februari - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

februari - Hoeselt.Be

HoeseltgemeenteberichtenBal van de Burgemeesterzaterdag 29 maartPaasmaandag 21 aprilHaspengouwdagVeiligheid vanspeelterreinen enspeeltuigen,ook in privé !CARNAVALSTOET IN HOESELTop zaterdag 12 aprilBevolking en burgerlijjke stand - rijbewijzenWacht a.u.b. NIET tot op het laatste ogenblik,zodat uw rijbewijs OP TIJD hernieuwd kan worden.Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 32 • februari 2003 • Nr. 188Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


Burgelijke stand en bevolkingVoorwoord2DIAMANT EN GOUD IN 2003diamanten bruiloftHellinx Henri en Bernkens Maria11-09-1943 11-09-2003gouden bruiloftCastiglione Placido en Castiglione Teresa14-02-1953 14-02-2003Dumoulin Jan en Hermans Elisa26-02-1953 26-02-2003Schoups Lambert en Slechten Maria15-04-1953 15-04-2003Thijs Theodoor en Panis Joanna02-05-1953 02-05-2003Vanhees Egidius en Clompers Antonie06-05-1953 06-05-2003Croux Petrus en Schoefs Alice13-05-1953 13-05-2003Lenaers Francois en Billen Emilie20-05-1953 20-05-2003Hendrickx Jozef en Swennen Joanna30-05-1953 30-05-2003Vantilt Joseph en Gielen Christina30-05-1953 30-05-2003Reweghs Albert en Morias Elza03-06-1953 03-06-2003Thijs Joseph en Philips Gabriella24-06-1953 24-06-2003Merken Robert en Hex Marie27-06-1953 27-06-2003Comhair Jacobus en Snellinx Liza25-07-1953 25-07-2003Valkeners Willem en Snellinx Maria25-07-1953 25-07-2003Poesmans Louis en Gilissen Paula26-08-1953 26-08-2003Van Oostrum Dirk en Elles Gerritje30-09-1953 30-09-2003Aerts Henri en Nelissen Mathilde09-10-1953 09-10-2003Buckinx Egidius en Jorissen Melanie09-10-1953 09-10-2003Billen Louis en Steegmans Josephina16-10-1953 16-10-2003Cloesen Edmond en Driesen Jozefina16-10-1953 16-10-2003Put Albert en Slegers Josephina24-10-1953 24-10-2003GEBOORTENDatum Naam dochter of zoon van20-11-2002 Zeno LOYEN Lode en Leona Jans24-11-2002 Jef BAETEN Christophe en Mireille Guffens29-11-2002 Igor BOLLEN Steve en Ingrid Jans01-12-2002 Jordan WAGEMANS Noel en Cindy Lombart05-12-2002 Lotte WIJFFELS Kurt en Inge Achten12-12-2002 Toon VANDEBOSCH Valentin en Rita Jossa14-12-2002 Lisa REYNDERS Koen en Ann Jacobs16-12-2002 An-Julie THYS Désiré en Geneviève Stevens21-12-2002 Margaux VRANCKEN David Vrancken en Karen Vangertruyden01-01-2003 Sander VOETS Patrick en Katja VandebeekHUWELIJKENDatumBruidegom en Bruid07-12-2002 Bart TUYLS en An LAMBRECHTS07-12-2002 Stany BUCKINX en Myriam VANELDEREN14-12-2002 Christoph VERLUYTEN en Tiny VALKENERS14-12-2002 Jean WOLFS en Christiane SIMONS21-12-2002 Eugène MEERTENS en Ellen TOMSINOVERLIJDENSDatumNaam van de overledene02-12-2002 Carolina QUIRYNEN Zevenbunderstraat 109-12-2002 Maria PETERS Schalkhovenstraat 4515-12-2002 Mariette GROVEN Bilzen22-12-2002 Lucia JORISSEN Kasteelstraat 1922-12-2002 Henriette TEUCHIE Rode Kruislaan 931-12-2002 Francois JACOBS Tongersesteenweg 16103-01-2003 Paulina SIMONS Trulstraat 8305-01-2003 Madeleine DRIESEN Rode Kruislaan 906-01-2003 Julia VERJANS Tongersesteenweg 16013-01-2003 Rosalia SMEERS Rode Kruislaan 914-01-2003 Franciscus STIENEN Neerpelt18-01-2003 Gerardus GIELEN Tongeren19-01-2003 Hélène THOMPSON Bronstraat 21OP REIS NAAR EGYPTE, MAROKKO,TUNESIE EN TURKIJEOpgelet, mensen die voortaan Egypte, Marokko, Tunesië of Turkije wensen te bezoeken, dienen met de volgendewijziging rekening te houden:1) voornoemde landen aanvaarden voortaan geen kinderpasjes meer. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen voortaanin het bezit te zijn van een reispas.2) Voor Belgen volstaat in deze landen normaliter (bij een georganiseerde reis) de Belgische identiteitskaart. Ingeval van verlies van identiteitskaart wordt er door het Rijksregister in de meeste gevallen een voorlopigeidentiteitskaart afgeleverd.De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken liet ons onlangs weten dat deze voorlopige identiteitskaartenin Egypte, Marokko, Tunesië en Turkije niet langer meer aanvaard worden. Bij verlies van de identiteitskaart dientmen dus tijdig een reispas aan te vragen. Aangezien de aanvraagprocedure voor een reispas 1 tot 4 weken kanduren (naargelang de spoed- of normale procedure), vragen wij de bevolking om tijdig het nodige te doen.Geachte HoeselarenBeste inwonersDe millenniumovergang ligt nog vers in hetgeheugen en toch zijn we ondertussen al inhet jaar 2003 beland. De tijd gaat ongelooflijksnel voorbij. Het is daarom nodig om af en toeeens stil te staan en niet enkel te genieten vande mooie momenten, maar ze ook te koesteren.Voor sommigen onder ons zijn zulkemomenten spijtig genoeg zeer zeldzaam.Laten we het elkaar daarom niet extra moeilijk maken, maar samen werken aan een sociale maatschappijmet een goede levenskwaliteit en dierbaar voor iedere Groot-Hoeselaar.Dikwijls zijn we ontevreden, klagen we over ditjes en datjes en durven we kritiek te uiten. Maarglobaal gezien hebben we het goed in ons België, ons Vlaanderen en ja, ook in onze kleinegemeente Hoeselt. Want we doen het niet slecht. De belastingsdruk in onze gemeente is daadwerkelijkgezakt ten opzichte van de andere Limburgse gemeenten. Ooit stonden we aan de top,nu, op amper twee jaar tijd, zijn we gedaald en gaan we richting gemiddelde in Limburg. Al diegenendie werken en/of een woning bezitten dienen immers niet opnieuw bestraft te worden. Dezeinwoners betaalden al genoeg belastingen. Deze belasting zou eerder nog verminderd moetenworden, en wie weet, kan dit deze legislatuur nog gebeuren! Trouwens, onze federale regeringheeft de belastingen al verminderd, kijkt u maar eens naar uw loonbriefje.Indien we onze groene GFT-container, dewelke nu nog gratis is, provinciaal zouden moetenbelasten met een jaarlijkse sticker, dan zal de dienstenbelasting per gezin ook verminderen meteen bedrag gelijkwaardig aan dit van deze sticker zodat het onze bevolking niets extra zal kosten.In Hoeselt worden diegenen die huisvuil sorteren trouwens nog altijd beloond door zowel goedkopereen zelfs gratis huisvuilzakken, als door het gratis mogen afvoeren van recycleerbaar gesorteerdafval naar ons containerpark. Bevraag u maar eens bij kennissen uit andere Limburgsegemeenten hoe de situatie daar is!Openbare werken behoort tot mijn bevoegdheden en ik ben dan ook niet weinig trots dat deHanterstraat en de lange Romershovenstraat in 2004 volledig zullen vernieuwd worden. Evenwelkregen we onlangs van Aquafin de melding dat de uitvoering van de geplande werken in deProefbosstraat en de Paneelstraat omwille van onteigeningsproblemen dit jaar niet kan plaatsvindenen verschoven is naar 2004. Daar tegenover staat dan wel dat het dossier inzake de vernieuwingvan de Kruisstraat nu definitief in orde is. Als de Vlaamse overheid deze subsidies aan degemeente uitbetaald, kunnen wij deze werken aanvangen. Het eindresultaat voor 2003 zal danook gezien mogen worden.Nooit voorheen werd er zoveel geïnvesteerd in onze openbare werken t.v.v. ons ganse wegennet(+ 1.250.000 euro) en de zovele verbeteringswerken die we jaarlijks doorvoeren - ook dit jaar weervoor meer dan 250.000 euro. Als uw eerste schepen ben ik dan ook tevreden om dit allemaal temogen verwezenlijken t.v.v. onze leefgemeenschap. Want uw leefomgeving, uw levenskwaliteit,uw ontspanning, uw veiligheid, uw toekomst, daar dragen we zorg voor. Ook de personeelsledenvan de gemeente dragen hiervoor hun steentje bij en ik wil hen daar dan ook van harte voor danken.Weet dat iedere verkozene, elk op zijn manier en met zijn gedachtengoed, zijn of haar steentjeprobeert bij te dragen tot de verdere uitbouw van een nog beter en mooier Groot-Hoeselt.Met de beste wensen voor 2003.Werner RaskinUw eerste schepenProvincieraadslidIN DITNUMMERBurgerlijke stand en bevolking 2Geboorten, huwelijken, overlijdensDiamant en goud in 2003Vernieuwing rijbewijsVoorwoord 3door schepen Werner Raskinverkeer 7Wijzigingen in het verkeersreglementOCMW 8ActiviteitenkalenderDe gehandicaptenadviesraadSociaal Maatschappelijk 9Infonamiddag CM en ZiekenzorgLimburg rookvrijVaria 10Tentoonstelling gemeentehuisJobbeursSport 11KalenderActiviteitenCover Story 14Carnavalstoet in HoeseltMilieu 16Subsidies!Andere nuttige weetjesTechnische dienst 18Veiligheid van speelterreinenen speeltuigenCultuur 20Operette ‘Sepp’l’Activiteiten i.k.v. het Lambrecht LambrechtsjaarToerisme en Recreatie 22WandelkalenderHaspengouwdagJeugd 24The voulenteer... Alen VuletaBal van de Burgemeester 25Informatief 26Nieuw drinkwatertariefVoordelig groepstarief van de NMBSIn de bloemetjes 27Goud voor...15-jarig meisje redt zusje!Het weten waard 28Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot standdankzij: Serge Voncken - Gert Hellinx - Gaby Somerslayout & druk: Giva Hoeselt©2002 Gemeente Hoeselt3


Burgelijke stand en bevolkingBurgelijke stand en bevolkingOpgelet ! Vernieuwing rijbewijs ingevolgegeneeskundige schifting4Nieuwe reglementering rijbewijs enmogelijke gevolgen.Zoals u wellicht weet werden vanaf 1 oktober1998 de regels betreffende het rijbewijs danigveranderd. Zo werd er niet alleen een nieuwmodel van Europees rijbewijs ingevoerd, maarwerden er tevens ook subcategorieën (C1, D1,C1E, D1E en bezoldigd vervoer) ingevoerd. Deoude modellen van rijbewijzen blijven evenwelgeldig, maar sommige mensen dienen inde loop van dit jaar hun oud model om tewisselen tegen een nieuw exemplaar.Het huidig model van Europees rijbewijsbevat voortaan voor elke voertuigcategoriezowel een begin- als een einddatum. Debegindatum slaat terug op de datum waaropmen voor het eerst een rijbewijs voor diecategorie behaald heeft. De geldigheid van decategorie wordt voortaan bepaald door eeneinddatum dewelke per categorie verschillendkan zijn. Behalve omwille van geneeskundigeredenen zal het rijbewijs afgegevenvoor de categorieën A3, A, B of BE (motor- enautovoertuigen) permanent geldig zijn.Anders is het gesteld met de einddatum vande houders van een rijbewijs voor de categorieënC (vrachtwagen) en D (autobus), alsmedede mensen die bezoldigd vervoerdoen. Deze categorieën zijn NOOIT permanentgeldig, want voortaan wordt hun geldigheidgekoppeld aan de geldigheidsduurvan een geneeskundige schifting. Debewijzen van geneeskundige schifting bekomenvóór de inwerkingtreding van de nieuwereglementering blijven geldig tot aan de aangeduidegeldigheidsdatum op het attest(lichtblauwe kleur). Voor het verstrijken vandeze periode moet de betrokkene een nieuwgeneeskundig onderzoek ondergaan en zalhem een nieuw rijbewijs, geldig voor de periodeaangeduid op het nieuwe attest, afgegevenworden.Om iedereen de mogelijkheid te bieden omzich tijdig in orde te stellen heeft de wetgeverevenwel overgangsmaatregelen voorzien. Ditis vooral belangrijk voor de houders van eenrijbewijs voor de categorieën C en/of D diehun rijbewijs bekomen hebben vóór 1 januari1989 en in de meeste gevallen niet overeen medisch getuigschrift beschikken. Dezerijbewijzen blijven geldig tot en met 30 september2003 en verlopen bijgevolg ditnajaar. Dergelijke rijbewijzen kunnen slechtshernieuwd worden op basis van een geneeskundigattest.Ter verduidelijking een concreet voorbeeld: de heerJan Peters ontving op 15-12-1968 op het gemeentehuiseen rijbewijs voor de categorie C en heeft inhet verleden nooit een geneeskundig schifting voordeze categorie gehad. In dergelijk geval blijft zijnhuidig rijbewijs voor de categorie C geldig tot enmet 30-09-2003 en zal hij na deze datum nietmeer met de vrachtwagen mogen rijden omdat hijniet langer in orde is met de medische vereisten.Voor het besturen van een auto stelt er zich geenenkel probleem. Indien de heer Peters niet langermeer van plan is om met de vrachtwagen te rijdenheeft hij dus geen enkel belang om dat rijbewijstegen een nieuw model om te wisselen Wenst hij inde toekomst toch nog een vrachtwagen te besturendan dient hij eerst een geneeskundig onderzoekte ondergaan. Het afgeleverd medisch attest zalhem in staat stellen om op het gemeentehuis eennieuw rijbewijs af te halen waarbij de geldigheidvoor de categorie C opnieuw gevalideerd zal worden.Hij zal tevens ook geen theoretisch noch praktischexamen voor de categorie C moeten afleggen.Waar en hoe een geneeskundigeschifting aanvragen?Werknemers tewerkgesteld in een bedrijfkunnen hun medische schifting ondergaan bijeen erkende geneeskundige dienst waarbijhun werkgever aangesloten is (bv. Idewe ofGekoli-I.K.). Grote bedrijven beschikkentegenwoordig over een eigen erkendegeneeskundige dienst. Particulieren daarentegenkunnen een medische keuring aanvragenbij het Medisch Centrum Hasselt, DienstAutobestuurders. Deze instantie is gevestigdte Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 75,Tel. 011-29 56 57. De nodige aanvraagformulierenkunnen op het gemeentehuis bij dedienst rijbewijzen bekomen worden. Na demedische keuring ontvangt men een rijgeschiktheidsattestdat men op het gemeentehuismoet afgeven. De resultaten van ditonderzoek, al of niet met beperkingen, wordenop het nieuwe rijbewijs aangebracht.Hoe lang blijft de medische schiftingen mijn nieuw rijbewijs geldig?De geldigheidsduur van het rijbewijs afgegevenvoor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D,D1E, DE en voor bezoldigd vervoer wordt,behalve als de geneesheer een kortere duurheeft voorgeschreven, als volgt vastgesteld:LeeftijdJonger dan 48 jaar48 jaar maar noggeen 50 jaar50 jaar of ouderGeldigheidsduurrijbewijscategorie5 jaar vanaf de afgiftedatumvan hetmedisch attesthet rijbewijs wordt geldigverklaard tot enmet de datum die de53ste verjaardag voorafgaat3 jaar vanaf de afgiftedatumvan hetmedisch attestConcreet betekent dit dat de rijbewijzen voorde categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DEdus om de 5 of 3 jaar vernieuwd dienen teworden. De kostprijs van een nieuw rijbewijsbedraagt € 11 aan fiscale zegels (op het postkantoorte bekomen). De aanvrager dienttwee recente pasfoto’s alsmede het rijgeschiktheidsattestmee te brengen.Vernieuwing rijbewijs in geval vanbezoldigd vervoer.Het zijn niet alleen de houders van een rijbewijsvoor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D,D1E, DE die hun rijbewijs ingevolge een medischeschifting om de 5 of 3 jaar moeten vernieuwen,maar ook de bestuurders die aanbezoldigd vervoer doen en slechts overde categorieën A, B en BE beschikken. Onderbezoldigd vervoer wordt verstaan: het vervoervan personeel georganiseerd en uitgebaat dooreen werkgever met eigen, gehuurd of in leasinggenomen materiaal. Het voertuig moet in ditgeval eigendom zijn van de werkgever of tezijner beschikking gesteld worden door eenhuur- of leasingcontract. In dergelijk geval dienende bestuurders eveneens een geneeskundigonderzoek te ondergaan, en aan dehand van het rijgeschiktheidsattest kunnen zijhun rijbewijs tegen een nieuw modelomwisselen. Opgelet: carpoolen wordt nietbeschouwd als bezoldigd vervoer en is dusniet onderworpen aan een geneeskundigonderzoek!30 september 2003 is dus een crucialedatum aangezien de overgangsperiode vande nieuwe wetgeving dan beëindigd zal zijn.De dienst rijbewijzen vond het bijgevolgopportuun om u nu reeds via deze weg inkennis te stellen van de wijzigingen en mogelijkegevolgen. Voor bijkomende informatiekan u tijdens de kantooruren steeds inlichtingeninwinnen bij de dienst rijbewijzen, Tel.089-51 03 32 of burgerzaken@hoeselt.beWacht a.u.b. niet tot op het laatste ogenblik,zodat uw rijbewijs op tijd hernieuwd kanworden.Dienst RijbewijzenEven uw AANDACHTi.v.m. HUISVUILZAKKEN !Komt u naar het gemeentehuisvoor huisvuilzakken,breng dan uw groene badgevan het containerpark mee!Bent u WIGW’er,breng ook uw groene badge meeen een attest dat u afhaaltbij uw ziekenfonds.5


Burgelijke stand en bevolkingVerkeerBewegingen van de burgelijke stand en bevolking in 2002Wijzigingen in het verkeersreglementWijzigingen in werking vanaf 31 maart 2003Nieuwe parkeerschijf verplicht6Burgelijke standGEBOORTEN jongens meisjes totaalSint-Stefanusparochie 21 24 45Sint-Lambertusparochie 3 3 6O.L.Vrouwparochie 4 8 12Parochie Romershoven 4 7 11Parochie Werm 6 5 11Parochie Sint-Huibrechts-Hern 5 4 9Parochie Schalkhoven 1 1 2Totaal 44 52 96Aantal voltrokken huwelijken 34Aantal echtscheidingen 31BevolkingHoeseltse Bevolking totaal mannen vrouwenInwoners op 01.01.2001 9.199 4.635 4.564Inwoners op 01.01.2002 9.216 4.654 4.562Geboorten + 96 + 44 + 52Overlijdens - 72 - 38 - 34Aankomsten + 370 + 172 + 198Vertrekkers - 379 - 180 - 199Saldo + 15 - 2 + 17Inwoners op 01.01.2003 9.231 4.652 4.579Inwoners op 01.01.2002 9.216 4.654 4.562Inwoners op 01.01.2001 9.199 4.635 4.564BEVOLKINGSBESTAND OP 1 JANUARI 2003Bevolkingregister Belgen Mannen 4.528Vrouwen 4.470Totaal 8.998Vreemdelingen Mannen 124Vrouwen 109Totaal 233Algemeen totaal Mannen 4.652Vrouwen 4.579Totaal 9.231OVERLIJDENS mannen vrouwen totaalSint-Stefanusparochie 23 18 41O.L.Vrouwparochie 1 4 5Sint-Lambertusparochie 4 3 7Parochie Romershoven 3 1 4Parochie Werm 3 3 6Parochie Sint-Huibrechts-Hern 4 2 6Parochie Schalkhoven 0 3 3Totaal 38 34 72VREEMDELINGENBESTAND OP 1 JANUARI 2003Land Man Vrouw TotaalArabische Republiek Egypte 1 0 1Bulgarije 1 1 2China volksrepubliek 0 2 2Cuba 0 2 2Duitsland 9 8 17Filippijnen 0 2 2Frankrijk 2 1 3Griekenland 1 0 1Groot-Britanië 2 1 3Indonesië 0 1 1Italië 38 23 61Joegoslavië 0 1 1Marokko 1 1 2Nederland 54 44 98Polen 0 2 2Roemenië 0 1 1Spanje 7 4 11Thailand 1 2 3Turkije 7 10 17Unie der Socialist. Sovjetrep. 0 3 3Totaal 124 109 2331. VOORAF...Vanaf 31 maart 2003 wordt in België eennieuwe parkeerschijf ingevoerd. De nieuweschijf kan vanaf dan ook gebruikt worden opweekend- en feestdagen en 's avonds. Deaanpassing aan de wegcode voor de bepalingenvoor parkeren in de blauwe zone verscheenzopas in het Staatsblad.De aanpassing komt er op vraag van degemeenten. Die werden meer en meergeconfronteerd met allerhande activiteiten's avonds en tijdens de weekends in concertzalen,culturele centra en sportcentra. Degemeenten wilden dan ook dat de parkeerschijfkon verplicht worden.Momenteel kan dat in de blauwe zoneimmers enkel van 9.00 tot 18.00 uur. Datreglement wordt nu aangepast.De nieuwe reglementering wordt soepeler"en vormt voor de gemeenten een alternatiefvoor het betaald parkeren", schrijft hetministerie. Die soepelheid zit hem vooral inhet feit dat de nieuwe schijf enkel het uur vanaankomst zal aanduiden. De parkeerduurwordt ook veralgemeend tot twee uur, alkunnen de gemeenten dat wel aanpassen aande plaatselijke omstandigheden, bijvoorbeeldin een toeristische buurt, een woonwijk ofeen handelswijk. De nieuwe schijf biedt zo hetvoordeel dat ze kan gebruikt worden voorparkeerbeurten van verschillende duur.De nieuwe parkeerschijf kost 1 tot 1,5 euro.Het ministerie wijst erop dat een parkeerschijfbezitten niet verplicht is.2. REGLEMENTERING...WAT JULLIEZEKER MOETEN WETEN.1. Elke bestuurder die, op een werkdag, of opde dagen vermeld op de signalisatie, een autoparkeert in een zone met beperkte parkeertijd,moet op de binnenkanat van de voorruit,of als er geen voorruit is, op het voorstegedeelte van het voertuig de bedoelde parkeerschijfaanbrengen.2. De bestuurder moet op deze schijf de aanduidingvan het uur of van het half uur volgendop zijn aankomst, doen verschijnen.3. Behalve wanneer bijzondere voorwaardenzijn aangebracht op de signalisatie, is hetgebruik van de schijf voorgeschreven van 9uur tot 18 uur op de werkdagen en voor eenmaximumduur van twee uren.4. Het voertuig moet de parkeerplaats verlatenhebben uiterlijk bij het verstrijken van devergunde parkeerduur.5. Deze bepalingen gelden niet wanneer eenbijzondere parkeerregeling voorzien is voorde personen die in het bezit zijn van eenbewonerskaart. De bewonerskaart vervangtde parkeerschijfWijzigingen in werking vanaf1 mei 2003Bij het parkeren op bermen moet langs debuitenkant van de weg een vrije ruimte gelatenworden van 1,5 meter i.p.v. 1 meter.Stilstaan en parkeren verboden op minderdan 5 meter van de plaats waar de fietsers enbestuurders van tweewielige bromfietsenverplicht zijn het fietspad te verlaten om opde rijbaan te rijden of de rijbaan te verlatenom op het fietspad te rijden.MEER BLAUW OP STRAAT!!!Bij de maatregelen inzake verkeershandhavingstaat het maximaliseren van de onvoorspelbaarheid,de zichtbaarheid en de continuïteitvan het gericht toezicht en de controlescentraal.M.a.w. meer en liefst permanent blauw opstraat...De continuïteit is noodzakelijk wil men eenduurzaam effect bereiken. Uit ervaringenblijkt immers dat de effecten van politietoezichtsnel weer afnemen van zodra er geentoezicht meer is.Meer hierover in de volgende gemeenteberichten!Info: Raymond Collings - Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst – tel. 089-51 93 00.7


OCMWSociaal MaatschappelijkACTIVITEITENKALENDERVOOR SENIOREN8De HoeseltseGehandicaptenAdviesraadEerst en vooral willen wij, de HoeseltseGehandicapten Adviesraad, van de gelegenheidgebruik maken om iedereen een heel goed engezond 2003 te wensen.2003 is een speciaal jaar! Niet alleen is het dit jaarhet ‘Europees Jaar voor personen met eenhandicap’; ook onze Gehandicaptenadviesraadviert 5 jaar werking!Logisch dat wij ons dit jaar dubbel gemotiveerdwillen inzetten voor mensen met een handicap ofbeperking.Vooral op vlak van toegankelijkheid kan er nogheel wat gebeuren.Denk aan gebouwen die moeilijk of soms niet toegankelijkzijn (winkels, banken, openbare gebouwenenz.). Met een beetje goede wil kan al veelopgelost worden!De gemeente Hoeselt werkt daarom ook samenmet het Toegankelijkheidsbureau vanKermt. Zowel bij nieuwbouw als bij verbouwingenaan een bestaande woning moeten we aandachthebben voor de toegankelijkheid.Ook op Provinciaal vlak is beslist om met alleadviesraden van Limburg samen te werken aanhetzelfde project ‘Toegankelijkheid vanvoetpaden’. In mei 2003 start de campagne‘Hindernissen kunnen we missen!’. Een projectgecoördineerd vanuit de Provincie en hetToegankelijkheidsbureau. Onze adviesraad verleentzeker haar medewerking.Verder willen we even aandacht vragen voor volgendeprojecten:In het Gemeentelijk zwembad zijn de voorbijejaren verschillende aanpassingen gebeurd opvlak van toegankelijkheid (zwembadlift, aangepasttoilet, ) en dat is positief.Spijtig genoeg stellen we vast dat het aangepastmateriaal meermaals beschadigd wordt(o.a de verzorgingstafel krijgt het zwaar te verduren).Wij vragen dan ook meer respect te tonen voor aldeze toch positieve verwezenlijkingen.In het Cultureel Centrum starten binnenkortde werken voor een aangepast toilet voor rolstoelgebruikers.Ook hier vragen we de glazen tussendeur(cultureel centrum/sportcentrum) open telaten bij activiteiten zodat het voorbehouden toiletmakkelijk bereikbaar is.Wij willen verenigingen er attent op maken dat zijde sleutel van deze tussendeur krijgen als zij eenactiviteit aanvragen.K.B.G. Centrum* Bestuursvergadering: maandag 3 maart om 14.00 uur - in de pastorijmaandag 7 april om 14.00 uur* Algemene bijeenkomst: donderdag 13 maart om 14.00 uur -Gemeenschapscentrum Ter Kommen* Paasfeest: donderdag 10 april om 12.00 uur -Gemeenschapscentrum Ter Kommen* Studiedag bestuursleden: woensdag 23 april van 09.00 tot 16.30 uur -Dienstencentrum OCMW, zaal Ensor* Gewestvergadering: woensdag 5 maart van 14.00 tot 17.00 uur - Dienstencentrum* Contactdag: maandag 24 maart van 09.00 tot 16.30 uur - Dienstencentrum* HOBBY: maandag 17 maart en 28 april van 13.30 tot 16.30 uur - Dienstencentrum* SPORT: Turnen en Dans: iedere dinsdag om 15.30 uur - spiegelzaal sporthalPétanque: start opnieuw op woensdag 9 april van 16.00 tot 18.00 uurFietsen: nieuw seizoen start op 17 april, vertrek aan de kerk om 14.00 uur* STOELGYM: iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur - DienstencentrumK.B.G. Alt-HoeseltBestuursvergadering: dinsdag 25 maart en dinsdag 29 aprilOntspanning (kaarten e.a): donderdag van 14.00 tot 17.00 uur - zaal AltenaarSPORT: Turnen en Dans: iedere dinsdag - zaal AltenaarK.B.G. O.L.V. HoeseltAlgemene bijeenkomst: donderdag 6 maart en 3 april - zaal De BrugSPORT: Turnen en Dans: iedere dinsdag van 14.45 tot 15.45 uur - zaal De BrugK.B.G. SchalkhovenAlgemene bijeenkomst: om de 14 dagen op donderdagSt. Huibrechts-HernAlgemene bijeenkomst: iedere 3de donderdag van de maandWermAlgemene bijeenkomst: woensdag voor de 15de van de maandK.B.G. RomershovenAlgemene bijeenkomst: iedere 3de woensdag van de maandOp dinsdag 18 februari krijgt onze gemeente eenwerkbezoek van RegeringscommissarisMevr. Greet Van Gool.Hoeselt is uitgekozen als piloot gemeente om haargemeentelijk toegankelijkheidsbeleid toe te lichten en datzien we toch wel als een grote eer.De Regeringscommissaris zal meer uitleg geven over deantidiscriminatiewet en in het bijzonder over het amendement‘redelijke aanpassingen’.Concreet houdt dit in dat heel wat chronisch zieken ofgehandicapten die vaak tevergeefs aankloppen voor eenfamiliale- of hospitalisatieverzekering, niet meer geweigerdmogen worden (dit met ingang 2003).De nieuwe wet kan niet verhinderen dat er hogere premiesworden gevraagd.De campagne fout parkeren startte vorig jaar meteen ludieke wandeling doorheen Hoeselt.Ondanks het slechte weer was er een fantastischeopkomst. De belangrijkste knelpunten werden verzameldin een fotoboek dat binnenkort zal overhandigd wordenaan de gemeente, de interpolitiezone en aanRegeringscommissaris Van Gool.Tijdens de wandeling waren de leden van de adviesraadherkenbaar door hun fleece truien, voorzien met logo vande raad. Deze aankoop kon enkel gerealiseerd wordendoor sponsoring.Vandaar een dankwoord aan alle handelaars en anderesympathisanten van Hoeselt die hun medewerking verleenden.Ook speciaal dank aan alle leden van de adviesraad diezich elk jaar enthousiast en vrijwillig inzetten.De Gehandicaptenraad ijvert verder voor een actievesamenwerking met de Hoeseltse verenigingenen de gemeentelijke adviesraden.Samen kunnen we van Hoeselt een toegankelijke gemeentemaken die rekening houdt met diverse doelgroepen!De Hoeseltse Gehandicaptenadviesraad.INFONAMIDDAG C.M. en ZIEKENZORG HOESELTop zaterdag 1 maart om 14 uur in het Cultureel Centrum Ter KommenDe infonamiddag handelt over het thema: ‘Uwrekening een (K)ramp’ en is toegankelijk voor allezieken, familieleden en geïnteresseerden.Chronisch en langdurig ziek zijn, dat voel je aan jeportemonnee. Overheid, ziekenfondsen e.a. trachtenvia allerlei mechanismen en tussenkomsten dekosten voor de patiënt zo laag mogelijk te houden,...al lukt dat niet voor alle chronische zieken. DeKINDEROPVANG DOL-FIJN: KROKUS-EN PAASVERLOF 2003KROKUSVERLOF: van ma 3 maart t.e.m vr 7 maartVan 07.30 tot 13.00 uur: Kleuterschool, ingang Rode KruislaanVan 13.00 tot 17.00 uur: Speelplein: samenkomst aan C. C.PAASVERLOF: van ma 7 april t.e.m vri 18 april 2003Van 07.30 tot 18.00 uur: Kinderopvang: Kleuterschoolmaximum factuur, de verhoogde tegemoetkoming,remgeld en honoraria... Wie kan er nogwegwijs uit? De C.M. medewerker geeft u denodige informatie tijdens de infonamiddag.U moet wel inschrijven voor 24 februari bijPierre Jamaer, Schepenenlaan 8, tel. 089-41 45 69.Prijs: 2 € (taart en koffie tijdens de pauze inbegrepen).EEN VERLATEN ROEMEENS KIND BIJ U OP VAKANTIEKLEDINGOPHALING t.v.v. ROEMENIEzaterdag 19 april in Hoeselt en BilzenPLEEGZORG, EEN GEDEELDE ZORG!De vzw nestwarmte laat Roemeense kinderen inons land op vakantie komen om hen te laten kennismakenmet een ‘normaal gezinsleven’. Wie van19 juli tot 15 augustrus zijn gezin wil openstellenvoor een gastkind of jongere, kan meer inlichtingenbekomen via de website www.nestwarmte.been op de telefoonnummers: 011-34 55 33 en 089-85 52 27. Op 1 mei wordt de inschrijvingsperiodeafgesloten.’s Zaterdags voor Pasen organiseert serviceclub‘Kiwanis Tongeren Ambiorix’ voor de tweedemaal een ophaalactie van kleding. De actie loopt insamenwerking met het Technisch Instituut St.Jozef van Bilzen. De opbrengst komt tengoede van een humanitair project inRoemenië. Gedurende de maand maart trekkeneen aantal leerlingen en leerkrachten van detechnische school naar het stadje Bahnea om er inhet lagere schooltje centrale verwarming te installeren.Omdat dit project handenvol geld kostwordt deze ophaling georganiseerd.De Kiwanisclub zal volledig instaan voor de kostenen de organisatie van deze ophaalactie.Heel wat kinderen en jongeren kunnen tijdelijkniet bij hun ouders wonen, daarom is er nood aanpleeggezinnen. Dit zijn gezinnen die zulke kinderentijdelijk in huis willen opnemen. Bent u iemanddie zich voor een korten of langere tijd wil engagerenof wilt u meer informatie, neem dan contactop met Open Thuis. Zij bereiden u voor om dezeuitdaging aan te kunnen.Open Thuis, Officenter, H. Van Veldekesingel 150,Hasselt, Tel. 011-87 09 14KANKEREEN ANTWOORD OP PRANGENDE EMOTIONELE, MEDISCHE EN PRAKTISCHE VRAGEN.VLK organiseert een cursus rond omgaan metkanker. De cursus omvat 10 sessies van 2,5 uur metpauze en richt zich uitsluitend tot kankerpatiënten(max. 20 deelnemers).Wanneer? van 27 maart tot 12 juni, op donderdagnamiddagvan 13.30 tot 16.00 uur.Waar? Virga Jesseziekenhuis, Stadsomvaart 11,3500 HasseltPrijs? 25 euro voor het hele lessenpakket (incl.nota’s en koffie).Info: Sandra Borthels, coördinator Vlaamse Ligategen Kanker. Tel. 011-43 78 53.Tarief Kinderopvang:€ 1,50 per uur met een maximum van € 5,70 voor eenhalve dag en € 9,30 voor een volledige dag(2de kind uit hetzelfde gezin aan € 0,75 per uur)Voor informatie: OCMW: Tel. 089-51 88 14.KVG LimburgIlse Wevers,Rederijkersstraat 533500 HasseltTel. 011-23 22 04-05Brochure gemeentehuisGezondheidswandelingenElke werkdag een half uurtje wandelenStart maandag 24 februari om 14 uurSamenkomst: O.L.vrouwplein, BroekstraatI.s.m. de Sportdienst31 mei is traditiegetrouw‘Werelddag antitabak’.Met de slogan ’31 mei, Limburg rookvrij’wil men de rokers bewust maken van hun‘ongezonde levenshouding’.Vaak zeggen rokers niet verslaafd te zijn aanroken, dat ze kunnen stoppen wanneer zemaar willen. Maar... ook de niet-rokers verdieneneen schouderklopje. Laten we daaromwat aandacht besteden aan de gevolgen vanpassief roken. Daarom, organiseer op 31mei een aantal initiatieven, creatief, lukraak,kortom een aandachtstrekker.Nog vragen? Tel. 011-23 08 53 of e-mail:kkerkhofs@limburg.be.9


VariaSport10Hoeseltse RockRallyVoor de zesde keer zal Motor Club Hoeseltde Hoeseltse RockRally organiseren.Dit jaar echter enkel voor coverbands.De preselecties vinden plaats in het CC TerKommen te Hoeselt op zaterdag 3 mei2003. Drie groepen gaan door naar de finaledie zal plaatsvinden tijdens de HoeseltZomert muziekfeesten, het 3de weekendvan juli. Zij mogen een mooie prijzenpot verdelenen zijn zeker van optredens te Hoeseltin het najaar. Groepen die zich geroepenvoelen om hieraan mee te doen sturenhun demo met biografie naar:Eric Lambregs, Rode Kruislaan 30,3730 Hoeselt, tel 089-51 45 14.BILZEN-HOESELTBeurs voor vakantiewerkzaterdag 10 mei 2003in de Kimpel, BilzenDe beurs voor vakantiewerk zal voor detweede maal doorgaan op zaterdag 10 mei2003. De beurs zal georganiseerd worden inhet Cultureel Centrum De Kimpel Bilzen en isvrij toegankelijk. De openingsuren wordenlater bekendgemaakt.De beurs kadert in de doelstellingen van dewerking van de Lokale Werkwinkel Bilzen-Hoeselt als concept in de uitvoering van deLokale Samenwerkingsovereenkomstomtrent het lokaal werkgelegenheidsbeleid.Deze activiteit zal nog nader bekend gemaaktworden met een infofolder die aan de jeugdzal bezorgd worden via de scholen van descholengemeenschap Bilzen/Hoeselt en viade jeugdbewegingen en jeugddiensten.Tijdens de beurs kan contact gezocht wordenmet bedrijven uit Bilzen, Hoeselt en omliggendevia de interim-kantoren, die hiervoor hundiensten aanbieden.De behandeling van de inschrijvingen tijdensde beurs op formulieren, die door de VDABworden ter beschikking gesteld, zal later nogworden meegedeeld. Na afloop van de beurskan steeds informatie gevraagd worden in deLokale Werkwinkel te Bilzen en in het contactpuntte Hoeselt.Verwacht wordt dat ook de vakbonden aanwezigzijn voor het verstrekken van informatierond de correcte toepassing van de regelgevinginzake het vakantiewerk. (wordt vervolgd...)MILITAIR JONGERENBIVAKdoor de KONINKLIJKE TECHNISCHE SCHOOL SAFFRAANBERGvan zaterdag 3 mei om 12.00 uur tot zondag 4 mei om 15.00 uur.PAULA STRAUVEN STELT TENTOON‘MISSA FESTIVA’ VAN A. GRECHANINOVDOOR ZANGGROEP AVELANDIn het weekend van 3 en 4 mei organiseert deKoninklijke Technische School vanSaffraanberg haar jaarlijks jongerenbivak.Tijdens deze 24-uren kunnen jongeren in eenuitgelezen kader zich actief uitleven en in dehuid kruipen van militairen. Dat de luchtmachtnog altijd tot de verbeelding spreekt bewijsthet jaarlijks groot aantal inschrijvingen.Om praktische redenen is het aantal deelnemersevenwel beperkt. Deze 'soldaat voor24 uur' staat open voor zowel jongens alsmeisjes van 14 tot 17 jaar.Hoeselt als petergemeente mag 10 deelnemersafvaardigen. Wees er dus als de kippenbij. Inschrijven kan nog tot en met 10 aprilbij Steve Jans van de jeugddienst, '089-50 12 00.Momenteel loopt in het gemeentehuis eententoonstelling van Paula Strauven uit Bilzen.Paula stelt 34 werken tentoon. Haar werkjeszijn uitgesproken abstract, maar toch krijgt detoeschouwer, door het prachtige kleurenspel,een duidelijk beeld van de boodschap die er inal haar werkjes verscholen ligt.Zij won in mei 2002 de ‘Jef Rochusprijs’, ditn.a.v. het beëindigen van haar 10-jarige tekenenschildersopleiding aan de StedelijkeAcademie voor Beeldende Kunst in Bilzen.De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot 30april.zaterdag 22 maart in de Sint-Stefanuskerk van Hoeselt om 20.30 uur.Na het succes in 1998 van de uitvoering ‘MissaCriolla’ van Ramirez brengt ZanggroepAveland op zaterdag 22 maart een uitvoeringvan de ‘Missa Festiva’ van A. Grechaninov.Deze romantische mis voor 4-stemmig kooren orgelbegeleiding wordt gebracht doorzanggroep Aveland o.l.v. Peter Noten en metmedewerking van Luc Ponet.Het programma wordt aangevuld met stukkenuit hetzelfde genre en het LimburgsKoperkwintet zorgt voor de afwisselende noot.Reservaties:Victor Crommen,Kasteelstraat 11, 3730 Hoeselt,tel. 089-51 43 86(alle werkdagen tussen 16u00 en 19u30)e-mail : aveland@skynet.bePrijs: € 12 / ticket. (Bij afgifte van hettoegangsticket, in het C.C.Ter Kommen na de voorstellingontvangt u een drankje naar keuze).Tot gauw!VRIJ ZWEMMEN VOORPERSONEN MET EENHANDICAPElke vrijdag van 17.00 tot 18.00 uurZWEMBAD TER KOMMENAlle clubs kunnen hun kalenders bezorgen aan de sportdienst.Vrij zwemmen schooljaar schoolvakantiesmaandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 19.00-20.00 14.00-20.00woensdag 17.00-20.00 14.00-20.00zondag 08.30-11.30 08.30-11.30Zwembad, tel. 089-41 36 22ZWEMLESSEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAPvoor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar tot ongeveer 18 jaardinsdag en donderdag van 17.00 tot 18.00 uurgeïnteresseerden nemen contact op met de sportdienst HoeseltSPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDERdatum Dag Uur Sporttak Activiteit afdeling locatie14-02 vrij 20.00 golfbiljart Sombrero A - Weerdhoek 2 Ere-afdeling Café Sombrero15-02 zat 19.45 volleybal AVC Alt-Hoeselt B - Rekem C 4e afd. D Ter Kommen15-02 zat 20.00 golfbiljart Sombrero - ABC Hoeselt Demervallei Café Sombrero15-02 zat 20.00 volleybal AVC Alt-Hoeselt A - Horevoc 3e afd. B Ter Kommen21-02 vrij 20.00 golfbiljart Sombrero B – Eisden 2000 B 1e afdeling Café Sombrero21-02 vrij 20.00 zaalvoetbal Isola S - Bilzen C. 3e prov. C Ter Kommen21-02 vrij 21.10 zaalvoetbal Isola - Inter Diepenbeek 2e nationale Ter Kommen22-02 zat 20.00 golfbiljart Sombrero - Waterschei Demervallei Café Sombrero23-02 zon 15.00 voetbal KSV Hoeselt – Nieuwerkerken 2e prov. A Bergstraat23-02 zon 15.00 voetbal K. Alt Hoeselt VV – Dar. Jeuk 2e prov. A Smisstraat27-02 don 20.00 volleybal Horevoc – Kisvoc Tongeren 3e afd. B Ter Kommen01-03 zat 14.00 tafeltennis Hoeselt A - Stekene A 1e nat. dames A lokaal Tamara01-03 zat 14.00 tafeltennis Hoeselt B - Gent A Land. B dames B lokaal Tamara01-03 zat 19.00 tafeltennis Hoeselt B - Hurricane A Land. A heren B Lokaal Tamara01-03 zat 20.00 golfbiljart Sombrero - Bilzen HW 1 Demervallei Café Sombrero01-03 zat 20.00 volleybal Hoevoc - Volley Lint 2e divisie A Ter Kommen07-03 vrij 20.00 golfbiljart Sombrero A – De Kring Ere-afdeling Café Sombrero07-03 vrij 20.00 zaalvoetbal Isola S – Sting Genk 3e provinciale C Ter Kommen07-03 vrij 21.10 zaalvoetbal Isola – AN Beyne 2e nationale Ter Kommen09-03 zon 13.30 badminton Poona Hoeselt H1- Everbergse H 3e liga B Ter Kommen14-03 vrij 20.00 golfbiljart Sombrero B – Ons Genoegen 1e afdeling Café Sombrero14-03 vrij 20.00 zaalvoetbal Isola S – Spikes Bolderberg 3e provinciale C Ter Kommen14-03 vrij 21.10 zaalvoetbal Isola – Ersa Opglabbeek 2e nationale Ter Kommen15-03 zat 19.00 tafeltennis Hoeselt A – Zandvoorde A Land. B heren A Lokaal Tamara15-03 zat 19.45 volleybal AVC Alt-Hoeselt B – De Harde Opslag 4e afd. D Ter Kommen15-03 zat 20.00 volleybal AVC Alt-Hoeselt A – LSV Landen 3e afd. B Ter Kommen16-03 zon 09.00 badminton Poona Hoeselt D2 – Bilzerse D2 3e provinciale D Ter Kommen16-03 zon 13.30 badminton Poona Hoeselt H1- Hebad H1 3e liga B Ter Kommen16-03 zon 15.00 voetbal KSV Hoeselt – HIH Hoepertingen 2e prov. A Bergstraat16-03 zon 15.00 voetbal K. Alt Hoeselt VV– VV Nieuwerkerken 2e prov. A Smisstraat21-03 vrij 20.00 golfbiljart Sombrero A - Pellikaan 2 Ere-afdeling Café Sombrero21-03 vrij 20.00 zaalvoetbal ’t Koffiehuisje – Fortuna Zutendaal 4e provinciale C Ter Kommen21-03 vrij 21.00 zaalvoetbal ZVK Hoeselt 94 – Circle Diepenbeek 3e provinciale C Ter Kommen11


SportSportAlle info en inschrijvingen: sportdienst HoeseltTel. 089-49 16 03 - Fax 089-49 29 45 - E-mail: sportdienst.hoeselt@pandora.be12AQUAGYMvoor jong en oud, voor mannen en vrouwen,elke woensdag van 20.00 tot 20.4525 beurten = € 78 / 15 beurten = € 5010 beurten = € 35 / 5 beurten = € 18WATERGEWENNING VOOR KLEUTERSzelfstandig bewegen in het water en het aanleveren van de beenbeweging schoolslagvoor kleuters geboren in 1998start op zaterdag 3 mei zwembad Ter Kommen Hoeseltvan 12.00-12.30 of 12.30-13.00 of 13.00-13.30Inschrijven: sportdienst Hoeselt, € 15 voor 8 lessenGRATIS ZWEMBEURT VOOR BLOEDGEVERSOp initiatief van de schepen van sportGuy Thijs ontvangen alle bloeddonorseen zwemcheque die recht geeft op ééngratis zwembeurt in het gemeentelijkzwembad Ter Kommen.Door dit nieuwe initiatief mochten wetientallen nieuwe zwemmers in onszwembad begroeten. De cheques blijvengelden tot drie maanden na datum vanhet geven van bloed.SPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDERdatum Dag Uur Sporttak Activiteit afdeling locatie22-03 zat 14.00 tafeltennis Hoeselt A – Centre A 1e nat. dames A lokaal Tamara22-03 zat 14.00 tafeltennis Hoeselt B - Malpertuus A Land. B dames B lokaal Tamara22-03 zat 19.00 tafeltennis Hoeselt B – Morata A Land. A heren B Lokaal Tamara22-03 zat 20.00 volleybal Hoevoc - Bolderberg 2e divisie A Ter Kommen23-03 zo 09.00 badminton Poona Hoeselt H3 –Dibad H3 4e provinciale Ter Kommen23-03 zo 13.30 badminton Poona Hoeselt H2 – Drive 83 H3 2e provinciale A Ter Kommen23-03 zo 13.30 badminton Poona Hoeselt D1 – Neerpelt DO 1e provinciale D Ter Kommen27-03 don 20.00 volleybal Horevoc – Rekre Hades 3e afd. B Ter Kommen28-03 vrij 20.00 zaalvoetbal Isola S – DRB Rekem 3e provinciale C Ter Kommen28-03 vrij 21.10 zaalvoetbal Isola - Wommelgem 2e nationale Ter Kommen30-03 zo 09.00 badminton Poona Hoeselt D2 – Opbad D2 3e provinciale D Ter Kommen30-03 zo 13.30 badminton Poona Hoeselt H1- Tienen H 3e liga B Ter Kommen30-03 zo 13.30 badminton Poona Hoeselt H2 – Bobad HO 2e provinciale A Ter Kommen30-03 zon 15.00 voetbal K. Alt Hoeselt VV– HIH Hoepertingen 2e prov. A Smisstraat04-04 vrij 20.00 zaalvoetbal ’t Koffiehuisje – SK Eigenbilzen 4e provinciale C Ter Kommen04-04 vrij 21.00 zaalvoetbal ZVK Hoeselt 94 – Corbi Bilzen 3e provinciale C Ter Kommen05-04 zat 19.00 tafeltennis Hoeselt B –Salamander C Land. A heren B Lokaal Tamara05-04 zat 19.45 volleybal AVC Alt-Hoeselt B – Jolly Jumpers 4e afd. D Ter Kommen05-04 zat 20.00 golfbiljart Sombrero – La Paloma 1 Membruggen Demervallei Café Sombrero05-04 zat 20.00 volleybal AVC Alt-Hoeselt A – Kisvoc Tongeren 3e afd. B Ter Kommen06-04 zon 15.00 voetbal KSV Hoeselt – K Alt Hoeselt VV 2e prov. A Bergstraat11-04 vrij 20.00 zaalvoetbal Isola S – Hasselt 3e provinciale C Ter Kommen11-04 vrij 21.10 zaalvoetbal Isola – Kaya’s Beringen 2e nationale Ter Kommen12-04 zat 14.00 tafeltennis Hoeselt A – AFP Kobelco B 1e nat. dames A lokaal Tamara12-04 zat 14.00 tafeltennis Hoeselt B – Kobelco C Land. B dames B lokaal Tamara12-04 zat 19.00 tafeltennis Hoeselt A – Salamander B Land. B heren A Lokaal Tamara12-04 zat 20.00 volleybal Hoevoc – Oud Turnhout 2e divisie A Ter Kommen13-04 zon 13.30 badminton Poona Hoeselt H1- Heibac 3e liga B Ter Kommen13-04 zon 15.00 voetbal K. Alt Hoeselt VV– VV Brustem 2e prov. A Smisstraat27-04 zon 09.00 badminton Poona Hoeselt H3 –Smash H2 4e provinciale Ter Kommen27-04 zon 13.30 badminton Poona Hoeselt H2 – Dibad H2 2e provinciale A Ter Kommen27-04 zon 13.30 badminton Poona Hoeselt D1 – Dibad D1 1e provinciale D Ter Kommen04-05 zon 09.00 badminton Poona Hoeselt D2 – Dibad D2 3e provinciale D Ter KommenTAFELTENNISCLUB TAMARAGROTE SLOKOP OP LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPENOp de Limburgse kampioenschappen beginjanuari was de Hoeseltse tafeltennisclub debeste. Zowel bij de klassementen als bij deleeftijdsreeksen waren ze met lengtes voorsprongde primus. In totaal waren er voor hen40 podiumplaatsen weggelegd. Vooral bij dejeugd was het overwicht aan medailles entitels overweldigend. Bij de jeugdigen warener 8 primus van Limburg. Zij brachten eengouden medaille mee.Sedert jaar en dag is TTC Tamara Hoeselt eentoonbeeld van jeugdwerking in Limburg enBelgië. Dit alles is uiteraard de vrucht van eengoed georganiseerde clubwerking, training enbeleid... Proficiat !!!JEUGDSPORTKAMP KROKUSKR1 - kinderen van het 1e, 2e en 3e leerjaar -omnisportKR2 - kinderen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar -turnen en zwemmenKR3 - kinderen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar -balsporten en zwemmenJEUGDSPORTKAMP PAASVERLOFvoor kinderen van het 1e, 2e, 3e en 4e leerjaaromnisport + zwemmenvan maandag 7 april t.e.m. vrijdag 11 aprilin het sportcentrum Ter Kommenvoor jongens en meisjes van 5e en 6e leerjaar ende 12 tot 15 jarigenmountainbiken, initiatie touwenparcours,diverse dansvormenWil jij ook een nieuwe speler of speelster wordenvan onze tafeltennisclub?Welke leeftijd je ook hebt, bij ons ben je welkom.DOE MEE AAN DE GRATIS 10 LESSENEN MAAK KENNIS MET DE CLUBJeugd (5-16 jaar):woensdag: 18.30-20.00 enzaterdag : 9.00-10.30volwassenen:woensdag: 20.30- 22.00Clublokaal Catsbeekstraat(achter voetbalveld KSV Hoeselt)Interesse? Tel. Guido Wijnen 089-41 72 82van maandag 3 maart t.e.m. vrijdag 7 maartsportcentrum Ter Kommenvan 10.00-12.30 uur -met opvang 30 min. voor en na de activiteiten.Inschrijven op voorhand bij de sportdienst,prijs: € 20 voor 5 dagenJEUGD-SPORTDRIEDAAGSE PAASVERLOFSCHOOLSPORTTA FELTENNISLAND I.S.M. TAFELTENNIS-CLUB TAMARAGratis kennismakings tafeltennis op een speelse maniervoor alle leerlingen van het 1e en 2e leerjaar op:* dinsdag 1 april voor basisonderwijs van Alt-Hoeselt,Romershoven, O.L.Vrouw en Werm* vrijdag 4 april voor de leerlingen in van het centrumClublokaal Catsbeekstraat (achter voetbalveld KSVHoeselt)van 10.00-12.30 - met opvang 30 min. voor en nade activiteiten.Inschrijven op voorhand bij de sportdienst,prijs: € 20 voor 5 dagenvan maandag 7 april t.e.m. woensdag 9 april 2003in het sportcentrum Ter KommenPrijs en uren worden meegedeeld bij de inschrijvingMINI-HANDBALTORNOOIVoor alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaarop woensdag 26 februari 2003 van 13.00 tot 15.00uur in het sportcentrum Ter KommenZAALVOETBALTORNOOI 4-4Voor alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaarOp woensdag 2 april van 13.00 tot 15.30 uur in hetsportcentrum Ter KommenTENNISCLUB JUS IN 2MAAL BEKROONDDe Vlaamse Tennisvereniging(VTV) heeftop 14 december 2002in het VlaamsParlement in Brusselhet kwaliteitslabel ‘JeugdvriendelijkeTennisclub 2002’ toegekend aan TCJUS IN van Romershoven. Om dit kwaliteitslabelte krijgen moest de club voldoenaan de hoge eisen van de V.T.V.Daardoor zal TC JUS IN in de‘Michelingids 2002’ vermeld worden alsJeugdvriendelijke Tennisclub. Ook ontvingenzij mooie prijzen in natura.Een tweede maal werden ze bekroonddoor Bloso.Bloso verkoos, uit de vele ingezondenprojecten, TC Jus in te sponsoren voorhun ingezonden project‘gratis tennislessen voor beginners’.Deze gratis lessen starten vanaf de eerstezondag van de maand mei telkens om13.30 (gelijklopend met de kleutertraining).Ben je geïnteresseerd? Bel voor meer infonaar 089-51 41 75 of kom eens een kijkjenemen in de club Bruggestraat-Romershoven, vanaf 31 maart.FITCLUB HOESELTDagelijks AEROBICS-BBB-DANCE-FIGUURTRAINING in de spiegelzaal vansportcentrum Ter Kommen.Inschrijven kan je ter plaatse .Deelnemen kan met een 15 of 40 beurtenkaart.dag uur programmaMaandag 10.00 BBB21.00 figuurtrainingdinsdag 19.00 BBB/dance,20.00 BBB21.00 figuurtraining,woensdag 20.00 BBB21.00 Aerobicsdonderdag 10.00 Figuurtrainingvrijdag 20.00 BBB/step21.00 BBB13


CoverstoryCoverstoryDit jaar zal voor de eerste maal een ‘grote’ carnavalstoet door de straten vanHoeselt trekken. Een carnavalstoet die de stoeten van Hasselt, Maaseik,Tongeren, Bilzen, Munsterbilzen, Diepenbeek, ... tot zijn gelijke mag noemen.Een 30-tal wagens en nog eens zoveel groepen zullen Hoeselt eens letterlijk uitde bol laten gaan.De initiatiefnemer is het CV8-Team met als voorzitter Kamiel Vandebosch,kleinzoon van de indertijd zeer gekende ‘Kermellenier’.Op de Hoeseltse wagen zal prins Miel 1, geflankeerd door jeugdprinsesDaphne 1 en jeugdprins Michael 1 de scepter zwaaien.Alaaf HoeseltZaterdag 12 aprilom 15 uurPRINSENBALVrijdag 11 april in zaal Nederheem19 uur: machtsoverdrachtvan de prinses 2002aan de prins 2003!20 uur: PRINSENBAL van MIEL 114De Hoeseltse carnavalprins Miel 1 werdverkozen tijdens het carnavalbal datreeds voor de 4de keer plaats had inonze gemeente.De voorgangers van Miel 1 waren drieprinsessen: in 2000 Mieke 1, in 2001Jessica 1 en in 2002 Nicole 1 samen metjeugdprinses Sandra 1.600-700 Aanwezigen op het bal mochtenzich al vergewissen van de ambiancedie we mogen verwachten. DeLimburgse André Van Duyn (Jean-PaulKlinkers van de Neder) en de vrouwelijkegroep ‘de gichelèren’ uit Lanaken haddengeen moeite om de aanwezigen de‘zotskap’ op te zetten. De presentatiewerd heel vermakelijk gebracht door J.L.Verjans. Onder de aanwezigen bevondenzich afgevaardigden van 64 carnavalgroepenvan her en der die de nieuweprins kwamen steunen. Miel 1 is een heeljaar lang de belangrijkste persoon vanhet team. Hij zal zich engageren als vertegenwoordigervan Hoeselt, dwz: contactenleggen, aanwezig zijn op de bals,mee op stappen in al de stoeten (Oef!Als je weet dat er 64 groepen aanwezigwaren op het bal in Hoeselt).Hoe het allemaal begon!Het CV8-Team durfde enkele jaren geleden(1999) ingaan op de weddenschapom mee te rijden in de carnavalstoet inSmeermaas. Wetende dat zij geenwagen, eigenlijk niets hadden om in destoet mee op te trekken, was dit inderdaadeen hele uitdaging. De laatste centenwerden bijeen gezocht en zij kochtener een wagen mee. In amper 14dagen klaarden zij de klus en triomfeerdener zottelijk mee in Smeermaas. Hetamusement was zo groot, en ze wistenvan geen ophouden. De volgendemaand(en) stapten zij in nog zes anderestoeten mee op.Momenteel haalt het CV8-Team de nodigegelden uit de opbrengsten van het bal, de jaarlijkserommelmarkt die wordt gehouden op deNeder (15 juni vanaf 13uur), de wafelverkoop,de steunkaarten. Verder ontvangen zij nogspontane sponsoring en bij deze een stilleoproep! Hun nummer is 088-2196866-05.Toen hadden zij letterlijk de microbe tepakken en waren het jaar daarop weervan de partij, toen al met hun eersteprinses Mieke1! De outfit van de prinsesbestond uit haar trouwkleed met daarovereen cape.‘Eigenlijk,’ zegt Kamiel, ‘ben ik van mijntwaalfde verknocht aan het carnaval. Ikwas toen al aangesloten bij ‘De BilzerseLange Tongen,” samen met broer Julien,het onafscheidelijke duo.Dat er dit jaar heel wat op het programmastaat, spreekt voor zich. De stoetenBilzen, Munsterbilzen en Diepenbeekzijn een absolute must. Verder doen zijmee in Balen, Beverlo, de stoeten aan deMaaskant, en in Zuid-Limburg (in 2002werkten zij mee aan 18 stoeten)Prins Miel 1 zal met gulle hand veel snoepjes naar de kinderen gooienNatuurlijk vraagt de stoet in Hoeselt denodige voorbereiding. ‘Maar,’ zegtKamiel, ‘wij zijn een groep met karakter,dat hebben we meermaals bewezen.Toen we in Eisden een aanrijding haddenmet onze carnavalwagen tegen eenelektriciteitspaal, hebben we met evenveelenthousiasme verder gedaan. In 14dagen kunnen we immers een mooiewagen opbouwen, dit hebben we bewezentoen onze wagen uitbrandde bij hetbegin van de carnavalperiode.Bij deze willen we graag een oproepdoen aan de Hoeseltse verenigingen ommee te stappen in de stoet. Er is geenwagen vereist, je hoeft enkel mooi verkleedte zijn en een thema uitbeelden(opgelet: geen geweld - geen BinLaden’s aub).Hoe zotter hoe beter !!!DOE MEE!Wel even naar Kamiel bellen om te zeggendat je mee doet. Tel. 089-24 01 79Route: Oude Nederbaan (opstelling)GansterenBruiloftstraatKerkstraatDorpsstraatHoogstraatDokter Willem MeersstraatCatsbeekstraatHeibrikstraatGroenstraatNederstraatProefbosstraatMelleveldstraat (einde OLV-plein)De stoet wordt voorafgegaan door eenreclamestoet.Iedereen is van harte uitgenodigd om tekomen kijken.’t Is GRATIS en voor niks.15


MilieuMilieu16RUIMINGSATTESTgarandeert herkomst en ecologischverantwoorde behandeling van septischmateriaal.Ruimfirma’s zorgen ervoor dat sanitairafvalwater, aangesloten op een septischetank en afkomstig van huishoudens enbedrijven afgevoerd wordt naar een openbarewaterzuiveringsinstallatie zoals voorgeschrevenvolgen de Vlaamse milieureglementeringVlarem.Aquafin heeft een overeenkomst met eengroot aantal ruimfirma’s afgesloten waarinondermeer de hoeveelheden septischmateriaal en de aanvoerinstallatie wordenvastgelegd en nu ook de herkomst van hetseptisch materiaal garandeert.Zo zal een ruimingsattest worden aangebodendoor de ruimfirma aan elkegebruiker of eigenaar van een septische put.Dit attest geeft de gebruiker of eigenaar vande put de garantie dat zijn septisch materiaalzal afgevoerd en behandeld wordenzoals voorzien in de milieuwetgeving. Doorde ondertekening van dit attest verklaart degebruiker of eigenaar dat het geruimdemateriaal uitsluitend afkomstig is van eenseptische put voor huishoudelijk afvalwater,toiletten, en andere sanitaire voorzieningen.In de zuiveringsinstallaties wordt het septischmateriaal biologisch gezuiverd. De micro-organismendie de vervuiling afbreken zijn gevoelig voorbepaalde schadelijke stoffen in het afvalwater.Daarom is het belangrijk dat enkel septisch materiaalwordt afgeleverd en geen ruimingslib vangarages of servicestations, van vet- of zandvangers,van rioolkolken of zuiveringsinstallaties, evenminals onbehandeld afvalwater van industriële ofagrarische oorsprong.Voor meer informatie kunt u terecht bijMarjoleine Weemaes, Aquafin Technologie,tel. 03-450 45 37 of Koen De Becker,Aquafin Exploitatie, tel. 03-450 49 27Het Waterorakel :De wijze raadgever voor een duurzaam watergebruiken een lagere waterfactuur !WWF lanceert de natuurbehoudsorganisatie,het Waterorakel: een webtool die mensende mogelijkheid biedt hun waterverbruikte berekenen alsook de hoeveelheid water(en geld) die ze zouden kunnen besparendoor enkele kleine aanpassingen in hungedrag of woning aan te brengen. WWF wilop deze manier mensen doen nadenkenOp donderdag 13 maart 2003 organiseertde milieudienst van stadTongeren i.s.m. met Pierre Zanders van Veltvzw. een gratis infosessie milieuvriendelijktuinieren. Deze infosessie vangt aanom 20 u in het stadhuis te Tongeren,Stadhuisplein 9.In de infosessie wordt er ondermeer ingegaanop alternatieven voor bestrijdingsmiddelenen het gebruik van inheemse planten.Het is belangrijk dat je de tuin op een anderemanier bekijkt. Zie de tuin als een omgevingover hun waterverbruik, hen bewust makenvan de impact die zij als individu of huisgezinop de waterkwantiteit en -kwaliteit hebben,en hen op weg helpen met concrete tips.Interesse? surf naar:http://wwf.tactics.be/WaterOracle/servlet/ApplicationSelector?lang=nlINFOSESSIE MILIEUVRIENDELIJK TUINIERENCOMPOSTMEESTERWERKINGdie letterlijk ook wat meer ruimte voornatuur biedt, dus ook voor 'inheemse' plantenen dieren. Heel wat tuinliefhebbers strijdenpermanent tegen wat vaak als 'ongedierte'en 'onkruid' wordt bestempeld. Dewapens in die strijd zijn doorgaans niet zonderrisico voor ons milieu; de bodem, hetregenwater en het grondwater. Iedereen kanbijdragen tot een gezond leefmilieu, zeker inde eigen tuin.Voor meer info kan u steeds terecht bijKristof Odeur op het nummer 012-39 01 67.Onze gemeente telt momenteel vier compostmeesters. Heeft u zin om onze werkgroep teversterken?De compostmeester krijgt een opleiding van Intercompost in samenwerking met Vlaco.U kunt kiezen uit een van de drie cursuspakkettencursus 1 cursus 2 cursus 3theorie woe 07 mei van 14 tot 17u woe 07 mei van 19 tot 22u za 10 mei van 09 tot 12upraktijk woe 14 mei van 14 tot 17u woe 14 mei van 19 tot 22u za 10 mei van 13 tot 17uBezoek za 17 mei van 10 tot 12u aan Comité Jean Pain voor de 3 groepenDeze opleiding is gratis. Nadien wordt er een verzekering afgesloten voor de compostmeesteren krijgt hij een kilometervergoedingWie het diploma van compostmeester al op zak heeft, kan zich bijscholen op 15 februari.Deze bijscholing bestaat uit 4 workshops.Eerste subsidie voor de plaatsing van een kleinschaligewaterzuiveringsinstallatieDe familie Haesen ontvangt als eerste degemeentelijke subsidie van 992 € voor de plaatsingvan een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie.Sinds juni 2001 kunnen particulieren, landentuinbouwbedrijven die een kleinschaligewaterzuiveringsinstallatie plaatsen in zuiveringszoneC, een subsidie ontvangen van degemeente. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst,die de gemeente ondertekendheeft, ontvangt de familie een bijkomende subsidie,eveneens € 992, van de Vlaamse overheid.Gemeentelijjkesubsidies:een overzichtSubsidie voor het gebruik, infiltratieen afkoppelen van hemelwater :Op 1 juni 2001 werd in het kader van optie10, een gemeentelijk subsidiereglementgoedgekeurd voor de aanleg van eenhemelwaterput en infiltratievoorzieningen,voor het maximaal afkoppelen van hemelwaterbij bestaande woongelegenheden.Particulieren, land- en tuinbouwbedrijvengelegen in zuiveringszone C kunnen eensubsidie verkrijgen voor de aanleg van eenkleinschalige waterzuiveringsinstallatie.Op 1 juni 2001 en 25 oktober 2001 werdtevens een gemeentelijke verordeninggoedgekeurd voor de lozing van afvalwater,aansluiting openbare riolering en het afkoppelenvan hemelwater.Daarnaast geeft de gemeente ook subsidievoor de aanleg en onderhoud van kleinelandschapselementen in agrarisch ennatuurgebied. Met kleine landschapselementenwordt bedoeld: de aanleg van eenpoel, een haag, een houtwal, een houtkant,een bomenrij of een hoogstamboomgaard.17


Technische DienstTechnische Dienst18VEILIGHEID VAN SPEELTERREINEN EN SPEELTUIGENOOK VOOR PRIVE !Het is NIET de bedoeling van deze regelgevingom ervoor te zorgen dat er GEENENKEL ongeval meer gebeurt op de speelterreinen.Speelterrein zonder ongevallen= Speelterrein zonder spelHet K.B. van 28 maart 2001 betreffende deveiligheid van speeltoestellen schrijft voor dathet aan de minimum vereisten voor de veiligheidmoet voldoen.De wetgeving is van toepassing:- op alle openbare speelterreinen;- onthaalgezinnen- ook toestellen die gebruikt worden doorkinderen van familie of buren die dan tijdelijkonthaalgezin zijn.De toestellen/producten die niet bedoeld zijnom zich mee voort te bewegen, maar die zoklein zijn of zo licht van constructie zijn dateen peuter ze zelf gemakkelijk kan verplaatsen,worden beschouwd als speelgoed en nietals toestel.* Het speelterrein op de Bergweide zal tegende zomer een nieuwe opknap beurt krijgenen in orde gesteld worden met de wetgeving.* Gebruik het speelterrein als speelterrein enniet als ontmoetingsplaats voor grotere jeugden houd het vrij van vernieling en vandalisme.* Het speelterrein zal toegankelijk zijn voorkinderen tot 12 jaar, dit volgens de voorschriftenvan de wetgeving op die bepaaldetoestellen.De minimum vereisten voorde veiligheid* Veiligheid van het speelterreinvolgens de inplanting:- Het speelterrein moet voorzien zijn vaneen omheining van minsten één meterhoogte zodat de controle op de toegangbeter wordt en dat de kinderen nietzomaar willekeurig het speelterrein kunnenverlaten;- De inplanting van de speeltoestellen moetzo gebeuren dat er een veilige afstand istussen de speeltuigen en ze elkaar niet hinderen;- Er mogen geen giftige planten aanwezigzijn;- Breng geen prikkelende of stekelige aanplantingenaan midden in het speelgebied;- Er mag zich geen prikkeldraad of scherpepunten op de omheining bevinden.* De stabiliteit van de toestellen:- De fundering van het toestel moet zichminstens 400 mm onder het speeloppervlakbevinden;- Er mogen geen scheuren of breuken aanwezigzijn;- Er mag geen blijvende vervorming aanwezigzijn;- Er mag geen beschadiging ten gevolge van(normale) belasting aanwezig zijn.* De constructie van de toestellen:- Geen uitstekende delen zoals, schroeven,spijkers, hout, staaldraden enz ;- De constructie moet zo zijn dat er geenbeknelling van hoofd, nek en kledingmogelijk is;- De schakels van kettingen moeten voldoendegroot zijn voor beknelling van devingers tegen te gaan.* Gebruikte materialenHout is kwetsbaar voor weer, wind en vandalisme.Een goede bescherming is dus noodzakelijk.De meest gebruikte houtsoorten zijn:- vuren of grenen;- es (erg gevoelig voor houtrot);- tropisch hout (gevoelig voor splintervorming);- plaat materiaal: triplex, multiplex, spaanplaat,hardboard (dient watervast te zijn).MetaalDe meeste gebruikte metalen zijn:- staal,- aluminium,- roestvrij staal.Open buizen dienen afgedicht te zijn enmogen geen in- en uitwendige corrosieoptreden.De verf mag niet afbladeren.KunststofDe fabrikant dient informatie te verstrekkenover de termijn waarvan broosheid kanoptreden.AlgemeenEr mogen geen giftige stoffen gebruikt wordenbij de constructie, asbest, lood, teerproducten,carbolineum, formaldehyde,PCB’s,* De valbeschermingEr dient voldoende val bescherming aanwezigte zijn.- leuning: bedoeld om te verhinderen dat degebruiker zijn evenwicht verliest (hellingsbaan,trap, ladder,..);- reling: bedoeld om te verhinderen dat eengebruiker valt;- balustrade: bedoeld om te verhinderen dateen gebruiker er onder door kan.* Bodem afwerkingBij een maximum vrije valhoogte maggebruikt worden:- Tot 600 mm hoogte: harde aarde,- Tussen 600 mm en 1000 mm: losse aarde,teelaarde, gras,- Tussen 1000 mm en 2000 mm: boomschors20/80, houtsnippers (5-30mm)minimum 300 mm dikte, rubberen tegels,- Tussen 2000 mm en 3000 mm: boomschors20/80, grof zand 0.2 – 2mm, grind2/8 mm 300 mm dikte, rubberen tegels.Indien rubberen tegels worden gebruikt dienenze bij aankoop vergezeld te zijn van eenattest van goedkeuring.De grootte van de opvang zone dient aangepastte zijn aan de vrije valhoogte.Vrije valhoogte:- tussen 0,6 meter en 1,5 meter: opvangzone 1,5 meter;- tussen 1,5 m en 3 meter: 2/3 van de vrijevalhoogte + 0,5 meter;- hoger dan 3 meter: 2,5 meter opvangzone.* Verplaatsbare voetbaldoelenVerplaatsbare voetbaldoelen moeten verankerdzijn tijdens gebruik.De methode van verankering dient te wordengekozen in functie van het aanwezigegrondtype, de vochtigheid van de grond enhet gewicht van het voetbaldoel.- Indien een horizontale kracht van 110 kgwordt toegepast in het midden van dedwarsligger, mag het voetbaldoel nietomvallen of wegglijden.- De verankering dient steeds te gebeurenop tenminste drie punten van het grondkader,met name in het midden van de zijstangenen in het midden van de achterstang.- Indien er geen achterstang aanwezig is,dient de verankering op tenminste vierpunten te gebeuren, met name voor- enachteraan in de zijstangen.* Algemeenheden.Bij aankoop van speeltoestellen koopt menbest goedgekeurde toestellen vergezeld vaneen attest, zo is men in orde met de wetgeving.Denk ook aan een verzekering der burgerlijkeaansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen.Bij het lenen van tijdelijke speeltoestellen vaneen speel-o-theek:De aansprakelijkheid in geval van een ongevalmet een speeltoestel wordt geregeld door detoepasselijke bepalingen van het burgerlijkwetboek. De (verdeling van de ) aansprakelijkheidzal, na de feiten, worden bepaald doorde rechtelijke macht.Jean JamaerPreventieadviseur19


CultuurCultuurACTIVITEITENKALENDERC.C TER KOMMEN - GROTE ZAALeen groots opgezet zangspelvan Louis De Vriendtliedjesteksten: Lambrecht Lambrechtsmuziek: Emiel Hullebroeckregie: Johan Geritsop vrijdag 14 februarizaterdag 15 februarivrijdag 21 februarizaterdag 22 februarivrijdag 28 februarizaterdag 01 maartin het Cultureel Centrum Ter KommenToegang: € 10Waarover gaat het:Sepp’l verhaalt de fratsen en grappen vanhet meisje Sepp’l dat door haar stiefmoederwordt verplicht als jongen rond te lopenomdat de ouders anders een grote erfenisdreigen mis te lopen.MAARTza 01 Infonamiddag C.M.HOESELT SPEELT SEPP’Lzo 02 Italiaanse eetavond Jeugdhuis Xdi 04 Carnavalsbal Isolavr 07 Feestvergadering Vriendenkring gemeentepersoneelzo 09 Eetdag SPAwo 12 KINDERFILM: LUCKY EN ZORBAdo 13 Ledenvergadering K.B.G.vr 14 GEERT HOSTE – PUUR EN ONVERSNEDEN - UITVERKOCHT!za 15 Feestvergadering A.C.V.zo 16 Kienen Oudervereniging G.V.B.vr 21 Vormingsavond K.V.L.V. Wermza 22 Feestvergadering Zanggroep Avelandzo 23 Ruilbeurs Hoeseltse Treinclubvr 28 Schoolfeest kleutersza 29 Bal van de Burgemeesterzo 30 Eetdag Chirojongens St. HubertusAPRILza 05 + zo 06 Hobbytentoonstelling K.W.B. – K.A.V.wo 09 Bloedinzameling Rode Kruisdo 10 Paasfeest K.B.G.za 12 Fuif The Diggerza 19 Fuif: Nacht der Nachten – Chirowo 23 Paasfeest Ziekenzorgvr 25 HOESELT EN HET VLAAMSE LIEDzo 27 Gordel van Hoeselt – C.M.wo 30 Lentefeest K.A.V.vette dinsdag 4 maartin cc "Ter Kommen" HoeseltEIGEN PROGRAMMATIE C.C. TER KOMMENMAART-APRIL 2003WOENSDAG 12 MAART 2003om14 uurKINDERFILM:LUCKY & ZORBAItaliaanse animatiefilm (’99), Nederlandstalige versie.Een stervende meeuw, door olievervuiling ten dodeopgeschreven, vertrouwt haar ei toe aan Zorba, eenmollige, vredelievende kater. Hij moet haar op haarsterfbed een paar dingen beloven: hij mag het ei nietoppeuzelen, maar moet zorgen dat het uitkomt én hijmoet het jong leren vliegen. Geen loze belofte, maarZorba beseft niet goed wat hij zich hiermee op de halshaalt!Een snoezig verhaal, vol spanning en avontuur, maarook vol humor, romantiek en een flinke dosis poëzie.Leeftijd: vanaf 6 jaarPrijs: € 2ZONDAG 16 MAART 2003om 10.30 uur‘KLEINE ORGELMESSE’ST. STEFANUSKERKTijdens een plechtige hoogmis in de Hoeseltse St.Stefanuskerk wordt de ‘Kleine Orgelmesse’ van Haydnuitgevoerd door Zanggroep Aveland o.l.v. Peter Noten.Bij deze gelegenheid richt De Griffel een kalligrafietentoonstellingin met religieuze teksten en citaten vanLambrecht Lambrechts en organiseert de HoeseltseGeschiedkundige Studiegroep een aantal gidsbeurten inde kerk.Activiteiten KAVHoeselt-Centrumjanuari-februaridinsdag 11 maart:Kookclub (volzet)woensdag 26 maart:Demonstratie: ‘Bloemschikken het helejaar rond’dinsdag 1 april (niet 8 april):Kookclubzaterdag 5/zondag 06 april:Hobbybeurs – in samenwerking metKWBwoensdag 16 april:Demonstratie:“ Bloemschikken het helejaar rond”woensdag 30 april:LentefeestBij het startfeest van 24 september 2002mochten we 2 kernleden in de bloemetjeszetten. Anna Schoups is al 42 jaarkernlid, waarvan 16 jaar als verantwoordelijkvoor de Praktische School en José Slegers40 jaar, waarvan 6 jaar als voorzitster. Vanhet ministerie van de VlaamseGemeenschap mochten zij een medaille inontvangst nemen. Van KAV provinciaal kregenze een aquarel cadeau en natuurlijkmocht een geschenkje van de plaatselijkeafdeling niet ontbreken. Anna en José,bedankt voor uw jarenlange inzet!20Spelen mee:Joke Hellemans, Liesbeth Grootaers, HarryPlessers, Monique Moers, Mariloe Baptist,Xavier Corstjens, Jenny Vanherle, JeanDuelen, Willy Creyf, Geroen Rubens, RemiMeesters, Hermine Helmus, BeaVangertruyden, Pedro Tielens, Leen Thijs,An Verjans, Katrien Schoefs, Luc Raskin,Maarten Willems, Peter Verjans, DieterEngels, Eddy Doll en nog vele anderen.INFO Ter KommenC.C. Ter Kommen, Europalaan 2,3730 Hoeselt - Tel. 089 41 63 58Toneelgezelschap Het Neder-Hoeselt stelt voor"Daddy’s Hobby"zaterdag 15 maart, zondag 16 maartvrijdag 21 maart en zaterdag 22 maartin zaal Nederheem O.L.Vrouwparochietelkens om 20 uur.Reservatie: F. Merken – S. Wouters,tel. 089-41 35 29 na 17 uur – Prijs: € 5The Rose garden – auteur Anton Klee4de HOESELTS SCHOLENZANG-FEEST - SPORTHAL TER KOMMEN om 13.30 uurEen 500-tal lagere schoolkinderen brengeno.l.v. Johan Gerits en begeleid door eencombo, een 20-tal Vlaamse kinderliedjes,met een knipoog naar LambrechtLambrechts, ten gehore. Tevens is er devoorstelling van de jongerenpoëziebundel‘Kanteklaartjes’ en worden de laureaten vandeze wedstrijd gehuldigd.Gratis toegang.HOESELT EN HET VLAAMSE LIED - VRIJDAG 25 APRIL 2003DIAMONTAGE ‘HOESELT, HETAVE LAND VAN WELEER’ – C.C.om 15 uurAan de hand van een prachtige diamontagevan de Hoeseltse GeschiedkundigeStudiegroep uit 1977, kunnen de seniorenterugduiken in de tijd van toen; een poëtisch-muzikalewandeling doorheen degemeente Hoeselt.Gratis toegang.NACHT VAN HET NEDERLANDSTA-LIGE LIED – c@fé.COMM om 20.30 uurSamenzang met Nederlandstalige kleinkunst-enluisterliedjes via beeldschermen.Gratis toegang.NEDERLANDSTALIGE ROCKin JEUGDHUIS X om 21 uur21


Toerisme en RecreatieToerisme en Recreatie22Wandelen en fietsenmet ZiekenzorgDe Gordel van HoeseltOp zondag 27 april 2003 organiseertC.M. projecten Hoeselt in samenwerking desportdienst, de gemeentelijke diensten, hetRode Kruis, de Doorntrippers, deWielertoeristen en Ziekenzorg Hoeselt, de10de Gordel van Hoeselt.Deze namiddag staat in het teken van‘Gezond Bewegen’ en daarom wordtiedereen uitgenodigd om tussen 13 uuren 17 uur deel te nemen en een keuze temaken tussen:* een wandeling 8 km of 13 km,* fietstocht 25 km,* mountain-biken 25 km,* joggen 12 km.U kunt in groep vertrekken of de tochtsamen met vrienden afleggen.Inschrijven vanaf 12.30 uur30 in hetCultureel Centrum.Ook de bejaarden kunnen per treintje dezerondrit doen, doch deze mensen moetenvooraf inschrijven bij Pierre Jamaer,Schepenenlaan 8, Hoeselt. Prijs: 2 euro.Voor iedereen is er een gratis consumptievoorzien.1-MEIFEESTENTE ALT-HOESELTProgramma:Zo 27-04 * Muzikale namiddagDo 01-05 * Veeprijskampen vanaf 10 uur* RandanimatieDe feesten gaan door in en rond de zaal‘Altenaar’Inlichtingen: Mevr. Bellen-Vandebosch,tel. 012-23 41 49KIENENop zondag 23 maartdoor KSV HOESELTin de kantine BergstraatAanvang: 14 uurWandelen met wandelclub ‘de Doorntrippers’zo 23-02 Wiemesmeer - 9 kmzo 02-03 Limbourg via Baelen terug naar Limbourg - 20 km - vertrek parking post 9 uurVoor de thuisblijvers is er een namiddagwandeling in Hoeseltzo 09-03 Boirs - 8 kmzo 16-03 Gellik - 9 kmzo 23-03 Meersen (NL) - 10 kmzo 30-03 Werm - 9 kmzo 06-04 Lommel - 20 km - vertrek parking post 9 uurzo 13-04 Zammelen - 9 kmma 21-04 Hoeselt, Haspengouwdag (zie verder in deze rubriek)zo 27-04 Gordel van Hoeselt (zie verder in deze rubriek)zo 04-05 Bree - 19 km - vertrek parking post om 9uurAl de wandelingen vertrekken op de parking van de Post om 13.30, tenzij anders vermeld.Wandelen met de Gezinsbond Schalkhovenza 22-02 Romeinse verhalenwandeling – 8 kmVertrek aan ’t Schalkske te Schalkhoven tussen, 19 en 21 uur.Vertellers en acteurs zullen tijdens deze avondwandeling het Romeinseverleden doen herleven in onze contreien !!!Wandelen met wandelclub ‘de Rommelaar'za 01-03 RommelarentochtVertrek: St.-Huibrechts-Hern, Hubertuszaal, Hernerweg 139 tussen 7 en 15 uurAfstanden 4 – 7 – 12 en 20 km - IVV afstempeling vanaf 5 kmma 21-04 BloesemtochtVertrek: Romershoven, Parochiezaal Romershovenstraat 76 tussen 9 en 17 uurAfstanden 4 – 6 en 10 kmPrijs: € 0.90 met sticker - € 0.75 zonder stickerInlichtingen: Steegen Jos, Waartstraat 24, 3730 Hoeselt, tel. 089-41 27 20Wandelen met natuurverenigingenzo 23-03zo 30-03in de Demervallei, dwars door de beemden in Buckenlinde,van 9 tot 11.30 uur door Educatie Limburgs LandschapVertrek: parking kasteel Alden Biesen - Inl. M. Meesters 0496 91 62 70.Lentewandeling in de Demervallei Hoeselt, Bilzenvan 14 tot 17 uur door Natuurverenigingvertrek Intercompost Eikaart - Inl. Orchis 089-50 10 19Wandelen met wandelclub ‘Vitales'zo 13-04 Paastocht – afstanden 20 – 12 en 6 km.vertrek St.-Hubertuszaal te St.-Huibrechts-HernHASPENGOUWDAGPaasmaandag 21 april 2003HASPENGOUW, ‘BUITEN’GEWOON LEKKEROchtendwandeling:met begeleiding van natuurgidsVertrek 6.30 uur Hof ter Poorten - AankomstKluis te Vrijhern. Ontbijt: spek met eieren ofappelschijven. Inschrijven op voorhand tel.089-51 03 10 en door storting van € 6,50 op hetrekeningnummer 091-0004785-61 van degemeente HoeseltNamiddag:* wandelenDe Doorntrippers begeleiden u door hetWijngaardbos en de prachtige fruitboomgaardenmet bezoek aan de kluis, de hoeves TerPoorten, ‘t Borgerhoff, de Schaetzen en deprachtige bloementuin Wagemans in WermVertrek 13.30 uur aan de Kluis te Vrijhern.* BezoekenKluis van VrijhernOpendeur kluis en kluiskapel - gids ter plaatse.Degustatie van Haspengouwse streekproducten.Gratis proeven van de Hoeseltse pralines.AnimatieHof ter PoortenToegang tot de Tiendenschuur . De-monstratiewijn ma-ken door wijngilde ‘De Wijgartsberch’ -proeven + kopen. Demonstratie potten bakkendoor Bertho Parthoens en Maurice Hex.Kunsthoeve BorgerhoffGezellig terrasje op de binnenkoer . Diversemenu’s van streekproductenHoeve de Schaetzen – fruitbedrijfUitleg over de fruitteelt. Pannenkoeken metsiroop van Vrolingen (bereid met appelen enperen afkomstig van hoeve de Schaetzen).Proeven en kopen van artisanaal appelsap(bereid met appelen van deze hoeve)Bloementuin WagemansInformatie over het kwekenvan fuchia’s, genariumsen kuipplanten.OUDLEERLINGENBONDIKSODe oudleerlingenbond van het IKSOorganiseren op 23 februari een brunchvoor de oud-leerlingen die afgestudeerdzijn 10, 20 en 30 jaar (1972-1973, 1982-1983, 1992-1993) geleden. Bij deze horenook de (oud)-leerkrachten die tijdensdeze jaren les gaven in het IKSO.Geïnteresseerden kunnen zich inschrijvendoor storting van € 12 op rekeningnummer 001-3888080-08.Met vermelding: ‘Brunch, je meisjesnaam+ het jaar waarin u afstudeerde’.En dan verwachten wij u op 23 februarivan 10.30 tot 14 uur in de eetzaal van hetIKSO voor een gezellig weerzien.FILM: ZO LEEFDEHOESELT... TE KOOPVoorstelling op 24 januari inCC groot succes!!!De Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroepverzorgde i.k.v. het Lambrecht Lambrechtsjaareen filmavond over het bruisende volkslevenin Hoeselt.Het jongerenkoor Horlecante met solist LucVoncken leidde de avond aangenaam in metgepaste muziek.Daarna werd de film met grote belangstellinggevolgd. De zaal commentarieerde zelf hetgebeuren op het witte doek. De reacties enopmerkingen waren frappant.Er werden heel wat 40-50-60 en 70-tigers vannu, in hun jonge jaren getoond; o.a. *op de cross in de Demervallei, waar Ritte wint,* in de straten van Hoeselt, waar de kwajongensweer wat aan ’t uitspoken zijn, ofwaar de brouwer zijn ronde doet, of waar demensen gewoon wat staan te keuvelen, of...* in de café’s, waar de meisjes van lichtjannekeen andere sportievelingen ferm aan ’tboogiedansen zijn.* én ...Kortom, een plezante, amusante film omsamen naar te kijken en erom te lachen.Te koop bij de dienst toerisme gemeentehuisaan € 20.23


JeugdBal van de burgemeester24activiteitenkalenderJEUGDHUIS XMAART:Zo 2/03: Italiaanse Eetavondin CC Ter KommenWo 5/03: Lasergame te HasseltZo 9/03: Carnavalsstoet Bilzeni.s.m. JH De HaajfVr 14/03: R&B fuifZa 22/03: ImprovisatietheaterThe LunaticsAPRIL:Za 5/04: De Keimoeilijke QuizZa 12/04: DiscobARIVr 25/04: L.Lambrechts-Jaar:Nederlandstalige RockOnder de naam Redux stelde deProvinciale Jeugddienst Limburg een unieken voor Limburg nieuw kortingenpakketsamen met voordelen voor jongeren van 12tot en met 25 jaar.Ben je tussen 12 en 15 jaar, dan koop je bij dejeugddienst, een SWAP-pas aan 3. Ben jetussen 16 en 25 koop je er de CJP-Reduxpasaan 7. Bij beide passen krijg je eenoverzicht in een gidsje aangeboden. DeCJP-Redux pas biedt ook alle voordelen vaneen normale CJP-kaart!Het Redux-label zie je aan de kassa’s van hetCultureel Centrum De Velinx Tongeren,Cultureel Centrum Genk, CultureelCentrum Hasselt, Cornerrock, Enterrock,Eurorock, Euroscoop Lanaken, EuroscoopMaasmechelen, Grand Prix Kart Lanaken,Kokima Bokrijk Adventure en nog op veleandere plaatsen. Pak die korting!Gegevens jeugddienst:Europalaan 4 (in jeugdhuis) - 3730 HoeseltTel. 089-50 12 00jeugddienst.hoeselt@pandora.bekantooruren: elke werkdagvan 08u-12u en 12u30-16u30EUROPEAN VOLUNTARY SERVICEWat is dat nu juist EVS?!?Jeugdhuizen, culturele centra, milieuorganisaties,sociale opvangcentra, op de EVS-databank vind jemaar liefst 4000 projecten verspreid over heelEuropa; non-profit organisaties die graag bereidzijn om je in hun werking mee in te schakelen. EVS(Europees vrijwilligerswerk) is een onderdeel vanhet EU programma JEUGD, dat dergelijke zinvolleinterculturele uitwisselingsprojecten in de vrije tijdvan jongeren wil ondersteunen. Daarom betaal jijals jonge vrijwilliger zo goed als niets!Hoe werkt EVS?EVS is in feite een samenwerkingsproject tussendrie partners: jij, een zendorganisatie en een gastproject.1. DE VRIJWILLIGER.Jij bent een jongere van 18 tot en met 25 jaar. Jeopleiding, werkervaring of internationale ervaringenspelen geen rol. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid,doorzettingsvermogen en sociaal engagementis veel belangrijker.THE VOULENTEERHi Hoeselt!My name is Alen Vuleta and I come from Sweden.I’m part of a project that will give me a possibility toget to know a new country, culture, language andleast of all new people. Some of you probablyrecognize me from the summer when I took partin a youthexchange-project with some Belgian kidsfrom the area. We had a great time and after arequest from the Swedish youthleader about megoing to this nice country to do some volunteerwork I just couldn’t say no. So now I’m staying here2. DE ZENDORGANISATIE.Een zendorganisatie kan een jeugdhuis, jeugdbewegingof de jeugddienst zijn, maar ook een theatergroep,een milieubeweging of enig andere organisatieuit de non-profit sector. Internationale ervaringis niet vereist. Het enige dat telt is het feit datjouw zendorganisatie:* het nut inziet van vrijwilligerswerk* bereid is jou een interculturele ervaring aan tebieden* interesse en mogelijkheden ziet in wat zich buitende dorps -en de thuisblijvers wil laten proevenvan een internationale ervaring.De zendorganisatie zal je vooral helpen bij vertreken terugkomst, het zoeken naar een geschikt gastproject,het leggen van de contacten, het vastleggenvan het verloop van het project, achteraf hetdoorgeven van de opgedane ervaringen en ideeën,het onderhouden van contacten met het gastproject,...Ben jij geïnteresseerd in EVS of had je graag nogwat meer concrete informatie, dan kan je een mailtjedoen naar steve@jeugdhuisx.befor 6 months and during the time I’ll be workingwith Steve Jans and the youth-service/-club X.I am 20 years of age, live in Stockholm with the restof my family. I study to be a gym teacher and wheneverthere’s a possibility I work at the post officeas mailman. My big interest is soccer which hopefullyI can use in a good way here in Hoeselt. I hopeyou’ll like having me here and I’ll do my best foryou to get to know me.I’ll be also away on a 2-week long camp where thepriority is to learn Dutch and Belgium as a country.Besides me, there will also be another 39 volunteersfrom the rest of the world.It’ll take some time for me to speak Dutch properly,so I hope you’ll have patience with that.Thanks once again for having me in this nice town!GreetingsAlen VuletaA M B I A N C EA M B I A N C EA M B I A N C Een de SjroebdukskesDJ CHIEFInkom: €3De opbrengst van dit jaar gaat ook weer naar een goed doel in onze gemeente. De twee harmonies van Hoeseltsprongen in het oog, o.a. door hun belangrijke bijdrage aan het jeugdwerk en ook het project opgezet door de harmonieSt.-Cecilia trok de aandacht.De opbrengst van 2002 werd geschonken aan de Chiro-jeugd van Sint-Huibrechts-Hern. Zij zullen hiermee hunnieuw lokaal bekostigen.Dag van de seniorenOp zaterdag 18 januari werden de seniorenreeds verwelkomd door de burgemeester.Zoals elk jaar was het Cultureel Centrum teklein voor de talrijke opkomst.Na een gezellige koffietafel konden de genodigdengenieten van de fratsen van boerVandeput en compagnie.BAL VAN DE BURGEMEESTERBurgemeester Annette Stulens nodigt u uitop haar derde balmetOp zaterdag 29 maart vanaf 20.00 uurin het Cultureel Centrum Ter Kommende Limburgse unieke bandopgericht midden jaren 90brengt een aaneenschakeling vanvlotte en meeswingende covers...25


InformatiefIn de bloemetjes26Nieuw drinkwatertariefvanaf 1 januari 2003:Vanaf 1 januari 2003 hanteert de VlaamseMaatschappij voor Watervoorziening,directie Limburg, een nieuw drinkwatertarief.De nieuwe basistarieven werden toegestaandoor het Ministerie vanEconomische Zaken op 23 december 2002.Het spreekt vanzelf dat u als klant van deVMW nog steeds jaarlijks 15 000 liter drinkwaterper persoon gratis kan gebruiken, ofmeer dan 40 literflessen drinkwater pergezinslid per dag!De VMW garandeert u een optimale drinkwaterkwaliteitvolgens alle vereiste normenvoor slechts 0,00128 euro per liter water. Ukan dus op een spaarzame manier genietenvan kwaliteitsvol drinkwater.Nieuw basistarief (exclusief 6% BTW):* Jaarlijkse vaste vergoeding: 35,70 euro* Verbruik:- 15 m 3 per jaar en per gedomicilieerdpersoon op het leveringsadres: gratis- basisverbruik: 1,28 euro/m 3(Toelating Economische Zakenref. E3.P-C/03/2002D.603)Gebruikt u ook nog andere waterbronnen(regenwater of putwater e.d.) in uw huishoudendan kan u steeds vrijblijvend adviesvragen over de wijze waarop u best op eengezonde wijze met deze waters van uwprivé-installatie kan omgaan (hygiëne,behandeling, installatie en controle).Meer info kan u verkrijgen bij: VMW – directieLimburg, Runksersteenweg 208, 3500 Hasselt, tel.0800-40244 of op de website van de VMW:www.vmw.beVOORDELIG GROEPSTARIEF MET DE NMBSScholen, groepen, verenigingen, jeugdbewegingen,personeelskringen, ... kortom eengroep van 15 personen kan voortaan genietenvan een zeer voordelig groepstarief.Vanaf 1 februari krijgt u van de NMBS 70 %korting op het basistarief inclusief reserveringvan de zitplaatsen (5 dagen opvoorhand aanvragen).Een voorbeeld: voor een treinrit van 45 kmHet Limburgs Natuur- en MilieueducatiefNetwerk (LIMNET) organiseert op zaterdag15 maart haar eerste contactdagin het Limburgs Universitair Centrumin Diepenbeek.De contactdag start om 10 uur en omvateen doorlopende educatieve beurs en eenhele reeks presentaties, discussiefora en korteexcursies.VANDALISMETot viermaal toe heeft het kapelletje in Werm,aan de kruising Panisberg richting Hern, hetzwaar te verduren gekregen. HetMariabeeldje werd telkens uit de nis getrokkenen tegen een boom of paal stuk geslagen.Er werden ook hakenkruizen op het kapelletjeaangebracht. De vernielingen gebeurden telkenstijdens de schoolvakanties!Isoleer uw dak of vervang uw verwarmingsketel.Of plaats hoogrendementsglas, thermostatischeradiokranen of zonnepanelen. Enbespaar zo tot 500 euro belastingen.betaalt u 2 euro i.p.v. 5,10 euro.Heb je nog vragen? Of wil je op dit aanbodingaan?Bel de NMBS, de coördinatoren helpen ugraag verder.NMBS-BE Reizigers Nationaal HasseltStationsplein 4.Tel. 011-29 63 60 - Fax 011-29 65 65E-mail: agentschap.hasselt@b-rail.beLIMNET, het Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk, heeftals doel de natuur- en milieueducatie (NME) in Limburg te stimulerenen in goede banen te leiden.Geïnteresseerden zijn van harte welkom.Deelname is gratis, maar inschrijven isnoodzakelijk.LIMNET-secretariaat:Tel. 011-26 54 63Fax 011-26 54 55E-mail: limnet@limburg.behttp://www.limburg.be/LIMNET/.Aan de wandelaars vragen wij een oogje inhet zeil te houden en bij onraad eventueel inte grijpen of te bellen naar het politiekantoor.Iedereen dient respect op te brengen voorandermans overtuiging en werk, want hetkapelletje wordt uit vrije wil onderhoudendoor buurtbewoners.MAAK UW HUIS ENERGIEZUINIGEN BETAAL MINDER BELASTINGENVraag de folder bij de Vlaamse Infolijn of viaenergiesparen.beEnergie sparen: de winst is voor u en hetmilieu.15-JARIG MEISJE REDT ZUSJEMELISSA SPITZNAGEL van Hoeselt werd doorhet college van burgemeester en schepenengehuldigd als reddertje.Toen zij op 24 december samen met haar zusjeKimberly nar huis fietste, raakte Kimberlybetrokken in een ongeval.Beiden fietsten op 24 december over deDokter Willem Meerstraat, komende uit derichting van de Hoogstraat en rijdende in derichting van de Groenstraat. Eenvrachtwagen reed naast hen door en sloeg linksaf. Kimberly reed achter deze vrachtwagen ookdie straat in. Op een bepaald moment stopte devrachtwagen en reed terug achteruit. Kimberlyis toen onder de achterzijde van de vrachtwagenterechtgekomen.In het kader van de bibliotheekweek en van onsnieuwe beleidsplan 2003-2007 hebben we tijdensdeze bibliotheekweek met als thema: ‘Debib in topvorm’ een quiz georganiseerd, eensportquiz voor de kinderen in 2 groepen.Er waren bij de –12 jarigen 36 oplossingenbinnengekomen waarvan 23 zonder fouten en13 met 1 fout.De schiftingsvraag gaf de doorslag. Het gewichtvan de stapel boeken was 4,255 kg.De eerste prijs ging naar: Yannick Dries met eenschatting van 4,200 kgTweede prijs naar: Amy Pensart met een schattingvan 4,320 kgBij de +12 jarigen waren er slechts 8 oplossingenbinnengekomen, waarvan er geen enkelezonder fout.GOUD VOOR CASTIGLIONE Placido en CASTIGLIONE Teresa14-02-1953Melissa reageerde snel door haar fiets te latenvallen en de vrachtwagenchauffeur te doenstoppen. Dankzij de heldhaftige daad vanUITSLAG SPORTQUIZ ‘DE BIBLIOTHEEK IN TOPVORM’De eerste prijs ging naar: Kevin Machiels meteen schatting van 4,270 kg.Melissa, werd Kimberly gevrijwaard van heel watellende!.Proficiat Melissa!De tweede prijs naar: Koen Verjans met eenschatting van 2,610 kg.27


Het weten waardtelefoonnummersdienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100Cultureel Centrum 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische Wegendienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10PWA 089 51 48 69loket VDAB 089 51 10 28Bibliotheek 089 41 38 46E-mail gemeentehuissecretarisgerome.parthoens@hoeselt.bedienstensecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.berop@hoeselt.beinf@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.beburgerlijke.stand@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.betechnische en groendienst:achasseur@hoeselt.bejeugddienst: jeugddienst.hoeselt@pandora.becultuurdienst: info@terkommen.besportdienst: sportdienst.hoeselt@pandora..bebibliotheek: hoeselt@bibliotheek.bepolitie: politie@hoeselt.beOCMW: info@ocmwhoeselt.beALARMNUMMERBRANDWEER 100BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011-85 03 00VuilnisdienstOPHALING SNOEIHOUTwoensdag 26 maartsnoeihout verpakken in bundels van 25 kg.OPGELET: stickers plakken op het snoeihout,1 sticker per bundelOPHALING GROOT HUISVUILwoensdag 16 aprilPAPIEROPHALINGwoensdag 12 maartwoensdag 09 aprilZitdagen burgemeesteren schepenenBurgemeester Annette STULENSVRIJDAG van 16 tot 19 uurkabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: annette.stulens@hoeselt.beSchepen Werner RASKINen raadslid Michel VANROY:VRIJDAG van 19 tot 20 uurdienst IROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: werner.raskin@hoeselt.beSchepen Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurIROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Josiane CAPROENSVRIJDAG van 17 tot 18 uurIROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: josiane.caproens@hoeselt.beSchepen Serge VONCKENMAANDAG van 17 tot 18 UURkabinet van de burgemeester, 1ste verdiepinge-mail: serge.voncken@hoeselt.beVoorzitter OCMW Gert HELLINXSTEEDS BEREIKBAARGSM: 0495 225 445e-mail: gert@hellinx.comOPENINGSURENGEMEENTELIJKEDIENSTENGEMEENTEHUIS gewone uurregeling(alle maanden behalve juni en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-17.00dinsdag - 16.00-19.00woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00vrijdag 09.00-12.00 -POLITIE gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-17.00woensdag 08.00-12.00 12.30-17.00donderdag 08.00-12.00 12.30-17.00vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezoneBilzen, Schureveld 19elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling(alle maanden behalve juni en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARKwinterregeling (1 oktober t.e.m. 31 maart)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15zomerregeling (1 april t.e.m. 30 september)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag 09.00-12.00 12.30-19.30donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEK gewone uurregelingmaandag 10.00-12.00 -dinsdag - 18.00-20.00woensdag 14.00-16.00 -donderdag - 18.00-20.00vrijdag - 18.00-20.00zaterdag 10.00-12.00 -28VOLGENDE GEMEENTEBERICHTENDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half februari.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan: het college van burgemeesteren schepenen vóór vrijdag 31 maart 2003. Gelieve er rekening mee te houden dat deculturele- en sportactivieiten gebundeld worden bij de cultuur- en sportdienst.Sluitingsdagengemeentehuis en containerparkMaandag 21 april: paasmaandagdonderdag 01 mei: feest van de arbeid

More magazines by this user
Similar magazines