11.07.2015 Views

Vinçotte Magazine 2011

Vinçotte Magazine 2011

Vinçotte Magazine 2011

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VoedselVoedselveiligheiden controlevan de kwaliteitMet de toenemende industrialisering van de voedselproductie is het bewaken vande voedselveiligheid een bijzonder grote uitdaging geworden. Bedrijven in de voedingssectormoeten niet alleen hun eigen processen perfect beheersen, ze hebbenook garanties nodig dat hun grondstoffen met evenveel aandacht voor kwaliteiten veiligheid verwerkt en aangeleverd worden. “Door de overname van Procerviqkunnen we voortaan een certificatie aanbieden doorheen de hele keten, zelfs als degrondstoffen uit het buitenland komen”, zegt Roger Van Steenbergen, CEO vanVinçotte.Verruiming naar primaire sectorVoor Vinçotte is de overname van Procerviq,eind februari, strategisch gezien heel ergbelangrijk. Door de toenemende aandachtvoor voedselveiligheid worden de activiteitenin die sector immers beschouwd als eenbelangrijke groeipool.Naast dat zakelijke aspect is de integratievan Vinçotte Food en Procerviq vooralinhoudelijk een interessant verhaal. “Wehebben onze plannen vooraf afgetoetst bijeen aantal klanten en zij stonden zeer positieftegenover de overname”, zegt RogerVan Steenbergen. “De voedingsindustriewil de risico’s op het vlak van voedselveiligheidperfect beheersen, want een incidentzoals eerder dit jaar nog gebeurde bij Quickin Frankrijk, kan de reputatie van een bedrijfernstige schade toebrengen. In de nieuwestructuur kunnen we onze dienstverleningnaar de bedrijven verbeteren omdatwe doorheen de hele voedingsketen actiefworden. Bedrijven kunnen bij ons niet alleenterecht voor de certificatie van hun processen,maar kunnen ook garanties krijgen overVan riek tot vorkde kwaliteit van hun grondstoffen omdatwe via Procerviq ook in de primaire sectoractief worden.”Perfect complementairDe activiteiten van Vinçotte in de voedingsindustriezijn gestart in de nasleepvan de dioxinecrisis eind jaren ’90. VinçotteCharles Lefert, gedelegeerd bestuurder van Procerviq, en Roger Van Steenbergen, CEO van Vinçotte.VinçotteMAGAZINE“Voor Vinçotte is dekennis en ervaringvan Procerviq inde primaire sectoren de distributieeen waardevolletoevoeging.”Roger Van Steenbergen,CEO van Vinçottecertificeert de productieprocessen van voedingswarenop basis van nationale wettelijkeverplichtingen (de sectoriële gidsen3


International developmentVinçotteInternationalKnowhow kent geen grenzenWaar ter wereld u zich ook bevindt,Vinçotte is er aanwezig. Van Italië enAlgerije tot India en Japan. Vinçotteheeft vandaag 12 buitenlandse vestigingen,waar in totaal ruim 400 medewerkersaan de slag zijn. De belangrijksteactiviteiten voor de internationaleklanten – ook in die landen waarVinçotte geen kantoor heeft – zijn certificatie,NDO en inspectie, voornamelijkvan drukapparatuur. In de loop van<strong>2011</strong> worden er nog twee nieuwe filialengeopend: één op de Noord-Amerikaansemarkt en één in Saoedi-Arabië.Hoogstaande dienstverleningAls partner biedt Vinçotte zijn diensten aanvoor de productieketen overal ter wereld.De erkenningen, goedkeuringen en vergunningen,die door vele nationale overhedenen internationale organisaties toegekendwerden aan Vinçotte, zijn het overtuigendebewijs van de hoogstaande dienstverlening.Maar hoe zit dat dan precies in elkaaren binnen welke domeinen werken de collega’sin India, Oman of Hongarije? KamielVanderlinden, Corporate Sales & MarketingDirector – tevens lid van het InternationalSteering Committee van Vinçotte – licht ditthema met veel plezier toe.Een Belgische onderneming meteen internationale opdracht“Er zijn zeker nog veel regio’s, landen enbedrijven die echt op zoek zijn naar eenbedrijf zoals Vinçotte. Vandaar dat wij vooronze internationale uitbreiding en groei onskompas steeds ingesteld hebben op tweekoersen. Aan de ene kant volgen we dekoers van de diversificatie – als voorbeeld,een Vinçotte filiaal in een bepaald land biedtde diensten NDO en Pressure aan; is er indat land ook ruimte voor het uitbouwenvan onze ‘Lifting’-activiteiten? De anderekoers is dat we meevaren in de ‘slipstream’van bedrijven die we in België als klant hebben,en waarvoor we ook in het buitenlandeen waardevolle dienstverlening kunnenopzetten. Een mooie illustratie hiervan isde groep GDF Suez, waarvoor we in eigenland onder meer Electrabel bedienen”, zegtKamiel Vanderlinden.Dankzij de ‘Key Account’-aanpak heeftVinçotte in het voorbije jaar contractenvoor GDF Suez uitgevoerd in Nederland,Duitsland, Hongarije en Oman. Dat Vinçottedoor zich flexibel op te stellen en te zorgenVinçotteMAGAZINE“Dankzij de ‘KeyAccount’-aanpakhebben we inhet voorbije jaarcontracten voor GDFSuez uitgevoerd inNederland, Duitsland,Hongarije en Oman.”Kamiel Vanderlinden ,Corporate Sales & MarketingDirector Vinçottevoor creatieve oplossingen, dienstverleningop maat heeft kunnen aanbieden, heeftdeze klant overtuigd van de internationaleslagkracht.“Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe weerin slagen om onze internationale strategiesuccesvol te ontplooien”, zegt KamielVanderlinden. “Ik meen dat daarvoor tweeaspecten heel belangrijk zijn. In de eersteplaats moet er een heldere structuur zijn,die duidelijkheid creëert omtrent de samenwerkingtussen de hoofdzetel en de internationalefilialen. Ik denk dat we daarin denodige orde aangebracht hebben, zodatiedereen perfect weet wat vandaag vanhem verwacht wordt. Het tweede punt isdat we moeten focussen op vier specifiekedomeinen, zonder andere diensten te verwaarlozen.Ik heb het dan over NDO, certificatieen de inspectie van drukapparatuur,plus de pijler ‘Lifting’. Deze laatste pijleris een recente evolutie: onze Belgische5


International developmentThe NetherlandsLuxemburgBelgiumEuropeFranceItalySlovakiaHungaryAlgeriaMiddle EastUAEOmanJapanIndiaVoor elke technischeuitdaging, een oplossingHeel wat multinationals kiezen vooreen internationale samenwerking metVinçotte. Zo kiezen petroleumbedrijvenals Total, Shell en Esso voor delokale samenwerking met de lokale filialenvan Vinçotte. Met andere klantenwordt dan eerder op mondiaal niveausamengewerkt. Met AGC Flat GlassEurope heeft Vinçotte een wereldwijdcontract voor de certificatie van systemen,en voor Toyota voert Vinçotteaudits uit in fabrieken overal terwereld. Ander voorbeeld is dat van eenBelgische baggeraar die vaart onderverschillende vlaggen, en die opteertvoor een strenge veiligheid conformde Belgische wetgeving op elk baggerschip.Of nog een ander voorbeeld, eenmultinational die een probleem heeftmet de naleving van de milieuwetgevingin één van zijn fabrieken. Het probleemmag zich niet verplaatsen naareen andere vestiging. Een specialist vanVinçotte wordt daarom uitgestuurdnaar alle vestigingen voor een deskundigeevaluatie op basis van een voorafopgestelde checklist.klanten globaliseren, en wij stappen mee inhun internationale voetsporen.”Grenzeloos vertrouwen in Vinçotte“Omdat voorbeelden altijd inspirerendwerken, loop ik graag even langs een aantalinternationale projecten waar werecent bij betrokken waren of nog zijn. Ikdenk dan onder meer aan het prestigieuzeITER-project (International ThermonuclearExperimental Reactor) op Franse bodem,momenteel het grootste wetenschappelijkeproject ter wereld”, laat KamielVanderlinden weten. Vinçotte kreeg voorITER de inspectieopdracht toegekend voorhet ontwerpnazicht, de inspectie bij de constructievan de negen sectoren van het reactorvaten de controle van de assemblageervan op de site. Vinçotte kon aantonen dathet ervaring en de expertise heeft in internationalereglementeringen en constructiecodes,in het bijzonder wat betreft ontwerpnazicht,NDO en de beoordeling vankwaliteitssystemen.Minder spectaculair, maar evengoed totde verbeelding sprekend, zijn de realisatiesin India – in opdracht van Tractebel – waardrukinspecties en NDO worden uitgevoerdop een 610 kilometer lange pijplijn. En recentelijkwerd Vinçotte, samen met zijn partnerBureau de Contrôle International, ingeschakeldvoor de evaluatie van de structureleintegriteit van de ketels van de thermischecentrales van Kenitra en Mohammedia vande Marokkaanse exploitant Office Nationalde l’Electricité.Niets dan voordelenVoor alle internationale activiteiten kunnende klanten zich laten ondersteunendoor Vinçotte. De expertise garandeert deconformiteit met de wet- en regelgevingdie van toepassing is. Door het sterk uitgebouwdenetwerk van 14 vestigingen (tegeneind <strong>2011</strong>), kan eender welke dienstverleningop maat verzekerd worden.Kamiel Vanderlinden licht toe: “Watonze aanpak van de internationale marktNieuw kantoorin CanadaIn de tweede helft van <strong>2011</strong> zal Vinçotteop de Noord-Amerikaanse markt operationeelzijn met een eigen vestiging,samen met een lokale partner. Deze vestigingwordt opgericht in de nabijheid vanEdmonton, in het centrum van de provincieAlberta, in het zuidwesten van Canada.De ligging van de nieuwe uitvalsbasis isniet toevallig gekozen – Edmonton is éénvan de belangrijkste steden voor de petroleum-en gasindustrie. In eerste instantiezal Vinçotte zich daar toespitsen op NDO,om dan ter plaatse te onderzoeken hoede dienstenwaaier verder uitgebreid kanworden, in lijn met de lokale behoeften.trouwens zo bijzonder maakt, is dat we dekennis van onze specialisten zoveel mogelijkbundelen met de vaardigheden van plaatselijkemedewerkers. Dat biedt niets danvoordelen. Het personeel spreekt de taalen is volledig vertrouwd met de plaatselijkewetgeving en gewoonten. We verzekerende optimale kwaliteit door zelf de medewerkerste auditeren. Eindresultaat is datVinçotte overal ter wereld een homogenedienstverlening aanbiedt!” cVoor meer informatieKamiel VanderlindenCorporate Sales &Marketing Director+32 (0)2 674 59 39kvanderlinden@vincotte.be6 VinçotteMAGAZINE


DrukVinçotte begeleidtbouw van nieuweSTEG-centrale Supervisievoor samenstellen van drukapparatuurDe T-Power centrale, die momenteel gebouwd wordt op de site van TessenderloChemie, heeft begin dit jaar met succes voor de eerste keer elektriciteit geëxporteerdnaar het Elia-net. T-Power is een uiterst efficiënte gasgestookte STEG-centrale ontworpendoor Siemens, die 420 megawatt zal produceren conform de meest recentemilieuregelgeving. De bouw van de centrale startte eind 2008 en is inmiddels bijnaafgerond, nu de testen voor inbedrijfstelling goed op schema zitten.Voltooiing van testfaseSiemens Energy bouwt de elektriciteitscentraleals een ‘sleutel op de deur’-project enlevert een gasturbine, een stoomturbine,een stoomgenerator, de volledige mechanischeuitrusting en de elektrische I&Csystemen(instrumentatie en controle) enalle civiele werken. De eerste ontstekingvan de gasturbine en het exporteren vanelektriciteit naar het Elia-net maken deel uitvan de standaardtesten voor inbedrijfstelling.Tijdens de komende maanden wordtdeze testfase voltooid. Vinçotte beoordeeltde stoominstallatie – die een samenbouw isvan meerdere drukapparaten en machines –in het kader van de Drukrichtlijn. Vinçottewas eveneens betrokken bij diverse inspectie-en controleopdrachten voor de verschillendeonderaannemers.In-house expertise voor ‘samenstellenvan drukapparatuur’Als Aangemelde Instantie gaat Vinçotte naof samenstellen van drukapparatuur aande geldende Europese bepalingen voldoen.Sluiten alle delen van een samenstel goedop elkaar aan én werden ze op passende“Wij gaan uitvan het principedat verschillendedisciplines samende kwaliteitverhogen.”Ann Verhue,Contract Manager Vinçottewijze geassembleerd? Door de expertisevan verschillende departementen te bundelen,kan Vinçotte op al deze vragen een antwoordgeven.Ann Verhue, Contract Manager bij Vinçotte:“We spreken van een samenstel wanneerverschillende drukapparaten tot een functioneelen geïntegreerd geheel geassembleerdworden. De Drukrichtlijn 97/23/EGvoorziet drie stappen voor de beoordelingvan een samenstel. De mate waarin Vinçotteals Aangemelde Instantie moet tussenkomenvoor dergelijke beoordelingen hangtVinçotteMAGAZINEnauw samen met de risicoclassificatie vanhet samenstel. De categorie van het samenstelkomt overeen met de hoogste risicocategorievan alle drukapparatuur in hetsamenstel, de veiligheidsappendages buitenbeschouwing gelaten. In de eerste plaatswordt nagekeken of alle drukapparaten eenCE-markering hebben. In tweede instantieverplicht de wetgeving tot een evaluatievan de integratie van de verschillende drukapparaten,waarbij gecontroleerd wordt ofalle ontwerpcondities van de verschillendeonderdelen zó gekozen zijn dat ze tot eenveilig geheel samengebouwd kunnen worden.Ten slotte omvat de derde stap van debeoordeling de evaluatie van de beveiligingvan het samenstel.”Alle disciplines bijdezelfde kennisleverancierAnn Verhue vervolgt: “Via een ontwerponderzoeken een eindafname onderzoekenwij of de samenstellen voldoen aan deEuropese richtlijnen en veiligheidsvoorschriften.Dit wil zeggen dat wij onder meerde tekeningen, de berekeningen van debeveiligingen en de risicoanalyse nakijken,alsook de installatie ter plaatse gaan verifiëren.Afhankelijk van de resultaten stellen wijvervolgens de CE-conformiteitsverklaringop die garandeert dat het samenstel voldoetaan de Drukrichtlijn.”“Het voordeel van een samenwerking metVinçotte is dat we niet enkel de beoordelingdoen in het kader van de Drukrichtlijn,maar ook de fabrikanten effectief naar wens7


DrukMilieuvriendelijkestroom voor 480 000Belgische gezinnenIn opdracht van de onafhankelijkeBelgische energieproducent T-Power– waarin International Power plc,Siemens Project Ventures GmbH enTessenderlo N.V. elk een aandeel van33% hebben – bouwt Siemens Energyop de terreinen van TessenderloChemie een 420 megawatt STEGcentrale(kort voor: SToom En Gas).Het ordervolume, inclusief een onderhoudsovereenkomstmet lange looptijdvoor de gasturbine, bedroeg om enbij de 440 miljoen euro. Siemens zal inde toekomst de centrale onderhoudenen International Power gaat de centraleuitbaten.Foto: © SiemensDe stroom wordt afgenomen doorEssent, dat vanaf juni <strong>2011</strong> ongeveer1/3 van de geproduceerde energiezal leveren aan de energie-intensieveelektrolyse-activiteiten van de aanpalendefabriek van Tessenderlo Chemie,terwijl de andere 2/3 via het net verdeeldzal worden, goed voor de leveringvan stroom aan meer dan 480 000Belgische gezinnen. De totale capaciteitvan 420 megawatt komt overeenmet 2,5% van de huidige Belgischecapaciteit.Deze nieuwe realisatie maakt eens temeer duidelijk dat STEG-centrales eensteeds belangrijkere rol gaan spelen inde Europese energievoorziening. Doorde lage uitstoot van kooldioxide zijnSTEG-centrales momenteel de meestmilieuvriendelijke centrales op basisvan fossiele brandstoffen. Met eenrendement van 57% wordt de T-Powercentrale één van de meest efficiënteelektriciteitscentrales in Europa.ondersteunen in andere domeinen tijdenshet volledige ontwerp- en productieprocesvan samenstellen. Een fabrikant die eensamenstel van drukapparatuur ontwikkeldheeft, kan voor wat betreft veiligheid vanA tot Z een beroep doen op een waaier vangespecialiseerde diensten, bijvoorbeeld omeen HAZOP- (Hazard and Operability Study)of een SIL-analyse (Safety Integrity Level) uitte voeren. Maar wij staan evengoed de klantmet raad en daad bij voor de aanvraag vaneen milieuvergunning of voor niet-destructiefonderzoek”, aldus Marc Mondelaers,Key Account Manager bij Vinçotte.Ann Verhue: “Een uniek winstpunt is ookdat we bij Vinçotte de hulp kunnen inroepenvan collega’s van andere afdelingen. Wijgaan uit van het principe dat verschillendedisciplines samen de kwaliteit verhogen.Willen we als Aangemelde Instantie de elektrischeschema’s tot in het kleinste detailbekijken, dan doen we een beroep op onzeeigen experts van de dienst ‘Elektriciteit’.Om de volledige ‘safety loops’ te bestuderen,kunnen we rekenen op de knowhowvan de dienst ‘Risk & Environmental Studies’.Op die manier kunnen we de veiligheidvan een samenstel van naaldje tot draadjeevalueren.”Allesbehalve alledaagsTessenderlo Chemie maakte van de gelegenheidgebruik om ook zijn volledigehoogspanningsnetwerk te moderniseren.Marc Mondelaers: “Naast de evaluatie vande stoominstallatie, konden de (onder)aannemerseveneens op Vinçotte rekenen voorinspecties en advies. Zo ondersteunden wehen bij de tussentijdse oplevering van deelektrische installaties, gaven we advies overde voorbereiding van het zoneringsplan enzorgden we voor uitgebreide assistentie ophet vlak van algemene veiligheid. Andereaannemers hielpen we dan weer bij ondermeer de inspectie van de laagspanningsinstallatieen bij periodieke liftinginspecties.Dat dit allesbehalve alledaags werk was,mag wel duidelijk zijn. Gezien de belangrijkemaatschappelijke relevantie – stroomvoorzieningvoor Tessenderlo Chemie envoor bijna een half miljoen Belgische gezinnen– werd (zoals altijd) een absolute ‘zerotolerance policy’ gevoerd voor fouten endefecten. Vinçotte heeft als organisatie hetinzicht en de kennis om de complexiteit vandergelijke projecten te overzien!” cVoor meer informatieAnn VerhueContract Manager+32 (0)478 809 873averhue@vincotte.beMarc MondelaersKey Account Manager+32 (0)2 674 58 39mmondelaers@vincotte.be8 VinçotteMAGAZINE


RisicobeheerOp zoek naarprocesveiligheidVan analysenaar volledig beheer van risico’sRisico’s onderschatten kan voor uw bedrijf grote gevolgen hebben, maar risico’s overschattenis eveneens nefast. Dat kan immers leiden tot overbeveiliging, wat een negatiefeffect heeft op de werkbaarheid van de processen én op het kostenniveau. Risico’sanalyseren en beheren is al bij al een moeilijke evenwichtsoefening. Een beroep doenop onafhankelijke specialisten heeft het voordeel dat die met ervaring en een tochonbevangen oog naar uw processen en installaties kunnen kijken.Kennis en creativiteitSteeds meer industriële bedrijven grijpennaar het instrument van de risicoanalyseom hun processen te optimaliseren.Het team risicospecialisten vanVinçotte is goed geplaatst om bedrijvenin die ambitie bij te staan. GeertBoogaerts, Product Manager Risk &Environment van Vinçotte: “Onze ingenieursbeschikken over zowel de theoretischekennis als de praktijkervaringrond risico-identificatietechnieken alsHAZOP (Hazard and Operability Study) enFMEA (Failure Mode and Effect Analysis).Naast grondigheid en systematiek heefteen klant ook baat bij een creatieve aanpak.Onze experts moeten heersendepraktijken en situaties in industriële processenin vraag durven stellen. Alleen zokunnen we eventuele bedrijfsblindheiddoorbreken en alle risico’s boven waterhalen. Bij aanwerving en opleiding vanonze medewerkers, én bij het samenstellenvan de teams, hebben we aandachtvoor beide dimensies. Ook onze onafhankelijkheidwordt in het bedrijfslevengewaardeerd. We leveren advies en gaandaar heel ver in, maar daar stopt onzeopdracht. We hebben er bijgevolg geenenkel voordeel bij om risico’s te over- ofte onderschatten.”Hoe betrouwbaar is uw beveiliging?HAZOP is een storingsanalyse die toelaatom op een systematische manier allemogelijke afwijkingen in een proces teVinçotteMAGAZINEidentificeren. Een FMEA-studie kan aanvullendzorgen voor controle van de betrouwbaarheidvan een installatie. Wat is bij defectof storing van bijvoorbeeld een pomp heteffect op de volledige installatie? SIL (SafetyIntegrity Level) vult dit gamma instrumentenaan. “Bedrijven die aan zware risico’s blootgesteldzijn, hebben meestal ook zwarebeveiligingen nodig. Wij kunnen klantenhelpen bij het implementeren van SIL, eensysteem om de betrouwbaarheid van diebeveiligingen te identificeren en te verifiëren.”Geert Boogaerts beklemtoont dat een9Foto: © Light & Magic Photography


RisicobeheerFoto: © JohnKwangefundeerde risicoanalyse hierbij onontbeerlijkblijft en de basis vormt. “Alleen zokan je als bedrijf vermijden dat je beveiligingenvoor risicovolle scenario’s over hethoofd ziet of integendeel net heel betrouwbarebeveiligingen installeert voor scenario’sdie niet aan de orde zijn.”De verschillende instrumenten bewijzen ookhun nut in explosiegevaarlijke omgevingen,een domein waarin Vinçotte een bijzondereexpertise heeft. “Vanuit de HAZOP-analysezijn we in staat om de explosieveiligheidsdocumentenop te stellen die vereist zijn inhet kader van de ATEX-richtlijn. Daarnaastkunnen we met SIL-determinatie en -verificatiede betrouwbaarheid van de ATEXbeschermingsmaatregelennagaan. Nietalleen de klassieke industriële sectoren,zoals chemie, farmacie en voeding, doenhiervoor een beroep op ons. Ook nieuwebedrijfstakken, die zich bijvoorbeeld richtenop de aanmaak van biobrandstoffen ofdie technologieën gebruiken op basis vanwaterstof, zijn vragende partij.”Vrees om risico’ste melden?Soms blijven risico’s in bedrijven toegedekt.Vrees om ze te melden of eengebrek aan communicatie liggen aande oorsprong. Door de hulp in te roepenvan een onafhankelijke specialistkunnen bedrijven deze klippen omzeilen.Onpartijdige experts identificerende risico’s en verzorgen een correcterapporting. De aanvaardbaarheid hiervanin het bedrijf ligt vaak hoger, waardoorde risico’s ook sneller wordenaangepakt.ProcesveiligheidsindicatorenEen ad-hocrisicostudie uitvoeren en vervolgensmaatregelen implementeren is éénding. Risico’s op een systematische manierbeheersen en beheren, gaat nog een stapverder en vereist continue aandacht vanhet management. Met name in Sevesobedrijvenis dit erg actueel. Naast het uitvoerenvan risicoanalyses kan Vinçottedeze Seveso-bedrijven, maar ook andereindustriële ondernemingen, helpen omhun risicobeheer in goede banen te leiden.“Procesveiligheid is al een hele tijd, maarzeker sinds recente zware ongevallen, eenaandachtspunt. Wij helpen onze klanten omprocesveiligheid in hun systeem te integreren.Bedrijven die een risicomanagementsysteemimplementeerden, werken metprocedures. Om te verifiëren of die proceduresvoldoen en, of de procesveiligheidgewaarborgd is, heeft een manager procesveiligheidsindicatorennodig. Er is recenteen aantal normen verschenen dat zo’n indicatorennaar voren schuift. De oorsprongervan ligt bij de Amerikaanse API (AmericanPetrol Institute) en CCPS (Centre of ChemicalProcess Safety) maar ze zijn ook in andereindustrietakken perfect bruikbaar.”Enterprise Risk ManagementVinçotte richt zich vooral op het in kaartbrengen van operationele, technische risico’sin bedrijven. Veel breder qua opzet isde ISO-norm 31000 die eind 2009 werdgepubliceerd. Samen met de richtlijnenrond Enterprise Risk Management geeft dezesturing aan organisaties die op een algemeenniveau, dus niet alleen in productie,hun risicobeheer willen aanpakken. Naasteen eenduidig begrippenkader lanceertISO 31000 een neutrale definitie van hetbegrip risico, namelijk het effect, zowelpositief als negatief, van onzekerheid op dedoelstellingen van de organisatie. Eén vande uitgangspunten is dat risicomanagementpas effectief is als het integraal deeluitmaakt van alle processen in de organisatie.De norm zal in de toekomst een grotererol gaan spelen, meent Geert Boogaerts.Onder meer omdat ISO 31000 een aantalregionale en sectorgerichte standaardenvervangt, omdat risicomanagement opzich steeds belangrijker wordt én omdathet systeem van nut is voor bedrijven dieverplicht een risicomanagementsysteemmoeten invoeren, zoals beursgenoteerdeondernemingen. “De vraag naar adviesover ISO 31000 zal toenemen. Vinçottekan hier een rol spelen. Op een breder,algemeen niveau kunnen we bedrijvenadviseren over de systematiek of het auditerenen verifiëren van een algemeen risicomanagementsysteem.”cVoor meer informatieGeert BoogaertsProduct Manager Risk &Environment+32 (0)2 674 51 60gboogaerts@vincotte.be10 VinçotteMAGAZINE


Platte dakenWat er op een dakzoal wordtaangetroffen …controles zijn een mustRegelmatigeDe winter van 2010 herinnerde onseraan hoe nefast de klimaatomstandighedenkunnen zijn voor daken en zelfsvoor het geheel van een gebouw. Het feitdat een dak goed standhield tijdens dezemoeilijke winter betekent nog niet dater geen verzwakkingen zijn. Bovendienkunnen zich op daken allerhande spullenopstapelen die er bewust (technischeuitrustingen) achtergelaten zijn of die erper ongeluk terechtkwamen… Daaromis het aan te raden daken regelmatig,ten minste een keer per jaar, te latennakijken en er zich bij elke verbouwingvan te verzekeren dat de juiste ontwerpspecificatiesworden gebruikt.De kwetsbaarheid van platte dakenAfgelopen winter deed de vele platte dakenin België geen goed. De deskundigen vanVinçotte werden opgeroepen als expert bijingestorte daken en voor het inspecterenvan daken na een inslag. “In heel wat gevallenstelden onze experten grote gebreken vastin het ontwerp en bij het onderhoud”, verklaartChristophe Roussieau, DepartmentManager Civil Works Assessment bijVinçotte. “Andere daken hielden stand,maar vertonen wel vervormingen of schadedie een bouwheer moeilijk kan inschatten.”Daken zijn kwetsbare onderdelen van constructies.Dat geldt zeker voor platte daken,en wel in drie opzichten:• het ontwerp. Heel wat platte daken zijnlichte constructies. Zwaardere uitvoeringenveroorzaken doorgaans minderproblemen. Christophe Roussieau: “Debelasting van een sneeuwtapijt van 50kg/m² op een dak dat berekend is op 35kg/m² is bijzonder hoog en zelfs de kleinsteoverschrijding van de specificatieskan de veiligheidscoëfficiënten zwaar oftotaal ondermijnen. Daarentegen wordtbij een betonnen dak dat al 250 kg/m²weegt, de verhouding tussen de overbelastingen het dood gewicht mindersterk beïnvloed. Bijvoorbeeld: indien eenVinçotteMAGAZINEControles enberekeningenAlvorens aan de contructie van een nieuwdak te beginnen of er nieuwe installatiesop te plaatsen, adviseert Vinçotteeen technische keuring te laten uitvoerenvoorafgaand aan het ontwerp. Hetbestek en de stabiliteitsplannen wordenherbekeken. De ontwerpspecificatiesvan de structurele dakelementen en hetglobaal ontwerp van de architect wordenonderzocht: zijn de dragende elementen,de isolatie, de wind- en waterdichtheidwel degelijk op het project vande bouwheer afgestemd?In een tweede fase kan Vinçotte ookinstaan voor de opvolging van de werkzaamhedenonder de vorm van een uitvoeringscontroleaan de hand van steekproevenen opleveringsinspecties tijdensen na de werkzaamheden. Zo kande bouwheer op beide oren slapen.Voor bestaande daken biedt Vinçotteeen waaier van diensten op maat aan.In 2009 controleerde Vinçotte de ontwerpspecificatiesvan alle winkelstructurenvan een supermarktketen in Belgiëom na te gaan of de daken van de winkelswel voldoende stevig waren.In een volgende fase werden zowelhet ontwerp als het onderhoud van dedaken aan een visueel deskundig onderzoekonderworpen. Sommige bouwherenvragen ook een verdere opvolgingdie bestaat uit een periodieke visuelecontrole van het dak.11


Platte daken• problemen die door analyse wordenblootgelegd: voornamelijk structureleproblemen, zoals een ontoe reikend draagvermogen.Maar ook problemen veroorzaaktdoor te klein bemeten afvoerkanalen.In dat geval kan Vinçotte de vereisteberekeningen opnieuw uitvoeren;• onderhoudsproblemen.Bij analyses gaat Vinçotte ook na wat hetdraagvermogen van een structuur is wanneerdie bijvoorbeeld een nieuwe bestemmingzou krijgen of wanneer er nieuweinstallaties op het dak zouden wordengeplaatst. In dergelijke gevallen omvat hetrapport aanbevelingen over eventueel aante brengen verstevigingen of aanpassingen.toegestane extra belasting van 50 kg/m²voor onderhoud of klimaatregeling, met50% wordt overschreden, kan de veiligheidsmargedie extra belasting opvangen.”Voor het weerstandsvermogen vaneen dak neemt het belang van de ontwerpspecificatiestoe naarmate dakenlichter zijn;• de functies. Dichtheid en isolatie zijn detwee voornaamste kwaliteiten van eenplat dak. Christophe Roussieau is striktop dit punt: “Een onberispelijk ontwerpen het respecteren van de juiste volgordebij het aanbrengen van de verschillendelagen zijn cruciaal. Inbreuken op devoorschriften veroorzaken condensatieKwaliteit opbouwenBinnen Vinçotte staat de dienst CivilWorks Assessment in voor de controlevan daken. Behalve expertises in alledomeinen van de bouw, zowel structureleproblemen (verzakkingen, scheuren,vervormingen, ...), als afwijkingenveroorzaakt door het gebinte (insijpeling,slijtage, schimmelvorming, ...), alsbrandveiligheid en speciale technieken,... voert een team van een 20-talmultidisciplinaire specialisten technischecontroles uit op nieuwe bouwwerken.Kortom, Vinçotte ondersteunthaar klanten bij een kwalitief en veiligbeheer van hun vastgoed.in de isolatie en vochtige isolatie verliesthaar isolerende kwaliteiten. De vicieuzecirkel die daardoor ontstaat, doet hetgewicht van het dak op onzichtbare wijzetoenemen.”;• het onderhoud. Ook platte daken dieop het eerste gezicht onberispelijk ogen,vergen controle en onderhoud. “Minstenseen keer per jaar het dak controleren is eenabsolute vereiste”, benadrukt ChristopheRoussieau. “Beter nog is tweemaal perjaar. Dat wordt overigens ook aanbevolendoor de regels van ‘goede praktijken’. Zomoet worden gecontroleerd dat er zichgeen belangrijke afzettingen op het dakhebben gevormd (mos, stof, kadavers vanvogels, vogelnesten, …), dat de dichtingennog optimaal zijn, dat het water ongehinderdkan wegvloeien, …” Zonder regelmatigecontrole en onderhoud nemen afzettingenexponentieel toe waardoor dakenalleen maar zwaarder belast en beschadigdgeraken.AnalysesTijdens de controles van daken komtVinçotte steeds dezelfde problemen tegen.Het gaat meer bepaald om:• problemen die visueel kunnen wordenvastgesteld: instabiliteit (vervormde da -ken), slijtage (daken in slechte staat waarwater doorsijpelt of waar op korte termijnwater zal doorlopen), slecht ontwerp (bijvoorbeeldgeen waterafvoer hoewel ditdoor alle regels van goede praktijken isvereist);Objectief advies“Door zijn onafhankelijkheid is Vinçottegoedgeplaatst om zijn diensten aan te bieden”,aldus Key Account Manager MyriamWindey. “Heel wat ondernemingen, gespecialiseerdin dakwerken, doen controles inde hoop daarna herstellingswerken te kunnenuitvoeren. Wij beperken ons uitsluitendtot inspecties. En die zijn dus objectief. Alsde toestand van een dak nog goed is, hebbenwij er volstrekt geen baat bij om het tegenovergesteldete beweren.” Vinçotte is geenaannemer, en al evenmin een architect. “Wijzijn geen ontwerpers”, verklaart ChristopheRoussieau. “Wij bestuderen veeleer. Wijleggen ons toe op het analyseren en hetcontroleren van dingen die zouden kunnenfoutlopen. Ons advies is neutraal en onafhankelijk,gestoeld op jarenlange ervaringen gaat samen met strikte raadgevingen.Dat is onze corebusiness.” cVoor meer informatieChristophe RoussieauDepartment ManagerCivil Works Assessment+32 (0)2 674 57 02croussieau@vincotte.beMyriam WindeyKey Account Manager+32 (0)2 674 58 68mwindey@vincotte.be12 VinçotteMAGAZINE


Speciale metingenTotale controleover elektrischeinstallaties Materiaal enknowhow voor speciale metingenDe goede werking van de elektrische installatie is van cruciaal belang voor uw bedrijf.Niet alleen om de productiecontinuïteit en -kwaliteit te verzekeren, ook voor deveiligheid. Daarom maken elektrische metingen en analyses deel uit van een degelijkonderhouds- en controlebeleid. Voor de meest uitdagende en speciale metingenbeschikt Vinçotte over een team van experts, uitgerust met een batterij recente meetentesttoestellen en de nodige kennis, om samen met u de elektrische infrastructuurvan uw bedrijf op te volgen.‘Veelzijdig maatwerk’Speciale metingen behoren niet tot hetstandaardtakenpakket van de eigen onderhoudsploegvan een bedrijf. “Het gaat omsituaties waarin specifieke, vrij hoogwaardigemeetapparatuur nodig is en waarvoorje als technicus een speciale training nodighebt. Denk hier bijvoorbeeld aan kabelfoutlokalisatie,het in kaart brengen van de powerquality en het uitvoeren van energieanalyses,het meten van elektromagnetische velden ofhet bepalen van de ligging van kabels”, verteltLuc Vander Veken, Project Engineer bijVinçotte. “Daarnaast zitten we regelmatigin het buitenland voor technische assistentiein opdracht van nationale en internationaleklanten. Als een bedrijf bijvoorbeeldinvesteert in een grote machine, dan zijn erheel wat technische specificaties en normenbetreffende de constructie van de machineen eveneens betreffende de plaats van installatie(woestijn, tropisch of Siberisch klimaat,gevaarlijke gassen, corrosieve omgeving, …).De taak van deze dienst van Vinçotte bestaater in na te gaan of de constructeur de vankracht zijnde internationale normen en specificatiesrespecteert en de testen uitvoertvolgens welbepaalde proceduren. Nadienwordt een uitgebreid technisch rapport verstuurdnaar de klant.”Ook opdrachten van andere aard, zoals hetbepalen van de oorzaken bij het uitvallen vanelektrische netten in een bedrijf of expertisenuitvoeren op HS-motoren en transformatoren,worden zowel in binnen als in buitenlanduitgevoerd.De specialisten van Vinçotte staan al geruimetijd in de praktijk en dit zowel in binnen alsbuitenland. “Een van de belangrijkste takenvan deze dienst is kabelfoutlokalisatie”,aldus Luc Vander Veken. “Wordt er een uitvalvan een lokaal elektriciteitsnet gesignaleerdals gevolg van een defecte kabel, dangaan wij ter plekke met een speciaal uitgerustemeetwagen om met behulp van eenhele reeks technieken (waaronder reflectometrie,elektrische boogstabilisatie, superpositietechnieken,spannings valmethode,impulsstroom methode) de juiste plaats vanhet kabeldefect te lokaliseren. Gedeeltelijkkan dit vergeleken worden met radartechnologie.Er wordt een elektrische puls doorde kabel gestuurd. Bij elke belangrijke veranderingvan de kabelkarakteristieken langsVinçotteMAGAZINEhet kabeltraject zal een deel van de energievan deze impuls naar de bron worden teruggestuurd.Deze informatie wordt digitaalomgevormd tot een beeld dat op een grootscherm verschijnt. Dit beeld bevat de informatiedie nodig is om de juiste afstand tebepalen tot de plaats van de fout. Maar dezebeelden kunnen misleidend zijn. Het is duseen kwestie van de juiste interpretatie. Die isgebaseerd op heel wat ervaring in dit domein.Het beeld geeft vrij nauwkeurige informatiebetreffende de afstand tot de fout. Maar ditmoet nog altijd bevestigd worden door een13


Speciale metingenPlannen hebbenniet altijd gelijkDe ligging van elektrische kabels, signalisatieen datavoerende kabels iserg belangrijk. Zeker bij grondwerkzaamheden.Dikwijls kunnen plannenveel informatie verschaffen over detoestand onder de grond. Maar hetgebeurt dat de plannen ontbreken, ofdat men vaststelt dat de bestaandeplannen niet kloppen. Vinçotte beschiktin dat geval over de meest recente technologieom kabels op te sporen. “Wijkunnen de exacte locatie van kabelsopsporen”, zegt Luc Vander Veken. “Ingeval van diepe grondwerken kunnenwe op die manier problemen vermijden.Blindelings vertrouwen op plannenis niet zonder risico. Vinçotte heeftal meer dan eens kabels opgespoorddie volgens het plan helemaal aan deandere kant van een bedrijfsterreinhadden moeten liggen.”akoestische of elektromagnetische waarnemingmet speciale detectietoestellen bovende plaats van de fout. Met deze methodenkunnen kabelfouten van zowel energiekabelsals signalisatie, en telefoon- en coaxkabelsworden gelokaliseerd.”Snelle interventies“In de meeste gevallen moeten we vrij snelreageren op de vraag van de klant om eeninterventie met de meetwagen. Een kabelfoutkan zich op eender welk moment voordoenen is moeilijk of niet op voorhand tebepalen. Daarom moeten de operatoren vandeze dienst bijna steeds beschikbaar zijn.Het aantal elektrische kabels (hoogspanningen laagspanning, signalisatiekabels en telefoonkabels)dat onder de grond ligt, neemtalleen maar toe. Ook de kans op defecten enandere problemen vergroot dus. Een normaalwerkend bedrijf kan doorgaans nietlang zonder elektrische energie. Vandaarhet belang van de beschikbaarheid van demedewerkers op deze dienst. Het zijn meerderegoed opgeleide operatoren die met demeetwagen interventies binnen vrij korteperiode kunnen uitvoeren.”NetanalysenEen andere Vinçotte-service binnen hetdomein van speciale metingen is powerquality. “Wij onderzoeken de kwaliteit vande elektrische voedingsspanning die eenbedrijf toegeleverd krijgt”, licht BenoitCoget, Project Engineer bij Vinçotte, toe.“Stelt een bedrijf een probleem vast met deelektrische installatie, dan kunnen wij aande hand van een storingsanalyse de preciezeoorzaak achterhalen en een oplossing formuleren.Deze service brengt ons in typischindustriële omgevingen, zoals de metaalsectoren de petrochemie, maar evengoedin bedrijven die enkel kantoorgebouwenbezitten en waar zich problemen rondpower quality voordoen. Vooral de sterk toegenomen‘vermogenelektronica’ (frequentiedrives)en de informatisering zorgen opveel plaatsen voor ‘elektrische vervuiling’die nadelig kan zijn voor de volledige elektrischeinfrastructuur.”Jarenlange ervaringVinçotte beschikt over vrij recente performantemeettoestellen om alle elektrischeparameters met betrekking tot de powerquality nauwkeurig te kunnen registreren. Inoverleg met de klant worden de meettoestellengedurende een zekere periode (vanenkele uren tot meerdere weken) op eenwelbepaalde plaats op zijn net aangesloten.De programmatie van deze toestellengebeurt uiteraard in functie van de aard vanhet probleem en de netconfiguratie.“Alle gegevens worden in het geheugen vande toestellen opgeslagen om nadien meteen daartoe speciaal ontwikkeld analyseprogrammaalle gegevens te analyseren.Deze analyse laat ons toe verbanden te leggentussen gesignaleerde incidenten mettoestellen op het elektrische net en deoorzaak van die soort van problemen. Zokunnen dankzij het krachtige analyseprogrammaincidenten op het net zichtbaargemaakt worden en dit onder verschillendeinvalshoeken. Aan de hand van de resultatenvan de analyse kan dan samen met deklant een oplossing worden gezocht voorde power qualityproblemen”, aldus BenoitCoget.Ook voor energieanalyses kunnen bedrijvenbij Vinçotte terecht. “We registerende klassieke elektrische parameters om teonderzoeken of het bijvoorbeeld mogelijkis de belasting te verhogen”, vertelt BenoitCoget. “Dit is onder meer interessant vooreen bedrijf dat wil weten hoeveel vermogener nog beschikbaar is om extra machines aante sluiten. Ons advies hierin is gebaseerd opkennis en ervaring. Maar nog belangrijker,het is neutraal.”Elektromagnetische veldenAangezien de wereld van elektromagnetischestralingen de laatste decennia erg veranderdis, met vooral toename van elektromagnetischestralingen in allerlei frequentie banden(50 Hz-velden in huishoudelijke apparatuur,hoogfrequente gsm, WiFi, UMTS), is hetteam van de speciale metingen deze zaak vandichtbij gaan volgen.Eveneens in deze wereld zijn er heel watrecente en snel veranderende reglementeringen,normen, regionale voorschriften, … diehet maximaal uitgestraalde vermogen vantoestellen, zendmasten, … in de verschillendefrequentiebanden vastlegt.Volgens Benoit Coget beschikt Vinçotte danook over de nodige meetinstrumenten omter plaatse bij de klant de nodige metingenvolgens welbepaalde methoden uit te voerenen na analyse van de gemeten waarden denodige vaststellingen te doen. “Het fenomeenvan elektrosmog – hoofdzakelijk veroorzaaktdoor elektromagnetische straling van kantoortoestellen(pc, printers, server, schermen)– is voor deze dienst geen onbekende enwordt regelmatig door metingen vastgesteldin grote administratieve gebouwen. Het is danook onze taak om adviezen te verstrekken terverbetering van de leefomgeving van de klanten dit in die mate dat de vigerende normen enreglementen betreffende de gezondheid vanhet publiek, gerespecteerd worden.” cVoor meer informatieLuc Vander VekenProject Engineer+32 (0)477 25 16 59lvanderveken@vincotte.beBenoit CogetProject Engineer+32 (0)477 48 55 20bcoget@vincotte.be14 VinçotteMAGAZINE


ActueelNaar een betere organisatie van brandevacuatieoefeningenUit een Nederlandse studie blijkt dat bijna éénderde van alle werknemers het evacuatieplanniet kent dat ze moeten volgen in hun bedrijf. Desituatie in België is wellicht niet anders. Aandachtvoor brandveiligheid is een materie die bedrijvenlevendig moeten houden. De jaarlijkse brandevacuatieoefeningis een perfect sensibiliseringseninformatie-instrument. Voorwaarde is weldat die oefening gebeurt volgens de regels vande kunst: met een nauwgezette voorbereidingen planning. Ook de zichtbare aandacht van hetmanagement mag niet ontbreken.Ontvlambare stoffen in verkoopruimtenvan winkels conform artikel 52 van ARAB?In winkels waar ontvlambare stoffen worden verkocht,gebeurt de warenopslag alsmaar meer in deverkoopruimten zelf, en niet in een aparte opslagruimte.De nieuwe situatie zorgt onder winkeluitbatershier en daar voor verwarring over hoeartikel 52 van het ARAB moet nageleefd worden.De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heefteen verklarende nota hierover klaar. Wie de notaleest, moet eerst en vooral beseffen dat ze alleeneen aantal aspecten van het artikel 52 van hetARAB tracht te verduidelijken. De nota behandeltdus niet de andere reglementaire bepalingenop het gebied van brandveiligheid, zoals hetKoninklijk Besluit uit 2003 over het welzijn vanwerknemers die door explosieve atmosferengevaar kunnen lopen of het Koninklijk Besluit van1994 waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoenmet betrekking tot de vaststelling van debasisnormen voor de preventie van brand en ontploffing.Die blijven gelden.Als bedrijven zelf niet de expertise in huis hebbenom brandoefeningen optimaal voor te bereidenen uit te voeren, is het beter professionele begeleidingte zoeken. Vinçotte kan bedrijven daarbijvan dienst zijn: vooraf bekijken of de omstandighedenin het gebouw volstaan, helpen bij het uitwerkenvan de oefening, zorgen voor de gepasteomkadering en meehelpen aan de evaluatie.Bart Vanbever, tel. +32 (0)3 221 87 36,e-mail: bvanbever@vincotte.beUit de nota wordt duidelijk dat de uitbater vanwinkels waar de warenopslag in de verkoopruimtengebeurt de ontvlambare stoffen gescheidenmoet houden van de rest van de winkel, doorwanden met een brandweerstand van minimum30 minuten. Maar de uitbater kan ook kiezenvoor een doeltreffende vervangende maatregel.Een voorbeeld is het plaatsen van een automatischblussysteem (sprinklersysteem).Wie kiest voor een vervangende maatregel, moetwel een afwijking aanvragen bij de FOD WASO.Daarin moet de aanvrager via een risicoanalyseaantonen dat de brandveiligheid gegarandeerdblijft. Vinçotte kan helpen bij het uitvoeren vandergelijke risicoanalyses.Bart Vanbever, tel. +32 (0)3 221 87 36,e-mail: bvanbever@vincotte.beNieuwe brochure technische controles Vinçotte beschikbaarRegelmatig publiceert Vinçotte een volledigoverzicht van alle technische controlesdie het in België uitvoert als erkend organismeen als Externe Dienst voor TechnischeControles (EDTC). De nieuwste update van de‘Overzichtslijst technische controles in België’,versie december 2010, bevat een paar nieuwigheden.Zo voert Vinçotte nu ook controles uit inhet kader van de brandveiligheidsnormen voorde verschillende categorieën toeristische logies.Het overzicht in de brochure is ingedeeld in13 rubrieken. Bij elk item vindt de gebruiker,naast de omschrijving, het wettelijke kader en deperiodiciteit, telkens informatie over de verplichtingom de controles te laten uitvoeren door eenerkend organisme/EDTC of de mogelijkheid vancontrole door een bevoegde persoon.Op de website van Vinçotte kan u de brochureraadplegen: www.vincotte.be/nl/professioneel/nieuws.VinçotteMAGAZINEVeiligheidseisen vanuitrusting voor hetheffen van personenals aandachtspuntDe Algemene Directie Toezicht op hetWelzijn op het Werk (AD TWW) wilmeer nadruk leggen op de veiligheid vangehuurde hoogwerkers, transportplatformenen werkplatformen. Dit materieel voorhet heffen van personen moet de veiligheidsgarantiesbieden zoals opgelegd in dereglementering. Daartoe zijn technischecontroles verplicht: vóór ingebruikneming,wanneer de uitrusting wordt verhuisd enweer gemonteerd, en periodiek.Bij inspecties buigen de welzijnsinspecteurszich vooral over de verplichte controles,het onderhoud van de uitrustingen,de beschikbaarheid van de informatie eninstructies voor de personen die de uitrustinggebruiken, en hun opleiding. Als deinspecteurs ernstige overtredingen vaststellen,worden er corrigerende en, indiennodig, repressieve maatregelen getroffen.Vinçotte is één van de externe dienstenvoor technische controle (EDTC) waaropmen een beroep kan doen voor de verplichtecontroles. De FOD heeft de EDTC’seen lijst met vereisten voor uitrustingenvoor het heffen van personen bezorgd. Dieomvat onder meer:• de adequate bescherming van losvloeren(de uitgangen op de verdiepingen). Diebescherming moet ten minste 1,10 m hoogzijn. Enkel een hek volstaat niet. Een automatischevergrendeling moet voorkomendat het hek openzwaait wanneer het platformnog niet op de verdieping is;• ten minste 50 cm afstand tussen hetplatform en het gebouw. Zoniet zijn erbeschermingen nodig;• een aantal voorzorgsmaatregelen om tevoorkomen dat mensen verpletterd zoudenraken door het dalende platform;• over het algemeen mag de snelheid vanhet platform niet hoger liggen dan 0,2 mper seconde;• het platform moet een dak hebben;• enz.Angelo Thonard, tel. +32 (0)81 43 28 59,e-mail: athonard@vincotte.be15


Sommige zakenvinden wij nu eenmaalvanzelfsprekend.Zowel particulieren als bedrijven komen in vrijwel alle facetten van hun dagelijks leven in contact metVinçotte, al zijn ze zich daar niet altijd bewust van. Denk maar aan de veiligheid van de omgeving waarin uwoont en werkt, aan de kwaliteit die uw bedrijf produceert, of aan de inspanningen die u levert om aan demilieunormen te voldoen. Stuk voor stuk zaken waarvoor u elke dag op Vinçotte kan vertrouwen.Met de focus op kwaliteit, innovatie en klantentevredenheid kunnen wij ons vandaag waarmaken als een‘Global Solution Provider’, die zijn kracht haalt uit de continue investeringen in kennis en technologie, ende voortdurende ontwikkeling van nieuwe producten en markten.Uw vertrouwen in de kwaliteit die Vinçotte biedt, zorgt ervoor dat u verder blijft evolueren. Op die manierkunnen wij ook trouw blijven aan onze eigen ambitie: koploper blijven op een competitieve markt dankzijmedewerkers die wereldwijd garant staan voor een unieke dienstverlening, ten dienste van een kritischeklantengroep.Surf naar www.vincotte.be en ontdek hoe bijna 140 jaar ervaring en kennis ook in uw voordeel werken.Safety, quality and environmental serviceswww.vincotte.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!