Arbeid (1943) nr. 24 - Vakbeweging in de oorlog

vakbewegingindeoorlog.nl
  • No tags were found...

Arbeid (1943) nr. 24 - Vakbeweging in de oorlog

Oraksnburg herbergde eeregastenNe^erlandsche oorlogsgewonden. kameraadsckappelijkOnlangs berichtten wij uitvoerig over het mooiewerk. dat het Arbeidsgebied Beroepsvorming en Bedrijfsleidingvan het Nederlandsche Arbeidsfrontter hand genomen heeft ten aanzien van de Nederlandschemannen, die in den strijd om het behoud* van Europa gewond of verminkt werden.In het kader van deze werkzaamheden heeft hetArbeidsgebied Beroepsvorming en Bedrijfsleiding inhet vormingsoord ,f>rakenburg" van het Arbeidsfronteen kameraadschapsmiddag georganiseerd,waar een aantal van deze mannen als eeregastengenoodigd waren.•. Vroolijke marschmuziek, ten gehoore gebrachtdoor hei stafkorps van den Nederlandschen Arbeidsdienst,klonk den mannen bij het betreden van debijeenfeestzaal, die niet vlaggen en^bloemen stemmigversierd was. tegemoet.Dr. ir. De Gelder, de leider van het ArbeidsgebiedBeroepsvorming en Bedrijfsleiding, sprak een kortwelkomstiooord, waarna de Arbeidsfrontleider hetwoord nam.Woudenberg wees er op, dat de mannen, diethans als gasten op Drakenburg vertoefden, nietkwamen om gevormd te lüorden. ..Integendeel —zoo zei de Arbeidsfrontleider — wij hebben eerbiedvoor jullie, omdat jullie getoond hebben meer aande gemeenschap te willen geven dan er van te vragen.Dat stempelt jullie tot de ware socialisten,waarmee wij van het Arbeidsfront ons met eenwarmen band van kameraadschap verbondenweten."Voortgaande betoogde Woudenberg, dat het Arbeidsfronthet echter niet bij ivoorden van lof laat.Met behulp der bevoegde Duitsche instanties zalhet Arbeidsfront er, voor zorgen, dat de getoondenniet aan hun lot worden overgelaten, doch doorgeestelijke en lichamelijke opvoeding en scholingof herscholing er voor zal zorgen, dat deze mannenals volwaardige arbeidskrachten weer hun plaatsin het N ederlandsche arbeidsleven zullen innemen.Na de toespraak van Woudenberg, die aandachtigaangehoord en met een krachtig applaus beloondwerd, schaarden de aanwezigen zich aan een gemeenschappelijkenmaaltijd.De middag bracht den mannen een bont ontspanningsprogramma,icaaraan een aantal bekendeartisten hun medewerking verleenden. Het werd.een dag van oprechte kameraadschap, waarvan desoldaten begrepen, dat hij niet berustte op neerbuigendeliefdadigheid, doch op duren plicht.Aandacht voor de rede van .. den Arbeidsfrontleider. Tijdens het openingswoord van dr. ir. De Gelder.(Foto's Arbeid-Griek)BENT U OUD VOOREen man holt naar de tramhalte, waar lijn 7 ophet punt staat te vertrekken. Nog precies op tijdkan hij erin springen en hijgend staat nij op hetachterbalkon uit te blazen van de wedren. De menschenom hem heen merken het. „Hé", denkt er een,„merkwaardig, het is toch nog een jonge vent. Heeftzeker te weinig aan sport gedaan".In het schaftuur wordt gestoeid. Gerrit en Klaashebben elkaar geplaagd met blonde Mientje uit decantine en de plagerij loopt uit op een vriendschappelijkevechtpartij.„Nou. dat wint Gerrit". is de algemeene opinievan de andere kameraden, die Gerrits flink postuuren handen als kolenschoppen monsteren.„We zullen zien!" roept de kleine, maar gespierdeKlaas. ..Doe je jasje maar uit, maat!"In weinig tellen ligt Gerrit onder en kan geen vinmeer verroeren, zóó stevig heeft Klaas hem in zijngreep...Hoe bestaat het!" klinkt van alle kanten verbaasdals uit één mond.Klaas laat los en wat bedremmeld slaat Gerritzich het stof van zijn broek Dit had hij niet verwachten het heeft zijn zelfverzekerdheid ineenseen f linken tik gegeven.„Nooit *an Jiu-Jitsu gehoord?" glimlacht Klaasbreed .Ga dan je licht maar eens opsteken bij hetArbeidsfront. Al na een paar lessen vloer je dengrootster. knaap' : ...Maar ik oen geen lid...", klinkt het dof uitGerrits mond...Hindert niet. dan betaal je een paar kwartjesméér"Gerrit Dijt op zijn tanden en knoopt het in zijnoor ..Nooit weer zóó'n nederlaag", denkt nij verbeten.Bent u oud vóór uw tijd? Neen. nietwaar geenmensch wenscht ouder te zijn dan hij zich voelten in werkelijkheid Is. Eri dit is geen kwestie vanijdelheid'. Integendeel — fit zijn en fit blijven isde moderne eisch die een ieder aan zichzeil stelt.Hoeveel levensgeluk is reeds vernietigd doordatmen te iaat inzag van hoeveel oelan'g het was zijnlichaam gezond en sterk te houden. Hoeveel zelfbewustzijnen zelfvertrouwen ts hierdoor reeds geknakt!En onnoodig geknakt...Kijkt u eens rustig de agenda van „Vreugde enArbeid" door. die elders in dit blad Is opgenomen.en zoekt u daar eens uit welke sporteursus u hetmeest aanstaat. Of wilt u misschien liever wat gaanzwemmen? Dat is ook heel gezond — u kunt zelfsonderricht daarin krijgen. „Vreugde en Arbeid" zalook u met open armen ontvangen en doet al hetmogelijke om den Nederlandschen werker fit tedoen blijven. Maar doe mee!. Want anders bént uoud vóór uw tijd...! Stelt u zich dus even in verbindingmet het plaatselijk bureau van het NederlandscheArbeidsfront. dienst ..Vreugde en Arbeid"en wij doen de rest!Bedrijfsappèlbij ,,De Eind'te BredaOp Maandag 27 September vond te Breda een be-' drijfsappèl plaats, dat een bijzonder karakter droeg.in verband met het feit, dat een der letten van de„Gefolgschaft" van „De Etna". kameraad G vanGenderen. zijn 25-jarig dienst.iubileum vierde.Tevoren was de jubilaris op het' bureau van dedirectie toegesproken door den „BetriebsführerSchater en den socialen voorman die hun achtinguitspraken voor den arbeid, dien de jubilaris indienst van het „Betrieb" en daarboven uit in dienstder gemeenschap heeft verricht. Beide sprekersdrukten de hoop uit. dat Van Genderen nog langentijd zijn krachten in dienst van „De Etna" zal mogengeven en reikten hem als stoffelijk blijk van waardeering eenige geschenken uit.Vervolgens vond in een der fabriekshallen eenbedrijfsappèl plaats, dat o.a. bijgewoond werd doorden Beauftragte voor de provincie Noord-Brabant,dr. Kiehi. en den Kreisobmann der Deutsche ArbeitsfrontEntsehausen.„Betriebsführer" Schafer sprak in een openingswoordover de innerlijke bedrij f sverhoudingen. waarbijhij wees op de verbeteringen, welke reeds totstand werden gebracht en mededeelde, dat een pensioenfondsvoor de werkers van ,.De Etna" in voorbereiding.is. Tevens sprak hij voor alle arbeidskameradeneenige warme woorden van hulde aan hetadres van den jubilaris Van Genderen.Vervolgens nam de provinciale leider van het NederlandscheArbeidsfront Bongaerts' het woord.Spreker ging uit van het begrip arbeid, den grootstenrijkdom van den levenden werkenden mensch.die zich in de nieuwe volksgemeenschap in zijnonderneming als volwaardig lid dier volksgemeenschaperkend en geborgen weet.Kameraad Bongaerts ging uitvoerig in op het begripbedrij f sgemeenschap en besloot zijn aandachtigtoegehoorde rede met te wijzen op den grootschentijd, waarin aan de fronten en in de Europeeschewerkplaatsen een hechte gemeenschap van volkerengroeit.T I J D S C H R I F T E N„EUROPAISCHE LITERATUR."Wij ontvingen het Augustusnummer van „EuropaischeLiteratur". uitgave Deutscher Verlag. Berlin.Het uit 23 pagina's bestaande tijdschrift maakteen keurigen indruk en is verlucht met artistiekeillustraties. Van den inhoud willen wij vooral Marakovic'sartikel noemen, waarin hij op Interessantewijze van de ontwikkeling der Kroatische Lyriekvertelt. Belangwekkend is ook de beschouwing vanCarl Hans Watzinger, die ons het beeld schildertvan de Duitsche landvrouw tn de hedendaagscheliteratuur.Voorts bevat het tijdschrift een novelle van denRoemeenschen schrijver Jordan Jowkov. een Balladevan Von Goethe.*een vertelling van den oorlogsverslaggeverHeinnz Gruber en een duidelijk overzichtvan de voornaamste uitgaven in de Europeeschelitteratuur.HIBO.WERKEND VOLK.„Werkend Volk", dat zich inmiddels $ot een dermeest vooraanstaande geïllustreerde bladen in Nederlandkan rekenen en zich vooral in de kringenvan het Nederlandsche Arbeidsfront in een grootebelangstelling mag verheugen, biedt in zijn uitgavevan 8 October (no. 21) weer een keur van interessante,rijk geïllustreerde artikelen, alsmede humor,schetsen, sport en kunstkroiüeken.In „Friesland — Friezenland" wordt aangetoondhoe Friesland nog steeds een middelpunt vormt vanGermaansch leven en werken...Marseille gezuiverd" geeft ons een duidelijk beeldvan de toestanden welke fleze Fransche havenstadlangen tijd beheerschten. Dit uitstekend gedocumenteerdeartikel zal vervolgd worden.„Japan strijd voor de Volksgezondheid" verwerktbelangwekkende gegevens omtrent het werk opmedisch gebied, dat het land van de Rijzende Zonverricht.

More magazines by this user
Similar magazines