Hoegaarden - CD&V

cdenv.be

Hoegaarden - CD&V

iedereen inbegrepenhoegaarden.cdenv.beInformatieblad CD&V - Jaargang 11 - mei - juni 2012De werkzaamheden voor de doortocht vande gewestweg (Ourystraat, Tiensestraat…) ende schoolomgevingen in Klein Overlaar en deDoelstraat vorderen. De samenwerking voor deriolen, trottoirs, huisaansluitingen vergt intensoverleg. Daardoor kunnen de meeste verrassingenworden opgevangen. De aannemer kondoor verschillende fases aan elkaar te koppelenminstens een week inwinnen. Om handelszakenoptimaal bereikbaar te houden werd de aanpakvan de Tiensestraat nu opgedeeld in twee delen.CD&V-mandatarissen en medewerkers bezochtende bouwwerf (foto).Lees verder blz. 4.Ourystraat en deel Tiensestraatopen tegen bouwverlofBurgemeester, schepenen, raadsleden en CD&V-bestuursleden bezochten de Ourystraat.Ontbijt met de BurgemeesterZondag 26 augustus (7-11u30) - Sporthal Tiensestraat


Nieuwe bestrating en betere waterbeheersingGemeente en gewest werken verder aan de vernieuwingvan de waterafvoer en de weginrichting op de as Stationsstraat-Ourystraat-Tiensestraat-KleinOverlaar. Eerderis de Doelstraat vernieuwd, van gevel tot gevel, metparkeervakken, voetgangerszone, schoolerf. De Stationsstraatkwam nadien aan bod, met spectaculaire ingrepenom de drassige bodem ter hoogte van de Getebrug testabiliseren. Ook de Ernest Ourystraat werd diep uitgegravenom de riolering te kunnen vernieuwen. De straatis van begin april weer met asfalt dichtgelegd. Tegen debouwvakantie zal ze geheel bruikbaar zijn.De aanpak heeft veel kopbrekensveroorzaakt. Bewoners kondenterecht op een info-avond en bijeen overlegambtenaar. Had men dezaken kunnen uitstellen of andersindelen? Burgemeester Jean-PierreTaverniers is daarover duidelijk:‘Je moet in zo’n zaken je verantwoordelijkheidopnemen. Het gaatom de veiligheid aan de scholenen om maatregelen voor de goedewaterafvoer. De riolering voldeedniet en elke ingreep ter voorkomingvan watersnood moeten we toejuichen.In dit project zit niet alleen degescheiden afvoer van vuil huishoudelijkwater en proper regenwater,richting Gete. Erin zit ook een extraafvoer achter de huizen tussen deLangegrachtstraat en het begin vanKlein Overlaar. Daar komt ook eenbijkomend wachtbekken.’Het dossier is tijdrovend maar levertdan ook gunstige neveneffecten op.Zo konden, tegelijk met de Stationsstraat,ook de twee bebouwdezijwegen worden ingericht. Langszijde Tiensestraat zal, aan het parochiecentrum,een plein ontstaan. Deaanzet van de Astridstraat wordt,tot op het eerste kruispunt, meevernieuwd. Alle kruispunten op dehoofdas worden veiliger ingericht.De nieuwe straatverlichting zalstemmiger zijn en de brede trottoirsgeven kansen voor een terras.De aannemer is nu bezig met hetkruispunt Ourystraat-Tiensestraat-Tommestraat-Doelstraat. Daaropaansluitend wordt een eerste stukvan de Tiensestraat aangepakt. Datwijkt af van de eerste plannen.Door de Tiensestraat in twee delenop te breken kunnen de leveranciersde handelszaken beter bereiken.Ook in de Ourystraat werd steedsnaar de best mogelijke bereikbaarheidgestreefd, door steeds één zijdeopen te houden. Tegen de bouwvakantiezal de aannemer dit stuk vande Tiensestraat en het kruispuntafwerken: de wegen in beton, hetkruispunt in kleiklinkers.Na de zomervakantie is het kruispuntTiensestraat-Stoopkensstraat-Vroente-Klein Overlaar aan debeurt. Er wordt een oplossinggezocht om verkeer daar toch deelsdoor te kunnen laten. Uiteindelijkvolgen deel twee van de Tiensestraaten ook Klein Overlaar. Uiteindelijkzal de gemeente beschikken overeen veilige en sierlijke doortocht,gekoppeld aan een waardevolleverbetering van de waterafvoer.Zoals eerder bij de herinrichting vanhet centrum van Outgaarden, zetteCD&V optimaal in op de combinatievan subsidies en andere dangemeentelijke gelden. Die lijn zalook worden doorgetrokken voorde heraanleg van de doortochten inHoksem en Meldert.Stand van zaken: Hoegaarden.cdenv.beHans Decoster versterkt CD&V-lijstDr. Hans Decoster is kandidaatvoor CD&V bij de komendegemeenteraadsverkiezingenin Hoegaarden.Dokter Decoster (51) is als cardioloogo.a. verbonden aan hetHeilig-Hartziekenhuis in Tienen.Hij studeerde, na zijn middelbareschool aan het atheneum in Tienen,voor arts in Leuven, Antwerpen,Rijsel en Parijs. Hij is nuook korpsarts bij de brandweer inTienen. De voorbije jaren trad hijin Hoegaarden op als pleitbezorgervoor de defibrillatoren, levensreddendetoestellen op publiekeplaatsen, die worden gebruikt bijeen hartfalen.Hans Decoster wordt een van denieuwe kandidaten op de lijst metals kopman burgemeester Jean-Pierre Taverniers.4


Alle hens aan dek tegen zwerfvuilCD&V nam deel aan de zwerfvuilactieop initiatief van ABInbev. Vrijwilligersuit verschillende verenigingen trokkenmet prikkers en vuilniszakken langsdorps- en veldstraten. Klein afval werdmeteen opgeruimd. Grotere brokkenwerden gesignaleerd aan de gemeentediensten.Het schepencollege kondigteen gecoördineerde actie aan van technischediensten en politie tegen sluikstorten.De afgelopen maanden werdengrote sluikstorten nabij Oorbeek, inhet Schoor en in Meldert opgeruimd.In sommige gevallen werd de dadergevonden en beboet. Anderzijds liet hetschepencollege ook extra vuilnisbakkenplaatsen aan de nieuwe fiets- en wandelroute‘Kluispad.OCMW-voorzitter Willy Lambrechts:‘Het huis Wauters paaltzowel aan de Tiensestraat als aan deAstridstraat. We willen het verkopenom met de opbrengst de investeringin het Wezenhuis te dekken.Er liggen verschillende opties open.Voor ons komt het erop aan eenmaximale opbrengst te behalen endaarmee ons sociaal doel te realiseren.De voorkeur gaat uit naareen privéproject dat inspeelt op eenconcrete behoefte in de gemeente.Een kandidaat die er zes tot negenserviceflats bouwt zou perfect in datplaatje passen.’Burgemeester Jean-Pierre Taverniersvult aan: ‘Je ziet dat steeds meeralleenstaande ouderen hun woningwillen inruilen voor een kleinerappartement, met lift. Ze gaan nietNa de zwerfvuilactie: Willy Lambrechts, Godelieve Hardiquest, Marleen Lefevre, JulieLochie en Tom Groeseneken.Het OCMW heeft de vier noodwoningen in het voormaligeWezenhuis, aan de Stoopkensstraat, afgewerkt. Daardoorkan het OCMW-eigendom ‘Huis Wauters’ een andere bestemmingkrijgen. Het OCMW kijkt uit naar mogelijkheden,daar of elders, om service flats aan te kunnen bieden.OCMW wijdt noodwoningen inNu nadenken over service flatsnaar een woonzorgcentrum. Zewensen wel diensten aan huis te ontvangen:maaltijd, kuishulp, verpleging.Dergelijke serviceflats ontbrekennog in de gemeente. Het planbinnen de renovatie van brouwerijLoriers is niet doorgegaan. De noodblijft bestaan want nu vertrekken dieoudere inwoners naar Tienen.’Gemeente en OCMW bouwenverder de sociale sector uit. Met hetnieuwe woonzorgcentrum Villa Hugardiszijn we vertrouwd. Ernaastzijn kangoeroewoningen ontstaan.De thuisdiensten worden nu nogaangevuld door Burenbemiddeling.Dat zijn opgeleide vrijwilligersdie tussenkomen bij burentwisten.Door de samenvoeging vanOCMW- en gemeentepersoneel inhet nieuwe gemeentehuis spelen dediensten beter in op elkaar. Voor deBurenbemiddeling zitten de sociaalpedagoge en de politie dicht bijelkaar. De gemeenteraad van aprilheeft de opmaak van een nieuwepersoneelsformatie goedgekeurdwaardoor de integratie van de dienstennog wordt geoptimaliseerd.OCMW-raadsleden Kris Hendrickx, JulieLochie, Lieve Meulemans, Willy Lambrechtsen Tanja Serin aan het gerenoveerdeWezenhuis.5


CD&V buigt zich over hetbeleid voor de jeugd, vanafde jongste leeftijd. Op allebeleidsterreinen.Jeugdbeleid tot in bibliotheek en trouwzaal‘Veilig naar school’ is een thema datin de wegenwerken aan bod komt.De jeugd staat verder centraal in hetonderwijsbeleid (de uitbreiding van deklaslokalen en refter), de verenigingen(de jeugdlokalen), de sport (zomeranimatie,toelagen). Schepen van Jeugd FilipHavet heeft steeds een punt gemaaktvan de brandveiligheid van de lokalen.Voorzitter May Van Miert stelt in debibliotheek acties voor min-tweejarigenin het vooruitzicht: met een rugzakje eneen T-shirt bij hun verjaardag. ‘Tatertaal’is een taalstimulerend project. Klassenkomen een keer per maand in de bibliotheek.De kleuters leerden een week lang over‘trouwen’. Daarvan vond een deel plaatsin het gemeentehuis, bij schepen vanBurgerlijke Stand Godelieve Hardiquest.Zes koppeltjes uit de kleuterklas werdener getrouwd. Het is een actie van deGemeentelijke Basisschool.Provinciaal gedeputeerdeMonique Swinnen (CD&V)kwam, met het lokale bestuuren andere supporters,in Hoegaarden het nieuwefietsknooppuntennetwerkinrijden. ‘In Hoegaardenben je altijd welkom’, zeide gedeputeerde, ‘je moetmaar bellen naar het toeristischinfopunt en alles staatvoor jou klaar.’ Nu ligt ookde nieuwste fietskaart daarter beschikking.Het gezelschap stapte op de fiets aanhet Kapittelhuis, reed via de Tuinennaar het Kluisveld, langs de GroteGete, het gerestaureerde vissershuisjeen de nieuwe recreatiezone, naarSchepen Fred Francart tijdens het jeugdconcertNog meer feestelijke onderwijsklanken,hoorde je in de St.-Gorgoniuskerk.Zoals bekend wordt de kerk tevens gebruiktvoor culturele evenementen. Jaarna jaar vindt daar het leerlingenconcertplaats van de Hoegaardse afdeling vanART, de kunstacademie regio Tienen.Schepen van Onderwijs Fred Francartleidde dat in.Het Feestencomité stond in voor aangenamemomenten tijdens de jongste palmeierenzoektocht.In de Tuinen is eenspeelruimte ontwikkeld met ecologischematerialen. Er worden straks tuigenGedeputeerde rijdt pad langs Gete mee inElst en de Walenstraat. BurgemeesterJean-Pierre Taverniers wees opde sportieve en de landschappelijkeaard van de routes in onze gemeente:holle wegen, dorpskernen, hellendetrajecten met gelukkig fietscafésonderweg...Hoegaarden is een van de inrijpuntenbijgevoegd, ook voor kinderen met eenbeperking. Dat is een project van onsOCMW-raadslid Tanja Serin.CD&V hield ook overleg rond dekinderopvang. In eerste instantie is debuitenschoolse opvang in De Polderuitgebreid. Voor de 0- tot 3-jarigen iser nood aan bijkomende opvang. Eengesubsidieerd kinderdagverblijf kreegvan de Vlaamse regering (nog) geen prioriteit.Het schepencollege onderzoektalle mogelijke pistes om meer opvangplaatsente creëren.Van links naar rechts: Burgemeester Jean-Pierre Taverniers, gedeputeerde MoniqueSwinnen, schepen van Sport Filip Havet, Carolien Geens (Infopunt), schepen van ToerismeMarleen Lefevre en Luc Larivière (Fietsnet).op de Vlaams-Brabantse fietskaart.Die vervangt de vier aparte, omvateen boekje met nuttige adressen, gekoppeldaan routes over de gewestgrenzen,met negen doorsteken naarBrussel en verwijzingen naar o.a.de Ravel bezuiden Hoegaarden. Erwordt gewezen op logement, openkerken, watermolens, speeltuinen.Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be8

More magazines by this user
Similar magazines