11.07.2015 Views

Faculteit Handelswetenschappen en ... - Hogeschool Gent

Faculteit Handelswetenschappen en ... - Hogeschool Gent

Faculteit Handelswetenschappen en ... - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FACULTEIT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BESTUURSKUNDEFACULTAIRE AANVULLINGEN BIJ EN AFWIJKINGEN OPDEONDERWIJS- EN EXAMENREGELINGARTIKELSGEWIJZE REGLEMENTERINGACADEMIEJAAR201220131


Artikel 1. Bijzondere toelatingsvoorwaard<strong>en</strong>§1. Word<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong> tot de specifieke lerar<strong>en</strong>opleiding handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>:­ de houders van het diploma van master in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>, of van e<strong>en</strong>aanverwante master in het studiegebied handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijfskunde­ de houders van het diploma van lic<strong>en</strong>tiaat in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>, of van e<strong>en</strong>aanverwant lic<strong>en</strong>tiaat in het studiegebied handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijfskunde­ de houders van het diploma van bachelor in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>, ingeschrev<strong>en</strong>voor de masteropleiding in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>­ wie gelijktijdig ingeschrev<strong>en</strong> is voor de bachelor- <strong>en</strong> masteropleiding in dehandelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>­ de houders van het diploma van e<strong>en</strong> bachelor van e<strong>en</strong> professioneel gerichte opleiding,geslaagd voor het schakelprogramma in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong>voor de masteropleiding in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>­ de houders van het diploma van e<strong>en</strong> bachelor van e<strong>en</strong> professioneel gerichte opleiding,ingeschrev<strong>en</strong> voor het schakelprogramma in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>Het diploma van leraar kan pas verkreg<strong>en</strong> word<strong>en</strong> nadat het diploma van master of lic<strong>en</strong>tiaatin de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>, of van e<strong>en</strong> aanverwante master of lic<strong>en</strong>tiaat in het studiegebiedhandelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijfskunde, werd behaald.§2. Word<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong> tot de specifieke lerar<strong>en</strong>opleiding bestuurskunde:­ de houders van het diploma van master in de bestuurskunde <strong>en</strong> het publiekmanagem<strong>en</strong>t, of van e<strong>en</strong> aanverwante master in het studiegebiedhandelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijfskunde­ de houders van het diploma van lic<strong>en</strong>tiaat in de bestuurskunde, of van e<strong>en</strong> aanverwantlic<strong>en</strong>tiaat in het studiegebied handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijfskunde­ de houders van het diploma van bachelor in de bestuurskunde <strong>en</strong> het publiekmanagem<strong>en</strong>t, ingeschrev<strong>en</strong> voor de masteropleiding in de bestuurskunde <strong>en</strong> hetpubliek managem<strong>en</strong>t­ wie gelijktijdig ingeschrev<strong>en</strong> is voor de bachelor- <strong>en</strong> masteropleiding in debestuurskunde <strong>en</strong> het publiek managem<strong>en</strong>t­ de houders van het diploma van e<strong>en</strong> bachelor van e<strong>en</strong> professioneel gerichte opleiding,geslaagd voor het schakelprogramma in de bestuurskunde <strong>en</strong> het publiek managem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong> voor de masteropleiding in de bestuurskunde <strong>en</strong> het publiekmanagem<strong>en</strong>t­ de houders van het diploma van e<strong>en</strong> bachelor van e<strong>en</strong> professioneel gerichte opleiding,ingeschrev<strong>en</strong> voor het schakelprogramma in de bestuurskunde <strong>en</strong> het publiekmanagem<strong>en</strong>tHet diploma van leraar kan pas verkreg<strong>en</strong> word<strong>en</strong> nadat het diploma van master of lic<strong>en</strong>tiaatin de bestuurskunde <strong>en</strong> het publiek managem<strong>en</strong>t, of van e<strong>en</strong> aanverwante master of lic<strong>en</strong>tiaatin het studiegebied handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijfskunde, werd behaald.Artikel 2. Geïndividualiseerde traject<strong>en</strong> <strong>en</strong> volgtijdelijkheidsvereist<strong>en</strong>E<strong>en</strong> jaarprogramma bij e<strong>en</strong> geïndividualiseerd studietraject omvat maximaal 60 studiepunt<strong>en</strong>.Bij de overweging<strong>en</strong> met betrekking tot de omvang van e<strong>en</strong> jaarprogramma word<strong>en</strong> alleopleidingsonderdel<strong>en</strong> waarvoor de stud<strong>en</strong>t in het huidige academiejaar ingeschrev<strong>en</strong> is inaanmerking g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, alle opleiding<strong>en</strong> <strong>en</strong> soort<strong>en</strong> contract in acht nem<strong>en</strong>de.Bij uitzondering kan e<strong>en</strong> het jaarprogramma uitgebreid word<strong>en</strong> tot maximaal 66 studiepunt<strong>en</strong>,voor de keuzevakk<strong>en</strong> International Int<strong>en</strong>sive Programme, International Ev<strong>en</strong>t <strong>en</strong>/of StudyVisit.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 2 van 39


Bij uitzondering kan e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die maximaal 15 studiepunt<strong>en</strong> van zijn studieprogramma vanhet vorige academiejaar niet heeft behaald toelating vrag<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> jaarprogramma op t<strong>en</strong>em<strong>en</strong> dat meer dan 60 studiepunt<strong>en</strong> omvat, tot maximaal 75 studiepunt<strong>en</strong>, in de mate datdie afwijking hem in de mogelijkheid stelt om het volledig te verwacht<strong>en</strong> studietraject met e<strong>en</strong>jaar te reducer<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die e<strong>en</strong> vooropleiding tot e<strong>en</strong> masteropleiding - zijnde e<strong>en</strong> bacheloropleiding,schakelprogramma of voorbereidingsprogramma - afwerkt <strong>en</strong> daarin nog maximum 45studiepunt<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t op te nem<strong>en</strong>, kan dit combiner<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> inschrijving voor deaansluit<strong>en</strong>de masteropleiding, mits rek<strong>en</strong>ing te houd<strong>en</strong> met volg<strong>en</strong>de beperking<strong>en</strong>:Voor e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die nog maximum 15 studiepunt<strong>en</strong> van de vooropleiding di<strong>en</strong>t op te nem<strong>en</strong>,is de omvang van het jaarprogramma (vooropleiding <strong>en</strong> masteropleiding sam<strong>en</strong>) beperkt totmaximum 75 studiepunt<strong>en</strong>.Voor e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die nog meer dan 15 <strong>en</strong> maximum 24 studiepunt<strong>en</strong> van de vooropleidingdi<strong>en</strong>t op te nem<strong>en</strong>, is de omvang van het jaarprogramma (vooropleiding <strong>en</strong> masteropleidingsam<strong>en</strong>) beperkt tot maximum 60 studiepunt<strong>en</strong>.Voor e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die nog meer dan 24 <strong>en</strong> maximum 45 studiepunt<strong>en</strong> van de vooropleidingdi<strong>en</strong>t op te nem<strong>en</strong>, is de omvang van het jaarprogramma (vooropleiding <strong>en</strong> masteropleidingsam<strong>en</strong>) beperkt tot maximum 45 studiepunt<strong>en</strong>.Bij de sam<strong>en</strong>stelling van e<strong>en</strong> jaarprogramma moet de stud<strong>en</strong>t rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong> met devolgtijdelijkheidsvereist<strong>en</strong> die opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zijn in de diagramm<strong>en</strong> in bijlage 1, ongeacht hetsoort studiecontract.Bij uitzondering kan e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t toelating vrag<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> jaarprogramma op te nem<strong>en</strong> datafwijkt van de volgtijdelijkheidsvereist<strong>en</strong> in de mate dat die afwijking noodzakelijk is om hetvolledig te verwacht<strong>en</strong> studietraject met e<strong>en</strong> jaar te kunn<strong>en</strong> reducer<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die e<strong>en</strong> vooropleiding tot e<strong>en</strong> masteropleiding - zijnde e<strong>en</strong> bacheloropleiding,schakelprogramma of voorbereidingsprogramma - afwerkt, daarin nog maximum 15studiepunt<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t op te nem<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dit combineert met e<strong>en</strong> inschrijving voor de aansluit<strong>en</strong>demasteropleiding, kan toelating vrag<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> jaarprogramma op te nem<strong>en</strong> dat afwijkt van devolgtijdelijkheidsvereist<strong>en</strong>. Deze afwijking kan echter niet word<strong>en</strong> toegestaan op devolgtijdelijkheidsvereist<strong>en</strong> voor de opleidingsonderdel<strong>en</strong> Masterproef <strong>en</strong> Stage.Bij de aanvraag van e<strong>en</strong> geïndividualiseerd jaarprogramma, al of niet met afwijking van devolgtijdelijkheidsvereist<strong>en</strong>, neemt de stud<strong>en</strong>t de volledige verantwoordelijkheid op metbetrekking tot de haalbaarheid <strong>en</strong> de organiseerbaarheid van dit jaarprogramma.Vooraleer deel te nem<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> studieomvangverminderings-, schakel- ofvoorbereidingsprogramma moet de stud<strong>en</strong>t geslaagd zijn voor de vooropleiding.Artikel 3. Opleidingsonderdel<strong>en</strong> waarvoor het g<strong>en</strong>oodzaakt is onderwijsactiviteit<strong>en</strong> bijte won<strong>en</strong>Voor de opleidingsonderdel<strong>en</strong> vermeld in bijlage 2 is het g<strong>en</strong>oodzaakt onderwijsactiviteit<strong>en</strong> bijte won<strong>en</strong>. In toepassing van artikel 29 §3 van de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling kan voordeze opleidingsonderdel<strong>en</strong> niet ingeschrev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong>contract.De postgraduaatsopleiding<strong>en</strong> Social Profit <strong>en</strong> Publiek Managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Cultuur- <strong>en</strong>Kunstmanagem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> de opleidingsonderdel<strong>en</strong> van die opleiding<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> niet inaanmerking voor e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong>contract.Artikel 4. Exam<strong>en</strong>commissie na de eerste exam<strong>en</strong>periode in de eerste exam<strong>en</strong>zittijdE<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die slechts voor <strong>en</strong>kele opleidingsonderdel<strong>en</strong> exam<strong>en</strong>resultat<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t teverwerv<strong>en</strong> met het oog op het behal<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> diploma <strong>en</strong> die deze resultat<strong>en</strong> kanverwerv<strong>en</strong> in het eerste semester kan e<strong>en</strong> aanvraag indi<strong>en</strong><strong>en</strong> opdat de exam<strong>en</strong>commissie, inBijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 3 van 39


toepassing van art. 56 §1 van de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling, over zijn resultat<strong>en</strong> van deeerste exam<strong>en</strong>zittijd zou beraadslag<strong>en</strong> na afloop van het eerste semester in plaats van naafloop van het tweede semester.Artikel 5. Scriptiereglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>De regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van toepassing op het opleidingsonderdeel“Wet<strong>en</strong>schappelijk werk: Bachelorproef” (3 de jaar bachelor in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>) zijnopg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in bijlage 3.De regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van toepassing op het opleidingsonderdeel“Masterproef” in de master in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in bijlage 4.De regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van toepassing op het opleidingsonderdeel“Masterproef” in de master in de bestuurskunde <strong>en</strong> het publiek managem<strong>en</strong>t zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>in bijlage 5.Artikel 6. Stagereglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>De regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van toepassing op het opleidingsonderdeel “Stage,rapportering <strong>en</strong> communicatietraining” (3 de jaar bachelor in de bestuurskunde <strong>en</strong> het publiekmanagem<strong>en</strong>t) zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in bijlage 6.De regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van toepassing op het opleidingsonderdeel “Stage” inde master in de bestuurskunde <strong>en</strong> het publiek managem<strong>en</strong>t zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in bijlage 7.De regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van toepassing op het opleidingsonderdeel “Stage” inde master in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in bijlage 8.De regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van toepassing op het opleidingsonderdeel “Stage” inde specifieke lerar<strong>en</strong>opleiding handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> in de specifieke lerar<strong>en</strong>opleidingbestuurskunde zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in bijlage 9.Artikel 7. Verzoek tot inhaalexam<strong>en</strong>E<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t die weg<strong>en</strong>s overmacht of verhindering niet kan deelnem<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong> <strong>en</strong>die in toepassing van artikel 48 §4 2° van de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling e<strong>en</strong>inhaalexam<strong>en</strong> w<strong>en</strong>st aan te vrag<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>t onmiddellijk het exam<strong>en</strong>secretariaat te verwittig<strong>en</strong>.Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> moet de stud<strong>en</strong>t zo vroeg mogelijk <strong>en</strong> t<strong>en</strong> laatste 24 uur na het gemisteexam<strong>en</strong>:­ alle schriftelijke stukk<strong>en</strong> ter staving van de overmacht of verhindering (in het bijzonder:medische attest<strong>en</strong>) bezorg<strong>en</strong> aan het exam<strong>en</strong>secretariaat <strong>en</strong>­ per e-mail e<strong>en</strong> verzoek tot inhaalexam<strong>en</strong> richt<strong>en</strong> aan de voorzitter van deexam<strong>en</strong>commissie <strong>en</strong> aan de examinator.E<strong>en</strong> inhaalexam<strong>en</strong> moet tijdig plaats vind<strong>en</strong> zodanig dat de examinator de punt<strong>en</strong> kanvastlegg<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> dezelfde exam<strong>en</strong>periode.Artikel 8. Voorwaarde voor het volg<strong>en</strong> van onderwijsactiviteit<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landseinstellingIn toepassing van artikel 41 §1 van de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling kan e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t binn<strong>en</strong>de bacheloropleiding in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> of de bacheloropleiding in debestuurskunde <strong>en</strong> het publiek managem<strong>en</strong>t toelating vrag<strong>en</strong> om gedur<strong>en</strong>de één of tweesemesters onderwijsactiviteit<strong>en</strong> te volg<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landse instelling nadat hij geslaagd,gedelibereerd of vrijgesteld is voor 60 studiepunt<strong>en</strong> van zijn bacheloropleiding.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 4 van 39


In toepassing van artikel 41 §1 van de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling kan e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t binn<strong>en</strong>de masteropleiding in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> of de masteropleiding in de bestuurskunde<strong>en</strong> het publiek managem<strong>en</strong>t toelating vrag<strong>en</strong> om gedur<strong>en</strong>de één semesteronderwijsactiviteit<strong>en</strong> te volg<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landse instelling.Artikel 9. De graad van verdi<strong>en</strong>ste bij het getuigschrift van de postgraduaatsopleiding<strong>en</strong>In toepassing van artikel 59 §3 3° van de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling wordt bij hetgetuigschrift van de postgraduaatsopleiding Social Profit <strong>en</strong> Publiek Managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> van depostgraduaatsopleiding Cultuur- <strong>en</strong> Kunstmanagem<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> graad van verdi<strong>en</strong>ste toegek<strong>en</strong>dconform artikel 59 §2 3°.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 5 van 39


Volgtijdelijkheidsvereist<strong>en</strong>BIJLAGE 1 bij de Facultaire aanvulling<strong>en</strong> op de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling - <strong>Faculteit</strong> <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Bestuurskunde - Academiejaar 2012-2013Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 6 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 7 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 8 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 9 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 10 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 11 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 12 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 13 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 14 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 15 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 16 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 17 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 18 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 19 van 39


Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 20 van 39


Opleidingsonderdel<strong>en</strong> waarvoor het g<strong>en</strong>oodzaakt isonderwijsactiviteit<strong>en</strong> bij te won<strong>en</strong>BIJLAGE 2 bij de Facultaire aanvulling<strong>en</strong> op de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling<strong>Faculteit</strong> <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> BestuurskundeAcademiejaar 2012-2013In toepassing van artikel 29 § 3 van de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling kan je vooronderstaande opleidingsonderdel<strong>en</strong> niet inschrijv<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong>contract maar di<strong>en</strong> je jein te schrijv<strong>en</strong> met diploma- of creditcontract.1ste bachelor <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong>Inleiding boekhoud<strong>en</strong>Inleiding rechtV<strong>en</strong>nootschapsboekhoud<strong>en</strong>2de bachelor <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong>Analytisch boekhoud<strong>en</strong>Bedrijfsethiek (keuzevak)Creating Value with Websites (keuzevak)Duits – niveau 2International Entrepr<strong>en</strong>eurship (keuzevak)International Ev<strong>en</strong>t 1 (keuzevak)International Int<strong>en</strong>sive Programme 1 (keuzevak)Ondernemerschap (keuzevak)Ondernemersvaardighed<strong>en</strong>Onderneming <strong>en</strong> overheid (keuzevak)PrivaatrechtSelected Topics on European Integration (keuzevak)Studium g<strong>en</strong>erale (keuzevak)Study Visit 1 (keuzevak)Summer Course 1 (keuzevak)Wet<strong>en</strong>schappelijk werk: inleiding <strong>en</strong> voorbereidingQuantitative Methods for Business Managem<strong>en</strong>t (keuzevak)3de bachelor <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong>Bedrijfscommunicatie (keuzevak)Corporate FinanceCreating Value using Social Media (keuzevak)Douanereglem<strong>en</strong>tering (keuzevak)Duits – niveau 3Engels – niveau 3Environm<strong>en</strong>tal Economics and Managem<strong>en</strong>t (keuzevak)International Ev<strong>en</strong>t 2 (keuzevak)International Int<strong>en</strong>sive Programme 2 (keuzevak)International Summer Internship (keuzevak)Finaliteitskeuze accountancy <strong>en</strong> fiscaliteitFinaliteitskeuze finance and risk managem<strong>en</strong>tFinaliteitskeuze managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> informaticaFinaliteitskeuze marketingmanagem<strong>en</strong>tFinaliteitskeuze strategisch managem<strong>en</strong>tFinanciële markt<strong>en</strong> <strong>en</strong> product<strong>en</strong>Frans – niveau 3Milieurecht (keuzevak)Organizing and Managing Ev<strong>en</strong>ts (keuzevak)Project Managem<strong>en</strong>t Simulator (keuzevak)Spaans – niveau 3 (keuzevak)Study Visit 2 (keuzevak)Summer Course 2 (keuzevak)Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 21 van 39


Sustainable Developm<strong>en</strong>t (keuzevak)V<strong>en</strong>nootschapsbelastingWelfare Economics (keuzevak)Wet<strong>en</strong>schappelijk werk: bachelorproefWet<strong>en</strong>schappelijk werk: werkcollege kwantitatieve method<strong>en</strong>Master <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong>MasterproefStageMaster <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong>: Afstudeerrichting Accountancy <strong>en</strong> FiscaliteitFiscale planningGrondige studie B.T.W.Grondige studie person<strong>en</strong>belastingGrondige studie v<strong>en</strong>nootschapsbelastingIAS/IFRSInternationaal belastingrechtProcedureWetgeving successie <strong>en</strong> registratieMaster <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong>: Afstudeerrichting Finance and Risk Managem<strong>en</strong>tBeheer <strong>en</strong> controle van financiële instelling<strong>en</strong>Financiële econometrieInternational Financial Topics (keuzevak)Investeringsbeleid <strong>en</strong> kredietanalyse (keuzevak)Master <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong>: Afstudeerrichting Strategisch Managem<strong>en</strong>tInternationaal ondernem<strong>en</strong> (keuzevak)Onderzoeksmethod<strong>en</strong> in Managem<strong>en</strong>tOrganisatiemanagem<strong>en</strong>tPerformantiemanagem<strong>en</strong>t (keuzevak)Strategic Business GameStrategic Human Resource Managem<strong>en</strong>tStrategisch Managem<strong>en</strong>tMaster <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong>: Afstudeerrichting Marketing Managem<strong>en</strong>tConsumer Behavior and SocietyDistributieleerMarketing Communication and MediaMarketingstrategieMarktonderzoekSeminarie marketingSociale marketingWerkcollege marketingplanningMaster <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong>: Afstudeerrichting Managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> InformaticaBusiness Cases in Information and Knowledge Managem<strong>en</strong>tIT-InfrastructuurIT LawIT Project Managem<strong>en</strong>tSysteemanalyse <strong>en</strong> -ontwerp1ste bachelor Bestuurskunde <strong>en</strong> Publiek Managem<strong>en</strong>tInleiding Europees rechtGrondwettelijk rechtPracticum sam<strong>en</strong>leving <strong>en</strong> politiek2de bachelor Bestuurskunde <strong>en</strong> Publiek Managem<strong>en</strong>tDuits – niveau 2Engels – niveau 2Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 22 van 39


Project Managem<strong>en</strong>t SimulatorSelected Topics on European IntegrationSocial PhilosophySustainable Developm<strong>en</strong>tWelfare EconomicsQuantitative Methods for Business Managem<strong>en</strong>tIMP MA: International Managem<strong>en</strong>t Programme (master)Business Cases in Information and Knowledge Managem<strong>en</strong>tConsumer Behavior and SocietyGovernance of SecurityInternational Accounting Standards (IAS)International Financial TopicsIT LawMarketing Communication and MediaPersonnel managem<strong>en</strong>tStrategic Business GameStrategic Human Resource Managem<strong>en</strong>tPostgraduaat Social Profit <strong>en</strong> Publiek Managem<strong>en</strong>tBegeleid<strong>en</strong> van veranderingsprocess<strong>en</strong>Facilitair managem<strong>en</strong>tFinancieel managem<strong>en</strong>tInformatie- <strong>en</strong> intern communicatiemanagem<strong>en</strong>tInleiding social profit <strong>en</strong> publiek managem<strong>en</strong>tKwaliteitsmanagem<strong>en</strong>tLeidinggev<strong>en</strong> <strong>en</strong> teammanagem<strong>en</strong>tMarketing <strong>en</strong> externe communicatieOrganisatie van de werkprocess<strong>en</strong>Performantiemanagem<strong>en</strong>tPersoneel <strong>en</strong> organisatieProjectmanagem<strong>en</strong>tSociale vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> besluitvormingStrategisch managem<strong>en</strong>tPostgraduaat Cultuur- <strong>en</strong> Kunstmanagem<strong>en</strong>tBegeleid<strong>en</strong> van veranderingsprocess<strong>en</strong>Cultuur- <strong>en</strong> kunstbeleidFacilitair managem<strong>en</strong>tFinancieel managem<strong>en</strong>tInformatie- <strong>en</strong> intern communicatiemanagem<strong>en</strong>tInleiding cultuur- <strong>en</strong> kunstmanagem<strong>en</strong>tKwaliteitsmanagem<strong>en</strong>tLeidinggev<strong>en</strong> <strong>en</strong> teammanagem<strong>en</strong>tMarketing <strong>en</strong> externe communicatie in de cultuur- <strong>en</strong> kunstsectorOrganisatie van de werkprocess<strong>en</strong>Personeel <strong>en</strong> organisatieProjectmanagem<strong>en</strong>tSociale vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> besluitvormingStrategisch cultuur- <strong>en</strong> kunstmanagem<strong>en</strong>tBijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 24 van 39


Regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van de bachelorproefhandelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>BIJLAGE 3 bij de Facultaire aanvulling<strong>en</strong> op de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling<strong>Faculteit</strong> <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> BestuurskundeAcademiejaar 2012-2013Deze regels zijn van toepassing op het opleidingsonderdeel ”Wet<strong>en</strong>schappelijk Werk:Bachelorproef” in het derde jaar bachelor in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>, verder in deze tekstvermeld als “Bachelorproef”.1. DefinitiesDe Bachelorproef is e<strong>en</strong> opdracht die door de stud<strong>en</strong>t wordt uitgevoerd ter afronding van deacademische bachelor in de handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>, onder de begeleiding van e<strong>en</strong> promotor.De coördiner<strong>en</strong>de doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (CD) van de Bachelorproef zijn de personeelsled<strong>en</strong> die instaanvoor de organisatie voor wat betreft de Bachelorproev<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> hun respectievelijk domein.De CD’s word<strong>en</strong> jaarlijks door de faculteitsraad aangesteld.De promotor is e<strong>en</strong> lid van het onderwijz<strong>en</strong>d personeel dat de stud<strong>en</strong>t inhoudelijk <strong>en</strong>vormelijk begeleidt bij de realisatie van de Bachelorproef. De promotor maakt deel uit van deexam<strong>en</strong>commissie.De lector is e<strong>en</strong> deskundige van binn<strong>en</strong> of buit<strong>en</strong> <strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t die de promotor adviseertin de beoordeling van de Bachelorproef. Er kunn<strong>en</strong> meerdere lector<strong>en</strong> aangeduid word<strong>en</strong> perBachelorproef. De lector<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> deel uit van de exam<strong>en</strong>commissie.2. OrganisatieDe Bachelorproef is e<strong>en</strong> opdracht in het kader van de wet<strong>en</strong>schappelijke vaardighed<strong>en</strong> diee<strong>en</strong> Bachelor in de <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> moet ontwikkel<strong>en</strong>. Deze ontwikkeling is inalgem<strong>en</strong>e zin voorbereid via het opleidingsonderdeel “Wet<strong>en</strong>schappelijk Werk: Inleiding <strong>en</strong>Voorbereiding” (Ba2HW). In de Bachelorproef wordt e<strong>en</strong> onderzoeksthema binn<strong>en</strong> de(bedrijfs)economie door de stud<strong>en</strong>t zelfstandig verk<strong>en</strong>d aan de hand van relevantbronn<strong>en</strong>materiaal. De stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verwerv<strong>en</strong> via de Bachelorproef <strong>en</strong>erzijds inzicht in de wijzewaarop aan onderzoek wordt gedaan binn<strong>en</strong> het domein of vakgebied <strong>en</strong> anderzijds moet<strong>en</strong>zij zelf e<strong>en</strong> praktijkgerichte onderzoeksvraag formuler<strong>en</strong>.De Bachelorproef kan uitgewerkt word<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> één van de volg<strong>en</strong>de zes domein<strong>en</strong>, elkdomein wordt ondersteund door e<strong>en</strong> vakgroep:1) Finance <strong>en</strong> Risk Managem<strong>en</strong>t: vakgroep financiën2) Accountancy <strong>en</strong> Fiscaliteit: vakgroep fiscaliteit <strong>en</strong> accountancy3) Managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Informatica: vakgroep beleidsinformatisering4) Marketingmanagem<strong>en</strong>t: vakgroep marketing5) Strategisch Managem<strong>en</strong>t: vakgroep managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> organisatie6) Algem<strong>en</strong>e Economie: vakgroep algem<strong>en</strong>e economiePer domein is de coördiner<strong>en</strong>de doc<strong>en</strong>t (CD) het aanspreekpunt voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>dehun keuzeproces m.b.t. de Bachelorproef.Per domein word<strong>en</strong> thema’s voor de Bachelorproef aangebod<strong>en</strong> waaruit stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>kiez<strong>en</strong>. Voor ieder thema wordt aangegev<strong>en</strong> wie de promotor is <strong>en</strong> hoeveel stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zichkunn<strong>en</strong> inschrijv<strong>en</strong>. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> via de CD ook zelf thema’s voorstell<strong>en</strong>. Deze thema’sword<strong>en</strong> toegevoegd aan de lijst met thema’s, mits goedkeuring door de vakgroep. Devolledige lijst met thema’s wordt op Dokeos geplaatst <strong>en</strong> regelmatig aangevuld.De keuze van e<strong>en</strong> thema Bachelorproef gebeurt in semester 1 van BA3 HW. Tijd<strong>en</strong>s deleswek<strong>en</strong> 1-9 verschaff<strong>en</strong> de titulariss<strong>en</strong> van de kernvakk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> beeld van hunrespektievelijke domein<strong>en</strong> <strong>en</strong> de thema’s voor e<strong>en</strong> Bachelorproef binn<strong>en</strong> deze domein<strong>en</strong>.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 25 van 39


Op het einde van lesweek 9 mak<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hun keuze <strong>en</strong> bezorg<strong>en</strong> het keuzeformulierop het stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>secretariaat voor vrijdagavond 17 uur. In lesweek 10 wijz<strong>en</strong> de CD’s inoverleg met de promotor<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vakgroep<strong>en</strong> aan iedere stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> thema toe.De bachelorproef wordt uitgewerkt tijd<strong>en</strong>s semester 2 van BA3 HW. Er wordt van destud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verwacht dat zij e<strong>en</strong> rapport schrijv<strong>en</strong> dat 20 pagina’s omvat <strong>en</strong> uit drie del<strong>en</strong>bestaat:1. Verk<strong>en</strong>ning van het thema <strong>en</strong> synthese van het bronn<strong>en</strong>materiaal.2. Formulering van e<strong>en</strong> onderzoeksvraag:- de praktijkrelevantie van de onderzoeksvraag wordt beschrev<strong>en</strong>- de voorgestelde onderzoeksaanpak wordt uitgeschrev<strong>en</strong>3. E<strong>en</strong> lijst met geraadpleegde werk<strong>en</strong>.Voor de eerste exam<strong>en</strong>zittijd moet het rapport Bachelorproef uiterlijk de laatste dagvan de laatste lesweek van semester 2 van BA3 HW, 17 u., in tweevoud word<strong>en</strong>binn<strong>en</strong>gebracht op het stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>secretariaat.Voor de tweede exam<strong>en</strong>zittijd moet dit uiterlijk op 1 september, 17 u.3. Evaluatiemodaliteit<strong>en</strong>De Bachelorproef wordt beoordeeld door de promotor, bijgestaan door (e<strong>en</strong>) lector(<strong>en</strong>).De promotor is verantwoordelijk voor de beoordeling <strong>en</strong> de toek<strong>en</strong>ning van het cijfer.In geval van plagiaat wordt art. 60 van de Onderwijs- <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>regeling(Exam<strong>en</strong>tuchtbeslissing: Onregelmatighed<strong>en</strong> met betrekking tot de exam<strong>en</strong>s) toegepast.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 26 van 39


Regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van de masterproefhandelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>BIJLAGE 4 bij de Facultaire aanvulling<strong>en</strong> op de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling<strong>Faculteit</strong> <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> BestuurskundeAcademiejaar 2012-2013Deze regels zijn van toepassing op het opleidingsonderdeel ‘masterproef’ in de master in dehandelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>.De masterproef is e<strong>en</strong> opdracht die door de stud<strong>en</strong>t wordt uitgevoerd gedur<strong>en</strong>de hetmasterjaar onder de begeleiding van e<strong>en</strong> promotor. Elke masterproef bestaat uit twee del<strong>en</strong>,nl. e<strong>en</strong> theoretisch deel <strong>en</strong> e<strong>en</strong> onderzoeksdeel.De promotor van de masterproef behoort tot het onderwijz<strong>en</strong>d personeel <strong>en</strong> begeleidt destud<strong>en</strong>t bij de realisatie van de masterproef. Hij maakt deel uit van de exam<strong>en</strong>commissie inde hoedanigheid van titularis. De faculteitsraad keurt de definitieve lijst van promotor<strong>en</strong> goed.De copromotor is e<strong>en</strong> lid van het onderwijz<strong>en</strong>d personeel <strong>en</strong> staat de promotor bij in debegeleiding van de stud<strong>en</strong>t. Er kunn<strong>en</strong> meerdere copromotor<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangeduid permasterproef. Ze mak<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> deel uit van de exam<strong>en</strong>commissie.Per vakgroep wordt e<strong>en</strong> coördiner<strong>en</strong>de doc<strong>en</strong>t (CD) masterproef aangeduid. Hijcoördineert de verdeling van de masterproev<strong>en</strong> over de led<strong>en</strong> van de vakgroep, neemt deelaan de werkgroepvergadering<strong>en</strong> i.v.m. de masterproef, superviseert sam<strong>en</strong> met de master-CD het academisch niveau <strong>en</strong> is het eerste aanspreekpunt voor de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wi<strong>en</strong>s promotortot de vakgroep behoort.De master-CD behoort tot het onderwijz<strong>en</strong>d personeel <strong>en</strong> staat in voor de globale coördinatievan het opleidingsonderdeel. Hij staat de CD’s bij, bewaakt de academisering van demasterproef, stimuleert het praktijkgerichte onderzoek <strong>en</strong> bouwt netwerk<strong>en</strong> uit.De organisator van de masterproefverdediging<strong>en</strong> behoort tot het onderwijz<strong>en</strong>d personeel <strong>en</strong>wordt jaarlijks door de faculteitsraad aangesteld.Alle overkoepel<strong>en</strong>de afsprak<strong>en</strong>, dit zijn alle afsprak<strong>en</strong> naast deze tuss<strong>en</strong> promotor <strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t,word<strong>en</strong> aan de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gecommuniceerd via het Draaiboek Masterproef, deaankondiging<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op Dokeos.De indi<strong>en</strong>datum van de masterproef wordt jaarlijks bepaald door de faculteitsraad <strong>en</strong>meegedeeld aan de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> door de organisator.Er is e<strong>en</strong> mondelinge verdediging van de masterproef <strong>en</strong> de jury bestaat uit de promotor,één of meerdere lector<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> voorzitter. De sam<strong>en</strong>stelling van de jury wordt ad valvasbek<strong>en</strong>dgemaakt t<strong>en</strong> laatste één week voor de verdediging.E<strong>en</strong> lector is e<strong>en</strong> deskundige van binn<strong>en</strong> of buit<strong>en</strong> de <strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t <strong>en</strong> adviseert depromotor in de beoordeling van de masterproef. Er kunn<strong>en</strong> meerdere lector<strong>en</strong> aangeduidword<strong>en</strong> per masterproef. De lector<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> deel uit van de exam<strong>en</strong>commissie.De verdediging van de masterproef is op<strong>en</strong>baar. De op<strong>en</strong>baarheid veronderstelt dat derd<strong>en</strong>als waarnemer aanwezig kunn<strong>en</strong> zijn. E<strong>en</strong> waarnemer mag op ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele wijzetuss<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> bij de verdediging. De beraadslaging van de jury is geheim.De verdediging vindt plaats op de vastgestelde dag<strong>en</strong> <strong>en</strong> locaties, zoals aangeduid op hetexam<strong>en</strong>rooster <strong>en</strong> ad valvas bek<strong>en</strong>d gemaakt. E<strong>en</strong> verdediging kan slechts plaatsvind<strong>en</strong>buit<strong>en</strong> de gebouw<strong>en</strong> van de <strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t mits goedkeuring van de decaan.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 27 van 39


De promotor is verantwoordelijk voor de toek<strong>en</strong>ning van het cijfer <strong>en</strong> de jury adviseert depromotor. Hij kan daarbij gebruik mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> evaluatiechecklist zoals deze terbeschikking gesteld wordt door de Master-CD.Als de stud<strong>en</strong>t niet slaagt voor de masterproef, motiver<strong>en</strong> promotor <strong>en</strong> lector(<strong>en</strong>) debeslissing. Zij adviser<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t welke aanpassing<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> te gebeur<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> devolg<strong>en</strong>de zittijd.In geval van plagiaat wordt art. 60 van de Onderwijs- <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>regeling (Exam<strong>en</strong>tuchtbeslissing:Onregelmatighed<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de exam<strong>en</strong>s) toegepast.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 28 van 39


Regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van de masterproefbestuurskunde <strong>en</strong> publiek managem<strong>en</strong>tBIJLAGE 5 bij de Facultaire aanvulling<strong>en</strong> op de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling<strong>Faculteit</strong> <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> BestuurskundeAcademiejaar 2012-2013Deze regels zijn van toepassing op het opleidingsonderdeel ‘masterproef’ in demasteropleiding in de bestuurskunde <strong>en</strong> het publiek managem<strong>en</strong>t.1. DefinitiesDe masterproef is e<strong>en</strong> opdracht die door de stud<strong>en</strong>t wordt uitgevoerd gedur<strong>en</strong>de demasteropleiding onder de begeleiding van e<strong>en</strong> promotor.De coördinator van de masterproef is e<strong>en</strong> lid van het onderwijz<strong>en</strong>d personeel dat instaatvoor de organisatie van het opleidingsonderdeel. De faculteitsraad stelt jaarlijks één ofmeerdere coördinator<strong>en</strong> aan.De promotor is e<strong>en</strong> lid van het onderwijz<strong>en</strong>d personeel dat de stud<strong>en</strong>t inhoudelijk <strong>en</strong>vormelijk begeleidt bij de realisatie van de masterproef. De promotor maakt deel uit van deexam<strong>en</strong>commissie in de hoedanigheid van titularis. De faculteitsraad keurt de definitieve lijstvan promotor<strong>en</strong> goed.De co-promotor is e<strong>en</strong> lid van het onderwijz<strong>en</strong>d personeel dat de promotor bijstaat in debegeleiding van de stud<strong>en</strong>t. Er kunn<strong>en</strong> meerdere co-promotor<strong>en</strong> aangeduid word<strong>en</strong> permasterproef. De co-promotor<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> in die hoedanigheid ge<strong>en</strong> deel uit van deexam<strong>en</strong>commissie.De lector is e<strong>en</strong> deskundige van binn<strong>en</strong> of buit<strong>en</strong> de hogeschool G<strong>en</strong>t die de promotoradviseert in de beoordeling van de masterproef. Er kunn<strong>en</strong> meerdere lector<strong>en</strong> aangeduidword<strong>en</strong> per masterproef. De lector<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> in die hoedanigheid ge<strong>en</strong> deel uit van deexam<strong>en</strong>commissie.De jury bestaat uit de promotor <strong>en</strong> de lector(<strong>en</strong>) onder voorzitterschap van de coördinator ofzijn/haar afgevaardigde. De sam<strong>en</strong>stelling van de jury wordt ad valvas bek<strong>en</strong>dgemaakt e<strong>en</strong>week voor de evaluatiegesprekk<strong>en</strong>.De indi<strong>en</strong>datum is de uiterste datum waarop de stud<strong>en</strong>t zijn/haar masterproef kan indi<strong>en</strong><strong>en</strong>.Deze datum wordt jaarlijks bepaald door de faculteitsraad <strong>en</strong> meegedeeld aan de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>door de coördinator.2. Evaluatiemodaliteit<strong>en</strong>De stud<strong>en</strong>t verdedigt zijn/haar masterproef voor de jury tijd<strong>en</strong>s het evaluatiegesprek. Deverdediging is op<strong>en</strong>baar. De op<strong>en</strong>baarheid veronderstelt dat derd<strong>en</strong> als waarnemer aanwezigkunn<strong>en</strong> zijn. E<strong>en</strong> waarnemer mag op ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele wijze tuss<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> bij de verdediging. Deberaadslaging van de jury is geheim.Het evaluatiegesprek vindt plaats op de vastgestelde dag<strong>en</strong> <strong>en</strong> locaties, zoals aangeduid ophet exam<strong>en</strong>rooster <strong>en</strong> ad valvas bek<strong>en</strong>d gemaakt. E<strong>en</strong> evaluatiegesprek kan slechtsplaatsvind<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de gebouw<strong>en</strong> van de <strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t mits goedkeuring van de decaan.De promotor is verantwoordelijk voor de beoordeling <strong>en</strong> de toek<strong>en</strong>ning van het cijfer.De quotering is het resultaat van e<strong>en</strong> waardering van het eindproduct zoals beschrev<strong>en</strong> in destudiefiche. Promotor <strong>en</strong> lector(<strong>en</strong>) motiver<strong>en</strong> de beslissing.In geval van plagiaat wordt art. 60 van de Onderwijs- <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>regeling(Exam<strong>en</strong>tuchtbeslissing: Onregelmatighed<strong>en</strong> met betrekking tot de exam<strong>en</strong>s) toegepast.3. Intellectuele eig<strong>en</strong>domDe stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> de "Verklaring vanwege de stud<strong>en</strong>t betreff<strong>en</strong>de onderzoeksresultat<strong>en</strong> inhet kader van e<strong>en</strong> onderwijsactiviteit" te tek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Dat docum<strong>en</strong>t wordt opgesteld door dejuridische di<strong>en</strong>st van de <strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 29 van 39


Regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van de bachelorproef inde bestuurskunde <strong>en</strong> het publiek managem<strong>en</strong>tBIJLAGE 6 bij de Facultaire aanvulling<strong>en</strong> op de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling<strong>Faculteit</strong> <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> BestuurskundeAcademiejaar 2012-2013Deze regels zijn van toepassing op het opleidingsonderdeel ‘stage, rapportering <strong>en</strong>communicatie’ in het tweede semester van de derde bachelor Bestuurskunde <strong>en</strong> PubliekManagem<strong>en</strong>t (plichtvak van 12 studiepunt<strong>en</strong>), verder vermeld als ‘SRC’. Ditopleidingsonderdeel geldt als bachelorproef van de Academische Bachelor Bestuurskunde <strong>en</strong>Publiek Managem<strong>en</strong>t.1. DefinitiesHet opleidingsonderdeel SRC bestaat uit drie del<strong>en</strong>: de stage, waarbij de stud<strong>en</strong>t(e) zeswek<strong>en</strong> werkt binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stageorganisatie; de rapportering in de vorm van e<strong>en</strong> stagerapport<strong>en</strong> de communicatietraining.De communicatietraining bereidt de stud<strong>en</strong>t(e) voor op de stage <strong>en</strong> focust opcommunicatieve vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> besluitvormingstechniek<strong>en</strong>.De stage is e<strong>en</strong> eerste k<strong>en</strong>nismaking met het werkveld <strong>en</strong> geeft de stud<strong>en</strong>t(e) demogelijkheid om tijd<strong>en</strong>s de opleiding zijn/haar opgedane k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> verder teverfijn<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of toe te pass<strong>en</strong>. De stud<strong>en</strong>t(e) voert concrete <strong>en</strong> afgelijnde opdracht<strong>en</strong> uit <strong>en</strong>functioneert zoals e<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>d medewerker binn<strong>en</strong> de organisatie.Rapportering: het stagerapport is het eindproduct met de resultat<strong>en</strong> van het gevoerdeopdrachtonderzoek dat bij aanvang van de stage werd vooropgesteld. Het kan gaan om e<strong>en</strong>rapport, nota, (del<strong>en</strong> van) e<strong>en</strong> beleidsnota, ...De stagecoördinator staat in voor de organisatie van het opleidingsonderdeel SRC. Hij/zijvolgt de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op vanuit de opleiding <strong>en</strong> is de contactpersoon voor de stageorganisaties.Hij/zij is verder ook belast met de voorbereiding van de stage <strong>en</strong> het toezicht op, depedagogische begeleiding van <strong>en</strong> de evaluatie van de stud<strong>en</strong>t(e). Hij/zij onderhoudt decontact<strong>en</strong> met de stagebegeleider uit de stageorganisatie <strong>en</strong> de habe-begeleider uit het habedoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>korps.De faculteitsraad stelt jaarlijks e<strong>en</strong> personeelslid aan die optreedt alsstagecoördinator <strong>en</strong> tegelijk titularis van het opleidingsonderdeel SRC.De stagebegeleider is e<strong>en</strong> lid van de stage-organisatie die belast is met de inhoudelijke <strong>en</strong>vormelijke begeleiding van de stagestud<strong>en</strong>t(e) op de stagedi<strong>en</strong>st zelf. Hij/zij begeleidt destud<strong>en</strong>t(e) bij het stagetraject <strong>en</strong> is voor de stud<strong>en</strong>t(e) het aanspreekpunt binn<strong>en</strong> deorganisatie. Op het einde van de stage adviseert de stagbegeleider de titularis bij debeoordeling van de stage. De stagebegeleider maakt in die hoedanigheid ge<strong>en</strong> deel uit vande exam<strong>en</strong>commissie.De habe-begeleider is e<strong>en</strong> lid van het onderwijz<strong>en</strong>d personeel of e<strong>en</strong>onderzoeksmedewerker verbond<strong>en</strong> aan de opleiding Bestuurskunde <strong>en</strong> Publiek Managem<strong>en</strong>tdat de stud<strong>en</strong>t(e) inhoudelijk <strong>en</strong> vormelijk begeleidt bij de realisatie van het stagerapport, <strong>en</strong>de stud<strong>en</strong>t(e) ook begeleidt bij de stageopdracht. Elke habe-begeleider zal één tot meerderestud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong>. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> contact op met hun habe-begeleider om de aard vande begeleiding te besprek<strong>en</strong> van zodra h<strong>en</strong> e<strong>en</strong> habe-begeleider wordt toegewez<strong>en</strong>, <strong>en</strong>houd<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de het proces contact met de habe-begeleider. De verantwoordelijkheid voorhet contacter<strong>en</strong> van de habe-begeleider ligt bij de stud<strong>en</strong>t(e). De habe-begeleider neemt deelaan het eerste evaluatiegesprek <strong>en</strong> kan/mag aanwezig zijn bij het derde evaluatiemom<strong>en</strong>t, depres<strong>en</strong>tatie. De habe-begeleider adviseert de titularis bij de beoordeling van de stage. Hij/zijmaakt in die hoedanigheid ge<strong>en</strong> deel uit van de exam<strong>en</strong>commissie.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 30 van 39


De indi<strong>en</strong>datum is de uiterste datum waarop de stud<strong>en</strong>t(e) zijn/haar stagerapport kanindi<strong>en</strong><strong>en</strong>. Deze datum wordt jaarlijks bepaald door de titularis <strong>en</strong> meegedeeld aan destud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bij aanvang van het opleidingsonderdeel.Het stagecontract is e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst die geslot<strong>en</strong> wordt tuss<strong>en</strong> de faculteit<strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Bestuurskunde van de <strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t, de stage-organisatie <strong>en</strong>de stud<strong>en</strong>t(e). In het contract wordt expliciet vermeld wat de stageopdracht is. Het contractbevat verder de verwachting<strong>en</strong> t.a.v. de stud<strong>en</strong>te, de stagebegeleider <strong>en</strong> deonderwijsinstelling.De stageopdracht werd besprok<strong>en</strong> door de stagebegeleider, de stagecoördinator <strong>en</strong> destud<strong>en</strong>t(e) <strong>en</strong> wordt vastgelegd in het stagecontract. Deze beschrijving di<strong>en</strong>t ookverwachting<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> specifiek eindproduct te bevatt<strong>en</strong>. Het eindproduct waarnaar binn<strong>en</strong>de stage gewerkt wordt vormt sam<strong>en</strong> met de manier waarop de stud<strong>en</strong>t(e) werkt binn<strong>en</strong> deorganisatie de ess<strong>en</strong>tie van de stageperiode. Deze elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> weg<strong>en</strong> sterk mee bij deeindevaluatie. Als er wijziging<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> optred<strong>en</strong> in de opdracht of de verwachting<strong>en</strong> op datgebied dan moet de stud<strong>en</strong>t(e) dit mete<strong>en</strong> meld<strong>en</strong> aan de stagecoördinator.De evaluatie van SRC bestaat uit procesevaluatie van de stage <strong>en</strong> productevaluatie van hetstagerapport als eindproduct. Verdere modaliteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bij het derde deel,“Evaluatiemodaliteit<strong>en</strong> SRC” behandeld.2. Praktische Organisatie SRCHet luik communicatie* Het onderdeel communicatietraining van dit opleidingsonderdeel wordt aangebod<strong>en</strong> onderde vorm van e<strong>en</strong> resid<strong>en</strong>tieel seminarie, e<strong>en</strong> driedaagse training rond besluitvorming <strong>en</strong>communicatievaardighed<strong>en</strong>.* Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> volg<strong>en</strong> dit seminarie voor de aanvang van de stage. De precieze datum wordtjaarlijks bepaald door de titularis <strong>en</strong> meegedeeld aan de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bij aanvang van hetopleidingsonderdeel.* Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geacht deel te nem<strong>en</strong> aan <strong>en</strong> zich in te zett<strong>en</strong> voor alle del<strong>en</strong> van hetopleidingsonderdeel SRC. Dit betek<strong>en</strong>t onder meer: punctualiteit bij het volg<strong>en</strong> van afsprak<strong>en</strong><strong>en</strong> deadlines, tijdig indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van alle docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (stagerapport maar ook stagecontract,...),verzorgde communicatie per mail, verzorgde rapportering, ...Het luik stageDe stage wordt georganiseerd tijd<strong>en</strong>s de tweede helft van het tweede semester van de derdebachelor (= de periode na de paasvakantie). De stage duurt 6 wek<strong>en</strong> of 30 werkdag<strong>en</strong>, wordtgeorganiseerd a rato van 5 dag<strong>en</strong> per week. De data van aanvang <strong>en</strong> einde van alleonderdel<strong>en</strong> (communicatie, stage, rapportering) <strong>en</strong> bijhor<strong>en</strong>de afsprak<strong>en</strong> i.v.m. deadlines voordeze verschill<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>dgemaakt bij aanvang van hetopleidingsonderdeel.De stagecoördinator legt e<strong>en</strong> lijst van stageplaats<strong>en</strong> aan. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ookzelf stageplaats<strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong>, die verder inhoudelijk gescre<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> door destagecoördinator.In het eerste semester van het academiejaar (oktober-november) kunn<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> destagedatabank al consulter<strong>en</strong> <strong>en</strong> start<strong>en</strong> met sollicitaties bij de stageorganisaties naar hunkeuze. De bedoeling van het solliciter<strong>en</strong> is de stageorganisatie geleg<strong>en</strong>heid te gev<strong>en</strong> om tepeil<strong>en</strong> naar motivatie, voorkeur voor stageplaats,… van de stud<strong>en</strong>t(e). De stud<strong>en</strong>t(e) krijgt degeleg<strong>en</strong>heid om dieper in te gaan op de stageopdracht zoals geformuleerd door destageplaats. De stagecoördinator geeft advies <strong>en</strong> helpt de stud<strong>en</strong>t(e) waar nodig.Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die dat w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> het consulter<strong>en</strong> van de stagedatabank <strong>en</strong> het solliciter<strong>en</strong>bij stageplaats<strong>en</strong> ook start<strong>en</strong> bij aanvang van het tweede semester.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 31 van 39


In de maand<strong>en</strong> januari, februari <strong>en</strong> maart word<strong>en</strong> de administratieve formaliteit<strong>en</strong>afgehandeld. De stud<strong>en</strong>t(e) krijgt e<strong>en</strong> habe-begeleider toegewez<strong>en</strong> die zorgt voor debegeleiding van de stageopdracht vanuit de opleiding. Het is van belang dat de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e<strong>en</strong> door alle partij<strong>en</strong> ondertek<strong>en</strong>d stagecontract kunn<strong>en</strong> voorlegg<strong>en</strong> vóór aanvang van destage.De stage valt in de maand<strong>en</strong> april-mei. Als één van de partij<strong>en</strong> (stud<strong>en</strong>t, stagecoördinator,stagebegeleider of habe-begeleider) daarom verzoekt kan er e<strong>en</strong> terugkeermom<strong>en</strong>tplaatsvind<strong>en</strong>. De stud<strong>en</strong>t(e) heeft in dat geval e<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>tijdse bespreking met destagecoördinator over het wat <strong>en</strong> hoe van de uitgevoerde tak<strong>en</strong>. Tijd<strong>en</strong>s het gesprek staandat wat de stud<strong>en</strong>t(e) tot nu toe meegemaakt, ervar<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelf gedaan heeft én debed<strong>en</strong>king<strong>en</strong>, vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> reflecties daarbij c<strong>en</strong>traal. De stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bereid<strong>en</strong> dit gesprek voor.Met de stagebegeleider is er tijd<strong>en</strong>s de stage telefonische opvolging door destagecoördinator. De indruk die de stagecoördinator van de inzet <strong>en</strong> resultat<strong>en</strong> van destud<strong>en</strong>t krijgt wordt meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> aspect binn<strong>en</strong> de procesevaluatie.Het luik rapporteringNa afloop van de stage bezorgt de stud<strong>en</strong>t(e) de stage-organisatie <strong>en</strong> de opleiding e<strong>en</strong>stagerapport met de resultat<strong>en</strong> van het gevoerde opdrachtonderzoek. Na het afrond<strong>en</strong> vande stage beschikt de stud<strong>en</strong>t(e) nog over anderhalve week ‘schrijftijd’ om zijn/haarstagerapport af te werk<strong>en</strong>. Zoals eerder werd gesteld vormt het eindproduct waarnaar binn<strong>en</strong>de stage gewerkt wordt sam<strong>en</strong> met de manier waarop de stud<strong>en</strong>t(e) werkt binn<strong>en</strong> deorganisatie de ess<strong>en</strong>tie van de stageperiode.3. Evaluatiemodaliteit<strong>en</strong> SRCE<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t(e) di<strong>en</strong>t alle del<strong>en</strong> van het opleidingsonderdeel ‘SRC’ te volg<strong>en</strong>. Manifestetekort<strong>en</strong> qua inzet of het zich houd<strong>en</strong> aan afsprak<strong>en</strong> of deadlines bij één of meerdere del<strong>en</strong>zull<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> onvoldo<strong>en</strong>de voor het opleidingsonderdeel.De eindquotering voor stage, rapportering <strong>en</strong> communicatie is het resultaat vanprocesevaluatie <strong>en</strong> de evaluatie van e<strong>en</strong> eindproduct zoals blijkt uit e<strong>en</strong> aantalevaluatiemom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, zowel tijd<strong>en</strong>s als na de stage. De verschill<strong>en</strong>de del<strong>en</strong> van SRC word<strong>en</strong>als volgt beoordeeld:3.1. De del<strong>en</strong> stage <strong>en</strong> rapportering binn<strong>en</strong> SRC* Tijd<strong>en</strong>s de stage: tuss<strong>en</strong>tijdse opvolging van de stud<strong>en</strong>t op de <strong>Hogeschool</strong>, telefonischeopvolging bij de stagebegeleider.* Na afloop van de stage bezorgt de stud<strong>en</strong>t(e) de stage-organisatie <strong>en</strong> de opleiding e<strong>en</strong>stagerapport met de resultat<strong>en</strong> van het gevoerde opdrachtonderzoek. Na het afrond<strong>en</strong> vande stage beschikt de stud<strong>en</strong>t(e) nog over anderhalve week ‘schrijftijd’ om zijn/haarstagerapport af te werk<strong>en</strong>. Zoals eerder werd gesteld vormt het eindproduct waarnaar binn<strong>en</strong>de stage gewerkt wordt sam<strong>en</strong> met de manier waarop de stud<strong>en</strong>t(e) werkt binn<strong>en</strong> deorganisatie de ess<strong>en</strong>tie van de stageperiode.* Nadat alle partij<strong>en</strong> dit stagerapport hebb<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> doornem<strong>en</strong> volgt er e<strong>en</strong> afrond<strong>en</strong>dgesprek tuss<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t(e), de stagebegeleider, de habe-begeleider <strong>en</strong> destagecoördinator. Andere collega’s kunn<strong>en</strong> aanwezig zijn maar weg<strong>en</strong> niet op de evaluatie. Indit gesprek kom<strong>en</strong> twee elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan bod:Eerst <strong>en</strong> vooral de evaluatie van de stageopdracht. De kwantiteit <strong>en</strong> de kwaliteit van deprestaties van de stud<strong>en</strong>t(e) wordt besprok<strong>en</strong>. Het gaat hier voornamelijk om de inhoudelijkekant van de opdracht.Daarnaast will<strong>en</strong> we in het gesprek ook zicht krijg<strong>en</strong> op de evolutie <strong>en</strong> het proces die destud<strong>en</strong>t(e) tijd<strong>en</strong>s zijn/haar stage heeft doorgemaakt. Hier staat de evaluatie van de attitudes,werkhouding, inzet, ... van de stud<strong>en</strong>t(e) c<strong>en</strong>traal. Deze evaluatie is de gestructureerdesynthese van de perman<strong>en</strong>te interactie tuss<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t(e) <strong>en</strong> zijn/haar stagebegeleidergedur<strong>en</strong>de de stage.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 32 van 39


Van de stagebegeleider <strong>en</strong> habe-begeleider wordt door middel van e<strong>en</strong> verslag e<strong>en</strong>adviser<strong>en</strong>de beoordeling verwacht. E<strong>en</strong> negatief advies wordt schriftelijk gemotiveerd.* Tijd<strong>en</strong>s dit afrond<strong>en</strong>d gesprek kom<strong>en</strong> in principe ge<strong>en</strong> nieuwe elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan bod,behoud<strong>en</strong>s zak<strong>en</strong> die niet te voorzi<strong>en</strong> zijn. Als dusdanig kan deze bespreking moeilijk nog‘verrassing<strong>en</strong>’ inhoud<strong>en</strong> voor de stud<strong>en</strong>t(e).3.3. Het deel communicatie binn<strong>en</strong> SRC: procesevaluatie + productevaluatie* Tijd<strong>en</strong>s de stage: procesevaluatie: de titularis houdt e<strong>en</strong> appreciatie bij van de volg<strong>en</strong>deelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>: deelname aan <strong>en</strong> inzet bij alle onderdel<strong>en</strong> van het opleidingsonderdeel SRC,punctualiteit bij het volg<strong>en</strong> van afsprak<strong>en</strong> <strong>en</strong> deadlines, tijdig indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van alle docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>(stagerapport maar ook stagecontract,...), algem<strong>en</strong>e inzet voor dit opleidingsonderdeel, deindrukk<strong>en</strong> van de telefonische opvolging <strong>en</strong> de indruk tijd<strong>en</strong>s het terugkeermom<strong>en</strong>t.* Na afloop van de stage: Tijd<strong>en</strong>s het afrond<strong>en</strong>d gesprek vrag<strong>en</strong> we de stud<strong>en</strong>t(e) naar e<strong>en</strong>kritische houding t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de stage. De bedoeling daarvan is dat de stud<strong>en</strong>t(e) het‘feitelijke’ van de stage overstijgt <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kritische reflectie kan gev<strong>en</strong> over het verloop van destage, de (aanpak van) de opdracht, zijn/haar eig<strong>en</strong> functioner<strong>en</strong>, destageplaats/di<strong>en</strong>st/geme<strong>en</strong>te,... Op het einde van het gesprek di<strong>en</strong><strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong>beleidsadvies te formuler<strong>en</strong> rond de opdracht / het onderzoek/het project waar ze aangewerkt hebb<strong>en</strong>. Dit gebeurt mondeling.De gesprekk<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> plaats op de vastgestelde dag<strong>en</strong> <strong>en</strong> locaties, zoals aangeduid op hetexam<strong>en</strong>rooster. E<strong>en</strong> evaluatiegesprek kan slechts plaatsvind<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de gebouw<strong>en</strong> van de<strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t mits goedkeuring van de decaan.Voor de eindquotering word<strong>en</strong> alle elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>: stagerapport, tuss<strong>en</strong>tijdse evaluatie metstud<strong>en</strong>t <strong>en</strong> stagebegeleider, respecter<strong>en</strong> van deadlines voor indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van verslag<strong>en</strong>,... inrek<strong>en</strong>ing gebracht. De stagebegeleider kan e<strong>en</strong> gemotiveerd voorstel tot quoteringaanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, maar het is ev<strong>en</strong>wel de stagecoördinator die de definitieve quotering vastlegt.Tweede zittijd: Bij onvoldo<strong>en</strong>de diepgang <strong>en</strong> uitwerking van de opdracht krijgt de stud<strong>en</strong>t vande titularis e<strong>en</strong> literatuuropdracht die moet resulter<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> paper. Enkel indi<strong>en</strong> het tekort temak<strong>en</strong> heeft met ziekte of overmacht bij de stud<strong>en</strong>t of de stagebegeleider wordt e<strong>en</strong>vervangopdracht voorzi<strong>en</strong> in sam<strong>en</strong>spraak met de stagecoördinator <strong>en</strong> de stagebegeleidervan de stageorganisatie.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 33 van 39


Regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van het keuzevak stage inde opleiding bestuurskunde <strong>en</strong> het publiek managem<strong>en</strong>tBIJLAGE 7 bij de Facultaire aanvulling<strong>en</strong> op de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling<strong>Faculteit</strong> <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> BestuurskundeAcademiejaar 2012-2013Deze regels zijn van toepassing op het opleidingsonderdeel ‘stage’ aangebod<strong>en</strong> in het eerstesemester van de master in de Bestuurskunde <strong>en</strong> het Publiek Managem<strong>en</strong>t (keuzevak van 6studiepunt<strong>en</strong>), verder vermeld als ‘stage’.1. DefinitiesDe stage is e<strong>en</strong> eerste k<strong>en</strong>nismaking met het werkveld <strong>en</strong> geeft de stud<strong>en</strong>t(e) demogelijkheid om tijd<strong>en</strong>s de opleiding zijn/haar opgedane k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> verder teverfijn<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of toe te pass<strong>en</strong>. De stud<strong>en</strong>t(e) voert concrete <strong>en</strong> afgelijnde opdracht<strong>en</strong> uit <strong>en</strong>functioneert zoals e<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>d medewerker binn<strong>en</strong> de organisatie.Rapportering: het stagerapport is het eindproduct met de resultat<strong>en</strong> van het gevoerdeopdrachtonderzoek dat bij aanvang van de stage werd vooropgesteld. Het kan gaan om e<strong>en</strong>rapport, nota, (del<strong>en</strong> van) e<strong>en</strong> beleidsnota, ...De stagecoördinator staat in voor de organisatie van het opleidingsonderdeel stage. Hij/zijvolgt de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op vanuit de opleiding <strong>en</strong> is de contactpersoon voor de stageorganisaties.Hij/zij is verder ook belast met de voorbereiding van de stage <strong>en</strong> het toezicht op, depedagogische begeleiding van <strong>en</strong> de evaluatie van de stud<strong>en</strong>t(e). Hij/zij onderhoudt decontact<strong>en</strong> met de stagebegeleider uit de stageorganisatie. De faculteitsraad stelt jaarlijks e<strong>en</strong>personeelslid aan die optreedt als stagecoördinator, tegelijk titularis van hetopleidingsonderdeel stage.De stagebegeleider is e<strong>en</strong> lid van de stage-organisatie die belast is met de inhoudelijke <strong>en</strong>vormelijke begeleiding van de stagestud<strong>en</strong>t(e) op de stagedi<strong>en</strong>st zelf. Hij/zij begeleidt destud<strong>en</strong>t(e) bij het stagetraject <strong>en</strong> is voor de stud<strong>en</strong>t(e) het aanspreekpunt binn<strong>en</strong> deorganisatie. Op het einde van de stage adviseert de stagebegeleider de titularis bij debeoordeling van de stage. De stagebegeleider maakt in die hoedanigheid ge<strong>en</strong> deel uit vande exam<strong>en</strong>commissie.De indi<strong>en</strong>datum is de uiterste datum waarop de stud<strong>en</strong>t(e) zijn/haar stagerapport kanindi<strong>en</strong><strong>en</strong>. Deze datum wordt jaarlijks bepaald door de titularis <strong>en</strong> meegedeeld aan destud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bij aanvang van het opleidingsonderdeel.Het stagecontract is e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst die geslot<strong>en</strong> wordt tuss<strong>en</strong> de faculteit<strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Bestuurskunde van de <strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t, de stage-organisatie <strong>en</strong>de stud<strong>en</strong>t(e). In het contract wordt expliciet vermeld wat de stageopdracht is. Het contractbevat verder de verwachting<strong>en</strong> t.a.v. de stud<strong>en</strong>te, de stagebegeleider <strong>en</strong> deonderwijsinstelling.De stageopdracht wordt besprok<strong>en</strong> door de stagecoördinator, de stagebegeleider <strong>en</strong> destud<strong>en</strong>t(e) <strong>en</strong> wordt vastgelegd in het stagecontract. Deze beschrijving di<strong>en</strong>t ookverwachting<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> specifiek eindproduct te bevatt<strong>en</strong>. Het eindproduct waarnaar binn<strong>en</strong>de stage gewerkt wordt vormt sam<strong>en</strong> met de manier waarop de stud<strong>en</strong>t(e) werkt binn<strong>en</strong> deorganisatie de ess<strong>en</strong>tie van de stageperiode. Deze elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> weg<strong>en</strong> sterk mee bij deeindevaluatie. Als er wijziging<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> optred<strong>en</strong> in de opdracht of de verwachting<strong>en</strong> op datgebied dan moet de stud<strong>en</strong>t(e) dit mete<strong>en</strong> meld<strong>en</strong> aan de stagecoördinator.2. Praktische Organisatie stageBijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 34 van 39


De stage duurt 20 werkdag<strong>en</strong>. De planning van deze werkdag<strong>en</strong> is sam<strong>en</strong> te bepal<strong>en</strong> met destageorganisatie. De stage zal t<strong>en</strong> vroegste aanvang<strong>en</strong> bij het begin van het zomerreces vanhet jaar waarin de stud<strong>en</strong>t zich zal inschrijv<strong>en</strong> voor de Master BPM. De stage kan dusafgerond word<strong>en</strong> voor de officiële start van het academiejaar in kwestie. Eén week na hetafrond<strong>en</strong> van de stage di<strong>en</strong><strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hun eindrapport in. Alle eindrapport<strong>en</strong> moet<strong>en</strong>voor het kerstverlof ingedi<strong>en</strong>d zijn.Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> regel<strong>en</strong> de stageplaats zelf, dit betek<strong>en</strong>t: vind<strong>en</strong> zelf e<strong>en</strong> organisatie <strong>en</strong> e<strong>en</strong>stagebegeleider, die h<strong>en</strong> 20 dag<strong>en</strong> wil begeleid<strong>en</strong>. De titularis helpt de opdracht meeafbak<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> moet fiat gev<strong>en</strong> over stageplaats <strong>en</strong> stageopdracht. De titularis volgt de stageook op, legt stagebezoek<strong>en</strong> af <strong>en</strong> is de contactpersoon voor alle praktische zak<strong>en</strong>.De begeleiding van het stageproces gebeurt door de stagecoördinator/titularis (dit is deverantwoordelijke binn<strong>en</strong> HABE) <strong>en</strong> de stagebegeleider (dit is de persoon binn<strong>en</strong> destageorganisatie) onder de vorm van perman<strong>en</strong>te opvolging (terugkoppeling op stageplaats<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>tijdse opvolging door de onderwijsinstelling). De begeleiding van de titularis isvoornamelijkDe stagecoördinator zorgt voor telefonische opvolging bij de stagebegeleider. Als dit in deloop van de stage niet blijkt te volstaan mak<strong>en</strong> de stagecoördinator <strong>en</strong> stagebegeleider e<strong>en</strong>afspraak om elkaar te ontmoet<strong>en</strong>.3. Evaluatiemodaliteit<strong>en</strong> SRCDe stud<strong>en</strong>t zorgt ervoor dat de stage effectief door hem/haar wordt gerealiseerd zoalsovere<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> met de opleiding <strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong> organisatie. De stud<strong>en</strong>t zal e<strong>en</strong>stagedagboek bijhoud<strong>en</strong> waarin de activiteit<strong>en</strong>/opdracht<strong>en</strong> per dag word<strong>en</strong> opgetek<strong>en</strong>d.Zodo<strong>en</strong>de kan e<strong>en</strong> overzicht word<strong>en</strong> verkreg<strong>en</strong> van de werkzaamhed<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s destageperiode. Dit stagedagboek di<strong>en</strong>t als hulpmiddel bij de tuss<strong>en</strong>tijdse bespreking <strong>en</strong> deeindevaluatie.De stud<strong>en</strong>t heeft e<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>tijdse bespreking met de stagecoördinator over de invulling, deaanpak <strong>en</strong> de kwaliteit van de uitgevoerde tak<strong>en</strong>. Ter voorbereiding van deze tuss<strong>en</strong>tijdsebespreking schrijft de stud<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> beknopt tuss<strong>en</strong>tijds rapport (max. 3-tal pagina's) dat hijde stagecoördinator minst<strong>en</strong>s 5 werkdag<strong>en</strong> voorafgaand aan de bespreking bezorgt. Ditrapport bevat: § E<strong>en</strong> beschrijving van wat de stud<strong>en</strong>t tot nu toe meegemaakt, ervar<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfgedaan heeft. § Bed<strong>en</strong>king<strong>en</strong>, vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> reflecties daarbij.Op het einde van de stage is er e<strong>en</strong> gesprek tuss<strong>en</strong> de drie betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>: stud<strong>en</strong>t,stagebegeleider <strong>en</strong> stagecoördinator. Deze eindevaluatie is de gestructureerde synthesevan de bespreking<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de de stage waardoor <strong>en</strong>erzijds e<strong>en</strong> zicht verkreg<strong>en</strong> wordt opde evolutie <strong>en</strong> het proces die de stud<strong>en</strong>t tijd<strong>en</strong>s zijn stage heeft doorgemaakt <strong>en</strong> anderzijdsop de kwantiteit <strong>en</strong> de kwaliteit van de prestaties. Tijd<strong>en</strong>s de eindevaluatie kom<strong>en</strong> in principege<strong>en</strong> nieuwe elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan bod.Voor de eindquotering word<strong>en</strong> alle elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>: stagedagboek, tuss<strong>en</strong>tijdse evaluatie metstud<strong>en</strong>t <strong>en</strong> stagebegeleider, respecter<strong>en</strong> van deadlines voor indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van verslag<strong>en</strong>,... inrek<strong>en</strong>ing gebracht. De stagebegeleider kan e<strong>en</strong> gemotiveerd voorstel tot quoteringaanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, maar het is ev<strong>en</strong>wel de stagecoördinator die de definitieve quotering vastlegt.Tweede zittijd: Bij onvoldo<strong>en</strong>de diepgang <strong>en</strong> uitwerking van de opdracht krijgt de stud<strong>en</strong>t vande titularis e<strong>en</strong> literatuuropdracht die moet resulter<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> paper. Enkel indi<strong>en</strong> het tekort temak<strong>en</strong> heeft met ziekte of overmacht bij de stud<strong>en</strong>t of de stagebegeleider wordt e<strong>en</strong>vervangopdracht voorzi<strong>en</strong> in sam<strong>en</strong>spraak met de stagecoördinator <strong>en</strong> de stagebegeleidervan de stageorganisatie.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 35 van 39


Regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van de stagehandelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>BIJLAGE 8 bij de Facultaire aanvulling<strong>en</strong> op de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling<strong>Faculteit</strong> <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> BestuurskundeAcademiejaar 2012-2013Deze regels zijn van toepassing op het opleidingsonderdeel ‘stage’ in de master in dehandelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>.De stage is e<strong>en</strong> opdracht die door de stud<strong>en</strong>t wordt uitgevoerd gedur<strong>en</strong>de het masterjaar.Deze opdracht vindt plaats in e<strong>en</strong> onderneming of andere organisatie.De stage kan hetzij volledig losstaan van het opleidingsonderdeel masterproef hetzij er inmeerdere of mindere mate mee gelinkt zijn. In het geval van e<strong>en</strong> link is e<strong>en</strong> verregaandeintegratie tuss<strong>en</strong> masterproef <strong>en</strong> stage mogelijk, meer in het bijzonder wanneer de stud<strong>en</strong>te<strong>en</strong> masterproefonderzoek verricht in opdracht van e<strong>en</strong> onderneming of gelijkaardigeorganisatie.De titularis van de stage behoort tot het onderwijz<strong>en</strong>d personeel <strong>en</strong> staat in voor de globalecoördinatie van het opleidingsonderdeel. Hij staat de CD’s bij <strong>en</strong> bewaakt het kwalitatiev<strong>en</strong>iveau van de stages.Per vakgroep wordt e<strong>en</strong> coördiner<strong>en</strong>de doc<strong>en</strong>t (CD) stage aangeduid. Hij isverantwoordelijk voor de communicatie rond <strong>en</strong> opvolging van de stage binn<strong>en</strong> zijn vakgroep,zowel naar stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> als naar stagebegeleiders. De CD organiseert de verdediging<strong>en</strong> vande stages binn<strong>en</strong> zijn vakgroep.De stage kan pas start<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> de inhoud ervan door de CD is goedgekeurd via e<strong>en</strong> door destageorganisatie ingevuld stagevoorstelformulier <strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s na ondertek<strong>en</strong>ing van destageovere<strong>en</strong>komst. In de stageovere<strong>en</strong>komst word<strong>en</strong> de begindatum, de einddatum, deomvang <strong>en</strong> de modaliteit<strong>en</strong> van de stage vastgelegd. Deze overe<strong>en</strong>komst wordt ondertek<strong>en</strong>ddoor de faculteit <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Bestuurskunde van de <strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t, destageorganisatie <strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t <strong>en</strong> di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> gerespecteerd door alle betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong>.De stagebegeleider is e<strong>en</strong> medewerker van de organisatie waar de stud<strong>en</strong>t stage loopt. Hijgeeft concrete opdracht<strong>en</strong> aan de stagestud<strong>en</strong>t, volgt de uitvoering op <strong>en</strong> geeft feedback opde resultat<strong>en</strong>. Hij is voor de stud<strong>en</strong>t het aanspreekpunt binn<strong>en</strong> de organisatie.De stud<strong>en</strong>t loopt stage in het tweede semester van het masterjaar. Bij uitzondering kan e<strong>en</strong>stud<strong>en</strong>t de toelating vrag<strong>en</strong> om de stage in het eerste semester op te nem<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> aanminst<strong>en</strong>s één van de volg<strong>en</strong>de twee voorwaard<strong>en</strong> voldaan is:dit leidt tot e<strong>en</strong> meer ev<strong>en</strong>wichtige spreiding van studiepunt<strong>en</strong> over de twee semesters, ofdit leidt tot niet meer dan 36 studiepunt<strong>en</strong> in het eerste semester <strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t bevindtzich dan in de mogelijkheid zijn diploma te behal<strong>en</strong> op het einde van dat eerste semester.Alle overkoepel<strong>en</strong>de afsprak<strong>en</strong>, dit zijn alle afsprak<strong>en</strong> naast deze tuss<strong>en</strong> de CD <strong>en</strong> destud<strong>en</strong>t, word<strong>en</strong> aan de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gecommuniceerd via het Draaiboek Stage, deaankondiging<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op Dokeos.De evaluatie geschiedt op basis van volg<strong>en</strong>de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>: het stagebezoek, de beoordelingdoor de stagebegeleider, de schriftelijke rapportering, de mondelinge verdediging <strong>en</strong> destiptheid van de stud<strong>en</strong>t m.b.t. de in te di<strong>en</strong><strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.Tijd<strong>en</strong>s de stage gaat de promotor (of e<strong>en</strong> ander lid van het onderwijz<strong>en</strong>d personeel) opstagebezoek of, indi<strong>en</strong> dit om praktische red<strong>en</strong><strong>en</strong> onmogelijk is, wordt de stagebegeleidertelefonisch door de promotor of de CD gecontacteerd. Tijd<strong>en</strong>s dit bezoek geeft de stud<strong>en</strong>tBijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 36 van 39


e<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tatie van de belangrijkste realisaties <strong>en</strong> inzicht<strong>en</strong>. De stagebegeleider overloopt <strong>en</strong>bespreekt sam<strong>en</strong> met de stagebezoeker <strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t het evaluatieformulier.De stud<strong>en</strong>t levert e<strong>en</strong> schriftelijk rapport in dat voldoet aan de kwaliteitsvereist<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>masterniveau. De indi<strong>en</strong>datum van het stageverslag wordt jaarlijks bepaald door defaculteitsraad <strong>en</strong> meegedeeld aan de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> door de titularis.Er is e<strong>en</strong> mondelinge verdediging van de stage; de jury bestaat uit één of meerderelector<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> voorzitter. De sam<strong>en</strong>stelling van de jury wordt ad valvas bek<strong>en</strong>dgemaaktuiterlijk één week voor de verdediging. De lector<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> deel uit van deexam<strong>en</strong>commissie.De verdediging van de stage is op<strong>en</strong>baar. De op<strong>en</strong>baarheid veronderstelt dat derd<strong>en</strong> alswaarnemer aanwezig kunn<strong>en</strong> zijn. E<strong>en</strong> waarnemer mag op ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele wijze tuss<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>bij de verdediging. De beraadslaging van de jury is geheim.De verdediging vindt plaats op de vastgestelde dag<strong>en</strong> <strong>en</strong> locaties, zoals aangeduid op hetexam<strong>en</strong>rooster <strong>en</strong> ad valvas bek<strong>en</strong>d gemaakt. E<strong>en</strong> verdediging kan slechts plaatsvind<strong>en</strong>buit<strong>en</strong> de gebouw<strong>en</strong> van de <strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t mits goedkeuring van de decaan.De CD is verantwoordelijk voor de toek<strong>en</strong>ning van het globale cijfer. De jury adviseert de CDna de mondelinge verdediging.Indi<strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t tijd<strong>en</strong>s de eerste zittijd niet slaagt voor de stage, krijgt hij e<strong>en</strong>vervangopdracht. De CD bepaalt de vervangopdracht in overleg met zowel de collega’s vanzijn vakgroep als de titularis, <strong>en</strong> evalueert deze opdracht.In geval van plagiaat wordt art. 60 van de Onderwijs- <strong>en</strong> exam<strong>en</strong>regeling (Exam<strong>en</strong>tuchtbeslissing:Onregelmatighed<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de exam<strong>en</strong>s) toegepast.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 37 van 39


Regels van organisatie <strong>en</strong> evaluatie van de stage SLOBIJLAGE 9 bij de Facultaire aanvulling<strong>en</strong> op de Onderwijs- <strong>en</strong> Exam<strong>en</strong>regeling<strong>Faculteit</strong> <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> BestuurskundeAcademiejaar 2012-2013Deze regels zijn van toepassing op het opleidingsonderdeel ‘Didactische stage’ in deSpecifieke Lerar<strong>en</strong>Opleiding <strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Bestuurskunde, verder in deze tekstvermeld als ‘stage’.1. DefinitiesDe stage is e<strong>en</strong> opdracht die door de stud<strong>en</strong>t(e) wordt uitgevoerd in meerdere secundaireschol<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de zijn/haar opleiding in de Specifieke Lerar<strong>en</strong>Opleiding onder begeleidingvan de stagebegeleider(s) <strong>en</strong> de stagecoördinator.De stagecoördinator is de doc<strong>en</strong>t Vakdidactiek. De stagecoördinator onderhoudt decontact<strong>en</strong> met de stageschol<strong>en</strong> <strong>en</strong> de stagebegeleider(s) <strong>en</strong> zorgt voor de procesbegeleidingvan de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de stage. De stagecoördinator maakt deel uit van deexam<strong>en</strong>commissie in de hoedanigheid van titularis. De titularis is verantwoordelijk voor debeoordeling <strong>en</strong> de toek<strong>en</strong>ning van het cijfer.De stagebegeleider is e<strong>en</strong> leraar secundair onderwijs van de school waar de stud<strong>en</strong>t(e)stage loopt. De stagebegeleider zorgt ervoor dat de stud<strong>en</strong>t zijn plaats vindt in de school doorhet gev<strong>en</strong> van les- <strong>en</strong> schoolopdracht<strong>en</strong>, de uitvoering op te volg<strong>en</strong> <strong>en</strong> het resultaat ervan tebesprek<strong>en</strong>. Hij/zij is voor de stud<strong>en</strong>t(e) het aanspreekpunt binn<strong>en</strong> de school. Op het eindevan de stage adviseert de stagebegeleider de titularis bij de beoordeling van de stage. Destagebegeleider maakt ge<strong>en</strong> deel uit van de exam<strong>en</strong>commissie.Het stagecontract is e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst die geslot<strong>en</strong> wordt tuss<strong>en</strong> de faculteit<strong>Handelswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Bestuurskunde van de <strong>Hogeschool</strong> G<strong>en</strong>t, de stageschool <strong>en</strong> destud<strong>en</strong>t. In het contract wordt expliciet vermeld wat de precieze inhoud van de stage is. Hetcontract bevat de verwachting<strong>en</strong> t.a.v. de stud<strong>en</strong>t, de stagebegeleider <strong>en</strong> destagecoördinator.Stageperiode <strong>en</strong> stage-opdracht: De stud<strong>en</strong>t(e) kan op e<strong>en</strong>der welk mom<strong>en</strong>t van hetschooljaar stage lop<strong>en</strong> op voorwaarde dat hij/zij het opleidingsonderdeel Vakdidactiek I heeftgevolgd (minimale aanwezigheid van 80%) <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s deze less<strong>en</strong> t<strong>en</strong> minste 1 oef<strong>en</strong>les voorzijn/haar medestud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> heeft gegev<strong>en</strong>. De stage-opdracht bestaat uit het gev<strong>en</strong> van 52less<strong>en</strong>, het bijwon<strong>en</strong> van 12 luisterless<strong>en</strong> <strong>en</strong> het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> stageverslag. Demodaliteit<strong>en</strong> van deze opdracht<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vermeld in de stagebundel.De indi<strong>en</strong>data voor het stagevoorstelformulier, het stageverslag <strong>en</strong> de evaluatieformulier<strong>en</strong>word<strong>en</strong> door de titularis vermeld in de stagebundel. Het is de verantwoordelijkheid van destud<strong>en</strong>t om deze na te lev<strong>en</strong>.2. Evaluatie van de stageElke stud<strong>en</strong>t(e) di<strong>en</strong>t voorafgaand aan e<strong>en</strong> stageles e<strong>en</strong> lesvoorbereiding in bij destagecoördinator. De stagecoördinator evalueert deze voorbereiding<strong>en</strong> <strong>en</strong> bespreektev<strong>en</strong>tuele problem<strong>en</strong> met de stud<strong>en</strong>t(e). Tijd<strong>en</strong>s de stage zal de stagecoördinator e<strong>en</strong> aantalstageless<strong>en</strong> bijwon<strong>en</strong> in functie van de noodzakelijkheid tot bijsturing. Ter geleg<strong>en</strong>heid vandeze stagebezoek<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de prestaties van de stud<strong>en</strong>t(e) met hem/haar besprok<strong>en</strong> in hetbijzijn van de stagebegeleider.Op het einde van de stage di<strong>en</strong><strong>en</strong> de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hun stageverslag in bij de stagecoördinator.De stagebegeleider bezorgt zijn/haar beoordeling<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s aan de stagecoördinator viade stud<strong>en</strong>t(e). Na het indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van deze docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> volgt e<strong>en</strong> eindgesprek.De titularis neemt volg<strong>en</strong>de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in aanmerking bij de eindevaluatie: het stageverslag,Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 38 van 39


de adviser<strong>en</strong>de beoordeling<strong>en</strong> door de stagebegeleider(s), de lesvoorbereiding<strong>en</strong>, deobservatie van de stageless<strong>en</strong> door de stagecoördinator <strong>en</strong> het tijdig indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van alledocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.Aangezi<strong>en</strong> secundaire schol<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> zijn tijd<strong>en</strong>s de zomervakantie is er ge<strong>en</strong> stagemogelijk in de tweede zittijd. In de tweede zittijd word<strong>en</strong> voor dit opleidingsonderdeel depunt<strong>en</strong> van de eerste zittijd ongewijzigd overgedrag<strong>en</strong>.Bijlage 4 FOER GHB 2012-2013 pagina 39 van 39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!