gedetailleerde instructies digitale voicerecorder - Olympus

olympus.cz
  • No tags were found...

gedetailleerde instructies digitale voicerecorder - Olympus

VeiligheidsmaatregelenVoorzorgsmaatregelen voor deontvangst:• De kwaliteit van de radio-ontvangst is sterkafhankelijk van de plaats waar u de radiogebruikt. Als de ontvangst zwak is, kunt ude recorder dichter bij een venster brengenen op een grotere afstand van elektrischeproducten zoals mobiele telefoons,televisietoestellen, fluorescentielampen enz.Waarschuwing met betrekking totgegevensverlies:• Gegevens die in het geheugen wordenopgeslagen, kunnen worden beschadigdof gewist bij een verkeerde bediening,bij defecten aan de recorder of tijdensreparatiewerkzaamheden. Het is aan teraden belangrijke gegevens op te slaanen er een back-up van te maken op eenander medium zoals een harde schijf.• Olympus aanvaardt geen enkeleaansprakelijkheid voor eventueleschade, gevolgschade of andere schadevan welke aard ook als gevolg vangegevensverlies dat is opgetreden dooreen defect aan het product, reparatiesdie zijn uitgevoerd door derde partijenanders dan Olympus of door Olympusgeautoriseerde servicebedrijven, of voorom het even welke andere reden.Omgaan met de recorderf Waarschuwing:• Gebruik de recorder niet inde buurt van ontvlambare ofexplosieve gassen.• Houd de recorder buiten hetbereik van kinderen.Gebruik en bewaar de recorder altijdbuiten het bereik van kinderen, omgevaarlijke situaties te voorkomen die toternstige letsels zouden kunnen leiden:1 Verward raken in de riem van derecorder, wat tot wurging kan leiden.2 Per ongeluk de batterij, kaarten ofandere kleine onderdelen inslikken.3 Per ongeluk gekwetst raken door debewegende onderdelen van de recorder.• Gebruik of bewaar de recorder nietop stofrijke of vochtige plaatsen.• U mag de recorder in geen geval zelfuit elkaar halen, repareren of wijzigen.• Gebruik alleen microSD/microSDHCgeheugenkaarten.Gebruik nooitandere soorten kaarten.Als u per vergissing een ander type kaart in derecorder heeft geplaatst, neemt u contact op meteen erkende verdeler of servicecenter. Probeer dekaart niet met geweld te verwijderen.• Gebruik de recorder niet tijdens debesturing van een voertuig (zoalseen fiets, motor of wagen).f Let op:• Stop onmiddellijk met het gebruikvan de recorder als u een vreemdegeur, geluid of rook vaststelt.Verwijder de batterijen nooit met deblote hand. Hierdoor zou u een brandkunnen veroorzaken of uw handen kunnenverbranden.• Wees voorzichtig met de polsriem.Wees voorzichtig met de polsriemwanneer u de recorder draagt. Depolsriem kan ergens aan vasthaken enernstige schade veroorzaken.• Laat de recorder niet achter opplaatsen waar hij blootstaat aanextreem hoge temperaturen.Hierdoor kunnen bepaalde onderdelenbeschadigd raken en kan de recorder in sommigeomstandigheden vuur vatten. Bedek de oplader ofde netspanningsadapter niet (bijv. met een deken)als deze wordt gebruikt. Dit kan tot oververhittingen uiteindelijk tot brand leiden.• Behandel de recorder zorgvuldig omlichte brandwonden te vermijden.• Als de recorder metalen onderdelen bevat, kanoververhitting leiden tot lichte brandwonden.Houd rekening met het volgende:NL5

More magazines by this user
Similar magazines