Arbeid (1943) nr. 24 - Vakbeweging in de oorlog

vakbewegingindeoorlog.nl
  • No tags were found...

Arbeid (1943) nr. 24 - Vakbeweging in de oorlog

taarntjesmmenivoort-*en stilop.mid eitjebuitentglijd»,ijkt hetop hè*net ee»;n wee*oet, hete wagefl'loor de»Uertdie»'idhoveOigaf tevan züï*risselen*i GenoeS'donkerboonieHendatUTOEESTELDIENST OP STAPVoor dag en dauw ben ik al weer aan het bestel-^- Maar zoo vroeg ben ik niet, of men is reeds* het laden bezig. Binnen het uur zit ik dan ook;r op een der vrachtauto's op weg naar Weej$,* r het eerste pak moet worden afgeleverd DeJtt brengt niets nieuws op. Langs den weg ontsnwij slechts weinig andere wagens In WeertZ£ >ak spoedig afgedaan. Het pak bezorgd, afgeend en verder. Richting Roermond, waarvoorverschillende boodschappen hebben.J 1 het eerste adres moeten drie kisten worden gecnt.Niet thuis! Dan maar bij de buren afgeven.^Skonune is ter niet bij", beslist mijn chauffeur.!r verderop, volgend adres Afrekenen? Per Giro!orde!dalen we dan definitief naar het Zuiden af.'rloopig kunnen we weer een eind tuffen, wanteerstvolgende boodschap is voor Nieuwstadt,a e ns bij Sittard, waar we ook nog moeten zijnSittard gaan we gelijk maar even in Heerlen^ dat hebben we dan gehad. Ook in Heerlen ver-Pen cle zaken vlot en dus kunnen we direct doorrVaals, waar l kist moet worden bezorgd enniet de rest der lading naar Maastricht, hetl, J ak v oor Vaals begint echter de strubbeling. De««f weigert hardnekkig verder mee te doen. Danar even in den generator poken. Zoo dat is weere urd. Maar de motor blijft in zijn weigering vol-«den.u", zegt mijn chauffeur gelaten en slaatmeteen den motorkap op. Hij zal dat „fiezelde-»sie wel effe opknappe". Een fout blijkt blijkt hij' met te vinden. Nog eens den starter gepro-Waarachtig, hij doet het!instappe!". roept mijn metgezel, dievandaag met een passagier als een autobusbe-' ur der voelt, „op Vaals an!"„Mevrouw, de bode met een pakske!". probeer iktypische Zuidelijk te doen, .als ik In Vaals ook eenswil laten zien. dat Ik na twee dagen het vak volkomenbeheersch..,Zet maar neer. bode!", roept mevrouw terug enverdwijnt van het trapgat. Dat is een onvoorzieneomstandigheid Ik heb immers een kwitantie inmijn hand gedrukt gekregen, en hoe kan ik dieonder haar neus houden, als ze niet beneden komtLangs den weg„Mevrouw", probeer ik eens. Oh gelukkig, daar isze al, maar ze blijft boven.,,Ja bode, was er nog wat?"Wel verdorie, natuurlijk was er nog wat.„Zeker; mevrouw" doe ik tactisch ..ik heb nogeen kwitantie"„Kwitantie?" vraagt mevrouw, „kwitantie? 't Istoch al betaald!"„Nee. mevrouw", vind ik,„Hoeveel is 't bode?"„Een gulden, negentig, mevrouw".„Mijn man zal wel gireeren!"Dat is tenminste een oplossing denk ik, trek eenpotlood te voorschijn en schrijf op het velletje papierin mijn hand: „Wordt gegireerd." Trots stap ikterug naar den wagen en reik de kwitantie aanmijn tijdelijken baas over.,,Wordt gegireerd? Kenne.we! Met St. Juttemis!"ontnuchterd die „mij, „afijn de baas vindt 't goed".Plotseling krijg ik een hekel aan het bodevak,dat zulke onverwachte verwikkelingen ten toonspreidt, en ik breng mijn gedachten maar gelijkonder woorden.,,'k Zou niet anders wiHen wezen!'-. krijg ik tenantwoord, en nijdig geef ik terug: „Mijn portieaan Fikkie". En voort rijden we: richting Maastricht...Zoo rijden dagelijks nog tientallen vrachtwagensen besteldiensten lang de wegen van ons land endoor de straten van de stad Menigeen zal de chauffeurswellicht „verdenken" van een zittend leventje,niets te doen als achter het stuur zitten, enmaar rijden... Aldus denkende vergist men zichechter sterk. Niets is minder waar dan de bewering,dat deze menschen van het wegvervoer opgemakkelijke wijze aan nun dagelijksche brood zoudenkomen. Wie dit niet gelooft? Dat hijzelf eensde proef neme en slechts één langen nacht op debestuurdersplaats van een zwaar beladen vrachtwagenklimt, om dan enxele uren het werk te doenvan zoo'n chauffeur, die wekelijks zi.in rijtijden van55 lange uren maakt.In de sociale wetgeving van thans worden dezewerkers echter niet vergeten Reeds in 1942 werd •voor de werkers in het wegvervoer een bindenderegeling van loonen en arbeidsvoorwaarden vastgesteld.In Augustus van dit jaar verscheen hieropeen aanvullende beschikking van den Gemachtigdevoor den Arbeid, terwijl Kortelings het NederlandscheArbeidsfront het initiatief heeft genomen omte komen tot een nieuwe regeling, die de beschikkingvan 1942, welke te beschouwen was als eenr.oodregeling, zal vervangen, en welke niet alleenslaat op de chauffeurs van het wegvervoer, maarook op alle andere werkers uit dezen bedrijftak.Dat zij allen dan ook hun taak verstaan en hunbeste medewerking verleenen aan den arbeid vanhet Nederlandsche Arbeidsfront. In n.un eigen belangen In dat van de volksgemeenschap. SE.er „vo°n in•g, ma-aarrolt.ndschschietopten",lat ee:endrie't bes'srkrÜLus sgeuitwaarnaareistenirdar»(foto'sArbeid-archief)

More magazines by this user
Similar magazines