gedetailleerde instructies digitale voicerecorder - Olympus

olympus.cz
  • No tags were found...

gedetailleerde instructies digitale voicerecorder - Olympus

DIGITALEVOICERECORDERGEDETAILLEERDEINSTRUCTIESHartelijk dank voor uw aankoop van een Olympusdigitale voicerecorder.Lees deze instructies voor informatieover een correct en veilig gebruik van het product.Houd de instructies bij de hand zodat u deze later opnieuwkunt raadplegen.Voor geslaagde opnamen raden wij u aan deopnamefunctie en het volume te controleren voordat u hetapparaat gebruikt.NL


Inleiding• De inhoud in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Neemcontact op met ons klantenondersteuningscentrum voor de recentste informatie overproductnamen en modelnummers.• De illustraties van het scherm en de recorder in deze handleiding kunnen verschillendzijn van het eigenlijke product. We hebben alles in het werk gesteld om de juistheid vandit document te garanderen, maar wanneer u een twijfelachtig item, fout of weglatingopmerkt, kunt u contact opnemen met ons klantenondersteuningscentrum.• Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, gevolgschadeof andere schade van welke aard ook als gevolg van gegevensverlies dat is opgetredendoor een defect aan het product, reparaties die zijn uitgevoerd door derde partijen andersdan Olympus of door Olympus geautoriseerde servicebedrijven, of voor om het evenwelke andere reden.Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken• IBM en PC/AT zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van InternationalBusiness Machines Corporation.• Microsoft, Windows en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken van MicrosoftCorporation.• Macintosh en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc.• microSD en microSDHC zijn handelsmerken van SD Card Association.• MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.• Dit product werd ontwikkeld op basis van ruisonderdrukkingstechnologie onder licentievan NEC Corporation.• Voice Activity Detection-technologie onder licentie van NTT Electronics Corporation.Overige product- en merknamen die in dit document zijn vermeld, zijn handelsmerken ofgedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.NL2


InhoudsopgaveInleidingInhoudsopgave ................................................. 3Veiligheidsmaatregelen .................................... 41 Aan de slagHoofdkenmerken .............................................. 8Overzicht van onderdelen .................................10Display (LCD-scherm) ..............................................11Voeding ............................................................14De batterij plaatsen .................................................14Batterij-instellingen ...............................................15Opladen door via USB verbinding te makenmet een computer .............................................16Opladen via verbinding met deUSB-netspanningsadapter (optioneel) ............17Het toestel in-/uitschakelen ...................................19HOLD ................................................................20De tijd en datum instellen [Datum en tijd] ........21De tijd en datum wijzigen .......................................22Een microSD Card plaatsen en eruit halen .........23Een microSD Card plaatsen ......................................23Een microSD Card eruit halen ..................................24Bedieningen terwijl [Home] wordtweergegeven ..............................................25Opmerkingen over de mappen ..........................26Over de mappen voor spraakopnamen ...................26Over de mappen voor het afspelen van muziek ......27Mappen en bestanden selecteren .....................282 Over opnemenOpname ...........................................................29De opnamescène wijzigen [Gevoeligheid] .............32Aanbevolen instellingen op basis van deopnameomstandigheden .................................33Opnemen vanaf een externe microfoon of eenander apparaat ..................................................343 Over afspelenAfspelen ...........................................................36Een bestand zoeken.................................................40Het afspeelgeluid wijzigen .....................................41Een indexmarkering of tijdelijke markeringinstellen ............................................................42Herhaald afspelen van segmenten starten ............43De afspeelscène wijzigen [Scène afspelen] ............44Wissen..............................................................45Bestanden wissen ...................................................45Een map wissen .......................................................454 Over de FM-radio(Alleen WS-813)De FM-radio gebruiken .....................................47Gebruik in de modus FM-radio ......................... 48Radiozenders automatisch programmeren[Auto-voorinst.] ................................................49De ontvangstmodus wijzigen .................................50Een radiozender toevoegen ....................................51FM-radio opnemen ...........................................52Menu-instellingMenu-instellingsmethode ................................53+ Menu Bestand ....................................................55, Opnamemenu ....................................................56- Menu Afspelen ...................................................61. LCD-/geluid ........................................................64/ Apparaatmenu ...................................................65 FM-menu ............................................................67Stemdelen uit een bestand halen[Spraakdetectie]................................................68Bestanden opnieuw schikken [Vervangen] ............69Bestanden verplaatsen/kopiëren [Verplaatsem] ...70Bestanden splitsen [Splitsen] .................................72De USB class wijzigen [USB-instell.]........................73De recorder formatteren [Formatteren] .................746 De recorder op uw pc gebruikenGebruiksomgeving ...........................................77Aansluiten op uw pc..........................................79Loskoppelen van de pc ............................................80Spraakbestanden overdragen naar uw pc .........81Gebruik als extern geheugen van de pc .............827 Overige informatieLijst alarmboodschappen .................................83Problemen oplossen .........................................85Accessoires (optioneel) .................................... 88Specificaties .....................................................89Technische bijstand en ondersteuning .............941234567NL3


NL4VeiligheidsmaatregelenLees deze handleiding aandachtig doorvoor u de recorder gebruikt, zodat uweet hoe u hem veilig en correct kuntbedienen. Bewaar deze handleiding opeen handige plaats voor later gebruik.• Het waarschuwingssymbool geeft aandat de informatie betrekking heeft opeen veilig gebruik. Om uzelf en anderente beschermen tegen eventuele schadeof letsel is het belangrijk dat u steeds allewaarschuwingen en geboden informatiegoed doorleest.f GevaarAls het product wordt gebruiktzonder rekening te houden met deinformatie bij dit symbool, kan ditleiden tot ernstige letsels of de dood.f WaarschuwingAls het product wordt gebruiktzonder rekening te houden met deinformatie bij dit symbool, kan ditleiden tot letsels of de dood.f Let opAls het product wordt gebruiktzonder rekening te houdenmet de informatie bij ditsymbool, kan dit leiden tot lichtepersoonlijke letsels, schade aande apparatuur of verlies vanwaardevolle gegevens.Waarschuwingen betreffende degebruiksomgeving• Om de zeer nauwkeurige technologiein dit product te beschermen, magu de recorder nooit gebruiken ofbewaren op de volgende plaatsen:• Plaatsen waar de temperatuuren/of vochtigheid hoog zijn of groteschommelingen vertonen, zoalsdirect zonlicht, strand, een afgeslotenwagen of in de buurt van anderewarmtebronnen (kachel, radiator enz.)of luchtbevochtigers.• In omgevingen met veel zand of stof.• In de buurt van ontvlambareproducten of explosieven.• Op vochtige plaatsen, zoals eenbadkamer of in de regen.• Op plaatsen die blootstaan aan sterketrillingen.• Laat de recorder nooit vallen enstel deze nooit bloot aan sterkeschokken of trillingen.• De recorder kan een storing vertonenals hij wordt gebruikt op een plaatsdie blootstaat aan een magnetisch/elektromagnetisch veld, radiogolvenof hoogspanning, bijvoorbeeldnabij een televisie, magnetron,videogame, luidsprekers, grotemonitor, TV-/radiomast ofzendmasten. In dergelijke gevallenschakelt u de recorder even uit voor udeze verder gebruikt.• Vermijd opnemen of afspelen inde buurt van een gsm of anderedraadloze apparaten. Deze kunnenstoring en ruis veroorzaken. Indien uruis bemerkt, plaatst u de recorder uitde buurt van dergelijke apparaten.• Maak de recorder niet schoon metorganische oplosmiddelen, zoalsalcohol en thinner.


VeiligheidsmaatregelenVoorzorgsmaatregelen voor deontvangst:• De kwaliteit van de radio-ontvangst is sterkafhankelijk van de plaats waar u de radiogebruikt. Als de ontvangst zwak is, kunt ude recorder dichter bij een venster brengenen op een grotere afstand van elektrischeproducten zoals mobiele telefoons,televisietoestellen, fluorescentielampen enz.Waarschuwing met betrekking totgegevensverlies:• Gegevens die in het geheugen wordenopgeslagen, kunnen worden beschadigdof gewist bij een verkeerde bediening,bij defecten aan de recorder of tijdensreparatiewerkzaamheden. Het is aan teraden belangrijke gegevens op te slaanen er een back-up van te maken op eenander medium zoals een harde schijf.• Olympus aanvaardt geen enkeleaansprakelijkheid voor eventueleschade, gevolgschade of andere schadevan welke aard ook als gevolg vangegevensverlies dat is opgetreden dooreen defect aan het product, reparatiesdie zijn uitgevoerd door derde partijenanders dan Olympus of door Olympusgeautoriseerde servicebedrijven, of voorom het even welke andere reden.Omgaan met de recorderf Waarschuwing:• Gebruik de recorder niet inde buurt van ontvlambare ofexplosieve gassen.• Houd de recorder buiten hetbereik van kinderen.Gebruik en bewaar de recorder altijdbuiten het bereik van kinderen, omgevaarlijke situaties te voorkomen die toternstige letsels zouden kunnen leiden:1 Verward raken in de riem van derecorder, wat tot wurging kan leiden.2 Per ongeluk de batterij, kaarten ofandere kleine onderdelen inslikken.3 Per ongeluk gekwetst raken door debewegende onderdelen van de recorder.• Gebruik of bewaar de recorder nietop stofrijke of vochtige plaatsen.• U mag de recorder in geen geval zelfuit elkaar halen, repareren of wijzigen.• Gebruik alleen microSD/microSDHCgeheugenkaarten.Gebruik nooitandere soorten kaarten.Als u per vergissing een ander type kaart in derecorder heeft geplaatst, neemt u contact op meteen erkende verdeler of servicecenter. Probeer dekaart niet met geweld te verwijderen.• Gebruik de recorder niet tijdens debesturing van een voertuig (zoalseen fiets, motor of wagen).f Let op:• Stop onmiddellijk met het gebruikvan de recorder als u een vreemdegeur, geluid of rook vaststelt.Verwijder de batterijen nooit met deblote hand. Hierdoor zou u een brandkunnen veroorzaken of uw handen kunnenverbranden.• Wees voorzichtig met de polsriem.Wees voorzichtig met de polsriemwanneer u de recorder draagt. Depolsriem kan ergens aan vasthaken enernstige schade veroorzaken.• Laat de recorder niet achter opplaatsen waar hij blootstaat aanextreem hoge temperaturen.Hierdoor kunnen bepaalde onderdelenbeschadigd raken en kan de recorder in sommigeomstandigheden vuur vatten. Bedek de oplader ofde netspanningsadapter niet (bijv. met een deken)als deze wordt gebruikt. Dit kan tot oververhittingen uiteindelijk tot brand leiden.• Behandel de recorder zorgvuldig omlichte brandwonden te vermijden.• Als de recorder metalen onderdelen bevat, kanoververhitting leiden tot lichte brandwonden.Houd rekening met het volgende:NL5


Veiligheidsmaatregelen• Doe het volgende wanneer utijdens het gebruik van dit productongebruikelijke dingen opvallen,zoals een vreemd geluid, hitte,rook of brandlucht:1 verwijder onmiddellijk de batterijen wees voorzichtig dat u zich nietverbrandt, en2 neem contact op met uw dealer oflokale Olympus-vertegenwoordigervoor onderhoud.f Let op:• Recycle batterijen om degrondstoffen van onze planeet tesparen. Wanneer u lege batterijenwegdoet, dient u de aansluitingenaf te dekken en altijd rekening tehouden met de lokale wetten envoorschriften.• Laad een oplaadbare batterij altijdop voor u deze voor het eerstgebruikt of als u deze gedurendelange tijd niet hebt gebruikt.• Herlaadbare batterijen hebbeneen beperkte levensduur. Alsde werkingstijd van de recordermerkbaar korter wordt hoewelde oplaadbare batterij volledigvolgens de voorschriften geladenis, dient u deze te vervangen.NL7


Aan de slag1HoofdkenmerkenNL8Hoofdkenmerkens Met de ingebouwde stereo-FM-tuner kunt u de recordergebruiken als een radio (alleenWS-813) (☞ Blz. 47).s De recorder ondersteunt hetlineaire PCM-formaat dat in staatis opnamen te maken met eengeluidskwaliteit diecd-kwaliteit evenaart (alleenWS-813, WS-812) (☞ Blz. 56).s De recorder biedt ondersteuningvoor heel wat opnameindelingen,waaronder de MP3-indeling (MPEG-1 / MPEG-2 AudioLayer 3) en de WMA-indeling(Windows Media Audio).(☞ Blz. 56).s Naast bestanden die door hetapparaat zelf zijn opgenomen,kunt u ook bestanden in deWAV*-, WMA- en MP3-indelingendie vanaf een computer zijnverzonden, afspelen.U kunt deze recorder bijgevolggebruiken als muziekspeler.* Alleen WS-813, WS-812.s De recorder ondersteuntopnamemedia met hogecapaciteit. Naast het internegeheugen kunt u ook opnemenop een microSD Card (☞ Blz. 23).s De recorder is ook uitgerustmet een directionelemicrofoonfunctie. Daarmeekunt u overschakelen tussen eenbrede stereo-opname of een zeergerichte opname (alleen WS-813)(☞ Blz. 57).s De recorder is uitgerust mettalrijke functies die audioopnamesondersteunen.Met deze recorder kunt uverschillende opnamefuncties, zoalsde opnamegevoeligheid, aanpassenaan uw opnameomstandigheden enpersoonlijke voorkeuren (☞ Blz. 56).s De recorder beschikt over eeningebouwde Variable ControlVoice Actuator-functie (VCVA)(☞ Blz. 57).s De Low Cut Filter beperkt ruis vaneen airco en gelijkaardige ruistijdens de opname (☞ Blz. 57).s De recorder beschikt overopnamescène- en afspeelscèneinstellingenom de beste instelling inte stellen afhankelijk van het gebruik(☞ Blz. 32, Blz. 44, Blz. 59, Blz. 63).s De recorder is uitgerust metde functie [Agenda zoeken],zodat u gewenste bestandengemakkelijker kunt terugvinden(☞ Blz. 40).s De recorder is uitgerust metde functie [Spraakdetectie],waarmee u enkel de stemdelenuit een opgenomen audiobestandkunt halen, en de functie[Spraakweergave], waarmee udeze stemdelen kunt afspelen(☞ Blz. 61, Blz. 68).


Hoofdkenmerkens De recorder is eveneens uitgerustmet de functie [Spraakbalans].Deze functie compenseertvoor de stille delen van eenopgenomen audiobestand,waardoor deze luider wordenen bijgevolg beter hoorbaar zijn(☞ Blz. 61).s Een ruisonderdrukkingsfunctie(☞ Blz. 61) en eenspraakfilterfunctie* (☞ Blz. 61)verminderen ruis en zorgen vooreen heldere geluidsweergave.* Alleen WS-811.s De recorder beschikt oververschillende herhaalfuncties(☞ Blz. 43, Blz. 62).s U kunt de equalizer-instellingenvoor het afspelen wijzigen (☞ Blz.62).s U kunt bestanden kopiëren ofverplaatsen van het internegeheugen naar de microSD Carden omgekeerd, evenals binnen demappen in het geheugen (alleenWS-813, WS-812) (☞ Blz. 70).s U kunt bestanden (PCM*, MP3)die met deze recorder werdenopgenomen, splitsen in tweebestanden (☞ Blz. 72).* Alleen WS-813, WS-812.s Dankzij het gebruik vanindexmarkeringen en tijdelijkemarkeringen kunt u snel degewenste punten in een opnameterugvinden (☞ Blz. 42).s U kunt de afspeelsnelheid - entoon* instellen (☞ Blz. 41).* Alleen WS-813, WS-812.s Deze recorder is compatibel met USB2.0, waardoor u snel gegevens naareen computer kunt overdragen.s Het apparaat beschikt over eenUSB-laadfunctie (alleen WS-813,WS-812) (☞ Blz. 16).s De recorder beschikt overeen full-dot display metachtergrondverlichting(LCD-scherm).1HoofdkenmerkenNL9


Overzicht van onderdelen11Overzicht van onderdelen$%^&678*90!@#2345(wq =-)1 Ingebouwde stereomicrofoon (L)2 Ingebouwde stereomicrofoon (R)3 LED-indicatielampje4 Kaartklepje5 LIST-knop6 MIC-aansluiting (microfoon)7 Display (LCD-scherm)8 MENU-knop9 Knop +0 REC (s)-knop (opname)! 9-knop@ Knop –# Knop SCENE/INDEX$ Knop STOP (4)% 0-knop^ Knop `OK& ERASE-knop* Ingebouwde luidspreker( Batterijklepje) EAR-aansluiting (oortelefoon)- POWER/HOLD-schakelaar= Schuif USB-connectorq Oogje voor polsriemw USB-connectorNL10• Verwijder de bescherming van hetscherm.


Overzicht van onderdelen4 Scherm [FM-radio]-modus:Scherm radio-ontvangstVoor WS-813:34561 21 Indicatie opnamemedia2 Batterijniveau3 Indicatie opnamemodus4 Vooraf ingesteld nummer5 Afstemfrequentie6 Indicatie frequentie1Overzicht van onderdelen[Ø]: Luidsprekerdemping[ ]: Voice Playback *1[ ]: Voice Detect *1[?]: Rec Level[û]: VCVA[Æ]: Stemsynchronisatie[ù]: EqualizerPictogramweergave (voor alle modi)*1 Alleen WS-813, WS-812. *2 Alleen WS-813. *3 Alleen WS-811.[0]: Low Cut Filter[≤]: Zoom Mic *2[%]: Noise Cancel[$]: Voice Balancer *1Voice Filter *3[ ] [á] [ ]: AfspeelmodusNL13


VoedingDe batterij plaatsenDeze recorder kan worden gebruikt met eenoplaadbare Ni-MH-batterij of met een AAAalkalinebatterij.2 Plaats de batterij en houdrekening met de polariteit = en-.1VoedingVoor WS-813, WS-812:• Als u de recorder oplaadt,dient u ervoor te zorgen dat demeegeleverde oplaadbare Ni-MHbatterij(BR404) geplaatst is.• De meegeleverde oplaadbare batterij isniet volledig geladen. Voor u de recordergebruikt of als u hem gedurende langetijd niet hebt gebruikt, is het aan tebevelen de batterij continu op te ladentot deze volledig geladen is (☞ Blz. 16).3 Sluit het batterijklepje volledigdoor in richting A te drukken envervolgens het klepje in richtingB te schuiven.Voor WS-811:Deze recorder kan de oplaadbarebatterij niet opladen.1 Druk de pijl voorzichtig omlaagen schuif het batterijklepje open.NL14Opmerkingen• U mag geen mangaanbatterij gebruikenin deze recorder.• Wanneer u de batterij vervangt, radenwij u aan een AAA-alkalinebatterij of eenoplaadbare Ni-MH-batterij van Olympus tegebruiken.• Zorg dat u de recorder stopt voordat ude batterij vervangt. Indien u de batterijvervangt terwijl de recorder wordt gebruikt,kan dit defecten veroorzaken, zoalsbeschadigingen aan het bestand enz. Indienu de batterij uitneemt terwijl u een opnamemaakt, verliest u uw huidig opnamebestandomdat de bestandskoptekst in dat geval nietkan sluiten.


Voeding• Indien het langer dan 15 minuten duurtom de lege batterij te vervangen ofindien u de batterij herhaaldelijk metkorte tussenpauzes uit het apparaatverwijdert, is het mogelijk dat u debatterij- en tijdinstellingen opnieuwmoet invoeren. In dit geval verschijnthet scherm [Batterij]. Zie “Batterijinstellingen“voor meer details.• Verwijder de batterij indien u de recordergedurende lange tijd niet zult gebruiken.• Wanneer u de oplaadbare batterij vervangt,dient u altijd een oplaadbare Ni-MH-batterij(optioneel) te gebruiken. Als u productenvan andere fabrikanten gebruikt, kan derecorder beschadigd raken.Batterij-instellingenSelecteer de instellingen overeenkomstig degebruikte batterij.1 Vervang de batterij en schakel derecorder in (☞ Blz. 14, Blz. 19).2 Druk op de knop + of − om deinstelling te wijzigen.Batterijtype[Ni-MH] ( ):Selecteer deze optie wanneer u deOlympus oplaadbare Ni-MH-batterij(BR404) gebruikt.[Alkaline] ( ):Selecteer deze optie wanneer u eenalkalinebatterij gebruikt.3 Druk op de knop `OK om deinstelling te voltooien.• Indien de indicatie “Hour“ knippert op hetscherm, raadpleegt u “De tijd en datuminstellen [Datum en tijd]“ (☞ Blz. 21).BatterijniveauDe batterij-indicatie op het scherm wijzigtnaarmate de batterij vermogen verliest.• Wanneer [ ] op het schermverschijnt, moet u de batterij zo snelmogelijk opladen of vervangen.Wanneer er onvoldoende resterendebatterijlading is om de recorder tekunnen bedienen, worden [ ] en[Batterijniveau laag] weergegevenop het scherm en schakelt derecorder uit.Opmerking• Wanneer u een spraak-/muziekbestandafspeelt, kan de recorder opnieuwworden ingesteld door een verlagingvan de spanningsuitgang van de batterij,afhankelijk van het volumeniveau,zelfs als [ ] wordt weergegeven in debatterij-indicatie. Verlaag in dat geval hetvolume van de recorder.1VoedingNL15


VoedingOpladen door via USB verbinding temaken met een computer3 Controleer of de recorder in destopmodus staat en maak verbindingmet de USB-poort van de pc.Voor WS-813, WS-812:1VoedingVoor u de USB-kabel aansluit, dient u deHOLD-modus af te sluiten (☞ Blz. 20).U kunt de batterij opladen door verbindingte maken met de USB-poort van een pc.Plaats de oplaadbare batterij (meegeleverd)op de juiste wijze in de recorder om ze op teladen (☞ Blz. 14)Laad een primaire batterij zoals eenalkaline- of lithiumbatterij nooit op.Dit kan lekken of oververhitting vande batterijen veroorzaken, wat totstoringen in de recorder kan leiden.4 Druk op de knop `OK om hetopladen te starten.1 Start de pc op.2 Schuif de schuif van de USBconnectorin de met de pijlaangegeven richting zodat deUSB-connector uit de recordersteekt.• Terwijl [Druk op OK om op te laden]knippert, drukt u op de knop `OK.5 Het laden is voltooid als debatterij-indicatie als [ ] wordtweergegeven.NL16Laadtijd: ongeveer 3 uur*.* Dit is de tijd die vereist is om een legeoplaadbare batterij volledig op teladen bij kamertemperatuur.De laadtijd is afhankelijk van deresterende batterijlading en van detoestand van de batterij.


VoedingOpladen via verbinding met de USBnetspanningsadapter(optioneel)3 Druk op de knop `OK om hetopladen te starten.Voor WS-813, WS-812:• Voor u de netspanningsadapteraansluit, zet u de instelling voor de USBverbindingop [AC-adapter] (☞ Blz. 73).• Voor u de USB-kabel aansluit, dient u deHOLD-modus af te sluiten (☞ Blz. 20).U kunt de recorder opladen door deze aante sluiten op de USB-netspanningsadapter(A514) (optioneel).1 Sluit de recorder aanop de USB-poort van denetspanningsadapter.• Terwijl [Druk op OK om op te laden]knippert, drukt u op de knop `OK.4 Het laden is voltooid als[Batterij vol] wordtweergegeven.1VoedingNaar de USBconnectorvan de USBnetspanningsadapter(A514)2 Steek de netspanningsadapter inhet stopcontact.Naar hetstopcontactOpmerkingen• De recorder kan niet opgeladen wordenals de pc niet ingeschakeld is of in destand-by- of slaapstand staat.• Laad de recorder niet op terwijl de USBhubis aangesloten.• Plaats de meegeleverde oplaadbarebatterij en stel [Batterij] in op [Ni-MH].Als [Batterij] ingesteld is op [Alkaline],kunt u niet opladen (☞ Blz. 15, Blz. 65).• U kunt de batterij niet opladen als [ ]*1of [ ]*2 knippert. Laad de batterij op bijeen temperatuur van 5°C tot 35°C.*1 [ ]: De omgevingstemperatuur is te laag.*2 [ ]: De omgevingstemperatuur is te hoog.• Als de werkingstijd van de recordermerkbaar korter wordt hoewel deoplaadbare batterij volledig geladen is,dient u deze te vervangen.NL17


Voeding1VoedingNL18• Gebruik hiervoor de meegeleverde USBkabel.Als u een kabel van een anderefabrikant gebruikt, kan dit problemenmet de recorder veroorzaken. Gebruikdeze speciale kabel ook nooit voor hetaansluiten van apparatuur van eenandere fabrikant.• Als u de recorder wilt opladen met deinstelling [Composite], selecteert u[Optioneel] bij de instellingen voor deUSB-verbinding, waarna u de recorderaansluit op een pc. Als u [AC-adapter]selecteert op het scherm [USB Connect],kunt u de recorder opladen (☞ Blz. 73).Waarschuwingen met betrekking tot deoplaadbare batterijLees de volgende beschrijving zorgvuldigvooraleer u de oplaadbare Ni-MH-batterijgebruikt.Ontladen:Wanneer de oplaadbare batterij niet ingebruik is, ontlaadt deze zichzelf. Zorg dat udeze regelmatig oplaadt vóór het gebruik.Bedrijfstemperatuur:De oplaadbare batterij is een chemischproduct. De efficiëntie van de oplaadbarebatterij kan variëren, zelfs wanneer dezebinnen het aanbevolen temperatuurbereikwordt gebruikt. Dit is eigen aan de aard vandergelijke producten.Aanbevolen temperatuurbereik:Bij gebruik van de recorder:0°C - 42°COpladen:5°C - 35°CGedurende lange tijd opbergen:–20°C - 30°CAls u de oplaadbare batterij buiten hetbovenstaande temperatuurbereik gebruikt,kan dit leiden tot een verminderdeefficiëntie en een kortere levensduur van debatterij. Om lekken of roesten van de batterijte voorkomen, verwijdert u de oplaadbarebatterij uit de recorder als u deze gedurendelangere tijd niet zult gebruiken en bergt udeze afzonderlijk op.Opmerkingen• Deze recorder is ontworpen om debatterij volledig op te laden, ongeachthet energieniveau. Voor de besteresultaten bij het opladen van eennieuwe oplaadbare batterij of van eenbatterij die lange tijd (langer dan eenmaand) niet werd gebruikt, is het echteraanbevolen de batterij 2 tot 3 keervolledig op te laden en te ontladen.


Voeding• Houd altijd rekening met de lokalewetten en voorschriften wanneeru de oplaadbare batterij weggooit.Neem contact op met uw lokaalrecyclingcentrum voor de correctemethoden voor het weggooien.• Als de oplaadbare Ni-MH-batterij nietvolledig is ontladen, moet u de doosbeveiligen tegen kortsluitingen (bijv.door de contactpunten af te plakken)voordat u deze weggooit.Voor klanten in Duitsland:Olympus heeft een overeenkomst met deGRS (Joint Battery Disposal Association)in Duitsland om een milieuvriendelijkeverwijdering te garanderen.Het toestel in-/uitschakelenSchakel de recorder uit wanneer u dezeniet gebruikt om het batterijverbruik teverminderen. Bestaande gegevens en demodus- en tijdinstellingen blijven behoudenals het apparaat wordt uitgeschakeld.Het toestel uitschakelenSchuif de POWER/HOLD-schakelaargedurende minstens 0,5 secondenin de richting van de pijl.• De recorder wordt uitgeschakeld.• De functie 'hervatten' onthoudt depositie waar een opname wordt gestoptvoor het apparaat wordt uitgeschakeld.EnergiebesparingsmodusWanneer de recorder ingeschakeldis maar gedurende minimaal 10minuten (fabrieksinstelling) nietwordt gebruikt, gaat het scherm uiten schakelt de recorder over op deenergiebesparingsmodus (☞ Blz. 65).• Druk op een willekeurige knop om deenergiebesparingsmodus te verlaten.1VoedingHet toestel inschakelenSchuif, terwijl de recorder isuitgeschakeld, de POWER/HOLDschakelaarin de richting van de pijl.• De recorder wordt ingeschakeld.NL19


HOLDAls u de recorder in de HOLD-modus plaatst, blijven de huidige instellingen behouden en wordenalle knoppen uitgeschakeld. Deze functie is handig als de recorder in een tas of zak moet wordengedragen. Deze modus kan ook voorkomen dat u de opname per vergissing stopt.1De recorder in de HOLD-modus zettenSchuif de POWER/HOLD-schakelaarnaar de positie [HOLD].De HOLD-modus verlatenSchuif de POWER/HOLD-schakelaarnaar de positie A.HOLD• Nadat [Hold] op het scherm isverschenen, wordt de recorder ingesteldop de HOLD-modus.NL20Opmerkingen• Indien u op een knop drukt terwijl de recorder in de HOLD-modus staat, zal het displayvan de klok twee seconden oplichten, maar zal de recorder niet bediend worden.• Als HOLD wordt gebruikt tijdens het afspelen (opnemen), wordt de werking uitgeschakeld terwijlde afspeelstatus (opnamestatus) ongewijzigd blijft (wanneer het afspelen is beëindigd of hetopnemen is beëindigd omdat het geheugen vol is, wordt de recorder gestopt).


De tijd en datum instellen [Datum en tijd]Als u de tijd en datum instelt voor u derecorder gebruikt, wordt voor elk bestandautomatisch de opnamedatum en -tijdbijgehouden. Het is eenvoudiger bestanden tebeheren als u de tijd en datum vooraf instelt.Wanneer u de recorder voor heteerst gebruikt of wanneer de batterijwordt geplaatst nadat de recordergedurende lange tijd niet werdgebruikt, verschijnt [Stel datum entijd in]. Als “Hour“ knippert, voert ude instelling van Stap 1 uit.2 Druk op de knop + of − om dewaarde te wijzigen.• Herhaal dezelfde stappen door op deknop 9 of 0 te drukken om hetvolgende item te selecteren en drukvervolgens op de knop + of − om dewaarde te wijzigen.• U kunt kiezen tussen het 12-uursen 24-uurssysteem door tijdens hetinstellen van uren en minuten tedrukken op de knop LIST.Voorbeeld: 10:38 P.M10:38 PM(oorspronkelijke22:38instelling)• U kunt de volgorde voor “Month“, “Day“en “Year“ selecteren door op de knopLIST te drukken terwijl u deze items instelt.Voorbeeld: 24 maart 20123M 24D 2012Y(oorspronkelijkeinstelling)1De tijd en datum instellen24D 3M 2012Y+ − -knop9 0-knop`OK-knop2012Y 3M 24D3 Druk op de knop `OK om deinstelling te voltooien.1 Druk op de knop 9 of 0 om hetitem te selecteren dat u wilt instellen.• Selecteer “Hour“, “Minute“,“Year“, “Month“ of “Day“ door deknipperende positie te verplaatsen.• De klok begint te lopen volgens deingestelde datum en tijd. Druk op deknop `OK als u de klok wilt starten.Opmerking• Wanneer u tijdens het instellen op de `OKknopdrukt, zal de recorder alle items opslaandie tot op dat moment waren ingesteld.NL21


De tijd en datum instellen [Datum en tijd]1De tijd en datum wijzigenTerwijl de recorder in de stopmodusstaat, houdt u de knop STOP (4)ingedrukt om [Datum en tijd] en[Resterend] weer te geven. Indien dehuidige tijd en datum niet correct zijn,stelt u deze in volgens de hieronderbeschreven procedure.3 Druk op de knop `OK om decursor te verplaatsen naar hetitem dat u wilt instellen.• [Apparaatmenu] verschijnt op hetscherm.4 Druk op de knop + of − om[Datum en tijd] te selecteren.De tijd en datum instellenKnop STOP (4)Knop MENU5 Druk op de knop `OK.• [Datum en tijd] verschijnt op hetscherm.• “Hour“ knippert op het schermen geeft het begin van deinstelprocedure van de tijd en datumaan.+ − -knop9 0-knop`OK-knop1 Druk op de knop MENU terwijl derecorder in de stopmodus is.• Het menu verschijnt op het scherm(☞ Blz. 53).2 Druk op de knop + of − om hettabblad [Apparaatmenu] teselecteren.• U kunt de weergave van het menuwijzigen door de cursor in het tabbladSettings te verplaatsen.De volgende stappen zijn dezelfde alsstappen 1 tot 3 van “De tijd en datuminstellen [Datum en tijd]“ (☞ Blz. 21).6 Druk op de knop STOP (4) om hetmenuscherm te sluiten.NL22


Een microSD Card plaatsen en eruit halen“microSD“ in de gebruiksaanwijzingbetekent zowel microSD als microSDHC.Met deze recorder kunt u gegevens opslaanin het interne geheugen en op een in dehandel verkrijgbare microSD Card.Een microSD Card plaatsen1 Open het kaartklepje terwijl derecorder in de stopmodus is.2 Plaats de microSD Card in dejuiste richting in de kaartsleufzoals weergegeven in het schema.• Houd de microSD Card recht terwijl udeze in de sleuf stopt.• Als u de microSD Card in de verkeerderichting of in een hoek plaatst, kuntu het contactgebied beschadigen ofkan de microSD Card vastraken.• Als de microSD Card niet volledig in desleuf zit, kunnen er geen gegevens opde microSD Card worden opgenomen.3 Sluit het kaartklepje stevig.• Wanneer u de microSD Card plaatst,wordt het scherm voor het wijzigen vanhet opnamemedium weergegeven.4 Om op te nemen op een microSDCard, drukt u op de knop + of −en selecteert u [Ja].1Een microSD Card plaatsen en eruit halen5 Druk op de knop `OK om deinstelling te voltooien.NL23


Een microSD Card plaatsen en eruit halen1Een microSD Card plaatsen en eruit halenOpmerkingen• Het is mogelijk over te schakelen vanhet opnamemedium naar het internegeheugen (☞ Blz. 65).• In sommige gevallen kunnen microSDCards die met een ander apparaat, zoalseen computer, werden geformatteerd(geïnitialiseerd), niet worden herkend.Formatteer de microSD Cards met dezerecorder voordat u ze gebruikt (☞ Blz. 74).Een microSD Card eruit halen1 Open het kaartklepje terwijl derecorder in de stopmodus is.2 Duw de microSD Card naar binnenom deze te ontgrendelen en laatde microSD Card vervolgensgedeeltelijk uit de sleuf springen.• De microSD Card is zichtbaar uit desleuf en kan veilig worden verwijderd.• Als u de microSD Card uitwerpt wanneer[Geheugensel.] ingesteld is op[microSD-kaart], wordt [Geheugensel.]automatisch gewijzigd naar[Intern geheugen geselecteerd].3 Sluit het kaartklepje stevig.Opmerkingen• Als u uw vinger snel terugtrekt nadatu de microSD Card naar binnen hebtgedrukt, kan de kaart krachtig uit de sleufspringen.• Sommige microSD Cards ofmicroSDHC Cards worden wegenscompatibiliteitsproblemen met dezerecorder mogelijk niet correct herkendafhankelijk van de fabrikant of hetkaarttype.• Raadpleeg de Olympus-website voor eenlijst met microSD Cards die door dezerecorder worden ondersteund bij gebruikonder de door Olympus voorgeschrevenomstandigheden. De website http://olympus-imaging.jp/ vermeldtfabrikanten en types microSD Cards diegegarandeerd compatibel zijn. Merkechter op dat dit niet inhoudt dat allemicroSD Cards zullen werken. SommigemicroSD Cards worden mogelijk nietcorrect herkend ten gevolge vanomstandigheden zoals wijzigingen vande specificaties van de fabrikant.• Als een microSD Card niet wordt herkend,verwijdert u de microSD Card en plaatst udeze opnieuw om te kijken of de recorderde microSD Card herkent.• Lees voor het gebruik steeds deinstructies die geleverd zijn bij demicroSD Card.• Bij bepaalde types microSD Cards kan deverwerkingssnelheid trager liggen. Deverwerkingsprestaties kunnen ook lagerliggen na herhaald schrijven en wissen.In dat geval dient u de microSD Card teformatteren (☞ Blz. 74).NL24


Bedieningen terwijl [Home] wordt weergegevenU kunt de recorder niet alleen gebruiken alseen voicerecorder en muziekspeler, maarook als radio*.* Alleen WS-813.Knop LISTAls [Recorder] geselecteerd is:De recorder gaat naarde modus [Recorder]. Ukunt bestanden opnemenen afspelen die metde recorder werdenopgenomen(☞ Blz. 29, Blz. 36).Als [Muziek] geselecteerd is:1+ − knop`OK-knop1 Druk herhaaldelijk op de knop LISTom de weergave [Home] in te stellen.• [Home] wordt weergegeven op het scherm.2 Druk op de knop + of − om demodus te selecteren.De recorder gaat naar demodus [Muziek] en u kuntmuziekbestanden afspelendie werden overgezet naarde recorder (☞ Blz. 36).Als [Agenda zoeken]* geselecteerd is:De recorder gaat naar demodus [Agenda zoeken]en u kunt bestandenzoeken op basis van deopnamedatum (☞ Blz. 40).* Alleen WS-813, WS-812Als [FM-radio]* geselecteerd is:De recorder gaat naar demodus [FM-radio] en ukunt naar de FM-radioluisteren (☞ Blz. 47).* Alleen WS-813Bedieningen terwijl [Home] wordt weergegeven3 Druk op de knop `OK.Opmerking• Tijdens de opname kunt u nietveranderen van modus zonder derecorder te stoppen.NL25


Opmerkingen over de mappen1U kunt het interne geheugen of een microSD Card gebruiken als opnamemedium.Spraakbestanden en muziekbestanden worden gescheiden in mappen voor spraakopnamen enmappen voor muziekweergave die in een gestructureerde stijl worden geschikt en opgeslagen.Over de mappen voor spraakopnamen[Map A] - [Map E] in de map [Recorder] zijn de mappen voor spraakopnamen. Wanneer uopneemt met deze recorder, selecteert u een van de vijf mappen en begint u de opname.Opmerkingen over de mappenHomeU kunt de modus wijzigenin de weergave [Home].RecorderMap AMap BMapBestand001002Map C003Map D004Map EWordt de bestemming voormicrofoonopnamen.Radiomap200In elke map kunnen tot200 bestanden wordenopgeslagen.Wanneer u opneemt van de radio, wordt hetopgenomen bestand automatisch opgeslagenin de map [Radiomap] (alleen WS-813).NL26Opmerking• Bestanden of mappen onder de map [Recorder] worden niet aangegeven op de recorder.


Opmerkingen over de mappenOver de mappen voor het afspelen van muziekWanneer u muziekbestanden overzet naar het apparaat met Windows Media Player, wordtautomatisch een map gemaakt in de muziekweergavemap die een gelaagde structuur heeft,zoals weergegeven in het onderstaande schema. Muziekbestanden die zich in dezelfde mapbevinden, kunnen opnieuw worden geschikt in de volgorde van uw voorkeur en opnieuwworden afgespeeld (☞ Blz. 69).HomeMuziekEerste laagArtist 01Artist 02Artist 03Tweede laagAlbum 01Album 02Album 030010020030041Opmerkingen over de mappen200In elke map kunnen tot200 bestanden wordenopgeslagen.U kunt maximaal 300* mappen maken onder demap [Muziek], inclusief de map [Muziek].* Voor WS-811: 128 mappen.MapBestandNL27


Mappen en bestanden selecterenWijzig de mappen terwijl de recorder is gestopt of terwijl er wordt afgespeeld. Meerinformatie over gelaagde structuren van de mappen vindt u in het gedeelte met de titel“Opmerkingen over de mappen“ (☞ Blz. 26).[Home]-weergaveGebruik van de mappen voor spraakopnamen1Mappen en bestanden selecterenVoorbeeld:WS-813Schermmappenlijst(Eerste laag)SchermmappenlijstGebruik van de mappen voor het afspelen van muziekSchermmappenlijst(Tweede laag)SchermbestandslijstSchermbestandslijstBestandsweergaveBestandsweergaveAls [Muziek] geselecteerd is.NL28Door de niveaus navigeren} Terugkeren: LIST-knopTelkens wanneer u op deze knop drukt, keertu terug naar het bovenliggende niveau. Deknop 0 kan in een lijstweergave ookworden gebruikt als de knop LIST.• Als u de knop LIST ingedrukthoudt terwijl u navigeertin een mappenstructuur,wordt teruggekeerd naar debestandsweergave.{ Doorgaan: `OK-knopTelkens wanneer u op deze knopdrukt, wordt de map of het bestandgeselecteerd in de lijstweergave en gaatu één niveau omlaag.• De knop 9 kan in een lijstweergaveook worden gebruikt als de knop `OK .+ of – knopSelecteer een map of bestand.[Home]-weergave:In deze weergave kan de modus van derecorder worden gewijzigd (☞ Blz. 25).Lijstweergave:De mappen en bestanden die op dezerecorder zijn opgeslagen, wordenweergegeven.Bestandsweergave:Informatie over het geselecteerde bestandwordt weergegeven. De recorder staat inde stand-bymodus voor het afspelen.


Over opnemenOpnameSelecteer een map uit [&] tot [*] voordatu de opname start. Deze vijf mappenkunnen worden gebruikt om opgenomeninformatie in te delen volgens type. Map[&] kan bijvoorbeeld worden gebruikt ompersoonlijke informatie op te slaan, terwijlmap ['] speciaal voor bedrijfsinformatiekan worden voorbehouden.Knop STOP (4)Knop REC (s)• [Opnamemodus] kan niet wordengewijzigd in de stand-bymodus vande opname of tijdens het opnemen.Configureer deze functie terwijl derecorder is gestopt (☞ Blz. 56).• De geschikte positie van deingebouwde stereomicrofoon voorhet maken van stereo-opnamenis boven het scherm. Als demicrofoon onder het scherm staatbij de opname, kan er geen goedestereo-opname worden gemaaktomdat het originele geluid in eenomgekeerde fasevolgorde zal wordenopgenomen.3 Druk op de knop STOP (4) om deopname te stoppen.• [L] verschijnt op het scherm.2Opname1 Selecteer een opnamemap(☞ Blz. 26).2 Druk op de knop REC (s) om deopname te starten.• Het LED-indicatielampje licht op en[K] verschijnt op het scherm.• Draai de microfoon in de richting vande bron die moet worden opgenomen.abcdea Indicatie opnamemodusb Verstreken opnametijdc Indicatie resterend geheugend Resterende opnametijde Niveaumeter (wijzigt volgens hetopnameniveau en de instellingen vande opnamefunctie)ff BestandslengteOpmerkingen• Om er zeker van te zijn dat u het beginvan de opname niet verliest, gaat u na ofhet LED-indicatielampje of de indicatieopnamemodus op het scherm aan is.• Wanneer de resterende opnametijdminder bedraagt dan 60 seconden,begint het indicatielampje te knipperen.Wanneer de resterende opnametijdzakt naar 30 en vervolgens 10 seconden,begint het licht sneller te knipperen.NL29


Opname2Opname• [Map vol] verschijnt wanneer de opnameniet verder kan worden gezet. Selecteereen andere map of verwijder bestanden dieu niet langer nodig hebt voor u verder gaatmet opnemen (☞ Blz. 45)• [Geheugen vol] verschijnt wanneer hetgeheugen vol is. Verwijder onnodigebestanden voor u verder gaat metopnemen (☞ Blz. 45).• Wanneer een microSD Card in de recorderis geplaatst, moet u controleren of hetopnamemedium [Intern geheugen]of [microSD-kaart] is, zodat er geenvergissingen mogelijk zijn (☞ Blz. 65).• Wanneer de knop REC (s) wordtingedrukt terwijl een andere functiedan de opnamefunctie ingesteld is,verschijnt [Kan niet opnemen in dezemap]. Selecteer een map van [Map A]tot en met [Map E] en start de opnameopnieuw.• Bij bepaalde types microSD Cards kan deverwerkingssnelheid trager liggen. Deverwerkingsprestaties kunnen ook lagerliggen na herhaald schrijven en wissen.In dat geval dient u de microSD Card teformatteren (☞ Blz. 74).• Wij raden u aan het opnamemediumte formatteren in de recorder voor uopnames maakt (☞ Blz. 74).Voor WS-813:• U kunt FM-radio opnemen in de modus[FM-radio] (☞ Blz. 47).• Deze recorder is ontworpen omzuiver en gelijkmatig op te nemen,zelfs wanneer het volume van hetbrongeluid aanzienlijk wijzigt. Er kunnenechter opnamen met een hogeregeluidskwaliteit worden bereikt door hetopnameniveau handmatig aan te passen.(☞ Blz. 56).4 Het is mogelijk om gegevens vanmeer dan 2 GB op te nemen:Voor WS-813, WS-812:In het lineaire PCM-formaat wordt eenopname voortgezet, ook als het volumevan een bestand groter is dan 2 GB.• De gegevens worden per 2 GB inafzonderlijke bestanden opgeslagen.Tijdens het afspelen worden deze alsmeerdere bestanden behandeld.• Als de opname groter is dan 2 GB,kan het aantal bestanden in de mapgroter zijn dan 200. De recorderzal echter het 201e bestand en deverdere bestanden niet herkennen.Sluit de recorder dus op een pc aanom die bestanden te zien.NL30


OpnameInstellingen met betrekking tot het opnemenOpnameniveau[Rec Level](☞ Blz. 56)Opnamemodus[Rec Mode] *1(☞ Blz. 56)Zoommicrofoon[Zoom Mic] *2(☞ Blz. 57)Low cut-filter[Low Cut Filter](☞ Blz. 57)[VCVA](☞ Blz. 57)V- Sync. opname[V-Sync. Rec](☞ Blz. 58)Gevoeligheid[Rec Scene](☞ Blz. 59)Stelt de gevoeligheid voorhet opnemen in.Stelt de opnamesnelheid voorelke opname-indeling in.Stelt de richtingsgevoeligheidvan de ingebouwdestereomicrofoon in.Deze functie kan lawaai vanairconditioners, projectors enandere soortgelijke geluidenonderdrukken.Stelt het drempelniveau invoor de Variable ControlVoice Actuator (VCVA).Stelt het beginniveauin voor opnamen metstemsynchronisatie.Stelt de opname-instellingenin op basis van deopnameomstandigheden of-omgeving.*1 Voor deze functie worden de volgendeconfiguraties vast ingesteld wanneer de modus[FM-radio] geactiveerd is op de recorder (alleenWS-813).• [PCM]: 44,1 kHz/16 bit• [MP3]: 128 kbps• [WMA]: 128 kbps*2 Alleen WS-813PauzerenDruk op de knop REC (s) terwijl derecorder in de opnamemodus staat.• [≠] wordt weergegeven op het scherm.• De recorder gaat naar de stopmodus als hijgedurende meer dan 60 minuten gepauzeerd blijft.De opname hervatten:Druk nogmaals op de knop REC (s).• De opname gaat verder vanaf het puntwaarop deze eerder werd onderbroken.Opgenomen inhoud snel controlerenDruk op de knop `OK terwijl derecorder in de opnamemodus staat.2Opname• [•] wordt weergegeven op het scherm.• Stop de opname. Het bestand dat net isopgenomen, wordt afgespeeld.Voor WS-813:• Wanneer u op de knop `OK drukt terwijler audiogegevens worden opgenomenin de modus [FM-radio], gaat de recorderautomatisch naar de modus [Recorder]en wordt het laatste bestand afgespeelddat van de FM-radio werd opgenomen.NL31


Opname2OpnameLuisteren terwijl audio wordt opgenomenWanneer u een opname start na deoortelefoon in de EAR-aansluiting van derecorder te hebben gestopt, kunt u hetgeluid horen dat wordt opgenomen. Hetvolume van de opnamemonitor kan wordenaangepast door op de + of − knop te drukken.Sluit de oortelefoon aan op de EARaansluitingvan de recorder.• Nadat de opname is gestart, kunt u doorde oortelefoon het geluid horen datwordt opgenomen.De opnamescène wijzigen [Gevoeligheid]U kunt de opname-instellingen heeleenvoudig wijzigen door de scène teselecteren die het best overeenkomt metuw toepassing (☞ Blz. 59).+− -knop`OK-knopSCENE/INDEX-knopNaar EARaansluiting1 Terwijl de recorder in destopmodus is, houdt u deSCENE/INDEX-knop ingedrukt.2 Druk op de knop + of − om[Scène opnemen] te selecteren.NL32Opmerkingen• Het opnameniveau kan niet wordengeregeld met de volumeknop.• Om te voorkomen dat u uw orenbeschadigt, is het raadzaam het volumete verlagen voordat u de oortelefooninsteekt.• Plaats de oortelefoon niet in de buurt vaneen microfoon aangezien dit feedbackkan veroorzaken.• Als een externe luidspreker wordtaangesloten tijdens het opnemen,bestaat het risico dat er audiofeedbackoptreedt.3 Druk op de knop `OK.4 Druk op de knop + of − om deopnameomgeving te selecteren.5 Druk op de knop `OK.


OpnameAanbevolen instellingen op basis van de opnameomstandighedenDe recorder is bij levering ingesteld op de modus [WMA 128kbps], zodat u onmiddellijkna de aankoop stereo-opnamen van hoge kwaliteit kunt maken. De verschillendeopnamefuncties kunnen gedetailleerd worden geconfigureerd om ze aan te passen aan deopnameomstandigheden. De volgende tabel toont de aanbevolen instellingen voor eenaantal voorbeelden van opnameomstandigheden.OpnameomstandighedenLezingen in grotelokalenConferenties meteen groot aantaldeelnemersVergaderingen enbesprekingen meteen klein aantalmensenDicteren met veelachtergrondlawaaiMuziekweergave,wilde vogelsdie fluiten entreingeluidenAanbevolen instellingenOpnamemodus[Rec Mode] (☞ Blz. 56)[PCM]: [44,1kHz/16bit]*2[MP3]: [128kbps] of meer[WMA]: [128kbps][MP3]: [128kbps] of meer[WMA]: [128kbps][MP3]: [128kbps][WMA]: [128kbps][WMA]: [64kbps][PCM]: [44,1kHz/16bit]*2Opnameniveau[Rec Level](☞ Blz. 56)[Hoog][Medium][Laag]Stel deopnamegevoeligheidin overeenkomstighet ingesteldegeluidsvolume.Low cut-filter[Low Cut Filter](☞ Blz. 57)[Aan][Uit]Zoommicrofoon[Zoom Mic]*1(☞ Blz. 57)[+6][Uit]2Opname*1 Alleen WS-813. *2 Alleen WS-813, WS-812.Bestanden die met de recorder worden opgenomen, krijgen automatisch een naam.813_ 0001 .WMA1 2 31 Gebruikersnaam:Dit is de naam die is ingesteld op dedigitale voicerecorder.2 Bestandsnummer:Het bestandsnummer wordt opeenvolgendtoegewezen, ongeacht wijzigingen aan hetgeselecteerde opnamemedium.3 Extensie:Dit is de bestandsnaamextensie diewijst op de opname-indeling diegebruikt wordt wanneer u met ditapparaat opneemt.• Lineaire PCM-indeling* .WAV• MP3-indeling .MP3• WMA-indeling .WMA* Alleen WS-813, WS-812.NL33


Opname2OpnameNL34Opnemen vanaf een externemicrofoon of een ander apparaatEen externe microfoon of ander apparaat kanworden aangesloten en het geluid kan wordenopgenomen. Maak de aansluiting als volgtvolgens het apparaat dat moet worden gebruikt.• Sluit geen apparaten aan op of koppel ze nietlos van de recorderaansluiting tijdens hetopnemen.4 Opnemen met een externe microfoon:Sluit een externe microfoon aan opde MIC-aansluiting van de recorder.Naar MICaansluitingToepasselijke externe microfoons(optioneel) (☞ Blz. 88)Stereomicrofoon: ME51SDe ingebouwde microfoon met grotediameter is geschikt voor gevoeligestereo-opnamen.2-kanaalsmicrofoon(omni-directioneel): ME30WDit zijn zeer gevoelige omni-directionelemicrofoons die worden ondersteund doorde functie Plug-inPower en uitstekendgeschikt zijn voor het opnemen vanmuziekoptredens.Compacte gun-microfoon(unidirectioneel): ME31Deze directionele microfoon kanbijvoorbeeld worden gebruikt voorbuitenopnames van zingende vogels.Compacte zoommicrofoon(unidirectioneel): ME32Deze microfoon is ingebouwd in eenstandaard, die u op een tafel kuntplaatsen om conferenties of lezingenop een afstand op te nemen.Zeer gevoelige ruisonderdrukkendemono microfoon (één richting): ME52WDeze microfoon wordt gebruikt omgeluid op te nemen vanaf een zekereafstand terwijl de omgevende ruiswordt geminimaliseerd.Dasclipmicrofoon (omni-directioneel):ME15Deze kleine, discrete microfoonbeschikt over een dasclip.Telefoonopnemer: TP8Deze microfoon met oortelefoonkunt u in uw oor stoppen tijdens eentelefoongesprek. De spraak of deconversatie via de telefoon kan zuiverworden opgenomen.Opmerkingen• De ingebouwde microfoon werkt nietwanneer een externe microfoon isaangesloten op de MIC-aansluiting vande recorder.• U kunt ook microfoons gebruiken dieworden ondersteund door de functiePlug-in power.• Als een externe monomicrofoon wordtgebruikt terwijl [Opnamemodus] ingesteldis op stereo-opname, wordt het geluid enkelopgenomen op het L-kanaal (☞ Blz. 56).• Als een externe stereomicrofoon wordtgebruikt terwijl [Opnamemodus]ingesteld is op mono-opname, wordt hetgeluid enkel opgenomen op het L-kanaal(☞ Blz. 56).


Opname4 Geluid van een ander apparaatopnemen met deze recorder:Het geluid kan worden opgenomenwanneer u een verbinding maakt tussen deaudio-uitgang (oortelefoonaansluiting) vanhet andere apparaat en de MIC-aansluitingvan de recorder via de aansluitkabel KA333(optioneel) voor het dubben.4 Geluid van deze recorder opnemenmet een ander apparaat:Het geluid van deze recorder kan wordenopgenomen op een ander apparaat wanneer ueen verbinding maakt tussen de audio-ingang(microfoonaansluiting) van het andere apparaaten de EAR-aansluiting van deze recorder via deaansluitkabel KA333 (optioneel).Naar MICaansluitingNaar audiouitgangvanander apparaatNaar EARaansluiting2OpnameNaar audioingangvanander apparaatOpmerkingVoor WS-813:• Als u geen zuivere opname kunt makenmet deze recorder, zelfs nadat u hetopnameniveau hebt aangepast (☞ Blz. 56),kan dit mogelijk veroorzaakt wordendoor een te hoog of te laag uitvoerniveauvan de aangesloten apparaten. Voereen testopname uit terwijl de externeapparaten zijn aangesloten en pasvervolgens het uitvoerniveau voor deexterne apparaten aan.Voor WS-812, WS-811:• Het ingangsniveau kan met dezerecorder niet fijn worden bijgeregeld.Voer een testopname uit terwijl hetexterne apparaat aangesloten is en pasvervolgens het uitvoerniveau voor hetexterne apparaat aan.Opmerking• Wanneer u de verschillendegeluidskwaliteitsinstellingen metbetrekking tot het afspelen op derecorder aanpast, wordt ook het audiouitgangssignaaldat vanaf de EARaansluitingwordt verzonden, aangepast(☞ Blz. 61, Blz. 62).NL35


Over afspelenAfspelenDe recorder kan bestanden in de indelingWAV*, MP3 en WMA afspelen. Om een bestandaf te spelen dat met een ander apparaat werdopgenomen, moet u het bestand overdragen(kopiëren) vanaf een computer.* Alleen WS-813, WS-812.3 Druk op de knop + of − om hetvolume te regelen.• Het volume kan worden aangepastbinnen het bereik van [00] tot [30].3AfspelenNL361 Selecteer het af te spelenbestand in de map waarin hetbestand staat (☞ Blz. 28).2 Druk op de knop `OK om hetafspelen te starten.• [•] verschijnt op het scherm.abcdeKnop STOP (4)+ − -knop`OK-knopa Indicatie opnamemedia,bestandsnaam Mapindicatieb Verstreken afspeeltijdc Indicatie afspeelpositiebalkd Bestandslengtee Opnamedatum en -tijd4 Druk op de knop STOP (4)wanneer u het afspelen wiltstoppen.• [L] verschijnt op het scherm.• Door op deze knop te drukken,wordt het afspelen van het bestandgestopt. Wanneer de functie voorhet hervatten geactiveerd is, wordtde stoplocatie geregistreerd,zelfs wanneer de voeding wordtuitgeschakeld. Wanneer de voedingde volgende keer wordt ingeschakeld,kan het afspelen worden hervat vanafde geregistreerde stoplocatie.


AfspelenInstellingen met betrekking tot het afspelenSpraakweergave[Voice Playback]*1 *3(☞ Blz. 61)Ruisonderdr.[Noise Cancel] *3(☞ Blz. 61)Spraakbalans[Voice Balancer]*1 *3(☞ Blz. 61)Spraakfilter[Voice Filter] *2 *3(☞ Blz. 61)Afspeelmodus[Play Mode](☞ Blz. 62).[Equalizer]*4(☞ Blz. 62).Ruimte oversl.[Skip Space](☞ Blz. 63)Scène afspelen[Play Scene](☞ Blz. 63)Alleen de stemdelenvan een opgenomenaudiobestand wordenafgespeeld.Wanneer het opgenomengeluid moeilijk teverstaan is dooromgevingsgeluiden,kunt u de instellingvoor ruisonderdrukkingaanpassen.Wanneer u eenopgenomen audiobestandafspeelt, compenseertde recorder voor de stilledelen in het bestand.De recorder beschikt overeen spraakfilter om de lageen hoge tonen af te snijdentijdens normaal, versneldof vertraagd weergevenen afspeeltoon, zodat deaudio-informatie duidelijkhoorbaar is.U kunt de gewensteafspeelmodus selecteren.Wanneer u muziekbeluistert, kunt u uwfavoriete geluidskwaliteitinstellen door deequalizerinstelling tewijzigen.U kunt het skipintervalinstellen.U kunt gewensteafspeelinstellingenopslaan voor verschillendegeluidskwaliteiten enafspeelmethodes.*1 Alleen WS-813, WS-812.*2 Alleen WS-811.*3 Functie actief alleen in de modus [Recorder].*4 Functie actief alleen in de modus [Muziek].Afspelen via de oortelefoonU kunt een oortelefoon aansluiten op de EARaansluitingvan de recorder om te luisteren.• Wanneer de oortelefoon wordt gebruikt,wordt de luidspreker van de recorderuitgeschakeld.Naar EARaansluitingOpmerkingen• Om te voorkomen dat u uw orenbeschadigt, is het raadzaam het volumete verlagen voordat u de oortelefooninsteekt.• Zet het volume NIET te hoog wanneeru de oortelefoon gebruikt. Luisteren bijeen erg hoog volume kan gehoorverliesveroorzaken.3AfspelenNL37


AfspelenVooruitspoelenTerugspoelen3AfspelenTerwijl de recorder in debestandsweergave in de stopmodusis, houdt u de knop 9 ingedrukt.• [ß] verschijnt op het scherm.• Wanneer u de knop 9 loslaat, wordthet vooruitspoelen gestopt. Druk op de`OK-knop om het afspelen te hervattenvanaf het punt waar het vooruitspoelenwerd gestopt.Houd de knop 9 ingedrukt terwijlde recorder in de afspeelmodusstaat.• Wanneer u de knop 9 loslaat, hervatde recorder het normale afspelen.• Als er een indexmarkering of een tijdelijkemarkering in het bestand is aangebracht,stopt de recorder op die plaats (☞ Blz. 42).• De recorder stopt wanneer het einde vanhet bestand is bereikt. Houd de knop9 ingedrukt om door te gaan metvooruitspoelen vanaf het begin van hetvolgende bestand.Terwijl de recorder in debestandsweergave in de stopmodusis, houdt u de knop 0 ingedrukt.• [] verschijnt op het scherm.• Wanneer u de knop 0 loslaat, wordthet terugspoelen gestopt. Druk op de`OK-knop om het afspelen te hervattenvanaf het punt waar het terugspoelenwerd gestopt.Houd de knop 0 ingedrukt terwijlde recorder in de afspeelmodusstaat.• Wanneer u de knop 0 loslaat, hervatde recorder het normale afspelen.• Als er een indexmarkering of een tijdelijkemarkering in het bestand is aangebracht,stopt de recorder op die plaats (☞ Blz. 42).• De recorder stopt wanneer het beginvan het bestand is bereikt. Houd de knop0 ingedrukt om door te gaan metterugspoelen vanaf het einde van hetvorige bestand.NL38


AfspelenHet begin van een bestand zoekenOver muziekbestandenDruk op de knop 9 terwijlde recorder in de stopmodus ofafspeelmodus is.• De recorder springt naar het begin vanhet volgende bestand.Druk op de knop 0 terwijl derecorder in de afspeelmodus is.• De recorder springt naar het begin vanhet huidige bestand.Druk op de knop 0 terwijl derecorder in de stopmodus is.• De recorder springt naar het begin van hetvorige bestand. Als de recorder zich in hetmidden van een bestand bevindt, keert hijterug naar het begin van het bestand.Druk twee keer op de knop0 terwijl de recorder in deafspeelmodus is.• De recorder springt naar het begin vanhet vorige bestand.Opmerkingen• Als u tijdens het afspelen naar het beginvan het bestand springt, stopt de recorderaan de index- of de tijdelijke markering.Index- en tijdelijke markeringen wordenovergeslagen als u deze bewerkinguitvoert in de stopmodus (☞ Blz. 42).• Als [Ruimte oversl.] ingesteld is op eenandere stand dan [Bestand skippen],gaat de recorder vooruit/achteruit metde ingestelde tijd, waarna het afspelenwordt gestart (☞ Blz. 63).Wanneer de recorder geen muziekbestandenkan afspelen die naar de recorder zijnovergedragen, moet u controleren ofde bemonsteringsfrequentie en debitsnelheid binnen een afspeelbaar bereikvallen. Hieronder vindt u combinaties vanbemonsteringsfrequenties en bitsnelhedenvoor muziekbestanden die door de recorderkunnen worden afgespeeld.BestandsindelingMP3-indelingBemonsteringsfrequentieWAVindeling*WMAindeling* Alleen WS-813, WS-812.44,1 kHz 16 bitMPEG1 Layer3:32 kHz, 44,1 kHz,48 kHzMPEG2 Layer3:16 kHz, 22,05 kHz,24 kHz8 kHz, 11 kHz,16 kHz, 22 kHz,32 kHz, 44,1 kHz,48 kHzBitsnelheidVan 8 kbpstot 320kbpsVan 5 kbpstot 320kbps• MP3-bestanden met variabelebitsnelheden (waarbij de conversievan bitsnelheden kan variëren) zullenmogelijk niet correct worden afgespeeld.• In het geval van WAV-bestanden kandeze recorder alleen bestanden in hetlineaire PCM-formaat afspelen. Anderetypes WAV-bestanden kunnen nietworden afgespeeld.• Zelfs als de bestandsindeling compatibelis voor afspelen op deze recorder,ondersteunt de recorder niet elkeencoder.3AfspelenNL39


AfspelenEen bestand zoeken • Data waarop bestanden opgenomenwerden, zijn onderlijnd.4 Druk op de knop +, − , 9 ofVoor WS-813, WS-812:0 om de datum te selecteren.3AfspelenU kunt spraakbestanden zoeken opopnamedatum. Als u de datum van eenbestand weet, kunt u het snel vinden,zelfs als u vergeten bent in welke map hetbestand is opgeslagen. U kunt alleen zoekennaar bestanden die opgeslagen zijn in despraakopnamemap (& tot *).Knop LIST+ − -knop9 0-knop`OK-knop1 Druk herhaaldelijk op de knop LISTom de weergave [Home] in te stellen.2 Druk op de knop + of − om[Agenda zoeken] te selecteren.cc Geselecteerdedatum9, 0-knoppen:Hiermee kunt u naar de vorige/volgende dag gaan.+, −-knoppen:Hiermee kunt u naar de vorige/volgende week gaan.• Druk op de knop STOP (4) om terugte keren naar het scherm [Home].5 Druk op de knop `OK.• Bestanden die op de geselecteerdedatum opgenomen zijn, worden ineen lijst weergegeven.3 Druk op de knop `OK.• [Agenda zoeken] verschijnt op hetscherm.6 Druk op de knop + of − om eenbestand te selecteren.• Druk op de knop 0 om terug tekeren naar het vorige scherm.7 Druk op de knop `OK om hetafspelen te starten.NL40aba Huidige datumb Datum waaropeen bestand werdopgenomen


AfspelenHet afspeelgeluid wijzigenU kunt de afspeelsnelheid en -toonwijzigen*. Het wijzigen van de snelheid isnuttig als u de inhoud van een lezing snelwilt beluisteren of als u de snelheid van eenzin in een andere taal wilt verlagen.* Alleen WS-813, WS-812.3 Druk op de knop `OK.a+ − -knop`OK-knopa Indicatie afspeelsnelheid/afspeeltoon• Zelf als het afspelen gestopt is, blijvende gewijzigde afspeelsnelheid en-toon behouden.31 Terwijl de recorder in de afspeelmodusstaat, drukt u op de knop `OK.Beperkingen van versneld afspelenDe normale werking is mogelijkniet beschikbaar, afhankelijk vande bemonsteringsfrequentie ende bitsnelheid van het af te spelenbestand. Verminder in dat geval desnelheid van het versneld afspelen.Afspelen2 Druk op de knop + of − of 9 of0 om beter te begrijpen wat erwordt gezegd.9, 0-knoppen:Hiermee kunt u de afspeelsnelheidwijzigen.+, −-knoppen*:Hiermee kunt u de afspeeltoon wijzigen.* Alleen WS-813, WS-812.• Als u de woorden nog steeds niet begrijptna het wijzigen van de afspeelsnelheid,kunt u de stem duidelijker maken door detoon te wijzigen.Opmerkingen• Net zoals in de normale afspeelmoduskunt u ook tijdens de modiafspeelsnelheid/afspeeltoon* deweergave stoppen, een bestandbeluisteren of een index- of tijdelijkemarkering aanbrengen (☞ Blz. 42).* Alleen WS-813, WS-812.• Wanneer u de functie afspeelsnelheid/afspeeltoon gebruikt, zijn de volgendefuncties niet beschikbaar.• [Spraakweergave] (alleen WS-813,WS-812) (☞ Blz. 61)• [Ruisonderdr.] (☞ Blz. 61)NL41


Afspelen3Een indexmarkering of tijdelijkemarkering instellenAls indexmarkeringen en tijdelijkemarkeringen aangebracht zijn in uwbestanden, kunt u een bepaalde plaats snelterugvinden door snel vooruit te spoelen,snel terug te spoelen of mee te luisterennaar een bestand. Indexmarkeringenkunnen alleen worden aangebracht inbestanden die op Olympus-voicerecorderswerden aangemaakt. Tijdelijke markeringenkunnen worden aangebracht op locaties dietijdelijk moeten worden onthouden.Een indexmarkering of tijdelijke markering wissen1 Selecteer een bestand met indexoftijdelijke markeringen die uwilt wissen.2 Druk op de knop 9 of 0 omde te wissen indexmarkering oftijdelijke markering te selecteren.Afspelen+ − -knop`OK-knopSCENE/INDEX-knop3 Druk op de knop ERASE terwijlde indexmarkering of tijdelijkemarkering gedurende ca. 2 secondenop het scherm wordt weergegeven.• De indexmarkering of tijdelijkemarkering wordt gewist.NL421 Druk op de knop SCENE/INDEXterwijl de recorder in deopnamemodus of afspeelmodus is.• Er verschijnt een nummer ophet scherm en er wordt eenindexmarkering of tijdelijke markeringtoegevoegd in het bestand.• Nadat u de indexmarkering oftijdelijke markering hebt toegevoegdin het bestand, gaat de recorder doormet opnemen of afspelen zodat u opeen ander punt op dezelfde maniereen indexmarkering of tijdelijkemarkering kunt instellen.• Na het verwijderen van eenindexmarkering of tijdelijke markering,worden de resterende markeringenautomatisch met 1 verminderd.Opmerkingen• Tijdelijke markeringen zijn, zoals de naamaangeeft, slechts tijdelijk; als u dus eenbestand overzet naar een pc of verplaatstmet een pc, worden de markeringenautomatisch gewist.• U kunt maximaal 99 index- en tijdelijkemarkeringen in een bestand aanbrengen.Wanneer u meer dan 99 index- of tijdelijkemarkeringen wilt toevoegen, verschijnt demelding [Max. aantal indexmarkeringenbereikt] voor indexmarkeringen en [Max.aantal indexmarkeringen bereikt] voortijdelijke markeringen.


Afspelen• Index- of tijdelijke markeringen kunnenniet worden ingesteld of gewist in eenvergrendeld bestand (☞ Blz. 55).Herhaald afspelen van segmenten startenMet deze functie kunt u een deel van hetbestand dat wordt afgespeeld, herhalen.3 Druk opnieuw op de knop REC (s)op het punt waar u het segmentvoor herhaald afspelen wilteindigen.• De recorder zal het segment continuafspelen tot het herhaald afspelenvan het segment wordt geannuleerd.Knop REC (s)31 Selecteer een bestand met eensegment dat u herhaaldelijkwenst af te spelen en start hetafspelen.2 Druk op de knop REC (s) op depositie waar u het segment voorherhaald afspelen wilt starten.• [w] knippert op het scherm.Opmerking• Net als bij het normale afspelen kan deafspeelsnelheid ook bij het herhaaldafspelen worden gewijzigd (☞ Blz. 41).Wanneer er tijdens het herhaald afspelenvan een segment een indexmarkering oftijdelijke markering wordt ingesteld ofverwijderd, wordt het herhaald afspelengeannuleerd en keert de recorder terugnaar het normaal afspelen (☞ Blz. 42).Afspelen• Wanneer [w] knippert kunt u netzoals in de normale modus snelvooruit spoelen, terugspoelen of deweergavesnelheid wijzigen om deeindpositie te zoeken (☞ Blz. 41).• Wanneer de recorder het eindevan het bestand bereikt terwijl [w]knippert, wordt het punt [x] deeindpositie van het bestand en wordthet herhaald afspelen gestart.NL43


AfspelenHet herhaald afspelen van een segmentannulerenDe afspeelscène wijzigen[Scène afspelen]Als u uw favoriete afspeelinstellingen registreertvoor het afspelen van scènes, kunt u deinstelling later eenvoudig selecteren (☞ Blz. 63).+ − -knop`OK-knop3AfspelenWanneer u op een van de volgendeknoppen drukt, wordt hetherhaald afspelen van het segmentgeannuleerd.a Druk op de knop STOP (4).Wanneer u op de knop STOP (4) drukt,wordt het herhaald afspelen van hetsegment geannuleerd en wordt hetafspelen gestopt.b Druk op de knop REC (s).Wanneer u op de knop REC (s) drukt,wordt het herhaald afspelen van eensegment geannuleerd en wordt er terugovergeschakeld op normaal afspelen.c Druk op de knop 9Wanneer u op de knop 9 drukt, wordthet herhaald afspelen van een segmentgeannuleerd en springt de recorder naarhet begin van het volgende bestand.d Druk op de knop 0Wanneer u op de knop 0 drukt, wordthet herhaald afspelen van een segmentgeannuleerd en springt de recorder naarhet begin van het huidige bestand.SCENE/INDEX-knop1 Houd de knop SCENE/INDEXingedrukt terwijl de recorder inde stopmodus of afspeelmodus is.2 Druk op de knop + of − om[Scène afspelen] te selecteren.3 Druk op de knop `OK.4 Druk op de knop + of − om deafspeelscène te selecteren.NL445 Druk op de knop `OK.


WissenBestanden wissenU kunt een geselecteerd bestand uit eenmap verwijderen. U kunt ook alle bestandenin een map tegelijk wissen.+ − -knop`OK-knop6 Druk op de knop `OK.• Op het scherm verschijnt [Wissen] enhet wissen begint.• [Gewist] verschijnt nadat het bestandis gewist. De bestandsnummersworden automatisch opnieuwtoegewezen.Knop ERASE31 Selecteer het bestand dat u wiltwissen (☞ Blz. 28).2 Druk op de knop ERASE terwijl derecorder in de stopmodus in debestandsweergave staat.• Als u binnen de 8 seconden geenactie kiest, keert de recorder terugnaar de stopmodus.3 Druk op de knop + of − om[Wissen in map] of [Bestandwissen] te selecteren.Een map wissenU kunt bestanden wissen door mappen teverwijderen.+ -knop`OK-knopWissen4 Druk op de knop `OK.5 Druk op de knop + om [Starten]te selecteren.Knop ERASE1 Selecteer de map die u wiltwissen (☞ Blz. 28).2 Druk op de knop ERASE terwijl derecorder in de stopmodus in demappenlijstweergave staat.• Als u binnen de 8 seconden geenactie kiest, keert de recorder terugnaar de stopmodus.NL45


Wissen3Wissen3 Druk op de knop + om [Starten]te selecteren.4 Druk op de knop `OK.• Op het scherm verschijnt [Wissen] enhet wissen begint.• [Gewist] verschijnt nadat het bestandis gewist.• Beveiligde bestanden en bestanden dieingesteld zijn als alleen-lezen kunnenniet worden gewist (☞ Blz. 55).• De standaardmappen van de recorder,namelijk [Recorder] (inclusief [Map A]tot [Map E] en [Radiomap]*) en [Muziek]kunnen niet worden gewist.* Alleen WS-813.• In de map [Muziek] kunnen alle mappenbehalve [Muziek] worden gewist.• Als er een bestand is dat niet door derecorder kan worden herkend, wordenhet bestand en de map met dat bestandniet gewist. Verbind de recorder met uwpc om het bestand te wissen.• Plaats een nieuwe batterij om zeker tezijn dat de batterij niet leeg raakt tijdensde verwerking. De bewerking kan meerdan 10 seconden in beslag nemen. Voernooit bewerkingen uit zoals hierondertijdens de verwerking, anders kunt u degegevens beschadigen.1 De netspanningsadapter ontkoppelentijdens de verwerking.2 De batterij verwijderen tijdens deverwerking.3 De microSD Card verwijderentijdens de verwerking wanneer[microSD-kaart] als opnamemediumis geselecteerd.NL46Opmerkingen• U kunt een gewist bestand niet meerterughalen. Wees dus voorzichtigwanneer u bestanden wist.• Wanneer een microSD Card in de recorderis geplaatst, moet u controleren of hetopnamemedium [Intern geheugen]of [microSD-kaart] is, zodat er geenvergissingen mogelijk zijn (☞ Blz. 65).


De FM-radio gebruikenOver de FM-radio(Alleen WS-813)Voor WS-813:De kwaliteit van de radio-ontvangst is sterk afhankelijk van de plaats waar u de radiogebruikt. Als de ontvangst zwak is, past u de positie of de richting van de antenneaan of gebruikt u de recorder op een plaats waar een radiosignaal goed kan wordenontvangen, bijvoorbeeld nabij een venster.De recorder kan mogelijk geen FM-signaalontvangen in of dichtbij gebouwen.Oortelefoon aansluitenDe meegeleverde oortelefoon werkt alsFM-antenne. U kunt geen FM-radiosignalenontvangen als de oortelefoon niet aangesloten is.Naar EARaansluiting4De FM-radio gebruikenGa naar een plaats waar het signaalgemakkelijk kan worden ontvangen. Ineen gebouw kunt u radiosignalen beterontvangen in de buurt van een venster.• Merk ook op dat u geen radiosignalen kuntontvangen op plaatsen die niet bereikbaarzijn voor radiogolven, bijvoorbeeld opplaatsen buiten de zendregio en in strekendie ingesloten zijn door bergen.Opmerkingen• Zelfs binnen de zendregio kunnen de radiosignalen moeilijk te ontvangen zijn in tunnels ofondergrondse wegen, in of in de schaduw van (flat)gebouwen met een betonstructuur enandere gelijkaardige locaties. Op dergelijke plaatsen krijgt u mogelijk geen radio-ontvangst.• Voor een optimale ontvangst gebruikt u de radio best niet tegelijk met een mobieletelefoon, pc, televisie of een ander elektrisch product. Dergelijke producten kunnen ruisveroorzaken.• Als u de radio gebruikt terwijl de netspanningsadapter (A514 enz.) aangesloten is op derecorder, kan er ruis optreden. Gebruik de FM-radio steeds via batterijvoeding.NL47


Gebruik in de modus FM-radioVoor WS-813:De oortelefoon aansluitenEen radiozender toevoegen aan devoorgeprogrammeerde zenders:Wijzig de radiomodus in handmatigeontvangst en stem af op de gewenstefrequentie. De zender waarop ubent afgestemd, kunt u vervolgenstoevoegen (☞ Blz. 50, Blz. 51).3 Druk op de knop 9 of 0 omeen zender te selecteren.• U kunt een geprogrammeerde zenderselecteren.4Gebruik in de modus FM-radio+ − -knop9 0-knop1 Kies de modus [FM-radio] (☞ Blz. 25).• Wijzig de modus naar [FM-radio].• U kunt ook een zender selecterendie niet geprogrammeerd is. Zie “Deontvangstmodus wijzigen“ voormeer details (☞ Blz. 50).4 Druk op de knop + of − om hetvolume te regelen.NL48• Om de ontvangst van de FM-radio testoppen, drukt u op de knop LIST om naarde weergave [Home] te gaan. In de weergave[Home] kunt u een andere modus kiezen.2 Radiozenders programmeren.Radiozenders automatischprogrammeren:U kunt zenders automatischprogrammeren om hieropgemakkelijk te kunnen afstemmen.Zie “Radiozenders automatischprogrammeren [Auto-voorinst.]“voor meer details (☞ Blz. 49).• Het volume kan worden aangepastbinnen het bereik van [00] tot [30].Instellingen voor FM-radioAuto-voorinst.[Auto-preset](☞ Blz. 49)Scanniveau[Scan Level](☞ Blz. 67)Uitgang[Output](☞ Blz. 67)Voegt automatischontvangbare zenders toe aan devoorgeprogrammeerde zenders.Hiermee kunt u descangevoeligheid instellen voorautomatische programmering.Hiermee kunt u de audio-uitgangvan de FM-radio instellen.


Gebruik in de modus FM-radioRadiozenders automatischprogrammeren [Auto-voorinst.]4 Druk op de knop + of – om[Auto-voorinst.] te selecteren.Door radiozenders te programmeren, kunt ude gewenste zender snel terugvinden.De oortelefoon aansluiten5 Druk op de knop `OK.• [Auto-voorinst.] verschijnt op het scherm.Knop MENU4+ − -knop`OK-knop1 Kies de modus [FM-radio] (☞ Blz. 25).2 Druk op de knop MENU.• Het menu verschijnt op het scherm(☞ Blz. 53).• Selecteer [Annuleren] en druk op deknop `OK om terug te keren naar hetvorige scherm.6 Druk nogmaals op de knop `OK.• [Scannen] verschijnt op het schermen het scannen start.Wanneer [Voorinstelling voltooid]verschijnt, is de scan voltooid.Gebruik in de modus FM-radio3 Druk op de knop `OK om decursor te verplaatsen naar hetitem dat u wilt instellen.Opmerking• De geprogrammeerde nummersworden automatisch toegewezenovereenkomstig de frequentie.NL49


Gebruik in de modus FM-radioDe ontvangstmodus wijzigenHet is mogelijk handmatig fijn af testemmen op een zender als de zender die uzoekt zwak is en niet gevonden kan wordenmet de functie Auto Preset.Modus geprogrammeerde zender oproepen• Druk op de knop 9 of 0om een geprogrammeerdezender te selecteren.a ProgrammanummerDe oortelefoon aansluitena4Gebruik in de modus FM-radioNL509 0-knop`OK-knop1 Voer stappen 1 tot 3 uit bij“Gebruik in de modus FM-radio“(☞ Blz. 48).2 Druk op de knop `OK om eenontvangstmodus te selecteren.• Als u zenders voorgeprogrammeerdhebt, wijzigt de ontvangstmodus bijelke druk op de knop `OK.bModus Auto/Manual• Druk op de knop 9 of 0om de frequentie te wijzigenen af te stemmen op eenradiosignaal (Handmatigeontvangst).• Houd de knop 9 of 0ingedrukt om de ontvangbarezenders te scannen(Automatische ontvangst).b Afstemfrequentie• Als u op de knop `OK druktterwijl u een frequentieontvangt die u nog niet hebtvoorgeprogrammeerd, stemtde recorder af op de zenderwaarvan het vooraf ingesteldenummer het dichtst bij deeerder ontvangen frequentieligt.


Gebruik in de modus FM-radioEen radiozender toevoegenU kunt radiozenders met automatische/manuele ontvangst toevoegen aan devoorgeprogrammeerde zenders.3 Druk op de knop `OK.• U kunt maximaal 30 radiozendersprogrammeren.De oortelefoon aansluitenEen geprogrammeerde radiozender verwijderen1 Stem af op de voorgeprogrammeerdezender die u wilt verwijderen.2 Druk op de knop ERASE.4+ − -knop`OK-knopSCENE/INDEX-knop1 Stem af op een radiozender die uwilt programmeren.• Selecteer [Annuleren] en druk opde knop `OK om terug te kerennaar het vorige scherm.3 Druk op de knop `OK.Gebruik in de modus FM-radio2 Druk op de knop SCENE/INDEX.• Selecteer [Annuleren] en druk op deknop `OK om terug te keren naar hetvorige scherm.Opmerking• De geprogrammeerde nummersworden automatisch toegewezenovereenkomstig de frequentie.NL51


FM-radio opnemenVoor WS-813:De oortelefoon aansluitenBij opnemen van FM-radio:Zelfs als het geluid van de FM-radio helderis, is het mogelijk dat er in sommigegevallen elektrische storingen hoorbaarzijn bij het starten van de opname.Om dergelijke problemen te vermijden,voert u vóór het opnemen eenopnametest uit. Zorg er ook voor dat uopnames maakt op plaatsen met eengoede ontvangst.4FM-radio opnemenNL52abcdeKnop STOP (4)Knop REC (s)1 Stem af op het programma dat uwilt opnemen (☞ Blz. 25, Blz. 48).2 In de menu-instellingen voorFM-radio stelt u [Uitgang] in op[Oortelefoon] (☞ Blz. 67).• Als [Uitgang] ingesteld is op[Luidspreker], kunt u niet opnemen.3 Druk op de knop REC (s) om deopname te starten.• Het LED-indicatielampje licht op en[K] verschijnt op het scherm.a Indicatie opnamemodusb Programmanummerc Afstemfrequentied Verstreken opnametijde Resterende opnametijd4 Druk op de knop STOP (4) om deopname te stoppen.• [K] verdwijnt en hetontvangstscherm keert terug.• Wanneer u FM-radio opneemt, wordtde opname automatisch opgeslagenin de map [FM-radio] in de map[Recorder].Opmerkingen• Wanneer u FM-radio opneemt, dientu de oortelefoon aan te sluiten op deaansluiting EAR.• Wanneer u FM-radio opneemt, wordt debestandsnaam die aan de opname wordttoegewezen (☞ Blz. 33) voorzien van eendatum en tijd.813_0001_120715_0915.WMADatum: [120715] (15 juli 2012)Tijd: [0915] (9u15)


Menu-instellingsmethodeDe items in de menu's zijn geordend intabbladen. Kies daarom eerst een tabblad enselecteer vervolgens het item dat u wilt instellen.U kunt alle menu-items als volgt instellen.Menu-instelling3 Druk op de knop `OK om decursor te verplaatsen naar hetitem dat u wilt instellen.Knop STOP (4)Knop MENU+ − -knop9 0-knop`OK-knop1 Druk op de knop MENU terwijl derecorder in de stopmodus is.• Het menu verschijnt op het scherm.• Menu-items kunnen worden ingesteldtijdens het opnemen of afspelen.2 Druk op de knop + of – om hettabblad te selecteren dat hetitem bevat dat u wilt instellen.• U kunt de weergave van het menuwijzigen door de cursor in het tabbladSettings te verplaatsen.4 Druk op de knop + of − omnaar het item te gaan dat u wiltinstellen.5 Druk op de knop `OK.• Het scherm toont de instelling vanhet geselecteerde item.6 Druk op de knop + of − om deinstelling te wijzigen.7 Druk op de knop `OK om hetinstelproces te voltooien.• Er verschijnt een melding op hetscherm om u te laten weten dat deinstelling werd doorgevoerd.5Menu-instellingsmethodeNL53


Menu-instellingsmethode4 Menu instellen tijdens het afspelen:FunctieInstelling5Menu-instellingsmethode• Als u op de knop 0 drukt zonderop de knop `OK te drukken, wordthet instelproces geannuleerd enkeert u terug naar het vorige scherm.8 Druk op de knop STOP (4) om hetmenuscherm te sluiten.• Wanneer het menuscherm tijdenshet opnemen of afspelen geopendis en u op de knop STOP (4) drukt,kunt u terugkeren naar het schermvoor het opnemen of afspelen zonderdat het opnemen of afspelen wordtonderbroken.Opmerkingen• Als u de recorder gedurende 3 minuteninactief laat tijdens het instellen van eenmenu en er geen geselecteerd item wordtingesteld, wordt de recorder gestopt.• Als u menu-instellingen invoert tijdenshet opnemen of afspelen, wordendeze instellingen geannuleerd als ergedurende 8 seconden geen knoppenworden ingedrukt.4 Menu instellen tijdens hetopnemen:[Eigenschap][Spraakweergave] *2 *4[Ruisonderdr.]*4[Spraakbalans] *2 *4[Spraakfilter] *3 *4[Afspeelmodus][Equalizer]*5[Ruimte oversl.][Scène afspelen][Achtergr.verl.][LED]Naar optiesmenu-items4 Instelmenu tijdens FM-radioontvangst(alleen WS-813):• Tijdens opname in de modus [FMradio]zijn alleen de instellingen[Achtergr.verl.] en [LED] beschikbaar.Functie[Opnamemodus][Auto-voorinst.][Scanniveau][Achtergr.verl.][LED][Uitgang]InstellingNaar optiesmenu-itemsNL54Functie[Opnameniveau][Zoommicrofoon]*1[Low cut-filter][VCVA][Backlight][LED]InstellingNaar optiesmenu-items*1 Alleen WS-813.*2 Alleen WS-813, WS-812.*3 Alleen WS-811.*4 Functie actief alleen in de modus [Recorder].*5 Functie actief alleen in de modus [Muziek].


Menu-instellingsmethode+ Menu Bestand [File Menu]Spraakdetectie [Voice Detect]Voor WS-813, WS-812:Deze functie haalt stemdelen uit eenopgenomen spraakbestand.Zie “Stemdelen uit een bestand halen[Spraakdetectie]“ (☞ Blz. 68).Bestand vergr. [File lock]Door het vergrendelen van een bestandwordt verhinderd dat belangrijke gegevensworden gewist. Vergrendelde bestandenworden niet gewist als u alle bestanden uiteen map probeert te wissen (☞ Blz. 45).[Aan]:Vergrendelt het bestand en verhindertdat het wordt gewist.[Uit]:Ontgrendelt het bestand en laat toe dathet wordt gewist.Vervangen [Replace]U kunt een bestand verplaatsen binnen eenmap om de afspeelvolgorde te wijzigen.Zie “Bestanden opnieuw schikken[Vervangen]“ (☞ Blz. 69).Verplaatsem [Move/Copy]Voor WS-813, WS-812:Bestanden die opgeslagen zijn in het internegeheugen of op een microSD Card kunnenworden verplaatst of gekopieerd binneneen geheugen.Zie “Bestanden verplaatsen/kopiëren[Verplaatsem]“ (☞ Blz. 70).Splitsen [File Divide]Grote en langdurende bestanden kunnenworden gesplitst zodat u deze eenvoudigerkunt beheren en bewerken.Zie “Bestanden splitsen [Splitsen]“(☞ Blz. 72).Eigenschap [Property]U kunt de bestands- en mapinformatiecontroleren op het menuscherm.Als een bestand geselecteerd is:[Naam] (bestandsnaam), [Datum](tijdsaanduiding), [Grootte](bestandsgrootte), [Bitrate]*1(bestandsindeling) [Artiest]*2(artiestennaam) en [Album]*2 (albumnaam)worden weergegeven op het scherm.*1 Als een bestand in lineair PCM-formaatwerd geselecteerd, ziet u bij [Bitrate]de bemonsteringsfrequentie en debitsnelheid.*2 Als een bestand geen taginformatiebevat, verschijnt [UNKNOWN_ARTIST],[UNKNOWN_ALBUM] verschijnt op hetscherm.Als een map geselecteerd is:[Naam] (mapnaam), [Map]*1 (aantalmappen) en [Bestand]*2 (aantal bestanden)worden weergegeven op het scherm.*1 Wanneer [Recorder] geselecteerd is,verschijnt [Map] niet op het scherm.*2 Bestanden die niet door deze recorderkunnen worden herkend, worden nietopgenomen in het aantal bestanden.• Selecteer vooraf een bestand waarvan ude informatie wilt controleren voordat uhet menu gebruikt.5Menu-instellingsmethodeNL55


Menu-instellingsmethode5Menu-instellingsmethodeNL56, Opnamemenu [Rec Menu]Opnameniveau [Rec Level]De opnamegevoeligheid kan wordenaangepast om te voldoen aan deopnamebehoeften.[Hoog]: Hoogste opnamegevoeligheid vooropnamen op een afstand of van een bron meteen laag volume, zoals op conferenties meteen groot aantal deelnemers.[Medium]: Geschikt voor het opnemen vanvergaderingen en bijeenkomsten metweinig mensen.[Laag]: Laagste gevoeligheid, geschikt voorhet opnemen van dictaten.[Handmatig]*: Het opnameniveau moethandmatig worden aangepast tijdensde opname. Het niveau kan aangepastworden van [01] tot [16].* Alleen WS-813, WS-812.• Als u de stem van een spreker duidelijkwilt opnemen, stelt u [Opnameniveau]in op [Laag] en houdt u de ingebouwdestereomicrofoon dicht bij de mondvan de spreker (5-10 cm) tijdens hetopnemen.• Het opnameniveau wordt automatischaangepast wanneer het opnameniveauingesteld is op [Hoog], [Medium] of [Laag].Zeer luid geluid invoeren kan ruis veroorzaken,zelfs wanneer het opnameniveau ingesteld isop [Hoog], [Medium] of [Laag].4 Het opnameniveau aanpassen:Voor WS-813:1 Druk op de knop 9 of 0terwijl de recorder opneemtof gepauzeerd is om hetopnameniveau aan te passen.• Voor het aanpassen van het opnameniveau, stelzowel [VCVA] en [V-Sync. opname] in op [Uit].• Hoe groter het getal, hoe hoger het niveau enhoe hoger de indicatiepositie op de niveaumeter.• Wanneer het opnameniveau is ingesteldop [Handmatig], is de beperkingsfunctieuitgeschakeld. Wanneer [OV] wordtweergegeven op het scherm, wijst dit eropdat het geluid dat wordt opgenomen,vervormd is. Pas het opnameniveau aanzodat [OV] niet weergegeven wordt.Opnamemodus [Rec Mode]De recorder kan opnemen in het lineaire PCMformaat(alleen WS-813, WS-812). Het is mogelijkopnamen met een hoge resolutie te maken meteen hoge bemonsteringsfrequentie en een hogebitsnelheid die gelijk is aan of beter is dan bij eenmuziek-cd. Bovendien ondersteunt de recorder ookde indelingen MP3 en WMA.1 Selecteer de opname-indeling.[PCM]*: dit is een niet-gecomprimeerde audioindelingdie wordt gebruikt voor muziek-cd's enz.[MP3]: MPEG is een internationalestandaard die is vastgesteld door eenwerkgroep van de ISO (InternationalOrganization for Standardization).[WMA]: dit is een coderingsmethode vooraudiocompressie die werd ontwikkelddoor Microsoft Corporation in de VS.* Alleen WS-813, WS-812.2 Selecteer de opnamesnelheid.Als [PCM]*1 geselecteerd is:[44,1 kHz/16 bit]Als [MP3] geselecteerd is:[256 kbps]*1, [192 kbps]*2,[128 kbps]Als [WMA] geselecteerd is:[128 kbps], [64 kbps][32 kbps]*3, [16 kbps]*3, [8 kbps]*3*1 Alleen WS-813, WS-812.*2 Alleen WS-811.*3 Mono-opname.• Om een vergadering of lezing duidelijkop te nemen, stelt u [Opnamemodus] inop een andere positie dan [8kbps].• Als een externe monomicrofoon wordtgebruikt terwijl [Opnamemodus]ingesteld is op stereo-opname, wordt hetgeluid enkel opgenomen op het L-kanaal.


Menu-instellingsmethodeZoommicrofoon [Zoom Mic]U kunt deze functie met behulp vande ingebouwde stereomicrofoonoverschakelen van uitgebreide stereoopnamentot een sterk gerichte opname.• Een hogere waarde zorgt voor eennauwkeurigere richtinggevoeligheid.• Een lagere waarder zorgt voor een bredererichtinggevoeligheid, zodat u kuntopnemen met een uitgebreid stereogeluid.• Als u de richtinggevoeligheid verlaagten het opnamebereik verbreedt,kunt u opnemen met een uitgebreidstereogevoel.4 Over de functie Zoom Mic:Richtinggevoeligheid(hoog)Voor WS-813:Richtinggevoeligheid(laag)Geluidsregistratie(breed)Geluidsregistratie(breed)Low cut-filter [Low Cut Filter]De recorder beschikt over de functie LowCut Filter om lage frequentiegeluiden tebeperken en spraak zuiverder op te nemen.Deze functie kan lawaai van airconditioners,projectors en andere soortgelijke geluidenonderdrukken.[Aan]:schakelt de functie Low Cut Filter in.[Uit]:Schakelt de functie Low Cut Filter uit.VCVAAls de microfoon vaststelt dat hetvolume van geluiden een vooringestelddrempelniveau hebben bereikt, begint deingebouwde Variable Control Voice Actuator(VCVA) automatisch op te nemen; als hetvolume daalt tot onder dat drempelniveau,stopt deze functie. Deze functie zorgt vooreen langere totale opnametijd en bespaartgeheugen doordat er op momenten vanstilte niets wordt opgenomen. Het afspelenwordt hierdoor ook efficiënter.[Aan]:Schakelt de functie VCVA in. Begint metopnemen in de VCVA-modus.[Uit]:Schakelt de functie VCVA uit. Gaat doormet opnemen in de normale modus.4 De start-/stopdrempel instellen:1 Druk op de knop REC (s) om deopname te starten.• Als het geluidsvolume lager is dan hetingestelde drempelniveau, stopt hetopnemen automatisch na ongeveer1 seconde en knippert [Stand-by] ophet scherm. Het LED-indicatielampjelicht op als de opname start enknippert als de opname wordtgepauzeerd.5Menu-instellingsmethodeNL57


Menu-instellingsmethode5Menu-instellingsmethodeNL582 Druk op de knop 9 of 0 omde start-/stopdrempel in te stellen.• Het VCVA-niveau kan wordeningesteld op 28 verschillendewaarden.• Hoe hoger het niveau, hoe gevoeligerde recorder is voor geluid. Bij hethoogste niveau activeert zelfs hetzwakste geluid de recorder.aba Niveaumeter (varieert afhankelijk vanhet ingestelde geluidsvolume)b Startniveau (verschuift naar rechts/links overeenkomstig het ingesteldeniveau)• Wanneer u de functie [VCVA] gebruikt, isde volgende functie niet beschikbaar.• [V-Sync. opname]• Als de start/stop-activeringsdrempel nietbinnen 2 seconden wordt aangepast,keert u terug naar het vorige scherm.• Wanneer het omgevingsgeluidte luid is, kunt u de start/stopactiveringsgevoeligheidvan de VCVAaanpassen aan de opnamesituatie.• Om zeker te zijn van succesvolleopnamen, is het raadzaam om de start/stop-niveaus vooraf te testen en bij teregelen.V-Sync. opname [V-Sync. Rec]Een opname met stemsynchronisatiestart wanneer een stem luider dan hetstemsynchronisatieniveau (detectieniveau) wordtgedetecteerd. Wanneer het stemniveau daalt,stopt de opname automatisch.Wanneer opnemen met stemsynchronisatieingeschakeld is en het stemvolumeminstens gedurende de opgegevendetectietijd gelijk is aan of lager ligt dan hetstemsynchronisatieniveau (detectieniveau),keert de recorder terug naar de stand-by- ofstopmodus.Wanneer [Aan/uit] geselecteerd is:[Aan]:Activeert de opnamefunctie Stemsynchronisatie.[Uit]:Deactiveert de opnamefunctie Stemsynchronisatie.Wanneer [V-sync tijd] geselecteerd is:[1 sec.] [2 sec.] [3 sec.] [5 sec.] [10 sec.]Wanneer [Mode] geselecteerd is:[Eenmalig]:Sluit het bestand na het opnemen enkeert terug naar de stopmodus.[Continu]:Sluit het bestand na het opnemen en keert terugnaar de stand-bymodus van de opname. Als erdaarna geluid gedetecteerd wordt, wordt er voorde opname een nieuw bestand aangemaakt.4 Pas het niveau voor destemsynchronisatie aan:1 Druk op de knop REC (s) om deopname te starten.2 Druk op de knop 9 of 0 omhet stemsynchronisatieniveauaan te passen.• Het niveau voor de stemsynchronisatie kanworden ingesteld op 28 verschillende waarden.• Hoe hoger het niveau, hoe gevoeliger derecorder is voor geluid. Bij het hoogste niveauactiveert zelfs het zwakste geluid de recorder.


Menu-instellingsmethodeaa Stemsynchronisatieniveau (verschuiftnaar rechts/links overeenkomstig hetingestelde niveau)3 Druk nogmaals op de knopREC (s).• De recorder gaat naar stand-by.[Stand-by] knippert op het schermen het LED-indicatielampje knippert.• Wanneer het ingangsniveauzich op of boven hetstemsynchronisatieniveau bevindt,wordt de opname automatischgestart.4 De opname metstemsynchronisatie stoptautomatisch.• Als het geluid met een volumekleiner of gelijk aan hetstemsynchronisatieniveaugedurende de gedefinieerdetijd blijft voortduren, eindigtde stemsynchronisatieopnameautomatisch en keert de recorderterug naar de stand-bymodus van deopname of de stopmodus. Telkenswanneer de recorder naar de standbymodusgaat, wordt het huidigebestand gesloten en gaat de opnameverder in een nieuw bestand.• Om de recorder te stoppen tijdensopname met stemsynchronisatie,drukt u op de knop STOP (4).• Wanneer u de functie [V-Sync. opname]gebruikt, is de volgende functie nietbeschikbaar.• [VCVA] (☞ Blz. 57)Gevoeligheid [Rec Scene]U kunt de opname-instelling selecterenuit de sjablonen [College], [Conferentie],[Vergadering], [Dictaat] of [DNS] die pastbij de opnameomstandigheden. U kunt ookzelf een opname-instelling opslaan.1 Selecteer [Scène kiezen] of[Scène opslaan].[Scène kiezen]: Selecteer eenopnamescène uit de sjablonen die pastbij de opnameomstandigheden. Voormeer details, zie “Sjablooninstellingen“(☞ Blz. 60). U kunt ook eenopnamescène selecteren die voor eenbepaald doel werd aangepast.[Scène opslaan]: U kunt tot 3 reeksenmenu-instellingen voor de huidigeopname opslaan.• Als u [Scène kiezen] kiest, gaat uverder met stap 4.4 Wanneer [Scène opslaan]geselecteerd is:2 Stel de opname-instellingen involgens uw voorkeur.5Menu-instellingsmethodeNL59


Menu-instellingsmethode3 Kies een bestemming voor hetopslaan.• U kunt voor de opslagbestemming kiezenuit [Gebruikersinst. 1],[Gebruikersinst. 2] en [Gebruikersinst. 3].4 Wanneer [Scène kiezen] geselecteerd is:4 Selecteer de opnamescène.[Dictaat]:[Opnameniveau][Opnamemodus][Zoommicrofoon]*[Low cut-filter][VCVA][V-Sync. opname][DNS]:[Laag][WMA]: [64kbps][Uit][Aan][Uit][Uit]5Menu-instellingsmethodeSjablooninstellingen:[College]:[Opnameniveau] [Hoog][Opnamemodus] [MP3]: [128 kbps][Zoommicrofoon]* [+6][Low cut-filter] [Aan][VCVA][Uit][V-Sync. opname] [Uit][Conferentie]:[Opnameniveau][Opnamemodus][Zoommicrofoon]*[Low cut-filter][VCVA][V-Sync. opname][Vergadering]:[Hoog][MP3]: [128 kbps][Uit][Aan][Uit][Uit]Voor Dragon Naturally Speaking(Nuance Communications Inc.)* Alleen WS-813.• Wanneer een opnamescènegeselecteerd is, kunnen de menuinstellingenvoor het opnemen nietworden gewijzigd. Om deze functieste gebruiken, zet u [Gevoeligheid] op[Uit].De instellingen controleren:In het scherm [Scène kiezen]selecteert u een opnamescène metde knoppen + en – en drukt u op deknop 9. Druk op de knop 0om terug te keren naar het scherm[Scène kiezen].NL60[Opnameniveau][Opnamemodus][Zoommicrofoon]*[Low cut-filter][VCVA][V-Sync. opname][Medium][MP3]: [128 kbps][Uit][Aan][Uit][Uit]


Menu-instellingsmethode- Menu Afspelen [Play Menu]Spraakweergave [Voice Playback]Voor WS-813, WS-812:U kunt enkel de stemdelen uit eenopgenomen audiobestand afspelen. Vooru deze functie gebruikt, moet u eerst destemdelen uit het bestand halen (☞ Blz. 68).[Aan]:De stille delen in het bestand wordenautomatisch overgeslagen en alleen destemdelen worden afgespeeld.[Uit]:Deactiveert de functie Voice Playback.• [Spraakweergave] werkt alleen in demodus [Recorder].• Wanneer u de functie [Spraakweergave]gebruikt, zijn de volgende functies nietbeschikbaar.• De afspeelsnelheid/afspeeltoonwijzigen (☞ Blz. 41)• [Ruisonderdr.]Ruisonderdr. [Noise Cancel]Wanneer het opgenomen geluid onduidelijk isdoor omgevingsgeluiden, kunt u de instellingvoor ruisonderdrukking aanpassen.[Hoog] [Laag]: Activeert de functieNoise Cancel. Het geruis wordttijdens het afspelen van het bestandonderdrukt, wat zorgt voor een beteregeluidskwaliteit.[Uit]: schakelt de ruisonderdrukkingsfunctie uit.• [Ruisonderdr.] werkt alleen in de modus[Recorder].• Wanneer u de functie [Ruisonderdr.] gebruikt,zijn de volgende functies niet beschikbaar.• De afspeelsnelheid/afspeeltoonwijzigen (☞ Blz. 41)• [Spraakweergave]• [Spraakbalans]• [Spraakfilter]Spraakbalans [Voice Balancer]Voor WS-813, WS-812:Deze functie compenseert voor de stilledelen van een opgenomen audiobestanddoor deze te verluiden. Hierdoor zijn zachtegeluiden zoals een gesprek veel duidelijkerhoorbaar. U kunt deze functie gebruikenvoor bestanden die opgeslagen zijn in demappen voor spraakopnamen ([&] tot [*]).[Aan]:Deze functie compenseert voor de stilledelen van een spraakbestand tijdens hetafspelen door deze te verluiden.[Uit]:Deactiveert de functie Voice Balancer.• [Spraakbalans] werkt alleen in de modus[Recorder].• Wanneer u de functie [Spraakbalans]gebruikt, zijn de volgende functies nietbeschikbaar.• [Ruisonderdr.]Spraakfilter [Voice Filter]Voor WS-811:De recorder beschikt over een spraakfilterom de lage en hoge tonen af te snijdentijdens normaal, versneld of vertraagdweergeven, zodat de audio-informatieduidelijk hoorbaar is.[Aan]:Schakelt de functie Voice Filter in.[Uit]:Deactiveert de functie Voice Filter.• [Spraakfilter] werkt alleen in de modus[Recorder].• Wanneer u de functie [Spraakfilter]gebruikt, is de volgende functie nietbeschikbaar.• [Ruisonderdr.]5Menu-instellingsmethodeNL61


Menu-instellingsmethode5Menu-instellingsmethodeNL62Afspeelmodus [Play Mode]U kunt de afspeelmodus kiezen die het bestpast bij het type audio.4 Wanneer de recorder in demodus [Recorder] staat:1 Selecteer [Bestand] of [Map].[Bestand]:Stoppen na het afspelen van hethuidige bestand.[Map]:De bestanden in de huidige mapworden achtereenvolgens afgespeeldtot het laatste bestand, waarna hetafspelen wordt gestopt.4 Wanneer de recorder in demodus [Muziek] staat:Selecteer het gewenste afspeelbereik:1 Selecteer [Afspeelbereik].2 Selecteer [Bestand], [Map] of [Alle].[Bestand]:Selecteert het huidige bestand.[Map]Selecteert de huidige map.[Alle]:Selecteert alle bestanden in het geheugen.Selecteer de gewenste afspeelmodus:1 Selecteer [Herhalen] of [Willekeurig].[Herhalen]:Stelt de modus voor herhaald afspelen in.[Willekeurig]:Stelt de modus voor willekeurig afspelen in.2 Selecteer [Aan] of [Uit].[Aan]: Stel het bereik in dat herhaaldelijk of inwillekeurige volgorde moet worden afgespeeld.[Uit]: schakelt de afspeelmodusfunctie uit.• Wanneer de recorder in de modus [Bestand]aan het einde van het laatste bestand in demap komt, knippert [Eind] twee secondenop het scherm en stopt de recorder aan hetbegin van het laatste bestand.• Wanneer de recorder in de modus [Map]aan het einde van het laatste bestandin de map komt, knippert [Eind] tweeseconden op het scherm en stopt derecorder aan het begin van het eerstebestand in de map.• Na het afspelen van het laatste bestand inde huidige map in de modus [Alle], startde recorder het afspelen van het eerstebestand in de volgende map. Wanneerde recorder aan het einde van het laatstebestand in de recorder komt, knippert[Eind] twee seconden op het scherm enstopt de recorder aan het begin van heteerste bestand in de recorder.EqualizerWanneer u muziek beluistert, kunt u uwfavoriete geluidskwaliteit instellen door deequalizerinstelling te wijzigen.1 Selecteer de gewenstekarakteristieken voor deequalizer.[Uit]: schakelt de equalizerfunctie uit.[Rock] [Pop] [Jazz]: schakelt deequalizerfunctie in.[Gebruiker]: selecteer [Gebruiker] omuw eigen equalizerinstellingen op teslaan. Als [Gebruiker] geselecteerd is,gaat u verder naar stap 2.2 Selecteer de frequentieband.[60 Hz] [250 Hz] [1 kHz] [4 kHz] [12 kHz]:Selecteer de bandbreedte voor defrequentie.3 Selecteer het equalizerniveau.• U kunt het equalizerniveau kiezen uit [–6]tot [+6] in stappen van 1dB.• Hoe hoger de decibelwaarde, hoe luiderhet geluid.• Als u de instellingen weer wenst tewijzigen, drukt u op de knop 9 of 0en herhaalt u de procedure vanaf stap 2.• [Equalizer] werkt alleen in de modus[Muziek].


Menu-instellingsmethodeRuimte oversl. [Skip Space]Met deze functie kunt u een klein deel vanhet afgespeeld bestand doorskippen ofterugskippen. Deze functie is handig als usnel naar een andere afspeelpositie wenstte gaan of als u korte stukken herhaaldelijkwenst af te spelen.1 Selecteer [Doorskippen] of[Terigskippen].2 Stel de skip space in.Als [Doorskippen] geselecteerd is:[Bestand skippen] [10 sec. skippen][30 sec. skippen] [1min. skippen][5min. skippen] [10min. skippen]Als [Terigskippen] geselecteerd is:[Bestand [1 sec. skippen] – [5 sec. skippen][10 sec. skippen] [30 sec. skippen][1 min. skippen] [5 min. skippen][10 min. skippen]Doorskippen/Terugskippen:1 Druk op de knop `OK om hetafspelen te starten.2 Druk op de knop 9 of 0.• De recorder gaat met de ingesteldetijd vooruit of achteruit en hetafspelen start.• Als een index-/tijdelijke markering ofeen cue zich dichterbij bevindt dan deskip space, gaat de recorder vooruit ofachteruit naar die positie.Scène afspelen [Play Scene]Spraakbestanden die opgenomen zijnop de recorder en muziekbestanden diegedownload werden van een pc kunnenworden opgeslagen in de gewensteafspeelinstellingen voor verschillendegeluidskwaliteiten en afspeelmethodes.1 Selecteer [Scène kiezen] of[Scène opslaan].[Scène kiezen]:Selecteer een afspeelscène dieafgestemd is op uw voorkeuren.[Scène opslaan]:U kunt tot 5 reeksen menuinstellingenvoor de huidigeweergave opslaan.• Als u [Scène kiezen] kiest, gaat uverder met stap 4.4 Wanneer [Scène opslaan]geselecteerd is:2 Stel de afspeelinstellingen involgens uw voorkeur.5Menu-instellingsmethodeNL63


Menu-instellingsmethode5Menu-instellingsmethode3 Geef een bestemming op om deinstellingen op te slaan.• U kunt voor de opslagbestemmingkiezen uit [SPRAAK1] tot [MUZIEK3].4 Wanneer [Scène kiezen]geselecteerd is:4 Selecteer een afspeelscène.De instellingen controleren:In het scherm [Scène kiezen]selecteert u een afspeelscène metde knoppen + en – en drukt u op deknop 9. Druk op de knop 0om terug te keren naar het scherm[Scène kiezen].. LCD-/geluid [LCD/Sound Menu]BacklightHet scherm blijft ongeveer 10 seconden(basisinstelling) opgelicht wanneer u op eenknop op de recorder drukt.[Uit]:Schakelt de functie Backlight uit.[5 sec.] [10 sec.] [30 sec.] [1 min.]:Schakelt de functie Backlight in.ContrastEr zijn 12 niveaus voor het instellen van hetbeeldschermcontrast.• U kunt het contrastniveau van het LCDscherminstellen van [01] tot [12].LEDU kunt de recorder instellen zodat het LEDindicatielampjeniet oplicht.[Aan]:Het LED-indicatielampje wordtingeschakeld.[Uit]:Het LED-indicatielampje wordtuitgeschakeld.Signaal [Beep]De recorder laat een pieptoon horen om ute waarschuwen voor knopbewerkingen offouten. De systeemgeluiden kunnen wordenuitgeschakeld.[Aan]:Schakelt de functie Beep in.[Uit]:Schakelt de functie Beep uit.NL64


Menu-instellingsmethodeaTaal [Language(Lang)]U kunt de schermtaal voor deze recorderinstellen.[English] [Deutsch] [Français] [Español][Italiano] [Polski] [Русский]• De beschikbare talen zijn afhankelijk vande regio.Luidspreker [Speaker]U kunt de ingebouwde luidspreker gebruikenwanneer de oortelefoon niet aangesloten is.[Aan]:Het geluid wordt weergegeven via deingebouwde luidspreker. Als de oortelefoonaangesloten is, wordt geen geluidweergegeven via de ingebouwde luidspreker.[Uit]:Het geluid wordt niet weergegeven viade ingebouwde luidspreker.a Indicatie luidsprekerdemping (Verschijntwanneer [Luidspreker] op [Uit] staat.)Alleen WS-813:• Dit is een andere functie dan [Uitgang]van [FM-menu]. Ongeacht de instellingvoor [Luidspreker] wordt, wanneeru [Uitgang] hebt ingesteld op[Luidspreker] wanneer u naar deFM-radio luistert, het geluid van deradio nog steeds weergegeven via deluidspreker (☞ Blz. 67)./ Apparaatmenu [Device Menu]Geheugensel. [Memory Select]Wanneer een microSD Card is geplaatst,kunt u ervoor kiezen op het internegeheugen of op de microSD Card op te slaan(☞ Blz. 23).[Intern geheugen]: intern geheugen.[microSD-kaart]: microSD Card.Energie besp. [Power Save]Als u de recorder vergeet uit te schakelen,wordt deze automatisch uitgeschakeld.Als de recorder langer dan 10 minuten(basisinstelling) in de stopmodus is terwijlde voeding is ingeschakeld, wordt hetapparaat uitgeschakeld.[5 min.] [10 min.] [30 min.] [1 uur]:Stel de duur in die moet verstrijkenvoordat het toestel wordt uitgeschakeld.[Uit]: Schakelt de functie Power Save uit.• Wanneer u op een knop drukt, wordt hetaftellen van de tijd voordat de voedingwordt uitgeschakeld opnieuw gestart.Batterij [Battery]Selecteer de instellingen overeenkomstig degebruikte batterij.[Ni-MH] ( ):Selecteer deze optie wanneer u deOlympus oplaadbare Ni-MH-batterij(BR404) gebruikt.[Alkaline] ( ):Selecteer deze optie wanneer u eenalkalinebatterij gebruikt.5Menu-instellingsmethodeNL65


Menu-instellingsmethode5Menu-instellingsmethodeNL66Datum en tijd [Time & Date]Het is eenvoudiger bestanden te beherenals u de tijd en datum vooraf instelt.Zie “De tijd en datum instellen[Datum en tijd]“ (☞ Blz. 21).USB-instell. [USB Settings]U kunt de USB-klasse wijzigenovereenkomstig het gebruik.Zie “De USB-klasse wijzigen[USB-instell.]“ (☞ Blz. 73).Reset-instell. [Reset Settings]Met deze functie worden alle anderefuncties opnieuw ingesteld naar hunstandaardinstellingen (fabrieksstandaard).[Starten]:Stelt de instellingen opnieuw in naar hunstandaardwaarden.[Annuleren]:U keert terug naar [Apparaatmenu].• Wanneer u de instellingen opnieuwinstelt naar de standaardwaarden, blijvende tijdinstellingen en bestandsnummersbehouden en keren ze niet terug naarhun oorspronkelijke instellingen.Menu-instellingen na het opnieuwinstellen (oorspronkelijkeinstellingen):, Opnamemenu:[Opnameniveau][Opnamemodus][WMA][Zoommicrofoon]*1[Low cut-filter][VCVA][V-Sync. opname][Aan/uit][V-sync tijd][Mode][Gevoeligheid][Medium][128kbps][Uit][Uit][Uit][Uit][1 sec.][Continu][Uit]- Menu Afspelen:[Spraakweergave] *2 *4 [Aan][Ruisonderdr.]*4 [Uit][Spraakbalans] *2 *4 [Uit][Spraakfilter] *3 *4 [Uit][Afspeelmodus] *4[Afspeelmodus]*5[Afspeelbereik][Herhalen][Willekeurig][Equalizer]*5[Ruimte oversl.][Doorskippen][Terigskippen][Scène afspelen][Bestand][Map][Uit][Uit][Uit][Bestand skippen][Bestand skippen][Uit]. LCD-/geluid:[Backlight][10 sec.][Contrast] [Niveau 06][LED][Aan][Signaal][Aan][Taal][English][Luidspreker][Aan]/ Apparaatmenu:[Geheugensel.][Energie besp.][Batterij][USB-instell.][USB Connect][USB Class] FM-menu (alleen WS-813):[Intern geheugen][10 min.][Ni-MH]*2[Alkaline]*3[PC][Storage Class][Opnamemodus] [WMA][Scanniveau][Hoog][Uitgang][Oortelefoon]*1 Alleen WS-813.*2 Alleen WS-813, WS-812.*3 Alleen WS-811.*4 Functie actief alleen in de modus [Recorder].*5 Functie actief alleen in de modus [Muziek].Formatteren [Format]Wanneer de recorder wordt geformatteerd, wordenalle opgeslagen gegevens, inclusief vergrendeldebestanden en alleen-lezen bestanden, gewist.Zie “De recorder formatteren[Formatteren]“ (☞ Blz. 74).Geheugeninfo [Memory Info.]De resterende opneembare capaciteit ende totale capaciteit van de opnamemediaworden weergegeven in het menu.• De recorder gebruikt een deel van hetgeheugen voor het beheerbestand. Vooreen microSD Card is de weergegevenresterende capaciteit kleiner dan de totalecapaciteit van de kaart, maar dit is eigen aande microSD Card en vormt geen storing.


Menu-instellingsmethodeSysteeminfo [System Info.]U kunt de informatie van de recordercontroleren op het menuscherm. [Model](modelnaam), [Versie] (systeemversie) en[Serienummer] (serienummer) wordenweergegeven op het scherm. FM-menu [FM Menu]Voor WS-813:Kan enkel worden gebruikt in de modus[FM-radio].Opnamemodus [Rec Mode]U kunt de opnamemodus wijzigen wanneeru van de FM-radio opneemt. Selecteereen opnamemodus die voldoet aan uwvoorkeur.[PCM]:De opnamesnelheid wordt automatischingesteld op [44,1kHz/16bit].[MP3]:De opnamesnelheid wordt automatischingesteld op [128kbps].[WMA]:De opnamesnelheid wordt automatischingesteld op [128kbps].Auto-voorinst. [Auto-preset]Voegt automatisch ontvangbare radiozenderstoe aan de geprogrammeerde zenders.Zie “Radiozenders automatischprogrammeren [Auto-voorinst.]“(☞ Blz. 49).Scanniveau [Scan Level]U kunt de scangevoeligheid instellenwanneer met auto preset naarradiozenders wordt gezocht. Selecteerde gevoeligheid overeenkomstig deontvangstomstandigheden.[Hoog]:Om zendersignalen met hogegevoeligheid te ontvangen. Normaalselecteert u deze instelling.[Laag]:Om zendersignalen met lagegevoeligheid te ontvangen. Gebruik dezeinstelling als u storingen vaststelt doorsignalen van ongewenste zenders.Uitgang [Output]U kunt de geluidsweergave van de FM-radiowijzigen.[Oortelefoon]:Het geluid wordt weergegeven viade oortelefoon. Het geluid wordt nietweergegeven via de ingebouwdeluidspreker, ook al verwijdert u deoortelefoon.[Luidspreker]:Het geluid wordt altijd weergegevenvia de ingebouwde luidspreker. Erwordt geen geluid weergegeven via deoortelefoon, ook al is deze aangesloten.• Dit is een andere functie dan [Luidspreker]van [LCD-/geluid]. Ongeacht de instellingvoor [Luidspreker] wordt, wanneer u[Uitgang] hebt ingesteld op [Luidspreker]wanneer u naar de FM-radio luistert,het geluid van de radio nog steedsweergegeven via de luidspreker (☞ Blz. 65).5Menu-instellingsmethodeNL67


Menu-instellingsmethodeStemdelen uit een bestand halen[Spraakdetectie]Deze functie haalt stemdelen uit eenopgenomen spraakbestand. Als u hetbestand na de extractie afspeelt, worden destille delen automatisch overgeslagen.• De stemextractiefunctie kan enkel wordengebruikt in de modus [Recorder].• De extractie van de stemdelenbegint. De vooruitgang wordttijdens dit proces op het schermweergegeven als een percentage.• Het proces is voltooid wanneer[Spraakdetectie voltooid] wordtweergegeven.Knop MENU5Menu-instellingsmethodeNL68+− -knop9 0-knop`OK-knop1 Selecteer de map die het bestandbevat waaruit u de stemdelenwilt halen (☞ Blz. 28).2 Selecteer [Spraakdetectie] in hetmenu bij [Menu Bestand].• Voor meer informatie over hetoproepen van de menu-instellingenzie “Menu-instellingsmethode“(☞ Blz. 53).3 Druk op de knop + of − om hetbestand te selecteren waaruit ude stemdelen wilt halen.4 Druk op de knop `OK.Opmerkingen• Wanneer de extractie van de stemdelen voltooidis, wordt de instelling [Spraakweergave] bij[Menu Afspelen] ingeschakeld.• Als u een map geselecteerd hebt die het verwerktebestand niet bevat, wordt [Selecteer eenbestand] weergegeven op het scherm. Selecteerde map waarin het bestand is opgeslagen en voervervolgens het proces opnieuw uit.• Mogelijk worden de stemdelen niet correctgeregistreerd in een bestand waarin opnamesvan muziekinstrumenten of gelijkaardigegeluiden voorkomen.• Stemgedeelten kunnen niet goed wordenopgehaald als het stemgeluid laag was(het gemeten niveau ligt beneden -12 dB)en/of het omgevingsgeluid was hoog ophet moment van opname.• Hoe groter het opgenomen spraakbestand, hoelanger het zal duren om de stemdelen eruit tehalen. Voor u de extractie start, laadt u de batterijop of plaatst u een nieuwe batterij om zeker te zijndat de batterij niet leeg raakt tijdens de verwerking.


Menu-instellingsmethodeBestanden opnieuw schikken [Vervangen]U kunt een bestand verplaatsen binnen eenmap om de afspeelvolgorde te wijzigen.Selecteer eerst de map (het bestand)waarvoor u de afspeelvolgorde wiltwijzigen.4 Druk op de knop `OK.• De cursor knippert om te bevestigendat het bestand kan worden verplaatst.Knop STOP (4)Knop MENU+ − -knop9 0-knop`OK-knop1 Selecteer de map waarvoor u debestandsvolgorde wilt wijzigen(☞ Blz. 28).2 Selecteer [Vervangen] in hetmenu bij [Menu Bestand].• Voor meer informatie over hetoproepen van de menu-instellingenzie “Menu-instellingsmethode“(☞ Blz. 53).3 Druk op de knop + of − om hetbestand dat u wilt verplaatsen, teselecteren.5 Druk op de knop + of − om delocatie te selecteren waarnaar uhet bestand wilt verplaatsen.6 Druk op de knop `OK om deinstelling te voltooien.• Herhaal stappen 3 tot 6 als u nogmeer bestanden wilt verplaatsen.• Als u op de knop 0 drukt zonderop de knop `OK te drukken, wordthet instelproces geannuleerd enkeert u terug naar het vorige scherm.7 Druk op de knop STOP (4) om hetmenuscherm te sluiten.5Menu-instellingsmethodeNL69


Menu-instellingsmethode5Menu-instellingsmethodeNL70Bestanden verplaatsen/kopiëren[Verplaatsem]Bestanden opgeslagen in interngeheugen of op micro SD-kaart kunnenworden verplaatst of gekopieerd in hetgeheugen. Bestanden kunnen ook tussende geheugens worden verplaatst ofgekopieerd.Knop MENU+ − -knop9 0-knop`OK-knop1 Kies de map waar het bestand isopgeslagen dat u wilt verplaatsenof kopiëren (☞ Blz. 28).2 Selecteer [Verplaatsem] in hetmenu bij [Menu Bestand].• Voor meer informatie over hetoproepen van de menu-instellingenzie “Menu-instellingsmethode“(☞ Blz. 53).3 Druk op de knop + of − om deplaats te kiezen waarheen uhet bestand wilt verplaatsen ofkopiëren.[verplaats>geheugen]:Een bestand in het interne geheugenof op een microSD Card verplaatsennaar een andere map binnen hetinterne geheugen.[kopieer>geheugen]:Een bestand in het interne geheugenof op een microSD Card kopiëren naareen andere map binnen het internegeheugen.[verplaats>microSD]:Een bestand in het interne geheugenof op een microSD Card verplaatsennaar een andere map op de microSDCard.[kopieer>microSD]:Een bestand in het interne geheugenof op een microSD Card kopiëren naareen andere map op de microSD Card.4 Druk op de knop `OK.5 Druk op de knop + of − om hetaantal bestanden te selecterendat u wilt verplaatsen ofkopiëren.[1 bestand]:Selecteer alleen het opgegevenbestand.[Gekozen bestanden]:Selecteer meerdere bestanden.[Alle bestanden]:Selecteer alle bestanden in de map.6 Druk op de knop `OK om naar deinstelling te gaan.


Menu-instellingsmethodeWanneer u [1 bestand] selecteert:8 Druk op de knop `OK.1 Druk op de knop + of − om het bestandte selecteren dat u wilt verplaatsen ofkopiëren.2 Druk op de knop `OK om het bestand teselecteren.Wanneer u [Gekozen bestanden] selecteert:1 Druk op de knop + of − om de bestandente selecteren die u wilt verplaatsen ofkopiëren.2 Druk op de knop 9 om degeselecteerde bestanden te controleren.3 Herhaal stappen 1 en 2 tot allebestanden die u wilt verplaatsen/kopiëren geselecteerd zijn en drukdaarna op de knop `OK.Wanneer u [Alle bestanden] selecteert:Wanneer u [Alle bestanden] selecteert,worden alle bestanden in de mapautomatisch geselecteerd en opent derecorder het scherm [Bestemming].7 Druk op de knop 9 , 0 of+, − om de map te selecterenwaarnaar u het bestand wiltverplaatsen of kopiëren.• Het verplaatsen of kopiëren vanhet bestand begint als [Wordverplaatst.] of [Wordt gekopieerd.]op het scherm verschijnt. Devooruitgang wordt tijdens dit procesweergegeven als een percentage.Het proces is voltooid wanneer[Bestand is verplaatst] of. [Bestandis gekopieerd] wordt weergegeven.Opmerkingen• De recorder kan geen bestanden kopiërenals er niet voldoende ruimte vrij is.• De recorder kan geen bestandenverplaatsen of kopiëren wanneer het aantalbestanden meer bedraagt dan 200.• Verwijder de batterij niet tijdens hetverplaatsen of kopiëren. Dit kan degegevens beschadigen.• Een bestand kan niet worden verplaatst ofgekopieerd binnen dezelfde map.• Wanneer het verplaatsen of kopiëren wordtonderbroken, zijn alleen de bestanden diereeds werden gekopieerd of verplaatst,opgeslagen op de nieuwe locatie. Hetverplaatsen of kopiëren wordt voor alleandere bestanden geannuleerd.• Vergrendelde bestanden blijvenvergrendeld wanneer deze wordenverplaatst of gekopieerd.• DRM-bestanden kunnen niet verplaatst ofgekopieerd worden.• Bestanden kunnen niet rechtstreeks wordenverplaatst of gekopieerd in de map [Recorder].5Menu-instellingsmethodeNL71


Menu-instellingsmethodeBestanden splitsen [Splitsen]Grote en langdurende bestanden kunnenworden gesplitst zodat u deze eenvoudigerkunt beheren en bewerken.3 Druk op de knop + om [Starten]te selecteren.Knop STOP (4)Knop MENU+ − -knop9 0-knop`OK-knop4 Druk op de knop `OK.• [Wordt gesplitst.] wordtweergegeven en het splitsen start.• Het splitsen van het bestand isvoltooid wanneer[Bestand is gesplitst.] verschijnt.5Menu-instellingsmethodeNL72Alleen MP3-bestanden en PCM*-bestanden die op deze recorderwerden opgenomen, kunnen wordengesplitst.* Alleen WS-813, WS-812.1 Stop het afspelen op desplitsingspositie.• Terwijl de recorder in deafspeelmodus staat, houdt u deknop 9 of 0 ingedrukt om snelvooruit of achteruit te gaan.• Het is handig om vooraf desplitsingspositie te markeren dooreen indexmarkering te plaatsen.2 Selecteer [Splitsen] in het menubij [Menu Bestand].• Voor meer informatie over hetoproepen van de menu-instellingenzie “Menu-instellingsmethode“(☞ Blz. 53).5 Druk op de knop STOP (4) om hetmenuscherm te sluiten.Opmerkingen• De opsplitsing van de bestanden kanalleen worden uitgevoerd wanneer debestandslijst wordt weergegeven.• De recorder kan geen bestanden splitsenals er meer dan 199 bestanden in de mapaanwezig zijn.• Vergrendelde bestanden kunnen nietworden gesplitst (☞ Blz. 55).• Na het splitsen van het bestand krijgt heteerste gedeelte van het bestand de naam[File name_1.MP3] en het laatste gedeeltevan het bestand de naam[File name_2.MP3].


Menu-instellingsmethode• Als een bestand te kort is, kan het nietworden gesplitst, ook al gaat het om eenMP3- of PCM-bestand.• Verwijder de batterij niet terwijl eenbestand wordt gesplitst. Dit kan degegevens beschadigen.3 Druk op de knop `OK.4 Druk op de knop + of − om deinstelling te wijzigen.Als [USB Connect] geselecteerd is:De USB class wijzigen [USB-instell.]Naast het selecteren van [PC] (verbinding metpc om bestanden over te zetten) of [AC-adapter](verbinding met netspanningsadapter omde batterij op te laden), kunt u de USB-klasseomschakelen volgens uw behoeften.Knop STOP (4)Knop MENU+ − -knop9 0-knop`OK-knop1 Selecteer [USB-instell.] in hetmenu bij [Apparaatmenu].• Voor meer informatie over het oproepenvan de menu-instellingen zie “Menuinstellingsmethode“(☞ Blz. 53).2 Druk op de knop + of − om [USBConnect] of [USB Class] te selecteren.[USB Connect]:Instelling om verbinding te makenmet een pc.[USB Class]:Instelling voor USB-klasse.[PC]: Instelling wanneer de recorder met eenpc verbonden is en wordt gebruikt alsopslagapparaat of composite-apparaat.Verbonden als Storage of Composite.[AC-adapter]: Instelling wanneer derecorder verbonden is met een pc om opte laden of met de netspanningsadapter(A514) (optioneel).[Optioneel]: instelling voor hetbevestigen van de verbindingsmethodetelkens wanneer een USB-verbindingtot stand wordt gebracht.Wanneer [USB Class] geselecteerd is:[Storage Class]: wordt door eenpc herkend als een externgeheugenapparaat.[Composite]: kies deze instellingwanneer u verbinding maakt meteen pc en de recorder gebruikt alseen extern geheugenapparaat, USBluidsprekerof microfoon.5 Druk op de knop `OK om deinstelling te voltooien.6 Druk op de knop STOP (4) om hetmenuscherm te sluiten.5Menu-instellingsmethodeNL73


Menu-instellingsmethodeOpmerkingen• Wanneer u de recorder voor het eerstals extern opslagapparaat met uw pcverbindt, wordt het stuurprogrammavoor de recorder automatisch op uw pcgeïnstalleerd.• De pc herkent de recorder niet wanneer[USB Connect] ingesteld is op [ACadapter].• Als de recorder door de pc niet als eenextern opslagapparaat wordt herkend,wijzigt u de instelling van [USB Class] in[Storage Class].De recorder formatteren [Formatteren]Knop MENU+ − -knop9 0-knop`OK-knop5Menu-instellingsmethodeAls u de recorder formatteert,worden alle bestandenverwijderd en worden allefunctie-instellingen, behalvede datum- en tijdinstellingen,opnieuw ingesteld naar destandaardwaarden. Draag allebelangrijke bestanden overnaar een computer voordat u derecorder formatteert.1 Selecteer [Formatteren] in hetmenu bij [Apparaatmenu].• Voor meer informatie over hetoproepen van de menu-instellingenzie “Menu-instellingsmethode“(☞ Blz. 53).2 Druk op de knop + of − om hetopnamemedium te selecterendat u wilt formatteren.NL743 Druk op de knop `OK.


Menu-instellingsmethode4 Druk op de knop + om [Starten]te selecteren.7 Druk op de knop `OK.• Het formatteren wordt gestart en[Formatteren] knippert op hetscherm.5 Druk op de knop `OK.• Nadat de melding [Data wordtgewist ]] gedurende twee secondenis weergegeven, verschijnt demelding [Starten] en [Annuleren].6 Druk nogmaals op de knop + om[Starten] te selecteren.• [Formatteren voltooid] verschijntwanneer het formatteren is voltooid.Opmerkingen• Formatteer de recorder nooit met een pc.• Wanneer de recorder wordt geformatteerd,worden alle opgeslagen gegevens, inclusiefvergrendelde bestanden en alleen-lezenbestanden, gewist.• Na het formatteren kunnen de namenvan de opgenomen spraakbestandenstarten vanaf [0001].• Om de instellingen voor de functies weernaar hun oorspronkelijke instellingente brengen, gebruikt u [Reset-instell.](☞ Blz. 66).5Menu-instellingsmethodeNL75


Menu-instellingsmethode5Menu-instellingsmethode• Wanneer een microSD Card in de recorderis geplaatst, moet u controleren of hetopnamemedium [Intern geheugen]of [microSD-kaart] is, zodat er geenvergissingen mogelijk zijn (☞ Blz. 65).• Plaats een nieuwe batterij om zeker tezijn dat de batterij niet leeg raakt tijdensde verwerking. De bewerking kan meerdan 10 seconden in beslag nemen. Voernooit bewerkingen uit zoals hierondertijdens de verwerking, anders kunt u degegevens beschadigen.1 De netspanningsadapter ontkoppelentijdens de verwerking.2 De batterij verwijderen tijdens deverwerking.3 De microSD Card verwijderen tijdensde verwerking wanneer [microSDkaart]als opnamemedium isgeselecteerd.• Het formatteren op de recorder gebeurtvia Snelformatteren. Als u de microSDCard formatteert, wordt de informatiebetreffende bestandsbeheer vernieuwden worden de gegevens op de microSDCard niet volledig gewist. Wanneer u demicroSD-kaart doorgeeft of weggooit,dient u er rekening mee te houden datde gegevens kunnen gerecupereerdworden. We raden u aan de microSD Cardte vernietigen wanneer u deze weggooit.NL76


De recorder op uw pc gebruikenWanneer de recorder verbonden is met een pc, kunt u er het volgende mee doen:• U kunt bestanden die met deze recorderzijn opgenomen, overdragen naar eencomputer, ze afspelen en ze beheren metWindows Media Player of iTunes.• De recorder is geschikt voor bestandenmet WMA-, MP3- en WAV-*informatie.* Alleen WS-813, WS-812.• Naast zijn toepassingen alsspraakrecorder en muziekspeler, kandeze recorder ook worden gebruikt alsextern geheugen voor een computerdoor gegevens van een computer op teslaan en ze opnieuw te lezen (☞ Blz. 82).GebruiksomgevingWindowsBesturingssysteem:Microsoft Windows XP/Vista/7 (standaardinstallatie)Compatibele pc's:Windows-pc's uitgerust met meer danéén vrije USB-poortMacintoshBesturingssysteem:Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (standaardinstallatie)Compatibele pc's:Apple Macintosh-series die zijn uitgerustmet meer dan één vrije USB-poort.6GebruiksomgevingOpmerkingen• Dit is de gebruiksomgeving die nodig is om bestanden die door deze recorder zijnopgenomen via de USB-aansluiting op uw pc op te slaan.• De ondersteuning geldt niet als uw pc vanuit Windows 95/98/Me werd bijgewerkt naarWindows XP/Vista/7.• Fouten die zich voordoen op een pc die u zelf heeft gewijzigd, worden niet gedekt doorde garantie.NL77


GebruiksomgevingVoorzorgsmaatregelen als u de recorder op een pc aansluit6• Wanneer u een bestand downloadt van of uploadt naar de recorder, verwijder dan deUSB-kabel niet, zelfs indien op het scherm wordt aangegeven dat het mag. De gegevensworden nog steeds overgedragen terwijl het indicatielampje knippert. Wanneer u deUSB-kabel verwijdert, volg dan zeker de beschrijving op ☞ Blz. 80. Indien u de USB-kabelverwijdert voordat de recorder is gestopt, zal de gegevensoverdracht mogelijk nietlukken.• Formatteer de schijf van de recorder nooit via een pc. U kunt niet initialiseren via eenpc. Volg bij het initialiseren de instructies op het scherm [Formatteren] van de recorder(☞ Blz. 74).• Mapnamen (directory's) die worden weergegeven door programma's voorbestandsbeheer (bv. Verkenner voor Microsoft Windows en Finder voor Macintosh),kunnen afwijken van de namen die zijn ingesteld met de recorder.• Als mappen of bestanden opgeslagen op de recorder worden verplaatst of hernoemd meteen hulpprogramma voor bestandsbeheer in Windows of Macintosh, kan de volgorde vande bestanden wijzigen of kunnen de bestanden onherkenbaar worden.• U kunt gegevens naar de recorder schrijven of uploaden, ook wanneer hetbesturingssysteem van de pc het attribuut van de schijf van de recorder als 'alleen lezen'weergeeft.• Het geluid van elektronische apparaten in de buurt van de recorder kan een negatiefeffect hebben. Koppel daarom de externe microfoon en de oortelefoon los als u derecorder op een pc aansluit.GebruiksomgevingNL78


Aansluiten op uw pc1 Start de pc op.2 Schuif de schuif van de USBconnectorin de met de pijlaangegeven richting zodat deUSB-connector uit de recordersteekt.3 Controleer of de recorder inde stopmodus staat en maakverbinding met de USB-poort vande pc.• [Afstandsbediening (opslag)]verschijnt op de recorder zodra deUSB-connector is aangesloten.• De recorder maakt geenverbinding met de pc als [ACadapter]geselecteerd is als USBverbindingsinstelling.Selecteer [PC] alsUSB-verbindingsinstelling (☞ Blz. 73).Windows:Wanneer u de recorder aansluit opeen Windows-pc en u [My Computer]opent, wordt de recorder herkend aande stationsnaam van het product. Dooreen microSD Card te plaatsen, kunt u derecorder ook gebruiken als [RemovableDisk].Macintosh:Wanneer u de recorder aansluit opMac OS, wordt de recorder herkendaan de stationsnaam van het productop het bureaublad. Als een microSDCard is geplaatst, wordt [Untitled]weergegeven.Opmerkingen• Voor u de USB-kabel aansluit, dient u deHOLD-modus af te sluiten.• Raadpleeg de gebruikershandleiding vanuw pc voor meer informatie over de USBpoortvan uw pc.• Zorg dat de kabelaansluiting volledigin de poort zit, anders zal de recordermogelijk niet goed werken.• Wanneer u de recorder via een USB-hubaansluit, kan de werking onstabielworden. Gebruik de USB-hub niet indergelijke gevallen.• Gebruik hiervoor de meegeleverde USBkabel.Als u een kabel van een anderefabrikant gebruikt, kan dit problemenmet de recorder veroorzaken. Gebruikdeze speciale kabel ook nooit voor hetaansluiten van apparatuur van eenandere fabrikant.6Aansluiten op uw pcNL79


Aansluiten op uw pcLoskoppelen van de pcWindows1 Klik op [ ] in de taakbalk,onderaan rechts op het scherm.Klik op [Safely remove USB MassStorage Device].Macintosh1 Sleep het stationspictogramvan de recorder dat op hetbureaublad wordt weergegeven,naar het pictogram Prullenbak.6Aansluiten op uw pc• De stationsletter zal verschillenafhankelijk van de gebruikte pc.• Wanneer het venster verschijnt dataangeeft dat de hardware veiligkan worden verwijderd, sluit u hetvenster.2 Controleer dat hetindicatielampje van de recorderuit is voor u de USB-kabelloskoppelt.2 Controleer dat hetindicatielampje van de recorderuit is voor u de USB-kabelloskoppelt.NL80Opmerking• Koppel de USB-kabel NOOIT los terwijl het indicatielampje knippert. Doet u dit wel, dangaan alle gegevens mogelijk verloren.


Spraakbestanden overdragen naar uw pcDe 5 spraakmappen van deze recorder hebben de naam [Map A], [Map B], [Map C], [Map D]en [Map E]. De opgenomen spraakbestanden worden in deze mappen opgeslagen (op deWS-813 worden FM-radio-opnames opgeslagen in de map [FLD_FM]).Windows1 Sluit de recorder aan op uw pc(☞ Blz. 79).2 Open het venster Verkenner.• Wanneer u de recorder aansluit opeen Windows-pc en u [My Computer]opent, wordt de recorder herkendaan de stationsnaam van het product.Als u een microSD Card plaatst, wordtdeze herkend als [Removable Disk].3 Open de map met deproductnaam.4 Kopieer de gegevens.5 Koppel de recorder los van de pc(☞ Blz. 80).Macintosh1 Sluit de recorder aan op uw pc(☞ Blz. 79).• Wanneer u de recorder aansluit opMac OS, wordt de recorder herkendaan de stationsnaam van het productop het bureaublad. Als een microSDCard is geplaatst, wordt [Untitled]weergegeven.2 Dubbelklik op het pictogramvan de productnaam op hetbureaublad.3 Kopieer de gegevens.4 Koppel de recorder los van de pc(☞ Blz. 80).4 Stationsnamen en mapnamenwanneer een pc is aangesloten:Intern flashgeheugenStationsnaamWS813 *1microSD CardStationsnaamVerwisselbareschijfWindowsNaamloosMacintoshOpmerkingenVOICERECORDERMUSICVOICERECORDERMUSICMapnaamMapnaamMap AMap BMap CMap DMap EFLD_FM*2Map AMap BMap CMap DMap EFLD_FM*2*1 Aangegeven met de stationsnaam van het product.*2 Alleen WS-813• Tijdens het overdragen van gegevensverschijnt [Bezig] en knippert het LEDindicatielampje.Koppel de USB-kabelNOOIT los terwijl het indicatielampjeknippert. Doet u dit wel, dan gaan allegegevens mogelijk verloren.• In de Mac OS-gebruiksomgevingkunnen geen WMA-bestanden wordenafgespeeld.6Spraakbestanden overdragen naar uw pcNL81


Gebruik als extern geheugen van de pcNaast zijn toepassingen als spraakrecorder en muziekspeler, kan deze recorder ook wordengebruikt als extern geheugen voor een computer door gegevens van een computer op teslaan en ze opnieuw te lezen.Wanneer de recorder is aangesloten op uw pc, kunt u gegevens downloaden van hetgeheugen naar uw pc, en gegevens die op uw pc zijn opgeslagen, uploaden naar hetgeheugen.6Gebruik als extern geheugen van de pcWindows1 Sluit de recorder aan op uw pc(☞ Blz. 79).2 Open het venster Verkenner.• Als u [My Computer] opent,wordt de recorder herkend aan destationsnaam van het product.3 Open de map met deproductnaam.4 Kopieer de gegevens.5 Koppel de recorder los van de pc(☞ Blz. 80).Macintosh1 Sluit de recorder aan op uw pc(☞ Blz. 79).• Wanneer u de recorder aansluit opMac OS, wordt de recorder herkendaan de stationsnaam van het productop het bureaublad.2 Dubbelklik op het pictogramvan de productnaam op hetbureaublad.3 Kopieer de gegevens.4 Koppel de recorder los van de pc(☞ Blz. 80).NL82Opmerking• Tijdens het overdragen van gegevens verschijnt [Bezig] en knippert het LEDindicatielampje.Koppel de USB-kabel NOOIT los terwijl het indicatielampje knippert. Doetu dit wel, dan gaan alle gegevens mogelijk verloren.


Overige informatieLijst alarmboodschappenBoodschap Betekenis Verklaring Actie[Batterijniveau laag] Batterij laag. Batterij is bijna leeg.[Beveiligd bestand]Beveiligd tegenwissen.Er is geprobeerd eenvergrendeld bestand tewissen.Laad de batterij op(alleen WS-813, WS-812)of plaats een nieuwebatterij (☞ Blz. 14, Blz. 16).Verwijder de beveiligingvan het bestand (☞ Blz. 55).[Kan niet opnemen indeze map]Geen audioopnamemap.Alleen WS-813:Er is geprobeerd op tenemen met een map[Muziek].Selecteer een map uit[&] tot [*] en probeerde opname opnieuw(☞ Blz. 25, Blz. 28).[Max. aantalindexmarkeringenbereikt][Map vol]Geen audioopnamemap.Index vol.Tijdelijke markeringenvol.Map vol.U probeert op te nemen inde map [FM-radio].Het bestand bevat al hetmaximale aantal van 99indexmarkeringen.Het maximale aantaltijdelijke markeringenin een bestand isbereikt (maximum99 markeringen).Het maximum aantalbestanden in een mapis bereikt (maximum200 bestanden).[Geheugenfout] Fout in het geheugen. Fout in het geheugen.[Kaartfout][Licentiefout]Fout in het geheugen.Illegaal gekopieerdbestand.De microSD Card is nietcorrect herkend.De muziekbestanden zijnillegaal gekopieerd.Maak opnieuw uw keuzeuit [Map A] tot [Map E] enbegin de opname.Wis onnodigeindexmarkeringen(☞ Blz. 42).Wis onnodige tijdelijkemarkeringen (☞ Blz. 42).Wis bestanden die uniet langer nodig hebt(☞ Blz. 45).Dit is een systeemfout.Ga voor reparatie naarde winkel waar u derecorder hebt gekochtof naar een erkendOlympus-servicebedrijf(☞ Blz. 94).Verwijder de microSDCard en plaats dezeterug (☞ Blz. 23 totBlz. 24).Wis het bestand (☞ Blz. 45).7Lijst alarmboodschappenNL83


Lijst alarmboodschappenBoodschap Betekenis Verklaring Actie[Geheugen vol] Geheugen vol. Geen resterend geheugen.Wis bestanden die uniet langer nodig hebt(☞ Blz. 45).[Geen bestand]Geen bestand.Er zijn geen bestandengevonden in de map.Selecteer een andere map(☞ Blz. 26 tot Blz. 28).[Fout bijformatteren]Fout bij hetformatteren.Er heeft zich een foutvoorgedaan tijdens hetformatteren van hetgeheugen van de recorder.Formatteer hetgeheugen opnieuw(☞ Blz. 74).[Systeembestand isniet gemaakt. Sluitaan op een pc enverwijder anderebestanden.]Het beheerbestandkan niet wordengemaakt.Het beheerbestand kanniet worden gemaaktwegens een tekort aanresterend geheugen.Sluit de recorder opeen computer aan enverwijder overbodigebestanden.[Dit bestand kan nietworden afgespeeld]Bestand kan nietworden afgespeeld.Indeling niet ondersteund.Controleer welkebestanden de recorder welkan afspelen (☞ Blz. 39).7Lijst alarmboodschappen[Selecteer eenbestand][Dezelfde map.Kan niet wordenverplaatst.][Sommige bestandenkunnen niet wordenverplaatst][Dit bestand kan nietworden gesplitst.]Bestand nietgeselecteerd.Map verplaatsen(kopiëren) nietmogelijk.Bestand verplaatsen(kopiëren) nietmogelijk.Bestand kan nietworden gesplitst.Het bestand is nietgeselecteerd.U probeert te verplaatsen(kopiëren) naar dezelfdemap.U probeert een bestandte verplaatsen (kopiëren)naar een bestemmingsmapwaarin er reeds eenbestand met dezelfdebestandsnaam staat.U probeert een bestand tesplitsen dat geen MP3- ofPCM-bestand is dat u op derecorder opnam.Selecteer een bestand envoer dan de handelinguit (☞ Blz. 26 tot Blz. 28).Selecteer een anderemap.Selecteer een anderbestand.Selecteer een anderbestand.NL84


Problemen oplossenSymptoom Vermoedelijke oorzaak ActieHet scherm blijft leegDe batterij is niet correct geladen.Batterij is bijna leeg.Ga na of de polariteit van de batterij =en - juist is (☞ Blz. 14).Laad de batterij op (alleen WS-813,WS-812) of plaats een nieuwe batterij(☞ Blz. 14, Blz. 16).De voeding is uitgeschakeld. Schakel de voeding in (☞ Blz. 19).Wil niet opstartenBatterij is bijna leeg.Laad de batterij op (alleen WS-813,WS-812) of plaats een nieuwe batterij(☞ Blz. 14, Blz. 16).De voeding is uitgeschakeld. Schakel de voeding in (☞ Blz. 19).Kan niet opnemenHet afspeelgeluid isniet hoorbaarOpnameniveau te laagDe recorder staat in HOLD-modus.Weinig resterend geheugen.Het maximum aantal bestanden isbereikt.Alleen WS-813:[Uitgang] bij de instellingenvoor [FM-radio] is ingesteld op[Luidspreker].De oortelefoon is aangesloten.[Luidspreker] staat op [Uit].Haal de recorder uit de HOLD-modus(☞ Blz. 20).Wis bestanden die u niet langer nodighebt (☞ Blz. 45).Schakel over naar een andere map(☞ Blz. 26 tot Blz. 28).Stel [Uitgang] in op [Oortelefoon](☞ Blz. 67).Koppel de oortelefoon los om deinterne luidspreker te gebruiken.Om geluid weer te geven via deingebouwde luidspreker, stelt u[Luidspreker] in op [Aan] (☞ Blz. 65).Het volumeniveau is ingesteld op [00]. Regel het volumeniveau (☞ Blz. 36).De gevoeligheid van de microfoonis te laag.Dit is mogelijk te wijten aan het feit dathet uitvoerniveau voor de aangeslotenexterne apparaten te laag is.Alleen WS-813:Het opnameniveau is niet aangepast.Stel [Opnameniveau] in op [Hoog] of[Medium] (☞ Blz. 56).Regel het uitvoerniveau voor deaangesloten apparaten bij.Pas het opnameniveau aan en probeeropnieuw op te nemen (☞ Blz. 56).7Problemen oplossenNL85


Problemen oplossenSymptoom Vermoedelijke oorzaak ActieAlleen WS-813:Opnameniveau tehoogSpraakbestandenworden niet in stereoopgenomenHet opnameniveau is niet aangepast.Dit is mogelijk te wijten aan het feitdat het opname- en uitvoerniveauvoor de aangesloten externeapparaten te hoog zijn.De aangesloten microfoon is mono.[Opnamemodus] is ingesteld opmono-opname.Alleen WS-813:Pas het opnameniveau aan en probeeropnieuw op te nemen (☞ Blz. 56).Als u geen zuivere opname kuntmaken, zelfs na het aanpassenvan het opnameniveau, past u hetuitvoerniveau voor de aangeslotenapparaten aan (☞ Blz. 56).Als een externe monomicrofoonaangesloten is voor het opnemenvan geluid, wordt het geluid enkelopgenomen op het L-kanaal.Stel [Opnamemodus] in op stereoopnamemodus(☞ Blz. 56).[Zoommicrofoon] staat naar de+-zijde.Stel [Zoommicrofoon] in op [Uit](☞ Blz. 57).Kan opgenomenspraakbestand nietvindenVerkeerde map.Ga naar de juiste map(☞ Blz. 26 tot Blz. 28).7Problemen oplossenRuis hoorbaar tijdenshet afspelenStille delen wordenniet overgeslagentijdens het afspelenKan het bestand nietwissenKan de map nietwissenDe recorder werd geschud tijdens hetopnemen.De recorder bevond zich tijdens hetopnemen of afspelen in de buurt vaneen gsm of een tl-lamp.Alleen WS-813, WS-812:Het proces [Spraakdetectie] is nietuitgevoerd.[Spraakweergave] is ingesteld op[Uit].Het bestand is beveiligd.Het bestand is gemarkeerd als 'alleenlezen'.De map bevat een bestand dat derecorder niet kan herkennen.———Verplaats de recorder.Haal de stemdelen uit de opname met[Spraakdetectie].Stel [Spraakweergave] in op [Aan].Verwijder de beveiliging van hetbestand (☞ Blz. 55).Ontgrendel het bestand of annuleerde instelling alleen-lezen van hetbestand op de pc.Sluit de recorder aan op uw pc en wisde map (☞ Blz. 79).NL86


Problemen oplossenSymptoom Vermoedelijke oorzaak ActieEr is ruis hoorbaar viade opnamemonitorKan geenindexmarkeringen oftijdelijke markeringenplaatsenKan geenFM-radiosignaalontvangenKan niet opladenEr is akoestische feedback merkbaar.Het maximale aantalindexmarkeringen is bereikt.Het bestand is beveiligd.Het bestand is gemarkeerd als 'alleenlezen'.Alleen WS-813:De oortelefoon is niet aangesloten opde EAR-aansluiting.[Uitgang] is ingesteld op[Oortelefoon].Alleen WS-813, WS-812:[Batterij] staat op [Alkaline].U heeft niet gedrukt op de`OK-knop.Als u de versterkers van deingebouwde luidsprekers gebruikt alsopnamemonitor, bestaat het risico opaudiofeedback tijdens het opnemen.Het is aan te bevelen een oortelefoonte gebruiken als opnamemonitor.Voer aanpassingen uit, zoals deoortelefoon verder van de microfoonsplaatsen, de microfoons niet op deoortelefoon richten of het volume vande opnamemonitor verlagen.Wis markeringen die u niet langernodig hebt (☞ Blz. 42).Verwijder de beveiliging van hetbestand (☞ Blz. 55).Ontgrendel het bestand of annuleerde instelling alleen-lezen van hetbestand op de pc.De meegeleverde oortelefoon werktook als antenne. Wanneer u derecorder als radio gebruikt, dient u deoortelefoon aan te sluiten.Om geluid weer te geven via deingebouwde luidspreker, stelt u[Uitgang] in op [Luidspreker](☞ Blz. 67).Wanneer u de meegeleverdeoplaadbare batterij gebruikt, stelt ude batterij-instelling in op [Ni-MH].Gebruik de batterij ook niet buiten hetaanbevolen temperatuurbereik(☞ Blz. 15, Blz. 18, Blz. 65).Wanneer u de USB-verbinding gebruikt,volgt u het bevestigingsscherm endrukt u op de knop `OK.7Problemen oplossen[USB Class] staat op [Composite].Stel [USB Class] in op [Storage Class](☞ Blz. 73).De pc kan de recorderniet herkennen[USB Connect] is ingesteld op[AC-adapter].Stel [USB Connect] in op [PC](☞ Blz. 73).NL87


Accessoires (optioneel)Exclusieve accessoires voor de spraakrecorder van Olympus kunt u rechtstreeks kopen in deonline winkel op de website van ons bedrijf. De verkrijgbaarheid van accessoires verschilt van7Accessoires (optioneel)land tot land.s Stereomicrofoon: ME51SDe ingebouwde microfoon met grotediameter is geschikt voor gevoeligestereo-opnamen.s 2-kanaalsmicrofoon (omnidirectioneel):ME30WTwee ME30 mono microfoons, geleverdin een set met een ministatief en eenaansluitadapter. Dit zijn zeer gevoeligeomni-directionele microfoons dieworden ondersteund door de functiePlug-inPower en uitstekend geschikt zijnvoor het opnemen van muziekoptredens.s Compacte gun-microfoon(undirectioneel): ME31Deze directionele microfoon kanbijvoorbeeld worden gebruikt voorbuitenopnames van zingende vogels.De metalen behuizing maakt dezemicrofoon erg stevig.s Compacte zoommicrofoon(unidirectioneel): ME32Deze microfoon is ingebouwd in eenstandaard, wat ideaal is om op eenafstand op te nemen, want u kunt hembijvoorbeeld tijdens een vergadering ofconferentie op de tafel plaatsen.s Zeer gevoeligeruisonderdrukkende monomicrofoon(undirectioneel):ME52WDeze microfoon wordt gebruikt omgeluid op te nemen vanaf een zekereafstand terwijl de omgevende ruis wordtgeminimaliseerd.s Dasclipmicrofoon(omni-directioneel): ME15Deze kleine, discrete microfoon beschiktover een dasclip.s Telefoonopnemer: TP8Deze microfoon met oortelefoonkunt u in uw oor stoppen tijdens eentelefoongesprek. De spraak of deconversatie via de telefoon kan zuiverworden opgenomen.s Oplaadbare Ni-MH-batterij metoplader: BC400 (alleen in Europa)De BC400 wordt geleverd met 4oplaadbare Ni-MH-batterijen (BR401) eneen oplader (BU-400). Deze oplader kuntu gebruiken voor het snel opladen vanoplaadbare AA- en AAA Ni-MH-batterijenvan Olympus.s Oplaadbare Ni-MH-batterij:BR401Zeer efficiënte oplaadbare batterij meteen lange levensduur.s USB-netspanningsadapter: A5145VDC-netspanningsadapter voor USBaansluiting.s Aansluitkabel: KA333Deze verbindingskabel heeft aanbeide zijden een stereominiaansluitingmet weerstand (ø3,5). Deze kunt ugebruiken om tijdens een opname deoortelefoonuitgang van de recorder teverbinden met de microfooningang.Ook stekkeradapters (PA331/PA231) voorhet omzetten naar monoministekker(ø3,5) of monoministekker (ø2,5) zijninbegrepen.s USB-kabel: KP-19NL88


SpecificatiesAlgemeen4 Opnameformaat:Lineaire PCM* (Pulse Code Modulation)MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)WMA (Windows Media Audio)* Alleen WS-813, WS-812.4 Bemonsteringsfrequentie:Lineair PCM-formaat44,1 kHz/16 bit *1 44,1 kHzMP3-indeling256 kbps *1 44,1 kHz192 kbps *2 44,1 kHz128 kbps 44,1 kHzWMA-indeling128 kbps 44,1 kHz64 kbps 44,1 kHz32 kbps 44,1 kHz16 kbps 22,05 kHz8 kbps 8 kHz*1 Alleen WS-813, WS-812*2 Alleen WS-8114 Maximaal uitvoer:150 mW (8 Ω luidspreker)4 Maximale uitvoer hoofdtelefoon:â 150 mV (volgens EN 50332-2)4 Uitvoer hoofdtelefoonbreedband:75 mV â (volgens EN 50332-2)4 Opnamemedia:Intern NAND FLASH-geheugen:WS-813: 8 GB/WS-812: 4 GB/WS-811: 2 GBmicroSD Card:2 GB tot 32 GB4 Luidspreker:Ingebouwde ø 18 mm ronde dynamischeluidspreker4 MIC-aansluiting:ø 3,5 mm ministekker, impedantie 2 kΩ4 EAR-aansluiting:ø 3,5 mm ministekker, impedantie 8 Ωof meer4 Vereisten ingangsvermogen:Batterij:AAA-batterij (LR03) ofOlympus oplaadbare Ni-MH-batterijExterne voeding:Netspanningsadapter voorUSB-verbinding (A514) 5 V4 Externe afmetingen:100,2 mm × 40 mm × 14,8 mm(zonder uitstekende delen)4 Gewicht:57 g (inclusief batterij)4 Bedrijfstemperatuur:0°C - 42°C4 Afstemfrequentiebereik(alleen WS-813):FM-radio: 87,50 MHz tot 108,00 MHz7SpecificatiesNL89


SpecificatiesFrequentiebereik4 Tijdens opnamemodus(microfoonaansluiting):Lineair PCM-formaat44,1 kHz/16 bit *1 40 Hz tot 21 kHzMP3-indeling256 kbps *1 40 Hz tot 20 kHz192 kbps *2 40 Hz tot 19 kHz128 kbps 40 Hz tot 17 kHzWMA-indeling128 kbps 40 Hz tot 19 kHz64 kbps 40 Hz tot 16 kHz32 kbps 40 Hz tot 13 kHz16 kbps 40 Hz tot 8 kHz7Specificaties8 kbps 40 Hz tot 3 kHz*1 Alleen WS-813, WS-812*2 Alleen WS-8114 Tijdens de opnamemodus(Ingebouwde stereomicrofoon):70 Hz tot 20 kHz(Wanneer u opneemt in MP3- of WMAindeling,zal de hoogste limietwaardevan de frequentierespons echterafhankelijk zijn van de opnamemodus.)4 Tijdens afspeelmodus:20 Hz tot 20 kHzNL90


SpecificatiesGids voor de levensduur van de batterijDe volgende waarden zijn alleen richtlijnen.4 Tijdens opnamemodus (intern geheugen):Ingebouwde stereomicrofoonsOpnamemodusAlkalinebatterij Oplaadbare Ni-MH-batterijLineair PCM-formaat 44,1 kHz/16 bit * 20 u 15 uMP3-indeling 128 kbps 22 u 18 u128 kbps 21 u 17 uWMA-indeling8 kbps 27 u 22 u4 Tijdens het afspelen van spraakbestanden (modus All Playback):Ingebouwde luidsprekerOpnamemodusAlkalinebatterij Oplaadbare Ni-MH-batterijLineair PCM-formaat 44,1 kHz/16 bit * 19 u 15 uMP3-indeling 128 kbps 21 u 17 uWMA-indeling128 kbps 21 u 17 u8 kbps 24 u 20 uAfspelen via oortelefoonOpnamemodusAlkalinebatterij Oplaadbare Ni-MH-batterijLineair PCM-formaat 44,1 kHz/16 bit * 22 u 17 uMP3-indeling 128 kbps 29 u 21 uWMA-indeling128 kbps 30 u 22 u8 kbps 30 u 22 u4 In de modus FM-radio (intern geheugen) (alleen WS-813):7SpecificatiesAfspelen via oortelefoonRecorderstatusAlkalinebatterij Oplaadbare Ni-MH-batterijTijdens ontvangst van FM-radio 12 u 11 uTijdens opname van FM-radio 7 u 7 u* Alleen WS-813, WS-812.Opmerking• De levensduur van de batterij is gemeten door Olympus. Deze duur kan inhoge mate afhankelijk zijn van het type batterij dat wordt gebruikt en van degebruiksomstandigheden.NL91


SpecificatiesGids voor opnametijdenDe volgende waarden zijn alleen richtlijnen.4 Lineair PCM-formaat:Intern geheugenmicroSD CardOpnamemedia4 MP3-indeling:WS-813 (8 GB)WS-812 (4 GB)Opnamemodus44,1 kHz/16 bit12 u 5 min.6 u8 GB 12 u 5 min.4 GB 6 u2 GB 3 u7SpecificatiesNL92Intern geheugenmicroSD CardOpnamemedia4 WMA-indeling:Intern geheugenmicroSD CardOpnamemediaOpnamemodus256 kbps 192 kbps 128 kbpsWS-813 (8 GB) 66 u 30 min. ---- 133 uWS-812 (4 GB) 33 u ---- 66 u 30 min.WS-811 (2 GB) ---- 22 u 33 u 30 min.8 GB 66 u 30 min. 89 u 133 u4 GB 33 u 44 u 66 u2 GB 16 u 30 min. 22 u 33 uOpnamemodus128 kbps 64 kbps 32 kbps 16 kbps 8 kbpsWS-813 (8 GB) 132 u 261 u 522 u 1.028 u 2.043 uWS-812 (4 GB) 65 u 129 u 259 u 511 u 1.016 uWS-811 (2 GB)32 u 65 u30 min. 30 min.131 u 258 u 514 u8 GB 130 u 261 u 522 u 1.027 u 2.042 u4 GB64 u30 min.129 u 259 u 510 u 1.014 u2 GB32 u30 min.65 u 129 u 255 u 508 uOpmerkingen• De beschikbare opnametijd kan korter zijn als u vele korte opnames maakt(de afgebeelde beschikbare opnametijd en de reeds opgenomen tijd zijn bij benadering).• Er zullen verschillen optreden in de beschikbare opnametijd omdat er, afhankelijk van demicroSD Card, verschillen kunnen zijn in het beschikbare geheugen.


SpecificatiesMaximale opnametijd per bestand• De maximale capaciteit voor één bestandis ca. 4 GB voor WMA en MP3 en ca. 2 GBvoor lineair PCM*1-formaat (WAV).• De langst mogelijke geluidsopnameduurper bestand is beperkt tot de volgendewaarde, ongeacht hoeveel geheugen ernog vrij is.Lineair PCM-formaatGids voor het aantal op te nemen nummersWS-813: 2.000 nummersWS-812: 1.000 nummersWS-811: 500 nummers(Bij 128 kbps, 4 minuten per nummer)44,1 kHz/16 bit *1 circa 3 u. 20 min.MP3-indeling256 kbps *1 circa 37 u. 10 min.192 kbps *2 circa 49 u. 30 min.128 kbps circa 74 u. 30 min.WMA-indeling128 kbps circa 26 u. 40 min.64 kbps circa 26 u. 40 min.32 kbps circa 26 u. 40 min.16 kbps circa 53 u. 40 min.8 kbps circa 148 u. 40 min.*1 Alleen WS-813, WS-812*2 Alleen WS-8117SpecificatiesDe specificaties en het ontwerp zijnonderhevig aan wijzigingen zonderkennisgeving.NL93


Technische bijstand en ondersteuningDe volgende contactgegevens zijn alleen voor technische ondersteuning bijOlympusrecorders en -software.s Nummer van de technische hulplijn in de VS en Canada1-888-553-4448s E-mailadres van de gebruikersondersteuning in de VS en Canadadistec@olympus.coms Nummer van de technische hulplijn in EuropaGratis nummer: 00800 67 10 83 00Beschikbaar voor België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg,Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden,Zwitserland.Betalende nummers voor de rest van Europa+ 49 180 567 1083+ 49 40 23773 4899s E-mailadres van de gebruikersondersteuning in Europadss.support@olympus-europa.com7Technische bijstand en ondersteuningNL94Voor klanten in Europa:Het “CE“-teken geeft aan dat dit product voldoet aan de Europeserichtlijnen voor veiligheid, gezondheid, omgeving en bescherming vanklanten.Dit symbool [een doorgekruiste rolcontainer WEEE Annex IV] geeft aandat oude elektrische en elektronische apparatuur apart wordt ingezameldin landen die zijn aangesloten bij de EU. Gooi uw oude apparatuur niet bijhet huisvuil. Volg de in uw land geldende afvalrichtlijnen wanneer u ditproduct weggooit.Toepasselijk product: WS-813/WS-812/WS-811Dit symbool [een doorgekruiste rolcontainer Richtlijn 2006/66/EG bijlageII] geeft aan dat oude batterijen apart worden ingezameld in landendie aangesloten zijn bij de EU. Gooi oude batterijen niet bij het huisvuil.Volg de in uw land geldende afvalrichtlijnen wanneer u oude batterijenweggooit.


OLYMPUS IMAGING CORP.Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan.Tel. +81 (0)3-3340-2111http://www.olympus.comOLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH(Vestiging / Afleveradres goederen) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Duitsland.Tel. +49 (0)40-237730(Brieven) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Duitsland.http://www.olympus-europa.comOLYMPUS NEDERLAND B.V.Industrieweg 442382 NW ZoeterwoudeTel: 0031 (0)71-5821888www.olympus.nlOLYMPUS BELGIUM N.V.Boomsesteenweg 772630 AartselaarTel: (03) 870 99 99NL-BD3512-01AP1112

More magazines by this user
Similar magazines