Nummer 5 - SV Twello

svtwello.nl
  • No tags were found...

Nummer 5 - SV Twello

Zuiderlaan Expressjaargang 2, nummer 5, 01 maart 2008De jeugd heeft de toekomstConcentratie en plezier spat van deze foto's. De afdeling gymnastiek zond ze in.Zoals op de site en in het Voorster Nieuws te lezen valt, zijn er ook nog heel watmedailles richting Zuiderlaan gegaan. Proficiat!


Pagina 5Winnen is natuurlijk altijd leuker dan verliezen. Maar een goedesfeer is net zo belangrijk. En die maak je samen. Van de trouwevrijwilliger tot de fanatieke supporter, van jong tot oud.Plezier in je sport, daar gaat het om. De Rabobank GemeenteVoorst draagt hier graag een steentje aan bij.Het is tijd voor de Rabobank.Het is tijd voor een kopje koffie!Kijk op www.rabobank.nl/voorst


- Pagina 6 -Brink 81 | Deventer | T. 0570-617155drankjedineetjehapjewww.sjampetter.nl


- Pagina 10 -


Pagina 13Voor aanleg en onderhoud van:Elektrische licht- en krachtinstallatiesGas, water en sanitairCV installatiesInbraak- en brandbeveiligingsinstallatiesTelecommunicatie en datanetwerkenDakbedekkingHoofdvestiging TwelloEngelenburgstraat 217391 AM TwelloTel.: 0571-27 90 00Fax: 0571-27 90 10Vestiging NijkerkHavenstraat 93861 VS NijkerkTel.: 033-456 01 60Fax: 033-453 01 29Vestiging DeventerFinsestraat 550017418 AN DeventerTel.: 0570-62 76 70Fax: 0570-62 37 04mail@vandalen-installatie.nlwww.vandalen-installatie.nlGALL & GALLGenieten & GenietenGALL & GALL,Ron en Jolanda SterkenburgDorpsstraat 30 ( 0571-270120


- Pagina 14 -Speciaalzaak in Fruitschalenen R auwkostgroentenOPTICIEN(HBO) OPTOMETRISTCONTACTLENS-SPECIALISToptiekTel: 0571 271770www.uw-groenteman.nlTWELLO Van Ghentstraat 15Telefoon (0571) 27 32 71


- Pagina 16 -


Pagina 17GijsbertsKEUKENS-TEGELS-SANITAIRHet allernieuwste design inbadkamers, keukens en tegelsin onze showroom van ruim 5000 m 2Keukens, Tegels en Sanitair B.V.Vlijtseweg 190 Apeldoorntelefoon 055 - 5219175


- Pagina 18 -Tel. ( 0571 ) 275533Fax ( 0571 ) 272481swifttwello.tui.nlEVENEMENT ORGANISEREN?SPRINGKUSSEN HUREN?ZESKAMP PLANNEN?Attracties & EventsSpringkussensZeskamp AttractiesAction GamesGekke FietsenDraaimolensRodeostierenEn nog veel meer…!Meer dan 1000 attracties!Bel met 024 358 2885 of kijk op:www.axitraxi.nl


Pagina 19Reactie op bo-venstaande foto:Hierbij een aanvulling op de foto, afgedruktin het blad van 18 januari 2008.Het voetbalelftal, zoals het is afgedruktin de Zuiderlaan Express van janauari j.l.is niet één van de eerste foto's van watnu SV Twello heet, maar het is het elftalvan de vroegere voetbalvereniging "Twello".Old Twello speelde aan de Terwoldsewegop een terrein van de landbouwerJochem Kuttschreutter,( in devolksmond genoemd "Koesluter"). Bijhet zien van de foto herkende ik directenkele spelers en wist ik zeker, dat hetzoals wij het bij V en K noemden "oldTwello" moest zijn. Ik ben met het bladnaar Corrie Dekker gegaan en samenhebben wij de namen van de spelersboven tafel gekregen. Ondanks zijnhoge leeftijd van 95 jaar is zijn geheugennog prima en wist hij nog heel veel uitdie tijd te vertellen. Hij was zelf ooknog lid geweest van "old Twello" , evenalsde thans 94 jarige Wim van de Brink.De namen op de foto zijn: voorste rijzittend v.l.n.r. Herman van Amerongen,Piet Hiddink , Wim Veen. midden knielend: Willem Hesselink, Bertus Witteveen,Ab de Bruin. Achterste rijstaand : Karel Verbeek, een onbekendeschilder wonende bij Frans Teelen, W.Bultman, Marten van de Klaauw, descheidsrechter en Kees Smit. Van bovengenoemdespelers zijn enkelen laterweer aktief geweest bij V en K, zoalsWim Veen, elftalcommissie; Bertus Witteveen,voorzitter na het overlijden vanSpanheim; Marten van de Klaauw, elftalcommissie;Kees Smit, afdeling Handbal.De overige spelers zijn later tijdenswedstrijden op het Holthuis regelmatiggesignaleerd. Toen in 1933 V en K eenafdeling voetbal had opgericht en eenspeelveld op "de Barteld" had gekregen,heeft het nieuw gevormde elftal van Ven K de eerste wedstrijd op dat veld gespeeldtegen "Old Twello" met als uitslag1-1.Ook werd direkt een juniorenteam gevormdvan jongens in de leeftijd van 15en 16 jaar. Dat team speelde een voorwedstrijdtegen een dito team van Daventriauit Deventer. Uitslag ook 1- 1.Na deze wedstrijden gezien te hebben,heb ik mij ook opgegeven bij V en K. alslid van het juniorenteam. Evenals het seniorenteamspeelden wij vanaf september1933 in competitieverband eneindigden beiden op de 2e plaats. In dezomer van dit jaar is het 75 jaar geledendat V en K als voetbalclub is begonnen.Met vriendelijke groeten van nog steedseen voetballiefhebber, Gerrit van Heerde,Acacialaan 1 Twello.70 jaar lid! Speld uitgereikt aan W. v.d. Brink.BHV informeertEHBO koffers:beheerdersloge in de centrale halhoreca SV Twello: klein assortiment inde ladehoreca SV Twello: volledige EHBOkofferCold packs:beheerdersloge in de centrale halhoreca SV Twello, vrieskast ondersteladeOmdat de heer v.d. Brink in Arnhem verblijft en niet in staat is om ons sportpark te bezoeken,wilde zijn schoonzoon hem de speld uitreiken. Via hem kwam een bericht waarinhij de redactie liet weten, dat de jubilaris zeer blij was met de belangstelling van zijn oudeen vertrouwde V&K. (Een Lid van Verdienste van 94 jaar heeft het niet over SV Twello, datis logisch!) Op deze plaats dank en felicitaties aan de jubilaris.


- Pagina 20 -Logica aan deZuiderlaan"Er zit een konijn op het veld""Beter een konijn dan een olifant" Verkoop Verhuur Inruil Fabricage Onderhoud Onderdelenwww.pijnappel.com


Pagina 21


- Pagina 22 -Weteringstraat 7 7391TX Twello


Pagina 23Presentatie stagiaires tijdens Ledenraadpleging van 19 februari2008Op dinsdag 19 februari jl. hebben wijvooraf aan de ledenraadpleging eenkorte presentatie gegeven over onzestagewerkzaamheden bij SV Twello ende sporten die mogelijk in de toekomstbij SV Twello beoefend kunnen gaanworden. Om ook de leden die niet aanwezigwaren tijdens de ledenraadplegingte informeren, kun je hieronder een samenvattingvan onze presentatie lezen.De stageopdrachtenTim is bezig met de buitenschoolsesportopvang voor mensen met een verstandelijkebeperking (G-BSSO) in samenwerkingmet Zozijn. Zoals iedereenmisschien al heeft gezien in de krant enop de posters op het sportpark, startde G-BSSO op woensdag 5 maart a.s.om 14.00 uur met 15 kinderen vanZozijn in sporthal Zuiderlaan. Verderwordt er in april een G-Basketbalpilot(ook voor mensen met een verstandelijkebeperking) opgestart. De materialendie bij de basketbal gebruiktgaan worden, zijn mogelijk gemaaktdoor Rabobank Voorst en Fonds Gehandicaptensport.Mochten jullie nogleuke ideeën hebben of iets willenweten over de projecten voor mensenmet een verstandelijke beperking, laathet dan even weten aan Tim. Voor hetproject Sportiviteit & Respect is erdoor een werkgroep opgericht diemoet zorgen dat het project ook in detoekomst binnen SV Twello blijft bestaanen dat er vooral ook aandacht aanwordt besteed. Bij deze kan ik ook mededelendat naast Joke Roeterdink,Marco Stol, Bennie Hermsen en Erwinvan Brink, ook Kees Kers zich heeft aan-gemeld voor de werkgroep. Hoe meerzielen, hoe meer input! Verder is er tijdensde ledenraadpleging ook hetnieuwe scheidsrechtersshirt geshowddoor Stefan Jansen. Hierop staat hetlogo van Sportiviteit & Respect afgebeeldop de mouw. Vanaf eind septemberis Marjolijn samen met Joop Hasselmangestart met het traject naar hetbeleidsplan van SV Twello. Inmiddelszijn we zover dat we met een werkgroepvan de afdeling voetbal een enquêtehebben opgesteld en verstuurdom de meningen van de leden van de afdelingvoetbal te peilen over belangrijkeonderwerpen. Bij de afdeling Gymnastiekzijn we vorige week gestart methet brainstormen over visie en doelstellingendoor gebruik van Het Voetbalspeldat door volleyballid Annet vander Beek is ontwikkeld. Wilt u hiermeer over weten dan kunt u kijken opwww.mensinzicht.nl. Binnenkort gaanwe starten met het traject voor de afdelingzaalsporten. Bij deze afdelingenzal ook gediscussieerd worden overvisie, missie en doelstellingen met aansluitendeen enquête voor de leden vanbeide afdelingen. Ook zal aan de handvan de uislagen van beide enquêtes doelstellingengeformuleerd worden. Totslot moeten er overkoepelende visie,missie en doelstellingen geformuleerdworden. Het streven is om in iedergeval in mei een conceptbeleidsplan afte hebben. Nieuwe sporten bij SV Twello?Hockey: Het aantal potentiële hockeyersin postcodegebied 7391 ligt op69 hockeyers. In de regio Stedendriehoekligt dit aantal op 169. Dit isdoor de KNHB (Koninklijke NederlandseHockeybond) onderzocht. Bij hetopstarten van een hockeyafdeling komteen investering van € 400.000,- in eenkunstgrasveld kijken. Daar tegenoverstaat een levensduur van 14 jaar. Na 14jaar zal de toplaag van een kunstgrasveldmoeten worden vervangen.Wanneer SV Twello start met hockey,zal men zich eerst moeten gaan richtenop de jeugd. Wanneer jeugd lid wordtvan SV Twello, zullen ouders die lid zijnvan andere hockeyverenigingen op denduur ook lid worden van SV Twello,omdat hun kind hier ook hockeyt. Beachvolleybal:Dit is een sport die in Nederlandsteeds populairder wordt. In Nederlandzijn er nog maar een kleinaantal verenigingen die beachvolleybal inhun sportaanbod hebben opgenomen.In de regio is er op dit moment noggeen enkele vereniging die beachvolleybalin verenigingsverband aanbiedt.Vreemd, aangezien het aantal beachvolleyballerselk jaar stijgt. De investeringdie voor beachvolleybalgedaan moet worden is relatief laag. Erhoeft enkel een zandbak worden aangelegdvoor 30.000 euro. Bij SV Twellois dit mogelijk op de grasstrook tussende kleedkamerstunnel en het handbalveld.Tot op heden liggen in de zomervakantiede sporten bij SV Twellostil. Beachvolleybal kan daar veranderingin brengen. Met vriendelijke groeten,Tim van Beek (timvanbeek26@hotmail.com)& Marjolijn Tielbaard(marjolijn_-tielbaard@hotmail.com)


- Pagina 24 -

More magazines by this user
Similar magazines