De strategie van de beursgoeroes

newsroom.roularta.be
  • No tags were found...

De strategie van de beursgoeroes

van de twee clusters werken.”“In die clusters creëerden we bovendienvaste teams, die we zo veel mogelijkzelfsturend maakten”, gaat Vastenavondtverder. Zelfsturing in een job die aanwelomlijnde procedures verbonden is,lijkt niet vanzelfsprekend. “Voor het antwoordaan de telefoon moet iedereeninderdaad de strikte richtlijnen volgen,maar er is wel degelijk ook ruimte voorautonomie en creativiteit.” Vastenavondtverwijst bijvoorbeeld naar de regeling vanwerk- en vakantietijd. “De teamledenspreken onderling af wie wanneer permanentieheeft. Ook in het geval van ziektemoeten ze zelf een oplossing zoeken. Iklaat hen vrij in hun werking, zolang hunopdracht maar wordt volbracht.”Verhoogt die aanpak de stress niet? “Weverplichten de teams maandelijks samente komen. Spanningen worden tijdens deteammeeting uitgepraat. In elk team hebje natuurlijk assertieve en minder extravertepersonen, maar tot nog toe lijkt datgeen probleem.” Bij de samenstelling vande teams wordt bovendien gekeken naarhet contact met de collega’s en ook nadienis er ruimte voor verandering. “Je kan eenteam vormen op basis van individuelecapaciteiten, maar de persoonlijke ‘klik’moet er ook zijn. In onderling overleg zijnhier ook al mensen van team veranderd,omdat ze zich beter voelden in een anderegroep”, vertelt de manager.Weinig verloopUit de teammeetings komen soms ooknieuwe voorstellen of procesverbeteringennaar voren. “Een dokter is er meer bijgebaat dat Memo voor een vraag van eenpatiënt onmiddellijk actie onderneemt,dan dat hij zijn patiënten ’s avonds zelfnog eens moet opbellen. Terwijl een klantdie wil weten wanneer de technicus passeert,meer heeft aan een concreet tijdstipdan aan een vaag moment. De medewerkersstaan met hun voeten in de praktijk.Zij zien de hiaten in het proces endaar ligt ruimte voor creativiteit.”Zeggenschap over je eigen werkomstandighedenmaakt dat je je beter voeltin je job, minder stress ervaart en ook minderfouten maakt, gelooft Christine Vastenavondt.“Meer verantwoordelijkheiden autonomie werken ontspannend enstimulerend, zolang het natuurlijk binnenje capaciteiten ligt. De medewerkershebben verantwoordelijkheid over huneigen taken en uurregeling, wat nog nietbetekent dat ze nu plots hun financiënmoeten gaan beheren.”Hoe is het met Memo’s verloop gesteld?“Tot een halfjaar na de aanwerving blijftde uitstroom hoog. Dat komt vooral doordatmensen het werk inhoudelijk en quaflexibiliteit anders hebben ingeschat. Nadie zes maanden is het verloop — zelfs naonze groei — erg klein en blijven onzemedewerkers hier jaren aan de slag.” zCHRISTINE VASTENAVONDT“De medewerkers staan met hunvoeten in de praktijk. Zij zien dehiaten in het proces en daar ligtruimte voor creativiteit.”WWW.TRENDS.BE | 28 MAART 2013 85

More magazines by this user
Similar magazines