DOMINEREN IN ÉÉN-TEGEN-ÉÉN - Webklik

webklik.nl
  • No tags were found...

DOMINEREN IN ÉÉN-TEGEN-ÉÉN - Webklik

PUPILLEN | AMATEURS: INTERVIEW | TEKST & BEELD: TWAN EPEMarcel van Elten, trainer FC Horst F1DOMINEREN INÉÉN-TEGEN-ÉÉN38 ????? | 2013


Marcel van Elten maakte al opjonge leeftijd kennis met hettrainerschap bij FC Horst. Als B-junior verzorgde hij zijn eerstetraining aan de jongste jeugd eninmiddels traint hij voor hetderde jaar op rij de F1 van zijnvereniging. “FC Horst is een clubin opkomst en ieder seizoenwordt de jeugdopleiding meteen aantal teams uitgebreid.Daardoor is selecteren mogelijken dat is prettig werken.”“DOMINEREN TEN OPZICHTEVAN DE TEGENSTANDER ISDE BASIS”Het in Ermelo gelegen FC Horst is een kleine verenigingmet slechts 28 jeugdelftallen. De onderbouwis oververtegenwoordigd in de jeugd metnegen F-teams, acht E-teams en vier D-elftallen.“Dichtbij de club is een aantal jaren geleden gestartmet het aanleggen van een nieuwe woonwijken daar profiteert FC Horst van. In het verledenhadden we vanaf de D-pupillen maar twee teamsper leeftijdscategorie en dat is nu ook aan het veranderen”,vertelt Marcel van Elten, die zelf deel uitmaakt van de A-selectie. “Ik begon op mijn vijftiendemet het trainerschap door de F5 te begeleidenen heb behalve de F1 ook de E2 en E1 van FCHorst onder mijn hoede gehad. Ik wil in de toekomstwel verder groeien als trainer, maar om debasis van het voetbal te leren is beginnen bij depupillen in mijn ogen een uitstekende keuze. Ik hebnu voor het derde jaar op rij een goed team.”OplossingenVan Elten is de eerste trainer die met een selectieteamvan FC Horst in de Hoofdklasse actief isgeweest en ook dit seizoen speelt hij op hethoogste niveau voor F-pupillen. “In de najaarsreekswerden we tweede in de eerste klasse ende eerste drie teams gaan in de voorjaarsreekseen klasse hoger spelen. We hebben een goedteam met veel tweedejaars F-pupillen en spelenderwijskun je spelers van deze leeftijd de basisvan het voetbal goed aanleren. In deze leeftijd-????? | 2013 39


scategorie kunnen spelers nog niet vanuit eenspeelwijze opereren, maar basiszaken als het veldgrootmaken in balbezit en een verdediging latenaansluiten als we voorin in balbezit zijn, kan wel.Ik stel veel vragen aan de spelers, zodat ze wordengedwongen om na te denken. In kleine partijtjesvan vier tegen vier laat ik de spelerservaren dat ze meer tijd hebben om de bal aante nemen als ze uit elkaar gaan. In de partijtjesspelen ze vaak op een kluitje, maar door aan spelerste vragen ‘waar moeten we staan om onsaan te bieden?’, gaan de spelers zelf op zoek naareen goede oplossing.”Het individu“Ik zeg namelijk zo min mogelijk voor, omdat despelers meer leren door zelf over de oplossingenna te denken. Als mijn spits in balbezit komt,moet een middenvelder zich aanbieden door aante sluiten. Ik kies er liever voor om hem te vragen‘waar moet je je aanbieden om de bal te krijgen?’,dan dat ik het voorkauw. Daarnaast is erverschil in niveau onderling, want ik heb spelersdie al ruimtes induiken, maar er zitten ook nogspelers tussen die dat nog niet zien. Ik stem mijnbenadering dan ook af op het individu, omdat ik“IK BEHANDEL MIJN SPELERSOP BASIS VAN HUNKWALITEITEN”iedereen eerlijk wil behandelen. Wat voor de enespeler heel knap is, is voor een ander misschienheel moeilijk. Door positief te coachen en spelerscomplimenten te geven voor wat ze binnen hunmogelijkheden goed doen, kan iedere speler zichop zijn manier ontwikkelen. Mijn werkwijze isdan ook gericht op het individu en op trainingendoe ik alles vanuit de basistechniek. Ik vind namelijkdat de basistechniek goed moet zijn, zodatde spelers kunnen domineren ten opzichte vanhun directe tegenstander. Ik train daarom veel inéén-tegen-één-duels. In deze vormen wordenspelers gedwongen om ruimtes aan te vallen eneen beroep te doen op hun basistechniek. Daargebruik ik ook de methode van Wiel Coerver voor,zodat spelers leren kappen en draaien. In de ééntegen-één-vormenkomt dat accent weer terugen in de partijvorm vier tegen vier komt het dominerenten opzichte van de tegenstander in eenwedstrijdsituatie naar voren.”Herkennen“Vier tegen vier is namelijk de kleinste wedstrijdvorm.Het aantal spelers maakt het voor de spelersoverzichtelijk en doordat de onderlingeafstanden relatief klein zijn, komen de spelersveel aan de bal. Wij spelen in de wedstrijden1:2:3:1, maar trainen niet op het uitvoeren vaneen speelwijze. Toch komen de situaties die wijtrainen terug in de wedstrijden en dus is er voorde spelers herkenning vanuit de trainingen. Ikcoach de spelers vooral op de basistechniek, maarals spelers tijdens het partijspel vier tegen vier opeen kluitje staan, stel ik ze wel de vraag ‘hoe kunnenwe ons nog beter aanbieden?’ Het hele seizoendoor behandel ik het breed maken bijbalbezit en het aansluiten als de bal voorin is endaardoor volgt de herkenning in de wedstrijden.Dat maakt het voor mij ook mogelijk om de spelersvragen te stellen. Ik vind dat je spelers alleenkunt vragen over oplossingen na te denken als jehet eerder met de spelers over de oplossing hebtgehad. Anders weten ze niet waar je op doelt enis er geen herkenning voor de spelers.”“Het is de kunst om de aanwijzingen bij dezeleeftijdscategorie zo simpel mogelijk te houden,want moeilijke voetbaltermen begrijpen spelersop deze leeftijd nog niet. Ik hoor trainers van tegenstandersnog wel eens termen als ‘kantelen’en ‘opendraaien’ roepen richting de spelers, maardat begrijpen ze nog niet. Het is beter om jecoaching voor de spelers visueel te maken tijdenswedstrijden en trainingen. De term ‘met je hak-40 ????? | 2013


“VAN AFBRANDEN IS NOG NOOIT EENSPELER BETER GEWORDEN”????? | 2013 41


ken tegen de zijlijn staan’ is het vereenvoudigenvan de term ‘opendraaien’, maar levert meer succesop, omdat de spelers begrijpen wat je zegt. Laterleren de spelers wel dat met de hakken tegen dezijlijn staan opengedraaid staan is. F-pupillen zijnnog erg gevoelig en daarom coach ik altijd positief.Van afbranden is volgens mij nog nooit een spelerbeter geworden en daarmee verdwijnt ook het plezierin het spelletje. Voetbal moet leuk zijn en spelersmoeten plezier hebben. F-pupillen vinden nietsmooier dan een actie maken en de bal achter dekeeper van de tegenstander schieten. Het gaat indeze leeftijd ook om dat soort zaken: het verbeterenvan de technische vaardigheden.”stage bij SDC Putten D1 en ik merk dat je bij eenteam op een groot veld veel meer bezig bent methet analyseren van wedstrijden, een voetbalprobleemontwikkelen op aanvallen of verdedigenop basis van de analyse en dat trainbaar makendoor spelers in de juiste veldbezetting te zetten.Dat is een andere benadering dan ik gewend benen daardoor kan ik wel zeggen, dat je door decursus een betere trainer wordt. Ik vind het eenuitdaging om in de toekomst een team op eengroot veld te trainen en wil dat, zoals ik er nuover nadenk, bij FC Horst doen, want ik ben nogniet uitgeleerd bij deze vereniging en zie nog genoegdoorgroeimogelijkheden bij Horst.”Doorgroeien“Ik ben als trainer van FC Horst F1 dan ook meerde begeleider van het individu dan de trainer vaneen team. Ik werk niet vanuit een speelwijze ofeen systeem, maar maak spelers individueel beterdoor de basistechniek te verbeteren en ze te lerenruimtes aan te vallen. Het trainerschap is mij zogoed bevallen dat ik dit seizoen de cursus TC IIIJeugd ben gaan volgen. Voor de cursus loop ik42 ????? | 2013


AFWERKEN 1 TEGEN 1ORGANISATIE:• zet een veldje uit van 12x12 meter• beide spelers kunnen scoren op twee doelen• speler 1 passt over de grond naar speler 2• speler 2 maakt snelheid en zet een actie in• speler 1 kan de bal afpakken en zelf scorenCOACHMOMENTEN:• techniek: aanname en verwerking• speler 2 moet snelheid maken aan de bal• op het juiste moment een actie maken• aanvallers stimuleren in actie te variërenPASSEN EN TRAPPEN MET AFWERKENORGANISATIE:• zet de oefening dubbel uit in circuit-model• speler 1 speelt de bal naar speler 2• speler 2 draait open en werkt af• speler 2 sluit achteraan bij speler 4• speler 1 neemt positie speler 2 over• de volgende pass gaat over speler 3• doordraaien gaat op dezelfde manierCOACHMOMENTEN• techniek: aanname en verwerking• vooractie: actief vragen om de bal• inspelen op het juiste been• aannemen met het juiste been• afwerken met linker en rechter been????? | 2013 43

More magazines by this user
Similar magazines