Het CBP in 2011 - College bescherming persoonsgegevens

cbpweb.nl
  • No tags were found...

Het CBP in 2011 - College bescherming persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn of haar persoonsgegevens.Door de toenemende digitalisering en globalisering groeit het aantal gegevensverwerkingenonophoudelijk. In dit licht is het des te belangrijker dat bedrijven enoverheden persoonsgegevens van burgers slechts in overeenstemming met de wetverzamelen en gebruiken.Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de nalevingvan de wettelijke regels die zien op de bescherming van persoonsgegevens, zo nodigmet behulp van sancties.Daarnaast adviseert het CBP de regering over voorgenomen wetgeving die betrekkingheeft op de verwerking van persoonsgegevens.Bij het uitvoeren en verantwoorden van zijn werkzaamheden heeft het CBP oog voor demaatschappelijke context van de aan hem voorgelegde vragen, problemen of klachten.In voorkomende aangelegenheden werkt het CBP samen met andere toezichthouders,zowel op nationaal als internationaal niveau.

More magazines by this user
Similar magazines