met mijn andere peter Dirk Schillebeeckx diehet <strong>Lions</strong>vuur in me liet ontvlammen. Beetje bij beetje betrokkenze me bij de <strong>Lions</strong>-activiteiten waardoor ik ook de ander <strong>Lions</strong>-ledenen de waarden en normen van de club leerde kennen.En dan naar de eerste vergaderingen en activiteiten als <strong>Lions</strong>-lid,wat viel je daar op?Goh, ik, stelde snel vast dat het beeld dat ik vroeger had van de<strong>Lions</strong> helemaal niet klopte: oudere heren in maatpak, die in lederenzetels met een glas in de ene en een sigaar in de andere handhun zakelijke overwinningen bespraken en af en toe hun portefeuilleopentrokken voor het goede doel.Integendeel ik werd onmiddellijk opgenomen in een groep vrienden,die dan wel graag een glas drinken maar daarnaast ernstigbezig zijn met de organisatie en werking van de <strong>Lions</strong>. Er wordt natuurlijkwel eens over zaken gepraat maar dan wel vaak met eenknipoog en een lach. En wat betreft die oudere heren: één vande eerste vergaderingen zat ik bij enkele oudere leden en haddenwe een aangenaam gesprek overde <strong>Lions</strong> vroeger en nu, er is niet veelveranderd als ik dat dan hoor (lacht). De waarden en normen dieik onderschreven heb bij mijn aanstelling: eerlijkheid, vrienschap,respect en sociale bewogenheid, zijn echt geen loze woorden inonze club. De ‘we serve’ gedachtegang werd meteen duidelijken praktijk.Welke positieve of negatieve ervaringen heb je in deze korte periodedat je lid bent opgedaan?Over het algemeen kan ik alleen lovend spreken over mijn ervaringenmet de <strong>Lions</strong>, onmiddellijk werd ik aanvaard als vriend doorjong en oud, ik werd betrokken in diverse werkgroepen en er werdal vaak naar mijn mening gevraagd en geluisterd. Ik heb al heelwat nieuwe vrienden gemaakt binnen de <strong>Lions</strong>, door de verschillenderandactiviteiten zoals de <strong>Lions</strong>-sportactiviteit op de 5de dinsdagvan de maand, als er die is ten minste. Ook de avond datWouter Torfs voor onze club kwam spreken was een hoogtepuntvoor me in deze 6 maanden dat ik lid was. Ook mijn vrouw Liesbethintegreerde zeer snel in deze hechtte groep, de vrouwen wordendan ook regelmatig mee uitgenodigd op verschillendeactiviteiten zoals de lady’s night, de ‘ten huize van’ en zo verder.Maar dat is blijkbaar nog niet genoeg want we spreken tegenwoordigvaak af met andere <strong>Lions</strong>-koppels om iets leuks gaan tedoen. Allemaal positieve zaken maar als je dan toch een negatieveervaringen wil hebben: de woensdagochtend geraak ik zeerslecht uit mijn bed (nvdr dinsdagavond is de <strong>Lions</strong> vergadering endie durft nogal eens uit te lopen)…. Maar dat neem ik er graag bij,het is een ongelofelijke verrijking van ons leven waarvoor ik de <strong>Lions</strong>heel dankbaar ben.Erik Borgmans (<strong>Lions</strong> Mol-Geel)Els Van Lysebettennieuw bij <strong>Lions</strong> Club Mechelen LeliendaelAls meter en Charter lid van 1991 in de club, ben ik fier en blij Els alsjong lid te mogen verwelkomen. Els telt 33 lentes!Wat Els zo uniek maakt, is haar positief enthousiasme, haar immerspontane ja-woord en haar discretie. Zij gelooft in het Lionisme engeeft aan de club een rijke impuls van jong leven.Het is een tweerichtingsverkeer: zij geeft zuurstof aan de club enomgekeerd. Hopelijk verrijken wij elkaar naar de toekomst.Graag geef ik haar het woord.Meter Greta Feyten – 6 juni 2012Drie jaar geleden heb ik voor een nieuw pad gekozen in mijnleven...Ik ben gaan studeren aan de AXA makelaarsschool en hebmijn diploma behaald als verzekeringsmakelaar.Sinds maart 2012 heb ik het kantoor van mijn moeder overgenomen.Enkele maanden geleden nodigde Greta Feyten mij uit voor eendinner bij <strong>Lions</strong> Club Leliëndael.De club heeft mij heel warm en enthousiast ontvangen. Er heersteen enorm grote vriendschap en hechte band. Dat sprak mijenorm aan, samen met de sociale doelen waarvoor zij zich inzetten.Samen met mij werd ook Lieve Wijsgeer – Smedts als nieuw lid aanvaard.Wij zijn heel blij lid te mogen worden en zullen ons enthousiasten met veel plezier inzetten voor Het Lionisme.10Els Van Lysebetten


Kunst voor blinden en slechtziendenInterview met Victor RamirezCULTUUR - CULTUREEén van de speerpunten in de <strong>International</strong>e <strong>Lions</strong>werking is de wereldwijde zorg voor mensen met een visuele beperking.Medicijnen tegen rivierblindheid, mobiele kataraktoperaties,... LCIF was de voorbije jaren een belangrijke partner vangrote gezondheidsorganisaties en van regeringen in landen die zwaar te kampen hebben met dergelijke problemen. Indat kader maken we graag even plaats voor het werk van Victor Ramirez, een Chileens kunstschilder met thuisbasis in Barcelona,een artiest met internationale faam.Dag Victor. Hoe begon je visueel project?In 2007 startte ik met een publiek kunstproject in Monterrey (Mexico)voor het Fundidora Park. Vaso Roto is een werk dat de relatie tussenruimte en poëzie exploreert met enkele teksten van de poeet W.Merwin. Het is een beeldhouwwerk dat ruimte creëert en dat mensenuitnodigt om in open lucht poëzie te lezen of te acteren. Toenwij het project ontwierpen, leek het ons een goed idee om tekstenin Braille te integreren zodat blinden en slechtzienden mee kondengenieten van het werk. Aansluitend dienden wij een voorstel in datpoëzie en kunst zou omvatten voor de Monterrey Metropolitan MuseumLibrary.Wat waren de structuur en het hoofdthema van de tentoonstelling?Het thema was "Los momentos del agua", de verzamelde gedichtenvan Jeannette Lozano, een Mexicaanse dichter. De structuurvan mijn werk zorgde voor een bijdrage in de manier waarop dedingen gezien of gereproduceerd - en beleefd worden met dehanden. Zowel het beeldhouwwerk in de bibliotheek als het boek"Los momentos del agua" werden verwerkt in een object, en datlevert vele vormen van interpretatie op vermits beiden kunnen beschouwdworden als ruimtelijke metaforen.konden rond de tafel bewegen, en konden de tekst in Braille terugvindendie ze met de vingertoppen konden lezen terwijl ze naarde illustraties keken. Zo waren de boxen ook voorzien van een bepaaldekleur overeenkomend met het concept. Voor het beeldhouwwerkwou ik een concept ontwikkelen waarbij kleur en vormnaar perceptie gelijk waren. Het onderzoek was buitengewoon interessant,want het moest hier om een product gaan met eennood aan communicatie - in een omgeving die onttrokken wasaan het gezicht. In mijn geest ontstond een mentaal experimentdat totaal verstoken was van enige wetenschappelijke substantie.Ik stelde een vorm van equivalente kleurenperceptie voor blindenvoor om de zaken aan te voelen met de vingertoppen. Ik werktemet Rogelio Sandoval, zelf blind, en poëzieliefhebber. Hij praatte12Kunt u ons iets vertellen over het werkproces?Ik had eigenlijk twee voorstellen in gedachte, het ene verwees naarde tekst in die zin dat die behandeld zou worden als een kunstboek,waarbij het visuele eerder tactisch zou worden en het andere eensculptuur zou worden die met de handen diende gezien te worden.Het was geen makkelijke opgave omdat maar weinig printersin Monterrey geschikt waren voor die werkwijze. Daarom moestenwe het zelf aanbrengen op papier dat ik van Spanje had latenoverkomen. Ik bouwde een paar boxen voor de boeken en bekleeddedie met hout. Het reliëf was zo ideaal voor de doeleindenomdat het een soort van onbepaalde plaats opriep. Het boekwerd getoond op een tafel in het bibliotheekmuseum. Bezoekers


graag over het abstracte aanvoelen en het waarnemen van kleuren.Ik maakte een muurculptuur met het Braille-alfabet dat metde handen en vingers kon gevoeld worden over een lengte vantien meter en ter hoogte van de ogen en het hart.Hoe reageerde het publiek? Voldeed het aantal bezoekers aan jeverwachtingen?De Mexico City Blind Association is enorm actief. Maar in Monterreyis het aantal leden eerder klein. Slechts weinig artistieke initiatievenwerden in dit verband genomen en de respons was zowel enthousiastals positief, zowel uitgaande van de verenigingen als van individueelgeïnteresseerden in het project. De directeur van devereniging in Mexico City opende de tentoonstelling. In zijn speechmoedigde hij de aanwezigen aan om zich zoveel mogelijk te integrerenen te blijven vechten voor alle geschenken die de natuurons heeft gegeven. Het was zo mooi, omdat ik aanvoelde dat ikhen in een nauwer contact met kunst bracht. Verder kon ik hen betrekkenin mijn creatief proces. Ik leerde enorm veel van mensendie ondanks hun blindheid de problemen van alledag overwinnenop hun eigen manier en zoals zij die ‘zien’. Voor sommige mensenwas het zelfs de eerste keer dat zij een museum bezochten.Ging het hier om een tijdelijk project of liet je sporen na?Binnen de context en het proces van de tentoonstellingwerd een poëziewedstrijd voorblinde dichters voorgesteld dat zowel demeest populaire vormen van poëzieexpressieals de zogenaamde ‘high poetry’ zou bevatten.De competitie groeit nog altijd en bevordertook het Braille-schrijven en de creatievan artisanale publicaties. Het initiatief inMonterrey heeft het er ook voor gezorgd datandere projecten in het teken van gezondheiden opvoeding ontstonden, telkens gerelateerdaan de blinden van Monterrey. VasoRoto, als sculptuur, is anderzijds permanent tebewonderen in het Monterrey Fundidorapark.e ngehoordworden. Tekstenover levenservaringenzouden wordenopgenomen worden in een landschaponderverdeeld in soorten. Tekstenzouden geschreven worden door blinden enzienden. Ik denk bijvoorbeeld aan de beschrijvingenvan horizon & afstand, of hoe over deze woordenwordt gedacht door een ziende persoon als dichter, filosoof ofwat dan ook. Ik denk dat het fascinerend zou zijn. Misschien kan dedigitale technologie ook een deelrol spelen. Ik denk dat het demoeite waard is, en ik zou het graag realiseren – bijvoorbeeld inBelgië!Bestaat er een kans om een innovatief ‘visual’ project in de <strong>Lions</strong>context op te starten?Ja hoor. <strong>Lions</strong> zijn gevoelig voor deze onderwerpen en ontwikkelenprojecten die gelijkheid en participatie in de kunstwereld aanmoedigen.Volgens mij gaat het hier om taken waarbij wij niet alleenons eigen werk aanbieden maar waar we ook van hun eigenlevenservaring aangeboden krijgen. Eén ding moet je echt onthouden:of je het nu als metafoor dan wel letterlijk opneemt, éénvan de pijlers van de Westerse literatuur was Homerus, ‘hij die nietzag”.Anne-Marie Segers en Koen De ProostCULTUUR - CULTUREZijn er gelijksoortige projecten voorzien in jeagenda?Inderdaad: ik heb één project in gedachten.Het gaat over een wand of een tafel metboeken in Braille die zouden kunnen gevoeld13


LIONSà la carteCOLUMNSPELDJESBelgië is een land van vlaggen en wimpels. Al is misschien elke Westerse natie dat wel… Toeters en bellen, fanfares endecorum. Want net omdat we zo piepklein uitvallen op de wereldkaart, willen we er o zo graag bijhoren: bij de sportvereniging,de jeugdorganisatie – of bij de internationale <strong>Lions</strong> club. Maar hoe zat dat ook weer met die speldjes, herkenningstekenvoor <strong>Lions</strong> onder elkaar, promotie-signaal voor eventuele toekomstige kandidaten?Zo’n metalen accessoire dat middels uitstekend pinnetje aan kledijbevestigd kan worden? Zijn die speldjes met uitsterven bedreigd,of spotten hippe trendwatchers hen net als één van de volgenderevivals, hypes? Emblemen en kentekens in overvloed nochtans:van de aids-liga, van de automobielbond of van dat ene radiostation.Na een discussie in onze club was ik er van overtuigd: <strong>Lions</strong>dragen hun speldje met trots.Om de proef op de som te nemen, trok ik vorige week naar hetCentraal Station in Antwerpen. Los van welk enquêtebureau danook had ik me voorgenomen, rigoureus <strong>Lions</strong>-speldjes op de reversen blouses van al die passanten te tellen, en dat gedurende zestigaandachtige minuten. Voor elk speldje zou ik een verticale streepop mijn blad noteren, en bij wijze van conclusie zou ik tot slot allestreepjes samentellen – simple comme un bonjour. Met dat bewijsmateriaalzou ik naar mijn clubgenoten stappen en zeggen: ’zie jewel!’…Welnu, zo’n enquête is ingewikkelder dan je denkt. Bij mijn eerstepoging werd ik halverwege die zestig minuten ontvoerd door eenoude studievriendin voor een kop koffie in de bistrot om de hoek,bij de tweede poging belde de loodgieters na een kwartier omdatmijn terugkeer naar huis ten zeerste gewenst was. Bij de derde pogingbleef het rustig. Maar dan wel rustig in alle opzichten: in hethele Centraal Station viel amper iets te beleven. Ik kwam met mijnnotitieblok en potlood terug tijdens de ochtendspits en werd overmanddoor een aanval van pleinvrees.Dan maar eens proberen in het Centraal Station van Brussel, of Sint-Pieters in Gent…. Massa’s pendelaars staan intussen op mijn netvliesgebrand, maar geen speldjes. Ik heb zowaar zwaargeïnvesteerd in een gloednieuwe bril, in de vage hoop dat het allemaalterug te voeren was op mijn tragisch verzwakt visueel vermogen.Het heeft niet mogen baten.Geen <strong>Lions</strong> speldjes te bespeuren. Help!Anne-Marie SegersPINSLa Belgique est un pays de drapeaux et de banderoles. Peut-être bien que toutes les nations occidentales sont commeça... avec des cloches et des sifflets, des fanfares et le décorum. Car justement parce que nous représentons un point siminuscule sur la carte du monde, nous tenons d’autant plus fort à y appartenir : par le sport, par une organisation de jeunesse- ou par le <strong>Lions</strong> Club <strong>International</strong>. Mais en quoi est-ce matérialisé avec nos fameux pins, un signe de reconnaissancepour les <strong>Lions</strong> entre eux, un signal de promotion pour les éventuels futurs candidats?Un tel accessoire métallique peut-il le confirmer par une épingletteremarquable sur le vêtement? Les pins sont-ils menacés d’extinctionou mis en évidence par les observateurs de tendance justementcomme des résurgences du passé, des hypes remarquablespar les trendwatchers? Emblèmes et badges abondent: préventionpour le sida, Fédération automobile ou de l’une des stationsde radio. Après une discussion dans notre club, j' ai été convaincue:les <strong>Lions</strong> portent leur insigne avec fierté.Pour preuve de la quantité, je suis allée la semaine dernière à laGare Centrale d'Anvers. Aussi, loin de toute société de sondage,je m’étais engagée alors à compter rigoureusement les insignes<strong>Lions</strong> sur les revers et les chemisiers de tous les passants en étant trèsattentive pendant soixante minutes. Pour chaque épinglette, je feraisune ligne verticale sur ma feuille de pointage et, en guise deconclusion, je n'aurais plus qu’à rassembler toutes les barres - simple,comme bonjour. Avec cette preuve matérielle, j’irais chez mesamis du club pour leur dire «vous voyez! ...Eh bien, faire une enquête est plus compliqué que vous le pensez.À ma première tentative, à la moitié des soixante minutes j'étais enlevéepar un ancien ami du collège pour une tasse de café dansle bistrot du coin, à la deuxième tentative après un quart d’heure,j’étais rappelée à la maison par les plombiers, mon retour était hautementsouhaitable. A la troisième tentative ce fut calme. Mais alorscalme à tous les égards: dans toute la Gare Centrale faire quelquechose c’était trop. J’étais venue avec mon bloc-notes et moncrayon pendant la matinée et fut vaincue par une attaque d'agoraphobie.Ensuite, j’ai essayé la Gare Centrale de Bruxelles ou Saint-Pierre àGand .... Des masses de navetteurs sont maintenant gravées dansmon cerveau, mais pas d’épinglettes. En fait, j'ai sérieusementbeaucoup investi dans une nouvelle paire de lunettes, dans levague espoir que cela remonte ma vue tragiquement affaiblie. Etça n'a pas aidé.Aucun pin <strong>Lions</strong> en vue. A l’aide!Anne-Marie Segers - traduction D. Evraud14


Beste <strong>Lions</strong>vrienden,Dit jaar werd de 31e editie van de Special Olympics georganiseerdin district D, te Seraing en Luik. Op het programma stonden 19 sporten,waarvan één als demonstratiesport, de Torch Run, de openings-en sluitingsceremonie, het Olympisch dorp, hetgezondheidsprogramma (Healthy Atletes Program) en de Art Exhibitionmet kunstwerken van artiesten met een verstandelijke handicap.<strong>MD</strong>Het Special Olympics Healthy Athletes Program heeft als doel de lichamelijkegezondheid en de fysieke conditie van de SpecialOlympics-atleten te onderzoeken en waar nodig te verbeteren.Een betere fysieke beleving vergroot het sportplezier en bevorderthet algemeen welzijn van de atleten. Dank zij de steun van cc CarlTack, gouverneurs Remy Huwaert, Guy Schaelenbourg, Harry Buelens,past-gouverneur Renée Stevens en <strong>Lions</strong>clubs Lier Twee Netenen Herentals De Lakensepoortse ondersteunden we het gezondheidsprogrammafinancieel met bijna € 25000 en waren we“Bronzen Sponsors” van Special Olympics.Ruim honderd <strong>Lions</strong> uit de vier districten*, verschillende vergezeldvan hun echtgenoot/echtgenote en hun kinderen, hielpen gedurendedrie dagen met het afnemen van de tests, het begeleidenvan de atleten , het bemannen van de kassa’s en de organisatievan het familieonthaal! Zij brachten tijdens het weekend van Ons-Heer- Hemelvaart op een enthousiaste manier onze lionscode “WeSurf” in praktijk.Mijn hartelijke dank aan allendie ertoe heeft bijgedragendat deze Spelen een feestwerden voor de 3250 mindervalideatleten.Jullie zijn ambassadeurs voorhet lionisme en voor de SpecialOlympics!Graag afspraak op het weekendvan Ons Heer Hemelvaartop 9/10/11 mei 2013 in Gentvoor de 32e editie van de NationaleSpecial Olympics. Noteerde datum alvast in jullieagenda en…Special Olympics…..be a fan!Chers amis <strong>Lions</strong>,Cette année la 31e édition des SPECIAL OLYMPICS a été organiséedans le district D, région de Liège (Seraing). Au programme figurait19 sports, le porté de la flamme olympique, les cérémonies d’ouvertureet de fermeture, le village Olympique, le programme santé(Healthy Athletes Program) et une exposition d’œuvres d’art effectuéespar des artistes handicapés mentaux.Le but du programme Special Olympics Healthy Athletes est devérifier la santé et la condition physique des athlètes et si nécessaired’apporter des conseils en vue d’y apporter des améliorations.Une bonne condition physique permet d’augmenter le plaisirde faire du sport et le bien-être des athlètes en général.Un tout grand merci pour le soutien financier à notre Council CarlTack, nos gouverneurs Remy Huwaert, Guy Schaelenbourg, HarryBuelens, past-gouverneur Renée Stevens et aux <strong>Lions</strong> clubs LierTwee Neten et Herentals De Lakensepoortse car grâce à eux nousavons pu réunir la somme de presque 25.000€ qui nous a permis dedevenir les Sponsors de Bronze des SPECIAL OLYMPICS.Un tout grand merci à la centaine de bénévoles <strong>Lions</strong> de nos quatredistricts*, dont plusieurs étaient accompagnés de leur familleet qui pendant les trois jours du week-end de l’ascension ont aidéles athlètes à remplir les formalités, passer les différents tests, distribuerles récompenses, les médailles ou encore à s’occuper de labilletterie et ont pu démontrer avec enthousiasme notre célèbreslogan ‘’WE SERVE’’Nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont contribuéà la bonne organisation de cette édition 2012 des SPECIAL OLYM-PICS qui aura été merveilleuse pour les 3250 athlètes moins validesparticipants.Vous êtes les ambassadeurs du lionisme et des SPECIAL OLYMPICS!A vos agenda, nous vous donnons déjà rendez-vous pour la 32eédition des SPECIAL OLYMPICS qui aura lieu à Gent, le week-endde l’ascension, les 9/10 et 11 mai 2013…Special Olympics…..BE a FAN!Paul Nauwelaerts Sr.Lid <strong>Lions</strong>club Lier Twee NetenVerantwoordelijke <strong>Lions</strong>vrijwilligers SOHAPSpecial Olympics Manager “ coordination HAP”Jean-Pierre BeaufortMembre <strong>Lions</strong> club LiègeAvenierCoordinateur districts Special Olympics15


DE PRIJS VAN HET NATIONAAL WERKLE PRIX DE L’OEUVRE NATIONALE<strong>MD</strong>De Prijs van het Nationaal Werk bestaat al meer dan vijftig jaar. Deeerste <strong>Lions</strong> Club die beloond werd, was LC Luik Sart-Tilman in 1960.De voorbije tien jaar hebben 121 clubs een prijs gekregen; daarvanhad district B 45 dossiers (goed voor 37 %). Zelfs nu het budget altwee jaar gekrompen is van 85.000€ tot 60.000€, is er op tien jaar740.000€ verdeeld.Dat kon alleen maar door het werk van de Commissie die met haar9 leden 132 dossiers gelezen heeft en 101 bezoeken heef afgelegdaan de projecten gesteund door de clubs. Begrijp: 40 zaterdagenvoor de bezoeken en 1250 km parcours per jaar.Hier zijn de winnende projecten van dit jaar:Le Prix de l’Oeuvre Nationale existe depuis plus de cinquante ans.En effet, le premier Club <strong>Lions</strong> à avoir été récompensé est le LCLiège Sart-Tilman en 1960. Durant les dix dernières années : il ya eu121 clubs qui ont reçus un prix ; parmi ceux-ci le District B a rentré45 dossiers (ce qui représente 37 %). Même si le budget a été, depuisdeux ans, ramené de 85.000€ à 60.000€, sur les dix dernièresannées on a distribué 740.000€. Tout ceci a été possible grâce autravail de la Commission (9 membres) qui a lu 132 dossiers, a effectué101 visites d’œuvres soutenues par les différents clubs, cequi représente 40 samedis consacrés à ces visites et 1250 km parcouruspar an. Voici les projets gagnants de cette année :6L.C. DE PANNE WESTKUST - HAVENZATE € 5.000Die VZW biedt verschillende woonvormen aan het individuele engroepsbegeleiding in diverse locaties. De doelgroep bestaat uitvolwassen personen met een verstandelijke beperking (ernstig,matig en licht).De verschillende woonvormen zijn het tehuis voor niet werkenden,het tehuis voor werkenden en het beschermd wonen. Momenteeltelt Havenzate 53 inwoners begeleid door 39 medewerkers. In 1970is de vzw opgericht. Ze kopen de in onbruik geraakte materniteit inVeurne. In mei 1983 zwaaien de deuren van Havenzate open. Eennieuwbouw werd in dienst genomen in oktober 2010. De volgendeetappe is de renovatie van het oudste deel van het oorspronkelijkegebouw.Cette asbl offre différentes formes de logement avec un accompagnementindividuel et en groupe dans différents endroits. Legroupe est constitué d’adultes avec un handicap raisonnableaussi bien que sévère, modéré et léger. Les différentes formes delogement sont entre autres : un chez soi pour non travailleurs, unchez soi pour travailleurs et un habitat protégé. Actuellement Havenzatecompte 53 habitants accompagnés de 39 collaborateurs.En 1970 est créée l’asbl. Ils apprennent que la maternité à Furnes,qui n’est plus fonctionnelle, est à vendre. En mai 1983 les portes deHavenzate s’ouvrent. Un nouveau bâtiment est ouvert et mis enservice en 2010. La prochaine étape est la rénovation du bâtimentd’origine.5L.C. GENT SCALDIS – PEDAGOGISCH CENTRUM « WAGENSCHOT » € 8.000Dat centrum biedt persoonlijke begeleiding, arbeidstraining enwaar nodig een thuis aan jongeren met emotionele en gedragsstoornissen.Die doelstelling wordt verwezenlijkt door de samenwerkingtussen het Medisch Pedagogisch Instituut, dat instaat voorde gepaste begeleiding van jongeren, en een school voor buitengewoonsecundair onderwijs waar de jongeren beroepsvaardighedenCe centre offre un accompagnement personnel, un entraînementau travail et si nécessaire un chez soi à des jeunes avec des troublesémotionnels et du comportement.Cet objectif ambitieux est réalisé grâce à la collaboration entrel’Institut Médico Pédagogique qui s’occupe de l’accompagnementapproprié des jeunes et une école d’enseignementen arbeidsattitudes aanleren. De toekomstige secondaire approprié où les jeunes apprennent aussi bien les va-investeringen zijn voorzien tot het jaar 2015. Aande voordeur vanhet centrum in Eke-Nazareth bij Gent prijkt het <strong>Lions</strong>-embleem. Elkjaar organiseert de club in november een chocoladeverkoop enin maart een filmgala.leurs de la profession que les attitudes au travail .Les futurs investissementssont prévus jusqu’en 2015. L’emblème <strong>Lions</strong> est installé à laporte d’entrée du centre qui se situe à Eke-Nazareth près de Gand.Chaque année le club organise en novembre une vente de chocolatet en mars un gala de film.4L.C. HEERLIJKHEID MECHELEN - ZWEMBAD HET DOLFIJNTJE € 8.00016Dertig jaren geleden werd een kindje prematuur geboren en kreegzuurstof tekort met hersenbeschadiging tot gevolg. De vader wouzich voor zijn dochter zich inzetten. In september 1992 kunnen zemet hun eigen therapiebad beginnen in zwembad Het Dolfijntje inWillebroek. Het warme water (34°c) helpt de spieren te ontspannenen de spasmen te verminderen. Maar doordat die hoge temperatuurmoet aangehouden blijven, lopen de energiekostenenorm hoog op. Een oplossing was het plaatsen van zonnepanelenom die kostprijs een beetje te drukken, maar natuurlijk isIl y a 30 ans naissait un enfant prématuré qui reçu trop peu d’oxygèneentraînant des dégâts cérébraux comme conséquence. Lepère voulait s’impliquer pour sa fille. Depuis septembre 1992 ils ontpu commencer avec leur propre piscine et la piscine Het Dolfijntjeétait construite à Willebroek. L’eau chaude (34°c) aide les musclesà se détendre et à diminuer les spasmes. Mais par le fait qu’il fautmaintenir cette haute température les frais d’énergie grimpenténormément. Une solution était le placement de panneaux solairespour un peu compresser les prix coûtants mais naturellement c’est


dat een zware investering. Twee leden wilde de Mont Ventoux beklimmenmet de fiets: trainen, sponsors zoeken,leden van de club Ventoux en vélo : entraînement, recherche de sponsors, membresun lourd investissement. Deux membres veulent grimper le Monten hun partners als supporters .Ze kwamen alle twee boven en du club et leurs épouses vont les supporter. Ils arrivèrent tous leszorgden voor 35.000€ voor Het Dolfijntje.deux au-dessus et rapportèrent 35.000€ pour Het Dolfijntje.3L.C. COMINES EUROPE - LE VILLAGE € 9.000De ontwikkeling en integratie van personen met een mentale beperking,dat is de belangrijkste doelstelling. De verschillende dientionde personnes handicapées majeures accueillies. Les différentsL’objectif principal est de favoriser l’épanouissement et l’intégrastenzijn:een dagopvangdienst voor 28 volwassenen, een services sont : un service d’accueil de jour pour adultes pour 28residentiële dienst voor de opvang van 14 volwassenen met nachtverblijfen een residentiële dienst “woon-overgang” voor 2 persosonneset un service résidentiel de transition pour 2 personnes. Lepersonnes, un service résidentiel de nuit pour adultes pour 14 pernen.De opgevangen personen in elke dienst zijn mensen met een public accueilli dans chaque service sont des personnes porteuseslichte, matige, ernstige of heel zware mentale beperking. <strong>Lions</strong>ledenen hun echtgenotes (partners) maakten het mogelijk een Les membres <strong>Lions</strong> et leurs épouses ont permis d’établir une relationd’un handicap mental léger, modéré, sévère ou profond.quasi ouder-familie relatie op te bouwen met de residenten door quasi parentale avec les résidents notamment en organisant unebijvoorbeeld een gezamenlijke vakantiedag in Boulogne-sur-Mer journée commune à Boulogne-sur-Mer en France terminée par late organiseren.visite de Nausicaa, le centre national de la mer.2L.C. WAREMME – L’ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE « JEAN GIELEN » € 10.000<strong>MD</strong>Opgericht door de Club in 1970, draagt de beschutte werkplaatsde naam van hun stichtend voorzitter «Jean Gielen». 9 leden vanL.C. Waremme zijn lid van de raad van bestuur van de vzw. Ze willenpersonen met een fysieke of mentale beperking arbeid in loondienstgaranderen, en zorgen voor een degelijke professioneleopleiding in een evenwichtige en aangepaste werkomgeving. Deverschillende activiteiten zijn elektriciteit, inlijstingen, boekbinden,verpakking voor hospitalen, etikettering, verpakking, bottelen enovertappen van sauzen in een kleiner recipiënt. Er is ook een dienst“Werken in regie” gericht op externe activiteiten. De beschuttewerkplaats is 9.600 m2 groot en er werken 130 personen.Créé par le club en 1970, elle porte le nom de son Président fondateuret compte neuf membres <strong>Lions</strong> dans le conseil d’administrationde l’asbl. Sa raison d’être est d’assurer à des personnesphysiquement ou mentalement défavorisées un emploi rémunéréet une formation professionnelle adéquate dans un milieu adaptéet humainement équilibré. Les différentes activités sont l’électricité,l’encadrement, la reliure, le conditionnement hospitalier, l’étiquetage,l’emballage, l’embouteillage et le soutirage des sauces. Ilexiste également un service de « régie » tourné vers l’extérieur. Actuellementles activités s’étendent sur 9600 m2 et sont assurées par130 personnes.1L.C. ARLON - LA PETITE PLANTE € 20.000Deze VZW gevestigd in Musson, een klein dorpje in de Gaume,wordt ondersteund door de club sinds 1997. Een eerste locatie wasin het centrum van het dorp; een volledig nieuw complex werd gebouwdin 2003. De instelling is een residentie voor volwassenen meteen meervoudige beperking, erkend door de AWIPH. De dag begint’s morgens op het ritme van de pathologische zorgen; de namiddagwordt voorbehouden voor knutselwerk, psychomotriciteiten balneotherapie. Er zijn 16 permanente bewoners en er is ookeen overgangopvang voor niet permanente bewoners om hunouders, op zoek naar geschikte hulp, bij te staan. Er zijn twee clubledenin de raad van bestuur van de VZW. De club organiseertgrote conferenties, klassieke concerten, de 24 uur voor fietsers vanTavigny, een 6 uren solidariteitswandeling en de operatie choco’s;fundraising activiteiten die nodigzijn om een deel van de werkingskostenvan “La Petite Plante” tedekken. Een uitbreidingsprojectom de capaciteit van het huis teverdubbelen wordt momenteelonderzocht. De club hoopt daareen leidende rol in te spelen en deeerste steen te leggen voor datnieuwe deel.Cette asbl située à Musson, petit village de la Gaume est soutenuepar le club depuis 1997. Après un début au centre du village,un nouveau bâtiment fut construit en 2003. Cette asbl est un servicerésidentiel accueillant des personnes adultes polyhandicapéesagréé par l’AWIPH. La journée se déroule le matin au rythmedes soins axés sur la pathologie, l’après-midi est réservée aux activitésde bricolage, psychomotricité et balnéothérapie. Il y a16 résidentspermanents et il existe un accueil dit « de répit » de résidentsnon permanents, afin de soulager des parents sollicitant de l’aide.On trouve deux membres du club dans le conseil d’administrationde l’asbl. Les administrateurs sont disponibles en permanence etse rendent sur le site à chaque fois que cela s’avère nécessaire.Le club organise de grandes conférences, de grands concerts demusique classique, les 24 heures cyclistes deTavigny, les 6 heures de marche solidaire etl’opération chocos qui permet d’assurer debonnes rentrées financières indispensablespour pouvoir couvrir une partie des frais defonctionnement de La Petite Plante. Un projetd’extension afin de doubler la capacité de lamaison est à l’étude. Le club aimerait pouvoiry jouer un rôle moteur, déclencheur et apporterla première pierre à cette réalisation.17


Twee mannen, een kano en de MaasEen poos geleden maakten de Maaseikenaren Hugo Hoedemakers en Wiel Borkelmans (LC Maasland) een kanotocht op de Maas vanbron tot monding, de HoBo-Maasafvaart. Het werd een succesvolle onderneming waarbij ze ook fondsen inzamelden voor de socialeprojecten van LC Maasland. Het relaas van hun avontuurlijke en hilarische belevenissen is verschenen in een kleurrijk geïllustreerd boekje:Twee mannen, een kano en de Maas.In dat boek vertellen de kanovaarders op ludieke wijze hoe zij hundroom realiseerden: het ontstaan van het idee, de voorbereidingen,de oefentochten en uiteindelijk de afvaart zelf waarbij detwee avonturiers achtentwintig dagen lang tot elkaar veroordeeldwaren. Met omslaan en terug boven water komen, op een Maasdie met de dag meer en meer ontzag en respect afdwong, wantgedurende de hele tocht was zij heer en meester. Het boek is zekergeen naslagwerk of aardrijkskundeboek, maar een verzameling impressiesen emoties, opgetekend op het moment dat zij door eenschilderachtig panorama peddelden, bibberend hun omgeslagenkano aan de kanttrokken, of na hetoversteken van hetHollands Diep aanland gingen alsof zijzelfAmerika ontdekthadden. De sympathieen de hulpvaardigheiddie zij ophun route kregen,doet hen besluitendat zij niet door drielanden zijn gereisdmaar door ééngroot Maasland.Samen met de financiële middelen die tijdens de tocht werden ingezameld,gaat ook de opbrengst van deze publicatie naar de socialeprojecten van LC Maasland:Mané vzw in Opgrimbie (www.mane.be)vzw De Meander in Dilsen-Stokkem (www.demeandervzw.be)Sint-Vincentiusverenigingen (www.vincentdepaul.be)Hart Voor Kinderen (www.hartvoorkinderen.be)Voor wie, net als de auteurs, vindt dat het avontuur niet per se inverre oorden moet gezocht worden, maar net zo goed voor uwdeur kan stromen, is dit werkje een heuse inspiratiebron.Belangstellenden krijgen meer info op onderstaand mailadres. Ofmisschien voelt u wat voor een voordracht? Ook dat kan, in hetFrans en in het Nederlands. De twee protagonisten komen hun hilarischeavonturen dan persoonlijk in uw club voorstellen aan dehand van schitterende beelden. De opbrengst van die avondengaat integraal naar de sociale projecten van LC Maasland.Info en reservatie: Willy Borkelmans (LC Maasland)willyborkelmans@koehl-borkelmans.comCULTUUR - CULTUREDeux hommes, un canot et la MeuseIl y a quelques temps, des habitants de Maaseik, Hugo Hoedemakers et Wiel Borkelmans (LC Maasland) ont décidé de descendre laMeuse en canot, de sa source jusqu’à son embouchure : le HoBo-Maasafvaart. Une entreprise pleine de succès par laquelle ils ont aussicollecté des fonds pour les projets sociaux de leur club. Le récit de leurs expériences aventureuses et hilarantes est paru dans un livretillustré en couleur: Deux hommes, un canot et la Meuse.Dans ce livre, les canoéistes racontent de façon ludique commentils ont réalisé leur rêve: l'émergence de l'idée, les préparatifs, lesexercices matinaux et, finalement, le départ lui-même par lequelles deux aventuriers ont été condamnés à partager l’un avec l’autrevingt-huit jours de leur temps. En se retrouvant parfois sur l’eaumais parfois retournés dedans, la Meuse de jour en jour leur commandele respect et la crainte, parce que pendant tout le voyage,ce fut elle le seigneur et maître. Ce livre n'est certainement pas unouvrage de référence ou de géographie, mais un condensé d'impressionset d'émotions, enregistrées au moment où ils pagayaientà travers un panorama très pittoresque, qu’ils tiraient sur la bergeen grelottant leur canot chaviré ou après le passage du HollandsDiep quand ils ont rejoint la terre comme si eux-mêmes avaient découvertl'Amérique. La sympathie et la serviabilité qu’ils ont rencontréesen route leur ont fait décider qu'ils n'ont pas voyagé àtravers trois pays, mais à travers le long Pays Mosan.En plus des ressources financières qui ont été recueillies au coursdu voyage, tout le bénéfice de la vente de cette publication iraaux projets sociaux du LC Maasland:Mané asbl in Opgrimbie (www.mane.be), L'association De Meanderà Dilsen-Stokkem (www.demeandervzw.be), les Associationsde Saint-Vincent (www.vincentdepaul.be) et Hart Voor Kinderen(www.hartvoorkinderen.be).Pour ceux qui, comme les auteurs, constatent que l'aventure nedoit pas nécessairement être recherchée dans des endroits éloignés,mais que nettement elle peut tout aussi bien couler devantleur porte, ce travail est une véritable source d'inspiration.Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d'informations àl'adresse émail ci-dessous. Ou peut-être en voulez-vous plus? Lesdeux protagonistes peuvent venir raconter dans vos clubs leursaventures hilarantes en personne avec en main des images superbes.Cela peut se faire en français et en néerlandais. Le produitde ces soirées ira aux projets sociaux de LC Maasland.Info et réservation: Willy Borkelmans (LC Maasland)willyborkelmans@koehl-borkelmans.comTraduction D. Evaud19


LIONLionHet magazine van <strong>Lions</strong> <strong>Belgium</strong> - La revue des <strong>Lions</strong> de BelgiqueAdvertentietarief 2012 Tarif publicitairePositioneringDe <strong>Lions</strong> zijn drukbezette, hardwerkende mannen en vrouwen diebuiten hun zakelijke en professionele activiteit, zich binnen het Lionismeinzetten om hulp te bieden daar waar de maatschappij nogniet op gestructureerde wijze behoeftigen of hun verenigingenhelpt, of omdat de middelen tekortschieten. Zij hebben een stijlvollelevenswijze, waarin zij hun maatschappelijk engagementcombineren met hun interessante vrijetijdsbelevingen van uiteenlopendeaard zoals cultuur, reizen, mode en vriendschappen.ConceptThe Lion is het magazine dat de leden van <strong>Lions</strong> in België op eenboeiende manier informeert over wat er binnen hun organisatieevolueert en welke tendensen zich aftekenen.Dit gebeurt aan de hand van interessante verslagen van nationaleen internationale bijeenkomsten. Er zijn interviews met interessantepersoonlijkheden op maatschappelijk en cultureel gebied, naastkritische beschouwingen over doelgroepen van clubs en over internationalehulpacties. Verder handelen artikelen en reportagesover onderwerpen zoals cultuur, general interest thema’s, reizen enculinair plezier.Doelgroep<strong>Lions</strong> zijn mannen en vrouwen vanaf 30 jaar, uit de sociale groepen1 - 2.Ook de Leo’s hebben hier hun pagina’s:jongeren van 18 tot 31 jaar die nog studeren of aan het begin vanhun loopbaan staan.Oplage8.200 exemplarenTaalNederlands en Frans in één uitgaveAantal pagina’s40 pagina’sFrequentie6 nummers per jaarPositionnementLes <strong>Lions</strong> sont des hommes et des femmes, qui à côté de leurs activitésprofessionnelles s’engagent dans le cadre du lionisme à soutenirdes personnes démunies, des handicapés ou leursassociations - souvent par déficience du pouvoir politique, suite àla carence des moyens mis en œuvre. Les <strong>Lions</strong> ont un style de viemettant en exergue, au sein de la société, leur engagement touten n’occultant pas le goût aux loisirs, que ce soit la culture au senslarge du terme ou les relations amicales.Le conceptThe Lion est une revue d’information destinée aux membres.Ils y trouvent des articles relatifs aux nouvelles de l’Association, tantau niveau national qu’international, dessinant les nouvelles tendancesqui animent notre société, et ce sous tous ses aspects. Ellerelate les comptes-rendus de réunions intéressantes qui s’alternentavec des interviews de personnalités marquantes, qui animent lesdifférentes facettes de notre vie quotidienne. D’autres articles etreportages traitent des oeuvres sociales et culturelles des clubs,d’actions internationales et de sujets d’intérêt général, de voyageset de références gastronomiques.Les groupes ciblésLes <strong>Lions</strong> se composent d’hommes et de femmes à partir de latrentaine, d’horizons divers (groupes sociaux 1 et 2).Sont associés à la revue, les Leos, juniors du lionisme, filles et garçonsentre 19 et 30 ans, encore étudiant ou à l’aulne de leur carrièreprofessionnelle.Tirage8.200 exemplairesLanguesLe français et le néerlandais dans une seule éditionNombre de pages40 pagesFréquence6 numméros par ans20


LIONTarief 2012 en specificaties2/1 pp Aflopend 420 x 297 € 2.5001/1 pp Aflopend 210 x 297 € 1.250Mediacentrales geniet de gebruikelijke 15% commissiekorting.Bij aflopende formaten moet er een valse snit van 5 mmvoorzien worden.Verschijningsdata Reservatie Materiaal15 maart 12 februari 19 februari15 mei 11 april 18 april15 juli 10 juni 17 juni15 september 12 augustus 19 augustus15 november 10 oktober 17 oktober15 januari 2013 12 december 19 decemberTarif 2012 et spécifications2/1 pp Bord perdu 420 x 297 € 2.5001/1 pp Bord perdu 210 x 297 € 1.250Pour les centrales média la remise de 15% de commission estd’application.Pour les formats à bords perdus, une fausse-coupe de 5 mm est àprévoir.Dates de parutions Réservations Matériel15 mars 12 février 19 février15 mai 11 avril 18 avril15 juillet 10 juin 17 juin15 septembre 12 août 19 août15 novembre 10 octobre 17 octobre15 janvier 2013 12 décembre 19 décembreReservatieSecretariaat <strong>Lions</strong>Houba de Stooperlaan 901020 Brussel02 478 17 31secretariaat@lions.beRéservationSecrétariat <strong>Lions</strong>Avenue Houba de Strooper 901020 Bruxelles02 478 17 31secretariat@lions.beAanleveren advertentiemateriaalCertified PDF hoge resolutie CMYK volgensGWG-specificaties + proefnicolas.vdb@beechdale.beBeechdaleAlfons Roelandtsstraat 4 b23010 LeuvenDonnées techniques et livraisonPDF certifié – haute résolution CMYK selon spécificationsGWG + épreuvenicolas.vdb@beechdale.beBeechdaleAlfons Roelandtsstraat 4 b23010 Leuven21


DISTRICT AGoede <strong>Lions</strong>,AWeer een werkjaar voorbij. Nieuwe besturen nemen het heft overen zetten de weg uit voor morgen.Die voortdurende vernieuwing is een bron van kracht en inspiratie.Dat is onmisbaar voor onze organisatie die nu eenmaal op vrijwilligerswerksteunt en waar het belangrijk is dat elkeen op zijn beurtook zijn deel doet.Om enige continuïteit te verzekeren echter, moeten actiepuntendie niet in één werkjaar kunnen worden gerealiseerd, worden overgenomendoor de nieuwe ploeg. Dat zijn meestal specifieke, clubgerelateerdezaken maar ook enkele die algemeen zijn.Ik wil er drie benadrukken: voortdurende aanwerving van jongeleden, de zorg voor alle leden en de gepaste interne en externecommunicatie. Verjonging is noodzakelijk om de clubs vitaal tehouden en om zo de toekomst van onze clubs en organisatie teborgen. Door het nastreven van kwaliteit in alles wat we doen,zorgen we ervoor dat leden zich goed voelen in de clubs en zichblijven inzetten voor de organisatie en de sociale projecten. Modernecommunicatie is het middel om onze efficiëntie te verbeterenen om onze organisatie een eigentijds profiel te geven.Het is dan ook mijn wens dat de nieuwe clubbesturen deze aandachtspuntenzouden opnemen in een actieplan voor volgendwerkjaar.Ik wil elkeen danken voor het vele werk dat werd verricht voor onzedoelgroepen en voor onze <strong>Lions</strong>organisatie. Mijn bijzondere dankaan u allen voor uw bijdrage om aan “inclusie” een juiste invullingte geven. Alle nieuwe besturen wens ik een schitterend jaar toe.Erkentelijk,Harry21ste Lenteconventie District <strong>112</strong>A - De Haan, 28 april 2012Een succes! Mede door de ruime aanwezigheid van 261 deelnemersals vertegenwoordigers van 50 clubs uit ons district, waarbijook de aanwezigheid van de gouverneurs van de overige districtenniet onopgemerkt bleef. Na de officiële verwelkoming doorconventievoorzitter Jan Vermast en de herdenking van onze overleden<strong>Lions</strong>vrienden mochten de aanwezigen genieten van eenfilm over gaststad De Haan, met dank aan Mevrouw burgemeesterChristine Beirens.Geen conventie zonder formaliteiten, ingeleid door de districtssecretaris,waarna de rekeningen van het werkingsjaar 2010-2011 enhet budget voor het <strong>Lions</strong>jaar 2012-2013 met grote meerderheidwerden goedgekeurd.PG Luc Steenhaut lichtte de financiële resultaten van zijn gouverneurswerk(2009-2010) toe. Hugo Delbeke (LC-Waregem), CarolineVanwynsberghe (LC-Oostende B04) en Roland De Paepe (LC-GentScaldis) werden met overweldigende meerderheid bevestigd alsrespectievelijk gouverneur-elect en eerste en tweede vice-gouverneurvan ons district.Gastspreker was Federaal Staatssecretaris Hendrik Bogaert. Daarnakwamen de laureaten van ‘photocontest’, ‘vredesposter’ en‘young ambassador’s award’ aan bod.De gouverneur lichtte zijn focuswerk rond inclusie toe in een Europeseen Vlaamse context, met aandacht voor de evolutie van eengeïnstitutionaliseerde zorgverlening naar een maatschappelijk begeleidindividueel beschikkingsrecht. Het project rond inclusie kreegals bekroning de ‘Familiedag’ op zondag, die aan honderdenmensen met een verstandelijke functionele beperking bij een ontroerendeflashmob op de zeedijk een podium heeft geboden omhun verworven en aangeleerde vaardigheden te kunnen etaleren.Na het slotwoord van gouverneur Harry, werd nog lange tijd nagepraat.Aan onze gouverneur Harry en <strong>Lions</strong>club De Haan Permekelandeen dikke proficiat voor de organisatie van tweeprachtige dagen!Marc Cosyns, Voorzitter Gewest A-II22


A special day at the Special Olympics 2012 - 16-19/05/2012Doe mee aan de Special Olympics België! Doe mee als vrijwilliger! Dat had Paul Nauwelaerts uit LC LierTwee Neten geroepen. Aldus geschiedde…Op zaterdagochtend 19 mei vertrokken we met een auto vol enthousiastedames van LC Oostende BO4 en een echtgenote vanLC Torhout naar de 31ste editie van de Special Olympics <strong>Belgium</strong> inLuik. Die dag zouden we bewijzen dat LIONS niet enkel salonheldenzijn! Op de site in Angleur, waar dit jaar de Belgische Spelengeorganiseerd werden, merkten we snel hoe grandioos die SpecialOlympics zijn, vooral vanwege de massa atleten: 3200 jonge mensenmet een verstandelijke beperking waren aanwezig om hunsporttalenten te tonen onder de Olympische vlam.Om stil van te worden…Ons enthousiasme groeide, zeker toen we onze taak met hart enziel konden beginnen met onze opdracht: het “Opening Eyes-programma”(= oogtesten uitvoeren bij de atleten).Een hele dag bezig zijn met de atleten was hartverwarmend. Hetbetekende zoveel meer dan die testen uitvoeren. Met terechtetrots toonden ze ons hun medailles! Hun blijdschap was grenzeloos.De onze ook.De lange en kleurrijke rij atleten en hun begeleiders tijdens de eindceremonie,het overzichtsfilmpje van de wedstrijden… We kregener allemaal een krop in de keel van,en we pinkten een traan wegvan ontroering…(Best of SOB Special Olympics <strong>Belgium</strong> 2012 te zien op:http://www.youtube.com/watch?v=zzEKz3i6iU4 )Na een welverdiend fris Koninckske en een bord smakelijke barbecuehapjesweer naar Oostende…Het begrip “We serve” is voor ons nog maar eens tastbaar geworden.Onze <strong>Lions</strong>-vriendschap is er bovendien nog sterker door geworden.We willen dit initiatief blijven steunen en zoveel mogelijk leden warmkrijgen om er een paar uren van hun tijd aan te besteden. Wij gaaner volgend jaar alvast weer voor!Afspraak op 11 mei op de Special Olympics 2013 in Gent! Be a fantoo!Ann, Carine, Els, Patsy en SylvieLC Oostende BO4 (& LC Torhout)DISTRICT ADRANOUTER BADOp 26 april verzamelden opnieuw meer dan duizend bijzonderegasten en hun begeleiders op het strand van De Panne voor dederde editie van Dranouter Bad (www.dranouterbad.be), een festivalexclusief voor mensen met een beperking.Het festival wordt georganiseerd door de vzw Folkfestival Dranouteren het Dagcentrum De Pelgrim uit Wulvergem. Traden ondermeer op: Il Sogno Particolare (een ensemble van De Lovie metYevgueni), Het Zesde Metaal, De Romeo’s en Willy Sommers. In detraditie van het Folkfestival van Dranouter is het een belevingsfestival.Heel wat West-Vlaamse scholen zetten workshops op, aangepastaan de doelgroep: dansbelevingstheater, relaxatieruimte,voelruimte, snoezeltent…Dit initiatief was mogelijk dankzij de financiële steun van 22 <strong>Lions</strong>clubsuit Oost- en West- Vlaanderen, ondersteund door BNP ParibasFortis die het door de <strong>Lions</strong>clubs verzamelde budget met nogeens bijna een vijfde verhoogde.<strong>Lions</strong> is hierdoor de belangrijkste partner van dit unieke festival geworden.Dankzij de enthousiaste bijdrage van de deelnemendeclubs en het vertrouwen dat zij schenken, wordt een uniek festivalmogelijk voor de doelgroep die ons bijzonder dierbaar is.Alles kwam tot stand door een unieke grensoverschrijdende samenwerkingvan de overkoepelende commissie, samengesteld isuit leden van verschillende clubs, ondersteund door de respectievelijkezone- en gewestvoorzitters.Op 26 april waren tientallen <strong>Lions</strong>vrienden zichtbaar aanwezig omonze gasten te verwelkomen, petjes uit te delen, en waar mogelijkeen helpende hand toe te steken: “we serve”.Kent u de warme ‘ambiance’ en het fantastisch gevoel als honderdenmensen - vaak met ernstige beperkingen - luidkeels meezingen,dansen en genieten van een prachtige dag? We nodigenu alleszins van harte uit op de volgende editie. Iedereen die er bijwas, ook de artiesten, noteren de volgende editie alvast in hunagenda!Dank aan alle enthousiaste deelnemende clubs en de tientallenaanwezige vrienden en vriendinnen.Sol Suffit - LC KortrijkVoor het tweede jaar op rij steunt <strong>Lions</strong> Kortrijk het project Sol Suffit.Vijftig families in Senegal krijgen een Solarcooker, samen metde nodige opleiding en begeleiding.De Solarcooker is een zonne-oven waarmee gekookt kan wordenvoor ongeveer tien personen. Alleen met gratis energie van de zon.Geen elektriciteit of dure brandstof nodig. Met deze schenking wil<strong>Lions</strong> Kortrijk een positieve bijdrage leveren aan de strijd tegen deklimaatsverandering, de ontbossing en het wereldwijde verlies aanbiodiversiteit. In Derde Wereldlanden koken meer dan twee miljardmensen nog elke dag op hout of houtskool. In grote delen vanAfrika wordt een derde van het gezinsinkomen besteed aan deaankoop van hout en houtskool. Het tijdrovende houtsprokkelenleidt tot schoolverzuim en analfabetisme en het koken zelf met houtof houtskool is zeer schadelijk voor de gezondheid door het inademenvan de rook. Dank zij het gebruik van de zonne-ovens kan wordenbespaard tot de helft van het hout. De Solarcooker iseenvoudig temonteren en erkunnen hogetemperaturenmee bereiktworden. Hij isstevig, veilig ena a n g e p a s taan de Afrikaanse traditie van het zittend koken.Voor meer informatie over dit project: www.Solsuffit.be.Sol Suffit wordt gesteund door de Koning Boudewijnstichting.Voor elke gift vanaf 40 € kunt u een fiscaal attest krijgen.23


Inclusiedag - District A - juli 2012Superlatieven voor zondag 29 april! Voor de familiedag aan zee voor mensen met een mentaleof fysieke beperking. Meer dan duizend genodigden genoten van een onvergetelijke dagin De Haan. Ook de weergoden waren ons gunstig gezind - stralende zon en blauwe hemel!DISTRICT A DISTRICT ADe dag begon met een ongeziene flashmob dans op de zeedijkvan De Haan. 750 deelnemers verrasten de toeristen met een schitterenddansoptreden dat de maandenlange intensieve voorbereidingvolledig tot hun recht liet komen. Het enthousiaste applauswas niet uit de lucht. Daarna ging het onder muzikale begeleidingvan de Koninklijke Harmonie St-Cécilia naar een gigantische tentdie in het centrum van De Haan opgetrokken was. Vanaf 11u werddaar een onafgebrokenspektakel aangebodenaan -, maar inde eerste plaats ookdoor de deelnemersmet een beperking.Hoogtepunten warende twee optredensvan Il Sogno Particolareuit Poperinge datvocale en instrumentaletopklasse bracht.Maar ook de volksdansenvan verschillendegroeperingenBBeste <strong>Lions</strong>vrienden,24Het Lionisme kan zo mooi zijn als de roos van Antoine de Saint Exupéry.In’’ De kleine prins,, schrijft hij: “Alle tijd die je aan je roos besteedhebt, maakt je roos juist zo belangrijk.” Dit <strong>Lions</strong>jaar werd julliegouverneur in alle <strong>Lions</strong> tuinen van ons district uitgenodigd. Brieven, mails, boeken , kunst en gedichten vonden hun weg naar Gorsembij Sint-Truiden. Het gehemelte werd gestreeld en de nadere kennismakingmet alle leden was een voortdurende bron van verwondering.Het meest werd ik verwend door de inzet en warmtewaarmee jullie de initiatieven van jullie club omringen en de vriendschapdie jullie elkaar aanreiken. De clubvoorzitters, die zeer talrijkaanwezig waren op de conventie, straalden van fierheid toen ze bijmijn club bezoek mochten uitpakken met alles waar hun club mooiin is. Ja, clubvoorzitters, ik ben fier op jullie, want jullie binden onze<strong>Lions</strong>-vrienden, elk een individuele roos, samen tot een ruiker dievreugde kan verschaffen aan velen.Aan het werk van de Gouverneur gaven jullie gul meer dan25.ooo euro. Daarmee boden jullie een definitieve mogelijkheiden het Swingpaleis brachten de zaal in vervoering. Ondertussengaven achteraan in de tent De Buitelaars, een Gentse judo clubvoor kinderen en volwassen met een beperking, een opgemerktedemonstratie waar vele toeschouwers stil bij werden.De tent ging compleet uit de bol toen rond drie uur Christoff enLindsay het podium betraden en het beste van zichzelf gaven.Deelnemers en organisatoren dansten samen en een lange polonaiseslingerde door de tent en daarbuiten. Toen Christoff en Lindsaymet een laatste bis-nummer afsloten en de geduldige uitdelingvan gesigneerde posters ten einde was, wist iedereen: dit is voorwaareen onvergetelijke dag voor ons allen…Ik wil afsluiten met een woord van dank en lof voor iedereen die bijhet project betrokken was, en heel in het bijzonder voor een groepvan mensen die bescheiden in de schaduw meegenoten: de begeleidersvan de mensen met een beperking. Toen zondagavondde tent terug leeg en opgeruimd was, waren alle aanwezige <strong>Lions</strong>leden tevreden. Maar voor de begeleiders is het werk nooit klaar:zij blijven zich 365 dagen per jaar inzetten voor onze vrienden meteen beperking. Zij verdienen meer dan wie ook onze permanentedank en onuitputtelijke waardering !Marc “Mieleke” Hofman<strong>Lions</strong>-Club De Haan-Permekelandaan Sint-Vincentius om een huis voor dringende noodopvang terealiseren en het werk van Zuster Jeanne Devos, Close The Gap vanOlivier Vanden Eynde en het Vioolproject van Geertje Podevyn teondersteunen.Er waren ook nog die vele ruikers, geschonken aan mijn Anneke,die van onze thuis een bloemen huis maakten vol geuren en kleuren.Maar een roos heeft echter ook doornen, en was er al eenseen club die het moeilijker had om zijn droom te realiseren, danvroeg ik hen even terug te denken aan de woorden van FernandoPessoa: “ Ga naar de plek waar je je dromen hebt begraven, neemeen schop, voldoende proviand en een zweetdoek”.Paul Nauwelaerts met zijn inzet voor Special Olympics en Denise Sioulantsdie onverwacht en moedig de leiding nam van haar clubtonen de weg en hebben hun zweetdoek al behoorlijk nat gemaakt.Net zoals de club-, gewest- en zonevoorzitters, de verantwoordelijkenvan de commissies en van de clubs.Als afscheid schenk ik jullie allen een roos en een grassprietje.De roos voor al het mooie dat jullie realiseren en het grassprietje datelk van ons uitnodigt om overal eenvoudig dienstbaar te zijn en hetgoede in ons en onze omgeving te laten bloeien.Dank je wel vanuit het hart van Anneke en Guy.Het ga jullie allen goed onder onze nieuwe lieve gouverneur Chris.Jullie gouverneur van het vorig <strong>Lions</strong> dienstjaar 2011 2012,Guy


Conventie in St-Truiden - Warm en met stijlJe kon al genieten van de rit bij het krieken van de dag tot in de mooie bloesemvelden. Groen en wit alom. Bij aankomstin het landelijke Duras, bij Sint-Truiden, bleek al gauw hoe we deze dag zouden doorbrengen: in stijl. De lakeienvan het sprookjesachtige Kasteel, in het burgerleven <strong>Lions</strong> van de plaatselijke club, hadden zowaar de rode loper voorde congresgangers uitgerold. Dat we in de fruitstreek waren, werd duidelijk met het appeltje voor de dorst na het lekkereontbijt. Dank u ‘commissie conventie’ en de hele LC Sint-Truiden voor jullie energie en gastvrijheid.Pendelbussen brachten ons naar de mooie Academiezaal. Wie erniet bij kon zijn, moet maar eens gaan kijken op www.academiezaal.be.Een bezoek ter plaatse geeft je natuurlijk een veel betere inlevingin de pracht en praal van deze zaal en van de streek rondSint-Truiden. De conventie was weer eens wat anders: bijzonder vlotaan elkaar gepraat door onze gastheren en dan nog eens veelsprekers met inhoud. De muzikale intermezzi van Carlo Willems &Friends brachten welkome rustpauzes, naast luisterplezier. GouverneurGuy Schalenbourg waaierde warm doorheen het gebeuren,zoals we hem hebben leren kennen met een warm hart voor <strong>Lions</strong>en poëzie. “Een familiale conventie”, zei iemand. We kregen boeiendevoordrachten. Lion Ludo Gelders bracht een interessante uiteenzettingover de mooie zaal van architect Louis Roelandt, eenartistieke duizendpoot die nog vele andere grote gebouwen heeftgetekend, vooral dan in Gent, met o.m.de universiteitsaula en hetnu voormalige justitiepaleis. De Academiezaal geniet internationalefaam om zijn akoestiek, niet te verwonderen dus dat er veel concertenworden gegeven en cd-opnames gebeuren. Olivier VandenEynde gaf op vlotte wijze een beeld wat er met hier in Europa afgeschrevencomputers kan gebeuren in ontwikkelingslanden: Closethe Gap is velen onder ons niet vreemd want verschillende clubshebben projecten lopen voor onderwijs en lerarenoleiding in Afrika.Burgemeester Vandenhove sprak met lof over zijn stad en streek. Inderdaad,burgemeester, we komen graag eens terug om op verkenningte gaan naar nog meer bezienswaardigheden. Dan was erLion Geertje Podevyn, die haar projecten – tot in Thailand – voor ‘integratievia de viool’ mocht komen toelichten. Lion Luc Huybrechtsis voorzitter van de nu oudste actieve Belgische club: LC AntwerpenCentrum; hij bracht het relaas over het wedervaren van 60 jaar<strong>Lions</strong> in beeld: de relance van de club is er! Een muis kon je horenlopen toen Zuster Jeanne Devos het pakkende relaas gaf over haarwerk in Mumbai: een voorbeeld van moderne missionariscultuur methaar ‘vakbond’ voor het miljoenenleger aan onderdrukt huispersoneel!Het concept is bovendien een voorbeeld voor nog eens honderdenmiljoenen andere Indiërs op de weg naar vooruitgang in hunonmetelijke, complexe subcontinent. Een staande ovatie kreeg dezuster nadat ze door de uitttredend gouverneur bedankt werd innaam van alle <strong>Lions</strong> wereldwijd, met een Melvin Jones Award. Deuittredend gouverneur lichtte met verve de actie van de commissiestoe. Aanvullend hierop viel het meest de vernieuwende aanpak vanMembership en Leadership op; als nu de cultuurverschillen binnende lionsregio’s maar goed worden benut. Guy herhaalde het nogeens: “Jullie zijn allen uitgenodigd voor het Europaforum”. Algemeensecretaris Alex Dirix kreeg op zijn beroemde manier – cijfers gestaafddoor kwinkslagen - de zaal op zijn handen. Beste <strong>Lions</strong>, er zijn geenstoute clubs meer! Dan was het tijd voor het grote werk: de verkiezingsuitslagen!2de vice-gouverneur wordt Luc Schoeters, van wienode afscheid zal worden genomen als districtspenningmeester.Opnieuw klopten rekening en begroting 2011-2013 als een bus.. Eenvolstrekte meerderheid was laaiend enthousiast om Chris De Pauw-D’Haeyer als gouverneur-elect te kunnen feliciteren. Uittredendgouverneur Guy Schalenbourg keek en zag dat het goed was, inzijn fantastisch mooie jaar, en zeker ook voor zijn en ons district datin goede handen zal zijn in de toekomst. Hij gaat die toekomst in metmeer tijd voor echtgenote Anneke en twee dochters en zoon. Deconventie werd afgesloten met een deugddoende heildronk vooriedereen, onder de mooie klanken van de Koninklijke AntwerpseJachthoornkring in het park van het Kasteel van Duras. En dan eengezellige lunch om het helemaal af te ronden.Philip Van RaemdonckLC Antwerpen Antoon van DijckDISTRICT BHommage AUGUST DE CEUNYNCKHet ereteken van Melvin Jones Fellow envooral de uitzonderlijke erkenning tot Ambassadorof Goodwill behoren tot de hoogsteonderscheidingen in onze <strong>Lions</strong>beweging. Ja , August, je hebt ze niet gekregenmaar verdiend. De Erecode van de<strong>Lions</strong> was ook jouw erecode, de doelstellingenvan het Lionisme waren ook jouw doelstellingen.De volgend korte zinnen heb jeuitgesproken, vijftig jaar geleden, bij je intredein de <strong>Lions</strong> familie: “ Ik wil slagen, maaralleen met loyale eerlijke middelen. Ik houdsteeds voor ogen dat ik plichten heb tegenoverde gemeenschap waartoe ik behoor.Ik help in alle omstandigheden mijn gelijkendie in nood verkeren. Ik wil actief bijdragentot de morele sociale en culturele vooruitgangvan de gemeenschap. Ik wil met bezielingen onbaatzuchtig dienstvaardighandelen. Ik beschouw vriendschap niet alseen doel maar als een middel.” Je was eenfamilieman met plichtsbesef. Door je wilskracht,koppigheid, lef en doorzettingsvermogenprobeerde je de mensen en dedingen naar je hand te zetten. Niet enkelnaar je hand maar vooral naar je hart. In jegezin hield je samen met je lieve echtgenotehet familiale schip in de juiste koers enloodste je iedereen naar de veilige haven.Stormen en beproevingen ontbraken nietop jullie levensweg maar als de golven aanboord sloegen stonden jullie samen klaar omte hozen en daarna samen naar de horizonte kijken.De zaken waren je leven en met je fenomenaalgeheugen kon je moeiteloos cijfersdata en verslagen voor de vuist debiterenen uitleggen. Ik herinner me nog je vieringter gelegenheid van het overschrijden vanje eeuwgrens, hoe je moeiteloos zonder papiereen gloedvolle toespraak hield volvriendschap en dankbaarheid.Ook de <strong>Lions</strong> club van Diest deelde in je veletalenten. Als stichtend lid vanaf 1962 wist jewaar de club naar toe moest en zag je demogelijkheid om je dromen samen met jeclubvrienden te laten ontwaken op de wegvan de realiteit van elke dag. Je talentenmaakten van projecten plannen en gebouwenvol levende warme mensen. Jezorgde er voor dat de ziel van de bewoners,vande begeleiders en van de bezoekerseen huis vonden dat een thuis werd.Wat een mooie realiteit, de Bremberg, debeschermde werkplaats Diest en je troetelkindHome Martine Van Camp. Ook de verrewereld en vooral Indië kreeg je aandacht.En ja, je clubvrienden mochten toch beroepop je doen! Het devies van onze internationalepresident Wing Kun Tam dit jaar is:“Courrage, commitment, action & family” -Moed, Betrokkenheid, Aktie en Familie. Gedurendeje hele leven waren deze woordenhet motto van je mooi menszijn. Je was eenwaardig Melvin Jones fellow en een ambassadeurvoor vriendschap en vrede.De Romeinen schreven op de graven vanhun geliefden:” Sit tibi terra levis” - moge deaarde zacht voor je zijn en moge de Heer jevorstelijk belonen.Guy Schalenbourg,Gouverneur <strong>Lions</strong> district <strong>112</strong> Buit vriendschap en respect25


DISTRICT CCUn gouvernorat qui se termine, c’est l’heure du bilan de cetteLes <strong>Lions</strong> "servent"grande aventure : j’en sors FIER et HEUREUX d’être lion du District<strong>112</strong>C !Fier de laisser un District <strong>112</strong>C “complet “, fier de voir combien TOUSles membres et les <strong>Clubs</strong> se sont impliqués dans les actions du District,fier aussi d’avoir transmis un maximum d’informations à messuccesseurs.Heureux de cette année intense, active et enrichissante, heureuxd’avoir rencontré des amis lions de tous horizons et avec lesquelsdes liens d’amitiés et de confiance ce sont créés, mais aussi heureuxde retrouver la tranquillité du lion de base !Enfin, je souhaite dire à G Michel Amand et ses successeurs que jereste toujours disponible, à l’écoute.Je vous souhaite de bonnes vacances et un bel été.Een gouverneurschap loopt ten einde, tijd om het bilan van ditavontuur op te maken. Ik ben fier en gelukkig een Lion in District Cte zijn.Fier om een ‘heel’ District <strong>112</strong>C achter te laten. Fier om vast te stellendat alle leden en clubs betrokken waren in de districtsacties.Fier om zo veel informatie als mogelijk aan mijn opvolgers over tekunnen dragen.Blij over dit intense jaar, actief en verrijkend, blij Lionvrienden metverschillende achtergrond ontmoet te hebben en met dewelkevriendschaps- en vertrouwensbanden zijn gesmeed. Maar ook blijom opnieuw de rust van een gewoon Lion te vinden.Tenslotte wens ik gouverneur Michel Amand en zijn opvolgers mijnluisterend oor ter beschikking te stellen.Ik wens jullie een heerlijke vakantie en een mooie zomer toe.Voorzitter van <strong>Lions</strong> Club Brussel Hoofdstad naar Compostela met de fietsMannen, ik ga even een ritje doen met de fiets…Op dinsdag 22 mei vertrok Pierre Bouckaert, voorzitter 2011/2012 van <strong>Lions</strong> ClubBrussel Hoofdstad (LCBH) voor een fietstocht van Wemmel naar…Compostela.Uitgewuifd door vrienden en familie en een delegatie van LCBH vertrok hij samenmet een groepje wielervrienden die echter slechts 50km meereden. Daarna stondhij er voor vele kilometers alleen voor.Een verrassing voor Pierre was dat LCBH voor elke gereden km met de fiets op dezetoch wel zware opdracht 0,5€ ter beschikking stelde van Pierre voor een sociaalwerk van eigen keuze en buiten het lopende programma van de club. Uiteraardwel voor een werk dat aansluit bij de regels binnen LCBH.Als Pierre de volledige rit zou uitdoen werd het bedrag verdubbeld!Op 9 juni kwam onze voorzitter, waarschijnlijk met wat zadelpijn, veilig en wel en opde fiets toe in Compostela na een tocht van 2326 km!Een cheque van LCBH van maar liefst € 2326 ligt dus te wachten!Even terzijde, de voorzitter is dit jaar 65 jaar geworden, van een prestatie gesproken.André De Brandt26


Les 20 Km de Bruxelles avec des <strong>Lions</strong> partout.Avec une météo magnifique le 27 mai 2012, exceptionnelle même, la marrée humaines’est lancée en sept vagues de 5000 coureurs pour courir les 33èmes « 20km deBruxelles » qui connaissent un succès croissant. Jeunes, vieux, éclopés ont relevé legant, certains après un entrainement intensif.Cinq heures avant avait commencé la distribution des dossards aux35.000 concurrents de <strong>112</strong> nationalités, dont une centaine de lionsde tout le district et d’ailleurs épaulés par leurs amis et leurs dignitairespassés, présents et à venir. D’autres services clubs, des entreprises,des ONG, des causes diverses affichaient leurs slogans detoutes les couleurs. Les lions en bleu étaient sponsorisés par leGroupe S.Cette année, départ matinal. 840 personnes ont œuvré à l’organisation.A onze heures, applaudis par la foule sur l’esplanade du Cinquantenairel’éthiopien Dame Tasama arrivait déjà, les premiersayant franchi la distance en une soixantaine de minutes, presqueen même temps que les concurrents handicapés qui étaient partisun peu plus tôt. Ils recevaient une médaille, brandie par certainsavec une fierté égale à l’effort fourni, de l’eau et une banane. Desboissons énergisantes et de l’eau leur étaient distribuées égalementavant et pendant le parcours. Pour les spectateurs, pas de boissonssur l’esplanade, même pas un coin d’ombre. Je ne vous raconteraipas les cloques deux jours plus tard… Partout des lions appliqués,en même t-shirt bleu, munis de sacs-poubelle et remerciéspar le speaker au micro, ramassaient séparément bouchons etbouteilles en plastique (270.000 ont été distribuées !).Une arrivée avec d’intenses émotions : des équipes poussaient deschaises roulantes avec un handicapé, une personne âgée ou ungars dans le plâtre, un couple, une grande poussette, deux copainssoutenaient un plus faible, des amies courraient en joyeusechaîne, un homme a heurté lourdement la tête sur le sol et s’est relevépour courir les derniers mètres, un mari attendait inquiet sonépouse concurrente de la première heure - il apprendra qu’elle aété récupérée par un des 12 postes de la Croix-Rouge qui a dû assumer657 interventions dont 24 hospitalisations. Parmi les hurlementsde joie de concurrents les bras au ciel pour les derniersmètres, ceux qui regardent fébrilement leur montre, qui claquent lamain des spectateurs avec un grand sourire ou qui terminent le visagedéfait, au pas mais qui marchent jusque là avec courage…un père et son fils ensemble avec un sourire de connivence, parmid’autres, comme PCC Daniel Smets, arrivés frais et détendus.Dans l’allée du parc, le stand des <strong>Lions</strong> distribuait les T’shirts bleus,des bananes et boissons énergisantes et des encouragementsjusque tard dans l’après-midi. A ce point de rencontre et de ralliement,le gouverneur Beno Israël et sa fille Anouk accueillaient avecd’autres depuis l’aube, les amis, les concurrents, les curieux et enfinles lions épuisés et bien rougis qui y ramenaient leurs sacs de tri. Unebelle manifestation où la présence des lions fut remarquée. Au 26mai 2013 en espérant la solution du couac des transports en communbruxellois.Danielle EvraudDISTRICT C27


DISTRICT DDDernier mot d'un Gouverneur heureuxChers Amis <strong>Lions</strong>,Les 3 années à la tête de notre District, je les avaient planifiées delongue date, parce que, comme le disait « SENEQUE »....Il n'y a pasde vent favorable, pour celui qui ne sait pas où il va !Quand vousm'avez élu en 2009 Second Vice-Gouverneur, mon plan d'actionétait écrit.....TOUT ETAIT PRET !!Aujourd'hui au terme de ces « 3 années exceptionnelles « je peuxdire que c'était une belle expérience humaine .Les heures passées sur les Interminables routes de Wallonie, les retourstrès souvent vers 1 – 2 heures du matin sont oubliés le lendemain,grâce à un accueil et une complicité si particuliers.Je suis enthousiasmé par l'ambiance amicale et conviviale quirègne dans les clubs, par les initiatives prises,...toujours pour SERVIRplus et mieux, ceux qui ont eu moins de chance dans la vie !Les <strong>Lions</strong> de Wallonie font honneur à notre Devise, ils servent sanscalculs, sans se poser des questions, mais avec ...Enthousiasme –Fierté – et Conviction, parce que c'est tout simplement notre Mission!Le thème « I BELIEVE » du Président <strong>International</strong> me convient à merveille!CROIRE EN CE QUE L'ON FAIT,..... Y CROIRE et aller jusqu'au bout,parce qu'une forte croyance, provoque le Courage de prendre unEngagement et d'Agir !Les Résultats grâce à un travail d'Equipe !Après une dizaine d'années de vaches maigres, notre district <strong>112</strong>Da repris des couleurs, avec la création d'un nouveau <strong>Lions</strong> club« PROFONDEVILLE 7 Rivières « d'un nouveauBranch club dames à Charleroi Porte deFrance, et d'un nouveau <strong>Lions</strong> club dames« Tournai Athena » en formation (19 membresà ce jour ,)Depuis le mois de septembre 2011, nous enregistronstous les mois une croissance des Effectifs! Sans aucun doute.....aujourd'hui AOKBROOK sait où se trouve le district de Wallonie!!!Mon ENGAGEMENTDans un monde de plus en plus égoïste, enperte de Bon nombre de vraies valeurs, où le nouveau Dieu est «L'ARGENT » le <strong>Lions</strong> apparaît comme une Lumière d'Espoir de .. l'humanismeet de l'humanitaire !Nous sommes des Hommes et des Femmes qui font des choses...Extraordinaires!A SEATTLE, je m'étais engagé à planter 750 arbres en Wallonie !Nous avons planté 124.426 arbres ! Nous nous sommes engagésà faire GRANDIR notre District,pour mieux SERVIR! Nous avons réussinotre Pari !Deux Nouvelles Commissions ont été crées: La PAUVRETE etL'Echange Linguistique Jeunes 14-18 ans.L'Echange Linguistique des Jeunes, a connu dès la 1ère année untrès beau succès est sera l'année prochaine ... une Commission Nationale.Le délégué <strong>Lions</strong> auprès de l'UNICEF « R. Rettby » s'est émerveillépar l'heureuse initiative prise par le district <strong>112</strong>D de Wallonie!Le record de L'ŒUVRE du GOUVERNEUR, a permis cette année departiciper : aussi bien à La lutte contre la Famine au KENYA, et .... AuSecours Alimentaire dans notre PaysChers amis ces douze mois passés ensemble nous a rendus plus unis,plus forts, de toutes ces valeurs partagées, des Services et des Aidesapportées aux plus nécessiteux !Des formidables actions engagées par notre Fondation (la plus Performanteet la plus Efficace au monde) ... nous devons être FIERS !Soyons Fiers de représenter La Plus Grande Association de Solidaritéau monde!Soyons Fiers de notre Fondation (qui fait des miracles au quotidienSoyons Fiers d'avoir été gratifié du titre « d'HUMANISTES du siècle » !Soyons Fiers d'être une Lumière d'Espoir pour tous ceux à qui la vien'a pas sourit!A présent je serai au Service de mon District et de mon GouverneurJacques GRAUXTrès cordialementRemy Huwaert - Gouverneur 2011 - 2012Le defi du <strong>Lions</strong> Club Fontaine l’Eveque au profit de CAP48Le 14 mai 2012, le <strong>Lions</strong> Club Fontaine-L’Evêque s’est lancé à laconquête d’un nouveau défi imaginé par un premier sommelier de Belgique: organiser « La plus grande dégustation de vin du monde ».Pas moins de 1692 convives avaient rejoint le Spiroudome de Charleroi,transformé en temple de Bacchus, pour y déguster 6 grands vins dumonde entier et 6 fromages d’Europe servis par 200 élèves de 2 écoleshôtelières. Les profits de cette manifestation, 25.000 €, seront intégralementaffectés aux actions humanitaires soutenues par le club ; à savoir :les banques alimentaires et CAP 48.Cette manifestation s’ajoute à toutes celles que les <strong>Lions</strong> <strong>Clubs</strong> du <strong>112</strong>Dorganisent au profit de CAP 48 et à la mobilisation des <strong>Lions</strong> lors de lacampagne de vente d’objets en octobre.28


Mot du GouverneurArrivé presque au terme de mon gouvernorat, je voudrais vous remercier de m’avoir permis de réussir avec votreaide, à accentuer encore la « magnificence » de ce district de Wallonie et de la région germanophone.Alors chers amis, laissez-moi exulter…Notre district qui depuis près de 10 ans avait connu une période difficileen terme de recrutement, compte aujourd'hui 2515 membres(97 clubs, 3 Branch clubs...et bientôt un nouveau <strong>Lions</strong> club dedames « Tournai ATHENA » qui recevra sa charte fin 2012!!Pour assurer la « Visibilité et l'épanouissement » du Lionisme et notammentceux de notre district nous avons tous beaucoup travaillé,c'est avec une grande fierté que je vous cite quelques succès, voireexploits:aaaaaDans le cadre de la plantation mondiale d'arbres, nous avonsplanté 124.426 arbres.Grâce au programme « YOUTH EXCHANGE », nous avonsenvoyé dans monde près de 50 jeunes (17-21ans).La commission « Echange Linguistique des Jeunes » initiée par leGouverneur du district <strong>112</strong>D a envoyée 24 jeunes enimmersion totale in het Nederlands en Flandres.La création d'un Nouveau <strong>Lions</strong> club à Profondeville (31 jeuneshommes !).Nombreux sont les clubs qui cette année ont célébré leurAnniversaire (de 20 ans à… 50 ans!), preuve de pérennevitalité.aaaaaLa mise en lumière et une intensification de la lutte contre lespauvretés.Les <strong>Lions</strong> de notre district offrent tous les ans PLUS de € 1.000.000aux Œuvres Sociales.Les clubs du district ont récolté 150 000 € durant la campagne2011-2012 ... au profit de Cap 48.Un Club de Wallonie a réussi La Plus Grande Dégustation de Vindu monde (au Profit de Cap 48 !).La Convention de notre district a connu une magnifique réussite(448 convives à la Soirée de Gala, avec la participation de trèsnombreux <strong>Lions</strong> des Flandres-Bruxelles du Limbourg et d'Anvers !).DISTRICT DTout ce qui précède grâce à la mobilisation du plus grand nombre et à la générosité de cœur qui habite les lions de notre district. L’année2011/2012 aura été pour moi intense et féconde. J’espère avoir pleinement rempli la mission que vous m’aviez confiée et que votreannée <strong>Lions</strong> vous aura, comme à moi, apporté, dans la chaleur de l’amitié partagée, de très nombreuses satisfactions.Je vous souhaite de bonnes vacancesRemy HUWAERT - GOUVERNEUR 2011-2012La Convention du District <strong>112</strong>DDix heures avaient à peine sonné, ce samedi 21 avril, que de nombreux <strong>Lions</strong>, venus des quatre coins duDistrict <strong>112</strong>D, convergeaient vers le Centre Culturel de Soignies pour y vivre leur convention annuelle.Dès 11 heures 10, à l’invitation des gouverneurs et vice-gouverneurs,les nouveaux membres étaient invités à rejoindre l’étage oùles animateurs du Global Leadership Team, surmontant la rumeurqui montait de l’agora, leur donnèrent de nombreuses informationssur les objectifs, les règles et le fonctionnement de notre Association.Vers midi un succulent walking dinner récompensait ceux quiétaient parvenus, non sans peine, à rejoindre le buffet.A 13 heures, le gouverneur, transformé en chef de protocole, sonnaitla cloche pour inviter les congressistes à rejoindre la grandesalle où devait se déroulait la convention.Après le mot de bienvenue du gouverneur et la présentation duprogramme par le directeur de la convention, les participants entendirentl’allocution d’un échevin de Soignies ainsi que l’exposéparticulièrement documenté de Monsieur Yves Leterme – Secrétairegénéral adjoint de l’O.C.D.E..Maîtrisant parfaitement son sujet « L’Ecart croissant entre les revenusdans l’O.C.D.E . » ce dernier démontra sa parfaite connaissancedes dossiers et rassura quelque peu l’auditoire sur la situationrelativement favorable que nous connaissons en Belgique.Lors de l’Assemblée Générale de l’A.S.B.L., le budget 2012/2013 futapprouvé par 190 voix pour, 13 voix contre et 11 abstentions. Lescandidatures de Jacques Graux (gouverneur 2012/2013), d’YvesRigo (1er vice-gouverneur) et de Richard Paris (second vice-gouverneur)recueillirent chacune, une grande majorité des suffrages.Après la pause, l’Assemblée générale se poursuivit par les rapportsd’activité présente par les responsables de groupes de travail, lapublication du résultat des différents votes et la présentation duConseil d’ Administration de l’A.S.B.L. pour l’année statutaire2012/2013.L’allocution du gouverneur élu – Jacques Graux- fut chaleureusementovationnée par les participants qui lui témoignaient ainsi l’affectionqu’ils lui portaient. Elle fut suivie par le discours de clôture dugouverneur.Le verre de l’amitié ponctuait la convention 2012 du <strong>112</strong>D.Guy Dethier29


Motards ! Cette balade est dédiée à CAP48 !DISTRICT DRoulez avec prudence, en quinconce, et observez bien vos capitainesde route !C’est ainsi que Michel Lerouge, organisateur doué de cette 8e balademotos, tracée et animée par tout le <strong>Lions</strong> club La Gaume Virton,commente habituellement ces départs toujours très attenduspar plus de 100 motards attentifs et enthousiasmés, seul ou avecpassagère, la main droite posée avec douceur sur … la poignéedes gaz.Mais pour cette 8e édition, cette fois, c’est différent !Le LC La Gaume Virton a relevé le défit d’organiser cette journéepour Cap48, en collaboration avec 8 autres <strong>Lions</strong> Club de la Provincedu Luxembourg.Après un bon petit-déjeuner et une balade à choisir parmi trois(selon le départ : Orval, Arlon ou Marche) variant entre 80 km et100 km, c’est à l’Espace Jean XXIII à Bastogne que nousattendent apéro et menu, repas ou BBQ.Nous confions nos précieuses bécanes à la surveillancedes responsables <strong>Lions</strong> pour un concert de CréTonnerre,avec en avant-première le groupe Folkazimut, mais ! ...pour les oreilles non musicales ou plus calmes, c’est aussila visite des stands et animations de nos nombreux sponsorsainsi que le special stand CAP48.Vous trouverez tous les détails et photos de notre manifestationsur le site www.motolions.eu.9 <strong>Lions</strong> Club de la Province du Luxembourg participent à l’opérationCap48 Luxembourg 2012 :Dans le Nord de la Province (Zone 31 du District <strong>112</strong>D) :Bastogne Nuts City ; Forêt d’Anlier ; Haute Ardenne ; Ourthe et Salm; Transinne Haute Lesse.Dans le Sud de la Province (Zone 32 du District <strong>112</strong>D) :Arlon Comtesse d’Ermesinde ; Athus Lorraine ; Attert Val d’Attert ; LaGaume-VirtonJean Mahieu LC Mons Haut-PaysEt Michel Lerouge insiste :« L’idée de mettre cette balade au profit de Cap48 vientde notre Gouverneur Remy HUWAERT. L’idée de faireparticiper tous les <strong>Clubs</strong> de la Province vient de notre PrésidentClaude Petit ».Cette année 2012 est un grand cru !Wij gedenken met respect en dankbaarheid de ons ontvallen <strong>Lions</strong> die mee de idealen vanonze Vereniging vorm hebben gegevenNous avons une pensée respectueuse et reconnaissante pour les <strong>Lions</strong> qui ont partagé lesidéaux de notre Association et qui nous ont quittésIN MEMORIAM30Naam – Nom<strong>Lions</strong> ClubPierre MIROIR 1933 ERQUELINNES HAUTE SAMBREHenri VAN KEER 1928 NINOVEAnne-Marie TRIANGLE 1945 LEUVEN FIERE MARGRIETJean LOONTJENS 1924 ROESELAREGisèle JOSSON 1931 CHARLEROI VAUBANAugust DE CEUNYNCK 1911 DIESTGuy DEWAELE 1946 ROESELAREVictor VELINAIRE 1936 BINCHE


Lion Magazine vat in elk tweemaandelijks nummer de openbare activiteiten samen die de clubs hebben doorgegevenvia www.lions.be > Agenda > activiteiten, waar ook alle praktische gegevens te vinden zijn.De productietermijnen van The Lion leggen ook beperkingen op.Lion Magazine publie tous les deux mois le condensé des activités ‘grand public’ introduites par les responsables desclubs via www.lions.be > Agenda > activités où figurent toutes les informations pratiques. Les délais de production de larevue nous imposent également des restrictions.04 Aug Grand w-e champètre avec tir aux clays rue de Hepsée à Verlaine en Hesbaye VERLAINE EN HESBAYE24 Aug CHARITY GOLF TROPHY Golf de Louvain-la-Neuve à partir de 8 h 30 BRUXELLES VAL DUCHESSE26 Aug Barbecue met dansgelegenheid Ferme - Hoeve ' Roalnd Chevalier 'barbecue dansant 7850 Marcq (Enghien) HALLE-ARENBERG07 Sep "Na-Kermis" Restaurant & Bar Fenikshof, Abdijstraat Grimbergen GRIMBERGENAGENDA22 Sep Jubileum 50 jaar LC Lier Twee Neten Lier, exacte plaats volgt later. LIER TWEE NETEN22 Sep Dinner & Dance Party Aarschotsesteenweg 381, 3111 Wezemaal SINT JORIS WINGE22 Sep 2de editie kiennamiddag Feesttent op terrein van Tevona,Ierskruisstraat RiemstTONGEREN23 Sep Jumping te Lafelt (Riemst) Terreinen en gebouwen van Tevona,met brunch en tentbrasserie Ierskruisstraat Riemst TONGEREN28 Sep Tournoi de golf de Bxl Millénaire Golf Club d' Hulencourt BRUXELLES MILLENAIRE29 Sep Wijnproeverij en gezellig samenzijn Ets Van der Haegen Kareelstraat 2,9300 AALST AALST02 Oct Optreden van de 'FRIVOLE FRAMBOOS' Stadsschouwburg, Bondgenotenlaan,3000 Leuven LEUVEN6-7 Oct 21ste wijndegustatie Zaal Berkenhof te Kortenberg KORTENBERG HERTOG JAN07 Oct DAG VAN HET PAARD,Grill House en Paardenspektakel Het strand van het Zilvermeer in Mol MOL GEEL12 Oct Kaas- en Wijnavond Zaal ' De Muzen ' Leopold Deboeckstraat 51500 Halle HALLE-ARENBERG13 Oct Een goeie oude Kaas & Wijnavond Keldermanszaal van het StadhuisGrote Markt MechelenMECHELEN DODOENS19 Oct 25 jaar LC Antwerpen Metropool Capenberg Mortsel ANTWERPEN METROPOOL20 Oct Fundraising Diner Party HERENTALS DE LAKENPOORTSE20 Oct LIONS CLUB MECHELEN OPENT DE JACHT Gar. Mercedes Brusselsesteenweg Mechelen MECHELEN20 Oct Jaarlijks wijnverkoop Spaanseen Italiaanse wijnen HOTEL RESTAURANT GEERTS – WESTERLO ZUIDERKEMPEN HEIST WESTERLO21 Oct Mosselfeest Parochiaal centrum MechelsesteenwegWinksele-DelleLEUVEN FIERE MARGRIET07 Nov Theatermonoloog met Marleen Merckx Schouwburg Cult. centrum Strombeek-Bever GRIMBERGEN09 Nov Soirée Prestige " Le Grand Salon " Herman Tierlinckplein 41650 Beersel HALLE-ARENBERG17 Nov <strong>Lions</strong> Leopoldsburg Kaas- & Wijnavond Zaal 't Kuipershof Guido Gezellelaan 173550 Heusden LEOPOLDSBURG31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!