06_Kijk op de Wijk, juni 2011.pdf - de Valuwe

devaluwe.nl

06_Kijk op de Wijk, juni 2011.pdf - de Valuwe

Juni 2011 • nummer 2 • devaluwe.nlKijk op de wijkWijkblad/nieuwsbrief revitalisering de ValuweFoto: Fatma SahintürkNieuwsbrief revitaliseringNieuws vanuit Mooiland MaaslandVoortgang fase 2 revitalisering de ValuweVierlanderdreef: nieuw speelterrein zonder overlast ! ?Buurtbudgetten – Tweede ronde!


2 Kijk op de wijkInhoudHallo Valuwe! 2In de huiskamer van…. 3Bouw- en speeldagen 3Hart voor de Valuwe 4Scouting 4Nieuws van Spring 5Uitreiking lintje 5Nieuwsbrief 6 t/m 8’t Startblok 9Turkse cultuurdag 9De Regenboog 10Jubileum in Cuijk 11Bouw- en speeldagen 12LET OP!Wijkwinkel “Het Kompas” isvoortaan op vrijdagmiddaggesloten: dit betreft eenvoorlopige oplossing i.v.m.personeelsgebrek.Voor de overige openingstijdenverwijzen wij u naar de Kijk op deWijk van maart 2011 / nummer 1.Hallo Valuwe,Wat is het fijn om te zien dat de wijk weer volop in beweging is! Er wordt drukgebouwd aan de Looiersgaarde, de kringloopwinkel is een groot succes, hetgebouw van scouting Cuijk schiet uit de grond en ondanks de droogte komtook het gras al op waar eens de stomerij stond.Niet alleen de wijk zelf beweegt: ook de bewoners komen in actie. Door denieuwe ronde buurtbudgetten schieten ook nieuwe ideeën als paddestoelenuit de grond, misschien ook bij u. Misschien heeft u, samen metbuurtbewoners, het plan om een tijdelijke jeu des boules baan te realiserenen onderhouden op de grond waar de stomerij heeft gestaan, een leuk ideeom samen met uw buren de straat op te knappen of te verfraaien of wilt ueen open-woonkamerdag in uw straat organiseren om buren dichter bijelkaar te brengen…. Gewoon indienen die plannen! Informatie hierover vindtu verderop in deze Kijk op de wijk. En vergeet niet: niet geschoten is altijdmis!En over “niet mis” gesproken:Natuurlijk wil ik ook nog even met trots vermelden dat tijdens de afgelopenlintjesregen de Valuwe niet droog is gebleven. Mevrouw van der Steeg-Kempen en Henk van Elst, secretaris van onze wijkraad, hebben uit dehanden van burgemeester Hillenaar een koninklijke onderscheiding mogenontvangen. Uiteraard feliciteren we beiden met hun zeer verdiendebenoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.Ondertussen is er binnen het bestuur van de wijkraad ook een wisselinggeweest: Albert Derks, lid van de wijkraad vanaf het prille begin in 1996 enpenningmeester sinds 2000, heeft zijn taken neergelegd en is alspenningmeester opgevolgd door Ferry Ooms. Albert is in al de jaren dat hijactief geweest is voor de wijkraad, een enorme steun geweest en heeft metzijn relativeringsvermogen veel olifanten terug kunnen brengen tot deproportie van een mug. Wij wensen hem veel plezier en hopen dat hij metvolle teugen van zijn zeer verdiende “pensioen” van de wijkraad geniet.Wij wensen Ferry Ooms veel succes met zijn nieuwe functie en bedankenAlbert voor alle inzet in de afgelopen jaren!Vriendelijke groeten,Hilly van Nispen.voorzitter wijkraad de ValuweKringloopwinkel25 juni is de officiële opening van de kringloopwinkel!ColofonRedactie: Nathalie Berkhout en Luciënne TangNieuwsbrief revitalisering: Marius van den ElzenRedactieadres: Valuwe 9, 5431 AV Cuijk. Telefoon: (0485) 350427; fax: (0485) 350436Kopij inleveren in de brievenbus of aan de balie van wijkwinkel Het Kompas of via e-mail: kijkopdewijk@devaluwe.nlKopij inleveren: uiterlijk woensdag 31 augustus 2011


IN DE HUISKAMER VAN CASPER ROELOFSKijk op de wijk 3Vandaag heb ik een afspraak voor een gesprek metCasper Roelofs. Al snel zitten we in de gezellige serreaan een kopje koffie en raken aan de praat.Casper is een geboren en getogen Valuwer. Hij woontnu maar een paar honderd meter van het ouderlijk huiswaar hij opgroeide. Hij is geboren in 1975.Gelukkig leven zijn beide ouders nog en hij heeft eenoudere zus. De Valuwe is zijn huis en zijn thuis en hijheeft nooit ook maar enige behoefte gehad om ergensanders te gaan wonen.De basisschool deed hij ook in de Valuwe en hij hadzelfs niet de geringste kans om daar te laat te komenwant hij woonde tegenover de school. Na de basisschoolging hij naar de LTS, ook in de Valuwe. Nu isdat het VMBO aan de Robijnlaan geworden. Na dezeschool afgemaakt te hebben ging hij voor het eerstbuiten de Valuwe naar school, naar de streekschool inNijmegen (nu ROC). Hij heeft daar gekozen voor derichting installatietechniek en werkte vier dagen enging 1 dag per week naar school. Deze opleidingduurde twee jaar.Hij werkte bij het loodgieterbedrijf Lely en leerde daarhet hele vak. Dat was alles wat te maken heeft met hetloodgieterbedrijf, maar ook alle installatietechniekenNa die twee jaar, hij was toen net 16 jaar, ging hijfulltime werken en nog twee jaar naar de avondschoolom nog meer vakkennis op te doen.Momenteel doet Casper ander werk.De uitzendbureaus hadden hem niet veel werk tebieden en dus is hij voor zichzelf begonnen met werkaan huis. Hij heeft van zijn hobby zijn beroep kunnenmaken. Wat is er mooier?Altijd heeft hij veel interesses gehad in tweewielers.Dat wil zeggen, een van zijn echte hobby’s isOld Timer brommers: ze helemaal opknappen enrijklaar maken en er dan natuurlijk ook mee gaanrijden. Maar hij repareert ook fietsen, gewone fietsen,geen oldtimers. Maar ach, als die er eens een tussenzou zitten, denk ik dat hij daar zeker ook met veelplezier aan zal werken.Dit is niet zijn enige hobby. Hij is een veelzijdig man.Vissen op zalm en forel is een andere grote liefhebberijvan hem. Hij zei: we vissen, en ik vroeg hem: wie zijnwe? Nou, mijn vriendin vist ook. We gaan samen enwe gaan naar speciale visplaatsen waar je specifiek opzalm of forel kunt vissen.Binnenkort vertrekken we weer voor een kleine weeknaar Denemarken waar prachtige meren zijn waar jegeweldig kunt vissen. We verblijven daar op een soortcamping waar we veel andere sportvissers ontmoeten.De sfeer onderling is daar geweldig. Iedereen leeft metiedereen mee, men geniet en gunt het ook als eenander een grote vis vangt. Het is daar echt heel ontspannend.Als je bijv. een rondje om het meer maaktof je gaat een middag weg, geen enkel probleem.Je hoeft niet eens al je spullen achter slot en grendelte zetten. Het is er allemaal gewoon nog als je terugkomt.Maar weer thuis heeft hij ook nog andere bezighedenwaar hij echt van houdt.Hij heeft een moestuin en dat komt heel goed van paswant Casper houdt ook van lekker koken en lekkereten. Hij heeft als buren in de straat mensen van diversenationaliteiten. Komt dat even mooi uit. Van zijnoverbuurvrouw leert hij Surinaams koken. En hij volgtop dit moment een kookcursus waar hij ook de keukenleert van 4 andere nationaliteiten. Hij vindt dat echtheel leuk en vooral lekker. Hij heeft in de straat nogmeer buren van weer andere nationaliteiten en wieweet kan hij straks nog meer gerechten uit anderelanden leren koken.Zoals in het begin van ons gesprek al duidelijk was;Casper heeft het in de Valuwe heel goed naar zijn zin.Hij vindt het heel jammer, net als heel veel mensen inde Valuwe, dat een goede supermarkt zo lang op zichlaat wachten. Maar de plannen voor de Valuwe vindthij positief en hij hoopt dat ze ook allemaal op zo kortmogelijke termijn uitgevoerd gaan worden.Casper, ik vond het leuk om kennis met jou en jevriendin te maken. Dank je wel.Rieky PijpersDe Bouw en Speeldagen komen er aan!Voor alle kinderen van de Valuwe komen er ook ditjaar weer bouw- en speeldagen. De bouwdagen zullenplaatsvinden op 18 en 19 augustus en natuurlijk weerop het grasveld bij het Merletcollege aan de Robijnlaan.Want ook dit jaar mogen we weer gebruik makenvan de faciliteiten van het Merletcollege. Waarvoorweer onze hartelijke dank. Dus ben jij woonachtig in deValuwe en tussen de 7 en 12 jaar oud, meld je danaan bij: Alfons Gosselink, Robijnlaan 57, of Moniquevan Duijnhoven, Robijnlaan 49. Voor deelname vragenwe een kleine vergoeding van 4 euro. Hiervoor krijg jeook een hapje en drankje tijdens de bouwdagen. Verderzijn we natuurlijk ook dit jaar weer op zoek naarenthousiaste en handige vaders, moeders, opa’s enoma’s of andere bekenden om de bouwdagen goed enveilig te laten verlopen.Dus ken je een handig iemand, laat het ons weten enmeld hem of haar aan als vrijwilliger, dan maken we ermet z’n allen weer 2 leuke dagen van.Dus tot 18 en 19 augustus .Alfons Gosselink & Monique van Duijnhoven


4 Kijk op de wijkHART VOOR DE VALUWEIn het kader van het project sociale vernieuwingwaarbij door de gemeente een subsidie verstrekt wordtaan dorps- en wijkraden om sociaalvernieuwende projecten te kunnen bekostigen, heeftwijkraad de Valuwe ervoor gekozen om hetvoorgestelde project van de AED-projectgroep testeunen.Het doel van het project “hart voor de Valuwe” is omonze wijk hart-veilig te maken door voldoende AED’sen bewoners die deze kunnen bedienen in de wijk.Een AED (automatische externe defibrillator) wordtgebruikt bij een hartstilstand.Het is een sprekend apparaat, het zegt precies wat ermoet gebeuren. Als u weet hoe u met een AED omkunt gaan, kunt u levens redden.Hoe we dit doel gaan halen?In onze wijk zijn zeker 5 AED’s aanwezig.Van deze 5 is er geen enkele die 24 uur ter beschikkingstaat. Dat is geen goede zaak want iedereen weetdat bij een hartstilstand iedere seconde telt!Er wordt binnenkort een AED-kast buiten wijkwinkelHet Kompas geplaatst, waar de AED van de wijkraadin geplaatst gaat worden. De kast wordt aangeslotenbij AED-alert waardoor hij door middel van een smsdoor de meldkamer op afstand te openen is zodra erzich een hartstilstand in de buurt voordoet. Op dezemanier is de AED 24 uur per dag beschikbaar voorhulpverleners die bevoegd zijn het apparaat tegebruiken.Ook zullen andere instanties die een AED hebben(scholen, verenigingen, enz.) gevraagd worden omeen AED-kast op te hangen, zodat hun AED ook buitenopeningstijden te gebruiken is.Een dergelijke kast is overigens erg kostbaar: laten wijer dan ook met zijn allen voor zorgen dat dezeonbeschadigd blijft hangen, zodat voor iedereen die temaken krijgt met een hartstilstand de AED werkelijkgebruikt kan worden.Buiten de aanschaf van een AED-kast gaan we ookhet volgen van een AED-cursus door wijkbewonersstimuleren. Deze zal begin november van start gaan.Meer informatie hierover volgt in ons volgendewijkblad.Wie zijn de leden van de AED-projectgroep?- Henk Lamers, wijkbewoner van de Valuwe, die alheel wat jaartjes zijn EHBO-, reanimatie- en AEDdiplomaop zak heeft. Hij ergerde zich heel erg aanhet feit dat er voldoende AED’s in de wijk zijn, maardat ze buiten openingstijden niet te gebruiken zijn.- Loek Looije, wijkbewoner en AED-instructeur, diezich graag inzet om meer wijkbewoners met deAED om te leren gaan.- Hans Klomp, wijkraadslid en vanaf de aanschaf vande AED al nauw betrokken.- Lisette Willems, sinds kort wijkraadslid en vrijwelmeteen enthousiast lid van deze projectgroep.Vanuit de wijkraad helpt Hilly van Nispen mee om deprojectgroep op te starten.Meer nieuws over dit project en de cursussen vindt uin de volgende Kijk op de Wijk. Meer informatie overhet AED-alert vindt u op www.aedalert.nl.Scouting komt naar de Valuwe!Zoals jullie misschien al hebben gezien, wordt er hardgewerkt op de Galberg. Naast de kinderboerderij is erruimte gemaakt voor Scouting Cuijk.De Scouting is heel blij met deze nieuwe locatie inde Valuwe. Een heel nieuw pand en het feit dat ze nudicht bij de Kraaijenbergse Plassen zitten is heelgunstig voor de watertak van de scouting.Met hun komst brengt Scouting Cuijk een positieveimpuls aan de jongeren in de Valuwe.Met ongeveer 130 leden en 50vrijwilligers is Scouting Cuijk degrootste scoutingclub in de regioZuid Oost Nederland.Wereldwijd zijn er zelfs 32 miljoenjongens en meisjes lid vanscouting!Wil je weten wat Scouting Cuijk zoal te bieden heeft?Surf dan even naar de site via:www.scoutingcuijk.nll


Kijk op de wijk 5Nieuws van kindcentrum de KukelOpknapbeurtDe afgelopen weken hebben bij kindcentrum de Kukel van Spring Kinderopvang onderandere in het teken gestaan van een grote opknapbeurt. Zo is het pand voorzien vaneen volledig nieuw dak. Ook zijn alle ruimtes opnieuw geschilderd en heeft iederegroep zijn eigen kleur gekregen. Dankzij de flexibele en professionele inzet van allebetrokkenen hebben de kinderen er weinig van gemerkt en konden ze ongestoord spelen. Gelukkig zijn de werkzaamhedenachter de rug en kunnen we met z'n allen genieten van ons "nieuwe" pand.OpendeurenbeleidNa de zomervakantie gaan we weeractief aan de slag met het opendeurenbeleid.Dat betekent dat we het contact tussenkinderen uit verschillende groepenen verschillende leeftijden stimuleren. Dit heeft meerdere voordelen. Behalvedat kinderen zo meer keuze en variatie hebben in activiteiten, is het ook goedvoor de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. Denk aan samenwerken envriendjes maken met kinderen uit andere groepen. Ook kunnen ze hun broertjeof zusje makkelijker opzoeken. Bovendien worden alle ruimtes zo optimaal benut(met in de ene ruimte een mooie poppenhoek, in de andere een verkleedhoek,enzovoort). Qua thema’s sluiten we aan bij peuterspeelzaal Vlinder en Zeppelinen basisschool 't Startblok.Nieuwe tijden peuterspeelzalen Vlinder - ZeppelinDe peuterspeelzaaltijden van Vlinder en Zeppelin zijn aangepast na de meivakantie.Hierdoor duren de ochtend- en de middagdelen allebei 2,5 uur en kunnen wijde kinderen een betere dagindeling bieden. De openingstijden zijn nu ‘s ochtendsvan 8.45 tot 11.15 uur en ‘s middags van 13.15 tot 15.45 uur.Uitreiking lintje aan Henk van Elst, secretaris wijkraad de ValuweToen we begonnen met de aanvraag van een koninklijke onderscheiding voor Henk, wisten weniet wat voor een karwei we op ons namen; het hemd werd ons van het lijf gevraagd. En, uvoelt hem al aankomen, op veel van deze vragen wist alleen de secretaris van de wijkraad hetantwoord; deze secretaris was natuurlijk Henk zelf…..Er moest dus heel omzichtig te werk gegaan worden. Uiteindelijk is het met behulp van velebronnen, waaronder Maria, de vrouw van Henk, en niet in de laatste plaats de onwetende Henkzelf, gelukt om aan het merendeel van deze informatie te komen.Sommige vragen bleven echter over; hierop was geen simpel antwoord mogelijk en was hetnodige denkwerk vereist. Vooral de vraag “Hoe omschrijf je Henk en zijn werkzaamheden?”was een hele lastige. Het eerste dat voor mijn geestesoog verschijnt als ik aan een werkende Henk denk, zijn de gebroedersEd en Willem Bever van de Fabeltjeskrant zijn. Altijd druk in de weer met allerlei tangen, zagen, hamers en dergelijke: en altijdonderweg om de andere dieren van het grote beestenbos te helpen. Op welke van de twee gebroeders bever Henk hetmeest lijkt, is een moeilijke vraag. Ik zou zeggen: Ed en Willem samen. Maar vul dat maar eens in op een formulier waarvanje niet helemaal zeker weet of het misschien zelfs wel door de koningin zelf gelezen zou worden….Dat heb ik dus maar niet gedaan. En ook zal ik nu niet uitweiden over de indrukwekkende staat van dienst van Henk bij onzewijkraad en de wijkwinkel. Zonder zijn overweldigende cv had hij op 29 april j.l. namelijk geen onderscheiding kunnen krijgen.Waar ik wel nog even aandacht aan wil schenken, is de bereidheid van Henk om zonder twijfel, geheel vrijblijvend iedereenin zijn omgeving te helpen. Het maakt niet uit waarmee: foto’s maken, elektraklussen, draadloos internet aanleggen……Henkdraait er zijn hand niet voor om.Grote kans dat Henk, als je hem tegenkomt, a) bezig is met een klusje, b) onderweg is naar een klusje of c) door jou gevraagdgaat worden voor een klusje.Voor deze bereidheid om altijd iemand bij te staan, het niet kunnen laten om anderen uit debrand te helpen en om de vanzelfsprekendheid waarmee Henk dit alles doet, heeft hij dezeonderscheiding verdiend!Henk, namens de wijkraad en ik denk ook namens alle lezers van Kijk op de wijk bij wie jij telefoonaansluitingen,stoppenkasten, buitenverlichting, netwerkverbindingen en Joost mag wetenwat nog meer aangelegd hebt: Bedankt!


6 Kijk op de wijkNieuws vanuit Mooiland Maasland•In deze rubriek leest u voortaan nieuws vanuit Mooiland Maasland. •Start bouw fase 1 gevierdOp donderdag, 31 maart, is de start van de bouw fase 1 vanDe Valuwe feestelijk gevierd. Medio maart begon MooilandMaasland met de bouw van 36 sociale huurappartementenaan de Looiersgaarde. Een belangrijke stap om De Valuwevoor de toekomst vorm te geven.Tijdens de feestelijke middag, na enkele speeches en delancering van de vernieuwde website www.devaluwe.nl,onthulden kinderen van de basisschool 't Startblok prachtigekunstwerken aan de meterslange bouwhekken.Nieuwsbrief Revitaliseringten. Vóór de zomer wordt bepaald wie de woningen krijgttoegewezen. De verwachte oplevering van de appartementenstaat kort voor de zomer in 2012 gepland.• Mooiland Maasland verwacht eind dit jaar te starten met debouw van de tien eengezinswoningen die horen bij fase 1.Dit zijn huurwoningen. De geplande twee koopwoningenaan de Goudenrijderstede worden voorlopig niet gebouwd.• Fase 2a van de revitalisering van De Valuwe omvat de gesloopteflat aan de Valuwe en de acht woningen aan deGoudenrijderstede achter deze flat. Deze acht woningenworden gesloopt; daarmee wordt het plan dus uitgebreid.Daarom gaan we het plan verder ontwikkelen met dezelocatie erbij. De bedoeling is dat er een appartementengebouwwordt gerealiseerd met een medisch cluster op debegane grond en appartementen erboven. Ook komen erin het nieuwe plan eengezinswoningen.• Dit jaar wordt gewerkt aan een ontwerp en plan van aanpakom het winkelcentrum van De Valuwe en de woningenerboven te renoveren.• Begin dit jaar hebben de bewoners aan de Rembrandtstraat,met hun achtertuin aan de Frans Halsstraat, nieuweschuttingen gekregen. Zo is het straatbeeld van die achterkantoveral hetzelfde geworden en ziet het er verzorgd uit.De schuurtjes zijn inmiddels ook geschilderd. Zo is hetweer een mooi geheel geworden.Kinderen onthullen hun kunstwerken duidelijk met veel genoegenDirecteur van Mooiland Maasland, Mirjam Kräwinkel, projectwethoudervan de gemeente Cuijk, Gerard Stoffels, en voorzittervan de wijkraad De Valuwe, Hilly van Nispen, verrichttensymbolisch een handmatige boorhandeling. Vrijdag, 1 april, isnamelijk officieel het mechanisch boren gestart. Het was eenfeestelijk moment om bij de start van fase 1 stil te staan. Ookwijkbewoners waren uitgenodigd en namen een kijkje. Samenwerd het glas geheven op een voorspoedige bouw.Inloopmiddag woensdag 29 juniWij krijgen regelmatig vragen van bewoners van fase 3 en 4over de verwachte sloopdatum van hun woning. Het is begrijpelijkdat eenieder dat wil weten: want heeft het nog zin omzaken in de woning te vervangen, zoals vloerbedekking engordijnen? We begrijpen dat onduidelijkheid daarover lastig is.Een grootschalig herstructureringsplan als De Valuwe is ingewikkelden neemt veel tijd in beslag. Er zijn verschillende partijenbij betrokken, verschillende belangen en ook de economischerecessie heeft invloed op dit proces. Daarom is het belangrijkde invulling van fase 3 en 4 nog eens kritisch te bekijken.De afgelopen periode hebben we het vizier vooral gerichtop het opstarten van fase 1, de (herziene) planontwikkelingvoor fase 2, de komst van de supermarkt en de renovatie vanhet winkelcentrum. Uiteraard streven we ernaar betreffendebewoners zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.Heeft u vragen over de revitaliseringplannen? Kom dan langsop woensdag, 29 juni, tussen 15.00 en 16.30 uur in wijkwinkelHet Kompas. Betty Vissers, woonconsulent, zal dan aanwezigzijn om uw vragen te beantwoorden. Als blijkt dat er behoefteaan is, zal Mooiland Maasland vaker inloopmiddagen en/of –avonden gaan organiseren. Daarnaast zijn er de gebruikelijkespreekuren op maandag- en woensdagochtend, van 10.00 uur- 11.00 uur, in het gebouw van Radius aan de Graafschap(tegenover zwembad de Kwel).Vlnr: Hilly van Nispen, Gerard Stoffels, Mirjam KräwinkelOverig nieuws• De termijn om te reageren op de 36 appartementen die nugebouwd worden aan de Looiersgaarde is inmiddels geslo-Vragen?Heeft u vragen over deze rubriek van Mooiland Maasland?Bel of mail dan naar Betty Vissers, woonconsulent vanMooiland Maasland, via tel. (0486) 439 900 of e-mailinfo@mooilandmaasland.nl t.a.v. Betty Vissers.


Kijk op de wijk 7Voortgang fase 2 revitalisering de ValuweNieuwsbrief RevitaliseringMeer nieuws over fase 2, een fase die uit 3 delen bestaat:• Fase 2a: het terrein van de gesloopte flat en de daarachterliggende 8 woningen aan de Goudenrijderstede.• Fase 2b: het Valuweplein met de winkels en apotheek.• Fase 2c: de kerk en de pastorie t.b.v. de wozoco.Fase 2aDe concrete activiteiten die nu voor deze fase gaande zijn:• Architect Bukman is in opdracht van Mooiland Maaslandbezig het te bouwen appartementencomplex en de woningente ontwerpen. Hij heeft de eerste versie gepresenteerdin de klankbordgroep voor fase 2 (zie verderop).• Met de huisartsen en de apotheek worden al geruime tijdgesprekken gevoerd over de invulling van het medischcluster dat op de pagina hiernaast al genoemd wordt.• Verder is het bestemmingsplan voor fase 2a reeds ter inzagegelegd.Fase 2bConcreet gaat het hier om:• De komst van Lidl: duidelijk met stip de hoofdmoot vanfase 2(b). De architect van Lidl heeft een eerste schets vande nieuwe supermarkt gemaakt.• De gemeente is ver gevorderd met de verwerving van deapotheek: een deel van de apotheek moet wijken voor deuitbreiding van de supermarkt.• Het bestemmingsplan voor fase 2b gaat naar verwachtingdeze zomer in procedure.Informatie over beide bestemmingsplannen (2a en 2b) bij:Kees Peters, medewerker van de gemeente.Openbare ruimte fase 2Vanwege de komst van de Lidl moet het bestaande stedenbouwkundigplan fors gewijzigd worden: er moet m.n. een flinkparkeerterrein komen voor de supermarkt. De stedenbouwkundigeis ver gevorderd met een heel nieuw inrichtingsplanvan de openbare ruimte.Klankbordgroep fase 2De mensen in de Valuwe zijn nauw bij de ontwikkelingen betrokken.Zoals gebruikelijk, is een klankbordgroep ingesteld;via deze krant is elke bewoner hiervoor uitgenodigd.Vanwege het grote belang van fase 2 voor de hele wijk is heteen breed samengestelde groep geworden:- Hamid Chamlal, bewoner boven supermarkt/wijkdeel 6;- Claar van Duijnhoven, wijkdeel 2 – ook namens ouderen;- Henk Ermers, namens Pantein;- Jos Geboers, kapper (ondernemer);- Gou Jiang Yau, Chinees (ondernemer);- M. Gúrpinar, Turks café naast de kapper (ondernemer);- Peter Hendriks, wijkmeester;- Paulien Hijl, wijkdeel 3;- Maurice Janssen, apotheek (ondernemer),mede namensde huisartsen;- Mustafa Kalin, wijkdeel 10 – ook namens de huurders;- Marleen Meijer, wijkdeel 9;- Hilly van Nispen, voorzitter wijkraad;- Hennie Pas, wijkdeel 6;- Marga Peters, wijkdeel 6;- Nico de Ronde, wijkdeel 6;- Zeki Sahintürk, bewoner boven supermarkt/wijkdeel 6;- Theo Schetters, namens kerkbestuur;- Trees Simons, wijkdeel 1;- Karin Werts, namens Radius;- Marcel Zwartjes, namens gehandicapten (voorlopig).De eerste bijeenkomst van de groep was op 30 maart j.l. metals onderwerpen: uitleg over de komst van Lidl, vaststellingvan het reglement van de klankbordgroep en de eerste versievan het appartementengebouw uit fase 2a. Volgende weekwoensdag, 29 juni, vindt de tweede bijeenkomst plaats metalle hierboven aangeduide ontwikkelingen op de agenda.WijkbijeenkomstDe klankbordgroep pleitte voor een nieuwe wijkbijeenkomst:om ook de wijkbewoners te informeren en te horen. Dat gaatzeker gebeuren! Hou de volgende wijkkrant in de gaten.Vierlanderdreef: een fraai nieuw speelterrein zonder overlast ! ?Op 17 maart j.l vond een geslaagde bijeenkomst plaatsmet gebruikers en aanwonenden over het speelterreinin de Vierlanderdreef. Al jaren wordt dit terrein druk gebruiktom te spelen, maar even zo veel jaren heeft hetook veel overlast veroorzaakt voor de mensen die aanhet terrein wonen. Hoe dit op te lossen?De gemeente heeft in het kader van het speelplekkenplanbijna € 60.000,- beschikbaar gesteld om dit speelterreinnog dit jaar aan te pakken. Op basis van al watop 17 maart naar voren werd gebracht, is een prachtigontwerp voor een helemaal nieuw ingericht terrein totstand gekomen: met veel verschillende mogelijkhedenvoor diverse leeftijdgroepen.MAAR…intussen is ook glashelder geworden hoe grootde overlast voor de aanwonenden is. Een probleem datniet zomaar even opgelost is, maar dat wel opgelostmoet zijn, voordat het nieuwe speelterrein een feit is!Een lastige klus. We houden u op de hoogte.


8 Kijk op de wijkRuim een maand geleden hebt u een speciale uitgave vande wijkkrant ontvangen, helemaal gewijd aan de nieuweronde met buurtbudgetten. Veel wijkbewoners deden afgelopenjaren in de eerste, succesvolle ronde hun voordeelmee: met een buurtbudget hun initiatief realiseren.En nu een nieuwe ronde. Dus zorg dat je er deze keer ookbij bent. U kunt nu een voorstel indienen; zie aan het eindvan onderstaand artikel. In dit artikel het positieve verhaalvan iemand die met succes aan de eerste ronde meedeed.Ter informatie en inspiratie.Om het geheugen even op te frissen: wat heeft de eersteronde van de buurtbudgetten betekend voor wijkdeel 1?Enkele bewoners van de Rietdekkersdreef hebben zich ingezetvoor het veiliger maken van de speelplaats in hun straat.Dit is gerealiseerd door het plaatsen van een hek rondom despeelplaats.Nieuwsbrief RevitaliseringBUURTBUDGETTEN – TWEEDE RONDE!Andere bewoners hebben zich ingezet voor bloembakken aande lantaarnpalen in het hele wijkdeel. Aanzet hiervoor was dereconstructie die gepland was in dit wijkdeel. De opgeknaptestraten zouden nog beter tot hun recht komen met een fleurigbloemetje.Het samenwerken en verbeteren van de buurt heeft tot gevolggehad, dat de bewoners zich nu meer persoonlijk betrokkenvoelen bij hun buurt en straat. De inzet van de eigen energiein de eigen straat geeft ook energie om het zo mooi, gezelligen veilig te houden als het nu is. Hiermee blijkt dus wel, datbewoners de leefbaarheid van hun straat/buurt/wijk zelf in dehand hebben.De samenwerking leidde ook tot een gezamenlijke barbecue.Ook hierdoor zijn meer contacten ontstaan. Deze contactenhebben hun nut o.a. bewezen in probleemsituaties. Door bekendte zijn met elkaar, wordt nu makkelijker contact opgenomenom bijv. problemen bespreekbaar te maken.Door deze twee projecten is enerzijds gewerkt aan het realiserenvan wensen van diverse bewoners van ons wijkdeel enanderzijds aan de leefbaarheid van ons wijkdeel. Misschien inde ene straat wat meer dan in een andere straat.Maar.............daar kan nu verandering in komen. Tot 11 julikan elke bewoner zijn/haar wens ter verbetering van de leefbaarheidin zijn/haar straat/buurt/wijk indienen. Maar eigeninzet om die wens te realiseren is bepalend.Indienen van een voorstel voor buurtbudgettenVoor het indienen van een voorstel kun je:- een eenvoudig formulier ophalen in wijkwinkel Het Kompas- het formulier downloaden van www.devaluwe.nl- bellen/mailen voor informatie of hulp naar‣ Peter Hendriks: 06-20498913 / wijkmeester@hetnet.nl of‣ Marius van den Elzen: 06-21852422 /mariusvdelzen@hetnet.nlVanuit mijn eigen positieve ervaringen roep ik medebewonersgraag op deze unieke kans aan te grijpen en zich te meldenom zijn/haar wens te gaan realiseren en daarmee een positiefaandeel te leveren aan de leefbaarheid van de eigen buurt.LEVER EEN ACTIEVE BIJDRAGE AAN DE LEEFBAARHEIDIN UW EIGEN STRAAT, BUURT OF UW HELE WIJKEN DIEN EEN VOORSTEL IN VOOR EEN BUURTBUDGET.Maaike SchuitVOORSTELLEN INDIENEN UITERLIJK 11 JULI A.S.


Kijk op de wijk 9Project “zorgen voor dieren” op ‘t StartblokIn een vorige editie van “Kijk op de wijk” hebben we u geïnformeerd over de projecten Jeelo die op ’t Startblok uitgevoerdworden. Eerder dit jaar stond “omgaan met elkaar“ centraal. De afgelopen 6 weken ging het over het “verzorgenvan dieren”. Het project bestaat uit 3 pijlers:1. Samen leven de kinderen leggen contact met de omgeving van de school in het kader van dit project. U heeftdit misschien gemerkt doordat kinderen aan u gevraagd hebben of ze uw huisdier mochten verzorgen voor eenaantal dagen. Met een “samenwerkingscontract” kwamen ze misschien wel bij u aan de deur met de vraag of zeuw hond mochten uitlaten of uw kat eten mochten geven. De kinderen brachten ook een bezoek aan de hondentrimsalonin de wijk. Een bezoek aan een boerderij zorgde dat de kinderen veel leerden over de verzorging vanboerderijdieren.2. Samen werken de kinderen werken samen aan een eindproduct. Deze keer moest dat een presentatie wordenin de vorm van een BLOG of een muurkrant of een PowerPointdemonstratie. Ook moesten ze samen rupsen totvlinders laten ontpoppen en eieren uitbroeden tot kuikens en deze kuikens verzorgen. Een heuse kippenren inonze school was het gevolg. In de groepen 3 en 4 stond een vissenkom of een aquarium. De kinderen leerdenwat een vis nodig heeft om gezond te kunnen leven. Ook moesten ze hier onderzoek naar doen.Op http://www.startblok-cuijk.nl/6_Magiel_Jolanda_Ghislaine kun je hier meer over lezen en zien.Klik op magiel.punt.nl en scroll dan naar beneden.3. Zelfstandig leren de kinderen doorlopen zelfstandig op de computer een programma. Ze doen hier kennis opover de levenscyclus van een dier. Hier kunnen ze thuis en op school aan werken.Op 29 april werd dit project afgesloten met een open school. Opa’s en oma’s, vaders en moeders en buurtbewonerswaren welkom om alles wat de kinderen hebben geleerd, te bezichtigen.Turkse kunst- en cultuurdag 2011Onder een stralende zon werd op zaterdag 4 juni jl. dejaarlijkse Turkse kunst- en cultuurdag gehouden. Aande Galberg werden allerlei activiteiten georganiseerd.De Turkse moskee hield haar jaarlijkse open dag. Velebezoekers, waaronder burgemeester Hillenaar en zijngezin, kregen een rondleiding en uitleg over de Islam.In het ernaast gelegen Ahmet Yesevi Culturele Centrumkon men diverse Turkse gerechten en lekkernijenen uiteraard Turkse thee verkrijgen.Er waren demonstraties en workshops van de Turksekunst “Ebru” (papiermarmeren), optredens van deZeybekgroep uit Almelo en dans- en folkloregroepNisa uit Cuijk.In een voor deze dag speciaal voor dames ingerichteschoonheidssalon werden diverse workshops en tentoonstellingenop het gebied van nagel- en gezichtsverzorgingen hoofddoekdesign gepresenteerd.De kinderen vermaakten zich in een springkussen,konden hun gezicht laten schminken of lieten eennepwond op hand of arm maken. Ook zeer populairwas de rondrit met een huifkar door de Valuwe.Het was een gezellige en drukke dag en we hopeniedereen volgend jaar weer te zien!


10 Kijk op de wijkNieuws van Bs. De RegenboogLeerlingen van De Regenboog oefenen met ondernemerschapSinds maart 2011 loopt er op De Regenboog een bijzonder project, uitgevoerd door de schakelklas groep 7 en enkeleleerlingen van de Leonardoklas (Tim, Kyara, Nergiz, Khalid, Marvin, Winston, Seren, Danique, Ilse, Artjom en Amber).Het project heet “Jong Ondernemen” van “Kids in bizz”.“Kids in bizz” is een leuk en leerzaam project waarbij de kinderen onder begeleiding van de leerkracht en een zakelijkbegeleider, een eigen bedrijfje oprichten. Ze werken binnen dat eigen bedrijfje met échte producten en écht geld. Zomaken ze op een eenvoudige manier kennis met enkele financiële en economische begrippen. Daarnaast stimuleert“Kids in bizz” de kinderen samen te werken en als team te opereren.De leerlingen verkopen producten van Fair Trade Original,dit is de importeur voor de Wereldwinkels.Fair Trade Original biedt bedrijven en ondernemers inAzië, Afrika en Latijns-Amerika eerlijke handelsvoorwaardenen helpt hen om sterke ondernemers te worden.Inmiddels hebben de kinderen een presentatie verzorgdover hun bedrijfje voor ouders en andere belangstellenden.Kinderen als team aan het werkDe “Slinger vanVlinders” en”DromenvangerHet bedrijfje M.A.K.A.N verkocht het product ‘slinger van vlinders’ (gemaakt inIndonesië). Het bedrijf B.S. verkocht de ‘dromenvanger/windgong’ (gemaakt inBangladesh), beiden voor rond de € 3,- per stuk.Op de twee verkoopdagen in juni werden er flink zaken gedaan door de jongeondernemers! De winst die de bedrijfjes maken met de verkoop van hun productenkomt helemaal ten goede aan een (door de kinderen gekozen) goed doel: deDierenbescherming!Hebt u ook belangstelling om zo’n mooie dromenvanger of slinger van vlinders tekopen, neem dan contact op met Romy Hoed, leerkracht van de schakelklas.E-mail: romy@deregenboogcuijk.nlVoetballers van De Regenboog goed op dreef!Bij het jaarlijkse Scholenvoetbaltoernooi in april en meislaagden onze jongens en meiden er weer in om primaresultaten te behalen!Onder een vaak strakblauwe lucht werd er op verschillendedagen hard gewerkt door de teams en goed gevoetbald!Er waren meerdere kampioenen!De meisjes van groep 7 en 8 mochten zelfs door naarde provinciale wedstrijden in Dinther. Daar werden zijderde van Brabant. Een mooie prestatieEen van de winnende teams


Kijk op de wijk 11JUBILEUM 50 JAAR MOLUKKERS IN CUIJKWijkdeel 5 van de Valuwe staat op zondag 10 juli inhet teken van het jubileum ‘50 jaar Molukkers inCuijk’. Met o.a. een amusementsprogramma op eenoverdekt podium, een braderie, een terras metVerkoop van Molukse hapjes en maaltijden, eenfototentoonstelling, een kinderrommelmarkt,activiteiten voor kinderen en verschillende sporttoernooitjeshoeft niemand zich te vervelen tijdenshet wijkfeest van 11.00 tot 20.00 uur. De entree isgratis.In 1951 komen er 12.500 Molukkers naar Nederland;10 jaar later, in 1961, komen de eerste Molukkers inCuijk wonen. 14 Gezinnen bewonen vier aan elkaargrenzende straten: de ‘eerste wijk’ is geboren. Eenaantal jaren later is er in een ander deel van de Valuwe(waaronder de Zadelmakersdreef) ruimte voor nogeens 10 Molukse gezinnen. Uitbreiding van generatiesen vestiging van andere Molukse gezinnen in Cuijk inde daarop volgende decennia zorgen ervoor dat Cuijkprecies 50 jaar later ruim 150 Molukse en Moluksgemengde huishoudens registreert.De generatie van nu is er trots op om in Cuijk te mogenwonen en is dan ook dankbaar dat de Molukkers al 50jaar deel uitmaken van de Cuijkse geschiedenis.Stichting Maluku neemt het initiatief om deze mijlpaalniet onopgemerkt voorbij te laten gaan.Het wijkfeest betrekt een aantal straten van de Valuwe;daar waar vijftig jaar geleden de geschiedenis in Cuijkbegon. Denk aan Professor van de Brinkstraat, KarelDoormanstraat en Regiment Stoottroepenstraat.Stichting Actief heeft haar medewerking verleend omook op haar terrein activiteiten te kunnen laten plaatsvinden.Het geasfalteerde speelterrein (de oude rolschaatsbaan)wordt als aanvullende locatie gezien voorhet sporttoernooi.Het buitenfeest met groot, overdekt podium zal(Molukse) culturele optredens, demonstraties en livemuziekbrengen door talenten van Cuijkse bodem. Enkelestraten worden afgezet, zodat veilig gedanst, rustigover de braderie gelopen en aan verschillende activiteitendeelgenomen kan worden. De kraampjes variërenvan verkoop van hapjes en maaltijden, kleding en sierradentot kunst en verzorgingsartikelen. Op een terraskan men onder het genot van een heerlijk Moluks hapjeen een drankje genieten van het amusementsprogramma.Een fototentoonstelling zal een gedeelte van de geschiedenisvan 50 jaar Molukkers in Cuijk laten zien enop het doek worden korte filmfragmenten getoond vande 1 e generatie Molukkers en Indische gemeenschapover hun leven in Cuijk. Het hoort bij de traditie van deMolukkers om voorouders te eren en overledenen tegedenken. Daarom zal een gedenkplek ingericht worden,alwaar ook het wijkfeest met een uitgebreid gebedzal worden gestart.De sporttoernooitjes zijn gericht op de jongeren. ‘Dejongeren zijn de toekomst’ en ‘Sport is respect’ zijnslogans die de aandacht hebben bij deze toernooitjes.De jongeren zijn het, die, als zij van jongs af aan latenzien dat zij respectvol met elkaar om kunnen gaan,Cuijk een mooie toekomst bieden.Verschillende DJ’s zullen de toernooitjes opluisterenmet hun muzikale skills. Voor de straatvoetbaltoernooitjes(3x3) in de leeftijdscategorieën 5 t/m 7 en 8 t/m 10kunnen teams zich aanmelden bij Lucien Roeffen, tel.06-20739335, lucienroeffen@online.nl. Geen inschrijfgeldbenodigd! Meer info hierover en over de anderesporttoernooitjes (in andere leeftijdscategorieën) isbinnenkort te vinden op www.stichtingmaluku.nll.Ook over de kinderrommelmarkt en andere activiteitenis meer info te vinden op www.stichtingmaluku.nll of opte vragen via secretariaat@stichtingmaluku.nl.Wilt u graag met een kraampje op de braderie staan,neemt u dan contact op met Noldy Nanarjain, tel. 06-29523183; noldynanarjain@hotmail.com.Heeft u nog film- en/of fotomateriaal van de Moluksegemeenschap of van de woonwijken en wilt u dezekortstondig afstaan om de organisatie te helpen t.b.v.o.a. de tentoonstelling, neemt u dan alstublieft contactop met Ira Watty, tel. 06-12914635 of Janes Kelwulan,tel. 06-39870373. Digitaal materiaal mag ook alvastgestuurd worden naar secretariaat@stichtingmaluku.nll.Mocht u tenslotte, in welke vorm dan ook, een bijdragewillen leveren aan dit evenement (denk aan sponsoringof hulp tijdens het evenement), dan is de organisatie uenorm dankbaar. Neemt u in dat geval graag contactop met Marsha Laijan: tel 06-52666628;mmlaijan@hotmail.com.De organisatie hoopt de lezers van Kijk op de Wijk vanharte te mogen begroeten op het wijkfeest van 10 juli!


Bouw- en Speeldagen 2011Wijkvereniging De Valuwe organiseert op donderdag18 en vrijdag 19 augustus 2011 de bouw- en speeldagen.Dit is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die inDe Valuwe wonen. Inschrijven vóór 20 juni..Inschrijfgeld is 4 euro.Hiervoor is De Valuwe nog op zoeknaar enthousiaste VRIJWILLIGERS!Heeft u interesse?Dan kunt u zichaanmelden bij...Monique van DuijnhovenRobijnlaan 49tel. 0485 - 322112Alfons GosselinkRobijnlaan 57tel. 0485 - 311644

More magazines by this user
Similar magazines