Jaargang 46 Nummer 2 Maart 2002 - Kerk en Israël

kerkenisrael.nl

Jaargang 46 Nummer 2 Maart 2002 - Kerk en Israël

etekenis voor christenenna de opnamen van de gemeente zalplaatsvinden. Hij stelt terecht dat de inJoh. 19:37 aangehaalde profetie uitZach. 12 (“Zij zullen Hem zien, Die zedoorstoken hebben ”) reeds tijdensJezus’ sterven in vervulling ging ensindsdien alle eeuwen door in de levensvan Joden vervuld werd.Zo trof mij wel vaker het beheerste,nuchtere omgaan met de Bijbeltekst.Sprekend over Gods plan met Israëlkomt Van der Poll met de verhelderendevergelijking met een schilder, dieaan zijn schilderij werkt. Deze werktniet rechtlijnig mathematisch, zoals deaannemer vanaf een bouwtekening,maar schetsmatig en creatief; niet opruitjespapier maar op een wit doek, enhij is telkens met de details én met hetgrote geheel bezig. Gaandeweg wordtde betekenis van deze of gene penseelstreekop het doek voor een toeschouwersteeds duidelijker.Ik onderschrijf ten volle zijn visie op deuitleg van de profetieën, nl. dat we onsniet moeten laten beheersen door hetschema: eerst een bekering van het volken dan pas terugkeer naar het land ofandersom, maar dat we beide dingenzien gebeuren en zo het brede perspectiefdat de profeten bieden moeten aanhouden.Dat de Messiasbelijdende Joden ookeen storend element zijn in de toenemendedialoog tussen Kerk enSynagoge komt eveneens ter sprake. Zijwillen namelijk het getuigenis datJezus de Messias ook voor de Jodennodig is tot hun behoud, niet ondertafel houden.In het derde deel komen de theologischevragen expliciet aan de orde, zoalsdie tijdens de historische beschrijvingook al werden aangeroerd. Daarbij wordenthema’s besproken als de betekenisvan de Messias voor alle Joden (nl. delijdende Zoon van Jozef en de koninklijkeZoon van David), de verhoudingtussen het volk en de gemeente en dietussen de oudtestamentische wetten enhet evangelie. Tenslotte ook de landbelofte.Over al deze thema’s wordt verschillendgedacht. Een eigen, algemeenerkende Messiaanse theologie is nog inopkomst. Zelf probeert Van der Poll ineen zelfstandige gemeente gestalte tegeven aan de verbondenheid met Israël.Hij vraagt of we als kerk bereid zijnonze Joodse broeders en zusters een“thuisgevoel” te geven. Zo pleit hij voorhet vieren van de Joodse feestdagen opde bijbelse tijd, maar erkent tegelijkertijd:Wie ben ik, dat ik kerkgenootschappentot het bijstellen van het kerkelijkjaar zou kunnen bewegen?Dit boek verschijnt, zoals in eennaschrift wordt gezegd, als voorproefvan de uitkomst van een studie die hijverricht aan de EvangelischeTheologische Faculteit te Vaux-sur-Seine. We kunnen dus meer van deschrijver verwachten. Voorlopig voerthij op integere, sympathieke wijze hetpleit voor meer begrip voor en bereidheidtot luisteren naar deze broeders enzusters in Jezus Christus van het volkwaarmee God Zijn verbond nooit heeftopgezegd.15

More magazines by this user
Similar magazines