Kinderen klikvast in de auto - Ikbenvoor.be

lokalepolitie.be
  • No tags were found...

Kinderen klikvast in de auto - Ikbenvoor.be

Tips voor ouders, met speciale pagina’s voor kindereneditie 2008Kinderen klikvast in de auto


Waar vind je wat?Inleiding voor ouders 3Mijn kind weegt minder dan 13 kg: babyzitje tegen de rijrichting in 4Mijn kind weegt tussen 13 kg en 18 kg: kinderzitje in de rijrichting 10Koopgids voor een kinderzitje in de rijrichting 14Hallo!Sommige pagina’s zijn speciaalvoor jou geschreven.Wil je weten welke?Dan moet je je eerst meten.Bestemd voor kinderen: ik ben kleiner dan 1,10 m 16Bestemd voor kinderen: ik ben groter dan 1,10 m 18Mijn kind is groter dan 1,10 m: verhogingskussen 20Mijn kind is groter dan 1,35 m: veiligheidsgordel 23Toekomstige moeders 25Kinderen en airbags 26Het Isofix-systeem 27De wetgeving (+ homologatie) 28Ik ben kleinerdan 1,10 m.Ik ga naarpagina 16.130120110100Ik ben groter dan 1,10 m.Ik ga naar pagina 18.2


Beste ouders,De veiligheid van je kind ligt je na aan het hart.Je baby slaapt niet zomaar in om het even welk bed. Als hij groter wordt, let je onder meer op de trap, de oven,de deuren. Kortom, je wil je kind op elke leeftijd tegen mogelijke gevaren beschermen.En in de wagen?Zou jij je oogappelop dit balkon laten spelen?Wel, als je je kind niet vastmaakt inde wagen, is het gevaar even groot.Een botsing met een snelheid van50 km/u stemt overeen met een valvan 10 meter hoog, tenminste als jeje kind niet vastklikte.Denk je dat je baby veiliger is in jearmen dan in een autozitje? Fout!Bij een botsing kan je je kindonmogelijk in je armen vasthouden.Het kan met een enorme krachttegen het dashboard belanden ofdoor de voorruit heen uit de wagengeslingerd worden.De gordel vastklikken rond julliebeiden is ook geen veilige oplossing.Dan kan je kind tussen jouw lichaamen de gordel geplet worden.In een correct gebruiktautozitje loopt een kind driemaalminder gevaar om gedoodof zwaargewondte worden.Je kind veilig vastklikkenis dus van levensbelang.Daarmee bedoelen we:correct vastgemaakt ineen autozitjedat aangepast is aan het gewichten de grootte van het kinden dat correct bevestigd isin de wagen.3


Naissance geboorte ➔ 13kgWaarom moeten baby’s tegende rijrichting in reizen ?Het is nooit leuk je baby wakkerte maken om hem in zijn zitjete zetten.Maar bedenk dat één keertjeje baby niet vastklikkenhem het leven kan kosten!ruggenmergwervelEen baby heeft in verhouding een veelzwaarder hoofd dan een volwassene.Wanneer een baby in de rijrichtingmeerijdt (dit wil zeggen in dezelfderichting als de bestuurder), zal zijnhoofd bij een frontale botsing hardnaar voren geslingerd worden. Zijnweinig ontwikkelde nekspieren kunnenonmogelijk verhinderen dat het hoofdnaar voren schokt. Dit kan dodelijkzijn of leiden tot verlamming.4


abyzitje siège tegen dos de à rijrichting la routeinhomologatiel abelIs een babyzitje slechtvoor de rug va n je baby ?Neen, op voorwaarde dat het enkel wordtgebruikt voor autoritten. Een autozitje isgeen bed of relaxzitje.Voor pasgeborenen is het aangeradeneen speciaal kussentje tegebruiken dat het hoofdmeer steun geeft(vaak meegeleverdmet het zitje).Het is veel veiliger om een baby met de rug tegen de rijrichting in (dus met hetgezicht naar achteren) te zetten. De impact van een schok wordt dan verdeeldover de hele rug.Je baby huilt tijdens eenautorit en je wil hem dolgraagin je armen nemen. Denk danaan zijn veiligheid en laat hemin zijn zitje. Wil je hem tocheven vastpakken om hem tetroosten, parkeer je dan.5


Naissance geboorte ➔ 13kgDe baby voor- of achterin de wagen zet ten ?Als je alleen met de baby reist, kan je het zitje voorin plaatsen om oogcontact tehebben. Zo voel je je ook meer op je gemak.Maar opgelet, plaats nooit een babyzitje voorin als daar een airbag voor de passagieraanwezig is! Bij een botsing is dit levensgevaarlijk voor de baby.Advies: laat de airbag voorin ontkoppelen of plaats de baby achterin.Hoe bevestig je het zitjein de wagen ?Opgelet! Volg nauwgezet de gebruiksaanwijzingom zeker te zijn dat het zitjeeen optimale bescherming biedt. Bewaarde gebruiksaanwijzing in het zitje.Het zitje heeft geen enkel nut alshet niet bevestigd is zoals aangegevenin de gebruiksaanwijzing.In een auto met passagiersairbag wijstdit pictogram op het gevaar.Plaats je het zitje achterin,dan geldt dezelfde regel:tegen de rijrichting in!6


geboorte➔ 13 kgEn de reiswieg ?Opgelet! Niet om het even welke wieg kan hiervoor gebruikt worden. We hebben hetenkel over wiegen met onderstaand homologatielabel. Deze hebben een speciaalsysteem om baby’s in de wieg vast te maken en om de wieg te bevestigen op deachterbank van de wagen.homologatiel abelDe reiswieg moet steeds in deze richting op deachterbank geplaatst worden, met het hoofd vande baby naar de binnenkant van de wagen.VoordelenDe reiswieg kan handig zijn voor zeerlange ritten met jonge baby’s.De reiswieg is aanbevolenvoor vroeggeborenen.NadelenReiswiegen bieden baby’s minderbescherming dan zitjes tegende rijrichting in.Ze nemen meer plaats in beslag.Als de baby de leeftijd bereiktheeft van 5 of 6 maanden, zalhij te groot zijn voor de reiswieg.Aangezien hij dan nog te klein is omin de rijrichting te reizen, moet mennog enkele maanden gebruik makenvan een zitje tegen de rijrichting in.Een zitje tegen de rijrichtingin : tot welke leef tijd ?Het is aangeraden om kleine kinderenzo lang mogelijk te vervoeren tegen derijrichting in. Niet de leeftijd, maarde grootte en het gewicht van je kindbepalen hoe lang je een babyzitje moetgebruiken. De zitjes die momenteelin België worden verkocht, zijngehomologeerd voor kinderen tot 13 kg,het gemiddelde gewicht van een kindvan 2 jaar. Gebruik het zitje tot je kind13 kg weegt, of tot zijn hoofd boven derand van het zitje uitsteekt.Plaats je kind zo lang mogelijktegen de rijrichting in,ten minste tot de leeftijd van1 jaar. Gebruik niet te vroegeen kinderzitje in de rijrichting.8


abyzitje tegen de rijrichting inAankooptipsHet hoofd van de baby steekt bovende rand uit.Is je baby zo gegroeid dat zijn voetjesover de rand van het zitje komen? Dit isniet erg. Gebruik het zitje verder totdathij het aangeduide maximumgewichtheeft bereikt.Er is echter één uitzondering:Als het hoofd boven de rand van hetzitje uitsteekt, moet je een zitje voor eenhogere gewichtscategorie gebruiken.Plaats het zitje in je wagen om tekijken of de veiligheidsgordel langgenoeg is om het zitje te bevestigenzoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.Vermijd zitjes die bestemd zijn voorverschillende gewichtscategorieën(bij voor beeld zowel voor pasgeborenenals voor kinderen tot 18 kg).Kleine baby’s zitten hierin niet vastgenoeg en voor oudere kinderen laathet comfort van deze zitjes algauwte wensen over. Je kind heeft op elkeleeftijd een geschikt zitje nodig.Er bestaan ook modellen van babyzitjesmet een apart onderstel. Je maakt hetonderstel vast met de gordel van dewagen, en klikt het zitje erin. Dezemodellen kunnen soms een oplossingbieden als de gordel van de wagen tekort is om het zitje tegen de rijrichtingcorrect vast te maken, of wanneer jeenkel een heupgordel hebt om het zitjevast te maken.9


13 ➔ 18 kgPl a at s je kind niet te vroegin een zitje in de rijrichting.Kan je kind zijn hoofd al rechthoudenen rechtop zitten? Dit betekent nogniet dat je al kan overschakelen naareen zitje in de rijrichting.Gebruik zo lang mogelijk een zitjetegen de rijrichting in. Wanneer je kindhet maximumgewicht van het zitjebereikt heeft, of wanneer het hoofdover de rand van het zitje komt,schakel je over naar een zitjein de rijrichting.Een verhogingskussen met rugsteunwaarbij het kind zelf wordt vastgemaaktmet de gewone autogordel(driepuntsgordel), biedt kinderen lichterdan 15 kg onvoldoende bescherming.Volg de gebruiksaanwijzing totop de letter om het zitje teinstalleren in de wagen en om jekind in het zitje vast te maken.Als je de gebruiksaanwijzing nietvolgt, biedt het zitje geen enkelegarantie op veiligheid!Om stress en tijdverlieste vermijden, kan je hetgebruik van het zitje alvastvooraf eens inoefenen.Bewaar de gebruiksaanwijzingin het zitje of in de wagen.10


kinderzitje in de rijrichtingCorrect vastgekliktin een kinderzitje in de rijrichtinghomologatiel abelHet riempje tussen de beentjes moetzo kort mogelijk zijn.Goede kinderzitjes in de rijrichtinghebben 5 riempjes. Het riempje tussende benen zorgt ervoor dat de heupriemnetjes om de heupen blijft en belet datdeze op de buik schuift. Dit riempjetussen de beentjes moet dus zo kortmogelijk zijn.11


13 ➔ 18 kgHeb je een ongeval gehad ?Opgepast, je zitje kan onzichtbaarbeschadigd zijn en dus minderbescherming bieden. Het is aangeradenom een autozitje dat betrokken was ineen ongeval te vervangen.Pl a at s geen voorwerpen in je wagendie bij een botsing naar voren kunnengeslingerd worden.Het zitje m o e t steeds bevestigd zijn,zelfs als er niemand inzit. Bij eenaanrijding kan een niet-bevestigd zitjeeen heus projectiel worden en deinzittenden verwonden.Hoe bevestig je het zitje in je wagen ?De meeste zitjes worden bevestigd met de driepuntsgordel.Opgelet, je wagen heeft misschien enkel een gewone heupgordel in hetmidden van de achterbank.De meeste zitjes kunnen niet worden vastgemaakt met een heupgordel, maarenkel met een driepuntsgordel. Dit kan je nakijken in de handleiding van hetzitje. Als de auto uitgerust is met een derde verankeringpunt, dan kan eenerkende dealer de heupgordel achterin vervangen door een driepuntsgordel.De veiligheidsgordel die het zitje op zijn plaats houdt, moet zo strak mogelijk zitten.Als men het naar voren of opzij trekt, mag het zitje maar heel weinig bewegen.Sommige recente autozitjes hebben een speciaal systeem om de gordel nog sterkeraan te spannen.De gordel mag niet gedraaid zitten.Kijk na of de sluiting van de veiligheidsgordel de harde delen van het zitje nietraakt. Anders zou deze bij een botsing kunnen openspringen.Klik je kind steeds vast,ook voor korte ritten in de buurten zelfs als je niet snel rijdt.Een ongeval kan gebeuren omhet even waar of wanneer.12


kinderzitje in de rijrichtingHoe maak je je kind va s t in het zitje ?De riempjes van het zitje moeten goed aansluiten rond het kind.Er mag ten hoogste 1 cm speling zijn. Controleer dit voor elke rit en pasde riempjes aan volgens de dikte van de kleding.Gebruik het autozitjezo lang mogelijkLaat je kind zo lang mogelijkmeereizen in zijn zitje:tot het 18 kg weegtof totdat het zitje duidelijk niet meergeschikt is voor zijn grootte (het hoofdkomt over de rand van het zitje).De schouderriempjes kunnen op verschillendehoogten ingesteld worden. Omdoeltreffend te zijn, moeten ze vertrekkenop schouderhoogte of iets lager.De riempjes van het zitje mogen nietgedraaid zijn en bij het vastmaken vande sluiting moet men een ‘klik’ horen.Een broertje of zusje op komst?Dit is geen reden om het ouderekind te snel op een zitkussen teplaatsen. Het verhogingskussenbiedt slechts voldoendebescherming aan kinderenvan tenminste 1,10 m envan minimum 15 kg.Het hoofd komt over de rand van het zitje.13


13 ➔ 18 kgHoe een kinderzitje kiezen ?De kleur van de bekleding mag je keuze niet bepalen!Hieronder vind je een fiche met de belangrijkste vragen die je je moet stellen.Leeftijd van mijn kind14Ouder dan 1 jaar?Zitje in de rijrichting kan, maargebruik zo lang mogelijk een zitjetegen de rijrichting in (tot max. 13 kg).Jonger dan 1 jaar?Kind te jong voor zitje inde rijrichting.Is het al zwaarder dan aangegevenop het zitje tegen de rijrichting in?Zo neen, maak dan nog evengebruik van dit zitje, op voorwaardedat het hoofd niet boven het zitjeuitsteekt.Zo ja, koop een zitje waarmee jeje kind nog enige tijd kanvervoeren tegen de rijrichting inen dat later in de rijrichting kanworden geplaatst.Gewicht van mijn kindMeer dan 13 kg?Geen probleem voor zitjein de rijrichting.Minder dan 13 kg?Laat het kind nog in hetzitje tegen de rijrichting als ditgehomologeerd is voor kinderen tot13 kg en als het hoofd er niet bovenuitsteekt.Uitrusting van mijn wagenBeschikt uw wagen over een standaarddriepuntsgordel?Installeren van een autozitje geenprobleem.Heb je enkel een heupgordel om hetzitje in je wagen te bevestigen?Als de auto uitgerust is met eenderde verankeringpunt, dan kaneen erkende dealer de heupgordelachterin vervangen door eendriepuntsgordel.Is uw wagen voorzien van hetIsofix-systeem?Je kan een isofix-zitje aankopen,dat wordt vastgemaakt zonder deautogordel te gebruiken.(zie pag. 27)Beschikt uw wagen niet over gordelsop elke zitplaats?Als de auto voorzien is vanverankeringspunten, kan je eendriepuntsgordel laten monteren dooreen erkende dealer.


koopgids voor een kinderzitjeEen goed kinderzitje:Een comfortabel zitje waarin het kind zich goed zal voelen en waarin het graagzal blijven zitten.De heupriem loopt over de heupen van het kind en niet over de buik.Een goede zijdelingse bescherming (vooral voor het hoofd).Een zitje dat breed genoeg is met een voldoende hoge rugsteun voor eenlangdurig gebruik.De lengte van de riempjes kan eenvoudig en snel worden aangepast.Het zitje beweegt niet als men het naar voren of opzij trekt (momenteel bestaan erop de markt zitjes met een blokkeersysteem voor de veiligheidsgordel).Neem je kind mee naar de winkel om het zitje te proberen!Probeer het zitje in je wagen tepl aatsen voor je het koopt. Zo zieje of je veiligheidsgordels lang genoegzijn en of het zitje gemakkelijk kanworden geïnstalleerd.Moet het zitje regelmatig in eenandere wagen worden gebruikt ?Kies voor een relatief licht, eenvoudigte installeren zitje.Koop geen tweedehands zitje alsje niet weet wat ermee is gebeurd.Een autozitje dat al een ongevalheeft meegemaakt, zal je kindniet meer beschermen zoals hethoort. Kijk na of het zitjegehomologeerd is volgens denieuwste norm (het homologatienummermoet met 03 of 04beginnen – zie pag. 29).15


ik ben kleiner dan 1,10 mMama brengt Nina naar school.Nina is goed vastgeklikt in haar zitje.Teddybeer zit naast haar op de achterbank.Een hond looptde straat op.Mama moet plots hard remmen.Teddybeer vliegt met een klap tegen de voorruitvan de wagen. Nina is erg geschrokken.iiiiiiiiNina heeft niets. Waarom?16In de auto moet je je altijd vastklikken!


Wie is er goed beschermd in de auto?:-( :-)Marieke zitop mama’sschoot.:-):-(Thomasstaat rechttussen detwee zetels.Mathias is goed beschermd. Als zijn papaplots hard moet remmen, blijft hij veilig opzijn plaats in zijn zitje.Mathias isvastgekliktin zijn zitje.In je zitje benje goed beschermd!17


ik ben groter dan 1,10 mp18Page enfant plus 1m10Wist je d i t?p19Als je niet vastgekliktbent, vlieg je door dewagen als een echtekanonskogel.Page enfant plus 1m10Een ongeval.Wat een ramp!De passagier achterindroeg zijn gordel niet.Hij werd zwaargewond.18


Zijn we er bijna?Is het nog ver?Ik verveel me.Tom heeft zijn gordelaan maar hij zit nietop een verhogingskussen.Jammer, want zo is hijminder goed beschermd.En zo kan hij niet naarbuiten kijken!Tof! Daar lopen Lies enBrahim. We zien elkaarzeker straks op de training!Tom is veilig vastgeklikt:het verhogingskussen ende gordel beschermenhem zoals het hoort.Zo ziet hij ook wat erbuiten gebeurt en zijnde autoritten nooit saai!19


Vanaf 1,10 m18 ➔ 36 kgWaarom voor oudere kinderen een verhogingskussengebruiken en niet alleen de gordel ?Tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar is het bekken van een kind nog tebroos om weerstand te bieden aan de heupriem van de veiligheidsgordel.Bij een botsing kan deze heupriem naar boven schuiven en tegen de buikvan het kind drukken, waardoor het gewond kan raken.De veiligheidsgordel moetsteeds aansluiten en mag nietgedraaid zijn.De Belgische wetgeving laat toe datkinderen vanaf 1,35 m met de gewoneveiligheidsgordel worden vastgeklikt.Voor hun veiligheid is het echteraangeraden om kinderen tot 1,50meter op een verhogingskussen tevervoeren. Kinderen die nog geen 36kg wegen en nog comfortabel op hetverhogingskussen zitten, kunnen erbest nog zo lang mogelijk gebruikvan maken.Voor een doeltreffende bescherming moet de heupriem plat over de heupen liggen.De riem mag niet naar boven schuiven op de buik van het kind. Een goed verhogingskussen met armsteunen houdt de heupriemvan de gordel laag over de heupen.In tegenstelling tot wat vele ouders denken, is het diagonale gedeelte van de gordel langs de hals van het kind niet zo gevaarlijk,maar wel hinderlijk. Met een verhogingskussen valt ook dit ongemak weg.20


verhogingskussenCorrect vastgekliktop een verhogingskussenhomologatiel abelWanneer overschakelenva n het kinderzitje naarhet verhogingskussen ?Verhogingskussens zijn goedgekeurdvoor kinderen vanaf 15 kg.Een kinderzitje kan gebruikt worden tot18 kg. Laat je kind in zijn zitje totdathet dit maximumgewicht heeft bereikt.Je kind is immers beter beschermdin zijn zitje.Mijn kind weegtPlaats je kind niet te vroeg opeen verhogingskussen. Om goedbeschermd te zijn met eenverhogingskussen, moet een kindminimum 1,10 m groot zijn.Is je kind lichter dan 18 kg, maar steektzijn hoofd uit boven het zitje? Dan moetje ook kiezen voor het verhogingskussen.21


verhogingskussenHet verhogingskussen: enkel met een driepuntsgordel!AankooptipLeg uit aan je kind waarom men zichmoet vastklikken: niet uit schrik voorde politie, maar voor de eigen veiligheid.Geef je je kind verantwoordelijkheid,dan zal het zich ook vastklikkentijdens een autorit met anderen.Zorg ervoor dat je kind ook vastgekliktis als het met anderen meerijdt.Wanneer je de kinderen va n iemandanders vervoert, klik deze dan ookvast.Schakel achterin het kinderslot inen blokkeer de elektrische ruiten.De pl aatsen achterin zijn veiliger,zowel voor kinderen als voor volwassenen.Maar als het onmogelijk is je kindgoed vast te maken op de achterbank,is het beter je kind voorin vast te klikken.Indien de rugsteun va n hetverhogingskussen door de hoofdsteunin de auto niet recht kan staan, kanje best de hoofdsteun omkeren ofweghalen. Denk eraan de hoofdsteunterug te zetten wanneer je hetverhogingskussen met rugsteunniet meer gebruikt.Aanrader: een verhogingskussenmet rugsteun.Een verhogingskussen met rugsteunen zijdelingse beschermingis comfortabeler en veiliger wanneerhet kind in slaap valt. De rugsteunis dubbel aan te raden als de zetelvan de wagen geen hoofdsteunheeft.22


vanaf 1,35 m+ 36 kggordelCorrect vastgeklikt met de gordelDe driepuntsgordel moet rusten op destevige delen van het lichaam.De diagonale riem moet vande schouder over de borstlopen, tot aan het bekken.De heupriem moetrusten op het bekken.De diagonale riem mag in geen gevalachter de rug of onder de arm wordengeschoven.Geef het goede voorbeeld: klikjezelf vast en overtuig je kindervan hetzelfde te doen.23


gordelDe driepuntsgordel De tweepuntsgordelWanneer overschakelen va n het verhogingskussen naaralleen de veiligheidsgordel ?Niet de leeftijd, maar de gestalte en het gewicht van het kind bepalen wanneer hetenkel met de veiligheidsgordel kan worden beveiligd.De gordel biedt slechts een doeltreffende bescherming aan kinderen die minimum 1,50meter groot zijn.De Belgische wetgeving laat toe dat kinderen van 1,35 m en groter met de gewoneveiligheidsgordel worden vastgemaakt.Vermijd indien mogelijk een heupgordelte gebruiken.Als er echter geen andere oplossing is(centraal op de achterbank, ouder voertuig…),is het nog altijd beter je kindvast te maken met de heupgordel danhelemaal niet vast te maken!Als de hoogte va nde gordel kanworden ingesteld,moet de diagonaleriem zich zo laagmogelijk bevinden.Gebruik geen gordelaanpasser inplaats van een verhogingskussen.Een gordelaanpasser kan enkelgebruikt worden in combinatie met eenverhogingskussen.Als de autofabrikantbevestigingspunten heeft voorzien,dan kan een erkende dealer deheupgordel achterin vervangendoor een driepuntsgordel.24


toekomstige moedersToekomstige moeder correct vastgekliktOm je baby te beschermen, schuif jede heupriem van de gordel zo laagmogelijk onder je buik. Zo zullenmogelijke schokken opgevangen wordendoor je bekken en niet door je buik.Je verwacht een baby :m o e t je de gordel dragen ?NATUURLIJK!Dit ben je wettelijk verplicht. En nietzonder reden. Bij een ongeval is de gordelhet beschermingsmiddel bij uitstekvoor de moeder en de baby.Als je wagen uitgerust is met airbags,mag je deze niet laten ontkoppelen.Bij een ongeval beschermt de airbagzowel de mama als het kind.De gordel loopt te hoog.De gordel zit goed.Laat je na elke aanrijding,ongeacht de ernst ervan,onderzoeken door een geneesheer.Zelfs als je niet gewond bent,kan je baby op korte of langeretermijn gevolgen ondervindenvan deze schok.25


airbagsFrontale airbag en kindtegen de rijrichting in:nooit! Levensgevaarlijk!Bij een voorin geïnstalleerd zitje tegende rijrichting in, bevinden het hoofdje enhet lichaam van het kind zich te dicht bijde airbag. Als deze opgeblazen wordt(met een snelheid van 300 km/u), belandtde airbag met een enorme kracht tegende achterkant van het zitje.Frontale airbag en kind in de rijrichting: liefst niet.De airbag is ontworpen op maat van volwassenen, niet om kinderen te beschermen.Als het niet anders kan, dan schuif je best de passagierszetel voorin zoveel mogelijknaar achteren, om het kind zo ver mogelijk van de airbag te laten zitten.Zorg ervoor dat het zitje rechtop staat (niet in ligstand). De airbag kan gevaarlijkzijn als het kind niet goed rechtop zit.Zijdelingse airbag en kind: ja, als …...het kind goed rechtop zit.Een kinderhoofd mag zich nooit in deuitklapzone van een airbag bevinden.AIRBAGTussen de airbag en hetkind mag zich geen enkelvoorwerp bevinden.Laat de airbag voorin ontkoppelen ofplaats de baby achterin. Opgelet! Het zitjeomdraaien is geen oplossing, want babyzitjesmoeten altijd tegen de rijrichting in.Een kinderzitje of een verhogingskussen metrugsteun en goede zijdelingse beschermingzullen je kind beletten om tegen het portier teleunen, zelfs als het in slaap valt.26


isofixIsofix is een systeem waarbij het zitjewordt vastgemaakt aan de binnenstructuurvan de wagen.Een isofix-zitje heeft veel weg van eendoorsnee zitje. Het heeft twee sluitingenachteraan die worden vastgeklikt in deisofix-bevestigingspunten. Dezebevestigingspunten zijn haken diezich bevinden in de holte tussen derugleuning en de zitbank van de wagen.Soms is er een derde bevestigingspuntvoorzien bovenaan het zitje of onderaanhet zitje (vb. een steunpoot). Kijk goedna in de handleiding hoe het zitje correctmoet geïnstalleerd worden.Je kan het isofix-systeem enkel gebruikenin wagens die uitgerust zijn metisofix-bevestigingspunten.VoordelenHet zitje kan eenvoudig en snelworden bevestigd in de wagen:er kan niks mislopen.Het zitje kan ook zonderisofix-bevestigingspunten wordenvastgemaakt, met behulp van eendriepuntsgordel.NadelenMomenteel zijn vele isofix-zitjes enkelgoedgekeurd voor een beperkt aantalvoertuigen.Een isofix-zitje is duurderdan een gewoon autozitje.27


wetgevingDe wetgeving in BelgiëAlgemene regelKinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35 m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen.Kinderen van 1,35 m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.Op de zitplaatsen in een auto* (voorin en achterin) die uitgerust zijn met veiligheidsgordelsKinderen kleiner dan 1,35 mKinderbeveiligingssysteem verplicht*personenwagen, auto voor dubbel gebruik, minibus, lichte vrachtauto, …Kinderen van 1,35 m en groterKinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel verplichtDe uitzonderingende algemene regel is niet van toepassing in: taxi’s, auto’s met meer dan 8 zitplaatsen (de bestuurder niet meegerekend),autobussen en en autocars. In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermeezijn uitgerust. In taxi’s (waar er geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan 1,35 m bovendienachterin worden vervoerd.Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn:Een 3 e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35 m) mag achterin worden vervoerd zonder kinderbeveiligingssysteem, indienhet de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd:wanneer er geen of niet voldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar enouder zonder kinderbeveiligingssysteem achterin worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen.Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden vervoerd. Voor de eigen kinderen van debestuurder geldt de algemene regel: kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35 m.28


wetgevingMogen kinderen voorin zitten?Ja. Kinderen mogen op elke leeftijd voorin op de passagiersplaats zitten, opvoorwaarde dat ze worden vastgemaakt zoals de wet het voorschrijft.Enige beperking: het is verboden een kind voorin te zetten op de passagiersplaats ineen autozitje tegen de rijrichting wanneer er een frontale airbag aanwezig is in dewagen, tenzij deze is uitgeschakeld.Hoeveel kinderen mag ik vervoeren?Elk kind moet beschikken over een volledige zitplaats in de wagen. Men mag duszoveel kinderen vervoeren als er zitplaatsen zijn in de wagen.HomologatieAlle kinderbeveiligingssystemen die inBelgië verkocht worden, moeten gehomologeerdzijn volgens de Europese norm.Ze dragen het volgende label:23514Wat is de veiligste p l a at s in de wagen?De plaatsen achterin zijn veiliger.Maar indien het onmogelijk is om je kindachterin correct vast te klikken, is hetbeter je kind voorin te zetten, correctvastgeklikt in een aangepast zitje.Vanaf 10 mei 2008moeten alle kinderbeveiligingssystemendiegebruikt worden, voldoenaan de meest recenteEuropese normen: R44/03of R44/04. Zitjes die nietvoldoen aan deze normen,mogen niet meergebruikt worden1. Het zitje is goedgekeurd voor gebruikin alle wagens.2. Gewichtsklasse.3. E= goedgekeurd volgens deEuropese norm.4. Duidt het land aan dat de homologatieproevenheeft uitgevoerd.5. Homologatienummer. Dit moet beginnenmet 03 of 04.29


Voor vragen omtrent het veilig vervoer va n kinderenin de wagen kan je terecht bij de cel e d u c at i e va n het BIVV.tel.: 02/244 15 11e-m a i l : info@bivv.be30


Redactie Lynn Dupuis en Bénédicte Vereecke, cel educatie van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw.Grafisch ontwerp Peekaboo.Op m a a k Marmelade.Illustraties Francine De Boeck.Deze brochure werd gedrukt in ma art 2008.De inhoud s t e m t overeen m e t de op d at tijdstip beschikbare gegevens.Verantwoordelijke uitgever C. Van Den Meersschaut - Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel.D/2008/0779/10Gedrukt op 100% gerecycleerd papier.Deze brochure kan gedownload wordenvia de website van het BIVV: www.bivv.be31

More magazines by this user
Similar magazines