Het CBP in 2011 - College bescherming persoonsgegevens

cbpweb.nl
  • No tags were found...

Het CBP in 2011 - College bescherming persoonsgegevens

GEZONDHEIDSZORGDat zorgaanbieders en verzekeraars de beschikking moeten hebben over persoonsgegevensvan hun patiënten en klanten staat buiten kijf. Maar je wilt als patiënt wel weten dat er volgens deregels en zorgvuldig wordt omgegaan met jouw medische gegevens. Dus dat alleen die gegevensworden verstrekt en verwerkt die voor het specifieke doel nodig zijn en bovendien dat de beveiligingbij alle betrokken partijen op orde is.Doorstartmodel landelijk EPDNadat de Eerste Kamer in het voorjaar van2011 het wetsvoorstel tot invoering van hetlandelijk Elektronisch Patiëntendossier hadverworpen, heeft de Vereniging van Zorgaanbiedersvoor Zorgcommunicatie plannengemaakt om de landelijke uitwisseling vanmedische gegevens in 2012 op private basisvoort te zetten. Het zogeheten Doorstartmodelis aan het cbp ter beoordeling voorgelegd.Het cbp concludeert dat het model geen bijzondererisico’s bevat voor overtreding van deWbp. Bij zijn beoordeling heeft het cbp vooralgekeken of, nu er geen wettelijke basis meer isvoor de gegevensuitwisseling, het model uitgaatvan de toestemming van de patiënt voorde verwerking van zijn gegevens. Ook is bekekenof het Doorstartmodel voldoet aan de overigeeisen die zijn neergelegd in de Zienswijzedie het cbp op 9 augustus 2011 over dezematerie heeft uitgebracht.Het cbp wijst er op dat deze conclusie slechtseen beoordeling van het Doorstartmodelbetreft en niets zegt over de praktijk. Het cbpzal blijven toezien op de gang van zaken rondhet landelijk epd in de praktijk, gezien deschaal van de verwerking van persoonsgegevensen de gevoeligheid van de gegevens.Gemeenten in de fout bij behandeling WmodossiersVier gemeenten handelden in strijd met deWbp bij de verwerking van medische gegevensvan burgers met een lichamelijke of psychischebeperking die ondersteuning vragenbij de gemeente, bijvoorbeeld voor een rolstoelof voor thuishulp. Dat bleek na onderzoeknaar de verwerking van medische persoonsgegevensin het kader van de uitvoering van deWet maatschappelijke ondersteuning bij devier gemeenten.De gemeenten hadden de dossiers met medischegegevens van aanvragers van Wmovoorzieningenonvoldoende beveiligd, methet risico dat onbevoegden toegang kondenkrijgen tot de medische gegevens in de Wmodossiers.Ook vroegen de gemeenten in strijdmet de wet meer gegevens op dan nodig isvoor de beoordeling van de Wmo-aanvraag.Het cbp concludeerde ook dat de gemeentenonvoldoende maatregelen hebben getroffenom onrechtmatige verwerking van de (medische)persoonsgegevens in de Wmo-dossierste voorkomen. Bij twee gemeenten blekenzowel de fysieke als de digitale dossiers onvoldoendebeveiligd tegen toegang door onbevoegden.Bij een derde gemeente was debeveiliging van de digitale dossiers niet oporde, terwijl een vierde gemeente haar fysiekedossiers onvoldoende had beveiligd.Drie van de vier gemeenten hebben inmiddelsde geconstateerde overtredingen beëindigd.Inkomenstoets voor toekenning geld aanchronisch ziekenDe minister van Volksgezondheid, Welzijn enSport stelt voor een draagkrachttoets in te voerenvoor de toekenning van een tegemoetkomingin de kosten voor chronisch zieken engehandicapten. Om die toets uit te voeren, zou20 Gezondheidszorg

More magazines by this user
Similar magazines