Mobiele Metropolen

dhvgroup.com
  • No tags were found...

Mobiele Metropolen

4 | 5 2009 / 3Werken aan mobielemetropolenSlimmer, sneller en schoner vervoerAlle wereldsteden hebben ermee te maken: doorhet toenemende autogebruik groeien de files enworden hele metropolen onbereikbaar en onleefbaar.Met nieuwe wegen, het slimmer gebruikenvan het beschikbare asfalt en snelle spoorverbindingenmoeten de metropolen in de 21 e eeuw mobielblijven. In Johannesburg en in de Nederlandsemeer met minderDe samenleving is mobieler dan ooit.Goederentransport, forenzen en vakantieverkeerstrijden met elkaar omruimte op de weg. Er zijn geen simpeleoplossingen. Een wegverbreding, eennieuwe brug, een station of spoorverbindingis vaak maar een tijdelijke oplossing.DHV zoekt daarom naar innovatiesen nieuwe technologieën die decapaciteit, de veiligheid en het comfortvan de weg vergroten en tegelijk deruimte besparen, energiezuinig zijn enminder tijd en geld kosten om ze te realiseren.Meer met minder.Randstad werkt de DHV Groep aan bereikbaarheid.Johannesburg, de grootste stad in Zuid-Afrika, staat dagelijks vol met auto’s. Destad heeft met N1, N3, N12, M1 en M2 dedrukste snelwegen van Zuid-Afrika enwaarschijnlijk ook van het gehele continent.Om niet in de file te hoeven staanzoeken automobilisten hun weg over desecundaire wegen. Duncan Mason, generalmanager Transport van SSI: “De belangrijksteuitdagingen voor de stad zijn de verkeersstromente beheersen, de mensenoverhalen om het openbaar vervoer te gebruikenen wijkwegen zo verbeteren dat zehet huidige en toekomstige verkeerstromenkunnen opvangen.” Mede met hetoog op de naderende wereldkampioenschappenvoetbal in 2010 is de regering aleen aantal jaren geleden begonnen metmaatregelen om reistijden te verkorten,mobiliteit te vergroten en het milieu tesparen. De wegen worden verbeterd, eenhogesnelheidslijn wordt aangelegd en IntelligenteVerkeerssystemen (ITS) moetende reizigers ten dienste staan. SSI en Delcanzijn betrokken bij het ontwerp en aanlegvan een Intelligent Traffic System voor een300 kilometerlange busroute dwars doorde grote regio van Johannesburg. Het systeemheet Rea Vaya (“we bewegen”) eneen snelle en ongestoorde busverbinding.Op termijn moet het systeem aansluitenbij het nationale wegennet en de nieuwesnelle treinverbinding tussen Johannesburgen Pretoria, de Gautrain. SSI is vanafhet begin nauw betrokken bij de Gautraindoor een uitgevoerde milieu effectrapportageen als controleur op het naleven vande milieuregels. Bovendien is SSI ook technischadviseur van de financier van hetproject, en zorgt ervoor dat de investeerderszorgt met allerlei moderne technieken voorwaar voor hun geld krijgen. >>“De Gauteng Freeway is een van de grootsteprojecten ooit die SSI heeft uitgevoerd.”

More magazines by this user
Similar magazines