april - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

april - Hoeselt.Be

HoeseltgemeenteberichtenHoeselt modelgemeenteinzake toegankelijkheidFederale verkiezingenHuldiging cultuur-en sociaalverdienstelijkeen sportkampioenenRode Kruis Hoeseltnaar Bulgarije en Servië5 JAAR JEUGDHUIS XTweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 32 • april 2003 • Nr. 189Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


Burgelijke stand en bevolkingVoorwoord2JEUGDBOEKENWEEK:UITSLAG BOEKENRALLYAantal deelnemers reeks 1 (6 - 9 jaar) : 71Aantal deelnemers reeks 2 (10 - 12 jaar) : 17Winnaars door een onschuldige kinderhandgetrokken uit alle inzendingen:- Hubrechts Fredrik Zandkuilstraat 5- Ceunen Julie Hernerweg 114- Vandoren Alexander Hoogstraat 15- Daniëls Jordy Morlotlaan 29- Marting Laura Tongersesteenweg 51 BZij winnen een jaar lang het gratis uitlenenvan CD's, CD-ROM's, Video's of DVD'snaar keuze met een maximum van 5 stuksper uitlening.IN MEMORIAMOp donderdag 10 april 2003 heeft debegrafenisplechtigheid plaatsgehad totafscheid van de heer Albert Reweghs teSint-Huibrecht-Hern.Albert Reweghs werd geboren te Sint-Huibrechts-Hern op 02-07-1942 en overleedte Tongeren op 03-04-2003.Hij was gehuwd met José Aerts en hadtwee dochters.Albert Reweghs was korte tijd werkzaamop de Technische Dienst van de gemeenteHoeselt.In de periode van 1989 – 1994 was hijgemeenteraadslid te Hoeselt.Aan de beproefde familie bieden wij nogmaalsonze oprechte deelneming aan!GEBOORTENDatum Naam dochter of zoon van10-01-2003 Bjorn LEROI Jo en Erica Libens22-01-2003 Chabélie PIETTE Mario en Inge Schoubs23-01-2003 Yanisha WAGEMANS Didier en Sandra Alexander25-01-2003 Rune VANDEWEYER Rony en Hilde Vanbrabant30-01-2003 Jasmien VANSPAUWEN Bart en Mieke Thijsen04-02-2003 Kaat HUYGEN Kris en Helga Muysers05-02-2003 Mirte VOETS Antoine en Marie Paule Lindelauf13-02-2003 Kilian APPERMONT Kris en Nadine Thijs18-02-2003 Alyah DELATHOUWER Gino en Sandra Pellars26-02-2003 Marie FASTRÉ Jurgen en Mireille Peters07-03-2003 Remco SIMENON Christophe en Mieke TImmermans08-03-2003 Lenny MOTTART Bart en Nadine De Decker10-03-2003 Giel POELMANS Rob en Liesbeth Verjans13-03-2003 Siebe ACHTEN Geert en Elsie Lambregs22-03-2003 Tibo VRANKEN Serge en Kim Jacobs25-03-2033 Stijn VROONEN Johan en Goele VANDUFFELHUWELIJKENDatumBruidegom en Bruid04-01-2003 Christophe SIMENON en Mieke TIMMERMANS28-02-2003 Hubert HANSEN en Marie-Jeanne HEENS03-02-2003 Joseph SNELLINGS en WOUTERS Juliette20-03-2003 Joseph ZEGERS en SAUWENS Lydia21-03-2003 Jozef BOULET en Sonja DANIELSOVERLIJDENSDatumNaam van de overledene03-01-2003 Pauline Gertrudis SIMONS Trulstraat 8324-01-2003 Mathieu WAGEMANS Rozenlaan 526-01-2003 Louis JANSSEN Tongersesteenweg 1527-01-2003 Monica JACOBS Groenstraat 8931-01-2003 Marie-Louise WINKEL Morlotlaan 2431-01-2003 Maria NELISSEN Rode Kruislaan 901-02-2003 Maria ROMEIJN Hoogstraat 2002-02-2003 Catherine SNELLINX Torenstraat 508-02-2003 Ludovicus COENEGRACHTS Romershovenstraat 14413-02-2003 Renier VANHEES Bronstraat 2615-02-2003 Maria PANNEMANS Nederstraat 4218-02-2003 Philomena SCHALTIN Leurestraat 1319-02-2003 Alfons HERMANS Hooilingenstraat 5220-02-2003 Jeanne DE MEULEMEESTER Bergstraat 3628-02-2003 Camille VANDORMAEL G.Gezellelaan 2228-02-2003 Paul VANSPAUWEN Klaphoekstraat 2209-03-2003 Andries DAERDEN Molenbroekstraat 106-03-2003 Wilhelmina JOLLING Grootveldstraat 1519-03-2003 Palmyre DEVOET Hombroekstraat 128-03-2003 Alphonse BARTHELS St.-Hubertusstraat 1603-04-2003 Albert REWEGHS Tommenstraat 4409-04-2003 Joannes BREBAN Heibrikstraat 2913-04-2003 Mathijs AERTS Herenveldstraat 9Beste Hoeselaren,De afgelopen dagen hebben we kunnengenieten van een heerlijk lenteweertje ! Demeesten onder jullie hebben waarschijnlijkheel wat tijd buiten gespendeerd. Het is julliedan ongetwijfeld opgevallen dat Hoeselt delaatste tijd heel wat weg heeft van een bouwwerf.Dit komt omdat de gemeente bezig ismet de verbetering, de vernieuwing en hetaanleggen van verschillende pleinen, straten enfietspaden in de hoop hiermee de verkeersveiligheid en de mobiliteit ten goede te komen.Ik hoop samen met jullie dat de eventueel veroorzaakte lasten snel voor iedereen heel wat lustenzullen brengen net zoals de belbus door velen onder jullie lustig gebruikt wordt. Iedere maandweer komen er nieuwe belbusgebruikers bij. Een groot succes dus !De wetgeving in verband met de ruimtelijke ordening zit in een stroomversnelling ! Nognooit zijn er zoveel bouwaanvragen, regularisaties van bedrijven, zonevreemde en andere woningengeweest dan heden. Toch is er ook nog heel wat ander werk waar we mee bezig (zullen) zijn,denken we maar aan de afwerking van het structuurplan, grote bouwprojecten van groepswoningen,bijzondere plannen van aanleg en uitbreiding van de industriezone III. Jullie gemeente zalop relatief korte termijn dus nog verder uitgroeien en veranderen !Voor onze schoolgaande kinderen/jeugd is het belangrijk dat zij zo veilig mogelijk onderwijskunnen volgen. Daarom hebben we beslist dat in de omgeving van enkele scholen de verkeersveiligheidvergroot wordt door het invoeren van zone 30 en verkeersremmende maatregelen.Een beetje verderop in dit blad kunt u ook de nieuwe reglementering van de speelstraten terugvinden.Onze belofte in het begin van de legislatuur ‘ieder kerkdorp, een dorpsplein’, krijgt ook meervorm. Tijdens de gemeenteraad van maart hebben we de nodige stappen gezet om hetgemeentelijk patrimonium uit te breiden. Sint-Huibrechts-Hern heeft bijvoorbeeld noodaan een parking op loopafstand van de kerk samen met een nieuwe locatie van de Chiro en hetschoolgebouw.De begraafplaatsen krijgen ook een eigentijds karakter. Reeds 37% van de Limburgse bevolkinglaat zich cremeren en dit stijgt jaarlijks met 17,5%. De gemeente heeft gekozen voor een kleine,meer persoonlijk urnekelder voor 2 personen, afgedekt met een zwart-grijze granieten plaat.Voor degene onder jullie die het nog niet wisten is er samen met de sportraad en het VZWSportcentrum een regeling getroffen, dat men bij iedere bloedgifte recht heeft op een gratiszwembeurt in ons gemeentelijk zwembad Ter Kommen. Ideaal dus om vrijwillige inzet te combinerenmet gezond sporten !Zo, ik hoop dat ik jullie voldoende op de hoogte heb gebracht over de realisaties binnen mijnbevoegdheden ! Ik wens jullie alvast nog een fijne lente en een warme zomer toe!Vriendelijke groeten van uw schepen,Guy Thys,Schepen van verkeer en mobiliteit, ruimtelijke ordening,onderwijs, sport, gemeentelijk patrimonium en begraafplaatsen.IN DITNUMMERBurgerlijke stand en bevolking 2Geboorten, huwelijken, overlijdensVoorwoord 3door schepen Guy ThijsVerkeer 4SpeelstratenPWA 5PWA Hoeselt bestaat 8 jaarBeurs voor vakantiewerkOCMW 6Infoavond BorstkankerSpeciale parkeerkaart: nieuw criteriumHoeselt modelgemeenteinzake toegankelijkheid 7Bezoek arrondissementcommissaris Greet Van GoolSociaal Maatschappelijk 8Palliatieve zorgWerkkampen voor jongerenDag van de mantelzorgMaandelijkse nieuwsbrief voedingSport 9KalenderActiviteitenCultuur 11Activiteiten i.k.v. het Lambrecht LambrechtsjaarOpnieuw revue ‘Ich jon fakteur’Het cultuurbeleidsplanCover Story 145 JAAR JEUGDHUIS XJeugd 16Naar ZwedenNieuw skate-parkHoeselt Zomert 17Het programmaMilieu 18Nuttige weetjesToerisme en Recreatie 20KalenderHet HaspengouwfietsroutenetwerkInformatief 21Een job bij de politieDiefstal van de bankkaartDe nieuwe parkeerschijfVerkiezingen 22Varia 24‘Hoeseltse kènnërspèlkes aut grùtmoederstijd’VIZO bedrijfsadvies op de Vlaamse infolijnHuldigingen 25Hoeseltse verdienstelijkenRode Kruis Hoeselt 26Naar het buitenlandIn de bloemetjes 27Goud voor...Opfrissingscursus verkeersveiligheidNieuwe OCMW-raadsledenLaureaten van de arbeidHet weten waard 28Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot standdankzij: Serge Voncken - Gert Hellinx - Gaby Somerslayout & druk: Giva Hoeselt©2002 Gemeente Hoeselt3


VerkeerPWA-nieuws4DE SPEELSTRAAT ... EEN TOELICHTINGDe voorbije jaren kreeg de gemeente heel wat aanvragen voor speelstraten. Denk er aan voor volgendezomervakantie, je aanvraag tijdig in te dienen! Maar vóór je de aanvraag indient lees je best dit artikeltje ...WAT IS DAT ‘EEN SPEELSTRAAT’?Een speelstraat is een openbare weg (of eengedeelte ervan) waartijdelijk en tijdensbepaalde uren eenhek wordt geplaatstmet het verkeersbordC3, met een onderbordmet de vermelding‘speelstraat’. Ditbetekent dat de straatenkel toegankelijk isvoor voetgangers,fietsers en auto’s vanbewoners. Ook skeelersen rolschaatsersworden hier beschouwd als voetgangers.De auto’s mogen er alleen stapvoets rijden.Fietsers moeten er rijden met aangepastesnelheid en moeten indien nodig afstappen.Een speelstraat is enkel een speelstraat opvooraf bepaalde dagen en uren die in overlegmet al de buurtbewoners worden afgesprokenen vastgelegd door de gemeenteraad.KAN MIJN STRAAT EENSPEELSTRAAT WORDEN ?De belangrijkste voorwaarde is dat al debewoners van de straat dit willen. De bewonersvan de speelstraat staan zelf in voor hetplaatsen van de hekken en de verbodsborden.Bij regenweer kunnen ze bijvoorbeeld beslissenom de straat die dag niet af te sluiten.Daarom moet voorde aangevraagde periodeeen verantwoordelijkeaangeduidworden die instaatvoor het nakomenvan de wettelijk voorgeschrevenbepalingeninzake dezelfdeuren en het weeropenstellen na devastgelegde uren.Verder zijn er ook een aantal wettelijke verplichtingenvoorzien in de verkeerswetgeving:-speelstraten kunnen enkel in straten waarreeds een snelheidsbeperking tot 50km/uur geldt,- de straat moet een overheersend woonkarakterhebben zonder doorgaand verkeer,en mag niet bediend worden dooreen geregelde dienst voor gemeenschappelijkvervoer (bijvoorbeeld de bussen vanDe Lijn),- tijdens de uren dat de openbare weg alsspeelstraat wordt gebruikt, mag er speelinfrastructuurworden geplaatst zolang dedoorgang van de toegelaten bestuurdersen de voertuigen van de hulpdiensten nietworden gehinderd,- de openbare weg die men als speelstraatwil inrichten moet tijdens de voorzieneperiode elke dag tijdens dezelfde urenworden afgesloten,- er moeten voldoende hekken wordengeplaatst om de speelstraat af te bakenen.Op de hekken wordt het verkeersbord C3bevestigd, met als onderbord ‘speelstraat’.De uren tijdens welke de straat als speelstraatis ingericht worden eveneens op hetonderbord vermeld.VOOR- EN NADELEN VAN EENSPEELSTRAATDe speelstraat heeft natuurlijk als voordeeldat de kinderen onbezorgd buiten kunnenspelen. Kinderen hoeven zich binnen nietmeer te vervelen tijdens de zalige zomermaandenomdat er geen speelplein in debuurt is. In een speelstraat mag er lustig opstraat gespeeld worden.Dat betekent natuurlijk wel dat een aantal dingentijdens de voorziene uren niet meermogelijk zijn. In een speelstraat is verkeer niettoegestaan, en dat betekent dat zelfs de vuilniswagensdan niet in de straat worden toegelaten.Ook het verkeer naar handelszaken, kabinettenvan vrije beroepen (dokter, advocaat,...),onthaalmoeders, familie of verkeer van leveranciers(leveren van mazout,...), dokters of verpleegstersop huisbezoek is dan niet mogelijk.Voertuigen die niet toebehoren aande bewoners van de straat moetensteeds achtergelaten worden buitende door de hekken afgebakende zone.Een oplossing daarvoor is het afbakenen vaneen onderdeel van de straat tot speelstraat,zodat verkeer in het andere deel wel mogelijkblijft.HOE MOET IK MIJN AANVRAAG TOTSPEELSTRAAT INDIENEN?Voor meer inlichtingenof het doorgevenvan je aanvraag kan jeterecht bij deWijkdienst van deLokale Politie, Europalaan7a te Hoeselt. Deaanvraagperiodewordt afgesloten op31 mei 2003.Bij de aanvraag moetje volgende documentenbijvoegen:- plan met de afgebakende waarop de aanvraagtot inrichten van een speelstraat vantoepassing is,-ingevuld aanvraagformulier (een voorbeeldformulieren een checklist liggen teruwer beschikking in voornoemd wijkkantoor),- handtekening van al de bewoners,-verklaring ondertekend door de verantwoordelijke.Info: Raymond Collings en Johnny Greyn vande Lokale Politie tel. 089 51 93 00.18 april 2003 bestaat het PWA in Hoeselt reeds 8 jaar!Het PWA-Hoeselt blijft groeien, dat blijkt uit de recente cijfers. Momenteel zijn er 323 ingeschreven gebruikers. Wekelijks gaan er tussen de 110 en130 PWA-werknemers klussen bij privé-personen, bij v.z.w.’s, verenigingen, onderwijs, land- en tuinbouw.De PWA-werknemers krijgen hiervoor per gewerkt uur een PWA-cheque die aan de gebruiker 4,95 euro kost.Naar waar gaat het geld van deze cheque:1. De uurvergoeding van de PWA-werknemer.Deze uurvergoeding werd vanaf 1 maart 2003 verhoogd van 3,72 tot 4,10 euro.Dit betekent dat als de PWA-werknemer de maximum toegelaten 45 uur per maand presteert hij/zij een maandelijks supplement verdient van184,50 euro bovenop zijn normale werkloosheidsuitkering in plaats van 167,40 euro in het verleden.2. Van het verschil, zijnde 0,85 euro gaat 75% naar de RVA en 25% of 0,21 euro per cheque naar de plaatselijke PWA-werking. Hiervan worden dano.a. cursussen ter bijscholing van de PWA-werknemers georganiseerd.Besluit: De chequeprijs die de gebruiker dient te betalen bij het PWA-Hoeselt bedraagt ook dit jaar weer ongewijzigd 4,95 euro.Daarmee heeft het PWA van Hoeselt het goedkoopste chequetarief van gans Vlaanderen.Vanaf 1 mei 2003 vragen wij, zoals alle andere PWA’s, een jaarlijks inschrijvingsgeld.Dat bedraagt 7,45 euro.Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij de PWA-beambte Rose-Marie Wils,Beukenlaan 6 te Hoeselt, tel. 089 51 48 69.Openingsuren:Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uurMaandag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 17 uur.Beste groeten en voor verdere inlichtingen ook steeds bereikbaarGert HellinxVoorzitter PWA & OCMW, tel. 0495 22 54 45.BILZEN-HOESELTBeurs voor vakantiewerk - 10 mei 2003 - in de KimpelDe beurs voor vakantiewerk is een initiatiefvan de Lokale Werkwinkel Bilzen-Hoeselt enpoogt tegemoet te komen aan de wensenvan studenten die in de komende vakantiemaandeneen vakantiejob willen uitoefenen.Hopelijk wordt de belangstelling en hetsucces van de vorige beurs geëvenaard enkunnen er gunstige resultaten geboekt wordenvoor werkgevers en jobstudenten.De beurs voor vakantiewerk kan door iedereenen doorlopend bezocht worden van 10tot 15 uur. Een infofolder zal aan de studentenbezorgd worden via de scholen vande scholengemeenschap Bilzen/Hoeselt envia de jeugdbewegingen en jeugddiensten.Een persmededeling zal in meerdere krantente lezen zijn.Tijdens de beurs kan via de interim-kantorencontact gezocht worden met bedrijvenuit Bilzen, Hoeselt en omliggende. Volgendeinterim-kantoren hebben hun deelnamereeds bevestigd: ASAP, Actief Interim,Flexpoint, Vedior, Bik interim, ...Na afloop van de beurs kan blijvend informatiegevraagd worden in de Lokale Werkwinkelte Bilzen en in het contactpunt te Hoeselt.De Lokale Werkwinkel Bilzen-Hoeselt zal opde beurs aanwezig zijn om allerhande informatieaan de bezoekers te verstrekken. DeLWW zal ook de beschikbare vacatures aanplakken.In de Lokale Werkwinkels zijn dediensten van de VDAB, PWA, OCMW ...gevestigd.Ook de vakbonden hebben hun medewerkingtoegezegd voor het verstrekken vaninformatie rond de correcte toepassing vande regelgeving inzake het vakantiewerk.Op het einde van de beurs zullen een aantalkleine prijzen, zoals filmtickets en zwembeurtenkaarten,verloot worden. De bezoekersvan de beurs kunnen hieraan deelnemendoor hun aanwezigheid op te geven op hetwedstrijdformulier dat beschikbaar zal zijn opde flyers en aan de inkom van de beurs.OP DE BEURS VOOR VAKANTIE-WERK IS IEDEREEN WELKOM5


OCMWHoeselt modelgemeenteS.I.T. Bilzen – Hoeselt nodigt u uit voor:Infoavond ‘BORSTKANKER’Dinsdag 29 april 2003 om 20.15 uurCC DE KIMPELEikenlaan 25, 3740 Bilzen089 30 43 80Deze multidisciplinaire vorming staat open voor alle professionelehulpverleners werkzaam in de thuiszorg, vrijwilligers en thuisverzorgers.Speciale parkeerkaart voorpersonen met een handicap:nieuw criterium.Sedert 01 maart 2003 is de reglementering inzake parkeerkaartenvoor personen met een handicap gewijzigd.De kaart kan voortaan ook afgeleverd worden aanpersonen wier gezondheidstoestand aanleiding geefttot een vermindering van hun verplaatsingsmogelijkhedenmet ten minste twee punten, bepaald overeenkomstigde handleiding en de schaal die van toepassingzijn in het kader van de wet van 27 februari 1987betreffende de tegemoetkomingen aan personen meteen handicap. Het gaat inzonderheid om personenmet ernstige hartproblemen, ernstige astmaproblemen,enz. die slechts korte afstanden kunnen afleggen.HOESELT, EEN MODELGEMEENTEINZAKE TOEGANKELIJKHEIDOp 18 februari ll. bracht regeringscommissaris Greet Van Gool een werkbezoek aan onzegemeente.6PROGAMMAVERLOOPInleidingdr. Lambrechts, SIT-voorzitterDEEL 1Enkele headlines uit de behandeling van borstkankerAanpak en preventie van dikke armAandachtspunten voor niet-therapeutenCarine Smeets, kinesitherapeuteFysische geneeskunde en motorische revalidatie, Virga Jesse ZiekenhuisDEEL 2Screeningsmammo en haar nutMotiveren tot participatie door intermediairen is zinvol en mogelijkOndersteuningSchema gestructureerd gesprekEngagement van de 'begeleiders'Dr. Gabie ThijsDEEL 3Belevingsaspecten bij borstkankerSituering en praktijkervaring als therapeutBelevingsaspecten bij de patiëntCompenseren en decompenserenHet 'systeem' - partner en kinderen - heeft mee kankerBerte Ketelslegers, psychotherapeuteCommunicatieconsulentGelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor vrijdag 25 april 2003 !!!Telefonisch, per fax of schriftelijkBij Guido Hamael, OCMW Hoeselt, Europalaan 1tel 089 51 88 12 fax 089 41 87 17e-mail: Guido.Hamael@OCMWHoeselt.beProcedure voor de aanvraagIn afwachting van de nieuwe formulieren, mogen deoude nog steeds gebruikt worden.Opgelet:*Het kader dat vroeger voor de behandelendegeneesheer voorbehouden was, is niet meer vantoepassing en moet niet meer ingevuld worden.* De 2de en 4de blz. zijn niet meer geldig en moetenvervangen worden door een tekst die nu bij de formulierengevoegd is.Medische controleVoor een nog grotere geloofwaardigheid, worden alleaanvragers van een parkeerkaart voortaan onderworpenaan een medisch onderzoek. Dit geldt niet voorpersonen waarvan de dienst Tegemoetkomingen aanpersonen met een handicap reeds een dossier heeft ofindien attesten van andere overheidsdiensten ontegensprekelijkaantonen dat de persoon één van detoekenningsvoorwaarden vervult.Teruggave van de kaarten1. Indien de reden voor het gebruik van de kaart wegvalt:de kaart dient op eigen initiatief of op verzoek vande Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan personenmet een handicap ingeleverd te worden.2. In geval van overlijden van de titularis:de kaart dient door de nabestaanden binnen de 30dagen aan het gemeentebestuur van de woonplaatsvan de overleden te worden overhandigd. Zo nietkan de kaart worden afgehaald door een gemachtigdambtenaar.Voor verdere informatie kan u terecht bij hetOCMW, Europalaan 1, Hoeselt, tel. 089 51 33 10.De sprekersHoeselt werd uitgekozen als pilootgemeente inzake toegankelijkheid. In Hoeselt werken het gemeentebestuur, de gehandicaptenadviesraad en hettoegankelijkheidsbureau reeds enkele jaren succesvol samen.De aanwezigenStapsgewijs worden de publieke gebouwen aangepast zodat niet enkel gehandicapten maar ook ouderen en ouders met kinderwagens gemakkelijkdeze gebouwen kunnen betreden.In het gemeentelijk zwembad kreeg Greet Van Gool een demonstratie van de gehandicaptenlift. In de kleedruimte werd een speciale verzorgingstafelgeïnstalleerd die het uit- en aankleden van gehandicapten, maar ook van kleine kinderen moet vergemakkelijjken.Greet Van Gool lichtte tijdens haar bezoek ook de antidiscriminatiewet toe. Hierin wordt gesteld dat werkgevers verplicht worden structurele aanpassingente doen zodat mensen met een handicap kunnen worden tewerkgesteld. Mensen met een handicap zullen ook beter geïnformeerd wordenover hun rechten.Het jaar 2003 is uitgeroepen tot het Europees jaar voor personen met een handicap. De Hoeseltse Gehandicaptenadviesraad bestaat dit jaar 5 jaar.Met de pluim die we kregen van regeringscommissaris kan dit lustrumjaar niet beter starten. Onze gemeente bewijst hiermee dat we stapsgewijsen met weinig financiële middelen ook ons steentje kunnen bijdragen tot een betere integratie van ozne minder-validen.7


Sociaal MaatschappelijkSportAlle info en inschrijvingen: sportdienst HoeseltTel. 089-49 16 03 - Fax 089-49 29 45 - E-mail: sportdienst.hoeselt@pandora.be8Ieder van ons kent in zijn omgeving weliemand die niet meer genezen kan. Eenwereld stort in. Het Netwerk PalliatieveZorg Limburg vzw wil mensen in dezoektocht naar organisaties voor informatieen ondersteuning wegwijs makenin al de voorzieningen die er zijn omtrentpalliatieve zorg.De huidige campagne wil mensen overde drempel heen helpen om dit themamet hun arts te bespreken.FAVV-NIEUWSBRIEF !Het Federaal Agentschap voor deVeiligheid van de Voedselketen (hetvoedselagentschap) geeft 2-maandelijkseen nieuwsbrief uit omtrent voedselveiligheid;o.a. hoe er continu gewerktwordt aan de bewaking van de veiligheidvan de voedselketen.Men kan zich abonneren op een gratiselektronische versie (PDF-bestand) ofvoor een abonnement per post, in ditgeval zijn de eerste drie nummers gratis,Abonneren kan bij de FAVV-Communicatie, WTC III 17e verdieping,Simon Bolivarlaan 30 , 1000 Brusselvia de website www.favv.bee-mail: communicatie@favv.betel.02 208 45 18.WEEKEND- en WACHTDIENSTENWEEKENDDIENSTEN HUISARTSENOm de dokter van wacht op te roepenmoet je voortaan bellen naarhet centraal oproepnummer 0900 84 840APOTHEEK VAN WACHT* De apotheek van wacht kan je voortaan vindenop de website: www.apotheek.be* De telefonische dienst 0900 10 500 blijft bestaan.Wachtdiensten Hoeselt vind je ook terug op Lokatekst pagina 148Zinvolle vakantietip !!!WERKKAMPEN voor JONGEREN inhet DIENSTENCENTRUM SINT–ODAIn het Dienstencentrum St.-Oda worden jaarlijks werkkampen voor jongeren georganiseerd. Een idealegelegenheid om het leven van de persoon met een handicap te leren kennen.In St. Oda wonen kinderen, adolescenten en volwassenen met een diep en ernstige mentale handicap.Verstandelijk zijn deze mensen zeer zwak begaafd. Velen van hen hebben bijkomende handicaps: epilepsie,verlammingen, blindheid, ...Daarom zijn zij voor heel hun leven op anderen aangewezen.Wil je je enkele dagen hiervoor vrij maken?De enige voorwaarden om aan de werkkampen deel te nemen is geboren zijn in 1986 of vroeger,beschikken over een goed fysieke conditie en je echt willen inzetten in de leefgroepen en het kamp.De data: van zondag 06-07 tot zaterdag 19-07 van zondag 03-08 tot zaterdag 16-08van zondag 20-07 tot zaterdag 02-08 van zondag 17-08 tot zaterdag 30-08Contactadres: Dienstencentrum St.-Oda, Werkkampen – Rik Molemans, Breugelweg 200,3900 Overpelt, tel 011 64 28 60 – fax 011 66 23 46 – e-mail stoda@stijn.beDAG VAN DE MANTELZORG - Provincie LimburgOp zaterdag 14 juni van 13.30 tot 17 uur wordt in de Limburghal te Genk voor de vierdekeer de ‘Dag van de mantelzorg’ georganiseerd.Dit jaar wordt gewerkt rond het thema ‘arbeid en zorg’. Daarnaast worden er in kleine groepen informatievesessies met mogelijkheid tot vraagstelling georganiseerd waarin er aandacht wordt besteed aanpreventie.PROGRAMMA13.30 – 13.45 uur Verwelkoming gedeputeerde Sonja Claes13.45 – 14.45uur Algemeen gedeelte ‘Actief op de arbeidsmarkt en actief als mantelzorger, een(on)mogelijke combinatie’ door de erkende verenigingen van mantelzorger en gebruikers14.45 – 15.00 uur Pauze15.00 – 16.30 uur Informatieve sessies met mogelijkheid tot vraagstelling (in kleine groepen)16.30u Receptie en mogelijkheid om ervaringen uit te wisselenInformatieve sessies in kleine groepen, met mogelijkheid tot vraagstellingSessie 1: ‘Geneesmiddelen in de thuiszorg, wisselwerking tussen patiënt en mantelzorger’Sessie 2: ‘Zorgzaam bewegen als mantelzorger en in relatie met de zorgbehoevende’Sessie 3: ‘Je ontspannen als mantelzorger, kan dat?’Sessie 4: ‘De psychiatrische patiënt centraal. En wat met zijn omgeving?’Sessie 5: ‘De specifieke zorgen van mantelzorgers van personen met een handicap’De deelnemers kiezen zelf één sessie uit die ze willen bijwonen. Om organisatorische redenen geven zij ookeen tweede en een derde keuze door.Alle geïnteresseerden kunnen gratis deelnemen, maar inschrijven is om organisatorische redenen wenselijk.Inschrijven bij de Provinciale Dienst Ouderen, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt,tel 011 23 72 88 – fax 011 23 72 90 – e-mail dienstouderen@limburg.be.ZWEMBADTER KOMMENVrij zwemmenschooljaar schoolvakantiesma, di, do,vr 19 - 20 14 - 20wo 17 - 20 14 - 20zo 08.30 - 11.30 08.30 - 11.30Gesloten van maandag 30 junit.e.m. zondag 27 juli- Zaterdagnamiddag kan je het zwembadreserveren voor zwemfeestjes- Activiteiten: zwemacademie, aquagymzwemlessen voor kinderen, volwassenenen +50 jarigen, andersvaliden- gratis zwemmen op verjaardag- je kan als groep privé het zwembadafhurenAlle info: zwembad 089 41 36 22 ofop de sportdienstLEKKER SPORTENLichaamsbeweging heeft tal vanvoordelen: het houdt de spiermassain stand, verhoogt het energieverbruik,bevordert de bloedsomloop,gaat botontkalking tegen, werkt ontspannend...En u wilde toch afslanken? Wel danheeft FitClub een aanbod om succeste boeken!dag uur programmaMaandag 10.00 BBB21.00 figuurtrainingdinsdag 19.00 BBB/dance,20.00 BBB21.00 figuurtraining,woensdag 20.00 BBB21.00 Aerobicsvrijdag 20.00 BBB/step21.00 BBBDeelnemen kan met een 15 of 40 beurtenkaart.Inschrijven kan ter plaatse. Spiegelzaal ‘TerKommen’.AQUAGYMWatVoor wieVoorwaardeProgrammaDataInschrijveneen plezierige en zeer efficiënte manier om te bewegen in het water.voor jong en oud, voor mannen en vrouwen, voor niet-sportievelingen en sportievelingenmaar ook voor zwangere vrouwen, personen in revalidatie, personen met zwaarlijvigheid,.....graag bewegen in het water, u moet niet kunnen zwemmenloop-, sprong-, lenigheids- en versterkende oefeningen, oefeningen met bal, tikspelenresultaat een goede aërobe training, een minimale belasting van de gewrichten, eensteviger en smaller lichaamelke woensdag van 20 tot 20.45 uurin het zwembad kan je een beurtenkaart kopen25 beurten = € 78, 15 beurten = € 50, 10 beurten = € 35 en 5 beurten € 18GRATIS BEGELEID GEZONDHEIDSWANDELENVeel mensen bewegen niet genoeg. Elke dag flink wandelen kan wonderen doen. We voelen ons energieker,fitter, slanker, meer ontspannen, jonger, minder vatbaar voor ziektes, minder moe, enz.Programma 15 minuten flink doorstappen entoch nog voldoende adem hebbenom een babbeltje te maken.Iedereen wandelt op eigen tempoen bouwt langzaam de conditieop. Ook worden er per wandelingverschillende afstanden afgelegd.Wie fit is wandelt flink door, anderenleggen minder meters af.Doelgroep voor iedereen jong en oudData elke maandag, woensdag envrijdag, telkens van 14 tot 14 uurInschrijven moet niet, alleen aanwezig zijn om14 uur aan het O.L.Vrouwplein(Broekstraat)Organisator Rode Kruis Hoeselt, LOGO(lokaal gezondheidsoverleg) ensportdienst HoeseltBegeleiding een bewegingsconsulent van hetRode KruisVerzekering is er voor iedereenVOLLEYBALCLUB HOEVOC ‘83De volleybalclub Hoevoc 83 zoekt nieuwe jeugdspelers. Alle jongenstussen 10 en 12 jaar kunnen zich aanmelden tijdens de trainingen.Deze gaan door in Ter Kommen elke woensdag en vrijdagvan 18 tot 20 uur.9


SportCultuur10START TO RUN - JOGGENzondag 27 april (tijdens de Gordel van Hoeselt)Van stappen tot joggen! Hoe kan je op een verantwoord gezonde wijze leren joggen of wil jegewoon een aantal kilometer joggen samen met andere sportievelingen?Dit kan je doen tijdens ‘de Gordel van Hoeselt’. Zorg dat je in sportieve kledij met sportpantoffelsop zondag 27 april om 14 uur aan Ter Kommen bent. Even voor 2 inschrijven in de feestzaalen je ervaart een fijne sportieve namiddag.Onder deskundige begeleiding kan je in groep leren hoe je als beginnelingvan 0 meter lopen geleidelijk aan je afstand kan opbouwen om zo een volleerd jogger te worden.De meer sportievelingen kunnen enkele kilometers met gezin of vrienden lopen. Je kan deelnemenvanaf 13 jaar. Geïnteresseerden kunnen douchen in de sporthal en nadien gezellig bijpratenin Ter Kommen. Tenslotte ontvangen alle deelnemers trainingsschema’s aangepast aan hetniveau.Je kan kiezen uit de volgende groepen:1. beginnelingen die willen starten met joggen2. de meer ervaren joggers (omloop van 12 km.)We willen met dit initiatief personen samenbrengen die joggen een aangename en gezondesportbeoefening vinden. Alle geïnteresseerden zullen we uitnodigen om na de gordel gezamenlijkdoch ieder op zijn niveau regelmatig te joggen. De oprichting van een Hoeseltse loopclubjebehoort tot de mogelijkheden.SCHOLENJOGGINGzondag 27 april (tijdens de Gordel van Hoeselt)Alle kinderen die deelnemen aan de Gordel kunnen zich inschrijven voor de scholenjogging.- deelnemende scholen ontvangen een prijs- de winnende scholen ontvangen een prijs- de eerste drie kinderen per leerjaar en geslacht met het meest aantal gelopen ronden ontvangen een prijs.LOPERS BLIJVENLANGER JONGEen recent Amerikaans onderzoek (*)toont aan dat mensen die actief aan sportdoen duidelijk langer van een goedegezondheid blijven genieten. DeAmerikaanse onderzoekers spreken vaneen winst van 9 jaren. Sportieve mensenbeschikken daardoor over een beterefysieke conditie die hen toelaat een gevarieerderleven te leiden en daarbij mindergehinderd te worden door allerhandeouderdomskwalen. Lopers leefdengemiddeld 9 jaren langer vrij van belangrijkeouderdomsongemakken.(*) Wang BWE et al.Postponed developmentof disability in eldery runners: A 13-year longitudinal study. Arch Intern Med11.11.2002; 162:2285-94Alle info en inschrijvingen:sportdienst Hoeselttel 089 49 16 03, fax 089 49 29 45e-mail: sportdienst.hoeselt@pandora.beDe kinderen pogen van 13.30 uur tot 15 uur op een gesloten en gecontroleerde omloop op de buitenterreinen van Ter Kommen een loopparcoursvan ± 500 meter zo dikwijls mogelijk af te leggen.De kinderen bepalen hoe snel en hoeveel ronden ze lopen. Ze mogen zelfs een beetje wandelen tijdens het lopen. Ze bepalen ook de duur van derustpauzen tussen de ronden enz..Inschrijven kan men op de inschrijvingsstand van de Gordel in het cultureel centrum. De uitslag maken we bekend op de prijsuitreiking van de Gordel.SPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDERdatum Dag Uur Sporttak Activiteit afdeling locatie27-04 zo 09.00 badminton Hoeselt H3 – Smash H2 4e prov Ter Kommen27-04 zo 13.30 badminton Hoeselt H2 - Dibad H2 2e prov Ter Kommen27-04 zo 13.30 badminton Hoeselt D1 – Dibad D1 1e prov Ter Kommen04-05 zo 09.00 badminton Hoeselt D2 – Dibad D2 3e prov Ter Kommen04-05 zo 07.00 oriëntatie Zenith: ook jouw buitensportclub Hotton16-07 wo 18.00 wielrennen Wielerclub De Vrijheid: avondcriterium juniors Alt-Hoeselt21-07 ma 11.00 wielrennen Wielerclub De Vrijheid: Grote Prijs Eric Schoefs - miniemen Alt-Hoeselt21-07 ma 14.00 wielrennen Wielerclub De Vrijheid: Grote Prijs Eric Schoefs – juniors proloog Alt-Hoeselt21-07 ma 16.00 wielrennen Wielerclub De Vrijheid: Grote Prijs Eric Schoefs – juniors Open Omloop Alt-HoeseltACTIVITEITENLAMBRECHTLAMBRECHTSJAARVRIJDAG 2 MEI om 18 uurHOESELT BIDTOpening van de meimaand in deLindekapel, opgeluisterd door hetLambrechtskoor o.l.v. Simone Lambrechtsen door Luc van Hoesselt.Organisatie i.s.m. het buurtcomité van deLindekapelstraat.ZONDAG 25 MEI om 14 uurHOESELT WANDELTVoorstelling van de ‘Verzenwandeling’(afstand 8 km) door ons geschiedkundigen agrarisch Hoeselt. De wandeling vertrektop het dorpsplein, waar de onthullingplaatsvindt van de gedenkplaat vanLambrecht Lambrechts. Onderweg kan jeop verscheidene plaatsen genieten vanvoordracht van gedichten (H.T.G.), kan jeluisteren naar liederen, gebracht door hetLambrechtskoor en kan je proeven vaneen lekkere kruidenjenever, de HoeseltseKante’klare. Dit project maakt deel uit vanhet nieuwe wandelroutenetwerk inHoeselt en loopt i.s.m. de dienst toerismeen de sportdienst.ZATERDAG 28 JUNI om 17 uurHOESELT HULDIGTAfsluiting van het LambrechtLambrechtsjaar met een herdenkingshuldeaan de graftombe, de onthulling vanhet Lambrecht Lambrechtsmonumenten een academische slotzitting metoptredens van de Kon. Harmonie St.-Cecilia en het Hoeselts Mannenkoor.MEIACTIVITEITENKALENDERC.C TER KOMMEN - GROTE ZAALvr 02 Concert Harmonie St. Ceciliaza 03 Hoeselts Rock Eventzo 04 Lentefeest K.V.G.do 08 Ledenvergadering K.B.G.vr 09 Musical ‘Repelsteeltje’ - G.V.B.za 10 Musical ‘Repelsteeltje’ – G.V.B.zo 11 Eetdag Kon. Harmonie St. Ceciliavr 16 Kampioenenviering Broeveskènderza 17 Fuif K.J.zo 25 Ruilbeurs Hoeseltse Treinclubza 31 Fuif IsolaJUNIwo 04 Feestvergadering Ziekenzorg Haspengouwza 07 Fuif Hoeselt ‘94do 12 Ledenvergadering K.B.G.za 14 Feestvergadering 25 jaar MC Hoeseltwo 25 Barbecue gemeentepersoneelza 28 Hoeselt Huldigt – afsluiting L.LambrechtsjaarDE ROCKRALLY COVERNIGHT - ZATERDAG 3 MEI OM 19 UURDe preselectie voor deHoeseltse Rockrally vindtplaats op zaterdag 3 mei en iser dit jaar enkel voor covergroepen.16 bands hebben ingeschreven,waarvan 6 groepen aande pre-selecties deelnemen.Een vakkundige jury zal de 3beste bands belonen met eenfinaleplaats. De finale gaatdoor op zaterdag 19 juli tijdensde Hoeselt Zomert muziekfeesten.Afsluiter op 3 mei is de coverbandWHITE LINE vanLommel, die zowat alle genresten gehore zal brengen en eengast-optreden zal verzorgenvan niemand minder danPAUL MICHIELS.Toegangsprijs: € 311


CultuurCultuurbeleidREVUE ‘ICH JON FAKTEUR’Na een inactiviteit van bijna een kwart eeuw pakt het enige, echte en onvervalsteHoeseltse Revuegezelschap, in samenwerking met de Hoeseltse Cultuurraad, uit meteen herwerkte versie van de spektakelrevue ‘ICH JON FAKTEUR’.Een revue is niet zomaar het eerste, beste zangspel, Bij een revue kijkt men terug, menkijkt ‘aterwats’. Een revue is gekruid met talrijke lachmomenten, met humor van eigenbodem, met zelfgeschreven liederen. Denk maar even terug aan ‘Hoeselt, het sjùnstedùrpke wô ich ken’, ‘Mennën joste villo’, ‘Jùvver oos dùrpke’, ‘ Blèf Hoesels kalle’ enz.Revue is pure nostalgie, gespeeld door eigen volk, mensen die hun eigen taal nog kunnenspreken.OPENLUCHTTENTOONSTELLINGTOM SCHOLSin het kasteelpark vanvan Bockrijck29 – 30 – 31 mei en 1 juniAls ik schepen van cultuur was, dan...Een nieuw decreet?De gemeente Hoeselt greep in augustus2002 haar kans om in te stappen in het‘decreet houdende het stimuleren van een kwalitatiefen integraal gemeentelijk cultuurbeleid’.Hierdoor krijgt u als Hoeselaar dekans om uw zegje te doen over hetculturele leven in Hoeselt. De kersversecultuurbeleidscoördinator van de gemeenteLaat van je horen!Alle verzamelde ideeën en bemerkingen zulleneen cruciale rol spelen in de verdere cultuurbeleidsplanningvan Hoeselt. In dekomende maanden wordt er immers hardgewerkt aan het schrijven van een cultuurbeleidsplan.Dit plan zal in een eerste deel een schetsgeven van het huidige cultuurbeleid inCultuurweb HoeseltSta me toe om jou, als Hoeseltse burger, meteen spin te vergelijken. Een culturele spin diezich in haar culturele web bevindt dat zich uitspreidtover Hoeselt en haar deelgemeenten.Samen met je collega-spinnen heb je al heelwat culturele draden kunnen maken. Je moet12In 1980 stonden niet minder dan 3.500 geïnteresseerden in de rij voor een ticket! Devraag naar een heropvoering van dit lachwekkende spektakel in onvervalst Hoeseltsdialect is dan ook groot. En de kogel is eindelijk door de kerk: in het voorjaar 2004 vliegenwe er weer in met een aantal spetterende vertoningen van het zo succesvolle ‘faktùrke’.Vele oud-spelers, zangers, figuranten en losse medewerkers hebben reeds met enthousiasmegereageerd op de oproep tot deelname. We kijken met belangstelling uit naarandere echte Hoeselaren met het nodige zang- of acteertalent om zich bij de ouderevue-ratten van 24 jaar geleden te voegen.De regie is in handen van Gilberte Vrancken.‘Het zal wier tôebbak zien !!’. - Inlichtingen: 089 41 49 12Deze jonge industriële vormgever steltzijn reeks nieuwe kunstwerken voor aanhet publiek. Hij weet universele thema’suit te diepen en te verwerken in monumentaleinstallaties.Activiteiten KAVHoeselt-Centrummei-juniDonderdag 9 mei:Uitwaaitocht: ‘Stappen tussen huizen’Dinsdag 20 mei:Daguitstap naar Namen:Tuinen van Annevoie en parfumfabriekMaandag 16 juni:Demonstratie: zelf je fiets herstellenGEWIJZIGDE OPENINGS-UREN C.C. TER KOMMENMAANDAG - 13 - 16.30 uDINSDAG - 13 - 16.30 uWOENSDAG 09 - 12 u 13 - 16.30 uDONDERDAG 09 - 12 u 13 - 16.30 uVRIJDAG 09 - 12 u 13 - 16.30 uINFO Ter KommenC.C. Ter KommenEuropalaan 2, 3730 HoeseltTel. 089 41 63 58 - Fax. 089 50 26 47E-mail: info@terkommen.bezal u hier een aantal middelen toe aanreiken.In deze gemeenteberichten vind je alvast eeneerste kleine bevraging (kaart in bijlage). Ervolgt nog een enquête, interviews, inspraakavondenper deelgemeente, enz. Je kan ideeënen opmerkingen ook op papier bezorgenin het CC Ter Kommen of even langskomenvoor een culturele babbel.Cultuur... een ruim begrip!Allemaal goed en wel, maar wat wordt nuprecies verstaan onder ‘cultuur’? Wel, wegaan uit van een zeer breed cultuurbegrip.Gaande van het cultureel centrum tot deparochiezalen, van baby’s, kleuters, kinderenen jongeren tot volwassenen en senioren,van de bibliotheek tot de muziekschool,van verenigingen tot individuelekunstenaars, van podiumkunsten tot beeldendekunst, van organisatoren tot deelnemersof participanten, van kenners totleken, van schoolvoorstellingen tot familievoorstellingen,van monumenten en landschappentot moderne kunst, van verzamelaarstot geïnteresseerden, enzoverder,enzovoort...Hoeselt met haar sterktes en zwaktes, kansenen bedreigingen. Je begrijpt dat jouinbreng hier van groot belang is! Wewillen je daarom ook warm aanbevelen omgebruik te maken van de aangereikteinspraakmogelijkheden. In een tweede deelkunnen we dan de gewenste situatie gaanweergeven: welke doelstellingen streven wena, met welke middelen kunnen we die doelstellingenbereiken, en binnen welke tijdspannekan of moet dit gebeuren? Op al deze vragenproberen we een antwoord te geven inhet cultuurbeleidsplan.Voor informatie, opmerkingen en ideeën:Yves VonckenCultuurbeleidscoördinatorEuropalaan 2, 3730 HoeseltTel: 089 41 63 58Fax: 089 50 26 47yves.voncken@hoeselt.bedus niet vanaf nul beginnen. Maar het webkan wel verbeteren!We willen je ertoe aanzetten om draden teverlengen en nieuwe draden te maken. Zokunnen we meer culturele vliegen vangen(toegenomen cultuurparticipatie).Stukgemaakte draden kunnen we proberente herstellen en te onderhouden (zorg voorcultureel erfgoed). In een groter web (cultuurspreiding)kunnen meer collega-spinnen opbezoek komen (gemeenschapsvorming) enkunnen we samen projecten opzetten (cultuurcreatie)waardoor meer spinnen aan cultuurkunnen doen (cultuurparticipatie).Ik hoop dat je als culturele spin je stem laathoren en dat we samen kunnen komen toteen degelijk uitgebouwd cultuurbeleid opmaat van de gemeente en al haar burgers!Laat van je horen!13


CoverstoryCoverstory5 jaar JeugdhuisXDe tijd gaat snel zegt men... ook in het jeugdhuis.Want op woensdag 30 april is de start van het vijfdaagse feestweekendin jeugdhuis X ter ere van het vijfjarig bestaan.Om ons vijfjarig bestaan te vieren hebben we vijfdagen op rij een geweldig programma uitgedokterd.Op woensdag 30 april is er de VERJAARDAGSFUIFmet een gratis vat. Inkom is gratis.14We zullen eventjes de voorbije 5 jaren inbeeld brengen:In 1998 organiseerde de jeugdraad eenbusrit naar verschillende jeugdhuizen inde buurt. Er was namelijk een grotevraag naar een jeugdhuis in Hoeselt, vandaardat we wel eens wilden kijken hoedit er in de buurgemeenten aan toe ging.Na deze busrit werd er gestart met eenkerngroep van 7 jongeren. De kerngroepis die groep van vrijwilligers die instaatvoor het dagelijks beleid in een jeugdhuis.Vermits er (nog) geen locatie was werdener activiteiten georganiseerd in enrond het C.C. Ter Kommen en werd hetjeugdhuis omgedoopt tot jeugdhuis X,met de X als symbool voor de ontbrekendefactor.De eerste activiteit was een vrij podiumin het C.C. waarop verschillende beginnendegroepjes hun ding konden doen.Op deze activiteit werd de definitievenaam van het jeugdhuis vastgelegd, de Xmocht blijven want iedereen vond datwel cool.Verder dat jaar werden er nog workshopsgeorganiseerd, een grote barbecueop de piste en gingen we met 2 bussenkerstshoppen.Deze activiteiten bewezen dat de jongerennood hadden aan hun eigenjeugdHUIS. In 1999 kwam dé oplossingen werden de lokalen onder de tribunevan het voetbalstadion aan de Bergstraatingericht.Met tientallen jongeren werd enkeleweken keihard gewerkt, want dit lokaalwas al een beetje aan het vervallen. Alleswat er maar kon geverfd worden kreegeen nieuw kleurtje.Eindelijk had de Hoeseltse jeugd eeneigen jeugdhuis.Nu konden ook meer activiteiten georganiseerdworden zoals optredens, fuifjes,thema-avonden, workshops ...De kerngroep was ondertussen uitgegroeidtot een groep van 16 personen ende Hoeseltse jongeren begonnen hunweg te vinden naar het jeugdhuis.Maar waar al jaren over gesproken,gedebatteerd en onderhandeld werd,zou uiteindelijk werkelijkheid worden.De jeugd van Hoeselt krijgt een grootnieuw en multifunctioneel jeugdhuisachter het C.C. Ter Kommen.In september 2000 begonnen de werkenaan het nieuwe jeugdhuis. Dat waseen zeer heuglijke dag waar vele jongerenal heel lang naar hadden uitgekeken.De bouwwerken vlotten zeer goed,want in mei 2001 gingen de nieuwe deurenvan het jeugdhuis open.En ondertussen zitten we er al twee jaar.Van vele bezoekers uit andere jeugdhuizenkregen we al heel wat complimentjesover ons jeugdhuis. En we zijn er ookenorm tevreden mee. Er is nu veel meerruimte om optredens, fuifjes en andereactiviteiten te organiseren.Zo’n 300 leden vinden regelmatig hunweg naar Jeugdhuis X en daar zijn wenatuurlijk enorm blij mee!De kerngroep, tientallen vrijwilligers ende X-leden blijven hun best doen omvan ons jeugdhuis een toffe plaats temaken waar jongeren zich “thuis” kunnenvoelen.Donderdag 1 mei is er de PARENTS PARTY met ’70-’80-’90 muziek.We nodigen dan alle ouders van onze leden uit op dezespetterende fuif. Andere liefhebbers van deze muziek zijnnatuurlijk ook van harte welkom. Inkom is gratis.Vrijdag 2 mei is er een live-optreden van GORKI,Vlaanderens bekendste rockband. Voorverkoop voor Ledenis € 5, niet-leden betalen € 7,50.Aan de kassa betalen leden € 7,50 en niet-leden € 10.Zaterdag 3 mei is het lachen geblazen met STAND UPCOMEDY.En tenslotte op zondag 5 mei is er een LAS VEGASNIGHT waar je een beetje kan gokken (niet met echte euro-’s natuurlijk) en is er een optreden van onze special guestEDDY WALLY.Reden genoeg dus om het jeugdhuis meerdere malen tebezoeken tijdens het feestweekend!Tenslotte zouden we iedereen nog eens van harte willenbedanken die in deze vijf jaren op welke manier dan ookmeewerkten aan de uitbouw van jeugdhuis X.Zonder jullie was het zeker niet gelukt! Bedankt daarvoor!!!15


JeugdHoeselt ZomertJEUGDHUIS X OP TEGENBEZOEKNAAR STOCKHOLM, ZWEDENOp 8 juli vertrekken 15 jeugdhuis X-leden en twee begeleiders voor 9 dagen naar de Zweedse hoofdstadStockholm.Ze zullen er een tegenbezoek brengen aan het Zweedse jeugdhuis waarvan zij vorig jaar 17 jongeren mochtenontvangen in Hoeselt.Het centrale thema van deze uitwisseling is “Sport, natuur en vrije tijd”.D.m.v. verschillende activiteiten kunnen de deelnemers een zicht krijgen hoe men in beide landen met dezethema’s omgaat.Hoogtepunt van deze uitwisseling zal wel het tweedaagse kamp zijn in een Zweeds natuurgebied.Andere dingen die op het programma staan zijn de ontdekking van Stockholm, een sport-evenement organiserenvoor de lokale buurt en zo veel meer.De X-leden zullen hun Zweedse collega’s ook verrassen met een Belgische gastronomische avond.Vrijdag 18 juliZaterdag 19 juliCoconut Party in Jeugdhuis X19u00 Finale RockrallyDe drie beste covergroepen van de rockrally covernight (3 mei ‘03) strijden tijdens Hoeselt Zomert voor de1ste plaats!22u00 Frank BoeijenBehoeft deze naam nog verdere uitleg? Wie kent immers de nummers Zwart Wit, Koud in mijn hart, Paradijs,Kronenburg Park, Suzanne, enz. niet? Een nummer van Boeijen is uit duizenden te herkennen en blijft in deherinnering hangen. De kracht van Boeijen zit immers niet enkel in de teksten, maar ook in de muziek. Hetverraadt een grote liefde voor malancholieke, vloeiende melodieën met pakkende refreinen.16activiteitenkalenderJEUGDHUIS XFEESTWEEKENDWoe 30-04: VerjaardagsfuifDon 01-05: Parents ’70-’80-‘90’s PartyVrij 02-05: optreden GORKIZat 03-05: Stand up ComedyZon 04-05: LAS VEGAS Night metspecial guest EDDY WALLYWoe 14-05: workshopVrij 16-05: Ladies NightZat 24-05: voetbaltornooiZon 8-06:Vrij 20-06:KermisfuifProm NightGegevens jeugddienst:Europalaan 4 (in jeugdhuis) - 3730 HoeseltTel. 089-50 12 00jeugddienst.hoeselt@pandora.bekantooruren: elke werkdagvan 08u-12u en 12u30-16u30NIEUW SKATE-PARK IN HOESELTEr is al heel lang sprake van, maar dit jaar gaat het er uiteindelijk van komen.Tegenover het jeugdhuis wordt een nieuw skate-park aangelegd.De nieuwe toestellen zijn al gearriveerd, nu is het enkel nog wachten op de grondwerken.Begin augustus zou dit volledig klaar moeten zijn, zodat de talrijke Hoeseltse skaters hun kunsten kunnenbeoefenen op het langverwachte nieuwe skatepark.Naast het jeugdhuis wordt ook een polyvalent terreintje aangelegd waar een basketbalring geplaatst zalworden.WAT ZIJN DE CONCRETE UITVOERINGEN VAN HETJEUGDRUIMTEPLAN IN 2003Tijdens de zittingen van de Kindergemeenteraad valt het op dat veel kinderen om meer speelruimte vragen.Daarom werd er vorig jaar ook werk gemaakt van een jeugdruimteplan, waarin alle behoeften naar speelruimtenwerden in vastgelegd.Een belangrijk onderdeel daarvan is de aanleg van speeltuintjes in Hoeselt.Bij nieuwe verkavelingen zal steeds een ruimte voorzien worden voor de aanleg van een speeltuintje. Deeffectieve realisatie van het speeltuintje zal evenwel slechts gebeuren in overleg met de buurtbewoners enliefst zal ook de exploitatie van het speeltuintje in overleg met deze buurtbewoners gebeuren.De investeringen kunnen door het gemeentebestuur gedragen worden evenals het groot onderhoud; debuurt kan afspraken maken over openingsuren, dagelijks toezicht en dagelijks onderhoud.Concreet voor dit jaar zal er werk gemaakt worden om op het speelplein op de Bergweide te renoveren.Eerstdaags zullen de inwoners van de Bergweide hierover een enquête ontvangen.Ook zal er bekeken worden welke behoeften er zijn op de wijk Nieuw-Hoeselt.Zondag 20 juli00u00 Made in BelgiumMade in Belgium bestaat uit vijf rockende popfanaten die de pannen van het dak spelen en een breed publiekpretentieloos weten los te schudden. De hoofdschotel aan songs wordt zorgzaam uitgekozen en live geserveerdmet een sausje van Nederlandstalige nummers, naar smaak stevig bijgekruid met goed belegen rockklassiekers.FAMILIEDAGWe starten al vroeg met een fietszoektocht voor het hele gezin!Er zijn talrijke mooie prijzen te winnen!16u00 Top Radio Summer-TourMet de beste artiesten uit de hitlijsten!20u30 Gene in concertGene Thomas is misschien een naam die niet dadelijk tot de verbeelding spreekt. Als we echter praten over“Gene” van X-session weet iedereen meteen over wie we het hebben. Najaar 2002 besloten Gene en Ginaom nieuwe wegen in te slaan. Beiden ambiëren een solocarriere en Gene besloot terug te gaan naar z’n roots:vlotte eigentijdse popsongs met een stevige rock inslag. Zijn eerste single wordt binnenkort verwacht.22u00 Mama's JasjeMet zijn broer Jan begon Peter Vanlaet in het voorjaar van 2002 aan een nieuw hoofdstuk van Mama’s Jasje.Deze zomer komen ze het Hoeselt Zomert- podium onveilig maken met een groot deel van hun bekendstehits: als de dag van toen, laat me alleen, zo ver weg, doe het licht maar uit, zonder verhaal, teken van leven,een nacht alleen, regenboog, ik mis je zo, het tij zal keren, en vele andere.23u30 The BoozersAmbiance-coverband uit eigen streek!AAN DE VERENIGINGEN: Net zoals vorig jaar, hopen we ook voor de editie 2003 te mogen rekenen op de hulp van de Hoeseltse verenigingen.Kan jij minstens 15 personen optrommelen en wil je de kas van je vereniging een beetje spijzen, dan kan je je kandidaat stellen op het Hoeselt Zomertsecretariaatin het CC Ter Kommen (bij Yves Voncken: 089 41 63 58 of yves.voncken@hoeselt.be).17


MilieuMilieuDe Vlaamse overheid heeft een nieuwe brochureuitgebracht:‘ENERGIESPAREN BESPAREN BIJ U THUIS – PRE-MIES VAN UW ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIE-NETBEHEERDER IN 2003’.Deze brochure is verkrijgbaar bij de gemeentelijke milieudienst.Bovendien kan iedereen die milieuvriendelijk verbouwtnaast ENERGIE BESPAREN OOK MIN-DER BELASTINGEN BETALEN.Dankzij een nieuwe maatregel van de federaleoverheid krijgt u tot 590 euro terugbetaald, als umilieuvriendelijk verbouwt. De maatregel is geldigvoor investeringen vanaf 2003 en dus voorbelastingsaangifte vanaf 2004 (de datum van betalingvan de factuur is bepalend).De investeringen in energiebesparing die u bij uwbelastingsaangifte aangeeft, moeten bewezenworden met facturen van de werkzaamheden enuitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer.De volgende investeringen komen in aanmerking:-vervanging van oude stookketels- installatie van een zonneboiler- installatie van fotovoltaïsche panelen- plaatsing van hoogrendementsbeglazing- plaatsing van dakisolatie- plaatsing van thermostatische kranen op radiatorenof een kamerthermostaat met tijdschakeling- uitvoering van een energie-audit in de woningDe brochure ‘bespaar energie en betaal minderbelastingen’ is gratis verkrijgbaarvia de Vlaamse Infolijn, tel. 0800 3 02 01of via de website www.energiesparen.bee-mail: energie@vlaanderen.beZONDER IS GEZONDERRuim een jaar geleden,op 21 december 2001,werd het decreet houdendede verminderingvan het gebruik vanbestrijdingsmiddelendoor openbare dienstenin het Vlaamse Gewestgoedgekeurd.Wat is bedoeling van dit decreet?De Vlaamse overheid wil hiermee het gebruik van pesticiden door de openbare diensten verbieden of tochop zijn minst sterk te verminderen.Indien het gemeentebestuur een reductiebestrijdingsplan opmaakt tegen 1 juni 2003, kan ze het gebruikvan pesticiden geleidelijk aan afbouwen (tot 2015). Wij kiezen voor een geleidelijke afbouw in het gebruikvan pesticiden. Niet alleen de openbare diensten dienen bewust minder pesticiden te gebruiken, ook deland- en tuinbouwer en ook u als particulier.Meer weten? Haal de folder bij de gemeentelijke milieudienst. U kunt ook terecht op de websitewww.zonderisgezonder.be.HONDENPOEPBAKKEN !!!Het gemeentebestuurheeftop drie plaatseneen hondenpoepbakgeplaatst:hoofdingangkerkhof centrum, Europalaan aan de ingangvan het zwembad, aan het gemeentehuisingang van de school.Deze vuilbakken zijn uitsluitend bestemd omhondenpoep in te deponeren.WEEK VAN DE BIO-LOGISCHE LANDBOUWVAN 2 JUNI TOT EN MET8 JUNI.CAMPAGNE ‘10 OP 10VOOR DE BIOLOGISCHELANDBOUW’.18DUURZAAM BOUWEN, ISGOED VOOR HET MILIEUEN BRENGT GELD OP!De brochure, eigenlijkis het een map, kunt uverkrijgen bij de dienstROP en bij de milieudienst.De gemeentevoegde zelf informatietoe. De brochure iseen uitgave van hetprovinciebestuur i.s.m.onder andere de Gezinsbond, hetWereldnatuurfonds, en de Bond BeterLeefmilieu. Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE vzw)zorgde voor de tekst.In de brochure vindt u alles over duurzaambouwen en over het rendement daarvan.Door het milieu te sparen, spaar je immersook geld! Wat je investeert tijdens de bouwfasevan je woning verdien je dubbel en dikterug tijdens de gebruiksfase: alleen al doorwater- en energiebesparing! Bovendien zal dewaarde van een duurzaam gebouwd huis inde komende jaren alleen maar toenemen!Interelectra heeft haar aanbod inzake het toekennenvan subsidies sterk uitgebreid zowel voorparticulieren als voor niet-particulieren.Brochures, aanvraagformulieren en subsidiereglementenzijn verkrijgbaar bij de gemeentelijkemilieudienst.STROOM IS NIET GELIJKAAN STROOMBinnenkort kan iedereen in Vlaanderen beslissenwelke elektriciteitsleverancier hij of zijkiest. Wenst u hierover meer informatie dankunt u terecht op de website van Greenpeacehttp://energie.greenpeace.org. Op deze sitewordt u informatie aangeboden over destroomkwaliteit door de verschillende leveranciers.Indien u geen toegang heeft tot hetinternet, dan kunt u deze informatie bekomendoor uw telefoonnummer achter te laten ophet gratis telefoonnummer 0800 20 600.Waarom kiezen voor een milieuvriendelijkestroom?Als u kiest voor een leverancier die milieuvriendelijkestroom aanbiedt, dan steunt u dedynamiek om ‘schone’ energie op het net tebrengen. Hoe meer mensen gebruik makenvan schone energie, hoe meer de vraag hiernaargestimuleerd wordt.THUISCOMPOSTEREN...IETS VOOR JOU?Wil je de knepen van het vak leren?Heb je problemen bij het composteren?Wil je de opgedane kennis met anderendelen?Schrijf je dan in voor een compostcursus!!Doe dit tijdig want het aantal deelnemers isbeperkt en de deelname is gratis.Meer informatie kan je verkrijgenbij de gemeentelijke milieudiensttel.: 089 51 03 16WEEKEND VAN DECOMPOSTMEESTER‘COMPOSTEREN ISKINDERSPEL’Aansluitend met bovenstaand artikel deelt hetgemeentebestuur mee dat men zoals devoorgaande jaren kan kennis maken met deverschillende systemen om van tuinafvalgoede compost te maken.Ook dit jaar kan men gratis gehakseld snoeihoutafhalen.Het thema dit jaar luidt ‘Composteren is kinderspel!’.De compostmeesters hebben danook hun uiterste best gedaan om het programmaaf te stemmen op kinderen. Er is eenheuse compostquiz, zelf compost zeven, zelfeen compostvat opstarten, enz. En ook papaen mama zijn welkom!! Iedere bezoeker magzijn eigen bloempotje beplanten.Het weekend van de compostmeesterzal doorgaan op zaterdag 7 juni van 13tot 17 uur in het containerpark vanHoeselt (compostdemoparkje)Tijdens de week van de biologische landbouwworden de bioproducten gepromoot. Hetthema dit jaar is ‘bio dicht bij huis’.Het gemeentebestuur organiseert zelf geenactiviteit maar legt een busreis in naar Tienenop 9 juni 2003 (Pinkstermaandag).We gaan het bedrijf Yggdrasil bezoeken. Dit iseen kleinschalig bedrijf (2 ha groot) dat werktrond permacultuur of duurzame landbouw.Ter plaatse wordt er een rondleiding georganiseerddoor de eigenaars. Na een diamontagekrijgen de bezoekers een rondleiding in hetbedrijf (duur: 1,5 à 2 uren).We vertrekken aan het C.C. om 13.15 uur enwe zijn terug te Hoeselt rond 17 uur - 17.30uur.Gelieve u vooraf in te schrijven bij de milieudiensttel. 089 51 03 16 of tel. 089 51 03 37.De deelname is gratis.We hopen jullie dan te mogen begroeten.19


Toerisme en RecreatieInformatief20HASPENGOUWFIETS-ROUTEKAART VOLLEDIGDe fietskaart van Haspengouw is compleet.Vanaf nu kunt u via het inmiddels gekendeknooppuntensysteem van Hoeseltnaar Borgloon, Sint-Truiden, Zonhoven, ...fietsen, in totaal 570 km lang.Bij de kaart krijgt u een infoboekje alsonmisbare gids voor uw tochten op hetfietsroutenetwerk. Bijvoorbeeld omonderweg even te pauzeren in een gezelligcafé.In het boekje ‘Boeiende daguitstapjes2003’ staat een overzicht van de dagattractiesin beide Limburgen.Musea, tuinen, domeinen, brouwerijen,sport of natuur ... zoek maar even uit.Bij dit boekje hoort eveneens eenLimburgpas. Toon dit pasje wanneer ueen attractie uit de brochure bezoekt. Ukrijgt daarmee extra voordeel dat wel kanoplopen tot vele euro’s.Het ganse pakket – kaart met infoboekje,boekje met boeiende daguitstapjes én deLimburgpas – is te verkrijgen bij de Dienstvoor Toerisme, gemeentehuis Hoeselt.Prijs 4,50 euro.HONDENCLUB‘DUITSE HERDERS’Wilt u uw Duitse Herder sociaal maken ofdoen gehoorzamen zodat het fijn is om metuw hond naar buiten te komen?!U kunt altijd bij ons terecht op deProefbosstraat 100 3730 HoeseltInlichtingen: GSM: 0475 63 57 05.KALENDER KALENDER KALENDER KALENDERzo 27-04zo 27-04do 01-05zo 18-05vr 06-06zo 08-06zo 15-05zo 23-05zo 15-06zo 15-06zo 22-06zo 29-06zo 29-06Dag van de AARDE - Opendeur in 20 Limburgse NatuurcentraVlaanderendag – brochure te verkrijgen in het gemeentehuis1-Meifeesten te Alt-Hoeselt - in en rond de ‘Altenaar’Programma: zo 27-04 Harmonie- en fanfaredag vanaf 14.30 uurdo 01-05 Traditionele veeprijskampen vanaf 10 uurRandanimatie en muziekInl. Mevr. Bellen-Vandebosch tel. 012-23 41 49Natuurwandeling te Werm door Leefmilieu Tongeren van 14 tot 17 uur.Vertrek 14 uur kerk Werm – Inl. Paul Denis 012-23 03 28Jaarmarkt in het centrumPINKSTERENKERMIS CENTRUMNatte Brandweerwedstrijd – Kazerne Brandweer, KerkstraatTraditioneel brandweertreffen waar verschillende korpsen het tegen elkaar opnemen1e proef: hindernispiste (banden, balken, containers, touwen, )2de proef: aantrekken interventiekleding en zo snel mogelijk een hindernis afleggen met adembescherming en het bevrijden van een slachtoffer.3de proef: bestrijden van brandweerdoelen bestrijden; snelheid, teamspirit en onderlingvertrouwen spelen hierin de hoofdrol.Randanimatie: kinderspelenSpijs en drank.Fietsen tegen kankerbrochure te verkrijgen bij het gemeentebestuurKermis te WermKermis te SchalkhovenKermis St.-Huibrechts-HernKermis Alt-HoeseltKermis RomershovenWANDELKALENDERDOORNTRIPPERS mei-juni 20034-05 GR-wandeling van Bree naar Dilsen - 18 km11-05 Millen Waterburchttocht - 9 km - vertrek parking post om 13u30 of de waterbucht om 14 uur18-05 van Kiewit naar Bokrijk - 8 km25-05 Hoeselt wandelt ter gelegenheid van het L Lambrechtsjaar - 9 km - vertrek parking post om 14 uur29-05 tot 1-06 Wandelweekend in Deudesfeld1-06 Hoeselt - 8 km9-06 Pinkstermaandag, avondwandeling in Hoeselt - 8 km - vertrek parking post 19 uur15-06 GR-wandeling van Dilsen naar Lanaken - 18 km - vertrek parking post om 9 uur22-06 Val-Meer afstand 9 km - vertrek parking post om 13.30 uur of kerk van Val om 14 uur29-06 Diepenbeek, Kom op tegen kanker - 8 of 12 km - vertrek parking post om 13.30 uurof L.U.C. Diepenbeek om 14 uurOp de dagen van de wandelingen met vertrek om 9 uur, zijn er tevens wandelingen dicht bij huis met eenvertrek om 13.30 op de parking van de post.EEN JOB BIJ DE POLITIEDAT IS ZO GEK NOG NIET.Heb je interesse in een loopbaan bij de politie?Surf eens even naar de volgende websitewww.jobpol.be of ga eens langs op hetpolitiekantoor te Bilzen Schureveld 19.Onze beroepenvoorlichters zijn:Willy Jackers, Jef Bynens, Heidi Hansen enRoland Nicolaes.Je kan ze bereiken op het nummer 089 5193 00 om een afspraak te maken. Zij zullenje graag deskundige informatie geven overeen job bij de politie.DIEFSTAL VAN BANKKAART ?Indien uw bankkaart in een bankautomaat geblokkeerd is laat ze dan niet in het automaat stekenmet de gedachte ze ‘s anderendaags in de bank op te gaan halen.Laat onmiddellijk uw kaart blokkeren via banksys en wacht niet !!!De kans dat dit een list is, is groot. Er zijn namelijk een paar slimmeriken die in de gleuf van de automaateen klein plastiekje inbrengen. Hierdoor wordt uw kaart tegengehouden, kan de automaatde kaart niet lezen en ze ook niet inslikken.Indien u dit overkomt, kijk dan zeer dicht bij de sleuf waar u uw kaart hebt ingestoken. Indien eenstukje plastiek werd vastgemaakt (dubbelzijdige plakband), trek dit weg, en u kunt uw bankkaartrecupereren.Twijfelt u of vindt u de toestand verdacht : verwittig onmiddellijk de lokale politieop telefoonnummer 101 of 112 !DE NIEUWE PARKEERSCHIJFOp 31 maart 2003 is de nieuwe parkeerschijf verplicht diede oude vervangt.Het nieuwe systeem zal flexibelere mogelijkheden biedenvoor een parkeerbeleid. De nieuwe schijf is ingedeeld in tijdperiodesvan een half uur. In principe is de schijf verplicht opwerkdagen tussen 9 en 18 uur, voor een maximumduur van2 uur. Het voordeel van de nieuwe schijf is de soepelheidwaarmee gemeentebesturen kortparkeren (bv. max. 30min. in een winkelstraat) kunnen invoeren. Mits een explicietevermelding op de verkeersborden kan op elke dag enop ieder gewenst uur een blauwe zone ingesteld worden.Klachten ? WelkomVlaamse Ombudsdienst !Bij de Vlaamse Ombudsdienst kan u terecht als ueen klacht heeft over een dienst van de Vlaamseoverheid omdat u bijvoorbeeld verkeerd bentbehandeld of omdat er iets fout is gelopen. Als uzelf niet tot een oplossing komt of uw klacht raaktniet opgelost, dan gaat de Vlaamse ombudsdienstvoor bemiddelen bij die dienst zodat uw zaak ofdossier verder correct wordt afgehandeld!Een brochure met meer info kan je afhalen bij degemeente.BOUWLAND TE HUURDe Kerkfabriek van Sint-Jan De Doper gaatover tot de openbare verpachting van volgendvrijgekomen bouwland.Perceel gelegen te Romershoven ‘GroteWolfskuil’ Nr A0217 groot 87 aren 50 centiaren.De verpachting zal gegund worden volgensde geldende richtlijnen van het Ministerievan Vlaamse Gemeenschap.De biedingen moeten bevatten: alle nuttigeinlichtingen en bescheiden, naam, volledigadres, beroep, kinderlast, kadastrale gegevensvan naburige en aangrenzende stukken.De biedingen worden onder geslotenomslag en aangetekend toegestuurd ofafgegeven met een afgiftebewijs aan:Kerkfabriek Sint-Jan De Doper, t.a.v. WillemCosemans, Romershovenstraat 39, 3730Hoeselt en dit vóór zaterdag 17 mei 2003om 12 uur.Inschrijvingsformulier, de gunningprocedureof inlichtingen: tel 089 51 41 74 of 089 5141 66.STUDIETOELAGENDe folder richtzich tot (oudersvan) leerlingen enstudenten in hetsecundair enhoger onderwijs.Zij vinden er inhet kort informatieover de voorwaardenom eenstudietoelage tekunnen aanvragen.De folderverwijst verder ook naar de instanties waarde geïnteresseerden de in fobrochuresStudietoelagen secundair en/of hogeronderwijs kunnen opvragen.Folder af te halen in het gemeentehuis !!!21


VerkiezingenVerkiezingenVERKIEZINGEN KAMER EN SENAAT op 18 mei 2003KAMER en SENAATOp zondag 18 mei 2003 trekken we naar de stembus voor de federale verkiezingen. Dit jaar krijgt u twee kiesbrievenom in te vullen: één voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en één voor de Senaat.Voor de Kamer heeft men een provinciale kieskring gemaakt: dit betekent dat alle inwoners van de provincie Limburgdezelfde kiesbrief krijgen.Voor de Senaat is er een Vlaamse kieskring: alle inwoners van Vlaanderen krijgen dezelfdestembrief.1. ALGEMENE RICHTLIJNEN- Het stemmen is wettelijk verplicht- De kiezers kunnen stemmen tussen 8 en 13 uur- Zij dienen hun oproepingsbrief en identiteitskaart mee te brengen- De oproepingsbrief vermeldt het bureau waar u moet gaan stemmen2. STEMMEN BIJ VOLMACHT- Het stemmen is wettelijk verplichtWie mag een volmacht geven?Er zijn 7 categorieën van mensen die een volmacht mogen geven op voorwaarde dat ze de reden kunnen wettigen met een officieel document(medisch attest, attest van de werkgever, religieuze overheid, onderwijsinstelling, enz.):1. Kiezers die door ziekte of gebrekkigheid niet naar het stembureau kunnen gaan (attest arts).2. Kiezers die omwille van beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijven of die in België zijn maar zich niet naar het stembureau kunnenbegeven (attest werkgever).3. Kiezers met het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger én de leden van het gezin die met deze persoon samenwonen (attestburgemeester).4. Kiezers in toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel (attest instelling).5. Kiezers die zich omwille van geloofsovertuiging niet kunnen aanmelden (attest religieuze overheid).6. Studenten die om studieredenen niet naar het stembureau kunnen komen (attest school).7. Kiezers die om andere dan de bovenvermelde redenen op de dag van de verkiezingen van de woonplaats afwezig zijn wegens een tijdelijkverblijf in het buitenland (attest burgemeester).Aan wie een volmacht geven?Iedere andere kiezer kan gemachtigd worden. De regel dat een gemachtigde maar van één persoon een volmacht kan krijgen, geldt wel nog.Tot wanneer kan u een volmacht geven?Een volmacht geven kan – voor de bovenvermelde categorieën 1 tot en met 6 – tot op de dag van de stemming. Volmachtgevers van categorie7 kunnen tot woensdag 30 april 2003 een attest van de burgemeester krijgen. Het formulier om een volmacht te geven is verkrijgbaar bij dedienst burgerzaken.3. GELDIG STEMMENDe wet bepaalt zeer nauwkeurig op welke wijze er geldig kan gestemd worden.* De kiezer mag een stem uitbrengen voor één of meerdere kandidaten, kanditaat-titularissenof kandidaat-opvolgers of kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers, van eenzelfdelijst.Indien de kiezer tegelijk een lijststem uitbrengt, bovenaan de lijst, en nog een stem naast denaam van de kandidaten van de lijst, wordt met de lijststem geen rekening gehouden.* De stem is ongeldig als de kiezer zijn stem uitbrengt op meer dan één lijst, zowel lijst- alsnaamstemmen.* Als u geen bolletjes kleurt, stemt u blanco!4. RICHTLIJNEN VOOR HET VERKEER.Op zondag 18 mei 2003 vanaf 08 u tot 13 uur, zijn volgende beperkingen op het verkeer vantoepassing:a) Eénrichtingsverkeer in de Beukenlaan. Het verkeer is enkel toegelaten in de richting vande Hooilingenstraat.b) Eénrichtingsverkeer in het gedeelte van de Rode Kruislaan begrepen tussen deBeukenlaan en de Bormanlaan. Het verkeer is enkel toegelaten in de richting van deBormanlaan.5. VERKIEZINGSPROPAGANDATeneinde de openbare orde en reinheid in de gemeente te bewaren wordt het voeren van verkiezingspropaganda als volgt geregeld:a) Op alle openbare wegen en plaatsen van het grondgebied van de gemeente Hoeselt met inbegrip van afsluitingen, bomen, gebouwen, constructies,verkeers- en straatnaamborden, muren of palen, die deel uitmaken van het openbaar domein, is het aanplakken of aanbrengenvan verkiezingspropaganda in gelijk welke vorm, zoals affiches, opschriften en teksten, beeld- en fotografische voorstellingen, tekeningen,vlugschriften, plakbriefjes, enz. verboden.b) Er mag enkel verkiezingspropaganda aangebracht worden op de aanplakborden die speciaal voor die gelegenheid door het College vanBurgemeester en Schepenen geplaatst worden en als zodanig aangeduid en dat volgens een vooraf te bepalen indeling volgens de partijen.Het aanbrengen is echter strikt verboden tussen 22 u en 07 u, dit vanaf het van kracht worden van dit besluit tot en met zondag 18 mei2003.c) De organisatie en de vorming van publicitaire verkiezingsautokaravanen is verboden.d) Het gebruik op openbare wegen en het plaatsen van geluidsversterkende geluidsinstallaties of toestellen is verboden, behoudens voorafgaandelijkeschriftelijke vergunning door de burgemeester.e) Onverminderd de voorafgaande bepalingen is het gebruik van alle geluidsinstallaties of toestellen en het aanbrengen van verkiezingspropagandaverboden op zondag 18 mei 2003 in de volgende straten: Beukenlaan – Hoflaan – Rode Kruislaan – Europalaan – Schepenenlaanen Smalstraat.Onverminderd de terzake geldende strafmaatregelen, wordt de wederrechtelijk aangebrachte verkiezingspropaganda verwijderd op de kostenvan de overtreder en in beslag genomen met het oog op de verbeurdverklaring ervan, overeenkomstig artikelen 42 en 43 van het strafwetboek.Voor verdere inlichtingen: dienst burgerzaken, tel. 089 51 03 34.2223


VariaHuldigingenVIZO BEDRIJFSADVIESVANAF NU OOKBEREIKBAAR VIA DEVLAAMSE INFOLIJN!DE HOESELTSE 'KÈNNERSPELKES'De Hoeseltse ‘strip’ opver kinderspelen van toen, is zopas van de persgerold en werd aan het publiek voorgesteld op zondag 13 april in hetbijzijn van striptekenaar, promotor en samensteller.Huldiging cultuurverdienstelijkeen sociale verdienstelijke 2002& sportkampioenen seizoen2001-200224VIZO Bedrijfsadvies helpt (kandidaat-)ondernemers bij het opstarten van eeneigen zaak. De VIZO-bedrijfsadviseursgeven de startende ondernemers nietalleen informatie op maat en gratis vakkundigeuitleg over alle administratieveformaliteiten, ze brengen ook de slaagkansenvan het ondernemersproject inkaart. Sinds kort is VIZO Bedrijfsadviesook bereikbaar via de Vlaamse Infolijn,het Call Center van de Vlaamse Overheid.Deze mensen helpen je elke werkdagtussen 09 en 19 uur graag verder metal uw basisvragen omtrent (startend)ondernemerschap.Vragen zoals ‘Waar vraag ik mijn handelsregisteraan? Heb ik een speciale vergunningnodig om als bakker aan de slag tegaan? Wanneer mag ik verkopen metverlies? , ’ zullen vanaf nu dus ook doorde medewerkers van de Vlaamse Infolijnbeantwoord worden. Indien blijkt dat uwvraag niet onmiddellijk kan beantwoordworden, zal u automatisch doorverbondenworden met het VIZO, waar u verderzal geholpen worden.De Vlaamse Infolijn is iedere werkdagte bereiken tussen 09 en 19uur via het nummer 0800 3 02 01.De folder ‘ Ondernemen x Advies= Succes 2 ’ is te verkrijgen in hetgemeentehuis.STOOKOLIE, EEN HÉÉLNATUURLIJKE KEUZEBrochure af te halen in het gemeentehuis.VLAANDEREN FEESTTer gelegenheid van de Vlaamse feestdag vindt ook in 2003Vlaanderen Feest! plaats. Deze campagne nodigt organisatorenuit om overal in Vlaanderen initiatieven te nemen diemensen bij elkaar brengen naar aanleiding van het Feest vande Vlaamse Gemeenschap. Per initiatief dat uitnodigendopen staat voor alle bewoners op het niveau van een straat,buurt, wijk of dorp stelt Vlaanderen Feest! een tot tweefeestcheques van 200,3 euro ter beschikking. Activiteiten binnen het kader van deze actie‘Buren Feesten’ kunnen 11 dagen lang: tijdens een aanloopweekend van 27 tot 29 juni, gedurendeeen Vlaamse feestweek van 4 tot 10 juli en uiteraard op de Vlaamse feestdag van 11 juli zelf.ARTIESTEN VERENIGEN ZICH VOOR VREDEDe dialectstrip over Hoeseltse kènnnërspèlkës aut grùtmoeders tijd iste verkrijgen tegen de prijs van 1,50 euro bij drukkerij Hellinx, krantenwinkelAchten, alle sponsors en Paul Achten, tel 089 41 21 30.VMW WATERWERELDDe media hebben er al uitgebreid overbericht: 25 Vlaamse artiesten uit de wereldvan Pop, Rock en Dance hebben zich verenigdom hun stem te laten horen in de discussiesover Irak. Zij nemen geen politiekstandpunt in, maar eisen wel dat de oorlogonmiddellijk stopt, en dat het overleg hervatwordt.Ze maakten een singel: PEOPLE HAVETHE POWER TO LOVE.Dit is geen Fundraising Project, men wil enkeleen positieve boodschap uitdragen.Vandaar de absolute cadeauprijs van amper5 euro in de handel. En dit voor de singel,een gratis supplementaire DVD met videoclip,een "the making off..."-reportage, en statementsvan alle artiesten plus Full Colourbooklet met foto van alle medewerkers, ineen verzorgde DVD-box.Give Peace A Chance !!!Sergio, Paul Michiels, Guy Swinnen, YasminaKarraz, Coco Junior, Geena Lisa, Tcheelab Ali,Meredith, Els De Schepper, Armand (Nl),Yasmine, Vincent Goeminne, MarcelVanthilt, Raf Van Brussel, Sarah, RoccoGranata, Johan Verminnen, Kris De Bruyne,Kommil Foo, Luc Schuit, Urbanus, Samson enGert, Thé Lau (Nl), Kris Wauters, en OsamaAbdulrasol (Irak).Naar aanleiding van het 90-jarig bestaan lanceert de VMW ‘Waterwereld’, eenklantenmagazine dat zich richt naar het hele gezin. ‘Waterwereld’ werd huisaan huis verspreid in het verzorgingsgebied van de VMW.Op vrijdag 7 februari organiseerden de cultuurraad en de sportraad gezamenlijk de huldiging van een aantal Hoeseltse verdienstelijken op cultureel,sociaal en sportief vlak. Na een welkomstwoord van Dhr. Willy Brauns, voorzitter sportraad, werd er overgegaan tot het overlopen van de nominatiesvan ‘ de beloftevolle jongere 2000 –2001’. Van de 5 genomineerde jongeren werd karateka Nele Devos uitgeroepen tot beloftevolle jongerevan het voorbije seizoen. Dhr. Jean Penders, voorgedragen door het Rode Kruis, werd verkozen tot sociale verdienstelijke 2002. Van de 7 kandidaatsportclub ging de titel ‘Sportclub 2000-2001’ naar tafeltennisclub Tamara. Het kinder- en jeugdkoor De Demerklokjes sleepte de titel ‘cultuurverdienstelijkevereniging 2002’ in de wacht en uit de 7 kandidaat-sportmannen werd de wandelaar Roland Goffin verkozen tot ‘sportman 2000-2001’.Ook ontvingen Jean Hex en Jorg Meisters een uitzonderlijke eervolle vermelding. Moderators Marc Hellemans en Xavier Corstjens interviewdende gehuldigden en leidden de avond in goede banen. Het geheel werd muzikaal omkaderd door de band ‘The Boozers’. Na het uitreiken van detrofeeën en na een slotwoordje van de Voorzitter van de cultuurraad, Mevr. Carine Holsteen, werd de avond afgesloten met een gezellige receptie.Sociale verdienstelijke 2002JEAN PENDERS- voorgedragen door het Rode Kruis omwillevan zijn onvermoeibare inzet voor zijnmedemensen, ondanks zijn eigen invaliditeit* verantwoordelijke voor de dienst socialehulpverlening: dag en nacht bereikbaarvoor het uitlenen van hulpmiddelen(krukken, rolstoelen, bedden ...)* verantwoordelijke leergangen (cursussenEHBO)- actief in vele andere verenigingen: toegankelijkheidscel,verkeerscommissie, cultuurraad,gehandicaptenadviesraad, ziekenzorg,gebruikersraad mentaal gehandicaptenLimburg, Licht en Liefde, AndersGehandicapten OpvangSportclubTAFELTENNISCLUB TAMARADeze club werd verkozen op basis van haarvoorbeeldige werking en op basis van hetbehalen van uitmuntende titels. Verschillendeleden behaalden de volgende resultaten.- op provinciale kampioenschapen:- 10 gouden medailles- 9 zilveren en 15 bronzen- Vlaamse kampioenschap- 2 Vlaams kampioenen bij de jeugd- 3 jeugdploegen Vlaams kampioen- Belgisch kampioenschap- 1 bronzen medaille (dubbel)- 2 jeugdploegen Belgisch kampioen(unicum in Limburg)Cultuurverdienstelijke vereniging 2002 - DE DEMERKLOKJES30-jarig bestaan, opgericht in oktober 1973.Een zeer bloeiende jongerenvereniging, momenteel bestaande uit het kleuterkoor‘De Bengelkes’ (25 leden) en het kinder- en jeugdkoor ‘De Demerklokjes’ (40 leden).Voorzitter: Tony Neven, dirigente: Elke Bonneu, begeleiding: Wim HoutackersActiviteiten: - wekelijkse repetities- binnen- en buitenlandse concerten, eigen musical, TV- optredens, deelnamemuziekfestivals, opluisteren erediensten en festiviteiten- opname 2 LP’s- sociale activiteiten: optredens in ziekenhuizen, bejaardentehuizen,- ontspanning: zomerkampen, barbecue, kerstfeest, sinterklaasfeest- bloemenverkoop op moederdag, wafelverkoopBeloftevolle jongereNELE DEVOSHet bestuur dacht dat Nele, een 11 jarige karatekaaangesloten bij de Hoeseltse clubShingitai deze titel verdiende daar zij reeds devolgende titels behaalde.- Vlaams kampioen kata 2001 en brons in2002- Limburgs en Belgisch kampioen 2002- Behaalde 8 maal de overwinning en talrijkeereplaatsen op kampioenschappen- Clubkampioen kata en kumitesportmanROLAND GOFFINDe 50 jarige sportieve wandelaar aangeslotenbij de wandelclub Vitales werd algemeenkampioen lange afstanden. Roland wandeldeook liefst 5 maal een 100 km-tocht. Op basisvan deze prestaties werd hij verkozen totsportman 2001-2002.25


Rode KruisIn de bloemetjesRODE KRUIS HOESELT naar BULGARIJE en SERVIËDe hulpgoederen inladenen de relatiegeschenken afhalen!Onlangs vertrokken Daniël de Schaetzen en Jean Vanspauwen van het Rode Kruis Hoeselt op humanitaire missie naar Sofia in Bulgarije.Zij brachten een aantal goederen naar Sofia, om er de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis te ondersteunen. Dit alles gebeurde in nauwe samenwerkingmet Internationale Acties Rode Kruis Vlaanderen.Dankbaar worden de goederen in ontvangstgenomen door de president van het Rode KruisBulgarije dhr. Hristo Grigorov, de secretaresse eneen tolk.GOUD VOOR BIESMANS WILLY EN LEMOINE MARIA23-12-1952 - 23-12-2002OPFRISSINGSCURSUS VERKEERSVEILIGHEIDEen aantal senioren volgden de opfrissingscursus verkeersveiligheid ingerichtdoor het Provinciebestuur van Limburg.Naar aanleiding van het beëindigen van de cursus werd op 6 februari voor decursisten een ontvangst georganiseerd door het gemeentebestuur met uitreikingvan de brevetten. Aansluitend aan deze opleiding ontvingen zij denieuwe brochure over de wegcode aangeboden door deProvinciale Commissie Verkeer en Mobiliteit Limburg enOmob Verzekeringen.Voortaan ontmoeten wij hoffelijke senioren in het verkeer....Proficiat!GOUD VOOR DUMOULIN JAN EN HERMANS ELISA26-02-1953 - 26-02-2003Beide Hoeselaren werden in Sofia opgewacht door de president van het Rode Kruis Bulgarije Hristo Grigorov. Ook de pers was talrijk aanwezig.Deze actie van de kleine Rode Kruis afdeling viel bijzonder in de smaak van de plaatselijke bevolking.Tijdens de officiële ceremonie werden de Hoeseltse relatiegeschenken: Kante Klare, wijn en pralines in blik, aangeboden. De Bulgaren waren blijverrast door deze extra attenties.Na een kort verblijf in Sofia zijn Daniël en Jean verder gereisd naar Vranje in Servië, om aan de plaatselijke afdeling Rode Kruis Vranje onze werkinguit te leggen.NIEUWE OCMW-RAADSLEDENTijdens de gemeenteraad van 28 maart ll. werden 3 nieuwe OCMWraadsledenaangesteld.De heer Jos Peters (VLD) ter vervanging van de de heer Remy Neven.Mevr. Patricia Achten (CD&V) vervangt de heer Johnny Mouchaers enmevr. Anny Slechten (CD&V) ter vervanging van de heer Jean Thijs.Wij danken de 3 vorige raadsleden voor hun inzet en wensen de nieuweraadsleden een vruchtbare ambtsperiode toe.Jean en Daniël in gezelschap van de president vanhet Rode Kruis Vranje dhr. Toma.LAUREAAT VAN DE ARBEID26Op bezoek bij de equipe van het Rode KruisVlaanderen in Vranje.Scholen worden er weer opgebouwd en Internationale Acties Rode Kruis Vlaanderen is daarom in Vranje druk bezig met de uitwerking van een‘project met kinderen’. Om de oorlogstrauma’s te leren verwerken worden de kinderen psychologisch begeleid en ook de leraren krijgen ondersteuningvan het R.K., zodat zij de kinderen deskundig kunnen begeleiden.Het Hoeselts tweetal deed hierover slechts 6 dagen. Aangezien zij met de wagen reisden, waren zij verplicht een vooropgesteld strak schema striktop te volgen. Ook de terugreis verliep probleemloos. Daniël en Jean zijn gelukkig en fier omdat zij dit initiatief van het Rode Kruis Hoeselt mochtenvoltooien. Proficiat !!!Op 10 febnruari ll. reikte het gemeentebestuur 6 brevetten ‘Laureaat van deArbeid van België’ uit, geschonken door het Koninklijk Instituut der Eliten vande Arbeid.Ontvingen:een ‘Gouden ereteken’: Baeten Gabrielle,een Zilveren ereteken’: Vanderhoydonkx Roger en Lowet Joseph,een ‘Bronzen erenteken’: Cosemans Heidi, Crommen Jeannine en de Graauw Arianne.Proficiat!27


Het weten waard28telefoonnummersdienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100Cultureel Centrum 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische Wegendienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10PWA 089 51 48 69loket VDAB 089 51 10 28Bibliotheek 089 41 38 46E-mail gemeentehuissecretarisgerome.parthoens@hoeselt.bedienstensecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.berop@hoeselt.beinf@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.beburgerlijke.stand@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.betechnische en groendienst:arsenechasseur@hoeselt.bejeugddienst: jeugddienst.hoeselt@pandora.becultuurdienst: info@terkommen.besportdienst: sportdienst.hoeselt@pandora..bebibliotheek: hoeselt@bibliotheek.bepolitie: politie@hoeselt.beOCMW: info@ocmwhoeselt.beALARMNUMMERBRANDWEER 100BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011-85 03 00WEEKENDDIENSTEN HUISARTSENOm de dokter van wacht op te roepenmoet je voortaan bellen naarhet centraal oproepnummer0900 84 840PAPIEROPHALINGWoensdag 14 meiWoensdag 11 juniZitdagen burgemeesteren schepenenBurgemeester Annette STULENSVRIJDAG van 16 tot 19 uurkabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: annette.stulens@hoeselt.beSchepen Werner RASKINen raadslid Michel VANROY:VRIJDAG van 19 tot 20 uurdienst IROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: werner.raskin@hoeselt.beSchepen Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurdienst IROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Josiane CAPROENSVRIJDAG van 17 tot 18 uurdienst IROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: josiane.caproens@hoeselt.beSchepen Serge VONCKENMAANDAG van 17 tot 19 uurkabinet van de burgemeester, 1ste verdiepinge-mail: serge.voncken@hoeselt.beVoorzitter OCMW Gert HELLINXSTEEDS BEREIKBAARGSM: 0495 225 445e-mail: gert@hellinx.comVOLGENDE GEMEENTEBERICHTENDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half juni.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan: het college van burgemeesteren schepenen vóór woensdag 21 mei. Gelieve er rekening mee te houden dat de culturele-en sportactivieiten gebundeld worden bij de cultuur- en sportdienst.OPENINGSURENGEMEENTELIJKEDIENSTENGEMEENTEHUIS gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-17.00dinsdag - 16.00-19.00woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00vrijdag 09.00-12.00 -POLITIE gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-17.00woensdag 08.00-12.00 12.30-17.00donderdag 08.00-12.00 12.30-17.00vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezoneBilzen, Schureveld 19elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARKzomerregeling (1 april t.e.m. 30 september)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag 16.30-19.30donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEK gewone uurregelingmaandag 10.00-12.00 -dinsdag - 18.00-20.00woensdag 14.00-16.00 -donderdag - 18.00-20.00vrijdag - 18.00-20.00zaterdag 10.00-12.00 -Sluitingsdagen gemeentehuisdonderdag 01 mei Feest van de arbeidvrijdag 02 mei Brugdagdonderdag 29 mei Hemelvaartdagvrijdag 30 mei Brugdagmaandag 09 juni PinkstermaandagSluitingsdagen containerparkdonderdag 01 mei Feest van de arbeiddonderdag 29 mei Hemelvaartdagmaandag 09 juni Pinkstermaandag

More magazines by this user
Similar magazines