Het CBP in 2011 - College bescherming persoonsgegevens

cbpweb.nl
  • No tags were found...

Het CBP in 2011 - College bescherming persoonsgegevens

graaf. Het cbp merkt evenwel op dat de memorievan toelichting niet meldt welke persoonsgegevensworden verwerkt in het kader vanhet realiseren van passend onderwijs. Demotivering waarom die gegevens noodzakelijkzijn om dat passend onderwijs te realiserenontbreekt (dus) ook. Voorts wordt niet van alleverwerkingen, zoals van gezondheidsgegevens,duidelijk wat daarvoor de wettelijkegrondslag is. Tot slot ontbreekt een toelichtingop de wijze waarop scholen en samenwerkingsverbandenvoldoen aan hun plicht omaan betrokkene informatie te verstrekken overde verwerking van zijn persoonsgegevens enhoe zijn rechten voortvloeiend uit de Wbp zijngewaarborgd.Registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerkVoor organisaties die in de registers kinderopvangen peuterspeelzaalwerk zijn ingeschrevengeldt dat zij moeten voldoen aan bepaaldekwaliteitseisen. De landelijke registers zijnvoor iedereen via internet te raadplegen. Datgeeft ouders zekerheid, ook voor hun recht opkinderopvangtoeslag. De minister van SocialeZaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluittot aanpassing van de inrichting van deregisters voor advies voorgelegd aan het cbp.In zijn advies over het ontwerpbesluit tweejaar geleden had het cbp onder meer aangegevendat het voor een goede werking van deregisters niet noodzakelijk is alle gegevens vande aanvrager via het internet openbaar temaken. Behalve als de opvang thuis plaatsvindt,is het bijvoorbeeld niet nodig de adresgegevensvan natuurlijke personen op tenemen in de elektronische databank. Hetthans voorgelegde ontwerpbesluit bepaalt dateen deel van de gegevens wordt afgeschermd.Ook had het cbp kritiek op het feit dat destijdsniet duidelijk werd wie de verantwoordelijkewas voor het beheren van de registers. In hetwijzigingsvoorstel is dit wel geregeld.In het nieuwe ontwerp is het advies van hetcbp verwerkt.Het CBP in 2011 33

More magazines by this user
Similar magazines