11.07.2015 Views

Negende jaargang - nr. 2 - Salland Zakelijk

Negende jaargang - nr. 2 - Salland Zakelijk

Negende jaargang - nr. 2 - Salland Zakelijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

No. 2, JUNI 2013NEGENDE <strong>jaargang</strong>2Paul Reimert van Bacron B.V. te HeetenHét promotiemagazinevoor het <strong>Salland</strong>se bedrijfsleven


Be Meer BdataBdata is een een meedenkendepartner op het gebied van ICT.Belangrijk, want ICT is de motorvan ons bedrijf. Die machinemoet draaien.Ze stellen onze wensen en eisencentraal. Op kantoor, maar ookin de werkplaats. Pure efficiëntie.Bdata biedt oplossingen diegoed passen bij IBP. Sterker nog,met hun kennis van zaken op hetgebied van dataverkeer dragenze bij aan ons persoonlijk werkplezier.Bdata staat voor onsklaar, als we ze nodig hebben endenkt toekomstgericht. Ze delennamelijk ons belang:het functioneren van de ICTomgeving, ook op de lange termijn.Het vertegenwoordigt hetpluspunt van partnerschap;de absolute meerwaarde vanBdata!’Roy VeldmanIBP InterieurbouwHarderwijkerstraat 77418 BA DeventerPostbus 1327400 AC DeventerT: 0570-611540F: 0570-611530info@bdata.nlwww.bdata.nlAanleg en onderhoud vangazons, kleine weides,parken en bermenGraafwerkzaamheden metminikraanAanleg van sierbestratingen rioleringVakkundig, betrouwbaaren oog voor detailen oog voor detailLemelerweg Lemelerweg 37 - Luttenber 37 - Luttenberg - 06 46 28 Lemelerweg 09 10 - info@ericbeuwer 37 Lemelerweg - Luttenber 37 Lem-g - 06 46 28 Lemelerweg 09 10 - info@ericbeuwer.nl Lemelerweg 37 - Luttenber 37 -- Luttenber www.ericbeuwer.nl Lemelerweg 37 Lemelerweg - Luttenber 37 Lem-2


No. 2, JUNI 2013NEGENDE JaarGaNGPaul Reimert van Bacron B.V. te HeetenInhoudsopgave45691112141516171920212122Column Guts: Women on top (or not)Wereldspeler Bacron realiseert uitbreiding invertrouwde omgevingDalfser wethouder Agricola:Niet óver maar mét ondernemers pratenLandschap Overijssel: Hoe mooi is uw bedrijfsomgeving?Electric Comfort: Voor elke warmtevraag de juiste oplossingOndernemend <strong>Salland</strong>Column Rabobank <strong>Salland</strong>: Do It Together (DIT)Een innovatief idee? Ga dan naar Kennispoort!Tien jaar ROJA!Nomineer uw favoriete bedrijven!LenS accountants:B.V.’s en het verstrekken van leningenBNI Aquila: Een ontbijtje doet wonderenNederlandse winkeltop bezoekt Gastvrij WijheGeslaagde excursiedag Platform Techniek <strong>Salland</strong>Businessclub De Firma (beweegt)Starters en nieuwe inschrijvingenGeachtelezerAllereerst heet ik alle ondernemers op De Marslanden teZwolle van harte welkom. Vanaf deze editie krijgen ook zij ditpromotiemagazine voor het <strong>Salland</strong>se bedrijfsleven. Hiermeestijgt onze oplage naar bijna 6.000 exemplaren, waardoor uwproducten en/of diensten bij nog meer bedrijven onder deaandacht kunnen worden gebracht.De Marslanden ligt aan de zuidkant van Zwolle en sluit daarmeeprima aan bij het verspreidingsgebied van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>. Deondernemers op dit grootste bedrijventerrein van Overijssel zijnzeer actief en De Marslanden kent een erg gevarieerd bedrijfsaanbod.Naast productiebedrijven, ambachtelijke bedrijven envele bedrijfsverzamelgebouwen, vindt u er ook bedrijven in deautomotive branche en de grootschalige detailhandel. Daarbijkomt dat het Zwolle economisch voor de wind gaat. Door haarcentrale ligging en scharnierpunt tussen het westen en noorden,laat Zwolle al jarenlang zien tot de best economisch presterendesteden van het land te behoren.Dankzij deze behoorlijke uitbreiding van ons verspreidingsgebiedkrijgt u nog meer kansen en mogelijkheden om uw zakelijkeactiviteiten te promoten. En ook de bedrijven op De Marslandenkunnen zich nu via <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> richten op hun economischzeer bedrijvige <strong>Salland</strong>se achterland. Neem vrijblijvend contactmet ons op om uw wensen en onze interessante mogelijkhedente bespreken. Laten we samen het <strong>Salland</strong>se bedrijfsleven nogsterker maken!Met vriendelijke groetJos Tielbeke (uitgever <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>)Redactie: Communicatiebureau Tielbeke TekstproductiesColofonm.m.v. Rudi Buitenkamp en Linda Klein OvermeenEindredactie: Jos Tielbeke<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>is een uitgave vanCommunicatiebureauTielbeke TekstproductiesBevernel 16, 8101 HA RaalteFotografie: Stefan Kemper e.a.Acquisitie: N35 Media (T: 0572-395558)Vormgeving en drukwerk: Sonodruk - HeinoTelefoon: 0572-363781E-mail: info@sallandzakelijk.nlInternet: www.sallandzakelijk.nlOplage: 5.800 exemplaren© COPYRIGHT 2013Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm,internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau TielbekeTekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheidvoor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.2Hét promotiemagazinevoor het <strong>Salland</strong>se bedrijfslevenCoverfoto:Paul Reimert van Bacron B.V.te Heeten (zie ook pagina 5)3


Women ontop (or not)Vrouwen aan de top. Hoe zit dat nouprecies? Bij de twintigers en dertigersspat de ambitie er van af, maar watgebeurt er daarna? Het aantal vrouwenaan de top in Nederlandse bedrijven neemt gestaag toe. En met de topbedoel ik de dames in de Raden van Bestuur en de CEO’s van dezewereld, etc. Niet de moeders, met alle respect, die vanuit huis een leukewebwinkel bestieren. De discussies in de media over dit onderwerplopen, vaak vol emoties, hoog op. Dames zeggen last te hebben vaneen glazen plafond. Een lagere prestatie-verwachting en de daarmeegemoeide salaris-discriminatie.Accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton verrichtte onderzoeknaar women on top. Wat blijkt? Slechts 11 procent van de topfunctiesis in handen van een vrouw. Daarmee neemt Nederland, na Japan ende Verenigde Arabische Emiraten één van de laagste posities ter wereldin (ja ik hoor de dames denken: er is vast een aantal landen, waar devrouwen onderdrukt worden, niet meegerekend, en ja dat klopt, maardan nog!). Wij, Nederlandse, goed geschoolde, vrijgevochten vrouwen!Blijkbaar zijn wij vrouwen niet in staat de emancipatieslag uit 1960 doorte zetten. Want we willen allemaal onze ambities verwezenlijken, maarliever niet in een 40-urige werkweek. Twee dagen werken aan die droompast beter in de agenda. Winkelen, leuke dingen doen met de kinderen,koffie drinken bij vriendinnen en overdag naar tennis vinden we net zobelangrijk. Waar zijn de ambities gebleven? Vrouwen beschikken overprachtige kwaliteiten om het helemaal te maken in de maatschappij. Diemultitask-kracht bijvoorbeeld. Ons talent om zaken goed te organiseren.In tegenstelling tot mannen zijn wij in staat onze intuïtie als wapen in tezetten. We zijn vaak welbespraakt en hebben oog voor detail zonder hetoverzicht te verliezen. Samenwerken is voor ons ‘common-sense’ en wehebben invoelingsvermogen van heb-ik-jou-daar. Het enige probleem isdat de meeste vrouwen die vaardigheden niet benutten. Ze twijfelen ofze dingen wel kunnen, om er vervolgens nooit aan te beginnen…De politiek heeft dat ook gesignaleerd. Er bestaat zelfs een, hoe zullenwe het noemen, vrouwenpower-wet. Volgens deze wet moeten groteNV’s en BV’s ernaar streven dat zowel het bestuur als de RvC voorminimaal 30% uit vrouwen bestaat. Maar is hier dan echt een wet voornodig? Wist u trouwens dat er een Vrouwendag bestaat? Ieder jaar op8 maart is het zover. We roepen dan dat we geëmancipeerd zijn en alsgelijkwaardig behandeld willen worden. Leve de vrouw! Dat is dan tochhet bewijs dat we wel écht willen… Toch?!Barbara Fleer-JansenEigenaar Guts Communication(ja, u weet wel! Dat vrouwenbedrijf, boordevol ambities. Zichverplaatsend per kever, gevestigd op het bedrijventerrein in Raalte….)MorrenhofRaalte, Klipperweg 5, 0572-3616164


Wereldspeler Bacron realiseertuitbreiding in vertrouwde omgevingIn een periode dat er vanuit het bedrijfsleven veelkommer en kwel over ons wordt uitgestort, is hetfijn dat je bij tijd en wijle nog eens een succesverhaalmag schrijven. In die categorie past de firmaBacron zeker. Het bedrijf, dat zich onder anderebezig houdt met de productie en levering vanaluminium profielen, is in amper vijf jaar tijduitgegroeid tot een speler op mondiaal niveau.Eigenaar Paul Reimert mag dan een wereldburgerzijn geworden, hij blijft wel trouw aan zijn Heetensewortels.Het beste voorbeeld van de loyaliteitaan zijn woonplaats is wel de verhuizingnaar het perceel van de buurman aan deTelgenweg. In het pand, dat voorheen onderdak boodaan Bouwbedrijf Loohuis, heeft hij momenteel zo’nzevenhonderd vierkante meter tot zijn beschikking.Bovendien zijn ter plekke nog allerlei uitbreidingsmogelijkheden.‘We waren toe aan de volgende stapin de ontwikkeling van het bedrijf’, motiveert hij zijnbesluit om te verkassen. ‘Voor mij persoonlijk geldtdat ik als Heetenaar toch wel graag de bedrijvigheidhier wil houden. Een A1-locatie heeft voor ons geenmeerwaarde, want we richten ons niet op de toevalligevoorbijganger.’Overigens gaat de expansiedrift van Bacron wel volgens het principevan de gestage groei. Nadat hij in 2004 al was gestart met de firmaBobis Engineering (ontwikkeling en productie van lijm- en lamineerapparatuur)kwam Reimert in 2008 tot de oprichting van Bacron. Al naeen jaar moest de bedrijfsruimte worden verdubbeld naar vierhonderdvierkante meter en op de nieuwe locatie is er dus al weer driehonderdvierkante meter bij gekomen. Het personeelsbestand bestaat inmiddelsuit zeven medewerkers. ‘Hoe ik de toekomst verder zie? Nou, het doelis om te groeien naar zo’n twaalf medewerkers. In mijn hoofd ben ikdaarom ook altijd bezig met nieuwe dingen. Los van het aantal werknemersvind ik het echter vooral belangrijk dat we een hoge mate vankwaliteit en flexibiliteit kunnen blijven garanderen. Het heeft heel wathoofdbrekens gekost om een goed team bij elkaar te krijgen, maar destructuur van Bacron staat nu als een huis.’Bacron-sausjeEen echte <strong>Salland</strong>er als Reimert zal zichzelf niet gauw op de borstkloppen, maar zonder overdrijven kun je stellen dat Bacron één vande spelers is die het gebruik van aluminium profielen naar een anderniveau heeft getild. ‘De profielen zijn ontwikkeld voor gebruik in eenindustriële omgeving, maar ik zag direct enorme kansen om hetproduct ook in andere markten in te zetten. Dat kan variëren van eeninpaklijn voor beschermende laarzen tot reclamezuilen of een boardinglangs het voetbalveld’, aldus de Heetenaar die graag samenwerkt metondernemers uit de regio. ‘Waarom zou je ergens anders naar toegaan als ze hetzelfde werk hier prima kunnen uitvoeren’, stelt hij evensimpel als verhelderend.Reimert is blij dat hij sinds de start van Bacron exclusief dealer is vanhet Norcan profielsysteem. Naar eigen zeggen is het een sterk endoordacht aluminium constructieprofiel dat functioneel, esthetischén eenvoudig is. Vanuit Heeten worden zowel standaard als op maatgemaakte aluminium constructies aangeboden. ‘Dat stelt ons in staatom heel ver mee te gaan in het nadenken over een oplossing voor eenklant. Tegelijkertijd kunnen we er daardoor ons eigen Bacron-sausjeoverheen gooien en het product dus een eigen gezicht mee geven.’De eigenaar illustreert het met een mooi voorbeeld uit eigen stal.‘Bacron heeft voor Bobis Engineering een tafel ontwikkeld voor hetopplakken van zelfklevende materialen voor bijvoorbeeld reclameborden.Daarbij is gebruik gemaakt van het Norcan profielsysteem enwe hebben daar onze eigen eigenschappen aan toegevoegd. Eén vande uitgangspunten was het modulair te maken waardoor het gemakkelijkop elke locatie kan worden opgebouwd. Bovendien bespaart ditzestig procent van de tijd ten opzichte van handmatig plakken. Dezetafel wordt door Bobis Engineering wereldwijd verhandeld. Wat mijbetreft een mooi staaltje synergie tussen beide bedrijven.’Bacron B.V.Telgenweg 30HeetenT: 0572 380 543E: info@bacron.nlI: www.bacron.nl5


Dalfser wethouder Agricola:Niet óver maar mét ondernemers pratenIn tegenstelling tot veel vergelijkbare gemeenten, is de economie in de gemeente Dalfsen in de afgelopentien jaar gegroeid. Dit is o.a. te danken aan de gunstige ligging in de regio Zwolle, de regio die in het jaarlijkseonderzoek van Bureau Louter en Elsevier een eerste plaats behaalde in de ranglijst van economischetoplocaties. Andere economische pluspunten van Dalfsen zijn een gedifferentieerd bedrijfsleven, afdoendeaan- en afvoerwegen, voldoende bedrijfsterreinen, een prima arbeids moraal en goed ondernemerschap.Ook al heeft Dalfsen het in de afgelopen periode economisch goed gedaan, de crisis laat inmiddels ookdeze gemeente niet onberoerd. Met de pas vastgestelde Nota Economisch Beleid 2013-2020 in de hand zietwethouder Klaas Agricola echter vooral uitdagingen.“In onze gemeente kennen we talrijke ondernemersdie juist in deze moeilijke economische tijd creatief eninnovatief zijn. Onze waardering hiervoor tonen we bij de verkiezingvan de ‘crinnovatiefste’ onderneming van het jaar. Deze eer ging delaatste keer naar EPDM Systems uit Lemelerveld. Van dit soort bedrijvengaat een enorme stimulans uit naar andere ondernemingen. In depraktijk blijkt, dat vooral de innovatieve bedrijven goed blijven draaienen een goedgevulde orderportefeuille hebben. Daarbij denk ik bijvoorbeeldaan Mol Diervoeding, Bouwbedrijf Bongers, Archetex, SchippersBouwmaterialen, Keukenhuys Dalfsen, Van der Vegt Interieurbouw enToonen Flooring Design. En dan ben ik nog lang niet volledig”, aldusde Dalfser wethouder van Economische Zaken.Klaas Agricola vindt het contact met het bedrijfsleven van groot belang:“Namens de gemeente Dalfsen wil ik het bedrijfsleven motiveren,stimuleren en waar mogelijk faciliteren. Werkgelegenheid zorgt nu eenmaalvoor leefbaarheid en vitale kernen. Daarbij wil ik niet óver ondernemers,maar mét ondernemers praten. Twee keer per jaar is er danook regulier overleg met alle lokaleondernemersverenigingen, maar daarnaastheb ik regelmatig contact metde besturen van deze verenigingen enmet individuele ondernemers. Je hebtelkaar nu eenmaal nodig en ik houder bovendien van tijdig op de hoogtete zijn van zaken die spelen. Verder zijn we druk doende om de talrijkeZZP-ers binnen onze gemeente te verenigen. Ook die wil ik graagbetrekken bij onze plannen”.Nu alle procedures rond bedrijventerrein De Grift in Nieuwleusengunstig voor de gemeente Dalfsen zijn afgerond, wordt een eerstedeel van de 15 ha. bouwrijp gemaakt. Verder is de gemeenteraad vanDalfsen onlangs akkoord gegaan met de bouw van 9 bedrijfswoningenaan de Kampmansweg en 6 bedrijfskavels aan De Vesting. WethouderAgricola: “Door de crisis is het aantal nieuwe aanvragen wel eenstuk minder dan voorheen, maar er is nog steeds animo om in onzegemeente te ondernemen. Dat is ook een verdienste van de ondernemerszelf die (toekomstige) collega’s stimuleren om zich in onzemooie gemeente te vestigen. Ook de winkelgebieden in de diversekernen kennen gelukkig weinig leegstand”.Onlangs is in Dalfsen de Nota Economisch Beleid 2013-2020 vastgesteldmet daarin actiepunten om de vitaliteit van de lokale economie tekunnen waarborgen en waar mogelijk uit te bouwen. In de kadertekstop de volgende pagina ziet u een overzicht van de acht doelen die zijngeformuleerd rond de economische ambitie van Dalfsen. Verder vindtu bij deze doelen ook de actiepunten en uitdagingen waar degemeente in de komende jaren – samen met het bedrijfsleven – deschouders onder gaat zetten.Wethouder Klaas AgricolaEPDM Systems te LemelerveldMol diervoeding BV te Nieuwleusen6


1. De gemeente Dalfsen wil een ondernemende gemeente zijn meteen ondernemersvriendelijk, transparant en toegankelijk beleid.Actiepunten hierbij zijn:• Gemeentelijke aanbestedingen nog toegankelijker maken voorlokale bedrijven.• Zo kort mogelijke doorlooptijden en proactieve opstelling bijvergunningverlening.• Doorgaan van het stimuleren van particulier opdrachtgeverschapdoor uitgifte van bouwkavels (actief grondbeleid).• Met partijen, zoals Bouwend Nederland en Woonstichting,nagaan of renovatieplanning vervroegd kan worden.2. De gemeente Dalfsen wil aantrekkelijk zijn voor ZZP-ers.Actiepunten hierbij zijn:• Uitnodiging ZZP-ers zich te verenigen en deel te nemen aanoverleg met de gemeente.• Voortzetten deelname lkStartSmart en actief zoeken naar lokalecoaches.• Waar nodig en mogelijk verruimen van mogelijkheden rondwonen en werken.3. De gemeente Dalfsen wil innovatieve bedrijven stimuleren.Actiepunten hierbij zijn:• De innovatie is aan bedrijven zelf, maar gemeente wil eennetwerkfunctie vervullen, o.a. met Kennispoort Regio Zwolle.• Gemeente participeert in regionale overleg rond beleid, gerichtop innovatie.4. De gemeente Dalfsen werkt aan een goede infrastructurele endigitale bereikbaarheid. Actiepunten hierbij zijn:• Huidige plannen – met name gericht op provinciale wegen –realiseren.• Glasvezel realiseren in kernen en buitengebied door faciliterenprivate initiatieven.• Aanstellen gemeentelijk projectmanager voor begeleiding proces.5. De gemeente Dalfsen werkt aan goede vestigingslocaties.Actiepunten hierbij zijn:• Voldoende en courante vestigingslocaties in kernen.• In buitengebied vestigingsmogelijkheden voor zorg, toerismeen overig passende bedrijven binnen vrijkomende agrarischebebouwing (VAB).• Facelift bedrijventerrein Dalfsen en De Meele,verantwoordelijkheid ligt bij ondernemers.6. De gemeente Dalfsen werkt aan een sterke detailhandel.Actiepunten hierbij zijn:• Kwaliteit openbare ruimte dorpscentra verder verbeteren,waaronder herontwikkeling Kroonplein.• Ruimtelijke kwaliteit van dorpskern Dalfsen verbeteren.• Concentratie van aanbod, verdere diversiteit en kwaliteitdetailhandel in Dalfsen, Lemelerveld, Oudleusen en Nieuwleusen(in relatie met N377).7. De gemeente Dalfsen werkt aan een sterke landbouwsector.Actiepunten hierbij zijn:• Monitoring van schaalvergrotingstrend in relatie tot ruimtelijkbeleid.• Verkenning inpassingmogelijkheden duurzame energieopwekking.8. De gemeente Dalfsen werkt aan een sterke toeristisch-recreatievesector. Actiepunten hierbij zijn:• Voortzetten samenwerking gemeente met Marketing Oost.• Toevoegen enkele evenementen aan regionale kalender.Toonen Flooring Design te DalfsenVan der Vegt Interieurbouw te DalfsenBouwbedrijf Bongers te Dalfsen7


n Wij zijn gespecialiseerd in hetontwerpen en realiseren vanmaatwerk op het gebied vanprojecti<strong>nr</strong>ichting en meubilair.n Enkele voorbeelden zijn:Winkeli<strong>nr</strong>ichting, kantoori<strong>nr</strong>ichting,horeca i<strong>nr</strong>ichting,balies, keukens, inloopkasten,badkamermeubels, kastenwanden,boekenkasten.Maatwerk interieur gerealiseerd voor o.a.:Rabobank vaart en vechtstreekFurness Car Zwolle Rosengaerde Dalfsen Kamers Hotel MooirivierDe Singel 15 - Dalfsen - T. 0529 4330039 nieuwbouwkoopwoningenDe Rozenstraat in Raalte...nog 3 te koop9 nieuwbouwkoopwoningenDe RozenstraatHet nieuwbouwproject Rozenstraatin Raalte...is gelegen in de wijk Blekkerhoek enHet nieuwbouwproject Rozenstraat is gelegen in de wijk Blekkerhoek en maakt onderdeeluit van een omvangrijk maakt herstructureringsproject onderdeel uit in van die wijk. een De uitstraling omvangrijkde woning is“Blekkerhoeks”, wat wil zeggen dat de woningen qua verschijningsvorm aansluiten bij debestaande woningen herstructureringsproject de wijk. Dit uit zich met name de in detaillering, die wijk. een De dak gedekt metrode pannen en daar waar mogelijk de toegang tot de woning in de zijgevel.uitstraling van de woning is “Blekkerhoeks”,wat wil zeggen dat de woningen quaverschijningsvorm aansluiten bij de bestaandewoningen in de wijk. Dit uit zich met namein de detaillering, een dak gedekt met rodepannen en daar waar mogelijk de toegang totde woning in de zijgevel....echt Blekkerhoeks!Schalkhaar 0570-623447RAALTE 0572-352066,www.ruitenbeeksimons.nlhypotheken - verzekeringen - makelaardij8


Landschap Overijssel:Hoe mooi is uw bedrijfsomgeving?Een mooie omgeving waarin je prettig kunt wonen, werken e<strong>nr</strong>ecreëren. Dat wil toch iedereen! Samen kunnen wij zorgenvoor deze mooie omgeving.Landschap Overijssel zet zich al tachtig jaar in voornatuur&landschap in onze prachtige provincie. Naasthet beheren van eigen natuurterreinen zoals deLemelerberg en het Boetelerveld en het beschermenvan specifieke plant- en diersoorten die extra hulpnodig hebben, voeren we tal van projecten uit in hetlandelijk gebied met agrariërs en erfeigenaren. Ditalles doen we samen met bijna tienduizenddonateurs, honderden vrijwilligers en bijna vijftigOverijsselse bedrijven.Doet u ook mee?Steeds meer bedrijven en organisaties voelen zich verantwoordelijkvoor een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Door te investeren innatuur&landschap kiest een bedrijf voor een duurzame investeringwaar nu al de vruchten van geplukt kunnen worden. Want een groeneen mooie omgeving geeft inspiratie en is prettig om in te werken.Bovendien is het nog gezond ook! Het is voor Landschap Overijsselbelangrijk om een goed en sterk netwerk van Overijsselse bedrijven tehebben. Dit inspireert en maakt ons sterker in onze belangenbehartigingvoor natuur&landschap. Doet u met ons mee?Natuurlijk samenwerken met Landschap OverijsselSamenwerken met ons kan op verschillende manieren en niveaus.Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een Vriendschap met ons aangaan.Maar we kunnen ook een inhoudelijke samenwerking voeren ensamen een project opzetten. Dit doen we bijvoorbeeld met Roelofsuit Den Ham waarmee we Tijdelijke Natuur op bedrijventerreine<strong>nr</strong>ealiseren. Ook kunnen bedrijven bij ons terecht voor een teamdag inde natuur. Samenwerken, gezond buiten bezig zijn en werken aan eenmooier landschap in je eigen omgeving.Scan de code en bekijk het filmpje waarin Roelofsvertelt hoe ze samen met ons Tijdelijke Natuur hebbengerealiseerd.Landschap Overijssel, LenS Accountants en Sonodruk al jaren goedeVriendenEen mooi voorbeeld van een bedrijfsvriendschap is die tussen LandschapOverijssel, LenS en Sonodruk. Op initiatief van LenS en Sonodruk hebbenwe samen een Vriendenwerkdag op de Lemelerberg georganiseerd. LenS enSonodruk hebben de overige Vrienden van Landschap Overijssel uitgenodigdbij deze werkdag aan te sluiten. Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte B.V. enadvies bureau Tauw hebben hier enthousiast gehoor aan gegeven.50 tinten groene natuurverfMet Rolsma Biobased Natuurverf zijn we een samenwerking aangegaan vaneen heel ander niveau: samen introduceren we 50 tinten groen. Een serievan honderd procent natuurlijke verf, geïnspireerd op het prachtige palet aangroene tinten dat de natuur onsbiedt. Voor elke pot verf dieRolsma verkoopt, vloeit 10%terug naar Landschap Overijssel.Zo wordt verf uit de natuur, verfvóór de natuur!ContactBent u geïnspireerd en heeft ideeën voor een samenwerking met ons? Of wiltu meer informatie over de mogelijkheden van een samen werking? Neem dancontact op met André Hurink, andre.hurink@landschapoverijssel.nlLandschap OverijsselHuis “de Horte”Poppenallee 39 - 7722 KW DalfsenT: 0529 – 401 731E: info@landschapoverijssel.nlI: www.landschapoverijssel.nl/voor-bedrijven9


Brinkhuisvan HoogstratenaccountancyAccountancy:Lonen/personeel:Belastingadvies:administratie, jaarrekening, belastingaangifte;loonadministratie, arbeidscontracten, ontslagprocedures;opzet fiscaal optimale situatie, second opinion;Bedrijfsadvisering:managementinformatie, (her)financiering, bedrijfsoverdracht;briefpapier nov 08.indd 1 20-11-2008Starters:aangeven valkuilen, financieringsaanvraag, ondernemingsplan.Brinkhuis van Hoogstraten accountancyhet Erf 37 te Raalte0572-352084www.brinkhuisvanhoogstraten.nlOntwerp, aanleg enonderhoud vanbedrijfstuinen enparticuliere tuinen26 juni 201327 juni 201328 26 juni juni 2013 201312 september 2627junijuni 2013201311 oktober 27 28 juni juni 2013 201312 september 28 juni 2013 201312 september 11 oktober 201311 oktober 2013Open inschrijvingen 2013Open inschrijvingen 2013Open inschrijvingen Herhaling BHV 2013Opleiding BHV Eerste HulpOpleiding Herhaling BHV BHV Brand & OntruimingHerhalingOpleiding BHVBHV Eerste HulpOpleiding Opleiding BHV VCA BHV Eerste Basis Brand & Hulp VOL & OntruimingOpleiding Herhaling BHV BHV Brand & OntruimingHerhaling Opleiding BHV VCA Basis & VOLOpleiding VCA Basis & VOLM: 06 - 521 529 96www.vandenberggroen.nl10Nieuwe Lemelerveldseweg 11, 8102 SH RaalteT: 0572-850886 M: 06-18376783Nieuwe Nieuwe E: info@mboost.nl Lemelerveldseweg Lemelerveldseweg I: www.mboost.nl11, 11, 8102 8102 SH SH Raalte RaalteT: 0572-850886 M: M: 06-18376783E: info@mboost.nl I: I: www.mboost.nl


Electric Comfort:Voor elke warmtevraag de juiste oplossingAls varkenshouder maakte hij ten tijde van de MKZcrisisdiepe dalen mee. Achteraf bleek het echter eenkeerpunt in het werkzame leven van Alfons Oosterwijk(58) te zijn. De varkens verdwenen definitief uit deschuren, maar het heilige ondernemersvuur brandde alsnooit tevoren. Een totaal andere carrière diende zichaan en momenteel stapt hij door het leven als eigenaarvan Electric Comfort, specialist in elektrischeverwarming.Wat goed is, komt snel. Het is een gevleugelde uitspraak diezeker van toepassing lijkt op Electric Comfort. Zo’n 6,5 jaargeleden ging het bedrijf van start vanuit het voormalige varkensbedrijf en nual staat er een onderneming die in het hele land en zelfs internationaal aande weg timmert. Daaruit wordt meteen duidelijk dat Electric Comfort naastde verwarmingsmat in de badkamer nog heel veel meer te bieden heeft.En daarbij zijn vele zakelijke toepassingen mogelijk. Eigenlijk kun jeconstateren dat de mogelijkheden bijna eindeloos zijn. Het gaat in iedergeval veel verder dan er voor te zorgen dat je medewerkers op kantoorgeen koude voeten krijgen. Wat te denken van de verwarming van eenhellingbaan, zodat auto’s op een veilige manier van boven naar benedenkunnen rijden? Of de verwarming van een marmeren trap in het Mauritshuisof verwarming van de bewakershuisjes op Paleis Het Loo? Electric Comfortdraait er zijn hand niet voor om.PlantenbakverwarmingEr zijn meer bijzondere voorbeelden waar u misschien nog nooit vanheeft gehoord, zoals plantenbakverwarming. ‘Door de plantenbak aan deonderzijde te verwarmen, blijven de wortels van de planten op temperatuur.En het grote voordeel is dat de omgevingstemperatuur in het tuincentrumenkele graden naar beneden kan. Tel uit je winst!’Gezien zijn roots kan hij het natuurlijk niet laten om ook in de agrarischesector actief te zijn. ‘Steeds meer melkveehouderijen maken gebruik vaneen melkrobot, maar in de winter kan deze als gevolg van de kou stil komente staan. Met behulp van infrarood kun je de verwarming zo instellen datdeze op een bepaalde temperatuur aanslaat. Zo voorkom je stagnatie in dewerkzaamheden’, aldus Oosterwijk die ook veel kansen ziet voor delogistieke sector. ‘Een warme vloer in een vrachtwagen voor biggentransportis prettig voor de dieren en het is nadien gemakkelijk schoon te spuiten.Ook worden steeds meer bloemenwagens voorzien van elektrischevloerverwarming.’Het wordt tijd om een blik te werpen op het systeem waarmee ElectricComfort werkt. Gaat het om pvc-, laminaat of parketvloeren, dan wordtgebruik gemaakt van folie. Voor de overige, meer bijzondere opdrachtenis een uit India geïmporteerde losse draad van twee millimeter dikte hetei van Columbus. ‘Het grote voordeel is dat we dit op elke ondergrondkunnen neerleggen en in alle mogelijke vormen kunnen buigen. Dat maaktons bijzonder flexibel en het geeft de kans om zowel innovatief te zijn alsmaatwerk te leveren. In principe gaat het systeem zo’n twintig tot 25 jaarmee. Mocht er onverhoopt toch een mankement zijn, dan kunnen wegelukkig ook onder de tegels kijken om de storing op te lossen.’Oosterwijk ziet de toekomst van elektrische verwarming zonnig tegemoeten dat is mede te danken aan de sterke opmars van zonnepanelen. ‘Ikvoorzie wel een mooie combinatie en dat is voor ons reden geweest omook zonnepanelen aan klanten te leveren. Een deel van de elektriciteitdie je opwekt met zonnepanelen kun je teruggeven aan het net, maarhet is natuurlijk ook mogelijk om het te gebruiken om via elektrischevloerverwarming meer comfort te krijgen’, aldus de geboren ondernemerdie onlangs zelf 124 zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen heeft geplaatstom zelfvoorzienend te zijn voor de totale behoefte aan elektriciteit.Electric ComfortSpanjaardsdijk 92B7434 RT LetteleT: 0570 - 551 196E: info@electriccomfort.nlI: www.electriccomfort.nl11


Ondernemend <strong>Salland</strong>, ook op TwitterOp deze pagina's vindt u een overzicht van economisch nieuws uit het verspreidingsgebied van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>.Het verscheen de afgelopen maanden o.a. in de Stentor en op de website van <strong>Salland</strong> Centraal. Het volledigeartikel is te bekijken op www. sallandzakelijk.nl.Volg ons op Twitter via @sallandzakelijk en u bent altijd op de hoogte van actueel economisch nieuws uit de regio.27 februari 2013:B & W Dalfsen positief over startersbeurs voor werkgevers dienieuwelingen op arbeidsmarkt baan aanbieden.27 februari 2013:Jumbo (voorheen Schuitema) heeft geen concrete plannen om te bouwenop bedrijventerrein Zegge VII in Raalte.28 februari 2013:Opleidingscentrum De Grift Nieuwleusen organiseert op 5 en 6 maartvoorronden KNB metselwedstrijden. Prijsuitreiking door burgemeesterHan Noten.1 maart 2013:EPDM Systems Lemelerveld is op Damitobeurs verkozen tot'crinnovatiefste' onderneming in gemeente Dalfsen.8 maart 2013:Aannemersbedrijf Snijder uit Nieuwleusen maakt doorstart.8 maart 2013:Yvo Hütte van Traffic Support op beurs People's Business Zwolleuitgeroepen tot ondernemer van het jaar.23 maart 2013:Jorn van Eck en Frank Poeste doen onderzoek naar winkelgebied Wijhe.26 maart 2013:Startersdag <strong>Salland</strong> voor startende ondernemers op 9 april in DeventerSchouwburg.28 maart 2013:Installatiebedrijf Schreuder BV uit Zwolle (15 medewerkers) na 115 jaarfailliet.29 maart 2013:Flynth Raalte organiseert gratis interactieve kennissessies voorondernemers.29 maart 2013:Autobedrijf Mollink uit Raalte loopt landelijk voorop met innovatievediagnoseapparatuur.3 april 2013:Vrijdag 12 april netwerkontbijt XL bij BNI Aquila voor alle ondernemers uitDeventer en omstreken.9 maart 2013:Payned payrolling is verhuisd naar kantoorpand 'De Piramide' teStaphorst.11 maart 2013:NIJL Aircraft Docking uit Lemelerveld nu onderdeel van Eurosafe SolutionsGroep.11 maart 2013:Robbin van den Heuvel is de nieuwe beheerder van Camping Starnboschin Dalfsen.20 maart 2013:Het Centrum voor Bedrijfsopvolging heeft op 1 februari 2013 in Zwolle eentweede vestiging geopend.22 maart 2013:Minder matches, maar meer kwaliteit op zevende editie van BeursvloerZwolle.3 april 2013:Georganiseerde bedrijfsleven in Overijssel wil rol provincie bij bestrijdingleegstaande winkels.4 april 2013:Erik Schut nu volledig eigenaar van Joop Elders Sanitair uit Raalte.4 april 2013:Stalen frame van Olympisch stadion in Sotsji wordt geschilderd doorRaalter bedrijf Van Merksteijn.12


4 april 2013:Leerwerktraject BinQ oogst veel bewondering tijdens symposium inRaalte.6 april 2013:Textieldrukkerij Araprint aan de Arnhemstraat in Deventer(18 medewerkers) failliet.6 april 2013:Taxibedrijf Swolltax in Wijhe (zestien medewerkers) failliet verklaard.10 april 2013:KvK: Aantal starters toont voorzichtige stijging, maar aantalbedrijfsopheffingen nog veel te hoog.11 april 2013:Overweldigende belangstelling voor Startersdag <strong>Salland</strong> in DeventerSchouwburg.25 april 2013:Economie van regio Zwolle sterkste van het land volgens jaarlijkseonderzoek naar Toplocaties Elsevier.29 april 2013:WeCreate Reclame te Raalte wijzigt bedrijfsnaam in ImpriMedia.1 mei 2013:KvK en gemeente Raalte organiseren speciale bijeenkomst voor startendeondernemers in Raalte.1 mei 2013:Dalfsen kent een sterke economie, dankzij lokale ondernemers en deverbondenheid met Zwolle.3 mei 2013:Deventer onderneemt actie om ondernemers te interesseren om in de(binnen)stad een winkel te beginnen.15 mei 2013:Azerty uit Raalte verkozen tot Computerwebwinkel van het jaar 2013 doorbrancheorganisatie ICTWaarborg.15 mei 2013:Gemeente Dalfsen akkoord met bouw 9 bedrijfswoningen aanKampmansweg en 6 bedrijfskavels aan De Vesting.16 april 2013:Sallcon Werktalent scoort ook in 2012.16 april 2013:Autotechniek Luttenberg neemt per 1 mei de Bosch Car Servicevestigingen in Raalte en Heino over.16 april 2013:Pucks kinderkleding in Dalfsen uitgeroepen tot Leukste Winkel vanOverijssel.17 april 2013:Landelijke en provinciale beleidsmakers bezoeken Wijhe op 26 april a.s.22 mei 2013:Installatiebedrijf Habel-Logt, onderdeel van Nijhof-groep, verhuist naarbedrijventerrein De Meente Olst.23 mei 2013:Raad van State heeft laatste bezwaren tegen nieuwe bedrijventerrein aande A1 bij Deventer verworpen.24 mei 2013:Inspirerende tips en adviezen op 5 juni in Zwolle bij gratisKvK-ontbijtbijeenkomst voor ondernemers25 mei 2013:Rabobank <strong>Salland</strong> enMKB-Deventer gaanpartnership aan.23 april 2013:Loonwerkbedrijf Jansen Wijhe vierde 65-jarig bestaan met bijna 3.000bezoekers.24 april 2013:Prov. Overijssel: Economische crisis zorgde in 2012 voor verlies vanongeveer 3.100 banen in Overijssel.27 mei 2013:Disselhorst Totaal Installateur in Heeten gaat voor groen en helpt <strong>Salland</strong>besparen.13


Do It Together (DIT)Lang leek de samenleving steeds individualistischer te worden.Die ontwikkeling werd aangeduid als DoItYourself(DIY). Dezetrend is zeker niet verdwenen maar tegenwoordig wint ook eentegengestelde stroom aan kracht. DoItTogether (DIT). Hierbijgaat het om samenwerking; bijvoorbeeld het gezamenlijkinkopen, ontwikkelen of verkopen van producten en diensten.Of om het betrekken van klanten, leveranciers en andereondernemers bij innovatieprocessen. Het basisidee is steedsweer: samen bereiken we meer dan alleen. Dat doet u wellichtdenken aan het coöperatieve bedrijfsmodel zoals wij alsRabobank georganiseerd zijn. Maar u hoeft niet perse eencoöperatie op te richten om de vruchten te plukken van eendergelijke samenwerking.Wat die vruchten zijn? Samenwerking biedt de kans omafnemers klinkende keuzes te bieden. Om mooie innovatieste creëren. En om geen allrounder te worden die alles een beetje kan. Ukunt vasthouden aan uw eigen kracht of specialisme of zo’n specialismeontwikkelen. Ook consumenten verenigen zich overigens, onder andereop social media. Als bedrijf kunt u met deze groepen samenwerken, onderandere via crowdsourcing. Natuurlijk heeft samenwerking veel voeten in deaarde en wilt u als ondernemer graag de regie houden. Maar het bundelenvan krachten wordt steeds belangrijker om de boot niet te missen. Omsucces te hebben en te houden.Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankierenAls coöperatieve bank zit samenwerking in onze genen. Natuurlijk is bankierenonze core-business. Maar als we het hebben over samenwerken dangaan we veel verder. We zijn naast bankier ook uw strategisch gesprekspartnerom uw bedrijf nog sterker te maken. We delen de schat aan kennisdie de Rabobank in huis heeft onder andere door het organiseren vanseminars of bijeenkomsten. We ondersteunen lokale initiatieven waarbijwe samen met onze leden keuzes maken over welke lokale initiatieven weondersteunen. Zo hebben we bijgedragen aan de energiezuinige feestverlichtingin Raalte, Deventer op Stelten, de <strong>Salland</strong>se Wandelvierdaagse,het oogstfeest Stöppelhaene, Sportbedrijf Deventer etc. Daarnaast werkenwe veel samen met allerlei partijen. Zo zijn we onlangs een partnershipaangegaan met MKB-Deventer om het lokale ondernemerschap testimuleren. En we organiseren zelf bijeenkomsten voor ondernemers zoalsde <strong>Salland</strong>se Startersdag, het jaarlijkse agrarisch seminar en de <strong>Salland</strong>seOndernemersavond. Altijd vanuit de gedachte kennisdelen, samenwerkenen verbindingen leggen met de lokale samenleving. En dat doen we graag!Samenwerken centraal op <strong>Salland</strong>se OndernemersavondWas u er bij vorig jaar op de <strong>Salland</strong>se Ondernemersavond? Dan weetu vast nog wat een inspirerende avond het was met Herman Wijffels enDanny Mekic. Ook dit jaar staat het event op de kalender en wel op dinsdag10 september in de Deventer Schouwburg. Een avond voor heel ondernemend<strong>Salland</strong>; van detaillist tot agrarisch ondernemer, van ZZP-er totdirecteur- grootaandeelhouder. Het doel van de avond? Samenbrengen vanColumn Rabobank <strong>Salland</strong>heel ondernemend <strong>Salland</strong>. Om te inspireren, kennis te delen en het biedenvan een netwerk.DoItTogether, dat is het centrale thema tijdens de <strong>Salland</strong>seOndernemersavond op dinsdag 10 september in de DeventerSchouwburg. En we hebben weer boeiende sprekers voor u vastgelegd:- Willem Vermeend behoort in Nederland tot één van de trendsettersals het gaat om vernieuwend ondernemerschap. Naast de kansen,bedreigingen en trends in ondernemersland, gaat hij tijdens zijn betoogin op verschillende aspecten van de ondergang van de IK-economie ende opkomst van de WIJ-economie.- Jempie Moens houdt zich bezig met strategische innovatie vanuit eencreatieve invalshoek. Hij speelde een belangrijke rol bij de totstandkomingvan innovaties zoals Senseo, Heineken Beertender, Dubbel Fris en hetvernieuwde Blue Band en Cup-a-Soup. Zijn visie is mede gebaseerd opdiepgaand psychologisch onderzoek over het gedrag van mensen en iseen pleidooi voor samenwerking.De avond zal deskundig begeleid worden door niemand minder danChazia Mourali. Het belooft dus weer een inspirerende avond te worden.Aanmelden voor de <strong>Salland</strong>se Ondernemersavond kan nu al viahttps://events.rabobank.nl/salland/SalOn2013/Ik wens u allen een hele fijne zomer vakantie en hoop u op dinsdag10 september te ontmoeten in de Deventer SchouwburgEdwin Leenes, m.i.v. 1 juni 2013 directeur Bedrijven & Private Banking Rabobank <strong>Salland</strong>Rabobank <strong>Salland</strong>afdeling Bedrijventelefoon: (0570) 50 84 44e-mail: bedrijven@salland.rabobank.nlinternet: www.salland.rabobank.nlTwitter: www.twitter.com/Rabobank<strong>Salland</strong>YouTube: www.youtube.com/Rabobank<strong>Salland</strong>14


Een innovatief idee?Ga dan naar Kennispoort Regio Zwolle!Kennispoort Regio Zwolle is in 2004 opgericht door de Kamer van Koophandel Oost Nederland, dehogeschool Windesheim, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle namens zeventien regiogemeenten.Met de organisatie van kenniskringen, ontbijtbijeenkomsten, innovatielunches en seminars brengt dezestichting ondernemers, overheid en onderwijs met elkaar in verbinding om daarmee o.a. ondersteuning tebieden bij innovatieve plannen. Sinds 1 april jl. is Marius Woldberg directeur van Kennispoort Regio Zwolleen hij is met een aanstekelijk enthousiasme aan deze klus begonnen. De zoon van de bekende Raalterkapper Piet Woldberg heeft jarenlang ervaring opgedaan in marketing, sales en innovatiemanagement en hijkent de wereld van de ondernemer dan ook van binnenuit. Vanuit deze achtergrond wil hij Kennispoort nogbeter onder de aandacht brengen bij ondernemers in de regio Zwolle.Kennispoort organiseert de komende periode vooralle zeventien deelnemende gemeenten bijeenkomstenom van ondernemers zelf te horen welke vragen erleven. Marius: “De vraag van ondernemers is voor ons leidenden daarmee gaan we aan de slag. We halen proactief ideeënop en wijzen de ondernemers op onze talrijke mogelijkhedenbij de begeleiding van innovaties. Met een vernieuwend ideealleen ben je er namelijk nog lang niet. Daarna komen o.a.vragen rond financiering, bescherming van het idee en hetvermarkten ervan. Binnen ons uitgebreide netwerk brengen weondernemers met elkaar in verbinding met als doel van elkaarleren en elkaar versterken. Verder weten wij waar financieringbeschikbaar is en wie binnen het onderwijs de juiste ondersteuningkan bieden. Kortom: Kennispoort is sterk in het makelenen schakelen binnen bedrijfsleven, onderwijs en overheid”.De spiderplug van Maan Group RaalteEen onderneming die de weg naar Kennispoort al lang kent, isde Maan Group uit Raalte. Dit innovatieve bedrijf bedenkt enontwikkelt lijmoplossingen voor zeer specifieke producten, maarook de machines die deze lijmoplossingen aan kunnen brengen. AndréJansen, directeur van de Maan Group, vertelt: “Door onze kennis, ervaringen apparatuur bieden we telkens weer innovatieve oplossingen. De biologischafbreekbare spiderplug is hier een goed voorbeeld van. In de tuinbouwis de juiste verhouding van lucht, water en voedingsstof in potgrondvan grote invloed op de groei van plantjes. Daarom wordt potgrond vaaksamengedrukt in plastic bakjes. Groot nadeel hiervan is dat bij het verplantenveel potgrond en wortels in de bakjes achter blijven. Dat gaat ten kostevan het plantje en de innovatieve spiderplug voorkomt dit. Het houdt bij hetverplanten het plantje, de wortels en de voedingrijke potgrond bij elkaar,zodat de groeiduur van het plantje afneemt. Hierdoor is de spiderplug nietalleen duurzaam, maar levert het ook geld op. Bij de ont wikkeling hiervanhebben we veel gehad aan de begeleiding van Syntens, waar we na enkelegesprekken bij Kennispoort Regio Zwolle mee in contact gebracht zijn.Syntens kent de weg rond patenten, financieringen en vermarkten en diekennis hebben wij niet in huis. Ook nu zijn we weer met verschillende innovatiesbezig en ook daarbij maken we graag gebruik van de kennis en ervaringvan het netwerk van Kennispoort”.Marius Woldberg (links) en André Jansen bij een van de innovatieve producten van deMaan GroupHoe werkt Kennispoort?Heeft u een innovatief idee, dan spreekt een adviseur van KennispoortRegio Zwolle dit met u door en verkent met u de uitdagingen waar u voorstaat. Op basis hiervan krijgt u concreet te horen welke ondersteuningKennispoort u kan bieden. Hierbij werkt Kennispoort samen met diversepartners. Tijdens het ondersteuningstraject krijgt u een vast aanspreekpuntbij Kennispoort. Onderdeel van het ondersteuningstraject kan eenpresentatie van uw plannen zijn voor een zogeheten klankbordcommissie.U mag dan uw innovatieve idee pitchen voor een groep ervaren en betrokkenondernemers. Deze commissie denkt mee met uw plannen en biedtook toegang tot interessante businesspartners voor uw bedrijf.Meer informatie over Kennispoort Regio Zwolle vindt u op:www.kennispoortregiozwolle.nlMeer informatie over de Maan Group is te vinden op:www.maangroup.nl15


Tien jaar ROJA!Nomineer uw favoriete bedrijven!Het is komende Stöppelhaene al voor de tiende keerdat de Raalter Onderneming van het jaar (ROJA)gekozen wordt. Wat tien jaar geleden begon als eenbescheiden onderdeel van Stöppelhaene is uitgegroeidtot een belangrijk economisch aspect van het <strong>Salland</strong>soogstfeest. De winnaars staan een jaar lang in hetzonnetje en de uitreiking is een gezellige netwerk ­bijeenkomst. ROJA is een initiatief van Stöppelhaene, insamenwerking met de gemeente Raalte. WethouderJacques van Loevezijn: “Er zijn veel bedrijven die in aanmerkingkomen voor de ROJA 2013 en als wethouderEconomische Zaken roep ik dan ook iedereen op zo veelmogelijk bedrijven te nomineren. Ik heb zeer veelwaardering voor onze lokale onder nemers, die over eenhoge mate van doorzettings vermogen en saamhorigheidgevoelbeschikken. Dat zorgt voor een positieveuitstraling en dat stimuleert elkaar om deze moeilijkeeconomische periode door te komen”.Alle in de gemeente Raalte gevestigde bedrijven kunnen meedingennaar de titel ROJA 2013. Om voor die titel in aanmerkingte komen, wordt door de juryleden gelet op in het oog springendeeconomische en bedrijfsmatige prestaties, maar ook op thema’s als innovatiefvermogen, bijzondere maatschappelijke of sociale betrokkenheid,Ik vind dat de volgende ondernemingin aanmerking komt voor de Roja 2013:Naam onderneming:Adres onderneming:Deze onderneming komt in aanmerking voor de Roja 2013, omdat:Deze onderneming is aangemeld door:Naam:Adres:16innovatieve ontwikkelingen, milieubewustzijn, grote klantgerichtheid en hetvergroten van de naamsbekendheid van gemeente en streek. De aangemeldebedrijven worden daarbij ingedeeld in de volgende drie categorieën:n Detailhandel en Horecan Handel, Industrie en Dienstverleningn Agrarische bedrijvenEen deskundige jury, onder leiding van notaris mr. M.M.M. Oors, gaatde aangemelde bedrijven beoordelen. Dat leidt in elke categorie tot driegenomineerde bedrijven. Die krijgen allemaal bezoek van de jury, waarnade winnaar geselecteerd wordt. Daarna selecteert de jury per categorie éénonderneming die wordt uitgeroepen tot Raalter Onderneming van het Jaar2013. De uitreiking van deze eervolle onderscheidingen vindt plaats opvrijdag 30 augustus tijdens een geanimeerde en door ondernemers drukbezochte ondernemersmiddag vanaf 16.30 uur in de <strong>Salland</strong>se Herberg ophet Stöppelveld.Kent u ondernemingen binnen de gemeente Raalte die volgens u in aanmerkingkomen voor de eretitel Onderneming van het Jaar? Twijfel dan nieten meld deze ondernemingen vóór 1 juli a.s. aan. Dit kan via het digitaleformulier op www.stoppelhaene.nl/roja of door een mail te sturen naarroja@stoppelhaene.nl. U kunt ook het onderstaande formulier invullen enper brief verzenden naar jurysecretariaat ROJA 2013, Postbus 56,8100 AB Raalte of per fax via 0572-354675.✂Welke Raalter ondernemingkrijgt dit jaar de roja?


LenS accountants:B.V.’s en het verstrekken van leningenIn deze tijd van economische tegenwind komt hetregelmatig voor dat in verband met een liquiditeitsbehoefteeen directeur/aandeelhouder eenaanvullende lening verstrekt aan zijn of haar B.V. ofdat een holding-B.V. dit doet ten behoeve van haardochtervennootschap.In voorkomende gevallen zal het reeds bij het verstrekkenvan de lening of kort daarna zo zijn dat deterugbetaling onzeker is. In een dergelijke situatieleidt dit tot een afwaardering van deze lening die dedirecteur/aandeelhouder of de holding-B.V. fiscaalin aftrek wil brengen. Op deze manier betaalt deBelastingdienst mee aan het verlies op de vorderingen wordt de pijn iets verzacht.Voor menig directeur/aandeelhouder is dit hetlaatste zetje om toch vanuit privé of vanuit deholding-B.V. nog extra liquiditeiten aan de werk-B.V.beschikbaar te stellen.Zaak is dus om bij het verstrekken van leningen door een directeur/aandeelhouder of zijn/haar holding-B.V. aan de werk-B.V. zoveelmogelijk uit te gaan van zakelijke voorwaarden, waarbij met namezekerheden van belang zijn. Dit is lastig omdat veel zekerhedeninmiddels zijn vergeven aan derden (bijvoorbeeld aan de bank).Aanpassing van het rentepercentage aan het debiteure<strong>nr</strong>isico is dan deenige mogelijkheid om de lening als zakelijk te bestempelen. Zekerheidvooraf is hiervoor nauwelijks te verkrijgen.Houd er in ieder geval rekening mee dat bij het verstrekken van eenlening aan de eigen B.V. het meebetalen door de fiscus bij oninbaarheidpassé lijkt te zijn.Helaas is het zo dat de aftrek vanwege de afwaarderingvan de vordering in veel gevallen door de Belastingdienstniet wordt toegestaan. Zuur in de situatie dat je er vanuit bent gegaandat de fiscus zou meebetalen aan een verlies op de vordering. Hetstandpunt van de Belastingdienst is in veel gevallen door de belastingrechterovergenomen.Wanneer kan de aftrek worden geweigerd? In eerste instantie kandat indien de Belastingdienst kan aantonen dat sprake is van eenzogenaamde “bodemloze put-lening”. Dit is een lening waarbij al bijhet aangaan daarvan redelijkerwijs vaststaat dat deze niet zal wordenafgelost. Daarnaast wordt aftrek geweigerd wanneer sprake is van eenlening die onder onzakelijke voorwaarden is aangegaan. De onzakelijkheidis dan met name gericht op een debiteure<strong>nr</strong>isico welke een onafhankelijkederde nooit zou hebben gelopen en wat ook niet middelsaanpassing van het rentepercentage kan worden gecompenseerd. Indat geval wordt alleen nog als gevolg van de aandeelhoudersrelatie delening verstrekt.De consequentie van een bodemloze put-lening en een onzakelijkelening zijn dus dat deze niet (tussentijds) kunnen worden afgewaardeerd.Kun je dan nooit hierop een verlies nemen als terugbetalingachterwege blijft? Het antwoord is nee, maar dan alleen slechts indiende dochter-B.V. wordt geliquideerd. Dit is nou net wat in veel gevallenonwenselijk is. De directeur/aandeelhouder kan bij liquidatie van zijnB.V. het verlies tegen 25% belastingheffing in aftrek brengen, bij deholding-B.V. is het liquidatieverlies aftrekbaar tegen het reguliere tariefvan de vennootschapsbelasting (20/25%).Drs Edwin de WitteLenS accountantsVrieswijk 18103 PB RaalteT: 0572 – 35 44 88I: www.lens-accountants.nl17


Electric Comfort bvGespecialiseerd in elektrische verwarmingenvoor uw woning en bedrijfsruimte, zoals kantoren.Uw eigen energie met zonnepanelen opwekken engebruiken voor het verwarmen van uw woning ofbedrijfsruimte.Hiervoor kunt u uitstekend bij ons terecht.Bel of email voor meer informatieElectric Comfort,Spanjaardsdijk 92b7434 RT Lettele0570-551196info@electriccomfort.nlwww.electriccomfort.nl www.thermostaatbestellen.nlwww.terrasverwarmingbestellen.nl18


ONDERNEMERSMAKEN ER SAMENWERK VAN<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> wil een platform bieden aan dediverse ondernemersverenigingen die actief zijnin <strong>Salland</strong>. Hebben zij nieuwe ontwikkelingen,bijzonder heden en/of spraakmakende zaken temelden, dan leest u dat in <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>.Ondernemersverenigingen die interessantnieuws hebben, kunnen dat doorgeven aa<strong>nr</strong>edactie@sallandzakelijk.nlEen ontbijtje doet wonderenIedere vrijdagochtend komen de 35 ondernemers vannetwerkclub BNI Aquila bij elkaar in het Postiljon Hotelin Deventer. Ze ontbijten samen, netwerken én doeneffectief zaken. En het werkt, getuige de vele aanbevelingendie wekelijks over en weer uitgedeeld worden.Een meeting waarin € 10.000 aan omzet wordt verwerktis geen uitzondering.Het is vrijdagochtend 06.30 uur als de eerste BNI-ondernemers arriveren bijhet Postiljon Hotel in Deventer. De wekelijkse meeting begint om 07.00 uuren duurt tot 08.30 uur. Daarna wordt er ook altijd nog even genetwerkt.“We komen wekelijks bij elkaar en hebben vaak daarbuiten ook contactmet elkaar. Op deze manier leer je elkaar goed kennen en kun je elkaar aanbusiness helpen”, aldus Henk Jan Milius, voorzitter.Netwerk delenHet elkaar aan business helpen gebeurt door het geven van aanbevelingen.Dat varieert van direct zaken doen met elkaar of je eigen netwerk aanborenom je BNI-collega in contact te brengen met potentiële opdrachtgevers. Debranches waarin de ondernemers actief zijn, zijn heel divers. Van freelancetekstschrijver en fotograaf tot architect, bouwonderneming en advocaat. Perbranche kan maar één ondernemer lid zijn. Een belangrijk voordeel vindende ondernemers. BNI-lid Antoin Bakelaar, ABC-group: “Na vele netwerkclubsheb ik mij aangesloten bij BNI Aquila, dit om mijn netwerk en kenniste vergroten. En dat heb ik geweten! Mijn netwerk is enorm uitgebreid. Ikkom snel in contact met potentiële klanten, enkel door het delen van mijncontacten met BNI-collega's”.Gasten welkomIedere meeting is er ook altijd een aantal gastondernemers bij. Vaak op uitnodigingvan een BNI-lid. Een gastondernemer kan twee keer een meetingbijwonen. Daarna is het aan hem of hij lid wordt of niet. Suzanne van Gaale,PR coördinator: “Iedereen is van harte welkom om een keertje vrijblijvendmee te ontbijten en zo sfeer te proeven. Via onze website www.bnideventer.nl kun je je aanmelden. Hierop staat ook onze ledenlijst. Wellicht ken jeiemand, dan kun je ook als gast van diegene meekomen”. In april ware<strong>nr</strong>uim 40 ondernemers te gast bij het Netwerkontbijt XL, het halfjaarlijksegastenevenement van BNI. In een aantal speeddate-rondes maakten de intotaal 80 ondernemers kennis met elkaar en wisselden visitekaartjes uit. Eenaantal ondernemers is inmiddels ook lid van BNI.Scan de QR-code voor een korte impressie van ditevenement. En voor een kijkje achter de schermenvan BNI, kijk eens op de Facebook-pagina(www.facebook.com/bni_aquila)19


Nederlandse winkeltop bezoekt Gastvrij WijheOp 26 april jl. bracht de Nederlandse winkeltop eenwerkbezoek aan Gastvrij Wijhe. De ondernemers diedit bezoek nauwkeurig hadden voorbereid, heettende delegatie, gevormd door onder andere HansBiesheuvel, voorzitter MKB Nederland, JanMeerman, voorzitter CBW-Mitex en Theo Rietkerk,gedeputeerde van de provincie Overijssel, welkomin Galerie Brasserie de Molen.In ruim een uur tijd werden de gasten bijgepraat over de specifiekeaanpak Versterking winkelgebied Wijhe en brachten zij een bezoek aanhet winkelgebied. Daar werden drie pitches gegeven over aanpakleegstand, consumentenonderzoek door Hogeschool Windesheim ende site olstenwijhe.nl. Rietkerk noemde Wijhe een landelijk voorbeeldvan een aanpak waarin de ondernemers de lead nemen, echt samenwerkenen mede door de inzet van betrokken Wijhenaren metspecifieke expertise, in korte tijd veel werk hebben verzet. De ondernemersgaven echter ook aan graag verdere stappen te willen maken,maar daarvoor is financiële steun noodzakelijk van bijvoorbeeld het rijkof Provincie. Als het aan de heer Rietkerk ligt zou hij Wijhe willenfaciliteren om het nog sterker te maken. Hij noemde Wijhe hetvoorbeeld voor Overijssel en wil Wijhe voordragen het proef project teworden voor het nieuwe winkelen.JADuidelijkheidvoorafNEEGeenmoeilijketaalAlle ICT zorg uit handenICT advies / beheer / onderhoud- Bij u op locatie- Tot 10 werkplekkenNeem contact op met Jeroen te WierikT: 0572-328128E: jeroen@azerty.nl20


Geslaagde excursiedag vanPlatform Techniek <strong>Salland</strong>De jaarlijkse excursiedag van Platform Techniek <strong>Salland</strong> op woensdag24 april jl. vormde weer een prima update van de techniekontwikkelingenanno 2013. Met bezoeken aan Urenco en VDL(voormalige Philips) in Almelo, de Stodt (opleidingscentrum metaal enelectro) in Hengelo en de afdeling Nanotechnologie van deUniversiteit Twente werden we ons weer volledig bewust hoe snel eninnovatief de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen tegenwoordiggaan. Indrukwekkende ontwikkelingen en apparatuur en eenmodern ondernemerschap laten zien welke kansen en mogelijk hedenook Nederland biedt voor onze maakindustrie en technologischeontwikkelingen. Dat wetenschappelijk onderzoek daarbij essentieel is,laat de afdeling Nanotechnologie wel zien met ‘grootheden’ die velemalen kleiner zijn dan de dikte van een haar. Het is niet alleen demaak industrie die daarvan profiteert, maar ook onze gezondheidszorgniet te vergeten. Een sector die de komende jaren nog veel meer eenberoep zal doen op onze technologische ontwikkelingen.Deelnemersgroep zeer diversBestond de hoofdmoot in het verleden vooral uit techniek en sciencedocenten van het VO, deze keer waren de bedrijven ook uitstekendvertegenwoordigd met daarnaast de gemeente Raalte en het bestuurvan het primair onderwijs in <strong>Salland</strong>. Dat is ook juist de kracht vaneen dergelijke excursie en de kracht van Platform Techniek <strong>Salland</strong>: ingezamenlijkheid een antwoord geven op de problemen en uitdagingenvan de toekomst. Een dergelijke excursiedag is daarbij een primainstrument.Hoogleraar talentontwikkeling Juliette Walma van der Molendaagt ons uit“We leiden onze kinderen op voor beroepen en functies waar wenu veelal nog geen weet van hebben. Toch verwachten we dat dekinderen en jongeren van nu t.z.t. allerlei uitdagingen aangaan enproblemen oplossen. Een onderzoekende en ontwerpende houdingvan kinderen is daarbij essentieel, evenals het optimaal benutten vande talenten van al onze kinderen. Niet alleen de beste 15%, want elkkind heeft op zijn of haar niveau unieke talenten. Ons huidige onderwijsis vaak erg ‘consumptief’, laten we hen vooral veel meer uitdagenom zo hun talenten aan te spreken. En betrek ouders bij die talentontwikkelingvan kinderen”. Dit was de kern van het betoog van JulietteWalma. Ongetwijfeld biedt dit veel stof tot nadenken in <strong>Salland</strong> als hetgaat om de i<strong>nr</strong>ichting van ons onderwijs en de vormgeving van desamenwerking met bedrijven die daarbij onontbeerlijk is.Businessclub De Firma (beweegt)BUSINESS CLUBEen ondernemende businessclubKennis delen. Het is de manier tegenwoordig, om van 1 plus 1 een 3te maken. Maar daarvoor moet je elkaar wel weten te vinden én lerenkennen. Businessclub De Firma bestaat uit een groep fanatiekeondernemers, die geloven in het samen zijn. VoorzitterBarbara Fleer-Jansen (eigenaar Guts Communication):“Iedere maand ontmoeten we elkaar op een andere locatie.Dit inspireert. Zo komen we bij elkaar in het bedrijf, of gaanwe met elkaar op pad. De sfeer is ongedwongen maar doorde presentaties op interessante plekken is er altijd stof totpraten. We ‘werken’ ook als een firma; je zou elk lid alsvennoot kunnen zien. In een echte firma leun je ook nietachterover. We doen het samen; met elkaar. Er komen leukesamenwerkingsverbanden uit voort. En het geeft echt energieals iemand iets initieert. Soms zijn er zoveel ideeën datwe even op de rem moeten trappen. Een bedrijfsbezoek, presentatiein het bos en een tuin-barbecue in één maand is natuurlijk iets te veel.Maar vooral heel gezellig en je leert elkaar en elkaars bedrijf wel echtkennen.” Edwin de Witte van LenS Accountants en penningmeester bijDe Firma zegt: “Aan enthousiasme ontbreekt het niet. Wel aan leden:we verwelkomen er nog graag een aantal. Wie interesse heeft kancontact opnemen met onze secretaris: Martin Blokvoort, igenaar vanDisselhorst Totaalinstallateur in Heeten.”Kijk ook op www.defirma.biz en neem contact op met Martin Blokvoort:martin@defirma.biz21


Starters en nieuwe inschrijvingenHieronder ziet u een selectie van starters en nieuwe inschrijvingen die van 10 februari 2013 tot 20 mei 2013aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel - Oost Nederland - zijn toegevoegd.Echt Syl Coaching – Sylvia Esman De Knobbe 12 8141 WJ HeinoCamping Starnbosch Sterrebosweg 4 7722 KG DalfsenJoop Elders Sanitair Boeierstraat 4 8102 HS RaaltePeters Elektromotoren B.V. De Grift 18 7711 EJ NieuwleusenDentista Media De Vlasakkers 8 7437 CL BathmenDe Stolp Scheperboersweg 1 7437 RG BathmenMaxx Handelsfirma V.O.F. Velsdijk 6 8124 PP WesepeB&S telecominstallatie Haverstraat 59 8102 AP RaaltePelgrum Metsel, Tegel enKleinbouw Haagbeukerf 12 7437 DR BathmenHandelsonderneming Prelude Hoevenweg 29 7722 PM DalfsenRaamReclame Driehoeksweg 5 7431 EL DiepenveenGoutbeek Webdiensten Ter Culenstraat 22 7721 ZX DalfsenB.K.C.A. Haakshof 26 7433 EG SchalkhaarForlan ICT Canadastraat 7 8141 AA HeinoGerrits V.O.F. de Meente 14 8121 EV OlstRutgersConsultancy 't Mensink 38 7433 CC SchalkhaarKoerhuis Trading Gobelstraat 33 8101 CA Raaltede thuisbakker de Vidal de St Germainwg 3 8141 RK HeinoDiving for all de Huisstede 10 8121 GL OlstMaatschap K.P. Klinkenberg enL. Klinkenberg Westerveen 37 7711 DA NieuwleusenAdministratiekantoor Mulders B.V. Burg. Backxlaan 258-260 7711 AL NieuwleusenJos Rietman Tegelzet- enKlussenbedrijf Deventerweg 26 7437 BJ BathmenNIJEDY B.V. i.o. Achterkampweg 8a 8102 TA RaalteTijdlab Kanaaldijk Oost 18 7433 PP SCHALKHAARJonker Gedichten Damshoekweg 2 8121 SB OlstVechtdalInvest Meeleweg 89 7711 EL NieuwleusenStal Berendijk Blikweg 16 8105 SR LuttenbergKlein Ganseij Weth. Reuverslaan 25 7711 LV NieuwleusenMarsman Decoratiekaarsen Haverstraat 57 8102 AP RaalteRoelofs Transport en Logistiek Jan Schamhartstraat 31 8121 CM OlstCMA-Handel Mettingenlaan 12 8102 ER RaalteRoberto Disegno Bosmansweg 39 7711 HM NieuwleusenHoekman Retail B.V. Munstersestraat 4 8102 CB RaalteManicure- & Nagelsalon Sandra Dinkelland 4 7711 VP NieuwleusenRestaurant A1 Deventer B.V. Brugstraat 7 8102 EP RaalteJ.M. Knoll Bouw Burg. Backxlaan 72 7711 AJ NieuwleusenWansink Schilderwerken Garderegimentsweg 10 7433 MB SchalkhaarTDconcept Korte Kampen 10 7722 TN DalfsenHulsman Bouwplus Kortersweg 4-A 7722 JG DalfsenGrip-op-Budget Looweg 71 7437 RP BathmenHoe effectief gaat u met uw klanten om?Jos Tielbeke heeft voor ondernemers, managers enandere leidinggevenden drie delen geschreven voor deserie ‘Dat doe je zo!’. Geen uitgebreide wetenschappelijkeof moeilijk leesbare teksten, maar begrijpelijke enpraktische informatie over belangrijke managementvaardigheden,zoals communiceren, leiding geven enconflicthantering. U kunt het meteen toepassen in uwdagelijkse praktijk. Aan deze drie delen is onlangs eenvierde deel toegevoegd. Dit vierde boek is speciaalbedoeld om u en/of uw medewerkers effectiever om telaten gaan met uw klanten.Effectief omgaanmet klantenJos TielbekeEffectief omgaan met klanten is essentieel voor elke onderneming.Zonder voldoende klanten is geen enkel bedrijf levensvatbaar,want klanten zijn nu eenmaal een belangrijke inkomstenbron. In ditdeel uit de serie ‘Dat doe je zo!’ krijgen u en/of uw medewerkers praktischekennis en vaardigheden aangereikt die noodzakelijk zijn om uw klanteneffectief tegemoet te treden. U leert hoe u uw communicatie met klantenkunt verbeteren. Verder wordt u begeleid bij het efficiënt analyseren vande wensen van uw klanten en hoe u daar het beste op kunt reageren. Ookkrijgt u handvatten om de verwachtingen van uw klanten zelfs te overtreffendoor iets extra’s te doen. Kortom, pas de talrijke nuttige tips uit dit boek inde praktijk toe en uw communicatie met klanten verbetert stap voor stap.Dit boek kost € 17,50 (excl 6% btw). De verzending is geheel gratis!Interesse? Kijk dan op www.tieltekst.nl/managementboeken.html22


AB OfficeDeventerautobeletteringBangmaDrontenbuitenbewegwijzeringGymerttrespa bordmet frameTechnoprint brengt uw bedrijf voor het voetlicht!De kop boven het maaiveld uitsteken. We houden er nietzo van in <strong>Salland</strong>. Maar in het bedrijfsleven ben je gekals je niet alle mogelijkheden benut om op te vallen. Eengoede uitstraling is namelijk meer dan een leuk logo en eenaardige huisstijl. In dat plaatje past ook kwalitatief hoogwaardigebelettering en lichtreclame en daarvoor bent ubij Technoprint aan het juiste adres. We zijn een creatieveen betrouwbare partner die uw bedrijf graag voor hetvoetlicht brengt!www.technoprintholland.nl • info@technoprintholland.nl • Telefoon: 0572 - 39301523


IndrukmetkleurL.J. Costerstraat 11Postbus 10 8140 AA Heinot 0572 391 700 e info@sonodruk.nl@sonodruksonodruk.nll

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!