NVML-jaarverslag 2011 - Nederlandse Vereniging van bioMedisch ...

nvml.nl
  • No tags were found...

NVML-jaarverslag 2011 - Nederlandse Vereniging van bioMedisch ...

Nederlandse Vereniging van bioMedischLaboratoriummedewerkersJaarverslag2011verder >


Jaarverslag 2010 2011Inhoudsopgave..................................................................................................................................................................... 3................................................................................................................................................ 4................................................................................................................................................ 5Commissie Internationale Contacten . ..................................................................................................................................... 8Commissie Kwaliteit . ......................................................................................................................................................... 9Commissie Nascholing . ..................................................................................................................................................... 10Commissie Onderwijs . ....................................................................................................................................................... 13Platform Beroepenveld Medisch Laboratoriumonderwijs . .............................................................................................................. 14Public Relations . ............................................................................................................................................................. 16Redactiecommissie .......................................................................................................................................................... 17Commissie Sociale Belangen . .............................................................................................................................................. 18Werkgroep WHAKC . ......................................................................................................................................................... 19Werkgroep WHAMM . ........................................................................................................................................................20Werkgroep WHAPA . .........................................................................................................................................................20Zilveren Vlam. ................................................................................................................................................................ 22Anna Wichersprijs . .......................................................................................................................................................... 23Sponsors en adverteerders. ........................................................................................................................................... 24................................................................................................................................. 25< naar inhoudsopgave < terug 2 verder >


Jaarverslag 2010 2011VoorwoordMet genoegen presenteer ik het jaarverslag van de NVML die in 2011 het 65-jarigbestaan vierde met haar leden tijdens de vakbeurs in Ede. De vereniging heeftniet stil gezeten en op de volgende pagina’s krijgt u een indruk welke activiteitende NVML allemaal heeft ondernomen.In 2011 is langzamerhand de nieuwe koers ingezet volgens het beleidsplan2011-2014, dat tijdens de ALV in mei 2011 is goedgekeurd. Het nieuwe beleidis erop gericht om ook meer aandacht te besteden aan de leidinggevenden vanlaboratoria. Een enthousiaste leidinggevende kan een brug slaan tussen zijn/haar medewerkers en onze vereniging door hen actief te stimuleren nascholing,cursussen of symposia te volgen en/of het lidmaatschap te stimuleren. Dit isgoed voor de biomedisch laboratoriummedewerker, voor het laboratorium en voorde NVML! Een win-winsituatie.De NVML heeft daarom contact gezocht met de NVKC, de NVMM en de NVVP.Resultaat hiervan is dat de NVML samen met de NVKC een enquête gaatopstellen om te achterhalen hoe nascholing in de Nederlandse laboratoria isgeregistreerd en georganiseerd. Op basis van de resultaten van die enquête zaldoor de NVKC en de NVML in 2012 een vervolgstap worden gezet.Naast deze grote uitdaging zijn e-learning en de restyling van Analyse tweegrote projecten waar werkgroepen van de NVML hard aan hebben gewerkt. Deeerste e-learningmodules zijn nu echt een feit en Analyse heeft een nieuw jasjegekregen, waar we trots op mogen zijn.Verder stond 2011 in het teken van het Europees congres van de EPBS in Utrecht,waarvan de NVML de organisatie in handen had. Het was zeer succesvol met alshoogtepunt de ontvangst van alle congresdeelnemers door de burgemeester inhet stadhuis van Utrecht.Ook de vakbeurs in Ede was zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar.Graag wil ik al onze partners bedanken voor de prettige samenwerking. Het biedtde NVML mogelijkheden van gedachten te wisselen over nieuwe ontwikkelingen,kansen en bedreigingen in ons vakgebied.De belangeloze inzet van sprekers bij onze nascholingen en congressen stellenwe zeer op prijs. Met de steun van de diagnostische industrie, via advertenties ensponsoring, zijn ons vakblad Analyse en onze congressen mede mogelijk gemaakt.Ook wil ik alle vrijwilligers in commissies en werkgroepen alsmede debureaumedewerkers danken voor hun inzet. De vrijwilligers en werkgroepenzorgen voor een belangrijke input van wat er dagelijks op de werkvloer gebeurtzodat de bureaumedewerkers de leden van zeer actuele ontwikkelingen,nascholingen en dergelijke kunnen voorzien.Marianne EgbersVoorzitter< naar inhoudsopgave < terug 3 verder >


Jaarverslag 2010 2011Adviseurs• Prof. dr. M.A. BlankensteinAmsterdam, klinisch chemicus• Dr. H. HazelbagDen Haag, patholoog• E.C. de Jong PhDAmsterdam, cellulair immunoloog• Dr. C.H.E. BoelUtrecht, arts-microbioloogMissie en doelstellingDe NVML is een vereniging voor alle biomedisch laboratoriummedewerkersop MLO-, HLO- en academisch niveau. Alle biomedische vakrichtingen,waarbij een werkplek gevonden kan worden in gezondheidszorginstellingen,bedrijfsleven of onderzoeksinstituten, worden bediend. De NVML streefternaar om zich als overkoepelend orgaan voor deze doelgroep in te zetten.De NVML wil bij uitstek een moderne, professionele vereniging zijn die debelangen van de leden behartigt op beroepsinhoudelijke, sociale en arbeidsrechtelijketerreinen.Onder de bezielende leiding van de nieuwe voorzitter is door het bestuur insamenwerking met het bureau een nieuw beleidsplan (2011-2014) opgesteldmet als titel: NVML verbindt. Speerpunten zijn ledenwerving, scholingen contacten.Alleen met een ruim ledenaantal blijft de NVML de meest representatievevereniging voor de beroepsgroep en een belangrijke gesprekspartner vooroverheid, zorginstellingen en onderwijsinstituten.De NVML gaat zich inzetten om biomedisch laboratoriummedewerkers metelkaar in contact te laten komen door hen in de gelegenheid te stellen deelte nemen aan symposia, cursussen en nascholingen en plaats te nemen incommissies en werkgroepen. Het delen van kennis en ervaringen is belangrijkvoor de patiëntendiagnostiek in het algemeen en voor de biomedischlaboratoriummedewerker in het bijzonder.< naar inhoudsopgave < terug 5 verder >


Jaarverslag 2010 2011Algemene LedenvergaderingDe Algemene Ledenvergadering vond plaats op 12 mei in het NVML bureau teUtrecht. Met tien deelnemers werd deze bijeenkomst redelijk bezocht. De aanwezigeleden kregen een goed inzicht in de besturing van de NVML van het afgelopen jaar.Het negatieve exploitatiesaldo valt voor het grootste deel te verklaren door de gedanedonaties als gevolg van het opheffen van HAMLO. Voor het teruglopen van de advertentieopbrengstenvan Analyse denkt het bestuur een oplossing via het nieuwe beleidsplante bieden. Naast deze verklaringen was er een enkele kritische vraag waarnahet gevoerde beleid positief beoordeeld werd en het bestuur hiervoor gedechargeerdwerd. Daarnaast werd de begroting voor 2011 bij acclamatie aangenomen.Het beleidsplan is vroegtijdig herzien. Het nieuwe beleidsplan (2011-2014) is ontstaanuit de twee discussiedagen van het bestuur en het bureau gezamenlijk, met de reactiesop de enquête in 2010 en het resultaat van de pr-brainstormactie als leidraad.De aanwezige leden werden ingelicht over het faciliteren van de EPBS- en de EUCO-Labs- vergaderingen door de NVML in oktober 2011. Hiermee zet de NVML zich ookduidelijk op de internationale kaart. Omdat de bestuursleden en de directeur groteverantwoordelijkheid dragen, hebben zij een VOG aangevraagd en overlegd. Deontwikkeling van nieuwe e-learningmodules valt qua tempo tegen, maar gaat welgestaag door. Verwacht wordt dat dit een vlucht zal nemen wanneer enkele modulesgereed zijn.Mw. Versluis werd tot bestuurslid gekozenen zal de taak van penningmeester op zichnemen. Mw. Verdaasdonk is als bestuurslidafgetreden nadat zij zich gedurende drie jaarheeft ingezet als penningmeester.Mw. Guley ontving de titel erelid voor haarlangdurige verdienstelijke inzet voor de analistenin de derde wereld en in Nederland.Het NVML-bestuur en directeur tijdens de Algemene Ledenvergadering 2011Mw. Guley ontving het erelidmaatschap< naar inhoudsopgave 6 verder >< terug


Jaarverslag 2010 2011BureauMedewerkersMw. ing. H.J.J. Blom, medewerker nascholingMw. Y.C.T. Ceelen, medewerker nascholing vanaf medio septemberMw. A.A.M. Gosselt-Imming, medewerker nascholingMw. M.Th. Pospiech-Greijn, directeurMw. drs. J. Schoemaker, medewerker PR en sociale belangenFreelancers voor AnalyseMw. C. Koekenbier, vormgeverDhr. B. Krekels, eindredacteurMw. ing. F. de Ruijter-Heijstek, advertentieacquisitieDe grootste impact voor het bureau was in 2011 de ziekte van mw. Blom. Zoweldirect op werkniveau als sociaal was er bezorgdheid om deze collega. Na zevenmaanden afwezigheid startte mw. Blom in oktober weer op arbeidstherapeutischebasis. Alle bureaumedewerkers bleven gedurende haar arbeidsongeschiktheid innauw contact met haar. Om de werkdruk op te vangen werd in de eerste helft van2011 voor langere tijd een uitzendkracht ingehuurd. Vanaf september heeft hetteam versterking gekregen in de persoon van mw. Ceelen. Zij blijkt zich snel eeneigen plaats in het team te hebben veroverd. De hoop is dat mw. Ceelen versterkingkan blijven bieden tot mw. Blom weer helemaal is hersteld.De bureaumedewerkers hebben met hun eigen visie op toekomst van de NVMLvan het bestuur de gelegenheid gekregen medewerking te verlenen aan het vernieuwdebeleidsplan (2011-2014).De nieuw aangeschafte verrijdbare tafel voor de digitale microscoop is voor decursussen die hiervan gebruikmaken een welkome facilitaire aanvulling.Gedurende de rustiger zomerperiode hebben de bureaumedewerkers een belactiegehouden om zo veel mogelijk e-mailadressen van leidinggevenden op de klinische-chemischelaboratoria te verzamelen voor de start van de WHAKC. Dit heeftmeegeholpen aan het succes van de eerste bijeenkomst eind 2011.Ook verrichtte het bureau dit jaar wederom veel werk voor de organisatie van devakbeurs Techniek & Diagnostiek. De medewerkers werden daarbij geholpen doorvele vrijwilligers. Een tweede bijzonder evenement was de EPBS-bijeenkomst waarvoorhet bureau faciliterende diensten leverde en als gastvrouw optrad.Bureaumedewerkers participeerden naast de vrijwilligers in de projectgroepenAnalyse en e-learning. De projectgroep Analyse heeft ons vakblad eens flink onderde loep genomen. Dit project eindigt begin 2012. De projectgroep e-learningheeft na de bouw van de eerste module de coördinerende taak voor het realiserenvan nieuwe modules op zich genomen. De projectgroep is daarmee uitgegroeidtot een werkgroep.< naar inhoudsopgave < terug 7 verder >


Jaarverslag 2010 2011Commissies en werkgroepenCommissie Internationale ContactenMw. ing. W.K. ElsengaMw. J. Geurts-MoespotMw. M.Th. Pospiech-Greijn (voorzitter)Mw. N. IJzermanEuropean Association for Professions in Biomedical Science (EPBS).De EPBS-meeting vond plaats op 14 en 15 oktober in Utrecht. Namens de NVMLwaren aanwezig mw. Elsenga, mw. Pospiech, mw. IJzerman en de voorzitter van deNVML mw. Egbers. Omdat mw. Geurts in 2010 gekozen is als bestuurslid van deEPBS kon zij niet meer als vertegenwoordiger van de NVML optreden.Veel aandacht was er voor het standpunt van het EPBS met betrekking tot deDe Europese Vereniging tijdens de ontvangst op het Utrechts stadhuis met burgemeester WolfsenPOCT-richtlijnen. Besloten is de richtlijnen van het IFBLS te volgen en de nationalerichtlijnen te respecteren. Direct inhakend op de POCT-richtlijnen zijn er conceptrichtlijnenbij zelftesten opgesteld die nader worden uitgewerkt.De EU (Brussel) wil het beroep biomedisch laboratoriummedewerker internationaliseren,dit om de mogelijkheid te creëren dat een erkend biomedisch laboratoriummedewerkeroveral binnen Europa kan werken. De NVML heeft hiervoor net alsverschillende andere verenigingen in samenwerking met de EPBS een vragenlijstingevuld. Daarnaast heeft de EPBS als overkoepelend orgaan gereageerd met alsresultaat dat de EU in Brussel de EPBS nu als een officiële partner erkent.Het studentenforum discussieerde over de opleiding en arbeidsmogelijkheden, detoekomstverwachting en de overige beroepen binnen het laboratorium. Daarnaastwas er een postercompetitie waaraan ook een Nederlandse studente deelnam.De website van het EPBS (www.epbs.net) is vernieuwd.EUCOLabsDe NVML is partner binnen het gesubsidieerde lifelong learning programme ‘Aroad to an European credit system for Continuing Professional Development ofbiomedical laboratory scientist in Europe’, dat de werknaam EUCOLabs heeftmeegekregen. Naast de NVML is ook het UMC St. Radboud aangesloten, evenalsdelegaties uit België, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal en Zweden.Begin 2011 zijn de twee enquêtes, ontworpen tijdens de eerste bijeenkomst in2010, uitgestuurd. Eén enquête ging over de opleiding van de bls (biomedicallaboratory scientist), de andere betrof de ontwikkeling gedurende de loopbaanvan de bls.Tijdens de eerste bijeenkomst in 2011 zijn de resultaten hiervan besproken. Uit deenquête over de opleiding tot biomedisch laboratoriummedewerker blijkt duidelijk< naar inhoudsopgave < terug 8 verder >


Jaarverslag 2010 2011dat deze in Europa zeer divers wordt aangeboden en uitgevoerd. Het resultaat vande enquête over CPD was onbetrouwbaar als gevolg van problemen van de geënquêteerdenmet de Engelse taal en de bijbehorende terminologie. Een tweedeeenvoudiger enquête is vervolgens naar de verenigingssecretariaten in plaats van demedewerkers van instituten (ziekenhuizen, UMC’s, en dergelijke) in Europa gestuurd.Ook is er gediscussieerd over de naam van de accreditatiepunten. Ideaal zou eeneenduidig systeem zijn zodat vergelijking tussen landen eenvoudiger wordt en alsdoel heeft de mobiliteit binnen Europa te vergemakkelijken.Tijdens de tweede bijeenkomst zijn de resultaten van de tweede enquête overCPD besproken. Ter voorbereiding op de start van een mogelijk vervolgproject ishet elektronische dossier van de NVML vergeleken met dat van Ierland en Groot-Brittannië. Een subwerkgroep zal dit verder voorbereiden voor de volgende bijeenkomstin 2012. Een tweede subwerkgroep (waarin onder andere de twee Nederlandsepartners) gaat in verband met de taalproblemen een lexicon opstellen.Commissie KwaliteitMw. W. AchtenMw. D. van der LaakMw. P. Melsen (voorzitter)Mw. M. PospiechMw. W. Ramaekers-CroesMw. A. Zandvliet-van Wingerden (secretaris)In 2011 is de commissie driemaal bij elkaar gekomen. In 2011 is mw. Melsen deuitdaging aangegaan om de voorzittershamer over te nemen en de overige commissieledenhebben het volste vertrouwen in de nieuwe voorzitter.Commissie Kwaliteit NVKCContactpersoon voor de NVKC vanuit de NVML is mw. Zandvliet van Wingerden.Deze commissie heeft circa eenmaal per twee maanden overlegd. Belangrijksteonderwerp, is het in gang zetten van de overgang van CCKL-normen naar ISO15189. Hiervoor is de stuurgroep CCKL-ISO15189 opgericht met daarin vertegenwoordigdNVKC, KLEM, NVMM, NVVP, NVVI, VKGL, FNT, NVZA, SKML en NVML.Vanuit de kwaliteitscommissie van de NVML hebben mw. Ramaekers, mw. Achtenen mw. Zandvliet zitting in deze stuurgroep.CBO-richtlijn BloedtransfusieDe Richtlijn Bloedtransfusie en de Transfusiegids zijn in 2011 gepubliceerd.Platform Stop PrikaccidentenHet aandachtspunt van mw. Achten is onder andere het Platform Stop Prikaccidenten.Het platform is niet actief geweest. Mw. Achten heeft hierover vragengesteld aan de commissie, maar heeft geen reactie gehad.NVML-activiteitenTijdens de vakbeurs op 31 maart 2011 was één van de vier zalen volledig gewijdaan kwaliteit. Onderwerpen waren: patiëntenveiligheid, prikaccidenten, milieu eneen interactieve sessie over de kwaliteitsfunctionaris van de toekomst.Verder heeft de commissie voorbereidingen getroffen voor een congres overkwaliteit in 2012. De titel van dat congres zal ‘Kwaliteit in beweging’ zijn en hethoofdthema de overgang van de CCKL-praktijkrichtlijn naar de ISO15189.< naar inhoudsopgave < terug 9 verder >


Jaarverslag 2010 2011Commissie NascholingMw. H.J.J. BlomMw. M. BruinsMw. Y.C.T. Ceelen (vanaf september 2011)Mw. A. Gosselt-ImmingMw. A. Luidens-MelforDhr. R.A. de Nooijer (voorzitter)Mw. J. OomesMw. M. Pospiech-GreijnDhr. Th. VisserIn 2011 hebben er weer veel nascholingsactiviteiten plaatsgevonden. Onderwerpenwaren: hemostase en trombose, antibiotica, osteoporose, schildklierhormonenen TBC. De actieve opstelling van de deelnemers geeft door gebruik van het IVSsysteem(Interactive Voting System) een extra dimensie aan deze middagen.Er ontstaan leuke discussies en het vereist meedenken tijdens de lezingen.De deelnemers zijn over het geheel genomen zeer tevreden over de nascholingsmiddagen.De belangstelling voor de cursussen is zeer groot en vele zijn zelfs overboekt.Nieuw waren de cursussen ‘Malariadiagnostiek’ en ‘Moleculair-biologische technieken’.De cursus Malariadiagnostiek werd in Rotterdam gegeven. De enthousiastecursusleiders hebben gezorgd voor een goede balans tussen theorie en praktijk.Voor de deelnemers met weinig ervaring in malariadiagnostiek verliep de cursuswat snel. Voor deze doelgroep wordt in 2012 een nieuwe tweedaagse cursus opge-zet. De cursus Moleculair-biologische technieken was al zeer snel overboekt. Dooruit te wijken naar een grotere zaal in de Galgenwaard in Utrecht was het mogelijkeen 40-tal personen deel te laten nemen aan de cursus, die gemiddeld werd beoordeeldmet een 7,4. Het grote aantal deelnemers geeft aan dat er veel behoefteis aan informatie over dit onderwerp. In 2012 wordt deze cursus dan ook opnieuwingepland. Voor de bestaande cursussen, waarvan de meesten al een hele tijdlopen, is de belangstelling nog steeds groot. Bestaande cursussen zijn: Stagebegeleiding,Stollingsdiagnostiek, Meewerkend leidinggeven, Digitale fotografie, Beenmergdiagnostiekin de dagelijkse praktijk, Bloedcelmorfologie in de dagelijksepraktijk van een routinelaboratorium, Theorie en kliniek van immunoassays deel 1en 2, Leidinggeven op maat, Invloedrijk communiceren en Hemoglobinopathieën.De congressen werden ook zeer goed bezocht. In deserie ‘Focus op…’ kwam dit jaar de lever uitgebreidaan de orde. Na een goed gevarieerd programma eneen goede verzorging in congrescentrum De Eenhoorngingen de deelnemers tevreden naar huis.Ook het congres ‘Allergiediagnostiek; van extract totexact!’, in samenwerking met Thermofisher Phadia, wasweer een groot succes. Veel nieuwe ontwikkelingen kwamenaan de orde. De deskundige sprekers en dagvoorzittermaakten er een geslaagde dag van.Het grootste NVML-evenement in 2011, dat met enige trots genoemd kan worden,was de vakbeurs Techniek & Diagnostiek met meer dan dertig standhouders en< naar inhoudsopgave < terug 10 verder >


Jaarverslag 2010 2011350 deelnemers.De vakbeurs werd dit keer gehouden in CineMec teEde: een goede locatie met prachtige bioscoopzalen.In de vier zalen zijn de hele dag door voor alledisciplines uit de medische laboratoriumdiagnostieklezingen gegeven. Ook kwaliteit hoort daarnatuurlijk bij. De vrije keuzemogelijkheid voor delezingen werd door de deelnemers erg gewaardeerd,hoewel de keuze soms erg moeilijk was gezien devele interessante onderwerpen. De NVML bestond in2011 65 jaar. Om dit te vieren werd na afloop vande vakbeurs een driedimensionale film gedraaid metaansluitend een buffet en een borrel. De enthousiastereacties van zowel de deelnemers als de sponsorenmaakte deze dag tot een groot succes.Tot slot gaat onze dank uit naar de commissieledenvan de Commissie Nascholing, maar ook naar alleandere vrijwilligers die alle nascholingsactiviteitentot een succes hebben gemaakt. Met uw inbrengkunnen wij nu en in de toekomst goede nascholingblijven aanbieden.NascholingenHemostase en tromboseDhr. dr. F. van der MeerDhr. prof. dr. J.W.N. AkkermanAntibioticaMw. T. de VosMw. J. van SchieDhr. dr. G.J.H.M. RuijsDhr. dr. P. de ManOsteoporoseMw. dr. A.C. HeijboerMw. dr. R.T. de JonghSchildklierhormonenDhr. drs. E. EndertTBCDhr. prof. dr. D. van SoolingenDhr. dr. A. HerreweghCongressenVakbeursDhr. dr. P.C.M. BartelsMw. A.J.J. VentevogelDhr. drs. S. HemminkMw. M. WoudenbergMw. S. van den BroekDhr. dr. P. BijsterDhr. dr. M.H. HerruerDhr. dr. P.T. van WijkDhr. dr. P. OudDhr. dr. ir. J.P.M. WieldersMw. M. JanssenMw. A. ZandvlietDr. V.T.H.B.M. SmitDhr. dr. M. den HeijerMw. dr. K. ten Holt-HarderMw. dr. M.P. WeijenbergMw. dr. S.Q. van VeenDhr. drs. R. te WittDhr. T. LiebregtsDhr. dr. J.L.H. KerkhoffsMw. M.R. van BohemenMw. dr. L. van PampusMw. dr. J. Slomp< naar inhoudsopgave < terug 11 verder >


Jaarverslag 2011Dhr. dr. J.J. ZwagingaDhr. dr. J.H. HooijbergDhr. dr. R. AarnoutseFocus op de leverMw. dr. B.S. JakobsMw. dr. P. VerschuureMw. dr. M. CoenraadMw. dr. ir. I. RevetMw. dr. J. SchinkelMw. dr. M.A. EdensDhr. drs. J.N.L. SchoutenDhr. prof. dr. B. van HoekDhr. dr. K.J. van ErpecumDhr. dr. A.P. van den BergAllergiediagnostiekDhr. dr. G.W.A. LansbergenDhr. dr. A.C. KnulstDhr. dr. J. LidholmDhr. dr. E.F. KnolMw. drs. I.F. LichtCursussenBeenmergdiagnostiek in de dagelijkse praktijkMw. G. BikkerMw. dr. E. Kuiper-KramerStagebegeleidingMw. M. WoudenbergDhr. G. KuipériDigitale fotografieDhr. R. BlaauwDhr. M. MeijeringTheorie en kliniek van immunoassaysDhr. dr. J.L.P. van DuijnhovenDhr. drs. E. EndertInvloedrijk communicerenMw. M. WoudenbergStollingsdiagnostiekDhr. prof. dr. J.C.M. MeijersLeidinggeven op maatMw. M. WoudenbergMeewerkend leidinggevendeMw. drs. T. GeversMalariadiagnostiekDhr. dr. J. van HellemondDhr. R. KoelewijnMoleculair-biologische techniekenDhr. dr. P.H.M. SmitsDhr. dr. E.C.J. ClaasBloedcelmorfologie in de dagelijkse praktijk vaneen routinelaboratoriumMw. W. SeijffertMw. P. Rijsman-RooversMw. J. Kolvers-WirdsHemoglobinopathieënDhr. dr. P.C. GiordanoDhr. dr. C.L. Harteveld< naar inhoudsopgave< terug 12 verder >


Jaarverslag 2010 2011Commissie OnderwijsMw. J.H. BaarsDhr. G.J.P. van Dijk (voorzitter)Mw. A. GeurtsMw. M.Th. Pospiech-Greijn (secretaris)Dhr. J. van de ReijtMw. I. RoelandsDhr. M.B.H. RondhuisIn het verslagjaar kwam de commissie drie maal plenair bijeen. Het doel van deCommissie Onderwijs is het bewaken van de kwaliteit van het laboratoriumonderwijsop zowel mbo- als hbo-niveau. De commissie vindt dat zij daar op dit momentte weinig grip op heeft. Er wordt gezocht naar een betere vorm van bewaking enbeïnvloeding.Het blijft van belang contact met overlegvormen zoals de LAL (Landelijke AdviescommissieLaboratoriumtechniek) en Paritaire Commissie Beroepsonderwijste behouden om te voorkomen dat veranderingen niet of te laat gesignaleerdworden. Meer daarover in bijgaand verslag van het Platform Beroepenveld Laboratoriumonderwijs.Het ondertekenen van de stagecontracten verloopt niet vlekkeloos als gevolg vanhet feit dat er twee contracten bestaan. Naast het stagecontract van de instellingis er ook een contract van de opleiding. Dit laatste willen de instellingen vaakniet ondertekenen. Het probleem daarbij is de verdeling van de verantwoordelijkheden.Op regionaal niveau heeft de commissie gedurende het jaar diverse ontwikkelingengeconstateerd zoals de start van (semi-)in-service-opleidingen, het wegvallenvan vakdocenten, veranderingen in stagevormen met daarbij een veranderendaanbod en het niet anticiperen van de opleidingen op het verdwijnen van decytologie.De wens van het kenniscentrum PMLF tot het verlagen van het aantal leerjarenvoor het mbo is een bezuinigingsmaatregel. De LAL is het hier niet mee eensin verband met de verminderde waarborging van de kwaliteit van de uitstromendestudenten. De LAL heeft dit in een brief aan de minister medegedeeld.Daarnaast heeft het PMLF een enquêteformulier naar de leerbedrijven gestuurd.De Commissie Onderwijs heeft deze enquête ook ingevuld en geadviseerd hetaantal leerjaren zeker niet te verminderen omdat dit de kwaliteit zal verlagen.Op Europees niveau is het raamwerk voor de beroepsuitoefening van biomedischlaboratoriumtechnicus bekeken. Hiertoe zijn 17 landen met elkaar vergelekenwaaronder Nederland. Geconcludeerd werd dat de analisten in Nederland alsberoepsgroep niet geregistreerd zijn, en niet genoemd worden. Dit baart de commissiezorgen.< naar inhoudsopgave < terug 13 verder >


Jaarverslag 2010 2011(Stichting Beroepsonderwijs Bedrijf). De kenniscentra willen de mbo-opleidingveranderen in een tweejarige opleiding. Het competentiegerichte examendoelwordt vervangen door een beroepsgericht examendoel. Voor het mbo-onderwijsworden er nu regionale afspraken gemaakt tussen werkgevers en scholen. Dedoor de overheid bij wet vastgestelde landelijke afspraken kunnen deze overrulen.Het platform pleit ervoor een definitie van de gewenste ondergrenswordt op te stellen, en na te leven. Voor de overgang van mbo naar hbo is eenlandelijk toelatingsexamen zeer wenselijk.Organogram mboHoger Laboratorium Onderwijs (HLO)De contacten van het HLO met het beroepenveld zijn nauwelijks ontwikkeld.Wederzijdse ondersteuning tussen HLO en ROC’s wordt wel gezien. Het platformbetreurt het gebrek aan contact met de HBO-adviesraad. Deze heeft wel eenwettelijke verplichting om met het beroepenveld te overleggen. Getracht wordthet contact met het HLO via het DAS te bewerkstelligen.Organogram hboHBO-raadMBO-raadDeelcommissielabtechniekGroen: overheidOranje: werkgeversBlauw: (overige) adviesorganenBML*PMLF***Paritaire CommissieLALHLOMLOWerkveldNVKC Cie OnderwijsNVMMNVVPPlatformNVML CieOnderwijsDAS***BML: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (http://www.hbostart.nl/aardeenmilieu/bml/)**DAS: Domein Applied Science (http://www.appliedscience.nl/)*** PMLF: http://www.pmlf.nl/< naar inhoudsopgave < terug 15 verder >


Jaarverslag 2010 2011Public relationsAlgemeenPer 1 januari zijn hetnieuwe briefpapier enenveloppen in gebruikgenomen. Ook de langvoorbereide nieuwe beursspullenwerden in gebruikgenomen tijdens de vakbeursin maart. Drie frisse,heldere, grote bannersals achtergrond voor destand en twee even mooie De nieuwe NVML-stand tijdens de Vakbeurs 2011en degelijke balies vormennu de basis van iedere NVML-presentatie op beurs of congres. Ook zijn er nieuwefolderdisplays, waaroop de pr-materialen goed tot hun recht komen.• Tijdens de vakbeurs ontving iedere deelnemer een tas met inhoud en NVML-opdruk.• In het voorjaar spraken bestuur en bureau verder over de te volgen koers en het prbeleidvoor de komende jaren. Dit naar aanleiding van het Beleidspan 2011-2014.• Leden die 25, 40 of 50 jaar lid zijn ontvangen als bedankje een kaart pluswaardebon voor een gratis nascholing.• Ten slotte is er een lijst gemaakt van tijdschriften en instellingen waar persberichtenvan de NVML naartoe gezonden kunnen worden. Van dit bestand is alenige malen gebruik gemaakt, onder andere voor publiciteit over e-learning.NVML-vertegenwoordigersOnze vertegenwoordigers in de instellingen ontvingen tweemaal een digitalenieuwsbrief met NVML-nieuws. Daarnaast is ook viermaal een mailing aan henverstuurd met nascholingsinformatie, om te verspreiden onder collega’s.Contactdocenten MLO en HLOIn juni is een bijeenkomst georganiseerd met een aantal docenten MLO en HLOom te peilen waar men behoefte aan heeft, en hoe de NVML haar bekendheidonder studenten kan vergroten. Dit resulteerde in een aantal punten die door demedewerker PR uitgewerkt werden; het bestuur heeft hierbij een prioriteitsvolgordeaangegeven.LedenwervingDe mogelijkheid ‘gelijk lid worden en meteen korting krijgen op je contributie’leverde ook in 2011 de meeste leden op. Maar ook de ‘leden hebben voorrang’-constructie bij nascholing en cursus blijkt veel mensen over de streep te trekkenvoor het lidmaatschap.Het aantal vierdejaars MLO/HLO’ers dat afgelopen jaren lid werd bleef achterbij de verwachting. Eind 2011 kunnen studenten echter weer inschrijven voor eentijdelijk lidmaatschap, zonder financiële verplichting. De verwachting is dat ditmeer (halfjaars) leden zal opleveren.Op de LabCareer Event-beurs werden Analyse plus flyer toegevoegd aan de beurstassen.Een relatief groot ledental zegt jaarlijks op vanwege het bereiken van depensioengerechtigde leeftijd. Om het ledental op peil te houden zijn behoorlijkeinspanningen nodig. Het bestuur heeft hiervoor naar aanleiding van het beleidsplaneen aantal ideeën in ontwikkeling.< naar inhoudsopgave < terug 16 verder >


Jaarverslag 2010 2011RedactiecommissieMw. R. BlomDhr. H. HeijnenDhr. B. Krekels (coördinator)Mw. I. LindeDhr. R. LindenberghMw. A.J. LuidensMw. P. MelsenMw. M. OerlemansMw. F. de Ruijter-HeijstekMw. W. van de SandeDoelstellingenAnalyse is het vakblad voor biomedisch laboratoriummedewerkers.Het streven is praktijkgerichteartikelen te plaatsen met onderwerpen die het hele vakgebied bestrijkenen die leesbaar zijn voor analisten op HLO- en MLO-niveau. Deze artikelen wordenbij voorkeur geschreven door de analisten zelf.Daarnaast plaatst Analyse graag vakoverstijgende artikelen, zolang er een relatieis met het laboratorium.RestylingZoals aangegeven in het beleidsplan dat in het verslagjaar is verschenen, is hetvan belang dat Analyse meegaat met zijn tijd en daarbij alle laboratoriummedewerkersweet te boeien. Daarnaast is het tijdschrift voor de vereniging een belangrijkmiddel om leden te werven.Om hieraan te kunnen voldoen is voorjaar 2011 de projectgroep Analyse in hetleven geroepen, met daarin vertegenwoordigers van bureau, bestuur en redactie.De projectgroep heeft in kaart gebracht op welke punten Analyse eventueel teverbeteren is. In totaal is de projectgroep vijf keer bijeengekomen, waarbij ookeenmaal de vormgever aanwezig was. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe vormgevingdie over het algemeen als eigentijds en vernieuwend werd omschreven endie met ingang van 2012 in praktijk wordt gebracht.StudentenHoewel er het afgelopen jaar geen stagespecial was, hebben toch diverse afstuderendenvan zowel HLO als MLO een plaatsje gevonden in Analyse voor hunstageverslag. Er was zelfs sprake van een unicum: voor het eerst waren er enkelevwo-eindejaars met een ‘profielwerkstuk’ over hun onderzoek in het lab. Zoalsvanouds werden ook samenvattingen geplaatst van de afstudeerscripties van deMLO- en HLO-winnaars van de Zilveren Vlam 2009/2010.RedactieledenIn de afgelopen periode is dhr. Heijnen na jarenlange inzet teruggetreden uit deredactiecommissie. Ook mw. Blom heeft zich in verband met gezondheidsklachtenen daaropvolgend herstel (tijdelijk) teruggetrokken uit de redactie.De huidige redactieleden zorgen nog steeds voor enthousiaste en verfrissendeimpulsen aan het tijdschrift. Overleg over in te plannen of reeds aangeleverdeartikelen vindt grotendeels per e-mail plaats.< naar inhoudsopgave < terug 17 verder >


Jaarverslag 2010 2011Commissie Sociale BelangenMw. M. DijkstraDhr. J.J.M. KurstjensMw. E. LahiriMw. E. LiestingMw. M. Pospiech (voorzitter)Mw. J.A. SchoemakerMw. E.T.M. Wintjes (tot maart)De commissie heeft in het verslagjaar veelvuldig per e-mail gecorrespondeerd enis tweemaal bijeengekomen.CaoBij de onderhandelingen voor de cao’s voor de ziekenhuizen en de universitairemedische centra (UMC’s) zit een afvaardiging van de NVML in de voorbereidendecommissies van de Abvakabo (LAC).- LAC Ziekenhuizen: in het voorjaar is veel gesproken over het tot stand komen vaneen nieuwe cao. Dit leek een moeizaam proces te worden, toch kwam er – onverwachtsnel - eind april een akkoord tot stand dat de goedkeuring van alle partijenkreeg. Moeilijk onderhandelingspunt was de door werkgevers gestelde verhogingvan de leeftijd voor nachtdiensten. In de nieuwe cao is dit beperkt gebleven tot:• nachtdiensten in ORT tot en met 56 jaar (onveranderd sinds 2009);• bij BAC-diensten tot en met 57 jaar.In het jaargesprek moet de werkgever bij werknemers vanaf 50 jaar de nachtdienstenter sprake brengen. Verder worden de gezondheidseffecten van de nachtdienstmomenteel uitgebreid onderzocht.- LAC UMC’s: de totstandkoming van deze cao was een zaak van lange adem. Infebruari stelden werkgevers een aantal forse verslechteringen van het arbeidsvoorwaardenpakketvoor, waarna acties in alle acht UMC’s volgden. Dit had wel effect,maar het ‘laatste eindbod’ dat werkgevers in mei deden, was volgens de ledenachterbanvan Abvakabo onder de maat. Zij weigerden dan ook een handtekeningonder het akkoord te zetten. Omdat de andere vakbonden het cao-akkoord weltekenden, was het toch rechtsgeldig.Tijdens de zomervakantie bleek het niet-tekenen zoveel negatieve effecten tehebben – onder andere dat de Abvakabo-kaderleden van alle lokale overlegtafelsgeweerd zouden worden – dat een nieuwe ledenpeiling volgde. Hierna is beslotenom tóch te tekenen. De hoofdpunten van het cao-akkoord zijn te lezen op deNVML-website.Verder is in het verslagjaar veel gesproken en onderhandeld door de Abvakaboover een overgang naar het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze onderhandelingenzijn nog steeds niet afgerond.FWGIn 2011 heeft FWG onderzoek gedaan naar labfuncties. Het is de bedoeling datuitkomsten hiervan in 2012 bekend worden, maar deze zullen naar verwachtinggeen verschuivingen in de functie-indelingen te zien geven.Vragen van ledenSchriftelijke, telefonische en e-mailvragen van leden over de uitleg en interpretatievan de cao’s komen regelmatig binnen; dit handelt de commissie over het algemeenschriftelijk af, na consultatie van de commissieleden per e-mail. Onderwerpenwaren onder andere: contractverlenging, zorgverlof, verschoven diensten, ORT< naar inhoudsopgave < terug 18 verder >


Jaarverslag 2010 2011en borstvoeding, sluiting van het lab en urenvergoeding dienstreis.Verder is in de commissievergaderingen gesproken over uiteenlopende onderwerpenals: gelijke beloning voor mannen en vrouwen in de ziekenhuizen, functiebeschrijvingenen competenties, totstandkoming van een Analisten Adviesraad inenkele UMC’s en het stoppen van de spaarloonregeling.Werkgroep Hoofd Analisten Klinische ChemieMw. E.C. Liesting (voorzitter)Mw. C.J.T. van BeersDhr. R. GleijmDhr. A.J. van der Kolkvan oorsprong analist zijn. Men mag meewerkend leidinggevende zijn, maar datis niet noodzakelijk, wel is het van belang dat men rechtstreeks contact heeft metde werkvloer.DoelAangezien de WHAMM al langer bestaat was gebleken dat zo’n groep eenbijzondere meerwaarde heeft. Een netwerk van leidinggevenden en soortgelijkefuncties binnen de klinisch-chemische laboratoria is de plek om kennis te delen,ervaringen uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen.Daarnaast kan de WHAKC als platform dienen om input te leveren aan de NVMLop het gebied van nascholing, onderwijs, stages, kwaliteit etc.StartNaar aanleiding van een oproep door het bestuur van de NVML is op maandag 7maart, tijdens een lunchbijeenkomst van geïnteresseerde hoofdanalisten met hetbestuur van de NVML, de Werkgroep Hoofdanalisten Klinische Chemie (WHAKC)van start gegaan. Het idee van de WHAKC sprak deze kleine groep geïnteresseerdenerg aan en besloten werd voorbereidingen te gaan treffen voor een eerstebijeenkomst in december. Hiermee was ook het bestuur van de WHAKC gevormd.HoofdanalistenWat zijn hoofdanalisten? De term is eigenlijk verouderd. Een hoofdanalist heetleidinggevende, teamleider, operationeel manager of labmanager. Met al dezetermen is het moeilijk te bepalen wanneer men de juiste leidinggevende is omdeel te nemen aan de WHAKC. De WHAKC richt zich op de leidinggevenden dieDe NVML wil verbinden via netwerken< naar inhoudsopgave < terug 19 verder >


Jaarverslag 2010 2011BijeenkomstenDe bijeenkomsten van de WHAKC zijn besloten, uitsluitend toegankelijk voorleden. Deze leden geven ook de inhoud van de bijeenkomsten aan. De NVML zaldeze bijeenkomsten faciliteren. Zo heeft de NVML gedurende de zomermaandeneen telefonische campagne gevoerd om e-mailadressen te verzamelen voor deuitnodigingen van de eerste bijeenkomst.Op 8 december vond de eerste bijeenkomst plaats in de Eenhoorn te Amersfoort.Deze bijeenkomst stond in het teken van de opleiding van analisten waarbij detwee sprekers de discussie op gang brachten. Er werd gesproken over de in-serviceopleidingtot klinisch-chemisch analist, en het klinisch-chemisch laboratoriumonderwijs in verleden, heden en toekomst. Verslag hiervan is gedaan in de eersteAnalyse van 2012.ToekomstIn de eerste helft van 2012 zal er wederom een bijeenkomst gepland worden.Daarnaast zullen twee leden van het WHAKC-bestuur participeren in de organisatievan het 5e NVKC Symposium voor leidinggevende analisten dat plaatsvindttijdens het lustrumcongres van de NVKC.Werkgroep WHAMMDhr. K. van BelzenDhr. G. van DijkMw. M. Egbers (voorzitter)Mw. I. LindeDhr. D. LuijtDhr . H. VerbakelDhr. J. Vijfhuizen< naar inhoudsopgave < terug 20 verder >In het verslagjaar kwamen de leden van Werkgroep Hoofd Analisten Medische Microbiologie(WHAMM) op 24 mei en 22 november bijeen in De Eenhoorn te Amersfoort.Het bestuur wist voor beide dagen een afwisselend programma te verzorgen.Onderwerpen die dit jaar aan de orde kwamen waren:- BRMO- de bof- dossieropbouw en ontslagregeling in de gezondheidszorg- malaria-import- EHEC- kinkhoest- medewerkers tevredenheidsonderzoek- HPV en baarmoederhalskankerOok was er op beide bijeenkomsten ruim de tijd om over vakinhoudelijke en algemenelaboratorium aangelegenheden van gedachten te wisselen. Terugkijkendblijkt het dit jaar weer te zijn geslaagd om voor de deelnemers twee bijeenkomstente organiseren die zowel inhoudelijk als wat sfeer betreft op een hoog niveaustonden. Dank aan de sprekers die hun steentje hieraan bijgedragen hebben.Werkgroep WHAPADhr. B. Th. klein Brink (interim-voorzitter)Dhr. M.G.M. van BeersMw. D.J. HaagMw. J.E. van KesterenStartEind 2009 is een van de bestuursleden van de NVML gestart met de oprichtingvan de Werkgroep Hoofdanalisten Pathologie/cytologie (WHAPA). Door om-


Jaarverslag 2010 2011standigheden is dit vertraagd maar een opbouwende herstart is gemaakt op 6september 2011. Het feit dat enkele aanwezigen er ook in 2009 al waren laatzien dat er een behoefte bestaat aan een netwerk van leidinggevenden. De kleinegroep geïnteresseerden besloot voorbereidingen te gaan treffen voor een inventarisatiebinnen alle laboratoria. Hiermee was ook het interim-bestuur van deWHAPA gevormd.DoelDe WHAPA richt zich op de leidinggevenden die van oorsprong analist zijn. Menmag meewerkend leidinggevende zijn, maar dat is niet noodzakelijk, wel is hetvan belang dat men rechtstreeks contact heeft met de werkvloer. Een dergelijknetwerk heeft een bijzondere meerwaarde. Men kan ervaringen uitwisselen enkennis delen op het gebied van functiewaardering en indeling, arbo en veiligheiden dergelijke, maar elkaar ook op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.Daarnaast kan de WHAPA als platform dienen om input te leveren aan de NVMLop het gebied van nascholing, onderwijs, stages, kwaliteit etcetera.BijeenkomstenDe bijeenkomsten van de WHAPA zijn besloten, uitsluitend toegankelijk voorleden. Deze leden geven ook de inhoud van de bijeenkomsten aan. De NVML zaldeze bijeenkomsten faciliteren.Eind november is een inventariserende brief van het WHAPA-bestuur door deNVML verstuurd en zijn de antwoorden verzameld. Dankzij de vele positieve reactieszal een eerste bijeenkomst in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd.< naar inhoudsopgave < terug 21 verder >


Jaarverslag 2010 2011NVML-PrijzenZilveren VlamTijdens de Vakbeurs Techniek & Diagnostiek op 31 maart zijn de Zilveren Vlamvoor de beste MLO- en HLO-afstudeerder uitgereikt. De prijs, vernoemd naar éénvan de oprichtsters van de NVML, bestaat uit een oorkonde en een geldprijs.Sinds 2009 is het reglement van de Zilveren Vlam aangepast met als doel meerhbo- en mbo- opleidingsinstituten te verleiden tot het aanleveren van scripties vankandidaten. De tien ingezonden scripties zijn, conform het aangepaste reglement,eerst beoordeeld door een leesgroep. Deze droegen twee scripties voor zowel HLOals MLO ter beoordeling voor aan de jury.De jury ontving door deze aanpak kwalitatief zeer goede scripties, hetgeen de beoordelingniet eenvoudig heeft maakte. Het viel de jury op dat de scripties, zowelop MLO- als HLO-niveau, evolueren tot meer wetenschappelijk onderzoek en eenuitstraling hebben van wetenschappelijke artikelen.Bij het HLO werd Michelle Kip, afgestudeerd aan Saxion Hogeschool te Enschedein de richting biologie en medisch laboratoriumonderzoek, de winnaar. Haarverslag met de titel: ‘The mechanism of chondrocyte (de)differentiation- geneexpression profiling in dedifferentiating chondrocytes’ voldeed in ruime mate aande gestelde criteria voor de Zilveren Vlam. De uitleg van het ziektebeeld osteoarthritis,de diversiteit aan gebruikte technieken, resultaatverwerking en conclusiewaren verwerkt in een uitermate goed leesbaar en verzorgd verslag.Voor het MLO won Elise Roetman, afgestudeerd aan ROC Leiden in de richtingKlinische chemie en Hematologie, de prijs. Haar verslag met de titel: ‘Houdbaarheidvan bloed: Onderzoek naar de invloed van tijd op de door huisartsen aangevraagdebloedanalysis’ had een duidelijke vraagstelling die door literatuuronderzoekeerst was uitgewerkt voordat daadwerkelijk met metingen gestart werd.Het verslag was helder geschreven met duidelijke tabellen en een juiste conclusiewaar de betrokken ziekenhuizen mee vooruit kunnen.De beide dames ontvingen uit handen van de voorzitter van de jury, dhr. Vande Reijt, bloemen en de oorkonde. Dhr. Blaauw van sponsor Leica Microsystemsoverhandigde de geldprijs. Ook de stagebegeleiders van beide winnaars sprakenlovende woorden.Bij de prijsuitreiking van de Zilveren Vlam 2011, van links naar rechts: NVML-voorzitter MarianneEgbers, prijswinnaar MLO Elise Roetman , juryvoorzitter Jan van de Reijt, HLO-winnaar Michelle Kipen Robin Blaauw namens de sponsor van de prijs Leica Microystems.< naar inhoudsopgave < terug 22 verder >


Jaarverslag 2011Anna WichersprijsDe winnaars van de Anna Wichersprijs: dhr. R.H.A.M Vossen (eerste prijs), mw. S. Krom(derde prijs), mw. N.J. van Tooyen-van Vrouwerff (tweede prijs) en juryvoorzitter prof.dr. C.G.J. SweepTijdens het Congres ‘Allergiediagnostiek: van extract naar exact’ op 3 november,werd wederom de tweejaarlijkse Anna Wichersprijs uitgereikt.De Anna Wichersprijs is ingesteld in 1986 toen de vereniging haar 40-jarigbestaan vierde. Het is een prijs voor de drie beste artikelen, geschreven dooreen analist, in de twee voorgaande jaargangen van Analyse (in dit geval: over2009 en 2010). Anna Wichers was, omstreeks 1886, één van de eerste medischanalisten.De jury bestond dit jaar uit mw. N.A. de Weerdt-Binnekamp (Westfries Gasthuis,medische microbiologie), dhr. M. Rondhuis (TNO), mw. W. Ramaekers-Croes(UMC Utrecht, pathologie), mw. S. Groenendijk Meander MC, medische microbiologie).Voorzitter van de jury was prof. dr. C.G.J. Sweep (klinisch chemicus, UMCSt. Radboud Nijmegen) Hij las het juryrapport voor en reikte de oorkondes uit.Allereerst werd de derde prijs uitgereikt aan mw. S. Krom voor het artikel: ‘Deafvaldienst activeren bij polyglutamineziekten.’ (Analyse 2009-5). Uit het juryrapport:‘Zeer prettig leesbaar, door gebruik van een casus, duidelijke plaatjes en dekaders met nadere uitleg. Mooi opgezet artikel, duidelijk geschreven en wellichtweinig bekend onderwerp. Zeer verhelderend.’De tweede prijs was voor mw. N.J. van Trooyen-van Vrouwerff voor het artikel ‘Vijfjaar regionale kwaliteitskring semenanalyse: een evaluatie over het nut en effectvan een kwaliteitskring binnen de regio Utrecht’ (Analyse 2009-3). De jury vondhiervan: ‘Dit artikel maakt duidelijk wat kwaliteitsbeleid is. Samenwerken, samenverbeteren, van elkaar leren. Toepasbaar in vele disciplines. De probleemstelling isduidelijk, begrijpelijk geschreven, heldere opbouw, conclusie sluit goed aan bij hetdoel. Nuttig en leuk artikel.’Ten slotte ging de hoofdprijs naar dhr. R.H.A.M. Vossen vanwege het artikel ‘HighResolution Melting Analysis: een snelle en veelzijdige techniek binnen het DNAlab’(Analyse 2009-2). Het juryrapport meldt hierover: ‘Een goed overzicht, goedtoe te passen op laboratoria. Informatief en helder geschreven, deze methode isgoede toepasbaar in de praktijk, goede inleiding en goed gebruikgemaakt vanillustraties. Een duidelijk, strak artikel met duidelijke uitleg over een elegantetechniek in een sterk groeiend analysegebied.’De oorkondes behorende bij deze prijs werden uitgereikt door de juryvoorzitter.Daarna ontvingen de prijswinnaars ieder een geldprijs, uitgereikt door de heerT. de Poorter van Phadia (onderdeel van Thermofisher).< naar inhoudsopgave < terug 23 verder >


Jaarverslag 2011Sponsors en adverteerdersDat de NVML zoveel activiteiten kan ontwikkelen, is mede te danken aan bedrijven/instellingen die hieraan opvelerlei wijze bijdragen. Onze dank gaat dan ook uit naar:A. Menarini ValkenswaardBeckman Coulter Nederland WoerdenBecton DickinsonBredaBioRadVeenendaalCheckmark Labrecruitment GoudaClindia BeneluxAlmereEppendorf/ New Brunswick NijmegenEurodiagnosticaArnhem/NijmegenGreiner Bio OneBeerse, BelgiëHogeschool Arnhem Nijmegen Arnhem/NijmegenHemoCue Diagostics.WaalreHogeschool UtrechtUtrechtInstruchemieDelfzijlInstrumentation Laboratory BredaKiestra Lab Automation DrachtenLeica MicrosystemsRijswijkLab Career EventHilversumLucronGennepMinigrip NederlandLelystadMLSOlympus NederlandOrtho Clinical DiagnosticsOxoidPhadia ThermofisherPhilips Medical SystemsR-BiopharmRadiometer BeneluxRossmarkSanquinSarstedtSiemens Healthcare DiagnosticsSysmex NederlandTMIVSOVWR InternationalWaters chromatophyMenen, BelgiëBredaTilburgBadhoevedorpNieuwegeinEindhovenDarmstadt, DuitslandZoetermeerEdeAmsterdamEtten-LeurBredaEtten-LeurAmsterdamUtrechtAmsterdamEtten-Leur< naar inhoudsopgave < terug 24 verder >


Jaarverslag 2011Lijst met gebruikte afkortingenBACBBLBLSBMLBRMOCBOCCKLcaoCOLPCPDDASEHECEPBSEPDFNTFWGFuwavazHAMLOhboHLOHPVIFBLSIVFIVSBereikbaarheid-Aanwezigheid- en ConsignatiedienstenBeroeps Begeleidend LerenBiomedical Laboratory Scientist, ook wel BMS (BioMedical ScientistgenoemdBiologie en Medisch LaboratoriumonderzoekBijzonder Resistente Micro-OrganismenKwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBOStichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumondezoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg CCKL.collectieve arbeidsovereenkomstCluster Overleg Laboratorium en ProcesindustrieContinuing Professional DevelopmentDomein Applied ScienceEnterohemorragische Escherichia coliEuropean association for Professions in Biomedical ScienceEuropees Professioneel DossierFederatie van Nederlandse TrombosedienstenFunctie Waardering in de GezondheidszorgFunctie Waarderingssysteem VAZ (Vereniging Academische Ziekenhuizen)Hulp Aan Medische Laboratoria in Ontwikkelingslandenhoger beroepsonderwijsHoger Laboratorium OnderwijsHuman PapillomaVirusInternational Federation of Biomedical Laboratory Sciencein-vitrofertilisatieInteractive Voting System< naar inhoudsopgave < terug 25 verder >KLEM Vereniging voor Klinische EmbryologieLAC Leden Advies Commissie (van de AbvaKabo)LAL Landelijke Adviescommissie LaboratoriumtechniekLLP Lifelong Learning Programmembo middelbaar beroepsonderwijsMC Medisch CentrumMLO Middelbaar Laboratorium OnderwijsNVKC Nederlandse Vereniging voor Klinische ChemieNVVI Nederlandse Vereniging voor ImmunologieNVMM Nederlandse Vereniging voor Medische MicrobiologieNVVP Nederlandse Vereniging voor PathologieNVZ Nederlandse Vereniging van ZiekenhuizenNVZA Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis ApothekersORT OnregelmatigheidstoeslagPOCT Point Of Care TestingPMLF Kenniscentrum voor Procesindustrie, Milieutechniek,Laboratoriumtechniek en FotonicasectorenROC Regionaal Onderwijs CentrumSKKP Stichting Kwaliteitstoetsing Klinische PathologieSKML Stichting Kwaliteitsbewaking Medische LaboratoriumdiagnostiekSBB Stichting Beroepsonderwijs BedrijfUMC Universitair Medisch CentrumVKGN Vereniging Klinische Genetica NederlandVOG Verklaring Omtrent GedragWHAKC Werkgroep Hoofd Analisten Klinische ChemieWHAMM Werkgroep Hoofdanalisten Medische MicrobiologieWHAPA Werkgroep Hoofdanalisten Pathologie Anatomie


Jaarverslag 2010 2011Nederlandse Vereniging vanbioMedisch LaboratoriummedewerkersWilhelminapark 523581 NM UtrechtTel. 030 - 252 37 92Fax 030 - 254 18 14E-mail nvml@nvml.nlwww.nvml.nl< naar inhoudsopgave< terug 26

More magazines by this user
Similar magazines