Het CBP in 2011 - College bescherming persoonsgegevens

cbpweb.nl
  • No tags were found...

Het CBP in 2011 - College bescherming persoonsgegevens

De siod moest op straffe van een dwangsomvan € 100.000 binnen twee maanden alle gegevensdie niet meer noodzakelijk waren voorhet doel van de verwerking verwijderen. Ookdiende de siod alle betrokkenen van wie persoonsgegevensworden gekoppeld in hetkader van fraudebestrijding daarover binnentwee maanden in te lichten, dit op straffe vaneen dwangsom van maximaal €€50.000.Gebruik BSN voor RijkspasDe uitgifte van de Rijkspas door de ministervan Infrastructuur en Milieu is geen publiekrechtelijketaak. Daarmee valt de wettelijkegrondslag weg voor het verwerken van hetburgerservicenummer op die pas. Met die uitspraakvan 7 september 2011 bevestigde deRechtbank Den Haag de lijn van het cbp.In het vorige jaarverslag is uitvoerig aan deorde geweest welke stappen het cbp sindsbegin 2009 heeft ondernomen tegen hetgebruik van het bsn van medewerkers voorhet aanmaken van hun toegangspas tot rijksgebouwen.Het cbp wijst er op dat het gebruikvan het bsn aan strenge wettelijke eisen isgebonden. Het staat vast dat het bsn de koppelingvan verschillende bestanden aanzienlijkvergemakkelijkt, met risico’s voor de persoonlijkelevenssfeer. Voor het verwerken vanhet BSN is dan ook een belangenafweging ophet niveau van een formele wet vereist. Zondereen wet is het gebruik van het bsn in debedrijfsvoering van het Rijk niet rechtmatig.Het cbp had de minister op 8 februari 2011 eenlast onder dwangsom opgelegd inhoudenddat het bsn in het Identity ManagementSystem van het ministerie moet zijn afgeschermdingeval van controle van de identiteitvan een in- of externe medewerker van hetministerie ten behoeve van het uitgeven vaneen Rijkspas. De minister tekende hiertegenberoep aan.Tegen de uitspraak van de Haagse rechtbankheeft de minister van IenM geen hogerberoep ingesteld, waardoor deze uitspraak per20 oktober 2011 onherroepelijk is geworden.Aan de eerder door het cbp opgelegde lastheeft het ministerie inmiddels voldaan.Registratie ras/etniciteit bij aanpak risicojongerenCharloisIn februari 2011 heeft het cbp de Rotterdamsedeelgemeente Charlois een last onder dwangsomopgelegd en Charlois gesommeerd binnendrie dagen te stoppen met het verwerkenvan gegevens over de etniciteit of het ras vanrisicojongeren uit minderheidsgroeperingen.De sanctie volgde op onderzoek in 2010 waaruithet cbp concludeerde dat Charlois niet konaantonen dat deze aanpak geschikt is om deachterstand van de jongeren te verminderen ofop te heffen.Het registreren van etniciteit is in de Wbp verboden.In een beperkt aantal gevallen is op ditverbod een uitzondering mogelijk, waaronderter verwezenlijking van een voorkeursbeleid.De maatregelen die Charlois eerder had genomenom gebruik te kunnen maken van dezeuitzonderingsmogelijkheid en om aan debezwaren van het cbp tegemoet te komen,waren naar het oordeel van het cbp niet voldoendeom de geconstateerde onrechtmatighedenop te heffen. De deelgemeente kan nietmet cijfers staven dat de specifiek ontwikkeldebehandelprogramma’s geschikt zijn om deachterstand tegen te gaan.Charlois heeft tegen de beslissing van het cbpbezwaar gemaakt. Het cbp heeft in zijn beslissingop bezwaar van 19 juli 2011 geoordeelddat het bezwaar ongegrond is. De deelgemeenteis hiertegen in beroep gegaan bij derechter.Het CBP in 2011 27

More magazines by this user
Similar magazines